0

(LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh bình phƣớc

108 4 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh bình phƣớc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM TRẦN VĂN KHOA NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP Hồ Chí Minh - năm 2017 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM TRẦN VĂN KHOA NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC : TS LÊ TẤN PHƢỚC TP Hồ Chí Minh - năm 2017 download by : skknchat@gmail.com CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ TẤN PHƢỚC Luận văn Thạc sĩ đƣợc bảo vệ Trƣờng Đại học Công nghệ TP HCM ngày 22 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Nguyễn Phú Tụ Chủ tịch TS Võ Tấn Phong Phản biện TS Lê Quang Hùng Phản biện TS Nguyễn Ngọc Dƣơng Ủy viên TS Lại Tiến Dĩnh Ủy viên, Thƣ ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn đƣợc sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS Nguyễn Phú Tụ download by : skknchat@gmail.com TRƢỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: TRẦN VĂN KHOA; Ngày, tháng, năm sinh: 20/01/1980 ; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Giới tính: Nam Nơi sinh: Bình Phƣớc MSHV: 1541820196 I Tên đề tài: Nâng cao hiệu quản trị rủi ro khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam chi nhánh Bình Phƣớc II Nhiệm vụ nội dung: Tác giả tìm hiểu lịch sử hình thành trình phát triển, cấu tổ chức hoạt động Agribank chi nhánh tỉnh Bình Phƣớc Tìm hiểu khái quát kết hoạt động kinh doanh chi nhánh trình phát triển Thu thập số liệu ,phân tích đánh giá kết kinh doanh giai đoạn 2013-2016 Tìm hiểu đánh giá thực trang quản trị rủi ro khách hàng doanh nghiệp NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Phƣớc, tìm hiểu nguyên nhân hạn chế , bất cập quản trị rủi ro khách hàng doanh nghiệp Đề giải pháp khuyến nghị để nâng cao lực quản trị rủi ro khách hàng doanh nghiệp NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Phƣớc III Ngày giao nhiệm vụ : 24/01/2017 IV Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 16/7/2017 V Cán hƣớng dẫn CÁN BỘ HƢỚNG DẪN : TS LÊ TẤN PHƢỚC KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên : Trần Văn Khoa Sinh ngày : 20 tháng 01 năm 1980 tỉnh Bình Phƣớc Thƣờng trú : Khu 7, Phƣờng Long Phƣớc,TX Phƣớc Long,tỉnh Bình Phƣớc Hiện công tác : NHNo&PTNT PGD Đăk Ơ chi nhánh Huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phƣớc.Địa : ĐT 741-thôn Đăk Lim-xã Đăk Ơ-huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phƣớc Là học viên cao học niên khribank Hiện nay, khách hàng doanh nghiệp đầu tƣ FDI địa bàn Bình Phƣớc nói riêng nƣớc ngày nhiều có nhu cầu vay vốn nƣớc đầu tƣ mở rộng sản xuất nhƣ vốn lƣu động , thơng tin cơng ty mẹ nƣớc ngồi, thơng tin sản phẩm , thị trƣờng tiêu thụ phục vụ cho định cấp tín dụng cần thiết - Việc tiêu lợi nhuận giao cho chi nhánh cần có tỉ lệ phù hợp với giới hạn tín dụng kế hoạch sở tình hình chung thu nhập doanh nghiệp mức độ cạnh tranh với ngân hàng khác địa phƣơng Việc giao tiêu lợi nhuận cao gây áp lực lớn cho Chi nhánh việc triển khai hoàn thành kế hoạch kinh doanh, hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp Do đó, mục tiêu tăng trƣởng số rủi ro tiềm ẩn không đƣợc trọng xem xét định cấp tín dụng 3.4 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nƣớc 3.4.1 Thông tin tình hình dƣ nợ tín dụng khách hàng download by : skknchat@gmail.com 87 Thơng tin tình hình dƣ nợ tín dụng khách