0

Pháp luật lao động việt nam hiện hành về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động chưa thành niên

96 2 0
  • Pháp luật lao động việt nam hiện hành về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động chưa thành niên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:42

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGƯỜI HỌC PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN Mã số: ĐTSV.2022.28 Chủ nhiệm đề tài : Nguyễn Phương Chi Lớp : Luật 19B Giảng viên hướng dẫn : TS.Vũ Thị Thu Hằng Hà Nội, tháng năm 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGƯỜI HỌC PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN Mã số: ĐTSV.2022.28 Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Phương Chi – Lớp Luật 19B Thành viên tham gia: Trương Nguyễn Uyển Nhi - Lớp: Luật 19B Đỗ Ánh Nguyên - Lớp: Luật 19B Hà Nội, tháng năm 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu khoa học nhóm tơi hướng dẫn khoa học TS Vũ Thị Thu Hằng – Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội Các luận điểm, dẫn chứng, số liệu, ví dụ nêu luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Chủ nhiệm đề tài NCKH Nguyễn Phương Chi MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu: Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 5 Phương pháp nghiên cứu: Tính khó tính đề tài: Error! Bookmark not defined Kết cấu đề tài nghiên cứu khoa học NỘI DUNG CHƯƠNG LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN VÀ BẢO VỆ LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN 1.1 Lao động chưa thành niên bảo vệ lao động chưa thành niên 1.1.1 Lao động chưa thành niên 1.1.2 Bảo vệ lao động chưa thành niên 14 1.2 Pháp luật bảo vệ lao động chưa thành niên 17 1.2.1 Khái niệm pháp luật bảo vệ lao động chưa thành niên 17 1.2.2 Nguyên tắc điều chỉnh pháp luật lao động chưa thành niên 19 1.2.3 Quy định pháp luật biện pháp bảo vệ lao động chưa thành niên 22 CHƯƠNG NỘI DUNG QUY ĐỊNH VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ BẢO VỆ LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN 33 2.1 Nội dung quy định bảo vệ việc làm lao động chưa thành niên thực tiễn áp dụng 33 2.1.1 Nội dung quy định bảo vệ việc làm 33 2.1.2 Thực tiễn áp dụng quy định bảo vệ việc làm 36 2.2 Nội dung quy định bảo vệ lao động chưa thành niên giao kết thực hợp đồng lao động thực tiễn áp dụng 39 2.2.1 Nội dung quy định bảo vệ lao động chưa thành niên giao kết thực hợp đồng lao động 39 2.2.2 Thực tiễn áp dụng quy định bảo vệ lao động chưa thành niên giao kết thực hợp đồng lao động 42 2.3 Nội dung quy định bảo đảm thời làm việc, thời nghỉ ngơi thực tiễn áp dụng 44 2.3.1 Nội dung quy định bảo đảm thời làm việc, thời nghỉ ngơi 44 2.3.2 Thực tiễn áp dụng quy định bảo đảm thời làm việc, thời nghỉ ngơi 47 2.4 Nội dung quy định bảo vệ tiền lương lao động chưa thành niên thực tiễn áp dụng 50 2.4.1 Nội dung quy định bảo vệ tiền lương 50 2.4.2 Thực tiễn áp dụng quy định bảo vệ tiền lương 51 2.5 Nội dung quy định bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động lao động chưa thành niên thực tiễn áp dụng 53 2.5.1 Nội dung quy định bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động .53 2.5.2 Thực tiễn áp dụng quy định bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động 55 2.6 Nội dung quy định bảo vệ lao động chưa thành niên xử lý kỷ luật lao động, giải tranh chấp lao động thực tiễn áp dụng 56 2.6.1 Nội dung quy định bảo vệ lao động chưa thành niên xử lý kỷ luật lao động giải tranh chấp lao động 56 2.6.2 Thực tiễn áp dụng quy định bảo vệ lao động chưa thành niên xử lý kỷ luật lao động giải tranh chấp lao động 59 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ BẢO VỆ LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN 64 3.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật lao động chưa thành niên 64 3.1.1 Bảo đảm phù hợp tiêu chuẩn lao động quốc tế 64 3.1.2 Bảo vệ quyền trẻ em 65 3.1.3 Bảo đảm phù hợp với sách kinh tế - xã hội Việt Nam 66 3.1.4 Phòng ngừa giảm thiểu lao động chưa thành niên 67 3.2 Hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam hành bảo vệ lao động chưa thành niên 68 3.2.1 Hoàn thiện chế định pháp luật việc làm bảo đảm việc làm 68 3.2.2 Hoàn thiện chế định pháp luật giao kết thực hợp đồng lao động lao động chưa thành niên 70 3.2.3 Hoàn thiện chế định pháp luật tiền lương lao động chưa thành niên 73 3.2.4 Hoàn thiện chế định pháp luật thời làm việc, thời nghỉ ngơi lao động chưa thành niên 74 3.2.5 Hoàn thiện chế định pháp luật an toàn lao động, vệ sinh lao động lao động chưa thành niên 75 3.2.6 Hoàn thiện chế định pháp luật xử lý kỷ luật lao động, giải tranh chấp lao động lao động chưa thành niên 76 3.2.7 Hồn thiện sách, pháp luật phòng ngừa giàm thiểu lao động chưa thành niên 81 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC 87 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong giai đoạn nay, Việt Nam ta bước vào cơng cơng nghiệp hố, đại hố hội nhập quốc tế sâu rộng, với tác động cách mạng công nghiệp 4.0 nên đặt yêu cầu lớn việc giải vấn đề lao động việc làm Mở rộng thị trường, phát triển kinh tế - xã hội đồng thời đem lại nhiều lợi ích song mang đến nhiều tác động tiêu cực Đó vừa hội vừa thách thức đối việc sử dụng lao động, đặc biệt lao động chưa thành niên Do đó, vấn đề quan trọng đặt pháp luật lao động Việt Nam cần phải tạo chế tốt nhằm để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp lao động chưa thành niên