0

Một số giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình xây dựng các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh tại tỉnh bà rịa vũng tàu

102 0 0
  • Một số giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình xây dựng các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh tại tỉnh bà rịa   vũng tàu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2022, 11:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU ******* TRẦN GIÀU MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ VÀ CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH TẠI TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ Cán hướng dẫn khoa học TS Vũ Văn Đông Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng 10/2021 i LỜI CAM ĐOAN Tên Trần Giàu học viên cao học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu Là tác giả luận văn thạc sĩ với đề tài “Một số giải pháp đảm bảo tiến độ chất lượng cơng trình xây dựng dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” Tôi xin cam đoan đề tài luận văn sản phẩm nghiên cứu riêng cá nhân với nỗ lực tìm kiếm tài liệu nghiên cứu học hỏi thân dự hướng dẫn TS Vũ Văn Đông Các tài liệu thu thập kết nghiên cứu thể hoàn toàn trung thực chưa công bố nghiên cứu trước đây, ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn tài liệu tham khảo quy định Vũng Tàu, ngày 20 tháng 10 năm 2021 Tác giả Trần Giàu ii LỜI CÁM ƠN Trong trình nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp đảm bảo tiến độ chất lượng công trình xây dựng dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”, tác giả gặp phải nhiều khó khăn thời gian, tư liệu kiến thức thực tiễn liên quan đến nội dung đề tài, xong nhờ động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi từ cấp lãnh đạo, thầy cô giáo bạn bè đồng nghiệp, nên luận văn thạc sĩ hoàn thành kế hoạch Tác giả xin gửi lời cám ơn đến quý thầy cô giáo Viện Đào tạo sau đại học Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu quý thầy cô trực tiếp giảng dạy chuyên đề toàn khóa học Xin chân thành cám ơn quý lãnh đạo phịng, ban chun mơn Sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả tiếp cận, cập nhật thông tin liên quan đến đề tài nghiên cứu trao đổi, thảo luận giải pháp liên quan đến nôi dung đề tài Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến với thầy giáo hướng dẫn TS Vũ Văn Đông, người tận tận tình hướng dẫn động viên tác giả suốt thời gian thực đề tài Do thời gian nghiên cứu có hạn, nên luận văn tránh khỏi hạn chế Tác giả mong nhận ý kiến góp ý từ qúy Ban cố vấn, quý thầy cô bạn đọc để luận văn hoàn thiện Trân trọng! Vũng Tàu, ngày 20 tháng 10 năm 2021 Tác giả Trần Giàu iii MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nội dung phương pháp nghiên cứu 5.1 Nội dung nghiên cứu 5.2 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tóm tắt phần mở đầu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN, QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ VÀ CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG 1.1 Tổng quan quản lý dự án, quản lý tiến độ chất lượng cơng trình xây dựng 1.1.1 Khái niệm: 1.1.2 Các tiêu chí đánh giá hiệu dự án đầu tư xây dựng: 1.2 Cơ sở pháp lý 14 1.2.1 Tiêu chuẩn quy phạm 14 1.2.2 Quyết định 14 1.2.3 Nghị định, Thông tư hướng dẫn 15 1.3 Tổng quan quản lý tiến độ chất lượng cơng trình 15 1.3.1.Khái niệm quản lý tiến độ quản lý chất lượng 15 1.3.2 Nội dung, ý nghĩa công tác quản lý tiến độ chất lượng cơng trình 16 1.3.3 Quản lý chất lượng thi cơng xây dựng cơng trình .18 1.3.4 Tiêu chí đánh giá tính hiệu dự án đầu tư xây dựng 20 1.3.5 Cách đánh giá hiệu qủa dự án đầu tư xây dựng 21 1.4 Kinh nghiệm công tác quản lý tiến độ chất lượng cơng trình xây dựng số nước giới .23 iv 1.4.1 Mơ hình quản lý xây dựng Singapore 24 1.4.2 Mơ hình quản lý xây dựng Nga 25 1.4.3 Mơ hình quản lý xây dựng Nhật .25 1.4.4 Mơ hình quản lý xây dựng