0

Ảnh hưởng của vốn ngân hàng và thanh khoản đến hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

115 11 0
  • Ảnh hưởng của vốn ngân hàng và thanh khoản đến hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2022, 23:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ẢNH HƢỞNG CỦA VỐN NGÂN HÀNG VÀ THANH KHOẢN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG PHAN THỊ THỦY Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ẢNH HƢỞNG CỦA VỐN NGÂN HÀNG VÀ THANH KHOẢN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Ngành Tài chính – Ngân hàng Mã số 8340201 Họ và tên học viên Phan Thị. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ẢNH HƢỞNG CỦA VỐN NGÂN HÀNG VÀ THANH KHOẢN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG PHAN THỊ THỦY Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ẢNH HƢỞNG CỦA VỐN NGÂN HÀNG VÀ THANH KHOẢN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Phan Thị Thủy Người hướng dẫn khoa học: Lê Trung Thành Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2021 MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình ảnh Tóm tắt Chương Giới thiệu đề tài 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu đề tài Chương Cơ sở lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Lý thuyết phát tín hiệu 2.1.2 Lý thuyết phá sản 2.1.3 Lý thuyết hiệu 10 2.2 Tổng quan yếu tố ảnh hưởng hoạt động cho vay ngân hàng 10 2.2.1 Các yếu tố bên ngân hàng 11 2.2.2 Các yếu tố bên ngân hàng 16 2.3 Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm 18 Tóm tắt chương 33 Chương Phương pháp nghiên cứu 34 3.1 Mô hình nghiên cứu 34 3.2 Mô tả biến kỳ vọng dấu 35 3.2.1 Vốn chủ sở hữu 35 3.2.2 Thanh khoản ngân hàng 36 3.2.3 Quy mô ngân hàng 37 3.2.4 Lợi nhuận ngân hàng 38 3.2.5 Rủi ro tín dụng 39 3.2.6 Tăng trưởng kinh tế 39 3.2.7 Lạm phát 40 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 42 3.4 Phương pháp nghiên cứu 44 Tóm tắt chương 48 Chương Kết nghiên cứu 49 4.1 Thống kê mô tả 49 4.2 Kết hồi quy theo OLS 55 4.2.1 Ảnh hưởng vốn chủ sở hữu khoản đến hoạt động cho vay 55 4.2.2 Ảnh hưởng tương tác vốn chủ sở hữu khoản đến hoạt động cho vay 60 4.3 Lựa chọn mơ hình phù hợp 60 4.3.1 Đa cộng tuyến 61 4.3.2 Phương sai thay đổi 62 4.3.3 Tự tương quan 62 4.3.4 Lựa chọn mơ hình 63 4.4 Kết hồi quy theo FGLS 63 4.4.1 Ảnh hưởng vốn chủ sở hữu khoản đến hoạt động cho vay 64 4.4.2 Ảnh hưởng tương tác vốn chủ sở hữu khoản đến hoạt động cho vay 68 Tóm tắt chương 74 Chương Kết luận 75 5.1 Kết luận 75 5.2 Hàm ý sách 77 5.3 Hạn chế đề tài 79 5.4 Hướng nghiên cứu 80 Tóm tắt chương 82 Tài liệu tham khảo Phụ lục LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu tác giả khác Phan Thị Thuỷ LỜI CẢM ƠN Đầu tiên quan trọng nhất, tác giả xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến thầy Lê Trung Thành, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tác giả suốt trình thực luận văn Đồng thời, tác giả xin cảm ơn quan tâm, hướng dẫn thầy cô trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh Sự giảng dạy nhiệt tình, tận tâm thầy cô giúp tác giả trang bị kiến thức cần thiết suốt thời gian học vừa qua Do kiến thức hạn