với yêu cầu vừa đáp ứng tiêu chuẩn lao động quốc tế vừa thống với hệ thống pháp luật Việt Nam, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam bảo đảm thích ứng với tiêu chuẩn quốc tế sử dụng lao động chưa thành niên Đặc biệt việc giải mối tương quan quan hệ lợi ích bên quan hệ lao động Hiện nay, Bộ luật Lao động năm 2019 văn pháp luật hành khác có bước tiến lớn việc quy định vấn đề liên quan đến lao động chưa thành niên, qua tạo nên hành lang pháp lý quan trọng tối ưu để bảo vệ quyền lợi ích lao động chưa thành niên Song, thực tế, việc áp dụng pháp luật nhiều điểm bất cập cần có định hướng, giải pháp để nâng cao hiệu thực thi pháp luật lao động chưa thành niên Bởi, pháp luật lao động Việt Nam hành cịn nhiều mâu thuẫn Điển hình số chế định liên quan đến độ tuổi lao động tối thiểu, hợp đồng lao động, thời làm việc, thời nghỉ ngơi, tiền lương, danh mục cơng việc hay an tồn vệ sinh lao động, kỷ luật lao động lao động chưa thành niên nhiều khoảng trống, hạn chế việc thi hành thực tế Và thực tiễn cho thấy, việc thực quy định pháp luật lao động chưa thành niên chưa nghiêm túc, chưa đạt hiệu cao Tình trạng lao động chưa thành niên tham gia vào quan hệ lao động chưa ký kết hợp đồng lao động văn bản, phần lớn hợp đồng lời nói nên khơng có ràng buộc mặt pháp lý người sử dụng lao động người lao động chưa thành niên, có ký kết hợp đồng lao động hầu hết chưa quy định rõ thời gian làm việc, chế độ nghỉ ngơi Tình trạng lao động chưa thành niên làm việc ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nơi làm việc cấm sử dụng lao động chưa thành niên công trường xây dựng, nấu bếp, phục vụ phòng hát karaoke, sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ…vẫn diễn ra; nhiều sở sử dụng lao động độ tuổi chưa thành niên, khơng đăng ký khai trình lao động với quan quản lý lao động địa phương, khó khăn cơng tác quản lý, giám sát Như vậy, vấn đề liên quan đến lao động chưa thành niên nhiều bất cập cần có giải pháp để giải ảnh hưởng đến quyền lợi ích lao động chưa thành niên ảnh hưởng đến phát triển tồn diện nhóm lao động Chính vậy, nhóm nghiên cứu chúng em lựa chọn đề tài “Pháp luật lao động Việt Nam hành bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp lao động chưa thành niên” để có nhìn tồn diện, sâu sắc vấn đề liên quan đến lao động chưa thành niên nghiên cứu quy định pháp luật lao động chưa thành niên hệ thống pháp luật nói chung Bộ luật Lao động năm 2019 nói riêng để qua phân tích, đánh giá quy định thực tiễn áp dụng pháp luật với vấn đề lao động chưa thành niên sở đưa số giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật để bảo quyền lợi ích cho lao động chưa thành niên Tổng quan tình hình nghiên cứu: - Tình hình nghiên cứu nước: Cho đến có nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học nghiên cứu lao động chưa thành niên luận văn, luận án, tạp chí khoa học pháp lý chuyên ngành Tuy nhiên, nghiên cứu đề cập đến vấn đề góc độ khác chưa có nhiều cơng trình nghiên cứu bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp lao động chưa thành niên theo pháp luật hành mà dừng lại nghiên cứu vấn đề lao động chưa thành niên Bộ luật Lao động giai đoạn trước Thực tế, Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành nên nhìn nhận cách tổng quan, có đề tài nghiên cứu thay đổi quy định pháp luật hành liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp lao động chưa thành niên Nhóm 1, cơng trình nghiên cứu khái niệm, đặc điểm nguyên tắc sử dụng lao động chưa thành niên Đây vấn đề lý luận chung mang tính khái quát lao động chưa thành niên thực tế, hầu hết cơng trình nghiên cứu lao động chưa thành niên nghiên cứu vấn đề Hiện nay, vấn đề lao động chưa thành niên đề cập trong giáo trình Luật lao động số sở đào tạo luật Trường Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội,…Trong phạm vi nghiên cứu mục đích giáo trình nên vấn đề lao động chưa thành niên đề cập tương đối khái quát, ngắn gọn để người đọc dễ hiểu, dễ tiếp cận thường nằm xen kẽ nội dung liên quan đến phần học nghề, hợp đồng lao động, tiền lương, thời làm việc, thời nghỉ ngơi…Do thể hình thức giáo trình nên nội dung chủ yếu cụ thể hố quy định pháp luật, khơng nghiên cứu chuyên sâu toàn diện lao động chưa thành niên nên đưa khung lý thuyết lao động chưa thành niên mà chưa thực giải vấn đề theo hướng cụ thể Bài viết “Một số vấn đề pháp lý lao động chưa thành niên” tác giả Đào Mộng Điệp, đăng Thông tin khoa học số 13 năm 2004 Trường Đại học Huế Trong viết này, tác giả sơ lược đề cập đến vấn đề mang tính khung lý thuyết chung số quy định pháp luật lao động liên quan đến lao động chưa thành niên quy định việc làm, hợp đồng lao động, tiền lương, an toàn lao động, vệ sinh lao động Song, viết chưa nghiên cứu cụ thể biện pháp bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp lao động chưa thành niên Luận văn Thạc sĩ Nguyễn Thị Nhàn với đề tài “Lao động chưa thành niên theo pháp luật lao động Việt Nam” năm 2016 khái quát đầy đủ vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến vấn đề lao động chưa thành niên Luận văn khái quát vấn đề lý luận chung lao động chưa thành niên, quy định pháp luật liên quan đến lao động chưa thành niên thực tiễn áp dụng đưa định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật với lao động chưa thành niên Song luận văn chưa nêu cụ thể vấn đề liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi lao động chưa thành niên mà đề cập đến vấn đề lao động chưa thành niên góc độ pháp