0

Công nghệ HRS trong quản trị tiền lương tại công ty cổ phần hàng không VietJet

92 23 0
  • Công nghệ HRS trong quản trị tiền lương tại công ty cổ phần hàng không VietJet

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2022, 22:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ HRS TRONG QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET Ngành Quản trị kinh doanh NGUYỄN THỊ VÂN HÀ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ HRS TRONG QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET Ngành Quản trị kinh doanh Mã số 8340101 Họ và tên học viên Nguyễn Thị Vân Hà Người hướng dẫn TS Trần Nguyên Chất Thành phố Hồ Chí M. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ HRS TRONG QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET Ngành: Quản trị kinh doanh NGUYỄN THỊ VÂN HÀ Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ HRS TRONG QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Nguyễn Thị Vân Hà Người hướng dẫn: TS Trần Nguyên Chất Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2021 i MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH iii DANH MỤC BẢNG iv LỜI CAM ĐOAN v LỜI CẢM ƠN vi LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG VÀ XU HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG 1.1 Tiền lương 1.1.1 Khái niệm tiền lương 1.1.2 Chức vai trò tiền lương 12 1.2 Quản trị tiền lương 14 1.2.1 Khái niệm quản trị tiền lương 14 1.2.2 Ý nghĩa công tác quản trị tiền lương 14 1.2.3 Nội dung quản trị tiền lương 15 1.3 Công nghệ HRS 20 1.3.1 Khái niệm công nghệ HRS 20 1.3.2 Các chức công nghệ HRS 20 1.3.3 Vai trị cơng nghệ HRS quản trị tiền lương 22 1.4 Ý nghĩa ứng dụng công nghệ HRS 24 1.5 Sự cần thiết ứng dụng HRS Công ty Cổ phần Hàng không VietJet 24 CHƯƠNG 2: THỰC TẾ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HRS TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET 27 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Hàng không VietJet 27 2.1.1 Tóm tắt q trình hình thành phát triển 27 2.1.2 Tầm nhìn sứ mệnh 30 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty 31 2.1.4 Những đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty 32 2.1.5 Tổng quan tình hình nhân cơng ty từ năm 2018 đến năm 2020 35 2.1.6 Kết hoạt động kinh doanh công ty qua năm 38 2.1.7 VietJet vượt qua giai đoạn dịch Covid-19 41 2.2 Công tác quản trị tiền lương Công ty Cổ phần Hàng không VietJet 43 2.2.1 Tiền lương 43 2.2.2 Phương pháp trả lương công ty 47 2.2.3 Tăng lương điều chỉnh lương 48 2.2.4 Công tác đánh giá tập thể cá nhân 48 ii 2.3 Thực tế ứng dụng công nghệ HRS công tác quản trị tiền lương Công ty Cổ phần Hàng không VietJet 49 2.3.1 Các giải pháp công nghệ mà công ty sử dụng chức chúng 49 2.3.2 Vai trị cơng nghệ HRS quản trị tiền lương 56 2.3.3 Mức độ sử dụng 57 2.3.4 Nhận xét chung đánh giá hiệu 57 2.4 Ưu điểm nhược điểm việc ứng dụng công nghệ HRS quản trị tiền lương Công ty Cổ phần Hàng không VietJet 57 2.4.1 Ưu điểm 57 2.4.2 Nhược điểm 58 2.4.3 Nguyên nhân nhược điểm 59 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI TIẾN VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HRS TRONG QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET 60 3.1 Định hướng phát triển công ty 60 3.1.1 Về hoạt động khai thác kinh doanh 60 3.1.2 Về phát triển nguồn nhân lực 61 3.2 Thách thức áp lực cạnh tranh công ty 62 3.2.1 Thị trường hàng không nước 62 3.2.2 Áp lực cạnh tranh ngành vận tải hàng không 63 3.2.3 Áp lực cạnh tranh thị trường lao động 64 3.3 Giải pháp cải tiến việc ứng dụng công nghệ HRS công tác quản trị tiền lương Công ty Cổ phần Hàng không VietJet 66 3.3.1 Giai đoạn 1: Tăng mức độ ứng dụng công nghệ công việc 67 3.3.2 Giai đoạn 2: Nâng cấp giải pháp công nghệ HRS 68 3.3.2.1 Xác định phạm vi triển khai 69 3.3.2.2 Mô tả chi tiết chức phân hệ tiền lương 70 3.3.2.3 Lịch trình thực nâng cấp HRS 74 3.3.2.4 Số hóa tài liệu, quy trình việc ứng dụng công nghệ HRS 74 3.3.3 Giai đoạn 3: Hoàn thiện áp dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể (ERP) 76 3.3.4 Một số giải pháp khác 80 3.4 Đề xuất, kiến nghị 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 iii DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức cơng ty Hình 2.2: Doanh thu dịch vụ vận tải hàng khơng VietJet năm 2020 Hình 2.3: Lợi nhuận sau thuế lợi nhuận hợp VietJet năm 2020 Hình 2.4: Lợi nhuận hoạt động kinh doanh (EBITDA) vận tải hàng không lợi nhuận trước thuế vận tải hàng khơng VietJet năm 2020 Hình 2.5: Phân loại nhân viên theo nghề nghiệp vị trí cơng việc Hình 2.6: Phân loại trình độ học vấn lao động nước ngồi VietJet Hình 2.7: Thu nhập bình quân tỷ lệ nghỉ việc nhân viên VietJet tổng số lượng nhân viên từ năm 2018 đến 2020 Hình 2.8: Giao diện phần mềm HRPro7 Hình 2.9: Xem phiếu lương hệ thống Hình 2.10: Tính đăng ký quản lý ngày phép hệ thống Hình 2.11: Giao diện tổng thể Portal HRS Hình 2.12: Các tính Portal HRS Hình 2.13: Minh họa việc chấm cơng Portal HRS Hình 3.1: Thống kê lượng hành khách vận chuyển Việt Nam năm 2020 Hình 3.2: Sơ đồ chức nâng cấp HRS phân hệ tiền lương iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Ký hiệu loại ngày công Bảng 3.1: Các phân hệ tính cần nâng cấp HRS Bảng 3.2: Mơ tả chức phân hệ tiền lương nâng cấp HRS v LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn đề tài “Công nghệ HRS quản trị tiền lương Công ty Cổ phần Hàng không VietJet” hướng dẫn TS Trần Nguyên Chất cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi thời gian qua Các số liệu sử dụng phân tích luận văn có nguồn gốc rõ ràng, cơng bố theo quy định Kết nghiên cứu tơi tự tìm hiểu, phân tích cách khách quan, trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa cơng bố hình thức Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm có khơng trung thực thơng tin sử dụng cơng trình nghiên cứu TP Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm…… Học viên thực Nguyễn Thị Vân Hà vi LỜI CẢM ƠN Để thực hoàn thành đề tài luận văn thạc sĩ này, nhận giúp đỡ, quan tâm động viên từ nhiều quan, tổ chức cá nhân Luận văn hoàn thành dựa tham khảo, đúc kết kinh nghiệm từ sách báo chuyên ngành, kết nghiên cứu liên quan Đặc biệt giúp đỡ tạo điều kiện vật chất tinh thần từ phía gia đình, bạn bè đồng nghiệp Trước hết, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Trần Nguyên Chất, người dành nhiều thời gian, công sức để định hướng, lắng nghe ý kiến, nhận xét đưa lời khuyên để hồn thành luận văn cách tốt Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu tồn thể thầy giáo cơng tác Trường Đại học Ngoại thương sở II TP Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức q báu, giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Công ty cổ Phần hàng không VietJet quý đồng nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện cho tơi q trình cơng tác, chia sẻ thông tin, khảo sát phục vụ luận văn Tơi cố gắng để hồn thành luận văn này, với kiến thức có hạn nên khơng tránh khỏi thiếu sót Mong Q thầy cô, chuyên gia người quan tâm đến đề tài đưa ý kiến đóng góp, giúp đỡ để đề tài hoàn thiện Một lần xin chân thành cảm ơn! LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nhân nguồn lực quan trọng định đến tồn phát triển doanh nghiệp Vì vấn đề nhân ln quan tâm hàng đầu Trong đó, quản trị tiền lương nội dung quan trọng quản trị nhân nói riêng quản trị doanh nghiệp nói chung Nó có chức thực việc phân bổ chi phí kết nối thành tích nhân viên với mục tiêu doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho tồn thể nhân viên gắn bó, phát triển doanh nghiệp Bên cạnh đó, cịn giúp nhà nước quản lý chặt chẽ phần thu ngân sách Với hệ thống tiền lương tốt thu hút, trì đội ngũ nhân viên, đảm bảo công tất người, nâng cao suất chất lượng lao động, giúp doanh nghiệp thu hút giữ lại nhân viên giỏi Công ty Cổ phần Hàng không VietJet hãng hàng không tư nhân lớn thị trường Việt Nam Vốn dĩ ngành hàng không ngành đặc thù cao, tính đặc thù xuất phát từ sản phẩm ngành Hiện nay, số doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực tương đối ít, nhiên, doanh nghiệp có nhiều khác biệt tài chính, cấu nguồn vốn, loại hình sản phẩm, mơ hình tổ chức nhân chế độ đãi ngộ Đặc thù nhân hàng không đa dạng, gồm nhiều ngành nghề, từ phi công, tiếp viên, nhân viên phục vụ mặt đất, nhân viên sân đỗ, nhân viên chất hàng đến nhân viên văn phịng (kế tốn, kỹ thuật, hành chính, mua sắm, …) Với hệ thống tiền lương tiền công tốt thu hút, trì đội ngũ nhân viên đảm bảo đối xử cơng với tất người, có tác dụng nâng cao suất chất lượng lao động, giúp doanh nghiệp thu hút nhân viên giỏi Ngồi ra, lợi ích mang lại từ quy chế tiền lương tốt biểu hiện: - Bù đắp ghi nhận nỗ lực nhân viên - Kết nối thành tích nhân viên với mục tiêu doanh nghiệp - Tạo điều kiện thuận lợi cho toàn thể nhân viên gắn bó, phát triển doanh nghiệp - Là động lực khuyến khích người lao động thi đua, tăng suất lao động, nhiệt tình làm việc - Tạo sở phát triển bền vững cho doanh nghiệp Trong năm qua, Công ty Cổ phần Hàng khơng VietJet cố gắng hồn thiện cơng tác quản trị tiền lương đơn vị, góp phần đáng kể vào thành tích sản xuất kinh doanh Để quản lý cách tối ưu khối lượng nhân khổng lồ, công ty lựa chọn áp dụng giải pháp công nghệ việc quản trị tiền lương, thay cách quản lý thủ công thông thường Công nghệ đại mang đến trải nghiệm tiện lợi cho người dùng người quản trị, đáp ứng yêu cầu xử lý lượng thơng tin lớn, kịp thời, nhanh chóng Xuất phát từ tình hình thực tế trên, thấy rõ tầm quan trọng quản trị tiền lương nói chung cơng ty Cổ phần Hàng khơng VietJet nói riêng, nhìn nhận tính linh hoạt, thuận tiện giải pháp cơng nghệ, cơng tác phân tích đánh giá “Công nghệ HRS quản trị tiền lương Công ty Cổ phần Hàng không VietJet” công việc cần thiết nhằm đưa giải pháp hữu hiệu đem lại hiệu cao cơng tác quản trị Tổng quan tình hình nghiên cứu Trong bối cảnh thời đại công nghệ 4.0, ngày có nhiều tổ chức thay quản lý nguồn nhân lực truyền thống cách quản lý nguồn nhân lực điện tử Với cách quản lý nguồn nhân lực điện tử, hoạt động chức quản lý nguồn nhân lực truyền thống tích hợp tảng cơng nghệ đại, từ góp phần không nhỏ cho việc thực mục tiêu chiến lược tổ chức Đặc biệt, vấn đề liên quan đến tiền lương Bởi hình thức hình thành lợi ích vật chất người lao động, vậy, để sử dụng đòn bẩy tiền lương nhằm đảm bảo sản xuất phát triển, trì đội ngũ lao động có trình độ kỹ thuật nghiệp vụ cao với ý thức kỷ luật vững, đòi hỏi tổ chức tiền lương doanh nghiệp phải đặc biệt coi trọng phải song hành với phát triển không ngừng công nghệ Với ý nghĩa vậy, nên vấn đề liên quan đến ứng dụng giải pháp công nghệ quản trị tiền lương nhà khoa học nghiên cứu góc độ kinh tế góc độ cơng nghệ Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu, nhiều viết, nghiên cứu vấn đề công bố như: Đề tài “Công nghệ E-HRM quản lý nguồn nhân lực thời đại 4.0” viết TS Phạm Thị Ngọc Mai 70 STT 10 Phân hệ Cổng tuyển dụng (Tool CV online) Dịch vụ cá nhân - Xem/Cập nhật thông tin cá nhân 11 - Đăng ký nghỉ/phép online - Đăng ký online - Xem phiếu lương; - Yêu cầu tuyển dụng online Bảng 3.1: Các phân hệ tính cần nâng cấp HRS 3.3.2.2 Mô tả chi tiết chức phân hệ tiền lương STT Yêu cầu Mục đích chức Định nghĩa chu kỳ Cho phép định nghĩa chu kỳ chấm công, cho phép chấm công thay đổi chu kỳ chấm công tương lai Thiết lập công chuẩn Cho phép thiết lập công chuẩn làm việc thiết lập làm việc theo tháng theo nhóm nhân viên - Thiết lập ca làm việc cơng ty, ví dụ như: ca văn phịng, ca sản xuất, ca đêm… - Quản lý làm việc ca - Định nghĩa lịch làm việc cập nhật thông tin ca làm việc tương ứng với lịch làm việc theo tình hình thực tế công ty Định nghĩa ca làm việc - Gán nhân viên vào lịch làm việc: o Cho phép phân ca, phân lịch làm việc hệ thống o Cho phép import bảng phân ca từ file excel vào phần mềm 71 Yêu cầu STT Mục đích chức o Cho phép xuất báo cáo phân ca file Excel Danh mục loại nghỉ Cho phép bổ sung thêm loại nghỉ khác theo qui định công ty - Chương trình cho phép nhân viên tạo đơn xin nghỉ chương trình chuyển cấp phê duyệt, hệ thống tự động gửi email cho Đăng ký nghỉ/ phép cấp phê duyệt - Online Chương trình tự động tính tốn ngày phép cịn lại theo loại nghỉ - Cho phép admin nhập hộ đơn nghỉ phép cho nhân viên khơng có máy tính chuyển cấp phê duyệt Phòng nhân nhập Cho phép phòng nhân nhập trực tiếp đơn thông tin nghỉ/ phép phê duyệt lên hệ thống Kết phép cuối năm Phép thâm niên Cho phép kết phép chuyển phép lại sang năm sau sử dụng thời gian thiết lập Phép thâm niên: năm thêm ngày phép theo qui định pháp luật - chuyển phê duyệt Đăng ký làm Online Cho phép nhân viên đăng ký làm thêm - Cho phép admin nhập hộ đăng ký chuyển phê duyệt 10 Phòng nhân nhập Cho phép phòng nhân nhập trực tiếp đơn thông tin làm phê duyệt lên hệ thống 72 STT Yêu cầu Mục đích chức Hệ thống kết nối với Máy chấm công vân tay tập 11 Kết nối với Máy trung để lấy liệu Vào – Ra hàng ngày nhân chấm công vân tay viên (Nhà cung cấp máy chấm công cung cấp API) Hỗ trợ hình thức chấm cơng: 12 Hình thức chấm cơng - Chấm công thủ công: Mặc định đủ công (dành cho Lãnh đạo cấp cao công ty) - Chấm cơng máy