0

Ảnh hưởng của việc niêm yết cổ phiếu ðến hiệu quả hoạt ðộng của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

69 10 0
  • Ảnh hưởng của việc niêm yết cổ phiếu ðến hiệu quả hoạt ðộng của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 09:46

Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Trương ðông Lộc TRƯỜNG ðẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU ðẾN HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Giáo viên hướng dẫn: TS.TRƯƠNG ðÔNG LỘC Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ CHÂU ÚC MSSV : 4053878 LỚP : Tài – Doanh nghiệp K31 Cần Thơ - 2009 SVTH: Trần Thị Châu Úc Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Trương ðông Lộc LỜI CẢM TẠ Trải qua gần năm học trường ðại học Cần Thơ, với kiến thức trang bị tích lũy chuyên ngành Tài – Doanh nghiệp, luận văn tốt nghiệp kết trình lao ñộng nghiêm túc với giúp ñỡ tận tình Thầy Trương ðông Lộc Trước hết, em vô biết ơn gia đình, thầy bạn bè cổ vũ, ñộng viên, làm hậu phuơng vững mặt vật chất lẫn tinh thần để em yên tâm học tập suốt năm qua Luận văn hoàn thành nỗ lực thân hỗ trợ từ bạn bên cạnh em cịn có thầy Trương ðơng Lộc với cương vị giáo viên hướng dẫn tận tình giúp đỡ em hồn chỉnh luận văn mặt nội dung lẫn hình thức suốt thời gian qua Thầy ln tận tình tạo cho chúng em tinh thần thoải mái đề tài gặp rắc rối Thay lời muốn nói, em chúc Thầy sức khỏe, hạnh phúc ngày thành đạt Bằng tất lịng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh ñã giảng dạy cho em năm qua ñặc biệt thầy Trương ðơng Lộc giúp em hồn thành luận văn năm học cuối Cần Thơ, ngày 25 tháng năm 2009 Sinh viên thực Trần Thị Châu Úc SVTH: Trần Thị Châu Úc Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Trương ðông Lộc LỜI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan đề tài luận văn tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài khơng trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày 25 tháng năm 2009 Sinh viên thực Trần Thị Châu Úc SVTH: Trần Thị Châu Úc Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Trương ðông Lộc BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ðẠI HỌC • • • • Họ tên người hướng dẫn: Học vị: Chuyên ngành: Cơ quan công tác: • Tên học viên: • Mã số sinh viên: • Chuyên ngành: • Tên đề tài: NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp ñề tài với chuyên ngành ñào tạo: Về hình thức: Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết ñề tài ðộ tin cậy số liệu tính đại luận văn Nội dung kết ñạt ñược Các nhận xét khác Kết luận Cần Thơ, ngày…… tháng ……năm 200… NGƯỜI NHẬN XÉT SVTH: Trần Thị Châu Úc Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Trương ðông Lộc NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Ngày … tháng … năm … Thủ trưởng đơn vị (ký tên đóng dấu) SVTH: Trần Thị Châu Úc Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Trương ðông Lộc MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Sự cần thiết nghiên cứu ñề tài: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.2.1 Mục tiêu chung: 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 1.3 Phạm vi nghiên cứu: 1.4 Nội dung: Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp luận: 2.2.1 Nghiên cứu nước: 2.2.2 Nghiên cứu nước: 10 2.3 Phương pháp nghiên cứu: 12 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu: 12 2.3.1.1 Chọn lựa mẫu nghiên cứu: 12 2.3.1.2 Mô tả thống kê mẫu nghiên cứu: 13 2.3.2 Phương pháp phân tích số liệu: 17 2.3.2.1 Phân tích định tính: 17 2.3.2.2 Phân tích định lượng: 17 Chương 3: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 25 3.1 Chủ thể tham gia thị trường: 25 3.2 Xu hướng thị trường: 29 3.2.1 ðặc điểm thị trường: 29 3.2.2 Các giai ñoạn phát triển số thị trường: 33 Chương 4: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU ðẾN HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA CÁC CTNY TRÊN TTCK VIỆT NAM 35 4.1 Kiểm ñịnh phân phối tổng thể 35 