chế, luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, vậy, tác giả mong nhận nhận xét ý kiến đóng góp từ q thầy Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2021 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tổng hợp kết nghiên cứu thực nghiệm trước 29 Bảng 3.1 Mô tả biến 41 Bảng 3.2 Danh sách ngân hàng thương mại cổ phần mẫu nghiên cứu 43 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến 52 Bảng 4.2 Ma trận tương quan 54 Bảng 4.3 Kết hồi quy OLS ảnh hưởng vốn chủ sở hữu khoản đến hoạt động cho vay 56 Bảng 4.4 Kết hồi quy OLS ảnh hưởng tương tác vốn chủ sở hữu khoản đến hoạt động cho vay 58 Bảng 4.5 Kết kiểm tra đa cộng tuyến 61 Bảng 4.6 Kết kiểm tra phương sai thay đổi 62 Bảng 4.7 Kết kiểm tra tự tương quan 63 Bảng 4.8 Kết hồi quy ảnh hưởng vốn chủ sở hữu khoản đến hoạt động cho vay 65 Bảng 4.9 Kết hồi quy ảnh hưởng tương tác vốn chủ sở hữu khoản đến hoạt động cho vay 69 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 4.1 Tốc độ tăng trưởng cho vay bình quân Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2019 49 Hình 4.2 Tốc độ tăng trưởng cho vay bình quân ngân hàng thương mại 51 90 Tomola Marshal Obamuyi, Factors influencing investment decisions in capital market: A study of individual investors in Nigeria, Organizations and Markets in Emerging Economies, Issue 07, 2013, Pages 141-161 Victoria Ivashina, David Scharfstein, Bank lending during the financial crisis of 2008, Journal of Financial Economics, Volume 97, Issue 3, 2010, Pages 319-338 Vinh Nguyen Thi Hong, The impact of non-performing loans on bank profitability and lending behavior: Evidence from Vietnam, Journal of Economic Development, Vol 24(3), 2017, Pages 27-44 Vinh Vo Xuan, Finance in Vietnam – an overview, Afro-Asian Journal of Finance and Accounting, Volume 6, Issue 3, 2016, Pages 202-209 Viral Acharya, Hassan Naqvi, The seeds of a crisis: A theory of bank liquidity and risk taking over the business cycle, Journal of Financial Economics, Issue 2, 2012, Pages 349-366 William H Greene, Econometric analysis, Stern School of Business, New York University Y Kashif, R Muhammad, The Impact of foreign direct investment on Pakistan economic growth, Interdisciplinary journal of contemporary research in business, 2013 i PHỤ LỤC Thống kê mô tả variable mean sd max lgr liq1 liq2 cap size roa npl gdpgr infl 2288167 3704955 4101512 0950441 32.21906 008105 0220179 063112 0608217 2048848 -.2973821 1121229 1747214 1255959 1937625 0413063 0406177 1.128678 29.73825 006252 -.0134102 0124939 0001832 0059507 0524737 0496043 0063 1.133043 7492896 7927052 2564247 34.93752 0475236 0880662 0707579 1858 Variable VIF 1/VIF cap size roa gdpgr infl npl liq1 2.81 2.53 1.58 1.48 1.44 1.25 1.22 0.355393 0.395578 0.632288 0.677926 0.693886 0.799353 0.822029 Mean VIF 1.76 Variable VIF 1/VIF cap size roa gdpgr infl npl liq2 2.71 2.51 1.58 1.47 1.44 1.25 1.22 0.368478 0.397637 0.632526 0.680100 0.693736 0.799355 0.822706 Mean VIF 1.74 VIF VIF ii Ma trận tương quan lgr liq1 liq2 cap size roa npl lgr 1.0000 liq1 0.2058 0.0008 1.0000 liq2 0.2064 0.0008 0.9874 0.0000 1.0000 cap -0.0611 0.3262 -0.0407 0.5137 0.1080 0.0821 1.0000 size -0.0699 0.2614 -0.1273 0.0402 -0.2205 0.0003 -0.6869 0.0000 1.0000 roa 0.1347 0.0299 -0.0294 0.6369 0.0135 0.8285 0.2971 0.0000 0.0975 0.1169 1.0000 npl -0.0794 0.2021 0.0092 0.8820 0.0390 0.5312 0.2172 0.0004 -0.2051 0.0009 -0.1287 0.0380 1.0000 gdpgr -0.0308 0.6215 -0.2482 0.0001 -0.2761 0.0000 -0.2480 0.0001 0.2409 0.0001 0.0745 0.2310 -0.3977 0.0000 infl -0.0469 0.4512 0.3155 0.0000 0.3480 0.0000 0.2577 0.0000 -0.2446 0.0001 0.2633 0.0000 0.1108 0.0744 gdpgr infl gdpgr 1.0000 infl -0.3700 0.0000 1.0000 iii Phƣơng trình LIQ1 – khơng có biến tƣơng tác OLS gộp Source SS df MS Model Residual 1.69637308 9.17587121 252 242339011 036412187 Total 10.8722443 259 041977777 lgr Coef liq1 cap size roa npl gdpgr infl _cons 3638238 -1.841414 -.0678779 11.51494 -.8649282 -4.053577 -.9737975 2.696772 Std Err .1166368 4815079 0167027 2.385048 1.061462 2.419993 2869524 6123619 Number of obs F( 7, 252) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE t P>|t| 3.12 -3.82 -4.06 4.83 -0.81 -1.68 -3.39 4.40 = = = = = = 260 6.66 0.0000 0.1560 0.1326 19082 [95% Conf Interval] 0.002 0.000 0.000 0.000 0.416 0.095 0.001 0.000 1341167 -2.789706 -.1007726 6.817773 -2.955395 -8.819565 -1.538928 1.490772 5935309 -.8931215 -.0349831 16.21211 1.225539 7124108 -.4086671 3.902771 FE Fixed-effects (within) regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 260 26 R-sq: Obs per group: = avg = max = 10 10.0 10 within = 0.2158 between = 0.0122 overall = 0.0371 corr(u_i, Xb) F(7,227) Prob > F = -0.8531 lgr Coef liq1 cap size roa npl gdpgr infl _cons 2500411 -1.982038 -.2650701 13.9724 1.03499 3.099746 -1.776906 8.641278 1617029 5765988 0424971 2.512307 1.111984 2.489718 3043344 1.369792 sigma_u sigma_e rho 23766726 17083112 65934851 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(25, 227) = t P>|t| = = 1.55 -3.44 -6.24 5.56 0.93 1.25 -5.84 6.31 3.50 0.123 0.001 0.000 0.000 0.353 0.214 0.000 0.000 8.93 0.0000 [95% Conf Interval] -.0685894 -3.118209 -.3488093 9.021978 -1.156141 -1.806168 -2.376588 5.942145 5686717 -.8458679 -.1813309 18.92283 3.226121 8.00566 -1.177225 11.34041 Prob > F = 0.0000 iv RE Random-effects GLS regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 260 26 R-sq: Obs per group: = avg = max = 10 10.0 10 within = 0.1234 between = 0.2401 overall = 0.1478 corr(u_i, X) Wald chi2(7) Prob > chi2 = (assumed) lgr Coef Std Err z liq1 cap size roa npl gdpgr infl _cons 3685342 -1.544299 -.0745989 11.45056 -.4004896 -3.03677 -1.044006 2.813725 1318574 5102136 0199939 2.42894 1.079766 2.363407 2818756 7052842 sigma_u sigma_e rho 05467715 17083112 09292276 (fraction of variance due to u_i) 2.79 -3.03 -3.73 4.71 -0.37 -1.28 -3.70 3.99 P>|z| 0.005 0.002 0.000 0.000 0.711 0.199 0.000 0.000 Ho: 1100985 -2.5443 -.1137863 6.689921 -2.516793 -7.668963 -1.596472 1.431394 difference in coefficients not systematic chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 33.86 Prob>chi2 = 0.0000 Kiểm tra phương sai thay đổi Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of lgr chi2(1) Prob > chi2 = = 18.82 0.0000 39.90 0.0000 [95% Conf Interval] Hausman Test: = = 6269698 -.5442991 -.0354115 16.21119 1.715814 1.595423 -.4915403 