chấm cơng 13 Q trình lương Cho phép cập nhật quản lý tất trình lương nhân viên Quản lý tất khoản thêm/phụ cấp lương nhân viên, ví dụ như: 14 15 Khoản thêm lương Khoản trừ lương - Phụ cấp điện thoại, lại, trợ cấp ăn uống, … - Phụ cấp khác Cho phép quản lý khoản trừ lương nhân viên Cho phép thực tính lương hàng tháng cho nhân viên khóa bảng lương hàng tháng: 16 Tính lương hàng tháng 17 Truy lĩnh lương 18 Phiếu lương Cho phép tính lương chênh lệch lương tháng trước định lương trễ Sau bảng lương khóa: 73 Yêu cầu STT Mục đích chức - Cho phép gửi email cho nhân viên - Cho phép nhân viên xem phiếu lương trang dịch vụ cá nhân (nếu có tài khoản sử dụng chương trình) 19 Báo cáo lương tháng Xuất báo cáo lương theo mẫu PAYROLL SALARY PROCESS Bảng 3.2: Mô tả chức phân hệ tiền lương nâng cấp HRS Employee information Monthly working time summarization Termination Info Report SI, UI, HI PIT Regulations, salary scale Salary history Deduction Allowances 13th month salary Payroll Calculation Payroll of employees working in the month Payroll for an employee resigning in the month Payroll reports Hình 3.1: Sơ đồ chức nâng cấp HRS phân hệ tiền lương 74 3.3.2.3 Lịch trình thực nâng cấp HRS Thời gian thực Hợp đồng 13 tuần kể từ ngày khởi động dự án STT Thời gian (tuần) Giai đoạn 1 10 11 12 13 hoạch, nguồn lực) Phân tích yêu cầu Chuẩn bị liệu import Cấu hình hiệu chỉnh chương trình Chuyển đổi số liệu Test cập nhật tài liệu Khởi động (kick off, kế Cài đặt đào tạo người dùng Kiểm thử chương trình (UAT) (chạy thử kỳ lương) Tích hợp với hệ thống tập trung nhân chung tập đồn 10 Vận hành thức nghiệm thu Bảng 3.3: Lịch trình thực nâng cấp HRS 3.3.2.4 Số hóa tài liệu, quy trình việc ứng dụng cơng nghệ HRS Dữ liệu tự liệu, liệu với công cụ tài nguyên phù hợp trở thành thơng tin chi tiết Số hóa hay cịn nói cách khác hình thức đại hóa, chuyển đổi hệ thống thơng thường sang hệ thống kỹ thuật số Ví dụ số hóa tài liệu, văn dạng giấy với nhiều kích cỡ khác nhau, xuất nhiều dạng tập 75 tin khác tif, jpg, pdf, bmp Hoặc số hóa truyền hình chuyển đổi từ phát sóng truyền hình analog sang phát sóng kỹ thuật số Hiểu cách đơn giản: Số hóa việc cập nhật liệu lên phần mềm để dễ dàng quản lý, đánh giá theo dõi Ngày có nhiều người nhầm lẫn hai khái niệm “số hóa” “chuyển đổi số” Số hóa hiểu việc biến đổi giá trị thực sang dạng số Còn chuyển đổi số cấp độ cao hơn, hoàn thiện số hóa Cụ thể, sau liệu số hố, cơng nghệ AI, Big Data, … sử dụng để phân tích, biến đổi liệu tạo giá trị khác Có thể nói, chuyển đổi số dạng phát triển hồn thiện số hóa So với số hóa chuyển đổi số thực phức tạp nhiều Số hóa doanh nghiệp q trình chuyển đổi công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp, quản lý công việc, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, theo cách truyền thống giấy tờ viết tay, in giấy hay hình ảnh âm thanh, liệu với nhiều định dạng khác sang chuẩn liệu máy tính thiết bị lưu trữ khác Ngồi việc điều hành quản lý cơng việc nhân viên hay lãnh đạo, phòng ban thay đổi theo hình thức đại từ việc họp mặt trực tiếp, nhắc nhở, phân công công việc sang việc quản lý điều hành qua hệ thống kết nối internet Và xem nhiệm vụ quan trọng quy trình chuyển đổi số doanh nghiệp Kết chương trình số hóa ngun liệu khơng thể thiếu cho chuyển đổi số Doanh nghiệp cần số hóa tài liệu, quy trình cần thiết cho chuyển đổi số Các tài liệu quy trình sử dụng tồn giai đoạn trình chuyển đổi số Một hãng hàng không xác định mục tiêu mình, họ bắt đầu thiết kế lại xem cơng nghệ giúp họ tối ưu hóa quy trình Các hãng hàng khơng cần xây dựng nhóm chuyên gia số sử dụng công cụ phù hợp cho tổ chức Các hãng hàng khơng khơng ứng dụng thành cơng cơng cụ có nhân với kỹ cần thiết lần điều khơng có bất thường Quy trình chuyển đổi liệu phức tạp đem đến lợi ích vô to lớn cho doanh nghiệp Dưới số lý doanh nghiệp nên bắt tay vào q trình số hóa: 76 - Nâng cao suất làm việc Một nghiên cứu nhân viên cần phải tốn 12 phút để tìm kiếm tài liệu giấy Với số hóa, với vài thao tác giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian Nhân viên cơng ty sử dụng quỹ thời gian tiết kiệm để học hỏi thêm nhiều kỹ hơn, xử lý công việc khác quan trọng - Tiết kiệm chi phí Thơng thường chi phí dùng để in ấn giấy tờ doanh nghiệp số khổng lồ Và chi phí bao gồm nhiều loại chi phí khác chi phí khấu hao trang thiết bị, tiền điện, tiền giấy