SVTH: Trần Thị Châu Úc Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Trương ðông Lộc 4.2 Ảnh hưởng việc niêm yết cổ phiếu ñến hiệu hoạt ñộng CTNY TTCK Việt Nam: Phương pháp so sánh trước sau 37 4.2.1 Khả sinh lời 37 4.2.2 Hiệu sản xuất kinh doanh 38 4.2.3 Tỷ số nợ 39 4.3 Các nhân tố ảnh hưởng ñến hiệu hoạt ñộng CTNY trước sau niêm yết cổ phiếu: Kết từ phân tích hồi quy 39 4.3.1 Kết hồi quy: 40 4.3.2 Giải thích 40 4.3.3 Các kiểm ñịnh cần thiết 45 Chương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 48 5.1 Những tồn 48 5.2 Giải pháp nâng cao hiệu cho thị trường chứng khoán Việt Nam 49 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 52 6.1 Kết luận: 52 6.2 Kiến nghị: 53 6.2.1 Chính phủ UBCKNN: 53 6.2.2 Doanh nghiệp niêm yết: 54 6.2.3 Nhà ñầu tư: 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC 57 SVTH: Trần Thị Châu Úc Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Trương ðông Lộc DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Số lượng CTNY toàn mẫu nghiên cứu 13 Bảng 2.2: Tổng tài sản vốn chủ sỏ hữu CTNY 13 Bảng 2.3: Quy mô CTNY dựa vốn chủ sở hữu 14 Bảng 2.4: Cơ cấu CTNY phân theo nhóm ngành 15 Bảng 2.5: Cơ cấu CTNY theo tỷ lệ cổ phần Nhà nước trước niêm yết 16 Bảng 2.6: Cơ cấu Chủ tịch HðQT công ty cổ phần trước niêm yết 17 Bảng 2.7: Diễn giải tiêu ño lường hiệu hoạt ñộng công ty sau niêm yết sụ thay ñổi kỳ vọng chúng 18 Bảng 2.8: Diễn giải biến ñộc lập kỳ vọng chúng phân tích hồi quy 23 Bảng 3.1: Số lượng CTNY qua năm 28 Bảng 3.2: Quy mô thị trường năm hoạt ñộng 32 Bảng 3.3: Chỉ số thị trường qua năm hoạt ñộng 33 Bảng 4.1 Kết kiểm ñịnh phân phối tổng thể trước sau niêm yết 36 Bảng 4.2 Kiểm ñịnh giả thuyết tác ñộng việc niêm yết cổ phiếu ñến hiệu hoạt ñộng CTNY 37 Bảng 4.3: Các nhân tố ảnh hưởng ñến thay ñổi tiêu IBTE D/A: Kết phân tích hồi quy 40 Bảng 4.4: Kết kiểm tra đa cộng tuyến yếu tố phóng ñại phương sai VIF 46 SVTH: Trần Thị Châu Úc Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Trương ðông Lộc DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Anh D/A Tỷ số nợ tổng tài sản HOSE Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh HASTC Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội IPO Phát hành cổ phần lần đầu cơng chúng ITBA Thu nhập trước thuế tổng tài sản ITBE Thu nhập trước thuế vốn chủ sở hữu ITBS Thu nhập trước thuế doanh thu Rc Tỷ số toán hành ROOM Tỷ lệ sở hữu số cổ phần nhà ñầu tư nước ngồi cơng ty niêm yết WTO Tổ chức thương mại Thế giới Tiếng Việt CPH Cổ phần hóa CP & CCQ Cổ phiếu Chứng quỹ CTNY Công ty niêm yết DTT Doanh thu thực ðKGD ðăng ký giao dịch NðT Nhà ñầu tư SGDCK Sở Giao dịch Chứng khoán TTCK Thị trường chứng khoán TTGDCK Trung tâm giao dịch Chứng khoán TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh UBCKNN Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước VðL Vốn ñiều lệ SVTH: Trần Thị Châu Úc Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Trương ðơng Lộc TĨM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Nước ta có kinh tế xuất phát điểm từ kinh tế nơng nghiệp lạc hậu, tự cung tự cấp Công ðổi ñược triển khai từ sau ðại hội ðảng lần thứ VI (1986) ñến ñã ñưa nước ta bước khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, tốc ñộ tăng trưởng kinh tế khá, kinh tế bắt đầu có tích luỹ nội bộ, cịn thấp, đời sống nhân dân cải thiện Bên cạnh đó, đời thị trường chứng khốn nước ta khơi thơng dịng vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, đóng góp vai trị quan trọng kinh tế là: Thúc đẩy việc tích lũy tập trung vốn để đáp ứng nhu cầu xây dựng sở vật chất kỹ thuật kinh tế Nếu dựa vào nguồn vốn thân ñơn vị qua ñường vay truyền thống khơng đáp ứng thời gian lượng vốn; Thị trường chứng khốn tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực sách mở cửa, cải cách kinh tế thông qua việc phát hành chứng khốn nước ngồi; Thị trường chứng khốn nhậy cảm ñối với hoạt ñộng kinh tế, thước ño hiệu hoạt ñộng kinh