0

06 05 2020 phuc LA0971 quan ly hoat dong day hoc mon SH THCS theo phat trien nang luc HS

156 12 0
  • 06 05 2020 phuc LA0971 quan ly hoat dong day hoc mon SH THCS theo phat trien nang luc HS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 15:41

151 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN VĂN PHÚC QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN SINH HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN VĂN PHÚC QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN SINH HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số 81 40 0114 Người hướng dẫn TS Đào Lan H. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN VĂN PHÚC QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN SINH HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN VĂN PHÚC QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN SINH HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 81.40.0114 Người hướng dẫn: TS Đào Lan Hương HÀ NỘI - 2020 LỜI CAM ĐOAN Cơng trình nghiên cứu từ năm 2019 đến 2020; số liệu luận văn khảo sát thu thập thực tế trường THCS huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang Tác giả luận văn Nguyễn Văn Phúc LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài “Quản lý dạy học môn Sinh học trường THCS huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang theo hướng phát triển lực học sinh” nhận giúp đỡ, tạo điều kiện tập thể BGH, đồn thể, tổ chun mơn, CBGV, nhân viên trường THCS huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, xin cảm ơn chân thành Tôi xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Đào Lan Hương người tận tình hướng dẫn bảo tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu, bạn bè, đồng nghiệp công tác trường THCS huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, em học sinh, phụ huynh học sinh gia đình động viên, khích lệ, tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng chắn đề tài cịn có hạn chế, thiếu sót; tơi mong nhận góp ý chân thành quý Thầy(Cô), đồng nghiệp người quan tâm đến đề tài Tác giả luận văn Nguyễn Văn Phúc MỤC LỤ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN VĂN PHÚC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC .1 HÀ NỘI - 2020 .1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGUYỄN VĂN PHÚC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Người hướng dẫn: TS Đào Lan Hương .2 LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn .1 Nguyễn Văn Phúc MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .10 DANH MỤC BẢNG BIỂU 11 Lý chọn đề tài .14 Mục đích nghiên cứu 14 Khách thể đối tượng nghiên cứu 15 3.1 Khách thể nghiên cứu .15 3.2 Đối tượng nghiên cứu .15 Giả thuyết khoa học 15 Nhiệm vụ nghiên cứu 15 5.1 Nghiên cứu sở lý luận quản lý dạy học môn Sinh học trường trung học sở theo hướng phát triển NL học sinh 15 5.2 Khảo sát đánh giá thực tiễn, khảo sát thực trạng dạy học môn Sinh học quản lý dạy học môn Sinh học trường trung học sở huyện Việt Yên, Bắc Giang theo hướng phát triển NL học sinh 15 5.3 Nghiên cứu đưa giải pháp quản lý dạy môn Sinh học trường trung học sở huyện Việt Yên, Bắc Giang theo hướng phát triển NL học sinh 16 Giới hạn phạm vi nghiên cứu 16 6.1 Giới hạn đối tượng nghiên cứu 16 6.2 Giới hạn địa bàn khảo sát 16 6.3 Giới hạn thời gian 16 Phương pháp nghiên cứu 16 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 16 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn .16 7.3 Nhóm phương pháp bổ trợ 17 Cấu trúc luận văn 17 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ DẠY MÔN SINH HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THCS THEO HƯỚNG PTNL