mực, … Số hóa liệu ngồi việc giúp tối thiểu hóa loại chi phí đến mức thấp giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực tài vào mảng kinh doanh chủ yếu, tăng cường đầu tư để mang lại lợi nhuận - Dễ dàng tiếp cận không bị giới hạn Tất liệu chuyển đổi sang định dạng kỹ thuật số dễ dàng nhanh chóng truy cập thơng qua hệ thống đám mây thiết bị kết nối mạng internet đâu vào lúc Có thể thấy việc số hóa tạo cách mạng mới, giúp cho doanh nghiệp dễ dàng việc tìm kiếm thơng tin, liệu Số hóa tồn thơng tin tài liệu chìa khóa vàng giúp doanh nghiệp đảm bảo thành cơng vượt bậc q trình chuyển đổi số tương lai tiết kiệm nhiều chi phí 3.3.3 Giai đoạn 3: Hoàn thiện áp dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể (ERP) Giai đoạn thực lúc song song với giai đoạn để rút ngắn thời gian, kịp thời có điều chỉnh, tích hợp Điểm khác biệt ERP (Enterprise Resource Planning) so với phần mềm quản lý kế toán, nhân sự, … đơn khả tích hợp Thay phải sử dụng lúc nhiều phần mềm, nhiều công nghệ rời rạc, khơng có liên kết số liệu, chưa thực rõ ràng minh bạch ERP bao gồm phần mềm nhất, kiểm soát tốt 77 vấn đề tồn đọng, đồng thời tối ưu hóa nguồn lực Quả thật khó khăn để xây dựng chương trình phần mềm để phục vụ nhu cầu quản lý khác nhân viên phận tài kế tốn phận hành nhân hay phận kho, đặc biệt hãng hàng không với đặc thù khác biệt phân tích Nhưng ERP kết hợp tồn hệ thống riêng lẻ vào chung chương trình phần mềm tích hợp, chạy sở liệu để phận dễ dàng chia sẻ thơng tin tương tác với Việc tích hợp mang lại nhiều lợi ích công ty biết thiết lập phần mềm cách đắn Ngồi ra, phần mềm cịn bao gồm hệ thống báo cáo quản trị thông minh (BI) dành cho Ban lãnh đạo tích hợp hệ thống phần mềm đặc thù có sẵn doanh nghiệp Đối với phân hệ quản lý nhân tính lương áp dụng ERP giúp hỗ trợ tất nghiệp vụ quản lý nhân viên giúp xếp hợp lý qui trình quản lý nhân tính lương, giúp sử dụng nhân hiệu quả, đồng thời giảm thiểu sai sót gian lận hệ thống tính lương Đặc biệt VietJet, cơng ty có nhiều đơn vị phòng ban khác nhau, phận hành nhân có phương pháp chung đơn giản để theo dõi giấc nhân công hướng dẫn họ nghĩa vụ quyền lợi Các mô-đun (module) ERP giải mối quan hệ phòng, ban mô tác nghiệp đội ngũ nhân viên theo quy trình Thơng tin tiền lương phịng hành nhân phịng tài kế tốn luân chuyển tự động bước quy trình kiểm sốt chặt chẽ Một dự án ERP thành công kết hợp nhiều yếu tố Thiếu giai đoạn, hệ thống ERP bạn gặp phải bất lợi lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết triển khai.Cụ thể bước thực sau: - Bước 1: Chuẩn bị dự án Đây thời gian hai bên ký kết hợp đồng chuẩn bị dự án bao gồm thiết lập đội dự án, thống thời gian triển khai, bước triển khai, đầu việc cần chuẩn bị trước triển khai, thời gian triển khai, giai đoạn triển khai 78 Bước 2: Khảo sát trạng doanh nghiệp - Đây xem bước đầu tiên, tạo móng cho bước kế cận Vì thế, doanh nghiệp bỏ qua bước này, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn q trình triển khai, triển khai bị lệch hướng Quá trình khảo sát trạng ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức cần tiến hành nghiêm túc, bản, phối hợp chặt chẽ doanh nghiệp đơn vị cung ứng giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP Bước 3: Xây dựng quy trình nghiệp vụ chuẩn hệ thống tiêu chuẩn - Sau đội phân tích nghiệp vụ trực tiếp khảo sát thực trạng doanh nghiệp lên tài liệu URD mơ tả tồn quy trình hoạt động doanh nghiệp, yêu cầu phận Đây giải đoạn quan trọng dự án Sau khảo sát đơn vị cung cấp đưa tư vấn đưa giải pháp kỹ thuật, quy trình hạch tốn… để xử lý toán quản lý khách hàng Bước 4: Phân tích thiết kế hệ thống Sau hai bên thống tài liệu mô tả URD Đội ngũ Developer tiến hành thiết kế lập trình phần mềm theo tài liệu mơ tả Sau đội ngũ lập trình thiết kế phần mềm chuyển sang đội test để test hệ thống kiểm tra lỗi - Bước 5: Phát triển chỉnh sửa hệ thống Tiến hành sửa đổi phần mềm: Cấu trúc liệu, cấu trúc chương trình, hình nhập liệu, tính nghiệp vụ…và kiểm tra tính đắn việc thiết kế, hiệu chỉnh sửa đổi phần mềm - Bước 6: Triển khai (Cài đặt đào tạo) Đơn vị cung cấp phần mềm viết tài liệu mô tả trực tiếp cài đặt phần mềm doanh nghiệp Sau đơn vị cung cấp đào tạo, người dùng trực tiếp sử dụng chương trình vào cơng việc Các hình thức hỗ trợ gồm: Hướng dẫn từ xa trực tiếp đến văn phòng khách hàng để hỗ trợ Trong suốt q trình sử dụng