4.196057 v Kiểm tra tự tương quan Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 25) = 19.656 Prob > F = 0.0002 FGLS Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic panel-specific AR(1) Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = lgr Coef liq1 cap size roa npl gdpgr infl _cons -.0953921 -1.316044 -.0495344 5.594226 -.3621306 3.636964 -.9195269 1.790441 26 26 Std Err .162615 6152971 0214564 2.822967 1.005689 1.984889 2099049 7785788 Number of obs Number of groups Time periods Wald chi2(7) Prob > chi2 z -0.59 -2.14 -2.31 1.98 -0.36 1.83 -4.38 2.30 P>|z| 0.557 0.032 0.021 0.048 0.719 0.067 0.000 0.021 = = = = = 260 26 10 29.88 0.0001 [95% Conf Interval] -.4141116 -2.522004 -.0915881 0613126 -2.333244 -.2533476 -1.330933 2644548 2233275 -.1100841 -.0074806 11.12714 1.608983 7.527276 -.5081209 3.316428 vi Phƣơng trình LIQ2 – khơng có biến tƣơng tác OLS Source SS df MS Model Residual 1.75960449 9.1126398 252 25137207 036161269 Total 10.8722443 259 041977777 lgr Coef liq2 cap size roa npl gdpgr infl _cons 352445 -1.994882 -.0679339 11.57148 -.8429316 -4.006768 -.9927143 2.700655 Std Err .1037228 4712489 0166019 2.37637 1.057797 2.407782 285993 606172 t 3.40 -4.23 -4.09 4.87 -0.80 -1.66 -3.47 4.46 Number of obs F( 7, 252) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.001 0.000 0.000 0.000 0.426 0.097 0.001 0.000 = = = = = = 260 6.95 0.0000 0.1618 0.1386 19016 [95% Conf Interval] 148171 -2.92297 -.1006301 6.891408 -2.926181 -8.748708 -1.555955 1.506846 556719 -1.066794 -.0352377 16.25156 1.240318 7351717 -.4294733 3.894464 FE Fixed-effects (within) regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 260 26 R-sq: Obs per group: = avg = max = 10 10.0 10 within = 0.2168 between = 0.0133 overall = 0.0384 corr(u_i, Xb) F(7,227) Prob > F = -0.8514 lgr Coef liq2 cap size roa npl gdpgr infl _cons 234244 -2.106825 -.2646184 13.99381 1.029785 3.04929 -1.778527 8.638373 1433157 5659169 042439 2.51029 1.110602 2.479493 303434 1.364429 sigma_u sigma_e rho 23621195 1707268 65685942 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(25, 227) = t P>|t| = = 1.63 -3.72 -6.24 5.57 0.93 1.23 -5.86 6.33 3.43 0.104 0.000 0.000 0.000 0.355 0.220 0.000 0.000 8.98 0.0000 [95% Conf Interval] -.0481552 -3.221947 -.3482432 9.047356 -1.158622 -1.836476 -2.376434 5.949808 5166433 -.9917032 -.1809936 18.94026 3.218192 7.935055 -1.180619 11.32694 Prob > F = 0.0000 vii RE Random-effects GLS regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 260 26 R-sq: Obs per group: = avg = max = 10 10.0 10 within = 0.1253 between = 0.2605 overall = 0.1542 corr(u_i, X) Wald chi2(7) Prob > chi2 = (assumed) lgr Coef Std Err z liq2 cap size roa npl gdpgr infl _cons 3545331 -1.717199 -.0746333 11.50514 -.3942562 -3.033778 -1.058555 2.822514 1168182 499766 0198228 2.421781 1.076486 2.352041 2810571 6965631 sigma_u sigma_e rho 05396009 1707268 09082198 (fraction of variance due to u_i) 3.03 -3.44 -3.77 4.75 -0.37 -1.29 -3.77 4.05 P>|z| 0.002 0.001 0.000 0.000 0.714 0.197 0.000 0.000 Ho: 1255735 -2.696723 -.1134853 6.758534 -2.50413 -7.643694 -1.609416 1.457275 difference in coefficients not systematic chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 33.29 Prob>chi2 = 0.0000 Kiểm tra phương sai thay đổi Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of lgr chi2(1) Prob > chi2 = = 20.71 0.0000 41.49 0.0000 [95% Conf Interval] Hausman Test: = = 5834926 -.7376759 -.0357814 16.25174 1.715617 1.576138 -.5076929 4.187752 viii Kiểm tra tự tương quan Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 25) = 18.895 Prob > F = 0.0002 FGLS Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic panel-specific AR(1) Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = lgr Coef liq2 cap size roa npl gdpgr infl _cons -.0897671 -1.271915 -.0497986 5.700769 -.3556068 3.658319 -.9275292 1.794804 26 26 Std Err .1476218 6051277 0214542 2.839739 1.007224 1.985523 2099122 7760738 Number of obs Number of groups Time periods Wald chi2(7) Prob > chi2 z -0.61 -2.10 -2.32 2.01 -0.35 1.84 -4.42 2.31 P>|z| 0.543 0.036 0.020 0.045 0.724 0.065 0.000 0.021 = = = = = 260 26 10 30.20 0.0001 [95% Conf Interval] -.3791006 -2.457943 -.0918481 1349827 -2.329729 -.233235 -1.33895 2737269 1995664 -.0858862 -.0077492 11.26656 1.618516 7.549873 -.5161089 3.31588 ix Phƣơng trình LIQ1 –có biến tƣơng tác OLS Source SS df MS Model Residual 2.37509356 8.49715073 251 296886694 03385319 Total 10.8722443 259 041977777 lgr Coef liq1 liq1cap cap size roa npl gdpgr infl _cons -.7060818 10.31272 -5.799289 -.0840446 13.08013 -.9117983 -5.437412 -.9766443 3.704862 Std Err t 2640895 2.303178 9984401 0165049 2.326128 1.023537 2.353785 2766862 6319191 -2.67 4.48 -5.81 -5.09 5.62 -0.89 -2.31 -3.53 5.86 Number of obs F( 8, 251) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| = = = = = = [95% Conf Interval] 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.374 0.022 0.000 0.000 -1.226196 5.776701 -7.765677 -.1165503 8.49891 -2.927614 -10.0731 -1.521567 2.460322 -.185968 14.84874 -3.832901 -.0515389 17.66134 1.104017 -.8017254 -.4317219 4.949401 FE Fixed-effects (within) regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 260 26 R-sq: Obs per group: = avg = max = 10 10.0 10 within = 0.2206 between = 0.0226 overall = 0.0476 corr(u_i, Xb) F(8,226) Prob > F = -0.8392 Coef liq1 liq1cap cap size roa npl gdpgr infl _cons -.1571566 3.80242 -3.610562 -.2665527 14.29134 8756617 2.128129 -1.71561 8.920027 3823334 3.235793 1.500826 0424802 2.524833 1.119295 2.621442 3085208 1.389048 sigma_u sigma_e rho 22579536 17068798 63635623 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(25, 226) = t P>|t| = = lgr -0.41 1.18 -2.41 -6.27 5.66 0.78 0.81 -5.56 6.42 2.63 0.681 0.241 0.017 0.000 0.000 0.435 0.418 0.000 0.000 260 8.77 0.0000 0.2185 0.1935 18399 8.00 0.0000 [95% Conf Interval] -.9105508 -2.573763 -6.567964 -.3502607 9.316121 -1.329927 -3.037466 -2.323556 6.182885 5962377 10.1786 -.6531611 -.1828448 19.26657 3.081251 7.293724 -1.107665 11.65717 Prob > F = 0.0001 x RE Random-effects GLS regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 260 26 R-sq: Obs per group: = avg = max = 10 10.0 10 within = 0.1354 between = 0.4970 overall = 0.2154 corr(u_i, X) Wald chi2(8) Prob > chi2 = (assumed) lgr Coef Std Err z liq1 liq1cap cap