Pháp 26 1.4.5 Mơ hình quản lý xây dựng Mỹ 27 1.5 Tóm tắt chương 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU, CƠ SỞ PHÁP LÝ, CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ VÀ CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH 29 2.1 Các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 29 2.1.1 Điều kiện địa lý tự nhiên 29 2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 30 2.2 Thực trạng thực sở pháp lý 36 2.2.1 Luật Xây dựng 36 2.2.2 Nghị định phủ 37 2.3 Cơ sở đánh giá tiến độ, chất lượng cố cơng trình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2.3.1 Các yếu tố liên quan đến đánh giá chất lượng cơng trình 41 2.3.2 Cơ sở đánh giá cố cơng trình 44 2.3.3 Tình hình huy động nguồn vốn đầu tư cơng giai đoạn 2016-2020 47 2.3.4.Tình hình thực chương trình đầu tư cơng 52 2.3.5 Đánh giá tình hình đầu tư cơng giai đoạn 2016-2020 51 2.3.6 Thực trạng công tác quản lý tiến độ chất lượng cơng trình xây dựng tỉnh đến hết năm 2020 53 2.4 Tóm tắt chương 58 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 59 3.1 Bối cảnh quản lý tiến độ chất lượng cơng trình xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 59 3.1.1 Mục tiêu tổng quát 59 v 3.1.2 Một số tiêu chủ yếu 59 3.2 Ý kiến chuyên gia công tác quản lý tiến độ chất lượng cơng trình xây dựng 64 3.3 Một số giải pháp đảm bảo tiến độ nâng cao chất lượng cơng trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 67 3.2.1 Giải pháp chung .67 3.2.2 Giải pháp yêu cầu cụ thể chủ thể tham gia 77 3.4 Tóm tắt chương 83 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT XDCB : Xây dựng bản; Ban QLDA : Ban quản lý dự án; ĐTXDCT : Đầu tư xây dựng cơng trình; XDCT : Xây dựng cơng trình; QLCL : Quản lý chất lượng; CLCT : Chất lượng cơng trình; TKKT-TDT : Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán; BCĐTXDCT : Báo cáo đầu tư xây dựng cơng trình; TKBVTC-DT : Thiết kế vẽ thi cơng - Dự tốn; TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Cơ cấu phân bổ vốn theo ngành, lĩnh vực Bảng 2.2 Cơ cấu vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 phân theo địa bàn Bảng 3.1 Kế hoạch tiêu kinh tế - xã hội - môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025 Bảng 3.2 Mức độ đáp ứng tiến độ chất lượng cơng trình xây dựng Bảng 3.3 Mức độ hồn thành chủ thể tham gia hoạt động xây dựng Bảng 3.4 Quy trình kiểm tra trình thi cơng xây dựng Bảng 3.5 Quy trình kiểm tra hồn thành cơng trình xây dựng Bảng 3.6 Cơng tác quản lý chất lượng bước chuẩn bị đầu tư xây dựng cơng trình Bảng 3.7 Cơng tác quản lý lực tổ chức tham gia hoạt động xây dựng Bảng 3.8 Công tác quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế Bảng 3.9 Công tác quản lý chất lượng thi cơng viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ Hình 2.2 Sự cố sập giàn giáo tòa nhà Kim Minh thành phố Vũng Tàu Hình 2.3 Sự cố sập giàn giáo trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu -1- MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Quản lý tiến độ chất lượng cơng trình hoạt động quản lý chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trình chuẩn bị, thực đầu tư xây dựng cơng trình khai thác, sử dụng cơng trình nhằm đảm bảo an tồn cho người, tài sản, thiết bị, cơng trình cơng trình lân cận, tuân thủ quy định pháp luật Hàng năm, ngân sách Nhà nước đầu tư cho xây dựng sở hạ tầng chiếm tỷ lệ đáng kể, số lượng tỷ lệ cơng trình xây dựng có quy mơ vừa lớn khơng ngừng gia tăng, góp phần tăng trưởng phát triển kinh tế Do đó, tiến độ chất lượng cơng trình xây dựng vấn đề cần quan tâm hàng đầu, có tác động trực tiếp đến an tồn, phát triển bền vững hiệu kinh tế - xã hội Từ Việt Nam gia nhập WTO, vốn đầu tư xây dựng năm khả quan Sự chuyển biến sở vật chất đô thị thật rõ rệt: hàng loạt công trình xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa xuất hiện, có nhiều cơng trình quy mơ lớn, kết cấu phức tạp, cao tầng sở