người dùng thường xun trao đổi với nhân viên để tư vấn giải đáp thắc mắc cách tốt 79 Bước 7: Vận hành thử nghiệm thu - Hỗ trợ chuyển đổi liệu có sẵn (trên file Excel, Txt…) vào danh mục, chứng từ… khách hàng kiểm tra tính đắn liệu chuyển đổi Và lỗi tồn khắc phục Sau thử nghiệm thành công doanh nghiệp tiến hành nghiệm thu đưa phần mềm vào vận hành thực tế Các dự án ERP thường đánh giá qua số điểm mấu chốt như: o Mức độ tích hợp với phần mềm khác o Chức phù hợp với quy trình sản xuất - kinh doanh công ty o Khả chỉnh sửa tính o Mức độ thân thiện, dễ sử dụng phần mềm o Khả hỗ trợ từ phía đơn vị cung cấp giải pháp o Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - Bước 8: Go- live (Đưa hệ thống vào khai thác) Trong dự án ERP giai đoạn go-live thời điểm mà q trình triển khai phần mềm hồn tất phần mềm di chuyển từ thử nghiệm sang ứng dụng thực tế Khi go-live đồng nghĩa với việc hệ thống cũ dừng lại, không sử dụng nữa, việc di chuyển liệu từ hệ thống trước chuyển sang hệ thống ERP - Bước 9: Bảo trì nâng cấp Trong q trình vận hành phần mềm ERP phát sinh trường hợp xảy lỗi, thông thường nhà cung cấp có thời gian bảo hành sữa lỗi miễn phí cho doanh nghiệp từ 6-12 tháng Sau thời gian bảo hành doanh nghiệp phải đầu tư chi phí bảo trì cho hệ thống Trong tương lai doanh nghiệp có u cầu thêm tính để phù hợp với quy mô hoạt động sau này, việc nâng cấp cải tiến chức nâng có, mở rộng thêm chức hay nâng cấp phiên Tại VietJet, ERP ban lãnh đạo công ty phê duyệt đầu tư triển khai, nhiên VietJet tập trung trước mắt vào phân hệ báo cáo Vào cuối năm 2020, VietJet thức đưa hệ thống báo cáo quản trị VietJet ERP Platform vào sử dụng cho khối Khai thác Các khối Phòng ban lại tiếp tục phát triển 80 giai đoạn Đối với phân hệ Quản trị nhân sự, Quản trị tiền lương thực tới bước quy trình kể Thế nên nhận thấy việc hoàn thiện áp dụng ERP phân quản trị nhân sự, đặc biệt quản trị tiền lương sớm giải pháp tối ưu để khắc phục hạn chế 3.3.4 Một số giải pháp khác Một giải pháp kể đến phát triển đào tạo nhân nội bộ: phía cơng ty cần nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực nội Vấn đề nhiều công ty trọng xem yếu tố nâng cao lực cạnh tranh Doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư chi phí thời gian cho cơng tác thông qua việc cử nhân học trong/ngồi nước để nâng cao trình độ chun mơn lực quản lý Nhiều công ty chọn giải pháp mời chuyên gia tư vấn cố vấn độc lập huấn luyện cho cán chủ chốt để lĩnh hội trực tiếp kiến thức cách làm thực tiễn để áp dụng vào hoạt động tổ chức Bên cạnh đó, cơng ty phải xác định vị trí then chốt, người dự phòng lựa chọn người kế nhiệm phù hợp để có chương trình hành động cụ thể, xây dựng đội ngũ kế thừa Song song, công ty cần cải thiện cách “giữ người”: Tuyển chọn, đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp khơng tránh khỏi rủi ro, mát Vì thế, song song với công tác này, doanh nghiệp cần cải thiện sách nhân hợp lý với mong đợi người lao động để giữ chân họ Do đó, ngồi trì chế độ phúc lợi tốt, doanh nghiệp cần hình thành hệ thống phân quyền, ủy quyền hợp lý để cấp quản lý tự chủ cơng việc, qua giúp nhà lãnh đạo có nhiều thời gian cho việc lập chiến lược mà kiểm sốt cơng tác điều hành Về lâu dài, hướng đến việc phân chia lợi nhuận quyền sở hữu cổ phần cho người lao động để gắn kết lợi ích cá nhân với lợi ích tổ chức Ngoài ra, việc xây dựng “nấc thang thăng tiến, phát triển” nghề nghiệp rõ rang giải pháp đáng cân nhắc Có thể nói, đa phần người lao động có khao khát tìm kiếm hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp thăng tiến cách để khẳng định vị doanh nghiệp trước đồng 81 nghiệp, thỏa mãn nhu cầu tôn trọng người lao động, việc đề bạt tạo hội cho người lao động thăng tiến vào vị trí làm việc có chức vụ cao hơn, với quyền hạn trách nhiệm lớn có tác động khuyến khích người lao động điều khơng thể ghi nhận tổ chức thành tích người lao động đạt mà thể tạo điều kiện tổ chức cho cá nhân phát huy hết khả Để thực cơng tác cách có hiệu người quản lý cần phải vạch nấc thang vị trí nhảy vọt nghề nghiệp người lao động, đồng thời phải xây dựng chương trình đào tạo phù hợp kèm nhằm bồi dưỡng cho người lao động kiến thức kỹ cần thiết cho nhiệm vụ Việc thăng chức phải xem xét cách nghiêm túc, công bằng, tiến hành công khai tập thể lao động dựa đóng góp, thành tích kết thực cơng việc lực người lao động nhằm