HỌC SINH 18 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 18 1.1.1 Tổng quan nghiên cứu dạy học môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh 18 1.1.2 Tổng quan nghiên cứu quản lý dạy học môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh .19 1.2 Khái niệm 20 1.2.1 Năng lực - Phát triển lực 20 1.2.1.1 Năng lực 21 1.2.1.2 Phát triển lực 21 1.2.2 Dạy học-Dạy học hướng PTNL-Dạy học môn Sinh học theo hướng PTNL 21 1.2.2.1 Dạy học .21 1.2.2.2 Dạy học theo hướng PTNL 22 1.2.2.3 Dạy học môn Sinh học theo hướng PTNL 23 1.2.3 Quản lý-Quản lý dạy học-Quản lý dạy học hướng PTNL-Quản lý dạy môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh 23 1.2.3.1 Quản lý .23 1.2.3.2 Quản lý dạy học 24 1.2.3.3 Quản lý dạy học theo hướng PTNL 24 1.2.3.4 Quản lý dạy môn Sinh học theo hướng PTNL 24 1.3 Dạy môn Sinh học trường THCS theo hướng PTNL học sinh .25 1.3.1 Năng lực cấu trúc lực 25 1.3.2 Các thành tố dạy môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh 25 1.3.2.1 Mục tiêu dạy học môn Sinh học trường THCS theo hướng PTNL học sinh 26 1.3.2.2 Nội dung dạy học môn Sinh học trường THCS theo hướng PTNL học sinh 28 1.3.2.3 Phương pháp dạy học môn Sinh học THCS theo hướng PTNL học sinh 30 1.3.2.4 Phương tiện dạy học môn Sinh học THCS theo hướng PTNL học sinh .31 1.3.2.5 Hình thức tổ chức dạy học môn Sinh học trường THCS hướng PTNL học sinh 32 1.3.2.6 Kiểm tra đánh giá kết dạy học môn Sinh học trường THCS theo hướng PTNL học sinh 33 1.3 Quản lý dạy học môn Sinh học trường THCS hướng PTNL học sinh 34 1.3.1 Vai trò hiệu trưởng quản lý dạy học môn Sinh học hướng PTNL học sinh .34 1.3.2 Nội dung quản lý dạy học môn Sinh học THCS hướng PTNL học sinh 34 1.3.2.1 Quản lý xây dựng mục tiêu dạy học môn Sinh học trường THCS hướng PTNL học sinh 34 1.3.2.2 Quản lý xây dựng thực nội dung dạy học môn Sinh học trường THCS hướng PTNL học sinh 35 1.3.2.3 Quản lý lựa chọn sử dụng phương pháp dạy học môn Sinh học trường THCS hướng PTNL học sinh .36 1.3.2.4 Quản lý lựa chọn sử dụng phương tiện dạy môn Sinh học trường THCS hướng PTNL học sinh 37 1.3.2.5.Quản lý lựa chọn sử dụng hình thức tổ chức dạy học môn Sinh học trường THCS theo hướng PTNL học sinh 38 1.3.2.6.Quản lý kiểm tra đánh giá kết dạy học môn Sinh học trường THCS theo hướng PTNL học sinh 39 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dạy học môn Sinh học trường THCS hướng PTNL học sinh .40 1.4.1 Các yếu tố thuộc chủ thể quản lý 40 1.4.2 Các yếu tố thuộc đối tượng quản lý 41 1.4.3 Các yếu tố thuộc môi trường quản lý .42 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN SINH HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 44 2.1 Một số đặc điểm địa bàn nghiên cứu 44 2.1.1 Mạng lưới sở giáo dục 44 2.1.2 Chất lượng giáo dục toàn diện 44 2.1.3 Chất lượng đội ngũ giáo viên CBQL giáo dục 45 2.1.4 Cơ sở vật chất giáo dục 45 2.2.Tổ chức nghiên cứu 45 2.2.1.Mục tiêu khảo sát .45 2.2.2.Nội dung khảo sát .45 2.2.4 Phương pháp khảo sát 46 2.2.5 Tiêu chí đánh giá thang đánh giá 46 Độ lệch: 47 Độ lệch: 47 - Mức 5: Rất tiêu cực: 1,00 1,80 47 Độ lệch: 48 2.2.6 Thời gian khảo sát: Từ năm 2019 đến năm 2020 48 2.3 Thực trạng dạy học môn Sinh học trường THCS hướng PTNL học sinh 48 2.3.1 Thực trạng xây dựng mục tiêu dạy môn Sinh học THCS hướng phát triển NL học sinh 48 2.3.2 Thực trạng xây dựng thực nội dung dạy môn Sinh học trường trung học sở theo hướng phát triển NL học sinh .50 2.3.3 Thực trạng lựa chọn sử dụng phương pháp dạy môn Sinh học trường trung học sở theo hướng phát triển NL học sinh .61 2.3.7 Thực trạng thực kế hoạch dạy học lớp giáo viên môn Sinh học trường trung học sở