0

Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài theo pháp luật việt nam – kiến nghị và giải pháp từ kinh nghiệm của liên minh châu âu

95 1 0
  • Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài theo pháp luật việt nam – kiến nghị và giải pháp từ kinh nghiệm của liên minh châu âu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2022, 11:21

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM KHOA LUẬT QUỐC TẾ *** TRẦN THÀNH ĐẠT MSSV: 1753801015024 GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ CĨ YẾU TỐ NƯỚC NGỒI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM – KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP TỪ KINH NGHIỆM CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Niên khóa: 2017 – 2021 Người hướng dẫn: TS PHAN HỒI NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM KHOA LUẬT QUỐC TẾ *** TRẦN THÀNH ĐẠT MSSV: 1753801015024 GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM – KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP TỪ KINH NGHIỆM CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Niên khóa: 2017 – 2021 Người hướng dẫn: TS PHAN HỒI NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật cơng trình nghiên cứu riêng tơi, thực hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Phan Hoài Nam Các nội dung kết nghiên cứu đề tài trung thực Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả Khóa luận Trần Thành Đạt MỤC LỤC LỜI NĨI ĐẦU CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VÀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ CĨ YẾU TỐ NƯỚC NGỒI 13 1.1 Khái quát quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngồi 13 1.1.1 Khái niệm quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngồi 13 1.1.2 Đặc điểm quan hệ thừa kế có yếu tố nước 15 1.1.3 Nguyên tắc giải quan hệ thừa kế có yếu tố nước .16 1.2 Xung đột pháp luật giải xung đột pháp luật thừa kế có yếu tố nước ngồi 19 1.2.1 Khái niệm xung đột pháp luật thừa kế có yếu tố nước 19 1.2.2 Nguyên nhân xung đột pháp luật thừa kế có yếu tố nước .19 1.2.3 Giải xung đột pháp luật thừa kế có yếu tố nước ngồi 21 1.2.3.1 Phương pháp giải xung đột pháp luật thừa kế có yếu tố nước ngồi 21 1.2.3.2 Áp dụng pháp luật nước giải xung đột pháp luật thừa kế có yếu tố nước ngồi 24 1.3 Giải xung đột pháp luật thừa kế có yếu tố nước theo pháp luật Việt Nam Liên minh Châu Âu .28 1.3.1 Giải xung đột pháp luật thừa kế có yếu tố nước theo pháp luật Việt Nam 28 1.3.1.1 Nguyên tắc chung giải xung đột pháp luật thừa kế có yếu tố nước 28 1.3.1.2 Giải xung đột pháp luật thừa kế có yếu tố nước ngồi trường hợp có di chúc 30 1.3.2 Giải xung đột pháp luật thừa kế có yếu tố nước theo pháp luật Liên minh Châu Âu 33 1.3.2.1 Nguyên tắc chung giải xung đột pháp luật thừa kế có yếu tố nước ngồi 35 1.3.2.2 Giải xung đột pháp luật thừa kế có yếu tố nước ngồi trường hợp có di chúc 37 1.3.2.3 Giải xung đột pháp luật thừa kế có yếu tố nước trường hợp người để lại di sản lựa chọn pháp luật 38 Kết luận Chương 42 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI – KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP TỪ KINH NGHIỆM LIÊN MINH CHÂU ÂU 44 2.1 Nguyên tắc chung việc giải xung đột pháp luật thừa kế có yếu tố nước ngồi .44 2.2 Giải xung đột pháp luật thừa kế có yếu tố nước ngồi trường hợp có di chúc 57 2.3 Giải xung đột pháp luật thừa kế có yếu tố nước trường hợp người để lại di sản lựa chọn pháp luật 61 Kết luận Chương 76 PHẦN KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN Tiếng Việt Chữ viết tắt Tên đầy đủ BLDS Bộ luật dân Nghị định số 650/2012 Liên minh Châu Âu thẩm quyền, luật áp dụng, công nhận thi hành Nghị định Brussels IV định, chấp thuận thực thi biện pháp thức vấn đề thừa kế, tạo lập Giấy chứng nhận Thừa kế Châu Âu NXB Nhà xuất TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TPQT Tư pháp quốc tế XĐPL Xung đột pháp luật Tiếng Anh Chữ viết tắt Tên đầy đủ CJEU The Court of Justice of Tịa án Cơng lý Liên EU Tên đầy đủ tiếng Việt the European Union minh Châu Âu The European Union Liên minh Châu Âu LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời đại toàn cầu hóa, việc hội nhập quốc tế xu hướng tất yếu quốc gia giới Việt Nam không ngoại lệ tập trung tăng cường quan hệ hợp tác đa lĩnh vực với nước, vùng lãnh thổ, tham gia vào tổ chức