tế Giá trị cổ phiếu công ty (thị giá) tỷ lệ thuận với lợi nhuận mà cơng ty đạt Chỉ số chung thị trường chứng khoán phản ánh mức tăng trưởng kinh tế quốc gia thời gian ngắn, trung dài hạn; Thị trường chứng khốn cho phép sử dụng chứng từ có giá, bán cổ phiếu, trái phiếu từ ngân hàng ñiều tiết hoạt ñộng thị trường, khống chế co giãn cung cầu tiền tệ, khống chế quy mơ đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế giá trị đồng tiền; Thị trường chứng khốn tạo điều kiện để sử dụng vốn có hiệu người có tiền đầu tư người vay tiền để đầu tư Thơng thường lãi thu qua ñầu tư chứng khoán cao lãi phiếu nhà nước hay lãi gửi tiết kiệm Với vai trò quan trọng thấy việc niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khốn thực mang lại lợi ích cho cơng ty niêm yết nói riêng kinh tế nói chung Vì vấn ñề trên, ñề tài: “Ảnh hưởng việc niêm yết cổ phiếu đến hiệu hoạt động cơng ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” góp phần thấy rõ vai trị tác ñộng SVTH: Trần Thị Châu Úc 10 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Trương ðông Lộc giảm xuống, tỷ lệ vốn cổ phần NðT tăng lên ñưa ñến thay ñổi Chủ tịch HðQT sau thời gian niêm yết (Hồng, 2007) Quy mơ công ty trước niêm yết (X3): Trong nghiên cứu này, giá trị trung bình logarith tổng tài sản trước niêm yết làm ñại diện ñể xem xét quy mô công ty trước niêm yết Theo lý thuyết tĩnh cấu vốn, cơng ty có quy mơ lớn dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay mượn công ty có quy mơ nhỏ Như vậy, CTCP trước niêm yết có quy mơ lớn có khả vay nợ nhiều trở thành ñiểm nhắm NðT Khi niêm yết, công ty dễ dàng phát hành cổ phiếu công chúng, hấp dẫn NðT thu hút nhà quản lý giỏi cơng ty có qui mơ vốn nhỏ Từ đó, cơng ty đẩy mạnh gia tăng vốn chủ sở hữu ñể mua sắm tài sản, đổi cơng nghệ, mục đích tăng cơng suất sản xuất, tăng lợi nhuận, doanh thu giảm bớt tỷ số nợ Do vậy, nên tổng tài sản trước niêm yết tác động tích cực đến hiệu hoạt động cơng ty sau niêm yết Thật vậy, từ kết phân tích hồi quy, ta thấy tổng tài sản trước niêm yết có tác động tích cực đến thay ñổi tiêu IBTE tỷ lệ nợ D/A, Trong điều kiện yếu tố khác khơng thay ñổi, giá trị trung bình tổng tài sản trước niêm yết tăng lên 1% làm cho thay ñổi tiêu IBTE tăng lên 1,07% Tuy nhiên tác động khơng có ý nghĩa mặt thống kê Ngược lại, tăng lên 1% biến giải thích lại làm cho tỷ số nợ D/A giảm 8,08% có ý nghĩa mức 1% Vậy, quy mô công ty trước niêm yết tác động có ý nghĩa đến thay đổi tiêu phản ánh khả sinh lời IBTE tỷ lệ nghịch với thay ñổi tỷ số nợ D/A có ý nghĩa mức 1% Tốc ñộ tăng trưởng doanh thu trước niêm yết (X4): ðối với tiêu IBTE: tăng trưởng doanh thu đóng vai trị quan trọng, đánh giá tình hình hoạt động tốt xấu cơng ty Từ kết cho thấy, tốc ñộ tăng trưởng doanh thu tỷ lệ nghịch với thay ñổi tiêu IBTE Trong điều kiện yếu tố khác khơng ñổi, tốc ñộ tăng trưởng doanh thu trước niêm yết tăng 1% làm cho IBTE giảm 0,0356% mức ý nghĩa 1% SVTH: Trần Thị Châu Úc 55 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Trương ðông Lộc ðiều ngược với kỳ vọng lý giải sau niêm yết, công ty phải trang trải thêm chi phí cho việc mở rộng quy mơ, doanh thu tăng so với trước niêm yết lợi nhuận trước thuế đạt ðối với tỷ số nợ D/A có mối quan hẹ tỷ lệ nghịch với tốc ñộ tăng trưởng doannh thu trước niêm yết, 1% tăng lên biến làm cho tỷ số nợ D/A giảm 0,0104% Tuy nhiên, tác động khơng có ý nghĩa mặt thống kê Vậy, tốc ñộ tăng trưởng doanh thu tác ñộng tỷ lệ nghịch với thay đổi tiêu IBTE có ý nghĩa mức 1% tác động khơng ý nghĩa với tỷ số D/A Tính khoản (X5) Thu nhập trước thuế/Tổng tài sản trước niêm yết (X6): Hai nhân tố sử dụng để giải thích cho tiêu D/A, khơng giải thích cho tiêu IBTE Sự tác ñộng nhân tố ñến thay ñổi tiêu D/A từ kết hồi quy giả thích sau: Trong điều kiện yếu tố khác khơng thay đổi, tính khoản cơng ty trước niêm yết tác động chiều với thay ñổi tiêu D/A Kết ngược lại với kỳ vọng Cụ thể là, 1% tăng lên số khả