lý Theo quan điểm Luận văn, thuật ngữ lao động chưa thành niên chưa thực bật, làm rõ luận văn đồng “trẻ em” “người chưa thành niên”, có nghĩa chưa có phân biệt lao động trẻ em lao động chưa thành niên Song, theo quan điểm nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu khơng hồn tồn đồng tình giải vấn đề nghiên cứu Bên cạnh đó, luận văn phân tích, nghiên cứu pháp luật lao động chưa thành niên Bộ luật Lao động năm 2012 nên có nghiên cứu khơng cịn Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực Nhìn chung, đa phần cơng trình nghiên cứu khung pháp lý chung lao động chưa thành niên đề cập Ở cơng trình nghiên cứu thống quan điểm “lao động chưa thành niên lao động 18 tuổi” Nhóm 2, cơng trình nghiên cứu bảo vệ quyền lợi ích lao động chưa thành niên Bài viết : “Lao động trẻ em vấn đề vi phạm pháp luật lao động trẻ em” tác giả Đỗ Thị Dung đăng tạp chí Luật học số năm 2012 Tại viết tác giả khái lao động trẻ em đưa vấn đề liên quan đến vi phạm pháp luật biện pháp xử lý lao động trẻ em Song, viết dừng lại việc phân tích lao động trẻ em vấn đề vi phạm pháp luật lao động trẻ em mà chưa đề cập đến lao động chưa thành niên việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp lao động chưa thành niên Luận văn Thạc sĩ Luật học năm 2008 tác giả Lê Thị Huyền Trang với đề tài “Pháp luật bảo vệ quyền lợi người lao động chưa thành niên Việt Nam” sát với nội dung nghiên cứu nhóm đề tài Luận văn nghiên cứu cách đầy đủ, hệ thống sở lý luận chung, quy định pháp luật Việt Nam khái quát quy định giới, thực tiễn thực quy định pháp luật định hướng, giải pháp để bảo vệ quyền lợi người lao động chưa thành niên Song, Luận văn nghiên cứu rộng vấn đề lao động chưa thành niên, đây, luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề bảo vệ lao động chưa thành niên Do đó, phạm vi nghiên cứu, nhóm đề tài thu hẹp phạm vi nghiên cứu, theo đó, nhóm nghiên cứu tập trung nghiên cứu pháp luật lao động Việt Nam hành bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp lao động chưa thành niên Bên cạnh đó, Luận văn viết lâu nên quy định khơng cịn phù hợp, số quy định sửa đổi, bổ sung nên số nghiên cứu Luận văn khơng cịn tính ứng dụng Luận án Tiến sỹ Luật học tác giả Trần Thắng Lợi với đề tài “Hoàn thiện pháp luật lao động chưa thành niên điều kiện hội nhập quốc tế” nghiên cứu vấn đề lý luận chung quy định thực tiễn thực quy định pháp luật lao động chưa thành niên Song, góc độ nghiên cứu, Luận án nghiên cứu tập trung nghiên cứu vấn đề hoàn thiện pháp luật chưa thành niên điều kiện hội nhập quốc tế Nghĩa là, tập trung nghiên cứu vấn đề lao động chưa thành niên khía cạnh điều kiện hội nhập quốc tế nên chưa giải triệt để yêu cầu bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp lao động chưa thành niên điều kiện, hoàn cảnh Mặt khác, Luận án nghiên cứu dựa quy định Bộ luật Lao động năm 2012 Tóm lại, qua việc phân tích tình hình nghiên cứu cơng trình nghiên cứu liên quan đến lao động chưa thành niên cho thấy, đến có nhiều cơng trình nghiên cứu dạng khác vấn đề lao động chưa thành niên cơng trình nghiên cứu dừng lại phạm vi định Do vậy, đề tài nghiên cứu “Pháp luật lao động Việt Nam hành bảo vệ quyền lợi ích lao động chưa thành niên” cơng trình khoa học trực tiếp nghiên cứu tới vấn đề bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp lao động chưa thành niên góc độ pháp luật cách tương đối toàn diện, hệ thống Song, việc tìm hiểu tình hình nghiên cứu lao động chưa thành niên cho thấy, cơng trình nguồn tài liệu tham chất lượng nhóm nghiên cứu - Tình hình nghiên cứu giới: giới có nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền lợi ích lao động chưa thành niên công trình có tính tiến cao, sở để Việt Nam tiếp thu học hỏi Đặc biệt công ước, nghiên cứu Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức bảo vệ trẻ em điểm tựa để hồn thiện chế định vấn đề bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp lao động chưa thành niên Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu: - Mục tiêu nghiên cứu: đề tài nghiên cứu khoa học nghiên cứu quy định pháp luật lao động Việt Nam hành bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp lao động chưa thành niên - Nhiệm vụ nghiên cứu: + Nghiên cứu, làm rõ vấn đề lý luận pháp luật lao động chưa thành niên bảo vệ lao động chưa thành niên + Nghiên cứu, phân tích làm rõ nội dung quy định pháp luật lao động Việt Nam hành bảo vệ quyền lợi ích lao động chưa thành niên + Nghiên cứu, đánh giá thực tiễn áp dụng quy định pháp luật lao động Việt Nam hành vấn đề bảo vệ quyền lợi ích lao động chưa thành niên + Đưa định hướng số giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao quy định bảo vệ quyền lợi ích lao động chưa thành niên Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: phạm vi nghiên cứu đề tài, nghiên cứu khoa học tập trung nghiên cứu quy định pháp luật lao động chưa thành niên Bộ luật Lao động năm 2019, văn hướng dẫn thi hành văn quy phạm pháp luật khác có liên quan đến vấn đề bảo vệ lao động chưa thành niên Bên cạnh đề tài nghiên cứu cách khái quát quy định pháp luật quốc tế bảo vệ lao động chưa thành niên để có nhìn tồn diện, khách quan quy định lao động chưa thành niên có so sánh, đối chiếu phù hợp với pháp luật lao động Việt Nam hành - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng lao động chưa thành niên pháp luật lao động quy định Tuy nhiên, để hoàn thiện việc nghiên cứu quy định pháp luật lao động, phạm vi nghiên cứu, nhóm đề tài