0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (92 trang)

xuất, kiến nghị

Một phần của tài liệu CÔNG NGHỆ HRS TRONG QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET (Trang 89 -92 )

Trong năm 2020 vừa qua, Chính phủ và cơ quan ban ngành đã kịp thời đưa ra những chính sách về phòng chống dịch, hỗ trợ tài chính cho người dân và doanh nghiệp và chính sách giảm thuế, phí, … Điều này đã góp phần giúp cho kinh tế Việt Nam năm 2020 đạt mức tăng trưởng dương (trên 2%). Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã giúp các hãng hàng không trong nước duy trì các chuyến bay trong năm 2020 và dự kiến được duy trì trong năm 2021.

Trong thời gian tới, VietJet sẽ tiếp tục phối hợp cùng các hãng hàng không tư nhân trong nước kêu gọi sự quan tâm của Chính phủ thông qua hỗ trợ tài chính của Chính phủ dành cho các hãng hàng không tư nhân, đề xuất Chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ về thuế, miễn giảm các loại thuế phí đối với dịch vụ hàng không, du lịch, các gói tài chính ưu đãi của Chính phủ dành cho doanh nghiệp; tiếp tục chính sách giảm thuế, phí với mong muốn giúp bù đắp chi phí hoạt động của doanh nghiệp, vực dậy sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch và cùng kiến thiết, tạo nên nhiều giá trị tốt đẹp cho đất nước.

KẾT LUẬN

Làm thế nào để đưa những tiên tiến công nghệ để quản lý tốt, hiệu quả cao các nguồn lực nói chung và quản trị tiền lương nói riêng luôn là vấn đề lớn mà các doanh nghiệp cần phải giải quyết. Trong phạm vi luận văn cơ bản phần nào đã giải quyết được những vấn về của doanh nghiệp.

Luận văn đã đưa ra giải pháp cải tiến và rút ra các bài học kinh nghiệm quan trọng trong công tác quản trị tiền lương đối với các hãng hàng không ở Việt Nam; luận giải chi tiết ý nghĩa nâng cao năng lực quản trị tiền lương của doanh nghiệp hàng không nói chung, mở rộng sang đề xuất chú trọng công tác quản trị đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp Việt Nam. Đặt trong bối cảnh thời đại chuyển đổi không ngừng thì đây là một nội dung rất cần thiết và đáng chú trọng.

Do chủ đề dừng lại nghiên cứu định tính, dựa trên dữ liệu thứ cấp, nên những nội dung trình bày vẫn còn mang tính chủ quan, tính thuyết phục có thể chưa cao. Hiện các công trình nghiên cứu về những giải pháp công nghệ trong các hoạt động quản trị doanh nghiệp chưa có nhiều nên nguồn tư liệu về cơ sở về lý thuyết và tính khoa học trong bài chưa thực sự cao. Đó sẽ là định hướng cho các nghiên cứu kế tiếp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt

[1] Báo cáo tài chính và báo cáo quản trị trị của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet trong 3 năm 2017, 2018, 2019.

[2] Nội quy lao động Công ty Cổ phần Hàng không VietJet.

[3] Nguyễn Văn Điềm - Nguyễn Ngọc Quân (Năm 2004), Giáo trình quản trị

nhân lực. NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.

[4] Phạm Đức Thành – Mai Quốc Chánh (Năm 2001), Giáo trình kinh tế lao động. NXB Giáo dục.

[5] Trần Đình Vinh (Năm 2016), Tập bài giảng “Quản trị tiền lương trong các

loại hình doanh nghiệp”, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

[6] Đại học Hải Phòng (2017), Kỷ yếu hội thảo: Nâng cao năng lực quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

[7] CIEM (2018), Tác động Cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển nguồn

nhân lực của Việt Nam, Trung tâm Thông tin – Tư liệu.

[8] Hà Thị Hương Lan (2019). Giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Tạp chí điện tử Tài chính.

Tài liệu tiếng Anh

[9] Jossy Mathewa and Emmanuel Ogbonna (2009). Organisational culture and commitment: a study of an Indian software organisation, The International

Journal of Human Resource Management, Vol. 20, No. 3, March 2009, 654-

675.

[10] Osman Bayraktar & Canan Atac (2019). The Effects of Industry 4.0 on Human Resources Management Website [11] https://vast.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/ung-dung-cong-nghe- thong-tin-cho-doanh-nghiep-van-%C4%91e-cap-thiet-13164-463.html [12] https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/xu-huong-quan-tri-nguon- nhan-luc-trong-ky-nguyen-so-302586.html

[13] https://vnresource.vn/tin-cong-nghe-thong-tin/138-tam-quan-trong-cua-cong- nghe-trong-viec-quan-tri-nguon-nhan-luc

[14] https://www.itgvietnam.com/tam-quan-trong-cua-cong-nghe-trong-viec-

Một phần của tài liệu CÔNG NGHỆ HRS TRONG QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET (Trang 89 -92 )

×