theo hướng phát triển NL học sinh 66 Bảng 2.13 Thực kế hoạch dạy môn Sinh học hướng PTNL học sinh .67 2.4 Thực trạng quản lý dạy môn Sinh học trường trung học sở theo hướng phát triển NL học sinh 68 2.4.1 Thực trạng quản lý xây dựng mục tiêu dạy môn Sinh học trường trung học sở theo hướng phát triển NL học sinh 68 2.4.2 Thực trạng quản lý xây dựng thực nội dung dạy môn Sinh học trường trung học sở hướng phát triển NL học sinh 70 2.4.3 Thực trạng quản lý việc lựa chọn sử dụng phương pháp dạy môn Sinh học trường trung học sở hướng PTNL học sinh 71 2.4.4 Thực trạng quản lý lựa chọn sử dụng phương tiện dạy môn Sinh học trường trung học sở hướng phát triển NL học sinh 73 Bảng 2.17 Quản lý phương tiện dạy môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh 73 2.4.5 Thực trạng quản lý việc lựa chọn sử dụng hình thức dạy mơn Sinh trường trung học sở hướng phát triển NL học sinh .75 2.4.6 Thực trạng quản lý việc kiểm tra đánh giá kết dạy môn Sinh trường trung học sở hướng phát triển NL học sinh .76 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dạy môn Sinh học trường THCS hướng PTNL học sinh 78 2.5.1 Thực trạng yếu tố thuộc chủ thể quản lý .78 2.5.2 Thực trạng yếu tố thuộc đối tượng quản lý 78 2.5.3 Thực trạng yếu tố thuộc môi trường quản lý .80 2.6 Đánh giá chung nguyên nhân .80 2.6.1 Đánh giá chung 80 2.6.2 Nguyên nhân 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DẠY MÔN SINH HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VIỆT YÊN, BẮC GIANG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 86 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 86 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học .86 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 86 3.2 Hệ thống biện pháp quản lý dạy môn Sinh học trường THCS hướng PTNL học sinh 87 3.2.1 Biện pháp 1: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho CBQL, giáo viên tầm quan trọng dạy môn Sinh học hướng PTNL học sinh 87 3.2.1.1 Mục tiêu biện pháp .87 3.2.1.2 Nội dung biện pháp 87 3.2.1.3 Cách thực biện pháp 87 a) Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến cho khách thể quản lý 87 b) Cung cấp tài liệu hướng dẫn dạy học PTNL học sinh 88 c) Vận động, khuyến khích, thuyết phục để giáo viên chấp nhận, hiểu thực vị trí vai trị tầm quan trọng việc PTNL học sinh 88 d) Tạo nguồn cảm hứng, hứng thú cho giáo viên, nhân viên nhà trường, để tạo niềm tin vào thay đổi tạo cảm hứng đổi cho giáo viên, nhân viên điều quan trọng Từ tuyên dương, khen thưởng người tiêu biểu, có nhiều thành tích đổi mới, đầu phong trào cải cách giáo dục .89 3.2.1.4 Điều kiện thực 89 3.2.2 Biện pháp 2: Tổ chức bồi dưỡng cho CBQL GV dạy môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh 89 3.2.2.3 Cách thực biện pháp 90 3.2.2.4 Điều kiện thực biện pháp 90 3.2.3 Biện pháp 3: Chỉ đạo thực đổi thành tố q trình dạy mơn Sinh học theo hướng PTNL học sinh 91 3.2.2.2 Nội dung biện pháp 91 3.2.2.3 Cách thực biện pháp 91 3.2.2.4 Điều kiện thực biện pháp 92 3.2.4.1 Mục tiêu biện pháp .92 3.2.4.2 Nội dung biện pháp 92 3.2.4.3 Cách thực biện pháp 92 3.2.4.4 Điều kiện thực biện pháp 93 3.2.5 Biện pháp 5: Hồn thiện sách ưu tiên cho dạy học hướng PTNL học sinh 93 3.2.5.1 Mục tiêu biện pháp 93 3.2.5.2 Nội dung biện pháp 93 3.2.5.3 Cách thực biện pháp 93 3.2.5.4 Điều kiện thực biện pháp 94 3.3 Mối quan hệ biện pháp .94 3.4 Kết khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 95 3.4.1 Các bước tiến hành khảo nghiệm 95 3.4.2 Kết khảo nghiệm 95 KẾT LUẬN CHƯƠNG 98 Kết luận 99 Kiến nghị 101 2.1 Đối với Phòng GD Đào tạo huyện Việt Yên .101 2.2 Đối với Hiệu trưởng Trường THCS huyện Việt Yên 101 2.3 Đối với giáo viên Trường THCS huyện Việt Yên 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .102 Tài liệu tiếng Việt .102 Tài liệu tiếng Anh .104 Các trang web 105 PHỤ LỤC 106 PHỤ LỤC 1- MẪU PHIẾU KHẢO SÁT 106 Họ tên CBQL/GV: ……………………………………………………… 106 16 Các yếu tố thuộc đối tượng quản lý đến công tác quản lý dạy môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh 119 17 Các yếu tố thuộc môi trường quản lý đến công tác quản lý dạy môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh 119 PHỤ LỤC 2- PHIẾU PHÓNG VẤN – PHỎNG VẤN SÂU .122 PHỤ LỤC 3- KẾT QUẢ KHẢO SÁT 124 140 Kết đánh giá Nội dung đánh giá PTNL học sinh, giao chi tiết tổ chuyên môn 2.Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực đầy đủ NDDH 3.Chỉ đạo bồi dưỡng xây dựng nội dung dạy tổ chun mơn, nhóm mơn 4.Tổ chức xây dựng giáo viên cốt cán môn để triển khai nội dung dạy học theo hướng PTNL học sinh 5.Phối hợp Sở giáo dục đào tạo, Phòng giáo dục đào tạo huyện bồi dưỡng xây dựng nội dung dạy học cho giáo viên hướng PTNL học sinh 6.Chỉ đạo tập huấn kỹ xây dựng nội dung dạy học cho giáo viên 7.Chỉ đạo xây dựng nội dung dạy học phải đảm bảo kiến thức cho học sinh theo hướng PTNL học sinh 8.Chỉ đạo xây dựng nội dung dạy học phải đảm bảo hình thành kỹ cho học sinh theo hướng PTNL học sinh 9.Chỉ đạo xây dựng kế nội dung dạy học phải đảm bảo hình thành thái độ theo hướng PTNL học sinh 10.Chỉ đạo tổ chun mơn rà sốt tiến độ nội dung dạy học hướng PTNL học sinh; 11.Chỉ đạo tổ chuyên môn dành thời gian hợp lý để truyền thụ tri thức tương ứng với nội dung dạy học theo hướng PTNL học sinh 12.Chỉ đạo tổ chuyên môn thay đổi nội dung dạy học phù hợp với thực tiễn Trung bình chung Tích cực Mức độ thực Bình Chưa ∑ thường tích cực Thứ bậc Mức độ kết Yếu, TB ∑ Thứ bậc Thứ bậc ∑ 24 12 18 430 2,87 29 34 87 242 1,61 672 2,24 416 2,77 3 44 103 200 1,33 616 2,05 72 370 2,47 25 110 15 310 2,07 680 2,27 86 61 383 2,55 48 97 208 1,39 591 1,97 97 48 392 2,61 4 139 165 1,10 12 557 1,86 10 34 110 328 2,19 11 45 99 535 1,79 11 140 296 1,97 12 23 125 177 1,18 11 473 1,58 12 68 73 359 2,39 10 72 77 224 1,49 583 1,94 74 71 369 2,46 80 67 236 1,57 605 2,02 63 87 363 2,42 88 57 248 1,65 611 2,04 125 22 422 135 10 124 18 74 2,8 Tốt, 2,51 1,24 10 207 1,38 1,45 60 2,0 1,98 141 11 Quản lý sử dụng phương pháp dạy môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh Nội dung đánh giá Quan trọn g Mức độ nhận thức Ít TB quan ∑ trọng 1.Chỉ đạo Phó hiệu trưởng xây dựng kế hoạch đổi phương 112 37 pháp dạy học chung môn nhà trường 2.Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch đổi phương pháp dạy học môn 102 46 tổ theo hướng PTNL học sinh 3.Chỉ đạo tổ chuyên môn phân loại phương pháp dạy học phù hợp với nội dung 98 49 nhóm học theo hướng PTNL học sinh 4.Chỉ đạo xây dựng giáo viên cốt cán môn để triển khai 56 90 phương pháp dạy học 5.Phối hợp phòng giáo dục đào tạo bồi dưỡng xây dựng 48 97 thực phương pháp dạy học cho giáo viên 6.Tổ chức tập huấn cho giáo viên kỹ xây dựng phương 35 109 pháp dạy học 7.Chỉ đạo lấy phiếu góp ý 98 45 Thứ bậc Kết đánh giá Mức độ thực Chưa Tích Bình tích ∑ cực thường cực Mức độ kết Th ứ bậc Tốt , TB Yếu, ∑ Th ứ bậc ∑ Thứ bậc 411 2,74 21 120 189 1,26 11 28 117 188 1,25 12 788 1,75 12 400 2,67 34 111 194 1,29 63 83 221 1,47 815 1,81 395 2,63 38 108 196 1,31 76 66 242 1,61 833 1,85 4 352 2,35 10 97 52 249 1,66 16 75 59 257 1,71 858 1,91 343 2,29 12 97 47 259 1,73 57 88 217 1,45 819 1,82 329 2,19 13 97 48 257 1,71 48 98 206 1,37 11 792 1,76 11 391 2,61 39 110 191 1,27 10 68 80 222 1,48 804 1,79 142 Nội dung đánh giá phương pháp dạy học từ cán bộ, giáo viên nhà trường vào cuối học kỳ, cuối năm học 8.Chỉ đạo giáo viên thực cập nhật phương pháp dạy học 9.Tổ chức dạy học rút kinh nghiệm , giáo viên nghiên cứu trước nội dung 10.Tổ chức giao lưu chuyên môn đổi phương pháp dạy học với đơn vị huyện 11.Tổ chức huy động sáng kiến, đổi phương pháp dạy học giáo viên 12.Tổ chức thi nâng cao tay nghề dạy học có góp ý, nhận xét 13.Tổ chức mời giáo viên cốt cán Phòng GD&ĐT dự kiểm tra 14.Chỉ đạo tổ chuyên môn kiểm tra đổi phương pháp dạy học thông qua dự theo kế hoạch kiểm tra nội dự đột xuất Trung bình chung Quan trọn g Mức độ nhận thức Ít TB quan ∑ trọng Thứ bậc Kết đánh giá Mức độ thực Chưa Tích Bình tích ∑ cực thường cực 102 45 258 1,72 14 32 103 15 317 2,11 98 43 389 2,59 50 103 37 10 393 2,62 127 12 11 416 2,77 136 12 424 2,83 112 25 13 59 77 14 Mức độ kết Th ứ bậc TB Yếu, Th ứ bậc ∑ Thứ bậc ∑ 19 115 16 303 2,02 878 1,95 99 202 1,35 90 57 246 1,64 837 1,86 37 109 195 1,30 138 167 1,11 14 755 1,68 14 15 130 175 1,17 13 56 90 214 1,43 10 805 1,79 10 138 164 1,09 14 56 86 222 1,48 810 1,8 399 2,66 30 119 182 1,21 12 77 69 235 1,57 816 1,81 345 2,30 11 82 65 238 1,59 134 175 1,17 13 758 1,69 13 2,5 1,43 Tốt , 1,48 1,81 143 12 Quản lý sử dụng phương tiện dạy môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh Nội dung đánh giá 1.Chỉ đạo Hiệu phó xây dựng kế hoạch quản lý phương tiện dạy học chung môn 2.Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch quản lý phương tiện dạy học môn tổ theo hướng PTNL học sinh 3.Tổ chức xây dựng kế hoạch quản lý phương tiện dạy học theo hướng PTNL học sinh tổ chun mơn, nhóm mơn học 4.Chỉ đạo tổ chun mơn rà sốt trang thiết bị có hàng năm 5.Tổ chức xây dựng giáo viên cốt cán môn để quản lý phương tiện dạy học theo hướng PTNL học sinh 6.Phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện tổ chức quản lý phương tiện dạy học cho giáo viên 7.Tổ chức tập huấn quản lý Quan trọn g Mức độ nhận thức Ít TB quan ∑ trọng Thứ bậc Kết đánh giá Mức độ thực Chưa Tích Bình tích ∑ cực thường cực Mức độ kết Th ứ bậc Tốt , TB Yếu, ∑ Th ứ bậc ∑ Thứ bậc 89 61 389 2,59 19 125 181 1,21 13 25 125 175 1,17 14 745 1,66 14 57 93 357 2,38 10 71 69 241 1,61 17 128 189 1,26 11 787 1,75 147 303 2,02 14 136 304 2,03 24 36 90 234 1,56 841 1,87 35 115 335 2,23 13 83 64 239 1,59 60 84 222 1,48 796 1,77 49 101 349 2,33 11 88 58 246 1,64 88 56 250 1,67 845 1,88 82 68 382 2,55 14 128 180 1,20 14 10 58 82 228 1,52 790 1,76 149 301 2,01 15 140 169 1,13 15 16 121 13 303 2,02 773 1,72 12 144 Nội dung đánh giá phương tiện dạy học cho giáo viên 8.Tổ chức giáo viên môn đăng ký nhu cầu bổ sung phương tiện dạy học 9.Tổ chức thi tự làm phương tiện dạy học cho giáo viên 10.Mời chuyên gia để tổ chức bảo quản thiết bị dạy học cho giáo viên 11.Mời giáo viên cốt cán Phòng giáo dục đào tạo tổ chức hướng dẫn giáo viên khai thác ứng dụng, phần mềm dạy học soạn giáo án điện tử 12.Chỉ đạo sử dụng hiệu phịng thí nghiệm 13.Chỉ đạo tổ chun mơn động viên, khích lệ sáng kiến, đổi mới, ý tưởng thiết kế đồ dùng dạy học hiệu quả, tiết kiệm giáo viên 14.Chỉ đạo tổ chuyên môn kiểm tra bảo quản phương tiện dạy học 15.Chỉ đạo tổ chuyên môn kiểm Quan trọn g Mức độ nhận thức Ít TB quan ∑ trọng Thứ bậc Kết đánh giá Mức độ thực Chưa Tích Bình tích ∑ cực thường cực Mức độ kết Th ứ bậc Tốt , TB Yếu, ∑ Th ứ bậc ∑ 61 89 361 2,41 6 82 62 244 1,63 43 98 53 97 353 2,35 10 88 61 240 1,60 6 26 118 188 1,25 12 781 1,73 11 74 76 374 2,49 79 69 233 1,55 10 25 123 179 1,19 13 786 1,74 10 65 85 365 2,43 5 71 74 231 1,54 11 52 92 214 1,43 810 1,8 54 96 354 2,36 72 71 236 1,57 81 67 235 1,57 825 1,83 85 65 385 2,57 77 68 237 1,58 35 106 