hướng tới nghiên cứu vấn đề bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho lao động chưa thành niên theo quy định pháp luật lao động hành + Về không gian: pháp luật lao động Việt Nam hành bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp lao động chưa thành niên + Về thời gian: giai đoạn từ năm 2019 đến Phương pháp nghiên cứu: * Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: - Phương pháp phân tích: vào nguồn tài liệu tham khảo, số liệu với việc tổng hợp tài liệu nghiên cứu quy định pháp luật lao động Việt Nam hành nhóm đề tài phân tích để đưa khung lý luận thưc hạn chế để làm việc hiệu Tuy nhiên, nay, việc xử lý kỷ luật lao động chưa thành niên lại chưa quy định cụ thể Do đó, pháp luật cần phải bổ sung quy định việc xử lý kỷ luật lao động với lao động chưa thành niên để đảm bảo vừa thực chế để xử lý lao động chưa thành niên, vừa đảm bảo việc xử lý quy định, phù hợp với đặc điểm nhóm lao động Pháp luật xử lý kỷ luật lao động chưa thành niên cần đưa biện pháp để ngăn chặn hành vi lạm dụng việc xử lý kỷ luật người sử dụng lao động lao động chưa thành niên theo hướng.căn vào mức độ vi phạm quy định chế tài xử lý khác phù hợp với lứa tuổi Về hình thức kỷ luật sa thải cần có quy định riêng lao động chưa thành niên có chế tài để xử lý hành vi xử lý kỷ luật lao động trái quy định pháp luật Cần thiết nên có quy định hình thức kỷ luật cụ thể hóa cho lao động chưa thành niên như: viết kiểm điểm hay phải chép phạt nội quy sở lao động,… thay hình thức chung cho người lao động như: sa thải, cách chức,… áp dụng cho lao động chưa thành niên khơng phù hợp Ngồi ra, pháp luật cần có quy định rõ ràng, chi tiết dễ hiểu hình thức xử phạt kỷ luật lao động chưa thành niên để đảm bảo công bảo vệ quyền lợi cho lao động chưa thành niên tạo thuận lợi cho chủ thể áp dụng Đối với việc xử lý kỷ luật lao động chưa thành niên vi phạm nội quy lao động, làm thiệt hại sở vật chất sở cần phải có quy định cụ thể riêng cho lao động chưa thành niên, quy định chung với lao động thành niên nên có số trường hợp khó áp dụng hình phạt xử lý kỷ luật lao động vi phạm làm thiệt hại vật chất xuất phát từ đặc điểm nhóm lao động Vì vậy, để đảm bảo công cho người sử dụng lao động ta cần có quy định xử phạt cụ thể hành vi vi phạm lao động chưa thành niên Hơn nữa, để doanh nghiệp, sở lao động trì nề nếp, cần phải có nội quy lao động phù hợp với doanh nghiệp, sở khơng trái với quy phạm pháp luật Pháp luật lao động quy định trách nhiệm phải có nội quy lao động doanh nghiệp Theo đó, người sử dụng lao động sử dụng 10 lao động khơng cần nội quy lao động văn Điều tạo lỗ hổng việc quy định nội quy lao động Bởi số sở sản xuất nhỏ lẻ, hay cửa hàng, quán ăn,…, họ thường sừ dụng lao động chưa thành niên mà sở thường khơng sử dụng đến 10 lao động Do đó, mặt pháp lý, họ không cần nội quy văn nên dễ dẫn đến việc lao động chưa thành niên làm việc sở bị áp dụng mức kỷ luật lao động trái quy định pháp luật hay không phù hợp với mức độ vi phạm Cho nên, pháp luật cần quy định việc ban hành nội quy lao động 77 văn tất loại hình doanh nghiệp, tất sở có sử dụng lao động Bên cạnh đó, doanh nghiệp, sở sản xuất sử dụng lao động chưa thành niên cần phải đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền nội quy họ phải có điều khoản riêng lao động chưa thành niên Trên thực tế, tình trạng doanh nghiệp khơng có nội quy lao động rõ ràng nên gây mâu thuẫn, tranh chấp lao động tồn Cho nên, pháp luật cần phải quy định cụ thể trách nhiệm Phòng Lao động cấp tỉnh để phát huy vai trò Phòng Lao động cấp tỉnh vấn đề bảo vệ lao động chưa thành niên Cần phải nâng cao công tác tra, kiểm tra xử phạt doanh nghiệp khơng có nội quy lao động hay nội quy trái pháp luật Bên cạnh đó, cần có chế tài nghiêm khắc để xử lý doanh nghiệp, nơi làm việc khơng có nội quy lao động hay nội quy trái pháp luật như: phạt tiền; cấm hoạt động thời gian định; truy cứu trách nhiệm hình gây tổn hại lớn cho lao động chưa thành niên,… cần phải rút gọn bước thủ tục cần thiết xử lý kỉ luật lao động cho lao động chưa thành niên dễ dàng hiểu làm theo Đặc biệt, để bảo vệ quyền lợi ích lao động chưa thành niên tham gia quan hệ lao động, Nhà nước cần phải thiết lập máy giám sát phù hợp bao gồm quan nhà nước, tổ chức trị- xã hội, tổ chức xã hội Đồn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, đơn vị trợ giúp pháp lý, quan báo chí cá nhân, tổ chức khác để sở, tiếng nói cho việc bảo vệ lao động chưa thành niên Bên cạnh đó, tổ chức đại diện cho người lao động sở, Cơng đồn tổ chức cần phải nâng cao vị thế, vai trị u cầu bảo vệ lao động chưa thành niên 3.2.6.2 Hoàn thiện chế định pháp luật giải tranh chấp lao động lao động chưa thành niên Trong quan hệ lao động, người sử dụng lao động người lao động xảy tranh chấp xung đột quyền lợi ích, đặc biệt với nhóm lao động chưa thành niên Vậy nên, cần phải hoàn thiện pháp luật giải tranh chấp lao động để nhằm đem lại công chủ thể quan hệ lao động bảo vệ quyền, lợi ích cho lao động chưa thành niên tranh chấp lao động Thứ nhất, thực tế cho thấy thủ tục giải tranh chấp lao động phức tạp, gây hạn chế việc xử lý tranh chấp lao động nên xảy tranh chấp, đa phần người sử dụng lao động người lao động, đặc biệt lao động chưa thành niên khơng làm theo quy trình giải tranh chấp Vì vậy, thủ 78 tục liên quan đến giải tranh chấp cần cắt giảm theo hướng đơn giản, linh hoạt đồng Thứ hai, nâng cao chất lượng thực cơng tác hịa giải, trọng tài để bảo đảm hài hịa quyền lợi ích