0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (92 trang)

Công tác đánh giá tập thể và cá nhân

Một phần của tài liệu CÔNG NGHỆ HRS TRONG QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET (Trang 56 -57 )

Đây là nghiệp vụ hàng năm của công ty nhằm đánh giá hiệu quả công việc của từng lao động giúp họ nhận thức được mức độ hoàn thành công việc mà họ đang làm, nhất là những công việc phức tạp khó định mức nhằm điều chỉnh thái độ làm việc, sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc cần thiết và tìm cơ hội phát triển toàn diện hơn. Đồng thời đánh giá nhân viên còn giúp các nhà quản lý lao động thấy được sự cần thiết của việc đào tạo phát triển, đẩy mạnh sử dụng lao động sao cho có hiệu quả cũng như xem xét tăng lương và xem xét đề bạt.

Việc đánh giá thành tích của cá nhân và của tập thể, các bộ phận, phòng ban tại VietJet được thực hiện thông qua hình thức bảng chấm điểm đánh giá thực viên công việc, định kỳ 06 tháng một lần. Từng cá nhân sẽ tự đánh giá kết quả thực hiện công việc của mình qua hình thức tự cho điểm. Điểm số từ 1 đến 5, nhân với trọng số từ 0% đến 100% phân bổ theo từng hạng mục công việc với tổng trọng số chung là 100%. Trọng số này thể hiện mức độ quan trọng hoặc mức độ phân bổ thời gian của các hạng mục công việc của mỗi cá nhân. Sau khi cá nhân tự thực hiện chấm điểm, cấp trưởng trực tiếp sẽ chấm điểm thông qua nhận xét về các mặt hoạt động, tiến độ và kết quả thực hiện công việc được giao, thái độ làm việc, … đối với thành tích cao sẽ được biểu dương, khen thưởng theo quy định của công ty.

Việc đánh giá đóng góp của nhân viên để kịp thời khen thưởng động viên và tăng sự gắn bó của nhân viên với Công ty, cho nên Công ty thường xuyên thực hiện đánh giá và khen thưởng kịp thời cho nhân viên có đóng góp nổi bật vào hoạt động kinh doanh của Công ty. Vào tháng 06/ 2020, phòng Nhân sự phối hợp cùng chuyên gia tư vấn từ INNMA tổ chức khóa đào tạo nâng cao nhận thức về KPI và phương pháp xây dựng hệ thống KPI cho đại diện lãnh đạo các phòng, ban trong toàn Công ty. KPI là từ viết tắt của Key Performance Indicator được định nghĩa là chỉ số hiệu

quả và là công cụ đo lường, đánh giá thực hiện công việc được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ánh hiệu quả hoạt động của các tổ chức, bộ phận chức năng và từng cá nhân. Đây là khóa đầu tiên được tổ chức nhằm mang đến các khái niệm về tiêu chí và cơ sở xây dựng bộ chỉ tiêu đo lường hiệu quả, phương pháp quản lý theo mục tiêu cũng như cách thức ứng dụng bộ công cụ đo lường vào công việc thực tế của từng cá nhân cũng như các phòng, ban trong toàn Công ty.

2.3 Thực tế ứng dụng công nghệ HRS trong công tác quản trị tiền lương tại Công ty Cổ phần Hàng không VietJet

Một phần của tài liệu CÔNG NGHỆ HRS TRONG QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET (Trang 56 -57 )

×