khu vực quốc tế Từ dần hình thành nên đường di cư người Việt Nam sang nước người nước đến Việt Nam với nhiều mục đích khác sinh sống, học tập, làm việc,…Các quan hệ dân có yếu tố nước ngồi từ mà phát sinh xuất ngày phổ biến, bao gồm quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngồi Trên thực tế, quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngồi phát triển ngày nhiều với tính chất ngày đa dạng phức tạp Điều xuất phát từ chất thừa kế vừa quan hệ tài sản vừa quan hệ nhân thân Đồng thời pháp luật điều chỉnh cho vấn đề phát sinh không bao gồm pháp luật Việt Nam mà cịn có tham gia hệ thống pháp luật khác Do đặt yêu cầu từ phía pháp luật mức độ đầy đủ, hồn thiện để tạo mơi trường pháp lý mà quyền lợi ích chủ thể tham gia đảm bảo tốt Hiện tại, nhìn chung, Việt Nam có khung pháp lý điều chỉnh vấn đề xoay quanh quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngồi thẩm quyền xét xử tòa án quốc gia, xác định pháp luật áp dụng, công nhận cho thi hành định nước Riêng việc giải XĐPL thừa kế quy định BLDS 2015, có sửa đổi, bổ sung so với BLDS 2005 trước để phù hợp với thực tiễn tồn số điểm hạn chế có khả dẫn đến khó khăn q trình áp dụng Có thể kể đến việc xác định pháp luật có mối liên hệ gắn bó người để lại di sản người không quốc tịch người có nhiều quốc tịch; vấn đề lực lập, thay đổi hủy bỏ di chúc người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi; hiểu “trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam” trình xem xét áp dụng pháp luật nước để giải XĐPL thừa kế (bảo lưu trật tự cơng cộng),… Thơng qua q trình tìm hiểu, so sánh với số quy định thừa kế có yếu tố nước ngồi giới, tác giả nhận thấy EU có đưa hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ Theo đó, EU chủ trương sử dụng hệ thống pháp luật thống để giải vấn đề thừa kế; đưa yếu tố kết nối người để lại di sản với quốc gia liên quan để lựa chọn pháp luật điều chỉnh; có đề cập số sở để tòa án xem xét áp dụng bảo lưu trật cơng cộng quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngồi Hơn nữa, pháp luật EU cịn cho phép cá nhân người để lại di sản lựa chọn pháp luật để điều chỉnh vấn đề thừa kế, điều mà pháp luật Việt Nam chưa thừa nhận Từ sở trên, tác giả cho pháp luật EU hệ thống pháp luật phù hợp để nghiên cứu, đánh giá lấy làm kinh nghiệm tham khảo có giá trị cho Việt Nam nhằm giải khó khăn mà pháp luật Việt Nam gặp phải Và lý tác giả chọn vấn đề “Giải xung đột pháp luật thừa kế có yếu tố nước ngồi theo pháp luật Việt Nam – Kiến nghị giải pháp từ kinh nghiệm Liên minh Châu Âu” làm đề tài Khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật Tổng quan tình hình nghiên cứu 2.1 Tình hình nghiên cứu Việt Nam Bên cạnh giáo trình sở đào tạo luật Trường Đại học Luật TP.HCM, Đại học Luật Hà Nội,… sách chuyên khảo TPQT Việt Nam có nhiều tác giả cơng bố cơng trình nghiên cứu có liên quan đến TPQT nói chung quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngồi nói riêng; cơng trình nghiên cứu so sánh vấn đề thừa kế có yếu tố nước với pháp luật EU Trong khả tiếp cận tác giả, đề cập đến số cơng trình sau: 2.1.1 Các cơng trình nghiên cứu Tư pháp quốc tế nói chung quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngồi nói riêng Luận án Tiến sĩ “Cơ sở lý luận thực tiễn hoàn thiện hệ thống quy phạm xung đột pháp luật Việt Nam” tác giả Nguyễn Bá Chiến (Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội, bảo vệ năm 2008) Luận án phân tích sở lý luận thực trạng hệ thống quy phạm pháp luật xung đột Việt Nam Đồng thời, đưa số kinh nghiệm nước việc ban hành áp dụng quy phạm pháp luật xung đột Tuy Luận án thực thời điểm BLDS 2005 có hiệu lực, sở lý luận giải pháp phương hướng hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật xung đột từ cơng trình cịn mang tính thời có giá trị tham khảo cho trình nghiên cứu Khóa luận Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật Tư pháp quốc tế Việt Nam” tác giả Lê Thị Nam Giang làm chủ nhiệm (nghiệm thu năm 2017) Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn áp dụng quy định lĩnh vực TPQT Việt Nam Đồng thời tác giả kết hợp so sánh với pháp luật EU số nước Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Bỉ,…nhằm đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam Vì đề tài nghiên cứu khoảng thời gian BLDS 2015 chưa thông qua