bên tham gia quan hệ lao động Theo đó, cần nâng cao lực, trình độ hòa giải viên, trọng tài viên để nâng cao hoạt động hòa giải trọng tài thực tiễn giải tranh chấp lao động Nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng trọng tài viên hòa giải viên thực nhiệm vụ để công tác hòa giả trọng tài mang hiệu cao Bên cạnh đó, để đảm bảo tính khả thi q trình giải tranh chấp lao động lao động chưa thành niên cần có hỗ trợ từ trung tâm hỗ trợ pháp lý để giải mâu thuẫn, xung đột Vì độ tuổi chưa thành niên hạn chế việc tiếp cận quy định pháp luật để tự bảo vệ cho thân nên lao động chưa thành niên cần có hỗ trợ pháp lý để tạo cân người sử dụng lao động có tranh chấp Theo đó, cần hỗ trợ hay miễn phí tư vấn pháp lý cho lao động chưa thành niên Khi giải tranh chấp lao động Tòa nên có quy định miễn giảm phần phí cho lao động chưa thành niên (tùy trường hợp để xem xét giảm miễn) trường hợp yêu cầu Tòa án xác minh, chứng thực chứng cứ, trưng cầu giám định, định giá,… Hơn nữa, để lao động chưa thành niên dễ hiểu, dễ áp dụng quy định giải tranh chấp lao động nên nghiên cứu, xây dựng ban hành trình tự riêng việc giải tranh chấp lao động chưa thành niên Đặc biệt, nay, Chính phủ nước ta đưa số giải pháp để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp lao động chưa thành niên phát triển mạng lưới dịch vụ công Khi gặp vấn đề khó khăn q trình lao động, lao động chưa thành niên gọi vào đường dây nóng miễn phí để tư vấn bảo vệ Hoặc phát hành vi gây tổn hại đến lao động chưa thành niên gọi điện vào đường dây nóng để kịp thời ngăn chặn bảo vệ cho lao động chưa thành niên Do đó, cần nâng cao cơng tác tuyên truyền phổ biến thông tin đường dây hỗ trợ đến với rộng rãi chủ thể để kịp thời phát bảo đảm tốt quyền lợi ích hợp pháp cho lao động chưa thành niên, ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền lợi ích người sử dụng lao động lao động chưa thành niên Hiện nay, cơng ty, văn phịng Luật sư tương đối nhiều họ ln có đường dây nóng trang web cơng ty tư vấn cho lao động chưa thành niên gặp thắc mắc, tranh chấp Điều giảm thiểu tình trạng bóc lột lao động chưa thành niên quan hệ lao động dễ dàng 79 giải tranh chấp lao động với người sử dụng lao động chưa thành niên Ngoài ra, cần hoàn thiện sách pháp luật bảo vệ lao động chưa thành niên để kịp thời xử lý trường hợp vi phạm quan hệ lao động Tại địa phương phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho lao động chưa thành niên để họ bố mẹ, người giám hộ họ có nhận thức pháp luật quyền nghĩa vụ nâng cao trình độ hiểu biết để giải tranh chấp lao động qua bảo vệ quyền lợi cách tốt Thêm nữa, nâng cao hiệu công tác tra, kiểm tra theo hướng tồn diện, khơng bỏ lọt, bỏ sót Đặc biệt cần kiểm soát sở kinh doanh khơng có giấy phép, nơi dễ xảy nhiều tranh chấp lao động, đặc biệt lao động chưa thành niên người sử dụng lao động Đồng thời, bồi dưỡng kiến thức việc bảo vệ lao động chưa thành niên cho cán bộ, công chức thực nhiệm vụ tra, kiểm tra Không vậy, Nhà nước cần huy động thêm nguồn lực từ xã hội, tổ chức xã hội tham gia, phát sở kinh doanh sử dụng lao động chưa thành niên mà có hành vi vi phạm pháp luật Như vậy, thực yêu cầu bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho lao động chưa thành niên 3.2.7 Hồn thiện sách, pháp luật phịng ngừa giàm thiểu lao động chưa thành niên Các nguyên tắc điều chỉnh pháp luật với định hướng hoàn thiện pháp luật lao động lao động chưa thành niên việc hồn thiện sách, pháp luật phịng ngừa giảm thiểu lao động chưa thành niên Đây định hướng quan trọng việc bảo vệ trẻ em nói chung, lao động chưa thành niên nói riêng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội Đầu tiên, việc quy định độ tuổi tối thiểu tham gia lao động lao động chưa thành niên Bộ luật Lao động năm 2019 có quy định đổi quy định độ tuổi tối thiểu người chưa thành niên tham gia quan hệ lao động với quy định độ tuổi tối thiểu Bộ luật lao động trước Nếu trước đây, độ tuổi tối thiểu để tham gia lao động từ đủ 13 tuổi Song, Bộ luật Lao động năm 2019 không quy định độ tuổi tối thiểu để người chưa thành niên tham gia quan hệ lao động Theo đó, nhóm tuổi khác phép làm công việc thuộc danh mục Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Xã hội ban hành Điều có nghĩa là, trẻ em độ tuổi tham gia quan hệ lao động Việc quy định dẫn đến tình trạng người sử dụng lao động cố ý sử dụng lao động nhỏ tuổi để 80 làm việc nguyên nhân khiến cho tỷ lệ lao động chưa thành niên có xu hướng tăng lên Do đó, cần quay trở lại quan điểm lập pháp trước quy định độ tuổi tối thiểu để người lao động tham gia quan hệ lao động Theo quy định Công ước quốc tế độ tuổi tối thiểu để tham gia lao động từ đủ 15 tuổi Vì đặt vấn đề, Việt Nam ta có cần tăng độ tuổi tối thiểu lao động chưa thành niên hay khơng Theo quan điểm nhóm nghiên cứu, để tạo tính tương thích so với tiêu chuẩn quốc tế độ tuổi lao động tối thiểu với đồng bộ, thống với quy định Luật Việc làm năm 2013, pháp luật lao động cần quy định độ tuổi tối thiểu tham gia quan hệ lao động từ đủ 15 tuổi để qua đó, giảm thiểu lao động chưa thành niên 15 tuổi tạo chế chặt chẽ độ tuổi lao động người chưa thành niên Bên cạnh đó, cần thắt chặt quy định liên quan đến danh mục công việc sử dụng lao động chưa thành niên Mặc dù nay, danh mục công việc lao động chưa thành niên quy định chi tiết song cịn mang tính liệt kê, dàn trải, khơng thể khái quát ngành nghề đời sống kinh tế - xã hội Do đó, quy định danh mục công việc sử dụng lao động chưa thành