hạ tầng kỹ thuật nhiều địa phương đầu tư mạnh, hồn thiện dần Theo đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu địa phương đầu tư mạnh ngành xây dựng Tại báo cáo thực đầu tư cơng, đánh giá tình hình thực kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho thấy tổng nguồn vốn ngân sách huy động cho đầu tư công năm 2016-2020 34.632,281 tỷ đồng, Vốn ngân sách tỉnh 32.803,525 tỷ đồng, nguồn thu từ bán đấu giá nhà đất 4.300,0 tỷ đồng, thu từ xổ số kiến thiết 5.538,65 tỷ đồng, phát hành trái phiếu quyền địa phương 500,0 tỷ đồng Phân bổ sau: - Bổ sung vốn cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã hỗ trợ đầu tư dự án cấp huyện, thành phố, thị xã định đầu tư: 3.546,0 tỷ đồng - Đầu tư chương trình nơng thơn mới: 1.760,0 tỷ đồng - Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đoạn 20162020: 159,3 tỷ đồng - Đầu tư sở hạ tầng chương trình 135 giai đoạn 2016-2020: 336,7 tỷ đồng - 79 - thầu xây dựng; giám sát trình thực dự án; giải ngân, toán theo điều khoản hợp đồng xây dựng; - Các nhiệm vụ sau hồn thành q trình xây dựng, bàn giao cơng trình đưa vào sử dụng để vận hành quản lý: Tổ chức nghiệm thu hệ thống, gia đoạn bàn giao toàn cơng trình hồn thành; vận hành chạy thử; toán, lý hợp đồng xây dựng, toán vốn đầu tư xây dựng cơng trình bảo hành cơng trình theo điều khoản hợp đồng theo thơng số dẫn sản xuất; - Các nhiệm vụ quản lý tài giải ngân vốn: Tiếp nhận, giải ngân vốn theo khối lượng hoàn thành, chất lượng hồ sơ trình thực dự án ký kết hợp đồng với nhà thầu xây dựng; thực chế quản lý tài chính, tài sản Ban QLDA theo quy định hành; - Các nhiệm vụ hành chính, chức điều phối chịu trách nhiệm giải trình với cấp thẩm quyền: tổ chức khối văn phòng quản lý tất nhân Ban QLDA; thực chế độ tiền lương thưởng, sách đãi ngộ thu hút, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức người lao động thuộc phạm vi quản lý; thiết lập hệ thống thông tin nội lưu trữ thông tin tài liệu; cung cấp thông tin tài liệu giải trình xác, kịp thời hoạt động Ban QLDA theo yêu cầu người định đầu tư quan nhà nước có thẩm quyền; - Các nhiệm vụ quản lý, giám sát, đánh giá báo cáo định kỳ: Thực quản lý giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; đánh giá hiệu quả, báo cáo định kỳ kết thực dự án gửi quan chuyên môn trực thuộc người định đầu tư, quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 3.2.2.2 Nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế: - Chỉ tham gia tư vấn thiết kế xây dựng theo lực chứng hành nghề thiết kế xây dựng; - Chịu trách nhiệm khối lượng, chất lượng sản phẩm thiết kế đảm nhận, bao gồm nội dung quy định Điều 79 Điều 80 Luật Xây dựng; - Không phép định tên nhà sản xuất cung cấp loại vật tư thiết bị xây dựng hồ sơ thiết kế xây dựng cơng trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước; - 80 - - Tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho cơng trình; lập hồ sơ thiết kế xây dựng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thiết kế phê duyệt, phù hợp với quy định hợp đồng thiết kế xây dựng quy định hành pháp luật có liên quan; - Trong qua trình xây dựng, thầu thiết kế phải giám sát tác giả; - Bồi thường khắc phục thiệt hại đề nhiệm vụ khảo sát, dùng thông tin, tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, giải pháp kỹ thuật, công nghệ không phù hợp gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng cơng trình vi phạm điều khoản hợp đồng thiết kế xây dựng; 3.2.2.3 Nhà thầu tư vấn giám sát: - Thực cơng tác gíam sát kể từ bắt đầu khởi cơng xây dựng cơng trình hồn thành cơng trình nghiệm thu đưa vào sử dụng, đảm bảo giám sát thi cơng cơng trình theo hồ sơ thiết kế phê duyệt, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định quản lý, dẫn kỹ thuật điều khoản hợp đồng xây dựng - Luôn trung thực, khách quan, khơng vụ lợi, tư vấn vấn đề cịn thiếu sót lúc thi cơng xây dụng - Thơng báo trách nhiệm quyền hạn