nên số giải pháp khơng cịn mang tính thời Tuy nhiên sở lý luận chung hướng giải pháp mang tính tham khảo cho Khóa luận để vận dụng vào quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngồi Khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật với đề tài “Thừa kế có yếu tố nước ngồi Việt Nam Một số vấn đề pháp lý phát sinh hướng giải quyết” tác giả Nguyễn Nữ Diễm Uyên (bảo vệ năm 2011 Trường Đại học Luật TP.HCM) đề cập đến vấn đề lý luận thực tiễn xoay quanh hai nội dung việc xác định thẩm quyền Tòa án quốc gia vụ việc thừa kế có yếu tố nước ngồi áp dụng pháp luật giải vụ việc Khóa luận có nghiên cứu so sánh với quy định số quốc gia quy định điều ước quốc tế Từ đó, nội dung liên quan đến việc áp dụng pháp luật gợi mở cho tác giả nhằm nghiên cứu phân tích chuyên sâu Khóa luận XĐPL quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngồi hướng giải cho XĐPL Bài viết “Nội dung Điều 695 Dự thảo Bộ luật Dân (sửa đổi) đề xuất hoàn thiện” tác giả Bành Quốc Tuấn, đăng Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 23 (279), tháng 12/2014 Bài viết phân tích, đánh giá Điều 760 BLDS 2005 có nội dung liên quan đến xác định pháp luật áp dụng người khơng quốc tịch, người nước ngồi có hai hay nhiều quốc tịch Thơng qua đó, tác giả điểm bất cập để làm sở cho việc hoàn thiện Điều 695 Dự thảo BLDS (sửa đổi) Đặc biệt vấn đề pháp luật có mối liên hệ gắn bó Khóa luận tiếp tục khai thác, phân tích quan hệ thừa kế có yếu tố nước Bài viết “Đề xuất bổ sung quy phạm xung đột Phần thứ năm Dự thảo Bộ luật Dân (sửa đổi)” tác giả Bành Quốc Tuấn, đăng Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 19 (299), tháng 10/2015 Bài viết trình bày lĩnh vực quan hệ dân có yếu tố nước ngồi cịn thiếu quy phạm xung đột điều chỉnh BLDS năm 2005, ví dụ quy định liên quan đến áp dụng pháp luật nước ngoài, giải thích khái niệm pháp lý q trình xác định pháp luật áp dụng, thiếu quy định cụ thể để đảm bảo quyền thỏa thuận chọn luật chủ thể điều kiện chọn luật quan hệ dân có yếu tố nước ngồi,…Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện pháp luật Các sở đánh giá, bình luận viết có giá trị tham khảo để Khóa luận tiếp tục khai thác vấn đề mà chưa hoàn thiện quy định BLDS 2015 hành Bài viết “Quyền lựa chọn pháp luật Tư pháp quốc tế Việt Nam” tác giả Đỗ Văn Đại đăng Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 02+03 (234+235), tháng 1+2/2013 Trong viết, tác giả nêu thực trạng hướng mở rộng quyền lựa chọn pháp luật TPQT Việt Nam Theo đó, xu hướng cho phép bên chủ thể có quyền lựa chọn pháp luật áp dụng khơng nên bó hẹp lĩnh vực hợp đồng (theo BLDS 2005) mà nên mở rộng quan hệ có yếu tố nước ngồi khác như: bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng, ly hơn, thừa kế…Thơng qua việc phân tích ưu điểm nhược điểm, so sánh với kinh nghiệm số quốc gia có ghi nhận chế TPQT, tác giả đề xuất giải pháp kiến nghị theo hướng pháp luật Việt Nam nên ghi nhận quyền lựa chọn pháp luật áp dụng bên chủ thể giới hạn định Mặc dù thời điểm BLDS 2015 chưa có cơng nhận điều nhiều quan hệ dân có yếu tố có hai sở để lựa chọn pháp luật dựa nơi cư trú thời điểm lựa chọn nơi cư trú thời điểm họ chết Như vậy, trường hợp thứ nhất, cho phép lựa chọn pháp luật nơi cư trú thời điểm người chết nơi cư trú thay đổi vào thời điểm người chết dẫn đến hệ việc xếp di sản trước bị thay đổi theo Quy định khiến cho định đoạt khơng đảm bảo theo ý chí nguyện vọng người để lại di sản Ngược lại, trường hợp thứ hai, quy định cho phép lựa chọn luật nơi họ cư trú vào hai thời điểm đề xuất vơ tình hạn chế phần quyền lựa chọn người để lại di sản Từ sở này, kinh nghiệm pháp luật EU, số nước thành viên Ba Lan135, Bỉ136, tác giả đề xuất người để lại di sản lựa chọn hệ thống pháp luật quốc gia mà người cư trú thời điểm lựa chọn thời điểm người chết để điều chỉnh vấn đề thừa kế nhằm mở rộng tôn trọng quyền lựa chọn người để lại di sản Về hình thức cho lựa chọn, nên ghi nhận theo hướng người để lại di sản thực lựa chọn pháp luật thông qua điều khoản cụ thể chọn luật áp dụng di chúc nhằm thể cách rõ ràng ý chí người để lại di sản việc lựa chọn Về pháp luật điều chỉnh tính hợp pháp lựa chọn, tác giả đề xuất thực lựa chọn thơng qua di chúc, mà tính hợp pháp di chúc quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngồi khơng có điều khoản điều