đề bạt người phù hợp với vị trí cơng việc người ủng hộ 3.4 Đề xuất, kiến nghị Trong năm 2020 vừa qua, Chính phủ quan ban ngành kịp thời đưa sách phịng chống dịch, hỗ trợ tài cho người dân doanh nghiệp sách giảm thuế, phí, … Điều góp phần giúp cho kinh tế Việt Nam năm 2020 đạt mức tăng trưởng dương (trên 2%) Các sách hỗ trợ Chính phủ giúp hãng hàng khơng nước trì chuyến bay năm 2020 dự kiến trì năm 2021 Trong thời gian tới, VietJet tiếp tục phối hợp hãng hàng không tư nhân nước kêu gọi quan tâm Chính phủ thơng qua hỗ trợ tài Chính phủ dành cho hãng hàng không tư nhân, đề xuất Chính phủ tiếp tục có sách hỗ trợ thuế, miễn giảm loại thuế phí dịch vụ hàng khơng, du lịch, gói tài ưu đãi Chính phủ dành cho doanh nghiệp; tiếp tục sách giảm thuế, phí với mong muốn giúp bù đắp chi phí hoạt động doanh nghiệp, vực dậy sau ảnh hưởng nặng nề đại dịch kiến thiết, tạo nên nhiều giá trị tốt đẹp cho đất nước 82 KẾT LUẬN Làm để đưa tiên tiến công nghệ để quản lý tốt, hiệu cao nguồn lực nói chung quản trị tiền lương nói riêng ln vấn đề lớn mà doanh nghiệp cần phải giải Trong phạm vi luận văn phần giải vấn doanh nghiệp Luận văn đưa giải pháp cải tiến rút học kinh nghiệm quan trọng công tác quản trị tiền lương hãng hàng không Việt Nam; luận giải chi tiết ý nghĩa nâng cao lực quản trị tiền lương doanh nghiệp hàng khơng nói chung, mở rộng sang đề xuất trọng công tác quản trị đổi công nghệ doanh nghiệp Việt Nam Đặt bối cảnh thời đại chuyển đổi khơng ngừng nội dung cần thiết đáng trọng Do chủ đề dừng lại nghiên cứu định tính, dựa liệu thứ cấp, nên nội dung trình bày cịn mang tính chủ quan, tính thuyết phục chưa cao Hiện cơng trình nghiên cứu giải pháp công nghệ hoạt động quản trị doanh nghiệp chưa có nhiều nên nguồn tư liệu sở lý thuyết tính khoa học chưa thực cao Đó định hướng cho nghiên cứu 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt [1] Báo cáo tài báo cáo quản trị trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet năm 2017, 2018, 2019 [2] Nội quy lao động Công ty Cổ phần Hàng không VietJet [3] Nguyễn Văn Điềm - Nguyễn Ngọc Quân (Năm 2004), Giáo trình quản trị nhân lực NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội [4] Phạm Đức Thành – Mai Quốc Chánh (Năm 2001), Giáo trình kinh tế lao động NXB Giáo dục [5] Trần Đình Vinh (Năm 2016), Tập giảng “Quản trị tiền lương loại hình doanh nghiệp”, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh [6] Đại học Hải Phịng (2017), Kỷ yếu hội thảo: Nâng cao lực quản lý kinh tế quản trị kinh doanh bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 [7] CIEM (2018), Tác động Cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển nguồn nhân lực Việt Nam, Trung tâm Thông tin – Tư liệu [8] Hà Thị Hương Lan (2019) Giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam Cách mạng Công nghiệp 4.0 Tạp chí điện tử Tài Tài liệu tiếng Anh [9] Jossy Mathewa and Emmanuel Ogbonna (2009) Organisational culture and commitment: a study of an Indian software organisation, The International Journal of Human Resource Management, Vol 20, No 3, March 2009, 654675 [10] Osman Bayraktar & Canan Atac (2019) The Effects of Industry 4.0 on Human Resources Management Website [11] https://vast.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/ung-dung-cong-nghethong-tin-cho-doanh-nghiep-van-%C4%91e-cap-thiet-13164-463.html [12] https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/xu-huong-quan-tri-nguonnhan-luc-trong-ky-nguyen-so-302586.html 84 [13] https://vnresource.vn/tin-cong-nghe-thong-tin/138-tam-quan-trong-cua-congnghe-trong-viec-quan-tri-nguon-nhan-luc [14] https://www.itgvietnam.com/tam-quan-trong-cua-cong-nghe-trong-viecquan-tri-nguon-nhan-luc/ ... dụng công nghệ HRS quản trị tiền lương Công ty Cổ phần hàng không VietJet CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG VÀ XU HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG 1.1 Tiền lương. .. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Hàng không VietJet Các thông tin doanh nghiệp: ✓ Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET. .. công nghệ HRS 24 1.5 Sự cần thiết ứng dụng HRS Công ty Cổ phần Hàng không VietJet 24 CHƯƠNG 2: THỰC TẾ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HRS TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ HRS trong quản trị tiền lương tại công ty cổ phần hàng không VietJet,