hàng Trung tâm CIC thực tế nhiều trƣờng hợp không đƣợc cập nhật kịp thời Việc ảnh hƣởng đến nhận định đánh giá tình hình dự nợ vay khả trả nợ vay khách hàng trƣớc định cấp tín dụng ngân hàng thƣơng mại Vì vậy, đề nghị Ngân hàng Nhà nƣớc cần yêu cầu tổ chức tín dụng tuân thủ thời hạn cung cấp thông tin theo quy định Khoản Điều Thông tƣ số 03/2013/TT-NHNN ngày 28 tháng 01 năm 2013 Quy định hoạt động thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam Đồng thời nên tăng cƣờng áp dụng kỷ luật chế tài tổ chức tín dụng vi phạm chế độ báo cáo cung cấp thông tin chậm trể theo quy định cho Trung tâm thông tin tin dụng CIC 3.4.2 Tiếp tục nâng cao vai trò quản lý nhà nƣớc lĩnh vực ngân hàng địa phƣơng - Trên sở tổng hợp tình hình kinh tế xã hội địa phƣơng, tình hình dƣ nợ cho vay ngân hàng thƣơng mại, Ngân hàng nhà nƣớc cần định kỳ đƣa tổng hợp phân tích tình hình sản xuất kinh doanh ngành kinh tế, nhu cầu vốn cho hoạt động, đầu tƣ từ định hƣớng hoạt động cấp tín dụng cho ngân hàng thƣơng mại địa bàn định hƣớng phát triển Chính phủ Những cảnh báo chất lƣợng tín dụng, tập trung tín dụng vào số ngành kinh tế Ngân hàng nhà nƣớc góp phần giúp ngân hàng thƣơng mại kịp thời chấn chỉnh lại hoạt động cấp tín dụng nhƣ thay đổi kế hoạch tăng trƣởng tín dụng để tránh rủi ro đƣợc dự báo trƣớc - Là đơn vị đầu mối tập hợp đề xuất từ ngân hàng thƣơng mại, kiến nghị Chính phủ hồn thiện quy định pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay, chấp cầm cố tài sản, xử lý tài sản đảm bảo nghĩa vụ vay nhằm đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ bên liên quan - Ngân hàng nhà nƣớc cần phối hợp, đề xuất với ngành liên quan hỗ trợ ngân hàng thƣơng mại trình khởi kiện khách hàng vi phạm hợp đồng tín dụng thi hành án xử lý bán tài sản đảm bảo thu hồi nợ vay, cho thời gian xử lý tài sản bảo đảm nợ vay nhanh chóng nhất, thủ tục trình tự đơn giản giảm thiểu thủ tục không cần thiết download by : skknchat@gmail.com 88 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong Chƣơng 3, sở nghiên cứu thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Bình Phƣớc , tác giả đánh giá rút kết đạt đƣợc hạn chế tồn cần có giải pháp khắc phục hạn chế để nâng cao hiệu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nhóm khách hàng doanh nghiệp Và từ kiến thức đƣợc trang bị khoa học quản trị kinh doanh kinh nghiệm công tác hoạt động cấp tín dụng Agribank chi nhánh Bình Phƣớc , tác giả đƣa số giải pháp cụ thể việc triển khai quy trình quy định vận dụng vào thực tiễn cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bình Phƣớc nhằm đảm bảo hạn chế đƣợc rủi ro tín dụng phát sinh download by : skknchat@gmail.com 89 KẾT LUẬN Rủi ro tín dụng tất yếu khơng thể tránh đƣợc hoạt động cấp tín dụng ngân hàng thƣơng mại Vấn đề phải chấp nhận tổ chức tốt cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nhằm ngăn ngừa hạn chế rủi ro mức độ chấp nhận đƣợc Ngày nay, cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại ngày liệt, nguy tiềm ẩn tổn thất tài sản lớn ngân hàng chấp nhận mức độ rủi ro cao để giữ chân lơi kéo khách hàng Vì vậy, tăng cƣờng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng vấn đề cần thiết Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bình Phƣớc giải đƣợc ba vấn đề: Thứ hệ thống lại lý luận rủi ro tín dụng ngân hàng: Khái quát ngân hàng thƣơng mại với hoạt động chủ yếu nó, rủi ro tín dụng ngân hàng, ảnh hƣởng rủi ro tín dụng đến hệ thống ngân hàng kinh tế; Khái niệm khách hàng vay vốn doanh nghiệp Việt Nam; Quản trị rủi ro tín dụng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng theo ủy ban Basel Thứ hai Luận văn nghiên cứu thực trạng công tác quản trị rủi ro hoạt động cấp tín dụng nhóm khách hàng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Bình Phƣớc Trên sở khai thác số liệu dƣ nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Bình Phƣớc, kết hợp với quan sát hoạt động cấp tín dụng thực tế phịng Doanh nghiệp phân tích kết luận kiểm tra tín dụng đợt tự kiểm tra Chi nhánh Từ rút mặt mạnh, điểm cịn tồn cần khắc phục công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Bình Phƣớc giai đoạn 2014-2016 Thứ ba Luận văn đƣa số giải pháp cụ thể việc triển khai quy trình quy định vận dụng vào thực tiễn cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bình Phƣớc nhằm đảm bảo hạn chế đƣợc rủi ro tín dụng phát sinh Đồng thời, Luận văn đề xuất số kiến nghị Agribank, Ngân download by : skknchat@gmail.com 90 hàng nƣớc việc cải thiện môi trƣờng hoạt động nhằm nâng cao hiệu cơng tác Agribank chi nhánh Bình Phƣớc / download by : skknchat@gmail.com 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Thị Liên Diệp (2017) , Quản trị học , Nhà xuất Nhà xuất Lao động xã hội [2] Nguyễn Đăng Dờn (2015), Quản trị Ngân hàng thƣơng mại đại, Nhà xuất Phƣơng Đông [3] Luật tổ chức tín dụng 2010 [4] Luật Doanh nghiệp 2014 [5] Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2009 Chính phủ [6] Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc ngân hàng nhà nƣớc việc ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng [7] Thông tƣ 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2016 Ngân hàng nhà nƣớc Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phƣơng pháp trích dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngồi [8] Thơng tƣ số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/3/2014 Ngân hàng nhà nƣớc sửa đổi Thông tƣ 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2016 [9] Thông tƣ 03/2013/TTNHNN ngày 28 tháng 01 năm 2013 Ngân hành nhà nƣớc Quy định hoạt động thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam [10] Nghị số 1155/NQ-HĐQT ngày 22/8/2012 Hội đồng quản trị Agribank v/v phê duyệt chiến lƣợc phát triển Agribank đến năm 2020 kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2011-2016 [11] Báo cáo kết kinh doanh hàng năm Agribank chi nhánh Bình Phƣớc [12] Quyết định 379/QĐ-QLTD ngày 24/01/2013 Agribank trình tự, thủ tục , thẩm quyền cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp [13] Quyết định 3979/QĐ-PC ngày 13/7/2009 Agribank giao dịch đảm bảo; [14] Joel Bessis, Quản trị rủi ro ngân hàng, Nhà xuất lao động – Xã hội (2012) [15] Tài liệu hội thảo Basel tháng 9/2015 Agribank [16] http://www.binhphuoc.gov.vn download by : skknchat@gmail.com ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM TRẦN VĂN KHOA NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH... cao hiệu quản trị rủi ro khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam chi nhánh Bình Phƣớc II Nhiệm vụ nội dung: Tác giả tìm hiểu lịch sử hình thành trình phát triển, ... trang quản trị rủi ro khách hàng doanh nghiệp NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Phƣớc, tìm hiểu nguyên nhân hạn chế , bất cập quản trị rủi ro khách hàng doanh nghiệp Đề giải pháp khuyến nghị để nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh bình phƣớc ,