chuyên gia hệ thống quản lý chất lượng chủ đầu tư, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, cho nhà thầu có liên quan biết để phối hợp tốt công việc hạng mục dự án - Kiểm tra báo cáo điều kiện khởi cơng xây dựng cơng trình phù hợp lực nhà thầu thi công, bao gồm: Nguồn nhân sự, chuyên gia, thiết bị thi công, công nghệ, phịng thí nghiệm, hệ thống quản lý chất lượng nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình - Kiểm tra báo cáo biện pháp thi công xây dựng nhà thầu có phù hợp với thiết kế biện pháp thi công phê duyệt sau ký hợp đồng - Giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng nhà thầu phụ triển khai công việc công trường theo yêu cầu tiến độ chất lượng cơng trình - Bố trí chuyên gia đủ điều kiện lực theo quy định hành đồng thời phải phù hợp với nội dung hợp đồng - 81 - - Lập đề cương giám sát chi tiết để thực giám sát thi cơng xây dựng cơng trình, bao gồm công việc sau: + Sơ đồ quản lý tổ chức giám sát trường; + Bố trí văn phòng làm việc giám sát trường; + Phân công rõ nhiệm vụ công việc trách nhiệm, quyền hạn chuyên gia giám sát; + Sơ đồ quản lý chất lượng; + Quy trình kiểm tra, nghiệm thu công việc phù hợp trường; - Bố trí phịng làm việc trường, đảm bảo đủ diện tích; - Trang bị đồng phục dụng cụ bảo hộ an toàn lao động đầy đủ suốt trình thực nhiệm vụ giám sát - Thực chức giám sát thi công xây dựng cơng trình tư vấn cho chủ đầu tư trình quản lý - Theo dõi, kiểm tra chất lượng, khối lượng, tiến độ, an tồn lao động, phịng, chống cháy nổ vệ sinh môi trường trình thi cơng - Chủ trì phối hợp với nhà thầu thi công để thống quy cách, nội dung lập loại biên nghiệm thu, nhật ký thi cơng, thay đổi có điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự tốn, trình chủ đầu tư xem xét, thống trước thi công - Tạm dừng thi công nhà thầu thi công thấy sai lệch hồ sơ thiết kế thực tế chất lượng thi công xây dựng, biện pháp thi cơng khơng đảm bảo kỹ thuật an tồn - Tổ chức lập hồ sơ hồn thành cơng trình xây dựng - Phối hợp thực công việc liên quan có yêu cầu quan tra, kiểm tra, kiểm tốn, q trình thực dự án tốn dự án hồn thành theo quy định 3.2.2.4 Nhà thầu thi công xây dựng: Đối với nhà thầu thi cơng xây dựng việc thực quy định pháp luật trình thi cơng nội dung vơ quan trọng trách nhiệm q trình thực thi thi cơng cơng trình xây dựng nhà thầu - 82 - - Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tính chất cơng trình Đây cịn nội dung quan trọng quy định trách nhiệm nhà thầu thi cơng xây dựng, muốn xây dựng cơng trình đạt yêu cầu chất lượng tiêu chuẩn quy chuẩn đề nhà thầu thi cơng phải lập hệ thống quản lý chất lượng cho phù hợp với thực tế loại cơng trình Vì việc xây dựng hệ thống quản lý tốt việc thi cơng xây dựng dễ dàng xử lý vấn đề phát sinh trình xây dựng - Bố trí nhân sự, cung cấp loại vật tư, thiết bị, công nghệ thi công theo yêu cầu nội dung hợp đồng quy định pháp luật hành có liên quan Bên cạnh việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng việc bố trí nhân với u cầu chuyên môn thuộc trách nhiệm chủ thầu thi cơng xây dựng cơng trình Khơng mặt nhân thi cơng cơng trình, nội dung quy định thiết bị thi công theo yêu cầu trách nhiệm mà chủ thầu cần phải thực theo quy định - Lập phê duyệt biện pháp thi công theo thời điểm thực tế công trường nhằm tránh vào bị động không triển khai hạng mục liên quan Chủ thầu xây dựng cần có kế hoạch tiếp nhận quản lý mốc giói, mặt xây dựng Vì việc tiếp nhận mặt cơng trình xây dựng giúp cho chủ thầu xây dựng phương án xây dựng tiến hành thực trách nhiệm cịn lại chủ thầu q trình xây dựng - Đối với việc thi cơng cơng việc liên tục kiểm tra thường xuyên vô quan trọng cần thiết, nhằm sớm phát vấn đề tồn đọng giải nhanh chóng kịp thời - Thực nghiệm thu nội công tác thí nghiệm vật liệu đầu vơ, cấu kiện, thiết bị công nghệ trước dử dụng Nhà thầu cần tiến hành kiểm tra nội dung liên quan đến thí nghiệm vật liệu, vật tư