tốn hành trước niêm yết làm cho tiêu D/A tăng lên 0,0093% sau niêm yết có ý nghĩa mức 5% ðiều lý giải sau niêm yết, cơng ty có tính khoản cao sử dụng nhiều nợ vay để phục vụ cho mục đích hoạt dộng họ có khả tốn khoản nợ ngắn hạn ñến hạn ðối với ảnh hưởng biến Thu nhập trước thuế/Tổng tài sản trước niêm yết đến tỷ số nợ D/A có mối quan hệ nghịch chiều với Thật vậy, 1% tăng lên tiêu Thu nhập trước thuế /Tổng tài sản trước niêm yết làm cho tỷ số Nợ/Tổng tài sản sau niêm yết giảm 0,3971% có ý nghĩa mức 1% Kết phần phán ánh ñúng tâm lý nhà quản trị CTNY Việt Nam, họ thích sử dụng vốn cổ phần so với việc tài trợ nợ ñể tái sản xuất ñầu tư SVTH: Trần Thị Châu Úc 56 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Trương ðơng Lộc Như vậy, thay đổi tỷ số nợ D/A trước sau niêm yết có quan hệ tỷ lệ thuận với tính khoản (có ý nghĩa mức 5%) tỷ lệ nghịch với tiêu Thu nhập trước thuế/ Tổng tái sản (có ý nghĩa mức 1%) trước niêm yết Tỷ số Nợ/Tổng tài sản sau niêm yết (X7): Biến sử dụng để giải thích cho thay ñổi tiêu IBTE trước sau niêm yết Kết hồi quy cho biết hệ số tương quan biến 0,0943 dấu với biến giả thích IBTE Trong điều kiện yếu tố khác khơng biến động, 1% tăng lên tỷ số Nợ/Tổng tài sản sau niêm yết làm cho tiêu IBTE tăng 0,0943% sau niêm yết Sự tác động có ý nghĩa mức 10% Như giải thích phần thì, sau niêm yết, nhà quản lý thường lựa chọn việc tài trợ nợ, mà thay vào tài trợ vốn cổ phần từ lợi nhuận giữ lại, nên tỷ số nợ tỷ lệ thuận với IBTE Hệ số xác ñịnh R2 kiểm định F: Mơ hình hồi quy nhân tố ảnh hưởng ñến thay ñổi tiêu IBTE trước sau niêm yết có 15,99% thay đổi IBTE trước sau niêm yết giải thích biến lập (Sở hữu Nhà nước X1, Chủ tịch HðQT X2, Quy mơ cơng ty X3, Tốc độ tăng trưởng doanh thu X4, Tỷ số Nợ/Tổng tài sản sau niêm yết X7) với kết kiểm ñịnh F 3,8815 có ý nghĩa mức 1% Mơ hình hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến thay ñổi tỷ số nợ D/A trước sau niêm yết có 22,37% thay đổi IBTE trước sau niêm yết giải thích biến ñộc lập (Sở hữu Nhà nước X1, Chủ tịch HðQT X2, Quy mơ cơng ty X3, Tốc độ tăng trưởng doanh thu X4, Tính khoản X5, Thu nhập trước thuế/Tổng tài sản trước niêm yết X6, Tỷ số Nợ/Tổng tài sản sau niêm yết X7), với kết kiểm định F 5,24 có ý nghĩa mức 1% 4.3.3 Các kiểm ñịnh cần thiết Kiểm định bỏ sót biến Giả thiết H0 : mơ hình khơng bỏ sót biến: H1: mơ hình bỏ sót biến SVTH: Trần Thị Châu Úc 57 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Trương ðông Lộc ðược hỗ trợ phần mềm Stata ta có kết kiểm định RESET Ramsey sau: Mơ hình (1) : F(3, 107) = 0,3 Prob > F = 0,8284 Bác bỏ giả thuyết H0 Mơ hình (1) bỏ sót biến Mơ hình (2) F(3, 106) = 2,99 Prob > F = 0,0344 Khơng bác bỏ giả thuyết H0 Mơ hình (2) khơng bỏ sót biến Kiểm định phương sai sai số thay đổi Giả thiết H0 : Khơng có tượng phương sai sai số thay đổi H1: Có tượng phương sai sai số thay ñổi Kiểm ñịnh phương sai sai số thay ñổi sử dụng kiểm ñịnh BreuschPagan/ Cook-Weisberg phần mềm Stata có kết sau: Mơ hình (1): chi2(1) = 66,32 Prob > chi2 = 0,0000 Bác bỏ giả thuyết H0 Có tượng phương sai sai số thay đổi Mơ hình (2): chi2(1) = 0,61 Prob > chi2 = 0,4331 Không bác bỏ giả thiết H0 Khơng có tượng phương sai sai số thay ñổi Kiểm ñịnh ña cộng tuyến Dùng kiểm ñịnh tương quan cặp biến ñể phát ña cộng tuyến, Tất tương quan cặp biến mơ hình nhỏ 0,8 Sử dụng yếu tố phóng đại phương sai (VIF) để phát ña cộng tuyến Bảng 4.4: Kết kiểm tra ña cộng tuyến yếu tố phóng đại phương sai VIF Biến X1 X2 X3 X4 X5 Mơ hình (1) VIF 1/VIF 1,54 0,6486 1,51 0,6621 1,16 0,8613 1,17 0,8549 - SVTH: Trần Thị Châu Úc 58 Mơ hình (2) VIF 1/VIF 1,53 0,6521 1,53 0,6528 1,20 0,8360 1,19 0,8389 1,08 0,9234 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Trương ðông Lộc 1,16 0,8622 X6 X7 1,12 0,8952 Trung bình VIF 1,30 1,28 (Nguồn: Kết từ chương trình Stata) Tất biến đưa vào mơ hình khơng vượt q 10, trung bình yếu tố phóng đại phương sai (VIF) 1,30 (mơ hình (1)), 