chỉnh cụ thể nên nguyên tắc áp dụng sở luật quốc tịch người để lại sản trước chết Vì vậy, trường hợp có lựa chọn pháp luật nơi người để lại di sản cư trú thời điểm chọn BLDS nên ghi nhận theo hướng hệ thống pháp luật chọn điều chỉnh tính hợp pháp lựa chọn Thứ hai, liên quan đến vấn đề bảo lưu trật tự cơng cộng, quan có thẩm quyền cần có văn giải thích nội hàm “các nguyên tắc pháp luật Việt Nam” áp dụng cho quan hệ dân có yếu tố nước ngồi nói chung 135 136 Điều 64 Bộ luật TPQT Ba Lan năm 2011 Điều 79 Bộ luật TPQT Bỉ năm 2004 75 hướng dẫn cụ thể trường hợp xem trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam áp dụng pháp luật nước để giải vụ việc thừa kế có yếu tố nước ngồi Những ngun tắc cần chi tiết hóa nhằm hướng đến việc bảo vệ giá trị bản, chủ thể quan hệ thừa kế Đơn cử người thừa kế, đặc biệt trẻ em bị phân biệt đối xử pháp luật nước ngồi dựa giới tính, tơn giáo, tình trạng nhân người để lại di sản,…có sở để xem xét trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam hay không Bên cạnh đó, liên quan đến pháp luật nước ngồi loại bỏ quyền hưởng di sản bắt buộc, việc loại bỏ dẫn đến hệ gây bất lợi cho người thừa kế, đặc biệt trẻ em, có sở để xem xét trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam hay không Nếu có hệ gây bất lợi nên trường hợp Có thể tham khảo trường hợp ghi nhận định Tòa án Pháp đề cập (con chưa thành niên tình trạng khó khăn kinh tế) Việc làm rõ nguyên tắc pháp luật Việt Nam giúp quan giải dễ dàng áp dụng thực tế để tránh tuỳ tiện, lạm dụng nội dung nguyên tắc pháp luật Việt Nam để từ chối áp dụng pháp luật nước ngoài, đặc biệt luật người để lại di sản lựa chọn giả định pháp luật Việt Nam cho phép quyền chọn luật Điều dẫn đến quyền tự định đoạt di sản cá nhân khơng cịn tôn trọng Kết luận Chương Dựa quy định hành pháp luật Việt Nam, cụ thể BLDS 2015, nguyên tắc chung việc giải XĐPL có yếu tố nước ngồi vừa có điểm tương đồng vừa có điểm khác biệt Điểm tương đồng hai hệ thống pháp luật Việt Nam EU chịu chi phối nguyên tắc chế định thừa kế, áp dụng thống hệ thống pháp luật điều chỉnh vấn phát sinh Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam có quy định riêng cho trường hợp thực quyền thừa kế bất động sản tuân theo pháp luật nơi có bất động sản đó, giúp nâng cao hiệu giải vụ việc Ngoài ra, liên hệ với vấn đề bảo vệ quyền lợi cho trẻ em quan hệ, 76 khơng có quy phạm điều chỉnh trực tiếp thông qua việc áp dụng thống hệ thống pháp luật phần hạn chế tình trạng bất bình đẳng việc thừa hưởng di sản so với việc chịu điều chỉnh nhiều hệ thống pháp luật dựa nguyên tắc hai chế định thừa kế Còn điểm khác biệt hai hệ thống pháp luật xuất phát từ việc lựa chọn pháp luật áp dụng luật quốc tịch luật nơi cư trú thường xuyên người để lại di sản Chưa có hệ thống pháp luật mang tính tối ưu tuyệt đối cho quan hệ thừa kế có yếu tố nước Riêng quy định pháp luật Việt Nam, q trình áp dụng ngun tắc chung có khả liên quan đến yếu tố “có mối liên hệ gắn bó nhất” để xác định pháp luật điều chỉnh số trường hợp định người để lại di sản người không quốc tịch người có từ hai quốc tịch trở lên Việc sử dụng yếu tố xem phù hợp với cách tiếp cận nước phát triển EU Mặc dù lần ghi nhận BLDS đến chưa có điều khoản quy định chi tiết cách xác định yếu tố Do phần gây khó khăn việc áp dụng thực tế, cần có văn hướng dẫn từ quan có thẩm quyền Trong trường hợp có di chúc, việc giải XĐPL liên quan đến lực chủ thể có bất cập quy định làm hạn chế khả định đoạt người để lại di sản, điển hình người từ đủ mười lăm đến chưa mười tám tuổi có thay đổi quốc tịch thời điểm thay đổi hủy bỏ di chúc Theo đó, tác giả đề xuất sửa đổi quy định khoản Điều 681 BLDS 2015 theo hướng đảm bảo thống luật áp dụng có thay đổi quốc tịch thời điểm khác Đối với vấn đề người để lại di sản chọn luật điều chỉnh quan hệ thừa kế có yếu tố nước chưa pháp luật Việt Nam công nhận Tuy nhiên, dựa nghiên cứu kinh nghiệm từ pháp luật EU ý kiến cá nhân, tác giả đề xuất kiến nghị BLDS nên trao quyền cho người để lại di sản nhằm nâng cao quyền tự định đoạt người để lại thừa kế Tuy nhiên việc lựa chọn nằm giới hạn định dựa yếu tố kết nối nơi cư trú 77 Cuối cùng, vấn đề nhắc đến bên cạnh quyền tự lựa chọn pháp luật nói riêng áp dụng pháp luật nước ngồi nói chung bảo lưu trật tự cơng cộng, theo cách tiếp cận BLDS 2015 nguyên tắc pháp