trang thiết bị cơng nghệ liên quan đến việc xây dựng Việc kiểm tra giúp cho trình xây dựng diễn thuận lợi, kịp thời xử lý vấn đề tồn hay cố ý muốn Bên cạnh việc kiểm tra thường xun cơng trình xây dựng việc thi công xây dựng cần đảm bảo yêu cầu khác như: - 83 - + Thi công theo điều khoản hợp đồng, thiết kế xây dựng, dẫn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng tiến độ cơng trình + Thơng báo kịp thời cho chủ đầu tư bên liên quan phát sai lệch hồ sơ thiết kế, điều khoản hợp đồng điều kiện thực tế công trường + Xử lý kịp thời khắc phục cố thi cơng (nếu có) - Ghi chép nhật ký cơng trình chặt chẽ quy định - Lập vẽ hồn cơng thực tế xác - Ln câp nhật, báo cáo chủ đầu tư tiến độ, chất lượng, khối lượng, tình hình thi cơng xảy công trường xây dựng 3.2.2.4 Đối với quan quản lý nhà nước: - Sở xây dựng quan chuyên môn xây dựng, UBND huyện, thị xã, thành phố cần quan tâm việc nâng cao lực phòng trực thuộc, ban chun mơn có chức quản lý hoạt động xây dựng - Cần nêu cao vai trò trách nhiệm công tác thẩm định dự án giai đoạn triển khai thiết kế - Ln có hướng dẫn cụ thể chi tiết rõ ràng đến chủ thể tham gia hoạt động xây dựng văn quy phạm cập nhật đổi - Xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm dự án địa bàn quản lý để kịp thời có biện pháp xử phạt hành tổ chức cá nhân vi phạm đến chất lượng cơng trình xây dựng Như vậy, ta thấy việc thực trách nhiệm chủ thầu trình xây dựng, thi cơng cơng trình quy định rõ ràng cụ thể Không việc thiết lập hệ thống quản lý đến việc bố trí nhân hay việc thực theo quy định pháp luật chủ thầu cịn cần báo cáo đầy đủ liên tục tiến độ thực hiện,về chất lượng thi công cho bên tra, kiểm tra Qua ta thấy , đảm bảo việc thực trách nhiệm quy định chất lượng cơng trình mà chủ thầu đảm nhận hoàn toàn đảm bảo 3.4 Tóm tắt chương Trong chương này, tác giả trình bày số tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025, đưa số số liệu, nhiệm vụ trọng tâm tỉnh để thấy nhu cầu thực tế - 84 - phát triển đầu tư công trình xây dựng tỉnh thời gian tới lớn Song song đó, tác giả trình bày tổng hợp tham khảo ý kiến chung chuyên gia đánh giá mức độ đáp ứng tiến độ chất lượng cơng trình xây dựng thời gian qua Từ tác giả đề xuất nhóm giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ nâng cao chất lượng cơng trình xây dựng địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời gian tới - 85 - KẾT LUẬN Trong trình hội nhập, kinh tế giới phát triển theo hướng toàn cầu hóa, thị trường mở rộng tự tạo sân chơi cho tất nước tham gia Cùng với tổ chức hiệp ước mậu dịch tự hình thành mạnh mẽ tạo thành quy tắc trật tự thương mại quốc tế Khi hàng rào thuế quan dần bãi bỏ theo thỏa thuận tổ chức hiệp ước, hàng rào kỹ thuật thương mại quốc tế dựng lên Để vượt qua rào cản kỹ thuật này, không cách sản phẩm phải nâng cao chất lượng, đáp ứng thỏa mãn yêu cầu khách hàng bên liên quan Ngày nay, Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN, APEC, WTO, hoàn thành Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam cần trang bị yếu tố cần thiết để cạnh tranh hòa nhập vào thị trường nước quốc tế Để đón đầu hội vượt qua thách thức yêu cầu khắc khe thỏa mãn yêu cầu khách hàng tạo lợi nhuận, doanh nghiệp cần thiết phải thiết lập hệ thống quản lý chất lượng cho hoạt động Việc hình thành hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với lĩnh vực kinh doanh tình hình hoạt động doanh nghiệp việc làm khó khăn, nhiên để trì phát huy hiệu hệ thống hoạt động việc khó khăn gấp Việc trì cần có tâm, cam kết mạnh mẽ đầu tư nguồn lực lớn để thực cải tiến liên tục Lập Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 báo cáo đề xuất phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn để tích hợp vào quy hoạch tỉnh; thống quy hoạch xây dựng quy hoạch sử dụng đất; quản lý xây dựng chặt chẽ theo quy hoạch phê duyệt Phát triển, khai thác tối đa hiệu không gian tuyến ven sông, ven