0

(LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh thái nguyên

117 3 0
 • (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP quân đội  chi nhánh thái nguyên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:21

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN TRỌNG KIM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN TRỌNG KIM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thanh Đức THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn "Nâng cao hiệu công tác huy động vốn Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Thái Nguyên" trung thực, kết nghiên cứu riêng Các tài liệu, số liệu sử dụng luận văn ngân hàng TMCP Quân Đội- Chi nhánh Thái Nguyên cung cấp, số liệu cá nhân thu thập khảo sát từ đồng nghiệp khách hàng ngân hàng, kết nghiên cứu có liên quan đến đề tài đã đƣợc công bố Các trích dẫn luâ ̣n văn đề u đã đƣơ ̣c chỉ rõ nguồ n gố c Ngày 04 tháng 01 năm 2016 Tác giả luận văn NGUYỄN TRỌNG KIM Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: "Nâng cao hiệu công tác huy động vốn Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên", đã nhận đƣợc hƣớng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin đƣợc bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể đã tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trƣờng, Phòng Đào tạo, khoa, phòng Trƣờng Đa ̣i ho ̣c Kinh t ế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ về mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hƣớng dẫn PGS.TS Nguyễn Thanh Đức, nhà khoa học, thầy, cô giáo Trƣờng Đa ̣i ho ̣c Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Trong q trình thực đề tài, tơi cịn đƣợc giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quân Đội- Chi nhánh Thái Nguyên, anh/chị đồng nghiệp quý khách hàng Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè gia đình đã giúp tơi thực luận văn Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu đó Thái Nguyên, ngày 04 tháng 01 năm 2016 Tác giả luận văn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com iii NGUYỄN TRỌNG KIM MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài .2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài .3 Những đóng góp đề tài Kết cấu nội dung luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIÊN VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .4 1.1 Khái quát về Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Vai trò chức ngân hàng thƣơng mại 1.1.3 Các hoạt động ngân hàng thƣơng mại 1.2 Hoạt động huy động vốn ngân hàng hàng thƣơng mại 12 1.2.1 Khái niệm về vốn hiệu huy động vốn ngân hàng thƣơng mại 12 1.2.2 Vai trò hoạt động huy động vốn ngân hàng thƣơng mại 14 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com iv 1.2.3 Ý nghĩa hoạt động nâng cao hiệu huy động vốn NHTM 17 1.2.4 Các hình thức huy động vốn 18 1.2.5 Các tiêu đánh giá hiệu huy động vốn 20 1.2.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu huy động vốn 22 1.3 Bài học kinh nghiệm số ngân hàng thƣơng mại hoạt động nâng cao hiệu huy động vốn học rút cho ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Thái Nguyên 30 1.3.1 Kinh nghiệm số ngân hàng thƣơng mại hoạt động nâng cao hiệu huy động vốn 30 1.3.2 Bài học rút cho ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Thái Nguyên 34 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 36 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 36 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin 36 2.2.2 Phƣơng pháp tổng hợp thông tin 37 2.2.3 Phƣơng pháp phân tích thông tin 37 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 38 Chƣơng THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 43 3.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Quân Đội Thái Nguyên 43 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Quân Đội Thái Nguyên 43 3.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động chủ yếu Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên 45 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com v 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên 48 3.2 Thực trạng hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên qua tiêu chí đánh giá 50 3.2.1 Một số thành tựu đạt đƣợc nguyên nhân 50 3.2.2 Những vấn đề tồn nguyên nhân 72 Chƣơng GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN TRONG GIAI ĐOẠN 2015-2020 83 4.1 Định hƣớng nâng cao hiệu công tác huy động vốn 83 4.1.1 Định hƣớng phát triển kinh doanh 83 4.1.2 Định hƣớng cụ thể nâng cao hiệu huy động vốn 85 4.2 Các giải pháp nâng cao hiệu công tác huy động vốn 86 4.2.1 Hoàn thiện công tác xây dựng chiến lƣợc kinh doanh Chi nhánh 86 4.2.2 Mở rộng hình thức huy động vốn Chi nhánh 87 4.2.3 Áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt tiết kiệm chi phí huy động vốn 89 4.2.4 Hồn thiện cơng tác Marketing Chi nhánh 91 4.2.5 Đẩy mạnh huy động vốn trung dài hạn 94 4.2.6 Nâng cao trình độ cán bộ, củng cố uy tín Chi nhánh 94 4.2.7 Mở rộng củng cố mạng lƣới kinh doanh Chi nhánh 96 4.3 Kiến nghị 97 4.3.1 Kiến nghị với nhà nƣớc, Chính phủ 97 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam 98 4.3.3 Đối với hội sở ngân hàng TMCP Quân Đội 99 KẾT LUẬN 100 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com vi TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC 103 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CN : Chi nhánh KH : Khách hàng NH : Ngân hàng NHNNVN : Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam NHQĐ : Ngân hàng Quân Đội NHTW : Ngân hàng Trung ƣơng NVHĐ : Nguồn vốn huy động PGD : Phòng giao dịch TCKT : Tổ chức kinh tế TCTD : Tổ chức tín dụng TK : Tài khoản TMCP : Thƣơng mại cổ phần Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com viii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Kết kinh doanh giai đoa ̣n 2012 - 2014 MB Thái Nguyên 48 Bảng 3.2 Quy mô tốc độ tăng trƣởng nguồn vốn huy động 52 Bảng 3.3 Kết huy động vốn theo đối tƣợng huy động Chi nhánh 53 Bảng 3.4 Kết huy động vốn theo phƣơng thức huy động giai đoạn 2012-2014 57 Bảng 3.5 Kết huy động vốn theo kỳ hạn Chi nhánh 60 Bảng 3.6 Kết huy động vốn theo loại tiền Chi nhánh 62 Bảng 3.7 Nguồn vốn huy động số NHTM lớn địa bàn tỉnh Thái Nguyên 64 Bảng 3.8 Tính khoản nguồn vốn huy động Chi nhánh 66 Bảng 3.9 Chi phí huy động vốn Chi nhánh qua năm 67 Bảng 3.10 Đánh giá ngƣời hỏi về mức độ tin cậy với ngân hàng 71 Bảng 3.11 Đánh giá ngƣời hỏi về mức độ đáp ứng ngân hàng 78 Bảng 3.12 Đánh giá khách hàng về lực phục vụ ngân hàng 79 Bảng 3.13 Đánh giá ngƣời hỏi về mức độ đồng cảm nhân viên NH 81 Bảng 3.14 Đánh giá ngƣời hỏi về sở vật chất, phƣơng tiện thiết bị phục vụ ngân hàng 82 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 92 hàng thƣơng mại Nó đƣợc xem công cụ hữu hiệu thiếu để Ngân hàng cung cấp thông tin về thân ngân hàng, về hình ảnh, về loại hình sản phẩm dịch vụ mới… nhằm tiếp cận gần với đối tƣợng khách hàng Đặc biệt, môi trƣờng cạnh tranh ngày gay gắt nhƣ việc xây dựng chiến lƣợc marketing nâng cao uy tín thƣơng hiệu Ngân hàng, từ đó tạo đƣợc lòng tin khách hàng thu hút ngày nhiều khách hàng đến với Ngân hàng Đặc biệt công tác huy động vốn, quảng cáo sản phẩm khâu thiếu đƣợc việc làm cần thiết giúp Ngân hàng đạt hiệu cao huy động vốn Qua đó, khách hàng nắm rõ sản phẩm tiết kiệm mà Ngân hàng có Uy tín vấn đề nhƣng giới thiệu sản phẩm dịch vụ lại vấn đề khác Khách hàng có thể tin tƣởng Ngân hàng nhƣng đƣợc sản phẩm dịch vụ Ngân hàng có họ có nhu cầu đƣợc biết thơng tin từ Ngân hàng việc họ lựa chọn sản phẩm Ngân hàng khác đƣơng nhiên Tiến hành làm tờ rơi giới thiệu dịch vụ sản phẩm, nhƣ dẫn cần thiết quyền lợi khách hàng về số vấn đề trọng tâm nhƣ: thủ tục, hình thức huy động, kỳ hạn lãi suất, quyền lợi thiết thực ngƣời gửi tiền tiện ích sản phẩm, hình thức Marketing hiệu nhiều khách hàng mong muốn Để thực thành công Marketing Ngân hàng, tất nhân viên nhƣ lãnh đạo đều phải tham gia vào hoạt động này, coi tiếp thị công tác trọng tâm, trách nhiệm toàn thể cán bộ, áp dụng chế khuyến khích tạo động lực đến cán Tiếp thị hiệu chính tiếp thị thông qua khách hàng, tức chính khách hàng ngƣời tiếp thị cho ngân hàng gây đƣợc lịng tin uy tín cho ngân hàng cách nhanh hiệu Để cho khách hàng trở thành ngƣời tiếp thị trực Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 93 tiếp cho ngân hàng, trƣớc hết lợi ích công tác phục vụ khách hàng ngân hàng phải đƣợc đặt lên hàng đầu Đây hình thức quảng cáo tốt cho Ngân hàng với chi phí thấp Ngân hàng TMCP Quân Đội cần sớm triển khai tồn hệ thống mơ hình kinh doanh phục vụ khách hàng doanh nghiệp riêng, cá nhân riêng từ đó tạo tính chuyên sâu, chủ động tìm đến khách hàng Có nhƣ Ngân hàng có điều kiện nắm bắt, nghiên cứu sâu sắc nhu cầu nhóm khách hàng từ đó đƣa sản phẩm, dịch vụ phù hợp - Phân định nhóm khách hàng theo đối tƣợng ví dụ với khách hàng cá nhân cần phân định 3nhóm: + Khách hàng hạng sang (private banking): khách hàng nhà giàu đem lại lợi nhuận cao cho Ngân hàng thông qua số dƣ tiền gửi lớn, sản phẩm dịch vụ cung cấp cho đối tƣợng cần đƣợc thiết kế riêng theo yêu cầu khách hàng nhóm khách hàng + Khách hàng trung lƣu (uspacale) khách hàng có thu nhập cao, ổn định, thƣờng xuyên sử dụng dịch vụ Ngân hàng + Khách hàng bình dân: họ không yêu cầu cao về sản phẩm dịch vụ, sản phẩm mang tính dễ dàng thuận tiện Từ việc phân định nhóm khách hàng Ngân hàng có định giá nhóm khách hàng nhƣ số ƣu đãi cách kịp thời, nắm bắt nhu cầu khách hàng để nhanh chóng đáp ứng tạo gắn bó trung thành Ngân hàng khách hàng Xây dựng văn hóa giao dịch MB đặc thù hoạt động Ngân hàng ngành dịch vụ, hoạt động Ngân hàng diễn ngƣời với Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 94 ngƣời phƣơng diện giao tiếp hàng ngày Công nghệ sản phẩm có thể học theo, có thể bị bắt chƣớc song yếu tố ngƣời (văn hóa giao dịch) không dễ có đƣợc, cần xây dựng văn hoá giao dịch đặc thù MB để lại lịng khách hàng hình ảnh riêng có MB 4.2.5 Đẩy mạnh huy động vốn trung dài hạn Hiện về cấu nguồn vốn vấn đề mà Ngân hàng cần đáng quan tâm, cấu nguồn vốn gắn liền đến kỳ hạn sử dụng vốn bị khống chế tỷ lệ Ngân hàng Nhà nƣớc Thực tế vốn huy động ngắn hạn Chi nhánh chiếm đa số tổng vốn huy động, nhƣng nhu cầu sử dụng vốn cho vay dự án có nhu cầu vốn dài hạn địa bàn lớn, toán khó với Chi nhánh Để đáp ứng nguồn vốn giải pháp tốt Ngân hàng TMCP Quân Đội cần thiết cho đời sản phẩm tiết kiệm dài hạn hấp dẫn với ngƣời sử dụng Huy động vốn trung dài hạn từ phát hành giấy tờ có giá thơng qua hình thức phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu phải phân tích chính xác tình hình kinh tế xã hội dự tính diễn biến thị trƣờng tiền tệ khoảng thời gian dài để đƣa lãi suất phù hợp vừa đảm bảo thu hút đƣợc nguồn vốn vừa đảm bảo lợi ích cho Ngân hàng 4.2.6 Nâng cao trình độ cán bộ, củng cố uy tín Chi nhánh Nguồn nhân lực yếu tố định cho thành công Ngân hàng, việc phát triển nguồn nhân lực làm tốt công tác đào tạo nhiệm vụ có tính chất sinh tồn chi nhánh MB Thái Nguyên Việc xây dựng đội ngũ cán vững vàng về trình độ chuyên môn, am hiểu nghiệp vu, lực cao, có phẩm chất đạo đức tốt không nâng cao hiệu huy động vốn nói riêng mà đảm bảo phát Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 95 triển ổn đinh, vững mạnh, đơn vị hoạt động lĩnh vực nhạy cảm nhƣ Ngân hàng Trong năm gần đây, mà thị trƣờng tài chính Việt Nam đã phát triển mạnh vấn đề nguồn nhân lực đƣợc đề cao hết Chính vậy, Chi nhánh MB Thái Nguyên cần phải thực giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực nhƣ: - Không ngừng tổ chức đào tạo, đào tạo lại để nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán có Đặc biệt trọng đến việc nâng cao trình độ nghiệp vụ, khả hiểu biết phân tích thị trƣờng, kỹ khai thác dịch vụ, thái độ phục vụ, tƣ vấn chăm sóc khách hàng đội ngũ cán trực tiếp bán sản phẩm dịch vụ Ngân hàng - Thực thƣờng xuyên nghiêm túc, có kết công tác quy hoạch, đánh giá cán bộ, phân cơng cơng việc phù hợp với lực trình độ cán bộ, xây dựng đƣợc đội ngũ cán có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần trách nhiệm cao, có đủ lĩnh lực chuyên môn để hồn thành tốt cơng việc đảm nhiệm, quan tâm bồi dƣỡng đội ngũ cán chủ chốt - Tiếp tục quán triệt thực Quy chế nội quy lao động văn hoá doanh nghiệp, đảm bảo cán Chi nhánh đều thấm nhuần thực lề lối làm việc kỷ cƣơng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, xác định trách nhiệm cán quản trị hệ thống, có chính sách chế độ thƣởng phạt nghiêm minh Cán tuyển dụng phải đƣợc đào tạo về ý thức trách nhiệm, quy tắc ứng xử vị trí công việc - Cử cán bộ, nhân viên tham qua, học tập, trao đổi kinh nghiệm với Ngân hàng khác địa bàn nhƣ Ngân hàng hệ thống Ngân hàng nƣớc để vừa nâng cao kiến thức, vừa học hỏi thêm kinh nghiệm quý báu về vận dụng phục vụ cho Ngân hàng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 96 - Xây dựng đƣợc đội ngũ giao dịch viên có trình độ nghiệp vụ chun mơn cao, có tinh thần trách nhiệm tốt, có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong chuyên nghiệp, nghiêm chỉnh, trung thực, tôn trọng khách hàng Nhân viên Ngân hàng cần phải hiểu nhận biết đƣợc sống Ngân hàng chính chính khách hàng phải biết quan tâm chia sẻ khách hàng thƣờng xuyên, nhƣ khách hàng Điều làm cho khách hàng cảm thấy thân thiện đến giao dịch, họ trở nên gắn bó với Ngân hàng trở thành khách hàng truyền thống Ngân hàng - Ngân hàng tiếp tục phát động phong trào thi đua, sáng kiến cải tiến nghiệp vụ, tiến hành tổng kết sau đợt thi đua có khen thƣởng kịp thời phân, phòng ban, cá nhân có thành tích xuất sắc Ban lãnh đạo Chi nhánh cần quan tâm, động viên đến cán nhân viên Ngân hàng, tạo cho họ môi trƣờng làm việc thuận lợi với tâm lý thoải mái Từ đó, thúc đẩy thành viên cố gắng, hết lòng làm việc mái nhà chung MB 4.2.7 Mở rộng củng cố mạng lưới kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng có mạng lƣới kinh doanh rộng liên kết Phịng giao dịch tốt tạo ƣu lớn huy động vốn nhàn rỗi từ thành phần kinh tế từ đó thúc đẩy tăng trƣởng vốn huy động Vì để nâng cao chất lƣợng phục vụ hiệu kinh doanh Phòng giao dịch trực thuộc, Chi nhánh MB Thái Nguyên cần phải: - Rà soát, đánh giá hoạt động tồn phịng giao dịch, tiến hành điều chỉnh xếp lại mạng lƣới phù hợp với yêu cầu Đối với phịng giao dịch hoạt động khơng hiệu quả, Chi nhánh cần tìm hiểu nguyên nhân có giải pháp khắc phục kịp thời Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 97 - Chi nhánh tiếp tục nghiên cứu mở rộng mạng lƣới địa bàn tiềm năng, khu đô thị, thƣơng mại có tiềm ví dụ nhƣ Khu Gang Thép TP Thái Nguyên, TP Sơng Cơng Cần tích cực tìm địa điểm th từ đó xây dựng phòng giao dịch theo tiêu chuẩn mẫu MB, văn phịng làm việc thống mát, đại, ổn định gắn liền lâu dài với dân cƣ TCKT - Chuẩn hoá phòng giao dịch chƣa đảm bảo tiêu chuẩn MB Trang bị sở vật chất định hƣớng đại đồng đến Phòng giao dịch Nhằm đảm bảo đủ điều kiện công tác giao dịch phục vụ khách hàng, không ngừng nâng cao uy tín vị MB thị trƣờng - Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin khai thác có hiệu chƣơng trình cơng nghệ phục vụ sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, đảm bảo đƣờng truyền thông suốt nhằm đáp ứng tốt nhu cầu giao dịch khách hàng, thu hút thêm lƣợng khách hàng tham gia sử dụng sản phẩm, dịch vụ MB 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với nhà nước, Chính phủ - Nhà nƣớc với quan chức ḿình đảm bảo điều tiết nền kinh tế thị trƣờng phát triển ổn định, tránh đột biến làm giảm bất thƣờng giá trị khoản tiền gửi ngân hàng, tạo nên ổn định về tâm lý, mục đích gửi tiền, khiến cho ngƣời dân hƣớng tới giao dịch tiền tệ ngân hàng - Nhà nƣớc với quan chức năng, quyền lực phải xác định đƣợc môi trƣờng pháp lý đảm bảo tính đồng ổn định nhằm bảo vệ quyền lợi ngƣời gửi tiền, đáp ứng đƣợc nguyện vọng chung ngƣời bỏ vốn, mong đợi có hệ thống pháp lý rõ ràng, đầy đủ b́ình đẳng - Có chính sách khuyến khích hệ thống ngân hàng nƣớc để về lâu dài có đủ sức mạnh cạnh tranh với hệ thống ngân hàng nƣớc tăng cƣờng vai tr ̣ò chủ đạo hệ thống ngân hàng nƣớc nền Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 98 kinh tế Việc đổi mới, đại hoá công nghệ ngân hàng phải đƣợc thực đồng ngân hàng phát huy đƣợc hiệu hoạt động Mặt khác, việc đ ̣i hỏi nhiều tiền vốn Do đó, nhà nƣớc cần hỗ trợ giải pháp vốn cho ngân hàng việc nâng cấp, đổi trang thiết bị phục vụ công tác tốn khơng dùng tiền mặt nhƣ cơng nghệ lĩnh vực khác ngân hàng - Tạo mơi trƣờng cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh chủ thể cung cấp dịch vụ ngân hàng Hiện nay, chế quản lý, đặc biệt về tài chính, mang tính phân biệt đối xử chủ thể tham gia cung cấp dịch vụ Đây nguyên nhân dẫn đến tƣợng cạnh tranh thị trƣờng dịch vụ ngân hàng chƣa thực bình đẳng làm cho thị trƣờng dịch vụ ngân hàng Việt Nam sôi động 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước Việt Nam Ngân hàng nhà nƣớc với chức hoạch định, tổ chức thực kiểm soát, điều tiết việc thực chính sách tiền tệ quốc gia phải đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hệ thống ngân hàng phù hợp với phát triển nền kinh tế thị trƣờng Muốn vậy, ngân hàng nhà nƣớc phải thực biện pháp sau: - Tiếp tục có biện pháp chủ động kiềm chế đẩy lùi nguy lạm phát nhằm ổn định giá trị đồng nội tệ ổn định giá trị mục tiêu hàng đầu chính sách tiền tệ, lạm phát cao đồng tiền bị giá khiến ngƣời dân chuyển qua giữ tài sản dƣới dạng tích luỹ vàng, ngoại tệ, ngân hàng khó khăn việc thu hút vốn - Ngân hàng nhà nƣớc cần điều hành chính sách lăi suất cách linh hoạt nữa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức ngƣời dân về tính an toàn sinh lời việc gửi tiền vào ngân hàng - Ngân hàng nhà nƣớc cần tiếp tục hoàn thiện môi trƣờng pháp lý cho hoạt động ngân hàng phù hợp với chuẩn mực quốc tế Định hƣớng phát triển Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 99 dịch vụ ngân hàng, phát triển công nghệ thông tin xây dƣng chuẩn mực chung tồn hệ thống nhƣ: tốn, điện tử, huy động vốn, cho vay tạo sở pháp lý định hƣớng cho ngân hàng tắt, đón đầu nhằm mở rộng nguồn vốn thƣơng hiệu thời kỳ hội nhập Mặt khác, xuất phát từ giải pháp nhằm đa dạng hoá sản phẩm trên, Ngân hàng nhà nƣớc nên cho phép thành lập phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm chung cho hệ thống ngân hàng giám sát chặt chẽ việc ngân hàng cạnh tranh giá, phí sản phẩm dịch vụ ph ̣òng đƣợc thành lập 4.3.3 Đối với hội sở ngân hàng TMCP Quân Đội Hiện nay, chi nhánh NH TMCP quân đội thực lãi suất huy động vốn sở khung lãi suất hội sở quy định theo thoả thuận hiệp hội ngân hàng, chịu khống chế về chênh lệch lãi suất số chế khác ngân hàng thƣơng mại cổ phần đƣợc hoàn toàn chủ động tài chính nên đó tạo chênh lệch lớn về lãi suất hai hệ thống ngân hàng, đã gây khó khăn cho ngân hàng thƣơng mại quốc doanh cạnh tranh, kinh doanh Kính đề nghị NH TMCP Quân Đội nghiên cứu, xem xét có giải pháp, tạo chủ động tối đa cho chi nhánh hoạt động kinh doanh nhƣ định lãi suất huy động có thể cạnh tranh với ngân hàng thƣơng mại cổ phần điều kiện Các sản phẩm huy động ngân hàng thƣơng mại cổ phần đa dạng tiện ích, nhiên NH TMCP Quân Đội quy định hình thức huy động vốn chƣa đa dạng, khơng cịn đáp ứng đƣợc nhu cầu nay, số hình thức khơng cịn phù hợp Kính đề nghị NH TMCP Quân Đội sớm ban hành văn theo hƣớng quy định đa dạng hình thức huy động vốn đồng thời mở tạo chủ động cho chi nhánh có thể áp dụng hình thức huy động vốn chƣa có quy định phù hợp với yêu cầu thực tế Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 100 Về công nghệ ngân hàng Kính đề nghị NH TMCP Quân Đội xem xét hỗ trợ tạo điều kiện cho chi nhánh: Thực đồng chƣơng trình giao dịch đến 100% phịng giao dịch trực thuộc Hiện nay, chi nhánh MB Thái Nguyên số chi nhánh khác hệ thống vẫn tồn song song hai chƣơng trình đã gây nhiều khó khăn điều hành; Có chế hỗ trợ về chƣơng trình phần mềm chi nhánh có thể chủ động sản phẩm không trái quy định, phù hợp với yêu cầu thị trƣờng về huy động vốn, dịch vụ……; Tạo điều kiện cho chi nhánh có thể chủ động mua sắm thiết bị, máy tính,… phục vụ nhu cầu thiết yếu công việc Về mơ hình tổ chức, nên tách phận giao dịch phòng khách hàng hợp lý, phù hợp với chuẩn mực mơ hình tổ chức đại Về công tác cán bộ, đề nghị NH TMCP Quân Đội ban hành quy chế luân chuyển cán thực nghiêm túc có luân chuyển cán tạo luồng sinh khí kinh doanh mới, tăng cƣờng chất lƣợng công tác, tự kiểm tra chéo có hiệu quả, tạo tâm lý quen thuộc với thay đổi, đổi KẾT LUẬN Đề tài “Nâng cao hiệu công tác huy động vốn Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên” nghiên cứu cách có hệ thống, toàn diện về hoạt động huy động vốn MB Thái Nguyên Luận văn có đóng góp chủ yếu sau: Hệ thống hóa vấn đề lý luận về hoạt động ngân hàng thƣơng mại nói chung hoạt động huy động vốn nói riêng Đồng thời nêu rõ tiêu đánh giá nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu công tác huy động vốn ngân hàng Nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên Kết cho thấy khả cạnh tranh hiệu huy động vốn MB Thái Nguyên nhiều hạn chế, loại hình huy động vốn hầu hết vẫn loại hình trùn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 101 thống, thị phần chƣa tƣơng xứng với tiềm ngân hàng Hơn nữa, mạng lƣới điểm giao dịch MB Thái Nguyên ít nên hoạt động huy động vốn gặp khó khăn Tuy nhiên thực tốt công tác mở rộng hình thức huy động vốn, xây dựng chiến lƣợc kinh doanh hợp lý, trọng mức hoạt động hỗ trợ MB Thái Nguyên vẫn có khả đẩy mạnh hoạt động huy động vốn dựa mạnh sẵn có Căn vào chiến lƣợc phát triển Ngân hàng TMCP Quân Đội, mục tiêu phát triển hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Quân Đội- Chi nhánh Thái Nguyên, đồng thời dựa sở phân tích khoa học thực tiễn để đƣa hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác huy động vốn MB Thái Nguyên Những kết đạt đƣợc luận văn có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao hiệu công tác huy động vốn MB Thái Nguyên, giúp Chi nhánh cạnh tranh với đối thủ địa bàn tỉnh Để hồn thành luận văn này, với lịng kính trọng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn hƣớng dẫn tận tình giáo PGS.TS Nguyễn Thanh Đức đã nhiệt tình giúp đỡ em trình thực đề tài Do thời gian nghiên cứu có hạn nên mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy cô giáo, lãnh đạo quan để em tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Thị Cúc (2008), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê, Hà Nội David Cox (1997), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB CTQG, Hà Nội Nguyễn Đăng Dờn, Hoàng Đức, Trần Huy Hoàng, Trầm Xuân Hƣơng Nguyễn Quốc Anh (2003), Tín dụng - Ngân Hàng, NXB Thống Kê Nguyễn Đăng Dờn (2009), Tiền tệ ngân hàng, NXB Đại học quốc gia TH HCM Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 102 Nguyễn Đăng Dờn (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Frederic S.Misku (1994), Tiền tệ, ngân hàng trị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội Phan Thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB GTVT, Hà Nội Hoàng Văn Hải (2013), Giáo trình Quản trị chiến lược, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 10 Nguyễn Thị Hiền (2007), "Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thƣơng mại cổ phần", Tạp chí ngân hàng, số 5, Hà Nội 11 Tô Ngọc Hƣng (2001), Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng, NXB GTVT, Hà Nội 12 Phạm Thị Thu Hƣơng, Phi Trọng Hiển (2006), "Phƣơng hƣớng giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ", Tạp chí ngân hàng, số 21, Hà Nội 13 Nguyễn Minh Kiều (2011), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội 14 Nguyễn Đại La (2006), "Nâng cao Năng lực quản trị rủi ro ngân hàng thƣơng mại", Tạp Chí Ngân hàng, số 9, Hà Nội 15 Dƣơng Thị Bình Minh, Sử Đình Thành, (2003), Lý thuyết tài tiền tệ, NXB Thống kê 16 Nguyễn Thị Mùi (2006), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính, Hà Nội 17 Hà Thị Kim Nga (2006), "Các loại rủi ro quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng", Tạp chí Ngân hàng, số chuyên đề, Hà Nội 18 Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên, Báo cáo hàng năm (2014-2014) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 103 19 Ngân hàng nhà nƣớc - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, Báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng địa bàn 20 Ngân hàng TMCP Quân Đội (2014) Các tài liệu chiến lược phát triển đến năm 2015 2020 21 Peter S.Rose (2001), Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội 22 Peter S.Rose (2004), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính 23 Philip Koler (1997), Quản trị Marketing, NXB Thống Kê, Hà Nội 24 Quản trị tài đầu tư - Lý thuyết ứng dụng (2008), NXB Lao động xã hội, Hà Nội 25 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010, Hà Nội 26 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010, Hà Nội 27 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, Luật TCTD năm 2014, Hà nội 28 Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg ngày 24/05/2006 Thủ tƣớng Chính Phủ về việc phê duyệt dự án phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2014 định hƣớng đến năm 2020 29 Nguyễn Hữu Tài (2002), Giáo trình lý thuyết tài tiền tệ, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 30 Nguyễn Đinh Tài (1997), Sử dụng cơng cụ tài - tiền tệ để huy động cho đầu tư phát triển, NXB Tài Chính, Hà Nội 31 Ngô Kim Thanh (2011), Giáo trình Quản trị chiến lược, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 32 Nguyễn Văn Tiến (2012), Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Thống kê PHỤ LỤC Phiếu khảo sát Kính gửi: Quý Khách hàng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 104 Tôi Nguyễn Trọng Kim - cán Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Thái Nguyên, thực nghiên cứu về công tác huy động vốn Chi nhánh Vì vậy, tơi cần lấy ý kiến đánh giá Anh/Chị về hoạt động quản lý triển khai dịch vụ huy động vốn Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên Rất mong Anh/Chị dành thời gian trả lời câu hỏi khảo sát dƣới Kính mong nhận đựợc giúp đỡ! Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Phần 1: Thông tin cá nhân Quý đồng nghiệp xin vui lịng cho biết số thơng tin cá nhân: Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 105 - Họ tên: ……………………………………………… - Giới tính: Nam - Tuổi: Nữ Dƣới 30 tuổi Từ 30 - 40 tuổi Trên 50 tuổi Từ 40 -50 tuổi - Phần 2: Các thông tin hoạt động dịch vụ huy động vốn Xin vui lòng đánh dấu X vào ô dƣới tƣơng ứng với mức độ đồng ý về phát biểu đánh giá về mức độ đồng ý Anh/Chị nhận định về nhân tố ảnh hƣởng tới hoạt động huy động vốn Chi nhánh (1= Hoàn tồn khơng đồng ý; = Khơng đồng ý; = trung bình (Trung lập); = Đồng ý; = Hồn tồn đồng ý) Tiêu chí STT Mức độ tin cậy ngân hàng Các cam kết với khách hàng đƣợc Ngân hàng thực tốt Hình thức cách thức tính lãi chính xác minh bạch Việc bảo mật thông tin cá nhân khoản tiền gửi đƣợc thực tốt Các giao dịch tài khoản tiền gửi đƣợc kiểm soát tốt Ngân hàng tạo đƣợc cảm giác an toàn giao dịch Mức độ đáp ứng ngân hàng Sự điều chỉnh lãi suất tiền gửi đƣợc kịp thời có sức cạnh tranh Thời gian giao dịch ngày thuận tiện Việc đáp ứng nhu cầu vốn trƣớc hạn nhanh chóng, kịp thời cho khách hàng (Rút tiền trƣớc hạn, vay cầm cố chiết khấu) Các hình thức huy động đa dạng, đáp ứng nhu cầu khách hàng Quy trình thủ tục liên quan đến việc gửi tiền đơn giản, thuận tiện Năng lực phục vụ ngân hàng Bảng thông báo lãi suất đƣợc thiết kế rõ ràng, đầy đủ thông tin Không nhiều thời gian cho giao dịch tiền gửi Nhân viên ngân hàng sẵn sàng phục vụ Nhân viên giao dịch có kiến thức, kỹ khả truyền Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 106 đạt, giới thiệu sản phẩm dịch vụ tốt Nhân viên giao dịch có phong cách giao dịch văn minh, lịch Mức độ đồng cảm nhân viên NH Việc giải khiếu nại khách hàng đƣợc thực nhanh chóng, hợp lý Nhân viên ngân hàng có tƣ vấn, hƣớng dẫn giải thích rõ ràng cho KH Nhân viên tiếp thu, lắng nghe ý kiến phản hồi KH Không có phân biệt đối xử, nhân viên thƣờng quan tâm ý đến khách hàng, Nhân viên hiểu đƣợc nhu cầu đặc biệt khách hàng Cơ sở vật chất, phƣơng tiện thiết bị phục vụ ngân hàng Ngân hàng có trang thiết bị, công nghệ đại Cơ sở vật chất đầy đủ, bố trí chỗ ngồi tốt, tiện lợi tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng Các tài liệu, tờ rơi, ấn tiền gửi hình ảnh đẹp, đầy đủ thông tin, dễ hiểu sẵn có Trang phục nhân viên đồng bộ, gọn gàng, lịch mang lại cảm giác thân thiện chuyên nghiệp Mạng lƣới, địa điểm giao dịch thuận tiện Xin chân thành cảm ơn! Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com ... Thực trạng công tác huy động nguồn vốn Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên Chƣơng Giải pháp nâng cao hiệu công tác huy động vốn Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn... hƣởng đến trình huy động vốn Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên? - Những tiêu chi? ? có hiệu công tác đánh giá hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên - Những... tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Thái Nguyên - Đƣa giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên Đối tƣợng
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh thái nguyên ,

Hình ảnh liên quan

Qua bảng số liệu 3.3 nhận thấy nếu phân theo đối tƣợng huy động vốn thì nguồn vốn huy động của Chi nhánh ngân hàng MB Thái Nguyên đƣợc chia thành tiền gửi từ dân cƣ và tiền gửi từ các tổ chức kinh tế, cụ thể nhƣ sau: - (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP quân đội  chi nhánh thái nguyên

ua.

bảng số liệu 3.3 nhận thấy nếu phân theo đối tƣợng huy động vốn thì nguồn vốn huy động của Chi nhánh ngân hàng MB Thái Nguyên đƣợc chia thành tiền gửi từ dân cƣ và tiền gửi từ các tổ chức kinh tế, cụ thể nhƣ sau: Xem tại trang 65 của tài liệu.
Bảng 3.4. Kết quả huy động vốn theo phƣơng thức huy động giai đoạn 2012-2014 - (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP quân đội  chi nhánh thái nguyên

Bảng 3.4..

Kết quả huy động vốn theo phƣơng thức huy động giai đoạn 2012-2014 Xem tại trang 68 của tài liệu.
Theo bảng số liệu nhận thấy Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Thái Nguyên đang sử dụng hai phƣơng thức chủ yếu để huy động vốn cụ thể đó là: - (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP quân đội  chi nhánh thái nguyên

heo.

bảng số liệu nhận thấy Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Thái Nguyên đang sử dụng hai phƣơng thức chủ yếu để huy động vốn cụ thể đó là: Xem tại trang 69 của tài liệu.
Nhƣ vậy, với việc đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, nguồn vốn huy động của ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Thái Nguyên liên tục tăng qua các năm với tốc độ tăng trƣởng tƣơng đối cao, qua đây thể hiện hiệu quả huy động vốn của Chi nhánh ngày càn - (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP quân đội  chi nhánh thái nguyên

h.

ƣ vậy, với việc đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, nguồn vốn huy động của ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Thái Nguyên liên tục tăng qua các năm với tốc độ tăng trƣởng tƣơng đối cao, qua đây thể hiện hiệu quả huy động vốn của Chi nhánh ngày càn Xem tại trang 71 của tài liệu.
Nhìn vào bảng số liệu nhận thấy trong cơ cấu nguồn vốn huy động theo phƣơng thức kỳ hạn cả nguồn vốn ngắn hạn và trung dài hạn của NH TMCP Quân Đội chi nhánh Thái Nguyên đều có sự tăng trƣởng đều qua các năm và chủ yếu là nguồn vốn huy động ngắn hạ - (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP quân đội  chi nhánh thái nguyên

h.

ìn vào bảng số liệu nhận thấy trong cơ cấu nguồn vốn huy động theo phƣơng thức kỳ hạn cả nguồn vốn ngắn hạn và trung dài hạn của NH TMCP Quân Đội chi nhánh Thái Nguyên đều có sự tăng trƣởng đều qua các năm và chủ yếu là nguồn vốn huy động ngắn hạ Xem tại trang 72 của tài liệu.
Bảng 3.7. Nguồn vốn huy động của một số NHTM lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên - (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP quân đội  chi nhánh thái nguyên

Bảng 3.7..

Nguồn vốn huy động của một số NHTM lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Xem tại trang 75 của tài liệu.
tạo dựng đƣợc hình ảnh đẹp trong quan hệ với khách hàng. - Những nhân tố khác.  - (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP quân đội  chi nhánh thái nguyên

t.

ạo dựng đƣợc hình ảnh đẹp trong quan hệ với khách hàng. - Những nhân tố khác. Xem tại trang 82 của tài liệu.
Qua số liệu trong bảng 3.10 và biểu đồ 3.1 cho ta thấy: Khách hàng đánh giá khá cao về các yếu tố liên quan đến mức độ tin cậy của khách hàng đối với ngân hàng, đây là yếu tố quan trọng hàng đầu nhằm thu hút vốn đầu tƣ và tiền gửi của khách hàng vào n - (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP quân đội  chi nhánh thái nguyên

ua.

số liệu trong bảng 3.10 và biểu đồ 3.1 cho ta thấy: Khách hàng đánh giá khá cao về các yếu tố liên quan đến mức độ tin cậy của khách hàng đối với ngân hàng, đây là yếu tố quan trọng hàng đầu nhằm thu hút vốn đầu tƣ và tiền gửi của khách hàng vào n Xem tại trang 83 của tài liệu.
Bảng 3.11. Đánh giá của ngƣời hỏi về mức độ đáp ứng của ngân hàng - (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP quân đội  chi nhánh thái nguyên

Bảng 3.11..

Đánh giá của ngƣời hỏi về mức độ đáp ứng của ngân hàng Xem tại trang 89 của tài liệu.
4 Các hình thức huy động đa dạng, đáp ứng nhu cầu - (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP quân đội  chi nhánh thái nguyên

4.

Các hình thức huy động đa dạng, đáp ứng nhu cầu Xem tại trang 90 của tài liệu.
1 Bảng thông báo lãi suất đƣợc thiết kế rõ ràng, đầy đủ thông tin 4,60 2 Không mất nhiều thời gian cho một giao dịch tiền gửi 3,05 - (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP quân đội  chi nhánh thái nguyên

1.

Bảng thông báo lãi suất đƣợc thiết kế rõ ràng, đầy đủ thông tin 4,60 2 Không mất nhiều thời gian cho một giao dịch tiền gửi 3,05 Xem tại trang 91 của tài liệu.
Bảng 3.13. Đánh giá của ngƣời hỏi về mức độ đồng cảm của nhân viên NH - (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP quân đội  chi nhánh thái nguyên

Bảng 3.13..

Đánh giá của ngƣời hỏi về mức độ đồng cảm của nhân viên NH Xem tại trang 92 của tài liệu.
Bảng 3.14: Đánh giá của ngƣời hỏi về cơ sở vật chất, phƣơng tiện thiết bị phục vụ của ngân hàng - (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP quân đội  chi nhánh thái nguyên

Bảng 3.14.

Đánh giá của ngƣời hỏi về cơ sở vật chất, phƣơng tiện thiết bị phục vụ của ngân hàng Xem tại trang 93 của tài liệu.
1 Bảng thông báo lãi suất đƣợc thiết kế rõ ràng, đầy đủ thông tin 2 Không mất nhiều thời gian cho một giao dịch tiền gửi - (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP quân đội  chi nhánh thái nguyên

1.

Bảng thông báo lãi suất đƣợc thiết kế rõ ràng, đầy đủ thông tin 2 Không mất nhiều thời gian cho một giao dịch tiền gửi Xem tại trang 116 của tài liệu.
3 Các tài liệu, tờ rơi, ấn chỉ tiền gửi hình ảnh đẹp, đầy đủ thông tin, dễ hiểu và sẵn có - (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP quân đội  chi nhánh thái nguyên

3.

Các tài liệu, tờ rơi, ấn chỉ tiền gửi hình ảnh đẹp, đầy đủ thông tin, dễ hiểu và sẵn có Xem tại trang 117 của tài liệu.

Từ khóa liên quan