luật Việt Nam Hiện nay, việc hiểu giải thích khái niệm chưa có rõ ràng, thống nhất, dẫn đến khó khăn việc xác định thực tế gắn với quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngồi Do đó, tương lai tới cần có hướng dẫn chi tiết từ quan có thẩm quyền để làm sở áp dụng, hướng đến việc bảo vệ quyền lợi chủ thể tham gia vào quan hệ, đặc biệt trẻ em 78 PHẦN KẾT LUẬN Thừa kế nói chung thừa kế có yếu tố nước ngồi nói riêng chế định quan trọng pháp luật ghi nhận bảo hộ lĩnh vực dân Đặc biệt trình hội nhập, hợp tác quốc tế, người nước di chuyển đến Việt Nam người Việt Nam sang nước để định cư, sinh sống, làm việc dẫn đến phát sinh quan hệ thừa kế thừa kế có yếu tố nước ngồi điều dễ dàng nhận thấy Chính quan hệ ngày trở nên phổ biến, mang tính chất phức tạp so với quan hệ thừa kế thơng thường nên trở thành tốn cần nhiều lời giải từ phía pháp luật Xét riêng vấn đề XĐPL quan hệ thừa kế có yếu tố nước điều chỉnh chủ yếu BLDS 2015 So với quy định trước BLDS 2005 pháp luật hành có nhiều sửa đổi tích cực để phù hợp với bối cảnh phát triển chung xã hội, nâng cao hiệu cách áp dụng pháp luật giải vụ việc Trong phạm vi khóa luận này, từ việc hệ thống hóa sở lý luận đến phân tích vấn đề phát sinh quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngồi, khóa luận khơng đưa điểm pháp luật hành mà đặt cách giải vấn đề mối quan hệ so sánh với pháp luật nước ngoài, cụ thể pháp luật EU Điều góp phần làm rõ thêm chất quy định thông qua ưu điểm riêng, đáp ứng yêu cầu thời điểm Tuy nhiên đối chiếu với quy định hành có khả phát sinh số vấn đề bất cập thực tiễn Chủ yếu xoay quanh vấn đề yếu tố có mối quan hệ gắn bó quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài; lực lập, thay đổi hủy bỏ di chúc người để lại di sản nguyên tắc pháp luật Việt Nam phải áp dụng pháp luật nước dẫn chiếu đến Riêng đối vấn đề lựa chọn pháp luật người để lại di sản, vấn đề chưa pháp luật thừa nhận nên phạm vi nghiên cứu, tác giả trình bày góc độ tiếp nhận, học hỏi kinh nghiệm từ pháp luật EU đề xuất kiện nghị đưa vấn đề vào pháp luật Việt Nam 79 Tuy nhiên, phạm vi khả nghiên cứu, quan điểm cá nhân tác giả nên hạn chế, sai sót Thơng qua q trình nghiên cứu pháp luật EU, số quy định liên quan quốc gia thành viên, tác giả nhận thấy Việt Nam nước khối EU có sách pháp luật cho thừa kế có yếu tố nước ngồi khơng hoàn toàn giống nhau, hệ thống pháp luật có đặc điểm riêng để phù hợp với phát triển chung đất nước hay khu vực Một ưu điểm pháp luật EU không đồng nghĩa với việc phát huy ưu điểm áp dụng Việt Nam ngược lại Do đó, việc tiếp thu, học tập kinh nghiệm từ pháp luật EU cần thiết để hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước phải tiếp thu có chọn lọc, khơng thể áp đặt cách chủ quan mà phải dung hịa nhiều yếu tố khách quan khác Cuối cùng, với xu hướng phát triển chung nhiều nước giới, mục đích đặt khóa luận góp phần nâng cao bảo vệ pháp luật trẻ em bên cạnh việc giải XĐPL quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngồi, nên trình hiện nghiên cứu, tác giả lồng ghép nội dung chủ thể phân tích số vấn đề pháp lý liên quan Do quy định giải XĐPL thừa kế gần đề cập trực tiếp đến trẻ em, trẻ em có khả tham gia vào trình giải vụ việc với tư cách người thừa kế, chí số trường hợp người để lại di sản, nên việc quan tâm đến quyền lợi ích trẻ em điều cần thiết Mặc dù vấn đề pháp lý liên quan nêu Khóa luận chưa đầy đủ hy vọng đóng góp phần nhỏ trình nghiên cứu chung nhằm hướng đến đảm bảo quyền lợi ích tốt trẻ em quan hệ pháp luật nói chung quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngồi nói riêng 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Văn pháp luật Tiếng Việt Bộ luật Dân số 44-L/CTN ban hành ngày 28/10/1995 nước CHXHCN Việt Nam (đã hết hiệu lực) Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ban hành ngày 14/6/2005 nước CHXHCN Việt Nam (đã hết hiệu lực) Bộ luật Dân số 91/2015/QH13 ban hành ngày 24/11/2015 nước CHXHCN Việt Nam Tiếng nước Bộ luật Dân năm 1804, sửa đổi, bổ sung lần gần vào năm 2016 Cộng hoà Pháp (Nguồn: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070721/#/) Bộ luật Dân năm 1889, sửa đổi, bổ sung lần gần vào năm 2016 Vương quốc Tây Ban Nha (Nguồn: https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/DocumentacionPublicacion es/Documents/Spanish%20Civil%20Code.pdf) Bộ luật Dân năm 2009, sửa đổi, bổ sung lần gần vào năm 2016 Romania (Nguồn: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175630) Bộ luật Dân năm 1970, sửa đổi, bổ sung lần gần vào năm 2014 Hà Lan (Nguồn: http://www.dutchcivillaw.com/civilcodegeneral.htm) Bộ luật Tư pháp Quốc tế năm 2011 Ba Lan (Nguồn: https://sociedip.files.wordpress.com/2013/12/polonia-act-of-4-february2011-private-international-law.pdf) Bộ luật Tư pháp Quốc tế năm 2004 Vương quốc Bỉ (Nguồn: https://sociedip.files.wordpress.com/2013/12/belgica-the-code-ofprivateinternational-law-2004.pdf) 10 Bộ luật Tư pháp Quốc tế năm 1987 Thụy Sĩ (Nguồn: https://www.hse.ru/data/2012/06/08/1252692468/SwissPIL%20%D0%B2 %20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%202007%20(%D0%B0%D0%BD%D0 %B3%D0%BB.).pdf) 11 Hiến chương Liên minh Châu Âu Quyền (Nguồn: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT) 12 Nghị định số 593/2008 luật áp dụng cho nghĩa vụ hợp đồng Liên minh Châu Âu – Nghị định Rome I (Nguồn: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=celex%3A32008R0593) 13 Nghị định số 1259/2010 ngày 20/12/2010 Liên minh Châu Âu Luật áp dụng cho quan hệ ly hôn ly thân (Nguồn: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010R1259) 14 Nghị định số 650/2012 Liên minh Châu Âu thẩm quyền, luật áp dụng, công nhận thi hành định, chấp thuận thực thi biện pháp thức vấn đề thừa kế, tạo lập Giấy chứng nhận Thừa kế Châu Âu – Nghị định Brussels IV (Nguồn: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex%3A32012R0650) II Các sách, cơng trình nghiên cứu khoa học Tiếng Việt 15 Nguyễn Bá Chiến (2008), Cơ sở lý luận thực tiễn hoàn thiện hệ thống quy phạm xung đột pháp luật Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Đại học quốc gia Hà Nội 16 Đỗ Văn Đại, Mai Hồng Quỳ (2010), Tư pháp quốc tế Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 17 Đỗ Văn Đại (2013), Quyền lựa chọn pháp luật Tư pháp quốc tế Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 02+03 (234+235), tháng 1+2/2013 18 Võ Hưng Đạt (2013), Quyền lựa chọn luật áp dụng theo pháp luật Liên minh Châu Âu học kinh nghiệm cho Việt Nam, trích Tài liệu hội thảo “Quyền cơng dân quan hệ dân có yếu tố nước ngồi pháp luật Liên minh Châu Âu” (Citizen rights in international civil relationships within European Union Law), Trường Đại học Luật TP.HCM 19 Lê Thị Nam Giang (2010), Tư pháp quốc tế, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 20 Lê Thị Nam Giang, Ngơ Kim Hồng Ngun, Nguyễn Lê Hoài (2013), Giải xung đột pháp luật thừa kế theo pháp luật Liên minh Châu Âu pháp luật Việt Nam, trích Tài liệu hội thảo “Quyền cơng dân quan hệ dân có yếu tố nước pháp luật Liên minh Châu Âu” (Citizen rights in international civil relationships within European Union Law), Trường Đại học Luật TP.HCM 21 Lê Thị Nam Giang, Phùng Hồng Thanh (2013), Bảo vệ quyền công dân Tư pháp quốc tế Liên minh Châu Âu Việt Nam, trích Tài liệu hội thảo “Quyền cơng dân quan hệ dân có yếu tố nước pháp luật Liên minh Châu Âu” (Citizen rights in international civil relationships within European Union Law), Trường Đại học Luật TP.HCM 22 Đỗ Thị Mai Hạnh (2013), Nguồn luật hệ thống pháp luật Liên Minh Châu Âu điều chỉnh quan hệ pháp luật Tư pháp quốc tế, trích Tài liệu hội thảo “Quyền cơng dân quan hệ dân có yếu tố nước pháp luật Liên minh Châu Âu” (Citizen rights in international civil relationships within European Union Law), Trường Đại học Luật TP.HCM 23 Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình Tư pháp quốc tế, NXB Cơng an Nhân dân 24 Đại học Luật TP.HCM (2018), Giáo trình Những quy định chung Luật dân sự, NXB Hồng Đức 25 Đại học Luật TP.HCM (2019), Giáo trình Tư pháp quốc tế, NXB Hồng Đức 26 Phan Hoài Nam (2018), Giải tranh chấp kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi Tịa án Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Đại học Luật TP.HCM 27 Đoàn Năng (2001), Một số vấn đề lý luận Tư pháp quốc tế, NXB Chính trị quốc gia 28 Trần Minh Ngọc (2018), Xác định pháp luật áp dụng quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngồi theo pháp luật Việt Nam, Tạp chí Luật học số 9/2018 29 Bùi Xuân Nhự (2006), Giáo trình Tư pháp quốc tế, NXB Đại học Luật Hà Nội 30 Lê Thị Bích Thủy (2019), Pháp luật áp dụng cá nhân quan hệ dân có yếu tố nước