hồ, ven biển, khu thị, khu du lịch; rà sốt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu chức năng, dự án phê duyệt theo hướng đại, chất lượng cao, bảo vệ cảnh quan, thân thiện với môi trường.Tăng cường kiểm tra, tra, giám sát Nhân dân, quan dân cử công tác phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng đô thị, quản lý hoạt động xây dựng Xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng Tập trung - 86 - phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, bảo đảm tính đồng bộ, kết nối, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa Đẩy mạnh huy động, thu hút sử dụng có hiệu nguồn lực phục vụ cho phát triển sản xuất kinh doanh hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, đặc biệt trọng đến đầu tư hạ tầng cảng, kết nối cảng với khu vực Tập trung nguồn lực xây dựng tuyến hạ tầng giao thơng nhằm hồn thiện hành lang cơng nghiệp, cảng biển, hậu cần cảng, dầu khí dọc Quốc lộ 51 đô thị Phú Mỹ; đường vào khu quy hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hành lang du lịch ven biển; đó, tập trung đầu tư hoàn thành đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải, đường Phước Hòa - Cái Mép, đường 991B, đường Long Sơn - Cái Mép đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải Phối hợp với Trung ương địa phương khác Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam nhanh chóng triển khai, dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An, nâng cấp luồng hàng hải, đường thủy nội địa, đầu tư đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu kết nối cảng Cái Mép - Thị Vải, đường vành đai 4, nâng cấp cảng hàng không Côn Đảo; kiến nghị Trung ương bổ sung quy hoạch cảng hàng khơng Gị Găng Đầu tư đồng cơng trình hạ tầng bảo vệ mơi trường; hồn thành dự án thu gom, xử lý nước thải thị; hồn thiện quy hoạch vị trí để sớm di dời sở sản xuất kinh doanh có nguy gây ô nhiễm khỏi khu dân cư Xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống truyền tải điện, đảm bảo cung cấp đủ điện, an toàn, tin cậy hiệu với chất lượng dịch vụ điện lực ngày cao, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội dài hạn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Phát triển nguồn lượng lượng tái tạo; sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, ưu tiên thu hút dự án có cơng nghệ đại, tiêu thụ lượng Qua việc nghiên cứu sở lý luận hệ thống quản lý dự án, quản lý tiến độ chất lượng cơng trình xây dựng, tác giả thực khảo sát thực tế, đánh giá để phân tích thực trạng hệ thống quản dự án đầu tư công, quản lý tiến độ quản lý chất lượng cơng trình xây dựng địa bàn tỉnh xác định tồn hệ thống quản lý chất lượng lập việc theo dõi đo lường chưa thực hiệu quả, nguồn lực chưa đủ đáp ứng để thực yêu cầu hệ thống, công tác tạo sản phẩm cần nhiều cải tiến, công cụ phương pháp để đo lường, phân tích phục vụ cho cải tiến chưa triển khai triệt để để tìm ngun nhân Để góp phần - 87 - hồn thiện nâng cao hiệu công tác đảm bảo tiến độ chất lượng cơng trình xây dựng dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, luận văn đề xuất giải pháp tương ứng với vấn đề: giải pháp hoàn thiện hệ thống tài liệu, giải pháp hoàn thiện xem xét lãnh đạo cho mục tiêu tiến độ chất lượng công cụ theo dõi đo lường mục tiêu, giải pháp hoàn thiện nguồn lực, giải pháp hồn thiện cơng tác tạo sản phẩm đề xuất công cụ phương pháp để áp dụng vào việc đo lường phân tích cải tiến Với giải pháp này, nguồn lực có tâm ban lãnh đạo toàn thể cán viên chức người lao động quan, tác giả có niềm tin chắn Ban quản lý dự án thực cải tiến liên tục không ngừng, nâng cao hiệu hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng thỏa mãn yêu cầu khách hàng theo sách chất lượng cam kết Tuy nhiên, trình thực luận văn thời gian nghiên cứu không nhiều kiến thức có hạn, đồng thời với đề tài hồn thiện hệ thống quản lý chất lượng đề tài luôn biến đổi, cần phải xác định vấn đề tồn phải luôn cải tiến liên tục để đáp ứng với tình hình Ban quản lý dự án Vì vậy, luận văn khơng thể tránh hạn chế, thiếu sót, tác giả kính mong thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp tham gia góp ý để luận văn hồn thiện hơn./ _ - 88 - TÀI LIỆU THAM KHẢO - Tài liệu khoa học Quản trị dự án Quản trị chất lượng; - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng năm 2014; - Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; - Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; - Thơng tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng năm 2016 Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; - Thơng tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016 Bộ xây dựng hướng dẫn thực số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; - Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng năm 2016 Bộ Xây dựng quy định chi tiết hướng dẫn số nội dung thẩm định, phê duyệt dự án thiết kế, dự toán xây dựng cơng trình; - Thơng tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; - Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; - Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng năm 2021 Chính phủ quy định chi tiết số nội dung quản lý dự án; - Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 Chính phủ quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng, thi công xây dựng bảo trì cơng trình xây dựng; - Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 Chính phủ quản lý vật liệu xây dựng; - Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19 tháng năm 2021 Bộ Xây dựng ban hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An tồn cháy cho cơng trình; - 89 - - Văn kiện Đại biểu Đảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; - Báo cáo tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 20162020 phương hướng năm 2021-2025 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; - Báo cáo thực đầu tư công giai đoạn 2016-2020 kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; - Báo cáo kết khảo sát tình hình thực giải ngân vốn đầu tư cơng năm 2020 xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; - Nghị số 113/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 - Cổng thông tin điện tử: + Chính phủ: http://chinhphu.vn + Tổng cục Thống kê: https://www.gso.gov.vn/ + Thư viện pháp luật: https://thuvienphapluat.vn/ + Bộ kế hoạch đầu tư: http://www.mpi.gov.vn/ + Bộ Xây dựng: https://moc.gov.vn/ + Viện quy hoạch đô thị nông thôn: http://www.viup.vn/vn/Tin quoc te-n18-Quanlychatluongcongtrinhxaydung + Thư viện học liệu mở Việt Nam: https://voer.edu.vn/m/gioithieumotsomohinhquanlychatluongvaloiichcuacac doanhnghiep - Các tài liệu khác có liên quan - 90 - PHỤ LỤC CÁC TIÊU CHẨN VÀ QUY PHẠM - Căn vào TCVN 5574 - 2012: Kết cấu bê tông bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế; - TCVN 4453 - 95: Kết cấu bê tông bê tông cốt thép - Quy phạm thi công nghiệm thu; - TCVN 5440 - 91: Bê tông - Kiểm tra đánh giá độ bền - Quy định chung; - TCVN 4453 - 95: Kết cấu bê tơng bê tơng cốt thép tồn khối - Quy phạm thi công nghiệm thu; - TCVN 5724 - 93: Kết cấu bê tông bê tông cốt thép - Yêu cầu tối thiểu để thi công nghiệm thu; - TCVN 7570 - 2006: Cốt liệu cho bê tông vữa - Yêu cầu kỹ thuật; - BS8500 (1, 2) - 2006: Phương pháp thí nghiệm mẫu bê tông; - TCVN 4055 - 1985: Tổ chức thi công; TCXDVN 371 - 2006: Nghiệm thu chất lượng thi cơng cơng trình xây dựng; - TCVN 4447 - 1987: Công tác đất - Quy phạm thi công nghiệm thu; - TCVN 4516 - 1988: Hoàn thiện mặt xây dựng - Quy phạm thi công nghiệm thu; - TCXD 79 - 1980: Thi công nghiệm thu cơng tác móng; - TCXD 170 - 1989: Kết cấu thép - Gia công, lắp đặt nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật; - TCVN 5574 - 2012: Kết cấu bê tông bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế; - TCVN 5724 - 93: Kết cấu bê tông bê tông cốt thép - Yêu cầu