niên cần có khái quát quy định bổ sung thêm ngành nghề không sử dụng lao động chưa thành niên để qua đó, vừa thúc đẩy cho doanh nghiệp có trách nhiệm việc sử sụng lao động chưa thành niên, vừa tạo chế để giảm thiểu lao động chưa thành niên TIỂU KẾT CHƯƠNG III Đối với chương 3, nhóm nghiên cứu đưa định hướng giải pháp để hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam hành bảo vệ lao động chưa thành niên Qua đó, phần định hướng hồn thiện pháp luật lao động Việt Nam để bảo vệ lao động chưa thành niên phải đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, bảo vệ quyền trẻ em, phải đảm bảo phù hợp với sách kinh tế - xã hội nước ta phải phòng ngừa, giảm thiểu lao động chưa thành niên Về phần giải pháp để hồn thiện, nhóm nghiên cứu đối chiếu chương 2, quy định pháp luật lao động Việt Nam thực tiễn áp dụng quy định bảo vệ lao động chưa thành niên Qua đó, nhóm nghiên cứu nhìn thấy số bất cập thực tiễn quy định pháp luật lao động Việt Nam, nên đưa giải pháp hoàn thiện nội dung quy định chương Chương chương cuối phần nội dung phần quan trọng thiếu Đây ý kiến đóng góp để việc bảo vệ lao động chưa thành niên tối ưu nhóm nghiên cứu thơng qua việc nghiên cứu lý luận, quy định thực tiễn áp dụng quy định pháp luật lao động Việt Nam bảo vệ lao động chưa thành niên 81 KẾT LUẬN Lao động chưa thành niên chủ thể đặc biệt quan trọng quan hệ lao động Hiện nay, ảnh hưởng chuyển dịch kinh tế - xã hội với tác động dịch bệnh Covid-19 biến đổi khách quan giới, số lao động chưa thành niên tham gia vào q trình lao động có xu hướng tăng lên Vấn đề bảo vệ lao động chưa thành niên Đảng Nhà nước ta dành quan tâm đặc biệt bởi, họ chủ nhân tương lai đất nước, nguồn nhân lực tương lai xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lý họ nên họ dễ bị lạm dụng, lôi kéo, cưỡng ép lao động Ngoài ra, với chưa hoàn thiện thể lực trí lực, người chưa thành niên chưa thể tự bảo vệ mà cần có quan tâm, bảo vệ, điều chỉnh từ phía Nhà nước quy định pháp luật Vì vậy, bên cạnh quy định chung trình tham gia lao động, pháp luật nước ta có số quy định dành riêng cho lao động chưa thành niên nhằm bảo vệ quyền lợi ích lao động chưa thành niên quan hệ lao động mối tương quan với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người sử dụng lao động Pháp luật lao động nước ta ban hành nhiều quy định nhằm bảo vệ lao động chưa thành niên Song, thực tế điều kiện đảm bảo việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho lao động chưa thành niên tham gia quan hệ lao động chưa thực cách hiệu Các quy định pháp luật có tiến chưa giải triệt để vấn đề bảo vệ lao động chưa thành niên Nguyên nhân dẫn đến tình trạng phần xuất phát từ tác động khách quan phát triển kinh tế - xã hội, nhận thức pháp luật hạn chế lao động chưa thành niên người sử dụng lao động việc người sử dụng lao động cố ý hay vô ý sử dụng lao động chưa thành niên trái với quy định pháp luật Bên cạnh đó, cơng tác phát xử lý quan chức hành vi vi phạm pháp luật lao động chưa thành niên chưa đạt hiệu cao, chưa đáp ứng nhu cầu phát giải vụ việc liên quan đến lao động chưa thành niên Quy định pháp luật bảo vệ lao động chưa thành niên dù sửa đổi, bổ sung để phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội nước ta song tồn số bất cập, hạn chế Do đó, việc hoàn thiện pháp luật lao động chưa thành niên vấn đề cần thiết khơng nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho lao động chưa thành niên mà giúp cho kinh tế, xã hội đất nước ta phát triển bền vững Có thể thấy, quy định pháp luật bảo vệ lao động chưa thành niên cịn số điểm chưa hợp lí, phải đưa giải pháp để đảm bảo cho quy định thực thi cách có hiệu quả, đảm bảo phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội nước ta Đồng thời, nên bổ sung quy định 82 mang tính dự trù để kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ lao động chưa thành niên nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Việt Nam Những giải pháp góp phần ngăn ngừa giảm thiểu lao động chưa thành niên đồng thời trở thành công cụ hữu hiệu để bảo vệ lao động chưa thành niên 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO * Các văn quy phạm pháp luật Bộ Lao động - Thương binh xã hội (2020), Thông tư số 01/2020/TTBLĐTBXH ngày 10 tháng 02 năm 2020, Thông tư hướng dẫn thực số điều Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2015 Chính phủ quy định sách hỗ trợ tạo việc làm quỹ quốc gia việc làm Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2019 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 61/2015/NĐ-CP Bộ Lao động - Thương binh xã hội (2020), Thông tư số 09/2020/TTBLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020, Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn số điều Bộ luật Lao động lao động chưa thành niên Chính Phủ (2020), Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2020, Nghi định quy định xử phạt hành lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Quốc hội (2013), Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 Quốc hội (2014), Luật Hơn nhân gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2014 Quốc hội (2015), Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng năm 2015 Quốc hội (2015), Bộ luật Dân số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 Quốc hội, Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 10 Quốc hội (2015), Bộ luật Hình số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 11 Quốc hội (2016), Luật trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 05 tháng năm 2016 12 ILO (1919), Công ước số thời làm việc 13 ILO (1919), Công ước số tuổi tối thiểu làm việc công nghiệp 14 ILO (1930), Công ước số 29 lao động cưỡng bắt buộc 15 ILO (1930), Công ước số 30 thời làm việc 16 ILO (1962), Khuyến nghị số 126 năm 1962 giảm bớt thời làm việc 17 ILO (1973), Công ước số 138 tuổi lao động tối thiểu 18 ILO (1973), Khuyến nghị số 146 tuổi lao động tối thiểu 19 ILO (1990), Các quy tắc tối thiểu Liên hợp quốc bảo vệ người chưa thành niên bị tước tự 20 ILO (1999), Công ước số 182 nghiêm cấm hành động khẩn cấp xóa bỏ hình thức lao động trẻ em tồi tệ 84 21 ILO (1999), Khuyến nghị số 190 loại bỏ hình thức lao động trẻ em tồi tệ * Tài liệu tham khảo 22 Báo Thanh niên, “Lao động trẻ em tăng thêm gần triệu năm 2022”, https://thanhnien.vn/lao-dong-tre-em-co-the-tang-them-gan-9-trieu-vao-nam2022-post1406979.html, ngày 1/12/2021 23 Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Lý luận nhà nước pháp luật, NXB Tư pháp, 2019 24 ILO (2019), “Hướng dẫn phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em cho doanh nghiệp”, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ -asia/ -ro-bangkok/ -ilohanoi/documents/publication/wcms_721942.pdf 25 ILO, “ILO: Đại dịch COVID-19 khiến phần sáu niên việc làm”, Cổng thông tin Tổ chức Lao động quốc tế, https://www.ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/Pressreleases/ WCMS_745942/lang vi/index.htm, số ngày 27/05/2020 26 Liên hợp quốc (1990), Công ước Liên hợp quốc quyền trẻ em 27 Lê Thị Huyền Trang (2008), “Pháp luật bảo vệ quyền lợi người lao động chưa thành niên Việt Nam”, luận văn thạc sỹ luật học, trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Luật 28 Nguyễn Minh Đoan Nguyễn Văn Năm (2021), Giáo trình Lý luận chung Nhà nước pháp luật, Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất Công an nhân dân, http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87 29 Nguyễn Lê Thanh Huyền, “Việc làm niên bối cảnh đại dịch Covid – 19: Tác động, thách thức giải pháp”, Báo Thanh niên Việt, http://thanhnienviet.vn/2021/08/19/viec-lam-cua-thanh-nien-trong-boi-canh-daidich-covid-19-tac-dong-thach-thuc-va-giai-phap/, số ngày 19/08/2021 30 Trần Thắng Lợi (2012), “Hoàn thiện pháp luật lao động chưa thành niên điều kiện hội nhập quốc tế”, Luận án Tiến sỹ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 31 Tổng cục Thống kê, “Báo cáo Điều tra Lao động việc làm năm 2020”, https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2021/08/sach_laodong_2020.pdf 32 Tổng cục Thống kê, “Thơng cáo báo chí tình hình lao động việc làm quý IV năm 2021 số phát triển người Việt Nam 2016-2020”, https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2022/01/thong-cao-bao-chitinh-hinh-lao-dong-viec-lam-quy-iv-nam-2021-va-chi-so-phat-trien-con-nguoiviet-nam-2016-2020/ 33 Vũ Thị Thanh Huyền, “Pháp luật bảo vệ người lao động chưa thành niên Việt Nam nay” Tạp chí Dân chủ Pháp luật Cơ quan ngơn luận Tư pháp, https://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phapluat.aspx?ItemID=261#_ftn2 , ngày 06/04/2022 85 PHỤ LỤC PHỤ LỤC MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Số: …/2022_ (Ban hành theo Bộ luật lao động năm 2019, Áp dụng với lao động chưa thành niên) Hôm nay, ngày tháng năm…., Công ty ………………, gồm: Bên A : Người sử dụng lao động Công ty : Mã số công ty : Đia : Điện thoại : Người đại diện: …………………………… Chức vụ: ………… Quốc tịch:……………………… Bên B : Người lao động ÔNG / BÀ : Quốc tịch: Ngày sinh: Giới tính: Điạ thường trú : Điạ cư trú Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu: Cấp ngày: Bố/mẹ/người giám hộ/người đại diện: Ngày sinh: Nơi cấp: Quốc tịch: Giới tính: Nghề nghiệp: Địa thường trú: Địa cư trú: Cấp Số CMND/CCCD : ngày: Nơi cấp : Cùng thoả thuận, thống ký kết hợp đồng lao động cam kết làm điều khoản sau đây: Điều 1: Công việc, địa điểm làm việc thời hạn Hợp đồng 86 - Loại hợp đồng: Không xác định thời hạn Xác định thời hạn (1):……… - Từ ngày:……………………………………………Đến ngày:………………… - Địa điểm làm việc: ………………………………………………………… - Công việc:………………………………………………………………… - Nhiệm vụ công việc sau: + Thực công việc theo chức danh chun mơn quản lý, điều hành người sử dụng lao động + Phối hợp với phận, phòng ban khác để phát huy tối đa hiệu công việc + Hồn thành cơng việc theo giao kết hợp đồng lao động người sử dụng lao động Điều 2: Lương, phụ cấp, khoản bổ sung khác - Lương bản:……………… ………………………………………………… - Hình thức trả lương: Tiền mặt Chuyển khoản - Phụ cấp:………………… ……………………………………đồng/tháng - Các khoản bổ sung khác:………………… ………………………… - Lương làm thêm giờ:………………… …………………………………… - Thời hạn trả lương: Được trả lương vào ngày … tháng - Chế độ nâng bậc, nâng lương: Người lao động xét nâng bậc, nâng lương theo kết làm việc theo quy định Người sử dụng lao động Điều 3: Thời làm việc, nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, BHXH, BHYT, BHTN - Thời làm việc: … giờ/ngày, … giờ/tuần, Nghỉ hàng tuần:……………(2) - Từ ngày Thứ … đến ngày Thứ … hàng tuần (3): + Buổi sáng :………………… + Buổi chiều:………………… - Chế độ nghỉ ngơi ngày lễ, tết, phép năm: 87 + Người lao động nghỉ lễ, tết theo luật định; ngày nghỉ lễ trùng với ngày Chủ nhật nghỉ bù vào ngày trước ngày tùy theo tình hình cụ thể mà Ban lãnh đạo Công ty đạo trực tiếp + Người lao động ký HĐLĐ thức có thâm niên cơng tác 12 tháng nghỉ phép năm có hưởng lương (01 ngày phép/01 tháng, 12 ngày phép/01 năm); trường hợp có thâm niên