ngồi theo Bộ luật dân năm 2015, Tạp chí Luật học số 1/2019 31 Bành Quốc Tuấn (2015), Đề xuất bổ sung quy phạm xung đột Phần thứ năm Dự thảo Bộ luật Dân (sửa đổi), Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 19 (299), tháng 10/2015 32 Bành Quốc Tuấn (2016), Những điểm hệ thống quy phạm xung đột Bộ luật Dân năm 2015, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 18 (322), tháng 09/2016 33 Bành Quốc Tuấn (2017), Thỏa thuận chọn luật áp dụng cho quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngồi pháp luật quốc tế Việt Nam, Tạp chí Luật học số 01/2017 34 Bành Quốc Tuấn (2017), Áp dụng giải thích pháp luật nước ngồi tư pháp quốc tế Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số (331), tháng 2/2017 Tiếng nước 35 Max Atallah (2015), The Last Habitual Residence of the Deceased as the Principal Connecting Factor in the Context of the Succession Regulation (650/2012), Baltic Journal of European Studies, Vol.5, Issue 36 Angelique Devaux (2013), The European Regulations on Succession of July 2012: A Path Towards the End of the Succession Conflicts of Law in Europe, or Not? The International Lawyer, Vol 47, Issue (Fall 2013) 37 Gerald Goldstein (2005), Một số vấn đề thực tiễn quan hệ thừa kế Tư pháp quốc tế, Kỷ yếu hội thảo “Một số vấn đề thực tiễn quan hệ nhân thân tài sản Tư pháp quốc tế” (Quelques aspects pratiques du droit international privé des personnes, de la famille et des biens), Hà Nội 38 Andreas Köhler (2016), General Private International Law Institutes in the EU Succession Regulation – Some Remarks, Annals of the Faculty of Law of the University of Zenica 39 Eimear Long (2008), Children’s rights in Private International Law, A thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, The University of Dublin 40 Csưndes Mónika (2019), The Public Policy (Ordre Public) Rule of The EU Succession Regulation and The Hungarian Inheritance Law, EU and Comparative Law Issues and Challenges Series Issue (ECLIC 3) 41 Krzysztof Pacuła (2020), The Principle of a Single Estate and Its Role in Delimiting the Applicable Laws, “Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” Journal 42 Dan Andrei Popescu (2014), Guide on International Private Law Succession Matters, The framework of the project “Improving cooperation between judges and public notaries in cross-border civil matters” 43 Dennis Solomon (2016), The Boundaries of the law applicable to succession, Annals of the Faculty of Law of the University of Zenica 44 Evangelos Vassilakakis (2016), The Choice of the Law Applicable to the Succession under Regulation 650/2012 – An Outline, Annals of the Faculty of Law of the University of Zenica 45 Spyridon Vrellis (2015), The Professio Iuris in EU Regulations, ELTE Law Journal No 2/2015 III Tài liệu từ Internet Tiếng Việt 46 Phạm Thị Hồng Đào (2015), Nguyên tắc pháp luật Việt Nam vấn đề bảo lưu trật tự công pháp luật quốc tế Nguồn: https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1900 (truy cập ngày 01/06/2021) 47 Đoàn Thị Ngọc Hải (2019), Chế định quyền thừa kế pháp luật dân Việt Nam Nguồn: https://phapluattoandan.com/tin-tuc/che-dinh-quyenthua-ke-trong-phap-luat-dan-su-viet-nam/ (truy cập ngày 01/06/2021) 48 Nguyễn Thu Hương (2020), Nguyên tắc quốc tịch theo pháp luật Việt Nam Nguồn: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nguyen-tac-quoc-tich-theo- phap-luat-viet-nam-68866.htm (truy cập ngày 03/06/2021) Tiếng nước 49 CJEU, Judgment ECLI:EU:C:2017:755 date 12/10/2017 Nguồn: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195430 &pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15 008591 (truy cập ngày 18/06/2021) 50 CJEU, Judgment ECLI:EU:C:2020:569 date 16/07/2020 Nguồn: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228675 &pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22 14063 (truy cập ngày 19/06/2021) 51 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-13.151, Publié au bulletin Nguồn: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035681538/ (truy cập ngày 09/06/2021) 52 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-17.198, Publié au bulletin Nguồn: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035681578/ (truy cập ngày 09/06/2021) 53 European Commission – Eurostat (2021), Products Eurostat