tối thiểu để thi công nghiệm thu; - TCXDVN 9377 - - 2012: Công tác hồn thiện xây dựng - Thi cơng nghiệm thu - Phần công tác lát láng xây dựng; - TCXDVN 9377 - - 2012: Công tác hồn thiện xây dựng - Phần cơng tác trát xây dựng; - 91 - - TCXDVN 9377 - - 2012: Cơng tác hồn thiện xây dựng - Phần công tác ốp xây dựng; - TCVN 7505 - 2005: Quy phạm sử dụng kính xây dựng - Lựa chọn lắp đặt; - TCVN 4732 - 1989: Đá ốp lát xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật; - TCVN 5642 - 1992: Đá khối thiên nhiên để sản xuất đá ốp lát Tiêu chuẩn cốt liệu xây dựng; - TCVN 5674 - 1992: Công tác hồn thiện xây dựng - Thi cơng nghiệm thu; - TCXD VN 303 - 2004: Cơng tác hồn thiện xây dựng - láng lát xây dựng tiêu chuẩn nghiệm thu cơng trình; - TCXD VN 303 - 2006: Cơng tác hồn thiện xây dựng - Thi công nghiệm thu; - TCVN 5674 - 1992: Cơng tác hồn thiện xây dựng – Thi công nghiệm thu; - TCVN 8495 - - 2010: Gạch ốp lát, gạch nhà, phần 1: Yêu cầu kỹ thuật; -TCXD 204 - 1998: Bảo vệ công trình xây dựng - Phịng chống mối cho cơng trình xây dựng mới; - IEC 60529: Cấu tạo vỏ tủ - Phụ kiện - Cấp bảo vệ; IEC 6060664 - 1: Điện áp cách điện; - IEC 60439 -1: Yêu cầu chung tủ điện - Sắp xếp thiết bị - Tiêu chuẩn bảo vệ, an toàn; - IEC 60947: Tiêu chuẩn thiết bị bảo vệ; - TCVN 3254 - 1989: An toàn cháy - Yêu cầu chung; - TCVN 2622 - 1995: Phòng cháy chữa cháy nhà cơng trình - u cầu thiết kế; - TCVN 3890 - 2009: Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà cơng trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng; - TCVN 2622 - 1995: Phòng cháy chữa cháy cho nhà cơng trình (u cầu thiết kế); - 92 - - TCVN 5739 - 2001: Thiết bị chữa cháy - Đầu nối; - TCVN 5760 - 2000: Yêu cầu chung lắp đặt sử dụng Hệ Thống Chữa Cháy; - TCVN 5740 - 2000: Thiết bị chữa cháy - Vòi chữa cháy tổng hợp tráng cao su; - TCVN 3890 - 2009: Phương tiện phịng cháy chữa cháy cho nhà cơng trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng; - QCVN 06 - 2010/BXD: Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia an tồn cháy cho nhà cơng trình - 93 - PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN CỦA CHUYÊN GIA VỀ TIẾN ĐỘ VÀ CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (Phục vụ nghiên cứu đề tài luân văn thạc sĩ: Một số giải pháp đảm bảo tiến độ chất lượng cơng trình xây dựng dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) Họ tên: …… Chức vụ: ……………………………………………………………………… Đơn vị công tác: Đánh giá tổng thể mức độ đáp ứng tiến độ chất lượng cơng trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách tỉnh địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời gian qua: Mức độ đáp ứng Stt Nội dung Rất tốt Tiến độ hoàn thành cơng trình xây dựng Chất lượng cơng trình xây dựng sau hoàn thành đưa vào sử dụng Tốt Trung bình Kém Ý kiến chung mức độ đáp ứng công việc chủ thể tham gia trực tiếp đến công tác quản lý tiến độ chất lượng cơng trình q trình xây dựng cơng trình: Mức độ đáp ứng Stt Chủ thể tham gia Rất tốt Tốt Trung bình Kém Cơ quan quản lý Chủ đầu tư Tư vấn khảo sát, thiết kế Tư vấn giám sát thi công Nhà thầu thi công , ngày tháng năm 2021 Người ý kiến ... Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu Là tác giả luận văn thạc sĩ với đề tài ? ?Một số giải pháp đảm bảo tiến độ chất lượng công trình xây dựng dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu? ??... cứu giải pháp đảm bảo tiến độ chất lượng cơng trình xây dựng dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với mong muốn góp phần cải thiện môi trường đầu tư, đảm bảo tiến độ chất. .. -4- - Các chủ thể tham gia vào hoạt động quản lý dự dự án, hoạt động xây dựng cơng trình địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Các dự án đầu tư cơng cơng trình xây dựng địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình xây dựng các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh tại tỉnh bà rịa vũng tàu ,