làm việc 12 tháng thời gian nghỉ năm tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc - Thiết bị công cụ làm việc Công ty cấp phát tùy theo nhu cầu công việc - Điều kiện an toàn vệ sinh lao động nơi làm việc theo quy định pháp luật hành - Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp: Theo quy định pháp luật Điều 4: Quyền lợi nghĩa vụ người lao động Quyền lợi: - Chế độ đào tạo, bồi dưỡng: Người lao động đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nơi làm việc gửi đào tạo theo quy định Công ty yêu cầu công việc Được tạo điều kiện học văn hóa, đào tạo nghề - Được trả lương đúng, đủ hưởng phụ cấp khác - Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế:…………………………………………… - Khen thưởng: Người lao động khuyến khích vật chất tinh thần có thành tích cơng tác theo quy định Công ty - Được hướng khoản hỗ trợ từ người sử dụng lao động: tiền cơm trưa, thưởng mặc định, hỗ trợ xăng xe, điện thoại, nhà ở, trang phục…, theo quy định Công ty - Được cung cấp chỗ với lao động làm xa gia đình - Những thỏa thuận khác (5):…………… ……………………………………… Nghĩa vụ người lao động: - Tuân thủ hợp đồng lao động - Hồn thành cơng việc giao 88 - Nắm rõ chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phịng cháy chữa cháy, văn hóa Cơng ty, nội quy lao động chủ trương, sách Công ty - Bồi thường vi phạm vật chất: Theo quy định nội cuả Công ty quy định cuả pháp luật hành; Điều 5: Nghĩa vụ quyền lợi Người sử dụng lao động Nghĩa vụ : - Thực đầy đủ điều kiện cần thiết cam kết HĐLĐ để Người lao động đạt hiệu công việc cao Bảo đảm việc làm cho Người lao động theo HĐLĐ ký - Thanh toán đầy đủ, hạn chế độ quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có); - Đảm bảo thời gian tham gia học tâp phổ thông người lao động - Tạo điều kiện để người lao động tham gia học văn hóa, học nghề, đào tạo, bổ sung, nâng cao trình độ, kỹ - Đảm bảo điều kiện an toàn, vệ sinh lao động với người lao động, đảm bảo cho lao động chưa thành niên làm việc an toàn Quyền lợi: - Điều hành Người lao động hồn thành cơng việc theo HĐLĐ (bố trí, điều chuyển cơng việc cho Người lao động theo chức chuyên môn) - Có quyền chuyển tạm thời lao động, ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt HĐLĐ áp dụng biện pháp kỷ luật theo quy định Pháp luật hành theo nội quy Công ty thời gian HĐLĐ cịn giá trị - Có quyền địi bồi thường, khiếu nại với quan liên đới để bảo vệ quyền lợi Người lao động vi phạm Pháp luật hay điều khoản HĐLĐ Điều 6: Cam kết người sử dụng lao động lao động chưa thành niên - Cam kết việc bảo đảm quyền tham gia học tập, khuyến khích người lao động tham gia học tập văn hóa, học nghề 89 - Bảo đảm điều kiện an toàn sức khỏe, tạo điều kiện để người lao động phát triển toàn diện thân - Cam kết bảo đảm việc bảo vệ người lao động quan hệ lao động, bảo đảm quyền họ, quan tâm, chăm sóc có ưu tiên lao động chưa thành niên Điều 7: Điều khoản thi hành - Những vấn đề lao động khơng ghi hợp đồng lao động áp dụng quy định cuả thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước áp dụng quy định pháp luật lao động - Hợp đồng lập thành có giá trị pháp lý nhau, bên giữ có hiệu lực kể từ ngày ký - Khi ký kết phụ lục hợp đồng lao động nội dung phụ lục có giá trị nội dung cuả hợp đồng NGƯỜI LAO ĐỘNG Ý KIẾN CỦA BỐ/MẸ/NGƯỜI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (Ký, ghi rõ họ tên) GIÁM HỘ/NGƯỜI ĐẠI DIỆN (Ký, ghi rõ họ tên) CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (Ký, ghi rõ họ tên) 90 Ghi chú: (1) Thời hạn hợp đồng: - Trường hợp giao kết HĐLĐ xác định thời hạn: Ghi thời hạn khơng q 36 tháng (ví dụ: 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng,…) - Trường hợp giao kết HĐLĐ không xác định thời hạn: Ghi “Không xác định thời hạn” (2), (3): Căn chế độ làm việc thực tế công ty, công ty xác định thời làm việc, ngày nghỉ hàng tuần cho phù hợp (4) Công ty người lao động thỏa thuận nội dung khác như: - Về bí mật kinh doanh, bí mật cơng nghệ: Trường hợp người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật cơng nghệ theo quy định pháp luật cơng ty có quyền thỏa thuận văn với người lao động nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi việc bồi thường trường hợp vi phạm (có thể quy định điều riêng hợp đồng) - Phương thức giải trường hợp thực hợp đồng chịu ảnh hưởng thiên tai, hỏa hoạn, thời tiết: Đối với người lao động làm việc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp tùy theo loại cơng việc mà hai bên giảm số nội dung chủ yếu HĐLĐ thỏa thuận bổ sung nội dung phương thức giải trường hợp thực hợp đồng chịu ảnh hưởng thiên tai, hỏa hoạn, thời tiết 91 ... CHƯA THÀNH NIÊN VÀ BẢO VỆ LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN 1.1 Lao động chưa thành niên bảo vệ lao động chưa thành niên 1.1.1 Lao động chưa thành niên 1.1.2 Bảo vệ lao động chưa thành niên ... giải pháp hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam hành bảo vệ lao động chưa thành niên NỘI DUNG CHƯƠNG LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN VÀ BẢO VỆ LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN 1.1 Lao động. .. tham gia lao động Thứ tư, bảo vệ lao động chưa thành niên bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp lao động chưa thành niên trước người sử dụng lao động Quyền lợi ích hợp pháp lao động chưa thành niên quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật lao động việt nam hiện hành về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động chưa thành niên ,