1,28 (mơ hình (2)).Hai bước kiểm tra đưa đến kết luận mơ hình khơng có tượng đa cộng tuyến, biến giải thích đưa vào mơ hình khơng có tương quan với nhau, Mỗi biến chứa đựng số thơng tin riêng biến phụ thuộc mà thơng tin lại khơng có biến khác Tóm lại, chương giải vấn ñề trọng tâm cần nghiên cứu ño lường ảnh hưởng việc niêm yết cổ phiếu ñến hiệu hoạt ñộng CTNY TTCK Việt Nam Kết nghiên cứu ñã rằng, kiểm ñịnh phi tham số với mức ý nghĩa 5% 1%, việc niêm yết cổ phiếu thực tác ñộng ñến số tiêu đo lường hiệu hoạt động cơng ty IBTE D/A Thơng qua mơ hình hồi quy nhân tố ảnh hưởng ñến tiêu này, kết luận: Thứ nhất: Sự thay đổi tiêu IBTE trước sau niêm yết chịu tác ñộng nhân tố: chức vụ Chủ tịch HðQT, tốc ñộ tăng trưởng doanh thu trước niêm yết trung bình tỷ số Nợ/Tổng tài sản sau niêm yết Sự tác ñộng ñưa ñến kết luận: Chức vụ Chủ tịch HðQT người ñại diện cho Nhà nước tốc ñộ tăng trưởng doanh thu trước niêm yết tỷ lệ nghịch với thay ñổi tiêu IBTE có ý nghĩa mức 5% 1% Ngược lại, tỷ số Nợ/Tổng tài sản công ty sau niêm yết lại tỷ lệ thuận với thay ñổi tiêu IBTE trước sau niêm yết mức ý nghĩ 10% Thứ hai: Có nhân tố tác động có ý nghĩa ñến thay ñổi tỷ số nợ D/A trước sau niêm yết Trong đó, tỷ lệ (%) sở hữu Nhà nước tính khoản cơng ty trước niêm yết tác động chiều tới thay đổi tỷ số nợ D/A có ý nghĩa mức 5%; cịn quy mơ cơng ty, vị trí Chủ tịch HðQT người đại diện Nhà nước tiêu Thu nhập trước thuế/Tổng tài sản công SVTH: Trần Thị Châu Úc 59 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Trương ðông Lộc ty trước niêm tương quan tỷ lệ nghịch với thay ñổi tỷ số nợ D/A có ý nghĩa mức 1% CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 5.1 NHỮNG TỒN TẠI Thị trường chứng khốn Việt Nam trải qua năm hoạt động khơng đủ hấp dẫn nhiều NðT ngồi nước, thường khơng ổn định Ngun nhân quan hệ khách quan thuộc tiềm lực trình độ dân trí kinh tế Song lý nội tại, mang tính chủ quan cần phải nhận dạng khắc phục Một số tồn kể đến sau: Hàng hố TTCK có chất lượng, cân ñối cấu ñặc biệt giá IPO mang tính áp đặt thời điểm xuất phát ñã bị ñẩy lên cao so với giá trị thị trường hầu hết hàng hoá Nhiều doanh nghiệp ñến cuối năm 2008 chưa tăng ñược vốn ñiều lệ lên 80 tỷ ñồng theo quy ñịnh ñiều kiện niêm yết HOSE UBCKNN TTCK sụt giảm gặp nhiều khó khăn Về cấu, NðT hướng nhiều quan tâm ñến việc phát hành bn bán chứng khốn vốn (cổ phiếu) quan tâm đến chứng khốn nợ (trái phiếu), Trong trái phiếu cơng cụ tài hữu hiệu việc “nối” TTCK với thị trường tiền tệ, tín dụng vai trị “chạy tiếp sức” làm tăng tính khoản cho TTCK ðến thời ñiểm ngày 6,11,2008, tổng giá trị chứng khoán nợ chiếm 20% tổng giá trị hàng hố giao dịch TTCK Thậm chí TTCK có năm tuổi mà hầu hết ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam khơng có đầu tư vào chứng khốn nợ đủ tiêu chuẩn để tham gia nghiệp vụ thị trường mở Ngân hàng Nhà nước, lại đua kinh doanh cổ phiếu Do cần nguồn khoản ngắn hạn ngân hàng phải ñi vay lại với giá cao thị trường liên ngân hàng huy ñộng giá cao thị trường tiền gửi, SVTH: Trần Thị Châu Úc 60 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Trương ðông Lộc Trong lúc TTCK hấp dẫn NðT, lúc có nhiều hội phát triển thị trường sơ cấp với hàng hố chất lượng cao, lại bị trì hỗn, kéo giãn, tính tốn q lâu, gây mệt mỏi cho NðT, vừa thời cổ phần hoá với giá có lợi cho doanh nghiệp nhà nước lớn, vừa làm “lạnh” TTCK ñang phát triển mạnh trở lại từ cuối năm 2006 Trái phiếu chất lượng cao, kỳ hạn dài, lãi suất hấp dẫn Chính phủ, cơng trình trọng điểm quốc gia cịn hoi, ngân sách Nhà nước thâm thủng Nhà nước ln phải vay trung hạn nước nước Hầu hết nhà phát hành cổ phiếu Việt Nam sau IPO ñã bỏ mặc cổ đơng Thay phải trả lợi tức tiền cho NðT với tư cách cổ đơng lâu lại trả giấy cổ đơng khơng thể n tâm với quyền sở hữu cơng ty Các nhà quản lý TTCK quan tâm ñến việc lên xuống số sàn thức, quan tâm đến TTCK nói chung (cả OTC) Thậm chí thị trường rơi vào ảm đạm lại sức áp dụng đồng