326 2,17 948 2,11 36 114 336 2,24 12 16 125 184 1,23 12 10 47 93 217 1,45 737 1,64 15 58 92 358 2,39 79 64 243 1,62 136 170 1,13 15 771 1,71 13 211 1,41 10 816 1,82 Thứ bậc 145 Nội dung đánh giá Quan trọn g Mức độ nhận thức Ít TB quan ∑ trọng Thứ bậc Kết đánh giá Mức độ thực Chưa Tích Bình tích ∑ cực thường cực tra việc sử dụng phương tiện dạy học Trung bình chung 2,36 13 Quản lý hình thức tổ chức dạy môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh Nội dung đánh giá Quan trọn g 1.Chỉ đạo Hiệu phó lập kế hoạch quản lý lựa chọn hình 120 thức dạy học môn nhà trường 2.Chỉ đạo tổ học sinh xây dựng kế hoạch thực 98 hình thức dạy học mơn tổ chun môn 3.Chỉ đạo tổ chuyên môn phân loại hình thức dạy học 87 theo nhóm học 4.Tổ chức bồi dưỡng tổ chun mơn, nhóm mơn học 115 thực hình thức dạy học 5.Xây dựng giáo viên cốt cán môn để hướng dẫn thực 95 hình thức dạy học theo hướng PTNL học sinh Mức độ nhận thức Ít TB quan ∑ trọng Thứ bậc Mức độ kết Th ứ bậc Tốt , TB Yếu, ∑ 1,52 Kết đánh giá Mức độ thực Chưa Tích Bình tích ∑ cực thường cực Th ứ bậc 1,49 1,79 ∑ Mức độ kết Th ứ bậc Tốt , TB Yếu, ∑ Thứ bậc ∑ Thứ bậc Th ứ bậc 30 420 2,80 15 132 171 1,14 16 21 123 183 1,22 16 774 1,72 16 52 398 2,65 37 108 197 1,31 10 10 54 86 224 1,49 819 1,82 63 387 2,58 11 52 96 206 1,37 8 65 77 231 1,54 824 1,83 35 415 2,77 27 122 179 1,19 15 39 102 207 1,38 13 801 1,78 13 55 395 2,63 10 29 117 187 1,25 12 47 96 211 1,41 11 793 1,76 14 146 Nội dung đánh giá 6.Phối hợp phòng giáo dục đào tạo hướng dẫn giáo viên thực hình thức dạy học 7.Hướng dẫn tổ chuyên môn tổ chức dạy học lớp rút kinh nghiệm 8.Hướng dẫn tổ chuyên môn thực dạy học theo nhóm rút kinh nghiệm 9.Hướng dẫn tổ chuyên môn thực dạy học cá nhân, tự học rút kinh nghiệm 10.Hướng dẫn tổ chuyên môn thực thi, sưu tầm mẫu vật rút kinh nghiệm 11.Hướng dẫn tổ chức hoạt động lên lớp rút kinh nghiệm 12.Chỉ đạo tổ chuyên môn hướng dẫn giáo viên dạy học môi trường giả định 13.Chỉ đạo tổ chuyên môn hướng dẫn giáo viên dạy học môi trường thực tế 14.Chỉ đạo tổ chuyên môn dạy học có người dự rút kinh nghiệm Quan trọn g Mức độ nhận thức Ít TB quan ∑ trọng Thứ bậc Kết đánh giá Mức độ thực Chưa Tích Bình tích ∑ cực thường cực ∑ Mức độ kết Th ứ bậc Tốt , TB Yếu, ∑ Thứ bậc Th ứ bậc 56 94 356 2,37 15 70 75 230 1,53 4 88 58 246 1,64 832 1,85 83 67 383 2,55 12 56 88 218 1,45 73 72 233 1,55 834 1,85 74 76 374 2,49 13 62 80 228 1,52 81 63 243 1,62 845 1,88 98 52 398 2,65 38 103 206 1,37 53 93 211 1,41 11 815 1,81 10 119 31 419 2,79 18 125 182 1,21 13 28 117 188 1,25 15 789 1,75 15 124 26 424 2,83 47 98 207 1,38 62 84 220 1,47 851 1,89 134 16 434 2,89 1 81 68 233 1,55 15 81 54 261 1,74 928 2,06 128 22 428 2,85 21 124 181 1,21 13 31 112 195 1,30 14 804 1,79 12 97 53 397 2,65 31 113 193 1,29 11 55 89 217 1,45 10 807 1,8 11 147 Nội dung đánh giá 15.Huy động giáo viên có sáng kiến, ý tưởng thiết kế hình thức dạy học hiệu 16.Chỉ đạo phận kiểm tra hình thức dự Trung bình chung Quan trọn g Mức độ nhận thức Ít TB quan ∑ trọng Thứ bậc Kết đánh giá Mức độ thực Chưa Tích Bình tích ∑ cực thường cực 1.Hiệu trưởng trực tiếp lên lịch kiểm tra kết dạy học chung 2.Chỉ đạo Hiệu phó xây dựng bước kiểm tra kết dạy học chung môn 3.Tổ chức bồi dưỡng cho tổ chun mơn, nhóm mơn học cách thức kiểm tra đánh giá dạy học 4.Tổ chức xây dựng giáo viên cốt cán môn để thực đánh giá kết dạy học 5.Phối hợp với Phòng giáo dục đào tạo tổ chức bồi dưỡng kỹ Tốt , TB Yếu, Th ứ bậc ∑ 58 92 358 2,39 14 79 69 233 1,55 93 49 259 1,73 850 1,89 15 135 315 2,10 16 15 124 11 304 2,03 19 116 15 304 2,03 923 2,05 2,62 14 Quản lý kiểm tra, đánh giá kết dạy môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh Nội dung đánh giá Th ứ bậc Thứ bậc ∑ Mức độ kết 1,4 Kết đánh giá Mức độ thực Chưa Tích Bình tích ∑ cực thường cực Quan trọn g Mức độ nhận thức Ít TB quan ∑ trọng 132 18 432 2,88 2 28 124 26 424 2,83 130 20 430 2,87 98 52 398 2,65 129 21 429 2,86 1,51 1,85 ∑ Mức độ kết Tốt , TB Yếu, 120 182 1,21 32 109 200 1,33 814 1,81 31 113 193 1,29 48 94 214 1,43 831 1,85 29 116 189 1,26 7 43 100 207 1,38 826 1,84 60 82 226 1,51 145 303 2,02 927 2,06 27 114 195 1,30 5 38 107 198 1,32 822 1,83 Thứ bậc Th ứ bậc Thứ bậc ∑ Th ứ bậc 148 Nội dung đánh giá Quan trọn g Mức độ nhận thức Ít TB quan ∑ trọng kiểm tra đánh giá kết dạy học cho giáo viên 6.Hướng dẫn tổ chuyên môn 112 38 lê lịch kiểm tra kết dạy học 7.Hướng dẫn tổ chuyên môn 134 16 xây dựng đề khảo sát học 8.Chỉ đạo tổ chuyên môn hướng dẫn giáo viên xây dựng 94 56 nội dung kiểm tra 9.Tổ chức thi học sinh giỏi, thi thí nghiệm 16 134 thực hành… hướng vào NL học sinh Trung bình chung Thứ bậc Kết đánh giá Mức độ thực Chưa Tích Bình tích ∑ cực thường cực Th ứ bậc Tốt , TB Yếu, Thứ bậc ∑ Mức độ kết Th ứ bậc ∑ 412 2,75 38 105 202 1,35 49 98 205 1,37 819 1,82 434 2,89 1 23 126 175 1,17 30 112 196 1,31 805 1,79 394 2,63 61 84 221 1,47 54 87 222 1,48 837 1,86 316 2,11 94 50 256 1,71 1 20 129 172 1,15 744 1,66 2,72 1,36 15 Các yếu tố thuộc chủ thể quản lý đến công tác quản lý dạy môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh Nội dung đánh giá 1.NL quản lí nhà trường 2.NL tiếp nhận cán quản lý 3.NL quản lý môn 4.Trình độ đào tạo CBQL 5.Sự phân quyền quản lý đến môn 6.Chỉ đạo quán lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo Rất tích cực 0 0 0 Kết đánh giá Tíc Trung Tiêu h bình cực cực 60 90 145 36 114 52 98 68 82 92 58 1,42 Rất tiêu cực 0 0 0 1,84 Thứ bậc ∑ 510 455 486 502 518 542 3,40 3,03 3,24 3,35 3,45 3,61 12 11 149 Nội dung đánh giá 7.Phong cách đạo Ban giám hiệu 8.Sự nắm vững chất dạy học theo hướng PTNL học sinh Tính kỷ luật nghiêm minh quản lý dạy học 10 Thái độ dân chủ quản lý dạy học 11.Sức hút, truyền cảm hứng cho giáo viên 12.Tâm huyết CBQL với nâng cao chất lượng dạy học Trung bình chung Rất tích cực 0 0 Kết đánh giá Tíc Trung Tiêu h bình cực cực 86 64 79 71 90 60 148 16 Các yếu tố thuộc đối tượng quản lý đến công tác quản lý dạy môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh Rất tiêu cực 0 0 Thứ bậc ∑ 536 529 540 598 3,57 3,53 3,60 3,99 3,41 3,30 3,46 10 150 Kết đánh giá Nội dung đánh giá Thứ bậc Rất tích cực Tích cực Trung bình Tiêu cực Rất tiêu cực 135 10 0 730 4,87 114 22 14 0 700 4,67 98 36 16 0 682 4,55 105 41 0 701 4,67 124 23 0 721 4,81 87 58 0 682 4,55 125 15 10 0 715 4,77 129 17 0 712 4,75 ∑ 1.Trình độ đào tạo giáo viên môn 2.NL tổ chức dạy học theo hướng PTNL học sinh 3.NL tiếp nhận giáo viên môn 4.Giáo viên môn nắm vững chất dạy học theo hướng PTNL học sinh 5.Giáo viên mơn nghiêm túc, nhiệt tình dạy 6.Giáo viên môn phát huy sáng kiến, sáng tạo dạy học 7.Giáo viên mơn có sức truyền cảm hứng cho đồng nghiệp nâng cao chất lượng dạy học đặc biệt PTNL học sinh 8.Giáo viên mơn có tâm huyết với dạy học Trung bình chung yếu tố từ giáo viên *Các yếu tố từ phía học sinh 1.Năng lực trí tuệ học sinh; 2.Nhận thức học sinh 3.Năng lực tiếp nhận kiến thức 4.Mục đích học tập học sinh 5.Ý thức tự giác, khám phá học sinh 6.NL tiếp nhận học sinh 7.Nhiệt tình học hỏi học sinh 8.Cách thức học tập học sinh 4,18 44 98 0 510 3,40 126 15 0 594 3,96 59 84 0 523 3,49 67 78 0 527 3,51 4 79 67 0 537 3,58 2 59 89 0 513 3,42 64 80 0 526 3,51 151 152 17 Các yếu tố thuộc môi trường quản lý đến công tác quản lý dạy môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh Kết đánh giá Nội dung đánh giá 1.Các văn hướng dẫn dạy học cấp có thẩm quyền theo hướng PTNL học sinh 2.Các văn văn hướng dẫn dạy học Sinh học cấp có thẩm quyền theo hướng PTNL học sinh 3.Văn hướng dẫn đạo dạy học môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh 4.Hiệu tập huấn chuyên môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh 5.CSVC nhà trường phục vụ dạy học môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh 6.Sự ủng hộ tổ chức xã hội tham gia xã hội hóa GD 7.Sự quan tâm phụ huynh học sinh đến đổi GD 8.Môi trường làm việc cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường 9.Môi trường xã hội địa phương nơi nhà trường hoạt động Trung bình chung Thứ bậc Rất tích cực Tích cực Trung bình Tiêu cực Rất tiêu cực 71 79 0 521 3,47 86 64 0 536 3,57 0 0 0 64 138 76 65 129 13 62 86 12 74 85 21 137 88 0 0 0 0 0 0 0 514 588 526 515 579 463 512 3,43 3,92 3,51 3,43 3,86 3,09 3,41 3,52 7 10 ∑ 153 18 Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp nhằm nâng cao quản lý dạy môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh Nội dung đánh giá Biện pháp 1: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho CBQL, giáo viên tầm quan trọng dạy học môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh Kết đánh giá Rất cần Cần Không thiết thiết cần thiết ∑ Th ứ bậc 135 15 435 2,90 Biện pháp 2: Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL giáo viên dạy học môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh 125 25 425 2,83 Biện pháp 3: Chỉ đạo thực đổi thành tố trình Tổ chức bồi dưỡng môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh 84 66 384 2,56 Biện pháp 4: Tăng cường CSVC, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu Tổ chức bồi dưỡng môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh 115 35 415 2,77 Biện pháp 5: Hoàn thiện sách ưu tiên cho dạy học theo hướng PTNL học sinh 104 46 404 2,69 Trung bình chung 2,75 19.Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp nhằm nâng cao quản lý dạy môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh Nội dung đánh giá Biện pháp 1: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho CBQL, giáo viên tầm quan trọng dạy học môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh Kết đánh giá Rất khả Khả Không thi thi khả thi ∑ Th ứ bậc 127 23 427 2,85 Biện pháp 2: Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL giáo viên dạy học môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh 112 38 412 2,75 Biện pháp 3: Chỉ đạo thực đổi thành tố q trình Tổ chức bồi dưỡng mơn Sinh học theo hướng PTNL học sinh 75 75 375 2,50 Biện pháp 4: Tăng cường CSVC, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu Tổ chức bồi dưỡng môn Sinh học 115 35 415 2,77 154 theo hướng PTNL học sinh Biện pháp 5: Hồn thiện sách ưu tiên cho dạy học theo hướng PTNL học sinh Trung bình chung 99 51 399 2,66 2,71 Cảm ơn quý thầy (cô)! ... học theo hướng PTNL trình tương tác người dạy học theo hướng PTNL người học theo hướng PTNL thông qua việc thực thành tố: MTDH theo hướng PTNL, NDDH theo hướng PTNL, PPDH theo hướng PTNL, PTDH theo. .. Nếnh, THCS Bích Sơn), trường miền núi (THCS Thượng Lan, THCS Minh Đức, THCS Nghĩa Trung), trường khó khăn sở vật chất, xa trung tâm, (THCS Trung Sơn, THCS Hương Mai), trường vùng trung du (THCS. .. TRƯỜNG THCS THEO HƯỚNG PTNL HỌC SINH 18 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 18 1.1.1 Tổng quan nghiên cứu dạy học môn Sinh học theo hướng PTNL học sinh 18 1.1.2 Tổng quan
- Xem thêm -

Xem thêm: 06 05 2020 phuc LA0971 quan ly hoat dong day hoc mon SH THCS theo phat trien nang luc HS,