size roa npl gdpgr infl _cons -.640492 9.596359 -5.43787 -.0896109 12.76848 -.6477377 -4.770281 -1.001207 3.806744 2928007 2.515633 1.120904 0192651 2.38509 1.049949 2.344505 2752732 7204029 sigma_u sigma_e rho 04634509 17068798 06866089 (fraction of variance due to u_i) -2.19 3.81 -4.85 -4.65 5.35 -0.62 -2.03 -3.64 5.28 P>|z| 0.029 0.000 0.000 0.000 0.000 0.537 0.042 0.000 0.000 Ho: -1.214371 4.665809 -7.634801 -.1273698 8.09379 -2.705599 -9.365426 -1.540732 2.39478 difference in coefficients not systematic chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 13.51 Prob>chi2 = 0.0356 Kiểm tra phương sai thay đổi Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of lgr chi2(1) Prob > chi2 = = 27.70 0.0000 57.42 0.0000 [95% Conf Interval] Hausman Test: = = -.0666131 14.52691 -3.240938 -.0518519 17.44317 1.410124 -.1751357 -.4616811 5.218708 xi Kiểm tra tự tương quan Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 25) = 20.119 Prob > F = 0.0001 FGLS Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = lgr Coef liq1 cap liq1cap size roa npl gdpgr infl _cons -.4489816 -4.210007 7.573356 -.0546992 8.153881 -1.27577 -1.804577 -.5152788 2.38952 threshold: 26 Std Err .2206093 8425686 2.133295 0110288 2.046033 9129556 1.686273 1920736 4408623 (0.1146) Number of obs Number of groups Time periods Wald chi2(8) Prob > chi2 z P>|z| -2.04 -5.00 3.55 -4.96 3.99 -1.40 -1.07 -2.68 5.42 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.162 0.285 0.007 0.000 = = = = = 260 26 10 53.39 0.0000 [95% Conf Interval] -.8813678 -5.861411 3.392173 -.0763152 4.14373 -3.06513 -5.109611 -.8917361 1.525446 -.0165953 -2.558603 11.75454 -.0330832 12.16403 51359 1.500456 -.1388215 3.253594 -_b[cap]/(_b[liq1cap]) lgr Coef threshold 5558971 Std Err .0795258 z 6.99 P>|z| [95% Conf Interval] 0.000 4000294 7117649 xii Phƣơng trình LIQ2 –có biến tƣơng tác OLS Source SS df MS Model Residual 2.47011442 8.40212987 251 308764302 033474621 Total 10.8722443 259 041977777 lgr Coef liq2 liq2cap cap size roa npl gdpgr infl _cons -.5981352 8.733931 -6.017678 -.0869643 13.30219 -.8852327 -5.735461 -.9965906 3.836917 Std Err t 2291964 1.895756 9838745 0164987 2.317044 1.017785 2.346802 2751652 6332239 -2.61 4.61 -6.12 -5.27 5.74 -0.87 -2.44 -3.62 6.06 Number of obs F( 8, 251) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.385 0.015 0.000 0.000 -1.049528 5.000314 -7.95538 -.1194579 8.738863 -2.88972 -10.3574 -1.538517 2.589807 Fixed-effects (within) regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 260 26 R-sq: Obs per group: = avg = max = 10 10.0 10 corr(u_i, Xb) F(8,226) Prob > F = -0.8365 Coef liq2 liq2cap cap size roa npl gdpgr infl _cons -.2020745 3.809061 -4.056526 -.2692937 14.43291 8231179 1.760318 -1.707002 9.080648 3363728 2.658026 1.473035 0424664 2.523159 1.117379 2.632208 306819 1.395821 sigma_u sigma_e rho 22382022 17033196 63325068 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(25, 226) = t P>|t| = = lgr -0.60 1.43 -2.75 -6.34 5.72 0.74 0.67 -5.56 6.51 2.54 0.549 0.153 0.006 0.000 0.000 0.462 0.504 0.000 0.000 260 9.22 0.0000 0.2272 0.2026 18296 [95% Conf Interval] FE within = 0.2239 between = 0.0261 overall = 0.0509 = = = = = = 8.15 0.0000 [95% Conf Interval] -.8649025 -1.428622 -6.959166 -.3529744 9.460982 -1.378696 -3.426491 -2.311594 6.330161 4607536 9.046744 -1.153886 -.185613 19.40483 3.024931 6.947128 -1.10241 11.83114 Prob > F = 0.0002 -.1467419 12.46755 -4.079977 -.0544707 17.86552 1.119255 -1.113528 -.4546637 5.084026 xiii RE Random-effects GLS regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 260 26 R-sq: Obs per group: = avg = max = 10 10.0 10 within = 0.1378 between = 0.5344 overall = 0.2249 corr(u_i, X) Wald chi2(8) Prob > chi2 = (assumed) lgr Coef Std Err z liq2 liq2cap cap size roa npl gdpgr infl _cons -.5506583 8.182622 -5.689835 -.0917983 12.98067 -.6730097 -5.154991 -1.012637 3.926104 252769 2.055033 1.09173 018975 2.373316 1.043018 2.343191 2740278 7134949 sigma_u sigma_e rho 04301275 17033196 05994532 (fraction of variance due to u_i) -2.18 3.98 -5.21 -4.84 5.47 -0.65 -2.20 -3.70 5.50 P>|z| 0.029 0.000 0.000 0.000 0.000 0.519 0.028 0.000 0.000 Ho: -1.046077 4.154831 -7.829586 -.1289885 8.329053 -2.717288 -9.74756 -1.549722 2.52768 difference in coefficients not systematic chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 23.44 Prob>chi2 = 0.0028 Kiểm tra phương sai thay đổi Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of lgr chi2(1) Prob > chi2 = = 26.41 0.0000 61.12 0.0000 [95% Conf Interval] Hausman Test: = = -.0552402 12.21041 -3.550083 -.054608 17.63228 1.371269 -.5624222 -.4755523 5.324529 xiv Kiểm tra tự tương quan Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 25) = 19.970 Prob > F = 0.0001 FGLS Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = lgr Coef liq2 cap liq2cap size roa npl gdpgr infl _cons -.4009571 -4.491903 6.71237 -.0569271 8.372761 -1.288 -2.103291 -.5288671 2.504092 threshold: 26 Std Err .1884346 8301971 1.727466 0109058 2.027965 9039531 1.665216 1892914 4392712 (0.1083) Number of obs Number of groups Time periods Wald chi2(8) Prob > chi2 z -2.13 -5.41 3.89 -5.22 4.13 -1.42 -1.26 -2.79 5.70 P>|z| 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.154 0.207 0.005 0.000 = = = = = 260 26 10 57.51 0.0000 [95% Conf Interval] -.7702821 -6.11906 3.326599 -.0783021 4.398023 -3.059715 -5.367054 -.8998713 1.643136 -.0316321 -2.864747 10.09814 -.0355521 12.3475 4837157 1.160473 -.1578628 3.365048 -_b[cap]/(_b[liq2cap]) lgr Coef threshold 6691978 Std Err .086031 z 7.78 P>|z| [95% Conf Interval] 0.000 5005801 8378155 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ẢNH HƢỞNG CỦA VỐN NGÂN HÀNG VÀ THANH KHOẢN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Ngành: Tài – Ngân hàng. .. mô ngân hàng hoạt động cho vay ngân hàng Do đề tài kỳ vọng quy mơ ngân hàng có ảnh hưởng chiều đến hoạt động cho vay ngân hàng SIZE Log(tổng tài sản) 3.2.4 Lợi nhuận ngân hàng Các ngân hàng thương. .. yếu tố khoản vốn ngân hàng hoạt động cho vay ngân hàng Chẳng hạn nghiên cứu Kim Sohn (2017), tác giả tìm thấy vốn ngân hàng khoản ngân hàng có tác động tích cực đến hoạt động cho vay ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của vốn ngân hàng và thanh khoản đến hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam,