loạt biện pháp hành nhắm ñúng vào ñiểm nhạy cảm TTCK giá niềm tin Biên ñộ giá giao dịch bị điều chỉnh gần cơng bố thơng tin khơng thật NðT rời sàn ñiều tất yếu 5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Từ tồn nói vào tiềm lớn kinh tế Việt Nam, số tác giả ñã ñưa giải pháp sau ñây ñể kích thích TTCK Việt Nam phát triển ổn ñịnh, TTCK thật ổn ñịnh thúc ñẩy hiệu hoạt động CTNY: Chính phủ cần phát hành chứng khoán thời hạn dài từ 10 năm trở lên, lãi suất quy ñịnh theo giai ñoạn năm lần theo nguyên tắc ñảm bảo cho NðT khơng bị thiệt thịi gửi tiết kiệm 24 tháng giai đoạn, có thu hút NðT mua chứng khốn nợ SVTH: Trần Thị Châu Úc 61 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Trương ðơng Lộc Tiền huy động từ trái phiếu dài hạn tập trung vào ñầu tư cơng trình dự án trọng điểm cấp quốc gia, ñược xác ñịnh có hiệu cao lĩnh vực: phát triển dự án chế tạo máy móc, công nghệ cao, phát triển kết cấu hạ tầng thành phố, giao thơng quốc gia, phát triển giáo dục, đào tạo phát triển hệ thống y tế từ sở ñến trung ương Tiến hành IPO doanh nghiệp nhà nước lớn với giá chủ yếu thị trường định; Có sách bắt buộc tất ngân hàng thương mại phải dành tỷ lệ nguồn huy ñộng ñủ cần thiết ñể ñầu tư vào trái phiếu dài hạn Chính phủ lưu ký Ngân hàng Nhà nước vừa để góp phần định hướng sử dụng nguồn hiệu quả, vừa làm cơng cụ an tồn để tiếp cận thị trường mở Ngân hàng Nhà nước trường hợp bị báo ñộng vể rủi ro khoản… Có sách thoả đáng để khuyến khích cơng ty chứng khốn mở tài khoản tiền gửi lưu ký kinh doanh ngân hàng thương mại, Tiền gửi gồm tiền tự doanh tiền NðT cơng ty chứng khốn; Có sách ñể khu vực sản xuất, dịch vụ có sử dụng thiết bị nhập giá trị lớn ñược xét theo chế chặt chẽ cho phép phát hành trái phiếu ngoại tệ nước kết hợp với sách loại bỏ dần tín dụng ngoại tệ; Có danh mục xếp hạng ñể hầu hết chủ sở hữu chứng khốn nợ danh mục chuẩn phép sử dụng chứng khốn việc chiết khấu, tái chiết khấu ngân hàng thương mại ñể ngân hàng thương mại nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn tạo tính khoản cho TTCK; Chính phủ nên sớm tách UBCKNN khỏi Bộ Tài để trở thành Uỷ ban độc lập quan chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ tính minh bạch, bình đẳng, sịng phẳng có giám sát, kiểm sốt tồn TTCK Việt Nam có tổ chức, OTC khơng có tổ chức; Giải pháp kỹ thuật ñặc biệt quan trọng sách liên quan TTCK nên tác động vào cung - cầu nhằm tạo số lượng chất lượng hàng hố với việc UBCKNN bảo đảm tính minh bạch thị trường khơng nên SVTH: Trần Thị Châu Úc 62 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Trương ðơng Lộc dùng sách nhắm vào ñiểm nhạy cảm chế thị trường như: giá cả, cạnh tranh, minh bạch, niềm tin uy tín; Mở room ñược cho phương án khả thi bối cảnh Việt Nam ñang hội nhập sâu rộng với kinh tế giới Hơn nữa, giai ñoạn thị trường xuống gần đây, NðT nước ñối tượng liên tục bán ra, NðT nước ngồi tiếp tục tái cấu trúc danh mục đầu tư tiếp tục mua vào cổ phiếu họ cho có tiềm Vì giải pháp mang tính chất quản lý vĩ mơ, giới hạn khả hiểu biết mình, tơi tham khảo ý kiến số Tiến sĩ Kinh tế ñược ñăng tạp chí SVTH: Trần Thị Châu Úc 63 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Trương ðông Lộc CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN: Thị trường chứng khốn Việt Nam đời năm thật cơng chúng ý hiểu năm gần Nguyên nhân doanh nghiệp NðT chưa thấy vai trị quan trọng mẻ nước có kinh tế bao cấp kéo dài Và vấn ñề nghiên cứu tác ñộng việc niêm yết cổ phiếu đến hiệu hoạt động cơng ty sau niêm yết khơng nhiều, phần khơng đủ sở để nghiên cứu, phần người ta quan tâm Chính cần thiết đó, đề tài thực Một cách khái quát, ñề tài ñã ñưa cần thiết ñể nghiên cứu ñề tài, phương pháp nghiên cứu cụ thể phương pháp so sánh trước sau kiểm ñịnh phi tham số phương pháp hồi qui ðề tài ñã tổng quan ñược TTCK Việt Nam sau năm hoạt động, khơng cập nhật hết ñược số liệu, ñủ ñể ñộc giả biết ñược tình hình TTCK nước ta Vấn ñề trọng tâm