Hình ảnh liên quan

Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức của công ty - Công nghệ HRS trong quản trị tiền lương tại công ty cổ phần hàng không VietJet

Hình 2.1.

Cơ cấu tổ chức của công ty Xem tại trang 39 của tài liệu.
Hình 2.5: Phân loại nhân viên theo nghề nghiệp và vị trí công việc - Công nghệ HRS trong quản trị tiền lương tại công ty cổ phần hàng không VietJet

Hình 2.5.

Phân loại nhân viên theo nghề nghiệp và vị trí công việc Xem tại trang 44 của tài liệu.
Hình 2.6: Phân loại trình độ học vấn và lao động nước ngoài tại VietJet - Công nghệ HRS trong quản trị tiền lương tại công ty cổ phần hàng không VietJet

Hình 2.6.

Phân loại trình độ học vấn và lao động nước ngoài tại VietJet Xem tại trang 45 của tài liệu.
Hình 2.7: Thu nhập bình quân và tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên VietJet trên tổng số lượng nhân viên từ năm 2018 đến 2020  - Công nghệ HRS trong quản trị tiền lương tại công ty cổ phần hàng không VietJet

Hình 2.7.

Thu nhập bình quân và tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên VietJet trên tổng số lượng nhân viên từ năm 2018 đến 2020 Xem tại trang 46 của tài liệu.
Hình 2.2: Doanh thu dịch vụ vận tải hàng không của VietJet năm 2020 - Công nghệ HRS trong quản trị tiền lương tại công ty cổ phần hàng không VietJet

Hình 2.2.

Doanh thu dịch vụ vận tải hàng không của VietJet năm 2020 Xem tại trang 47 của tài liệu.
Hình 2.3: Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận hợp nhất của VietJet năm 2020 - Công nghệ HRS trong quản trị tiền lương tại công ty cổ phần hàng không VietJet

Hình 2.3.

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận hợp nhất của VietJet năm 2020 Xem tại trang 48 của tài liệu.
Hình 2.4: Lợi nhuận hoạt động kinh doanh vận tải hàng không và lợi nhuận trước thuế vận tải hàng không của VietJet năm 2020  - Công nghệ HRS trong quản trị tiền lương tại công ty cổ phần hàng không VietJet

Hình 2.4.

Lợi nhuận hoạt động kinh doanh vận tải hàng không và lợi nhuận trước thuế vận tải hàng không của VietJet năm 2020 Xem tại trang 48 của tài liệu.
2.2.1.2 Thang bảng lương của công ty - Công nghệ HRS trong quản trị tiền lương tại công ty cổ phần hàng không VietJet

2.2.1.2.

Thang bảng lương của công ty Xem tại trang 52 của tài liệu.
Hình 2.8: Giao diện phần mềm HRPro7 - Công nghệ HRS trong quản trị tiền lương tại công ty cổ phần hàng không VietJet

Hình 2.8.

Giao diện phần mềm HRPro7 Xem tại trang 59 của tài liệu.
Hình 2.9: Xem phiếu lương trên hệ thống - Công nghệ HRS trong quản trị tiền lương tại công ty cổ phần hàng không VietJet

Hình 2.9.

Xem phiếu lương trên hệ thống Xem tại trang 60 của tài liệu.
Hình 2.10: Tính năng đăng ký và quản lý ngày phép trên hệ thống - Công nghệ HRS trong quản trị tiền lương tại công ty cổ phần hàng không VietJet

Hình 2.10.

Tính năng đăng ký và quản lý ngày phép trên hệ thống Xem tại trang 61 của tài liệu.
Hình 2.11: Giao diện tổng thể Portal HRS - Công nghệ HRS trong quản trị tiền lương tại công ty cổ phần hàng không VietJet

Hình 2.11.

Giao diện tổng thể Portal HRS Xem tại trang 62 của tài liệu.
Hình 2.12: Các tính năng của Portal HRS - Công nghệ HRS trong quản trị tiền lương tại công ty cổ phần hàng không VietJet

Hình 2.12.

Các tính năng của Portal HRS Xem tại trang 63 của tài liệu.
Bảng 2.1: Ký hiệu các loại ngày công - Công nghệ HRS trong quản trị tiền lương tại công ty cổ phần hàng không VietJet

Bảng 2.1.

Ký hiệu các loại ngày công Xem tại trang 64 của tài liệu.
Hình 3.1: Lượng hành khách vận chuyển tại Việt Nam năm 2020 - Công nghệ HRS trong quản trị tiền lương tại công ty cổ phần hàng không VietJet

Hình 3.1.

Lượng hành khách vận chuyển tại Việt Nam năm 2020 Xem tại trang 70 của tài liệu.
Bảng 3.1: Các phân hệ tính năng cần nâng cấp HRS 3.3.2.2   Mô tả chi tiết chức năng của phân hệ tiền lương  - Công nghệ HRS trong quản trị tiền lương tại công ty cổ phần hàng không VietJet

Bảng 3.1.

Các phân hệ tính năng cần nâng cấp HRS 3.3.2.2 Mô tả chi tiết chức năng của phân hệ tiền lương Xem tại trang 78 của tài liệu.
o Cho phép import bảng phân ca từ file excel vào phần mềm.  - Công nghệ HRS trong quản trị tiền lương tại công ty cổ phần hàng không VietJet

o.

Cho phép import bảng phân ca từ file excel vào phần mềm. Xem tại trang 78 của tài liệu.
12 Hình thức chấm công - Công nghệ HRS trong quản trị tiền lương tại công ty cổ phần hàng không VietJet

12.

Hình thức chấm công Xem tại trang 80 của tài liệu.
Hình 3.1: Sơ đồ chức năng nâng cấp HRS phân hệ tiền lương - Công nghệ HRS trong quản trị tiền lương tại công ty cổ phần hàng không VietJet

Hình 3.1.

Sơ đồ chức năng nâng cấp HRS phân hệ tiền lương Xem tại trang 81 của tài liệu.
Bảng 3.2: Mô tả chức năng của phân hệ tiền lương khi nâng cấp HRS - Công nghệ HRS trong quản trị tiền lương tại công ty cổ phần hàng không VietJet

Bảng 3.2.

Mô tả chức năng của phân hệ tiền lương khi nâng cấp HRS Xem tại trang 81 của tài liệu.
Bảng 3.3: Lịch trình thực hiện nâng cấp HRS - Công nghệ HRS trong quản trị tiền lương tại công ty cổ phần hàng không VietJet

Bảng 3.3.

Lịch trình thực hiện nâng cấp HRS Xem tại trang 82 của tài liệu.

Từ khóa liên quan