News Nguồn: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210325-2 (truy cập ngày 20/05/2021) 54 General Information of Succession of Romania Nguồn: https://ejustice.europa.eu/content_general_information-166-ro-en.do?member=1 (truy cập ngày 19/05/2021) 55 General Information of Succession of Spain Nguồn: https://e- justice.europa.eu/content_general_information-166-es-en.do?member=1 (truy cập ngày 19/05/2021) 56 The OLG Hamm, Beschl v 28.2.2005 - 15 W 117/04 Nguồn: https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=OLG%20Ha mm&Datum=28.02.2005&Aktenzeichen=15%20W%20117%2F04 (truy cập ngày 20/06/2021) 57 Policy Department for Citizen's Rights and Constitutional Affairs (European Parliament's Committee on Legal Affairs) (2016), The evidentiary effects of authentic acts in the Member States of the European Union, in the context of successions Nguồn: https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/131000/juricommittee-study-successions-authentic-acts.PDF (truy cập ngày 20/06/2021) 58 Policy Department for Citizen's Rights and Constitutional Affairs (European Parliament's Committee on Legal Affairs) (2017), The state of implementation of the EU Succession Regulation’s provisions on public policy’s exception, universal application and renvoi, the European Certificate of Succession and access to registers, tr 07 Nguồn: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/596821/IPOL_ BRI(2017)596821_EN.pdf (truy cập ngày 28/06/2021) 59 Janeen M Carruthers, Private international law: Embracing diversity, Private international Law & wills and succession Nguồn: https://www.blogs.law.ed.ac.uk/ipldiscourse/wpcontent/uploads/sites/32/2017/02/Carruthers-IPL-PILIM-SuccessionAbstract-SUBMISSION.pdf (truy cập ngày 27/06/2021) 60 Gilles Cuniberti (2020), Testing the Concept of Residence: The Succession of France’s Most Popular Rockstar Nguồn: https://eapil.org/2020/03/05/testing-the-concept-of-residence-thesuccession-of-frances-most-popular-rockstar/ (truy cập ngày 24/06/2021) 61 Stone King (2020), Does where I live affect my Will? The importance of habitual residence in the case of rock star Johnny Hallyday’s estate Nguồn: https://www.stoneking.co.uk/literature/e-bulletins/does-where-i-live-affectmy-will-importance-habitual-residence-case-rock-star (truy cập ngày 24/06/2021) 62 Rafał Mańko (2013), "Habitual residence" as connecting factor in EU civil justice measures Nguồn: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2013/130427/LDM _BRI(2013)130427_REV1_EN.pdf (truy cập ngày 10/05/2021) 63 Lucia Ruggeri, Ivana Kunda, Sandra Winkler (2019), Family Property and Succession in EU Member States National Reports on the Collected Data Nguồn: https://www.euro- family.eu/documenti/news/psefs_e_book_compressed.pdf (truy cập ngày 21/05/2021) 64 Publications Office of the European Union (2017), Cross border succession citizen's guide Nguồn: content/uploads/2017/10/DS0417513ENN.en.pdf https://www.elra.eu/wp(truy cập ngày 15/05/2021) 65 Patrick Wautelet (2015), Party autonomy in International family relationships: A research agenda https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2589980 Nguồn: (truy cập ngày 10/06/2021) 66 Patrick Wautelet (2017), Drafting choice of law and choice of court provisions under the EU Succession Regulation, Fifteen questions and some answers Nguồn: https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/207471/1/Wautelet%20Succession%2 0Regulation%20Choice%20of%20court%20choice%20of%20law.pdf (truy cập ngày 10/06/2021) ***** ... nói riêng 1.3 Giải xung đột pháp luật thừa kế có yếu tố nước theo pháp luật Việt Nam Liên minh Châu Âu 1.3.1 Giải xung đột pháp luật thừa kế có yếu tố nước ngồi theo pháp luật Việt Nam 1.3.1.1... yếu tố nước 24 1.3 Giải xung đột pháp luật thừa kế có yếu tố nước ngồi theo pháp luật Việt Nam Liên minh Châu Âu .28 1.3.1 Giải xung đột pháp luật thừa kế có yếu tố nước theo pháp. .. đột pháp luật thừa kế có yếu tố nước ngồi Chương Thực trạng pháp luật Việt Nam giải xung đột pháp luật thừa kế có yếu tố nước ngồi – kiến nghị giải pháp từ kinh nghiệm Liên minh Châu Âu 12 CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài theo pháp luật việt nam – kiến nghị và giải pháp từ kinh nghiệm của liên minh châu âu ,

Mục lục

Xem thêm