ñề tài nghiên cứu ảnh hưởng việc niêm yết cổ phiếu đến hiệu hoạt động cơng ty trước sau niêm yết Trước tiên, ñể kiểm ñịnh vấn ñề niêm yết cổ phiếu có ảnh hưởng ñến hiệu hoạt ñộng CTNY, ñã sử dụng kiểm ñịnh phi tham số ñể kiểm tra khác biệt trung bình tiêu đo lường hiệu hoạt động cơng ty Kết kiểm ñịnh ñã ra, tiêu ñược lựa chọn ñể kiểm ñịnh (IBTA, IBTE, IBTS, DTT D/A) có khác biệt trung bình tiêu IBTE D/A trước sau niêm yết cổ phiếu với ý nghĩa mức 5% 1%, tức việc niêm yết cổ phiếu thực có tác động đến tiêu đo lường hiệu hoạt động cơng ty trước sau niêm yết, tác động tồn mà tác động có ý nghĩa tiêu IBTE D/A Sau đó, mơ hình hồi quy biến ñộc lập ñể giải thích cho thay ñổi tiêu IBTE D/A sau niêm yết Kết hồi quy ñưa hai SVTH: Trần Thị Châu Úc 64 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Trương ðông Lộc kết luận Thứ nhất: Sự thay ñổi tiêu IBTE trước sau niêm yết chịu tác ñộng nhân tố: chức vụ Chủ tịch HðQT, tốc ñộ tăng trưởng doanh thu trước niêm yết trung bình tỷ số Nợ/Tổng tài sản sau niêm yết Sự tác ñộng ñưa ñến kết luận: Chức vụ Chủ tịch HðQT người ñại diện cho Nhà nước tốc ñộ tăng trưởng doanh thu trước niêm yết tỷ lệ nghịch với thay ñổi tiêu IBTE có ý nghĩa mức 5% 1% Ngược lại, tỷ số Nợ/ Tổng tài sản công ty sau niêm yết lại tỷ lệ thuận với thay ñổi tiêu IBTE trước sau niêm yết mức ý nghĩ 10% Thứ hai: Có nhân tố tác động có ý nghĩa ñến thay ñổi tỷ số nợ D/A trước sau niêm yết Trong đó, tỷ lệ (%) sở hữu Nhà nước tính khoản cơng ty trước niêm yết tác động chiều tới thay đổi tỷ số nợ D/A có ý nghĩa mức 5%; cịn quy mơ cơng ty, vị trí Chủ tịch HðQT người đại diện Nhà nước tiêu Thu nhập trước thuế/Tổng tài sản công ty trước niêm tương quan tỷ lệ nghịch với thay đổi tỷ số nợ D/A có ý nghĩa mức 1% Từ kết tồn TTCK Việt Nam nay, ñề tài ñã tham khảo số giải pháp ñể thúc ñẩy TTCK phát triển ổn ñịnh ñể thực trở thành kênh huy ñộng vốn trung dài hạn số kinh tế 6.2 KIẾN NGHỊ: ðể giải tình trạng khó khăn TTCK mà cụ thể thúc ñẩy thị trường ñi lên cần phải có kết hợp từ nhiều phía: Chính phủ, quan quản lý, CTNY, quỹ, NðT…Mặc dù có nhiều giải pháp, để thực được, chủ thể tham gia thị trường phải biết nên thực Theo tơi, có số kiến nghị ñối với chủ thể sau: 6.2.1 Chính phủ UBCKNN: - Gia hạn thêm thời gian ñể CTNY HOSE tăng VðL 80 tỷ đồng; - Kiểm sốt chặt IPO, khơng để phát hành tran lan hàng hóa chất lượng; - Có sách ưu đãi đặc biệt việc phát hành chứng khoán nợ; - Sớm ban hành hướng dẫn cho phép NðT toán trực tiếp ngoại tệ vào tài khoản chứng khoán; SVTH: Trần Thị Châu Úc 65 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Trương ðông Lộc - Cần hỗ trợ CTNY thị trường vốn, ñầu nhằm tiêu thụ sản phẩm cịn ứ đọng, giảm bớt khó khăn; Tăng cường hỗ trợ CTNY ñẩy mạnh việc mua cổ phiếu quỹ, giá ñang rẻ nhằm tạo sức cầu cho thị trường 6.2.2 Doanh nghiệp niêm yết: - Tuyên truyền cho cổ đơng nội khơng bán thị trường xuống, cổ đơng chủ chốt doanh nghiệp khơng lo lắng bán nhiều; - Có sách ưu tiên cho người lao ñộng ñể ñảm bảo trì hoạt động lúc kinh tế gặp khó khăn nay; - Cơng bố thơng tin trung thực, hợp lý hàng tháng cho NðT có tranh tổng thể TTCK tháng làm cho TTCK ñược ổn ñịnh ðây cách cải thiện công tác quan hệ với NðT, tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp giúp doanh nghiệp thuận tiện có nhu cầu huy động vốn 6.2.3 Nhà ñầu tư: Thị trường lên hay xuống ñều hội ñể gia tăng lợi nhuận lĩnh vực ñầu tư Tuy nhiên, thị trường ñi xuống khơng phải NðT có hành xử khơn khéo ñảm bảo giảm thiệt hại gia tăng lợi nhuận ðể trở thành NðT hiệu thị trường ñi xuống,tơi có số kiến nghị sau: - Thường xuyên nắm bắt thông tin kịp thời, không nên vội vàng bán tháo cổ phiếu chuyển thành tiền mặt Cần xem xét, ñánh giá lại danh mục ñầu tư để bảo đảm nắm giữ cổ phiếu có chất lượng tốt cho mục tiêu ñầu tư dài hạn - cổ phiếu doanh nghiệp có yếu tố tốt kết kinh doanh, chiến lược, lãnh ñạo… - Khi xác ñịnh mục tiêu dài hạn khơng nên q tâm vào biến