Hình ảnh liên quan

Bảng 2.1. Tổng hợp kết quả nghiên cứu thực nghiệm trƣớc đây - Ảnh hưởng của vốn ngân hàng và thanh khoản đến hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Bảng 2.1..

Tổng hợp kết quả nghiên cứu thực nghiệm trƣớc đây Xem tại trang 40 của tài liệu.
Bảng 3.1. Mô tả các biến - Ảnh hưởng của vốn ngân hàng và thanh khoản đến hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Bảng 3.1..

Mô tả các biến Xem tại trang 52 của tài liệu.
Bảng 3.2. Danh sách các NHTMCP trong mẫu nghiên cứu - Ảnh hưởng của vốn ngân hàng và thanh khoản đến hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Bảng 3.2..

Danh sách các NHTMCP trong mẫu nghiên cứu Xem tại trang 54 của tài liệu.
Theo đó, có ba mô hình thường được sử dụng khi hồi quy bởi phương pháp OLS: (1)  mô hình OLS gộp, (2)  mô hình ảnh hưởng cố định FE và (3) mô hình ảnh  hưởng ngẫu nhiên RE - Ảnh hưởng của vốn ngân hàng và thanh khoản đến hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

heo.

đó, có ba mô hình thường được sử dụng khi hồi quy bởi phương pháp OLS: (1) mô hình OLS gộp, (2) mô hình ảnh hưởng cố định FE và (3) mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên RE Xem tại trang 55 của tài liệu.
Hình 4.1. Tốc độ tăng trƣởng cho vay bình quân của Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2019  - Ảnh hưởng của vốn ngân hàng và thanh khoản đến hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Hình 4.1..

Tốc độ tăng trƣởng cho vay bình quân của Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2019 Xem tại trang 60 của tài liệu.
Hình 4.2. Tốc độ tăng trƣởng cho vay bình quân của các ngân hàng thƣơng mại - Ảnh hưởng của vốn ngân hàng và thanh khoản đến hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Hình 4.2..

Tốc độ tăng trƣởng cho vay bình quân của các ngân hàng thƣơng mại Xem tại trang 62 của tài liệu.
Bảng 4.1. Thống kê mô tả các biến - Ảnh hưởng của vốn ngân hàng và thanh khoản đến hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Bảng 4.1..

Thống kê mô tả các biến Xem tại trang 63 của tài liệu.
Bảng 4.5. Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến - Ảnh hưởng của vốn ngân hàng và thanh khoản đến hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Bảng 4.5..

Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến Xem tại trang 72 của tài liệu.
Căn cứ vào bảng 4.5 có thể thấy rằng, hệ số VIF của các biến độc lập nhìn chung nhỏ hơn 10 - Ảnh hưởng của vốn ngân hàng và thanh khoản đến hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

n.

cứ vào bảng 4.5 có thể thấy rằng, hệ số VIF của các biến độc lập nhìn chung nhỏ hơn 10 Xem tại trang 73 của tài liệu.
Dựa vào kết quả của bảng 4.7, có thể thấy rằng các giá trị p-value của các phương trình với các đại diện của thanh khoản dao động từ 0.0002 đến 0.0004 - Ảnh hưởng của vốn ngân hàng và thanh khoản đến hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

a.

vào kết quả của bảng 4.7, có thể thấy rằng các giá trị p-value của các phương trình với các đại diện của thanh khoản dao động từ 0.0002 đến 0.0004 Xem tại trang 74 của tài liệu.
Mô hình LIQ1 Mô hình LIQ2 - Ảnh hưởng của vốn ngân hàng và thanh khoản đến hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

h.

ình LIQ1 Mô hình LIQ2 Xem tại trang 76 của tài liệu.
Mô hình LIQ1 Mô hình LIQ2 - Ảnh hưởng của vốn ngân hàng và thanh khoản đến hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

h.

ình LIQ1 Mô hình LIQ2 Xem tại trang 80 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm