0

Môi Trường Kinh Doanh của Doanh Nghiệp

9 5 0
  • Môi Trường Kinh Doanh của Doanh Nghiệp

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 11:41

Câu hỏi tự luận Doanh nghiệp là gì? Phân loại doanh nghiệp như thế nào? Khái niệm môi trường kinh doanh của Doanh nghiệp? Hãy nêu các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh của Doanh nghiệp? Phân tích ngắn gọn môi trường kinh doanh của một doanh nghiệp cụ thể? Trả lời a) Khái niệm doanh nghiệp Theo khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020 thì Doanh nghiệp được định nghĩa là “tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp. Câu hỏi tự luận: Doanh nghiệp gì? Phân loại doanh nghiệp nào? Khái niệm môi trường kinh doanh Doanh nghiệp? Hãy nêu yếu tố thuộc mơi trường kinh doanh Doanh nghiệp? Phân tích ngắn gọn môi trường kinh doanh doanh nghiệp cụ thể? Trả lời: a) Khái niệm doanh nghiệp Theo khoản 10 Điều Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020 Doanh nghiệp định nghĩa “tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, thành lập đăng ký thành lập theo quy định pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.” Trong thấy mục tiêu doanh nghiệp là: (1) Mục tiêu lợi nhuận (là mục tiêu nhất); (2) mục tiêu cung cấp hàng hóa dịch vụ thỏa mãn nhu cầu khách hàng; (3) mục tiêu phát triển (4) trách nhiệm xã hội b) Việc phân loại doanh nghiệp dựa vào tiêu chí sau: Thứ nhất, theo quy mơ: Quy mơ doanh nghiệp hiểu việc phân chia doanh nghiệp Hiểu đơn giản, quy mô doanh nghiệp kích thước đơn vị, tổ chức kinh doanh Quy mơ doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến cấu tổ chức máy quản trị doanh nghiệp Doanh nghiệp có quy mơ lớn, cấu tổ chức phức tạp, địi hịi phải hình thành nhiều cấp quản trị cấp bao gồm nhiều nơi làm việc hơn, nhiều thủ tục thức so với doanh nghiệp có quy mơ nhỏ Doanh nghiệp chia thành  Doanh nghiệp lớn (số vốn > 20 tỷ số lao động > 300 người);  Doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp nhỏ;  Doanh nghiệp siêu nhỏ Đối với doanh nghiệp lớn tiêu chí xác định quy mơ doanh nghiệp xác định tiêu chí tổng số người lao động tổng nguồn vốn  Đối với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nông, lâm thủy sản: Là cơng ty có tổng nguồn vốn từ 20 tỷ VNĐ đến 100 tỷ việt nam đồng có số lao động từ 200 đến 300 người  Đối với doanh nghiệp công nghiệp xây dựng: cơng ty có tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng đến 100 tỷ việt nam đồng có số lao động từ 200 đến 300 người  Đối với công ty dịch vụ thương mại dịch vụ: doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 10 tỷ VNĐ đến 50 tỷ VNĐ có số lao động từ 50 đến 100 người Tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp nhỏ vừa quy định Điều Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa năm 2017 sau: “1 Doanh nghiệp nhỏ vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình qn năm khơng q 200 người đáp ứng hai tiêu chí sau đây: a) Tổng nguồn vốn không 100 tỷ đồng; b) Tổng doanh thu năm trước liền kề không 300 tỷ đồng Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp vừa xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp xây dựng; thương mại dịch vụ.” Theo quy định điều Nghị định số 88/2021/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 26/8/2021, theo lĩnh vực, việc xác định loại hình doanh nghiệp vào dựa số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm doanh thu nguồn vốn (trong ưu tiên doanh thu) cụ thể xác định sau: “1 Doanh nghiệp siêu nhỏ lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình qn năm không 10 người tổng doanh thu năm không tỷ đồng tổng nguồn vốn năm không tỷ đồng Doanh nghiệp siêu nhỏ lĩnh vực thương mại dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không 10 người tổng doanh thu năm không 10 tỷ đồng tổng nguồn vốn năm không tỷ đồng Doanh nghiệp nhỏ lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không 100 người tổng doanh thu năm không 50 tỷ đồng tổng nguồn vốn năm không 20 tỷ đồng, doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định khoản Điều Doanh nghiệp nhỏ lĩnh vực thương mại dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình qn năm khơng 50 người tổng doanh thu năm không 100 tỷ đồng tổng nguồn vốn năm không 50 tỷ đồng, doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định khoản Điều 3 Doanh nghiệp vừa lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình qn năm khơng q 200 người tổng doanh thu năm không 200 tỷ đồng tổng nguồn vốn năm không 100 tỷ đồng, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định khoản 1, khoản Điều Doanh nghiệp vừa lĩnh vực thương mại dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình qn năm khơng q 100 người tổng doanh thu năm không 300 tỷ đồng tổng nguồn vốn năm không 100 tỷ đồng, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định khoản 1, khoản Điều này.” Thứ hai, theo hình thức sở hữu doanh nghiệp chia thành: - Doanh nghiệp nhà nước: bao gồm doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu theo quy định Điều 88 Luật (Khoản 11 Điều Luật doanh nghiệp 2020) Theo dó doanh nghiệp nhà nước tổ chức kinh doanh nhà nước thành lập năm giữ 50% vốn điều lệ, quản lý tham gia quản lý với tư cách chủ sở hữu Doanh nghiệp nhà nước pháp nhân kinh tế, hoạt động theo pháp luật - Công ty trách nhiệm hữu hạn: doanh nghiệp với đặc điểm sau (1) thành viên chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp; (2) phần vốn góp thành viên chuyển nhượng theo quy định điều 43, 44 45 Luật doanh nghiệp; (3) thành viên tổ chức, cá nhân, số lượng không 50 - Công ty cổ phần: doanh nghiệp với đặc điểm sau: (1) vốn điều lệ chia thành nhiều phần nhau, gọi cổ phần; (2) cổ đông chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn góp; (3) cổ đơng tổ chức, cá nhân, số lượng tối thiểu không hạn chế số lượng tối đa - Công ty hợp danh: doanh nghiệp với đặc điểm sau: (1) phải có thành viên chủ sở hữu chung công ty (thành viên hợp danh), kinh doanh tên chung, ngồi thành viên hợp danh có thành viên góp vốn; (2) thành viên hợp danh phải cá nhân, chịu trách nhiệm toàn tài sản nghĩa vụ cơng ty; (3) thành viên góp vốn chịu trách nhiệm khoản nợ công ty phạm vi số vốn góp vào cơng ty - Doanh nghịêp tư nhân: doanh nghiệp cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động doanh nghiệp c) Môi trường kinh doanh doanh nghiệp: nơi doanh nghiệp tồn phát triển Doanh nghiệp tác động đến môi trường môi trường tác động trở lại doanh nghiệp Môi trường kinh doanh cần nghiên cứu nội dung chuyên đề môi trường vĩ mô môi trường vi mô d) Các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh Doanh nghiệp gồm:  Môi trường vi mô: Môi trường vi mô lực lượng bên ngồi có tác động qua lại, trực tiếp tới doanh nghiệp khả phục vụ khách hàng doanh nghiệp Môi trường vi mô theo Micheal Porter gồm yếu tố sau: - Đối thủ cạnh tranh tất đơn vị kinh doanh sản phẩm với doanh nghiệp Đánh giá cường độ cạnh tranh ngành khía cạnh như:  Đánh giá số lượng kết cấu đối thủ cạnh tranh  Đánh giá đặc thù tốc độ tăng trưởng ngành  Đánh giá tỷ trọng chi phí cố định chi phí dự trữ  Đánh giá khác biệt đối thủ  Hàng rào cản trở rút lui Phân tích đối thủ cạnh tranh cần quan tâm tới:  Nhận biết đối thủ cạnh tranh trực tiếp  Nhận biết, phân tích chiến lược đối thủ  Đánh giá điểm mạnh yếu đối thủ  Dự kiến phản ứng đối thủ cạnh tranh  Thiết kế ngân hàng liệu thông tin đối thủ  Đánh giá tương quan lực đối thủ Phân loại dựa theo quy mô, khả cạnh tranh, khu vực địa lý, hình thức sở hữu, theo luật chơi (tốt, xấu)  – Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn (mới): đối thủ tham gia thị trường làm tăng tính chất quy mô cạnh tranh thị trường ngành lực sản xuất khối lượng sản phẩm tạo tăng Điều tạo nên sức ép khiến doanh nghiệp cần hoạt động tốt hơn, hiệu cạnh tranh với thuộc tính Như cơng nghệ mới: Có chất lượng hiệu tốt sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp có tài mạnh: Có thể quảng cáo, khuyến ạt nhằm chiếm lĩnh thị trường Khi đánh giá môi trường kinh doanh doanh nghiệp, ta cần xác định rào cản gia nhập ngành, tìm đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn xác định áp lực đối thủ gây cho doanh nghiệp - Khách hàng (người mua): người mua sản phẩm doanh nghiệp thị trường để đáp ứng nhu cầu Mỗi khách hàng khác có sức ép khác Do vậy, doanh nghiệp phải linh hoạt sách khách hàng - Sản phẩm dịch vụ thay thế: sản phẩm, dịch vụ loại, tương tự sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp ngành sản xuất tiêu thụ Sự xuất sản phẩm dịch vụ thay gây nguy hoạt động chiến lược doanh nghiệp ngành Để đánh giá áp lực sản phẩm dịch vụ thay thế, cần xem xét:  Tốc độ tăng trưởng ngành cung cấp sản phẩm dịch vụ thay  Nhà sản xuất sản phẩm dịch vụ thay gia tăng lợi nhuận công suất  Sản phẩm thay có giá hấp dẫn  Chi phí chuyển đổi sản phẩm thấp  Sản phẩm thay có chức tương đương tốt  Môi trường vĩ mô: Là tác nhân, lực lượng bên ngồi có tính chất xã hội rộng lớn có khả tác động đến doanh nghiệp tổ chức thuộc môi trường vi mô doanh nghiệp - Môi trường kinh tế: liên quan đến tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát, biến đổi thu nhập, thuế, tỷ giá hối đoái - Mơi trường trị: liên quan đến tình hình đảng phái, nhà cầm quyền - Môi trường xã hội: tình trạng việc làm, phân phối thu nhập - Mơi trường pháp luật: hệ thống luật, quy chế, quy định - Mơi trường văn hố: lối sống, trình độ giáo dục, sắc dân tộc… - Môi trường công nghệ: nghiên cứu khoa học, phát minh cơng nghệ, tình hình sử dụng cơng nghệ… - Mơi trường tự nhiên: khí hậu, địa hình, tài ngun thiên nhiên… - Mơi trường quốc tế: chế mở cửa, quy chế thông lệ quốc tế… e) Phân tích ngắn gọn mơi trường kinh doanh doanh nghiệp cụ thể Để hiểu rõ yếu tố môi trường kinh doanh doanh nghiệp, em xin lấy ví dụ cụ thể công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh VinFast, trụ sở chính: Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Đảo Cát Hải, Thị trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Mã số thuế: 0108926276  Thứ môi trường vi mô - Khách hàng: Dễ thấy Tập đồn Vingroup có danh sách khách hàng tiềm khổng lồ, người sử dụng bất động sản, du lịch, khám bệnh hay có học doanh nghiệp thành viên Vingroup có nhiều địa điểm đẹp để mở showroom phân phối Do đó, VinFast có lợi định Các khách hàng VinFast người có nhu cầu sử dụng xe máy điện xe ô tô, không phân cấp thu nhập Thậm chí, họ nhân viên cơng ty Vinfast - Sản phẩm thay thế: Xem xét thực trạng giao thơng Việt Nam nay, khơng có nhiều sản phẩm thay coi mối đe doạ nghiêm trọng ô tô xe máy điện VinFast Một số sản phẩm thay cho hai loại phương tiện xe máy (chạy xăng dầu), xe đạp, xe buýt, tàu hoả, máy bay, tàu thuyền, - Đối thủ cạnh tranh tại: VinFast cho mắt dòng xe Premium vào năm 2020, trải rộng tất phân khúc A, B, C D, từ xe cỡ nhỏ, xe đa dụng thể thao đến xe gia đình Cộng gộp dòng xe giới thiệu nâng tổng số ô tô VinFast lên số Như vậy, tương lai, VinFast phải cạnh tranh với nhiều đối thủ Ở phân khúc xe đô thị hạng A (hay cịn gọi phân khúc tơ giá rẻ), VinFast có sản phẩm chủ lực mẫu Fadil (giá niêm yết 423 triệu đồng) Đối thủ cạnh tranh VinFast Fadil mẫu ô tô Hàn Quốc lắp ráp Việt Nam Hyundai Grand i10 KIA Morning VinFast có mẫu ô tô phân khúc ô tô hạng D mẫu LUX A2.0 (1 tỷ đồng) Trong giai đoạn này, đối thủ LUX A2.0 không khác tên bật Toyota Camry Mazda6 Ở phân khúc SUV (xe đa dụng cỡ lớn), VinFast có mẫu LUX SA2.0 (1,818 tỷ đồng) gây sốt thị trường Phân khúc phát triển mạnh thời gian gần đây, hãng xe đua mắt sản phẩm Đối thủ mạnh VinFast SA2.0 Toyota Fortuner (1,026 - 1,354 tỷ đồng) Ngồi ra, thị trường cịn có, Honda CR-V, Ford Everest/Explorer, Nissan X-Trail, Hyundai Santa FE, Mazda CX- 9, Hầu hết mẫu SUV cỡ lớn xe nhập Thị trường xe máy điện Việt Nam phân rõ hai mảng, nội địa nhập khẩu, đa phần xuất xứ từ Trung Quốc Cách khoảng 10 năm, xe máy điện Trung Quốc bắt đầu du nhập vào nước ta người Việt đón nhận giá thành rẻ, khơng cần đổ xăng không cần lái Tuy nhiên, theo thời gian, nhược điểm mẫu xe dần - Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn mới: Hiện tại, mẫu ô tô điện hybrid chưa nhập nhiều phổ biến Việt Nam Tuy nhiên, mà phương tiện thân thiện với môi trường trở thành xu hướng toàn cầu trở thành tiêu chuẩn toàn cầu năm tới đây, xu hướng xe xanh bao gồm xe chạy điện, hybrid thành hình rõ rệt ngành cơng nghiệp tơ toàn cầu Ford, Daimler, BMW, GM nhiều hãng xe khác Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn sản phẩm xe máy điện VinFast Gần đây, triển lãm ô tô quốc tế Indonesia 2020, mẫu xe máy điện Indonesia mang tên Gesits thức trình làng Tại Indonesia, Gesits phân phối đến tay khách hàng từ tháng 6.2019 với mức giá từ bán 1.640 USD tương đương 38,2 triệu đồng Công ty PT Gesits Technologies Indo (GTI) đặt mục tiêu sản xuất 50.000 xe Gesits năm Trong năm đầu tiên, Gesits bán Indonesia sau tiến đến việc gia tăng sản lượng sản xuất để xuất sang thị trường khác Với kế hoạch này, Gesits hứa hẹn trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với VinFast Klara phân khúc xe máy điện thị trường quốc tế  Thứ hai, môi trường vĩ mô: - Môi trường kinh tế: Trong năm gần đây, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng ổn định đáng ý Năm VinFast thành lập - năm 2017 coi năm kỳ tích kinh tế Việt Nam Tốc độ tăng trưởng kinh tế cán đích 6,81%, vượt mục tiêu đề 6,7% Giai đoạn nửa cuối năm có bứt phá ngoạn mục 7% (quý III 7,46%, quý IV 7,65%) tạo cú hích lớn cho kinh tế nước ta Đây số kỷ lục vòng 10 năm trở lại Sang năm tiếp theo, tốc độ tăng trưởng kinh tế giữ ấn tượng đạt 7,08% vào năm 2018 7,02% vào năm 2019 Năm 2020 xem năm khó khăn thách thức lớn kinh tế giới nói chung, có Việt Nam Kinh tế giới dự báo suy thoái nghiêm trọng lịch sử, tăng trưởng kinh tế lớn giảm sâu ảnh hưởng tiêu cực dịch Covid-19 Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam trì tăng trưởng với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,91% Mặc dù tăng trưởng GDP năm 2020 đạt thấp giai đoạn 2011- 2020 trước tác động tiêu cực dịch Covid-19 thành công nước ta với tốc độ tăng thuộc nhóm nước cao giới - Mơi trường trị: Nhận thấy tầm quan trọng ngành công nghiệp ô tô - xe máy, từ đầu năm 2017, Chính phủ cơng bố nhiều sách tạo điều kiện, ủng hộ doanh nghiệp Việt tham gia lĩnh vực Vào ngày 04/06/2019, khu công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phịng, Thủ tướng Nguyễn Xn Phúc tới dự lễ khánh thành nhà máy sản xuất ô tô VinFast với lời phát biểu đầy tự hào động viên dành cho thương hiệu ô tô non trẻ, cho thấy ủng hộ to lớn phủ VinFast - Mơi trường pháp luật: Chính phủ cơng bố nhiều sách tạo điều kiện, ủng hộ doanh nghiệp Việt tham gia lĩnh vực Bởi khơng tương lai ngành tơ, mà cịn tầm nhìn dài hạn bền vững cho công nghiệp Việt Nam VinFast tương tự doanh nghiệp ô tô khác phải chịu mức thuế theo pháp luật quy định thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất, nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt, Tuy nhiên, thương hiệu xe Việt nên nhận nhiều ưu đãi từ Chính phủ - Mơi trường tự nhiên: Trong điều kiện tự nhiên Việt Nam khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm mưa nhiều, bụi Đây điểm có nhiều khác biệt ngành ô tô quốc gia khác Điều kiện tự nhiên định đến nhu cầu người tiêu dùng yêu cầu đặc tính xe Muốn hiểu đặc tính đó, địi hỏi phải doanh nghiệp phải nắm tìm hiểu kĩ đặc điểm địa hình, thời tiết, khí hậu điều kiện mơi trường, Đây coi lợi cho hãng xe nước, có Vinfast, hãng xe hiểu địa hình , nắm thổ địa tình hình khí hậu nơi Cần phải xác định xem người địa, sống khách hàng muốn sở hữu xe để chống lại với điều kiện môi trường, tạo xe phù hợp với điều kiện tự nhiên Việt Nam - Môi trường cơng nghệ: Nhân tố cơng nghệ có tác động mạnh mẽ đến kinh tế giới, sức mạnh hủy diệt tạo dựng nên ngành kinh tế Tác động môi trường công nghệ chủ yếu thể thông qua sản phẩm mới, công nghệ hay vật liệu mới, quy trình sản xuất ứng dụng cơng nghệ Tuy nhiên chi phí sản xuất loại phương tiện chạy nhiên liệu bảo vệ mơi trường cịn cao so với mặt chung loại phương tiện sử dụng nhiên liệu xăng, dầu Đầu tư cho công nghệ lĩnh vực sản xuất kinh doanh ô tô - xe máy lớn Chính mà việc phát triển lĩnh vực nước ta nhiều rào cản có phần yếu so với tập đoàn lớn mạnh khác khu vực giới Tuy vậy, vượt qua thách thức chênh lệch kinh nghiệm trình độ kỹ thuật ngành sản xuất - tơ với doanh nghiệp nước ngồi, VinFast nói riêng Việt Nam nói chung hồn tồn có hội tạo lập chỗ đứng thị trường quốc tế - Tồn cầu hóa: Từ Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2015, q trình tồn cầu hóa diễn với tốc độ khẩn trương, liên tục Việt Nam đạt nhiều thành tựu quan trọng phát triển kinh tế nhờ vào việc đẩy mạnh mở cửa, hội nhập kinh tế giới, tích cực tham gia mạng lưới hiệp định thương mại tự đa tầng nấc Đáng kể việc tham gia số FTA hệ mới, bật có Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) Hiệp định thương mại tự Việt Nam Liên minh châu Âu (EU) - EVFTA Hội nhập quốc tế góp phần mở rộng thị trường, tăng lợi cạnh tranh cho hàng xuất Việt Nam so với nước khu vực; qua đó, cấu hàng xuất có chuyển biến chất Điều đặt yêu cầu Việt Nam phải nỗ lực, hồn thiện mơi trường đầu tư kinh doanh, khơng nhanh chóng bị đào thải chênh lệch khoảng cách lớn Mặt khác, hội nhập quốc tế sâu rộng giúp giảm chi phí nguyên liệu đầu vào nhập khẩu, nhờ tăng sức cạnh tranh hàng hóa loại thị trường nội địa lẫn quốc tế, đồng thời giảm sức ép cạnh tranh mặt hàng nhập Những phân tích vừa thuận lợi thách thức cho phát triển Vinfast ... môi trường môi trường tác động trở lại doanh nghiệp Môi trường kinh doanh cần nghiên cứu nội dung chuyên đề môi trường vĩ mô môi trường vi mô d) Các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh Doanh nghiệp. .. ty - Doanh nghịêp tư nhân: doanh nghiệp cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm tồn tài sản hoạt động doanh nghiệp c) Môi trường kinh doanh doanh nghiệp: nơi doanh nghiệp tồn phát triển Doanh nghiệp. .. đương tốt  Môi trường vĩ mô: Là tác nhân, lực lượng bên ngồi có tính chất xã hội rộng lớn có khả tác động đến doanh nghiệp tổ chức thuộc môi trường vi mô doanh nghiệp - Môi trường kinh tế: liên
- Xem thêm -

Xem thêm: Môi Trường Kinh Doanh của Doanh Nghiệp,

Từ khóa liên quan