ñộng hàng ngày, biến ñộng ngắn hạn thị trường ngắn hạn chịu tác động thái tin tức ngẫu nhiên, phải xem xét cấu lại danh mục ñầu tư có biến động bất lợi; - Khơng nên tập trung vào cổ phiếu hạng blue – chips (giá cao), mà ngần ngại với cổ phiếu hàng penny stock (giá thấp), lợi nhuận nhiều rủi ro nhiều, NðT nên mua vào cổ phiếu có tiềm tương lai SVTH: Trần Thị Châu Úc 66 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Trương ðông Lộc TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tiếng Việt Dương Minh Hoàng (2007), Tác ñộng việc niêm yết cổ phiếu ñến hiệu hoạt động cơng ty cổ phần Việt Nam, Trường ðại học Cần Thơ Kinh Tế Việt Nam Năm 2008, Tổng cục thống kê VietRees – Vietnam Real Estate, tháng năm 2009 Mai Văn Nam (2006), Giáo trình kinh tế lượng, NXB Thống kê Nguồn www.atpvietnam.com, “Các cơng ty niêm yết đưa giải pháp thúc đẩy thị trường chứng khốn Việt Nam”, HOSE, ngày 14/04/2008 Nguồn www.saga.vn, “Các nhân tố tác động đến cấu vốn cơng ty niêm yết Thị trường chứng khoán Việt Nam”, ngày 14/01/2008 Nguyễn ðại Lai (2008), “Thị trường chứng khoán Việt Nam ñi ñâu? Nguồn www.cafef.vn, ngày 16/05/2008 Nguyễn ðình Tự (2008), Thị trường chứng khốn Việt Nam trước thách thức việc gia nhập WTO, Nguồn www.tapchicongsan.org.vn, ngày 05/07/2007 Trương ðơng Lộc (2005), Tác động cổ phần hóa đến phát triển hiệu hoạt ñộng doanh nghiệp nhà Nhà Việt Nam, ðề tài cấp Bộ, Trường ðại học Cần Thơ Tiếng Anh Boubakri, Narjess and Jean-Claude Cosset (1998), The Financial and Operating Performance of Newly Privatized Firms: Evidence from Developing Countries, Journal of Finance 53 (3),pp 1081-1110 10 D’Souza, Juliet and William L Megginson (1999), The Financial and Operating Performance of Privatized Firms during the 1990s, The Journal of Finance 54 (4), pp.1397-1438 11 D’Souza, Juliet and William Megginson, Robert Nash (2001), The Derterminants of Performance Improvement in Privatized Firms: The Role of Retructuring and Corporate Governace, AFA 2001 New Orleans (working paper) 12 G Huang, F M Song, The derterminants of capital structure: evidence from China, China Economic Review 17 (2006) 14-36 SVTH: Trần Thị Châu Úc 67 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Trương ðông Lộc 13 J J Chen, Yan Xue, New empirical study on the capital structure of Chinese listed companies, Working paper 2004, University of Surrey 14 Y Wiwattanakantang, Anempirical study on the derterminants of the capital structure of Thai firms, Pacific-Basin Finance Journal (1999) 371-403 15 Wang, Xu and Zhu (2004), State-owned enterprisesgoing public: The Case of China, Economic of transition, Volume 12 (3), pp.467-487 SVTH: Trần Thị Châu Úc 68 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Trương ðông Lộc PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kết kiểm ñịnh tương quan cặp biến Biến X1 X1 1,0000 X2 0,5363 1,0000 X3 0,1571 -0,0756 1,0000 X4 -0,3003 -0,3278 0,0827 1,0000 X5 -0,0101 0,0573 -0,2185 0,0166 1,0000 X6 -0,1432 -0,1465 -0,2525 0,1769 0,2035 X7 0,1744 0,0852 0,2805 -0,1038 X2 X3 X4 X5 (Nguồn: Kết từ chương trình Stata) SVTH: Trần Thị Châu Úc 69 X6 X7 1,0000 1,0000 ... ðo lường ảnh hưởng việc niêm yết cổ phiếu ñến hiệu hoạt ñộng công ty cổ phần Việt Nam; Xác ñịnh nhân tố ảnh hưởng ñến hiệu hoạt ñộng công ty sau niêm yết; ðề xuất giải pháp nâng cao hiệu thúc... 38 cổ phiếu 38 CTNY làm mẫu) Việt Nam chưa gia nhập WTO Vì vậy, để kiểm tra lại kết nghiên cứu trên, ñề tài ? ?Ảnh hưởng việc niêm yết cổ phiếu ñến hiệu hoạt ñộng công ty niêm yết thị trường chứng. .. thấy việc niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khốn thực mang lại lợi ích cho cơng ty niêm yết nói riêng kinh tế nói chung Vì vấn đề trên, đề tài: ? ?Ảnh hưởng việc niêm yết cổ phiếu ñến hiệu hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của việc niêm yết cổ phiếu ðến hiệu quả hoạt ðộng của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam ,