0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (115 trang)

Quy mô ngân hàng

Một phần của tài liệu ẢNH HƯỞNG CỦA VỐN NGÂN HÀNG VÀ THANH KHOẢN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM (Trang 48 -49 )

Các bằng chứng thực nghiệm liên quan đều cho rằng quy mô ngân hàng có mối quan hệ cùng chiều với hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại (Abdul Adzis và các cộng sự, 2018). Theo đó, các ngân hàng có quy mô lớn dường như có thể dễ dàng tiếp cận với các nguồn vốn bên ngoài với chi phí thấp hơn so với các ngân hàng có quy mô nhỏ hơn. Khi đó các ngân hàng quy mô lớn sẽ dễ dàng cho vay hơn so với các ngân hàng khác. Không những thế, các ngân hàng có quy mô lớn thường có kỹ thuật, khả năng xử lý các thông tin “mềm” liên quan đến người vay nợ hơn so với các ngân hàng có quy mô nhỏ, do đó sẽ có thể cho vay nhiều hơn (Zulfiqar và các cộng sự, 2016). Đồng thời, các ngân hàng có quy mô lớn dường như có lợi thế nhiều hơn trong việc cung cấp nhiều loại dịch vụ tài chính cho khách hàng hơn vì họ có khả năng huy động vốn nhiều hơn. Theo đó bảng cân đối kế toán của các ngân hàng quy mô lớn cho phép ngân hàng đầu tư nhiều hơn vào các phân khúc địa lý và kinh doanh khác nhau để giải quyết các vấn đề liên quan đến bất cân xứng thông tin (Mukhanyi, 2016). Các kết quả nghiên cứu của Malede (2014), Awdeh (2017), Tran (2020), Dang và các cộng sự

(2021) cũng tìm thấy bằng chứng thực nghiệm ủng hộ mối tương quan dương giữa quy mô ngân hàng và hoạt động cho vay của các ngân hàng.

Do đó đề tài kỳ vọng rằng quy mô ngân hàng có ảnh hưởng cùng chiều đến hoạt động cho vay của ngân hàng.

SIZE Log(tổng tài sản)

Một phần của tài liệu ẢNH HƯỞNG CỦA VỐN NGÂN HÀNG VÀ THANH KHOẢN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM (Trang 48 -49 )

×