0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (117 trang)

Đẩy mạnh huy động vốn trung và dài hạn

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (Trang 105 -105 )

5. Kết cấu và nội dung của luận văn

4.2.5. Đẩy mạnh huy động vốn trung và dài hạn

Hiện nay về cơ cấu nguồn vốn là một vấn đề mà Ngân hàng cần đáng quan tâm, cơ cấu nguồn vốn gắn liền đến kỳ hạn sử dụng vốn và bị khống chế tỷ lệ bởi Ngân hàng Nhà nƣớc. Thực tế hiện nay vốn huy động ngắn hạn của Chi nhánh luôn chiếm đa số trong tổng vốn huy động, nhƣng nhu cầu sử dụng vốn cho vay những dự án có nhu cầu vốn dài hạn tại địa bàn là rất lớn, đây là bài toán khó với Chi nhánh. Để đáp ứng nguồn vốn này giải pháp tốt nhất là Ngân hàng TMCP Quân Đội cần thiết cho ra đời những sản phẩm tiết kiệm dài hạn hấp dẫn với ngƣời sử dụng. Huy động vốn trung dài hạn từ phát hành giấy tờ có giá thông qua hình thức phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, khi phát hành trái phiếu phải phân tích chính xác tình hình kinh tế xã hội và những dự tính diễn biến trên thị trƣờng tiền tệ trong một khoảng thời gian dài để đƣa ra lãi suất phù hợp vừa đảm bảo thu hút đƣợc nguồn vốn vừa đảm bảo lợi ích cho Ngân hàng.

4.2.6. Nâng cao trình độ cán bộ, củng cố uy tín của Chi nhánh

Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của Ngân hàng, do vậy việc phát triển nguồn nhân lực và làm tốt công tác đào tạo là nhiệm vụ có tính chất sinh tồn của chi nhánh MB Thái Nguyên.

Việc xây dựng một đội ngũ cán bộ vững vàng về trình độ chuyên môn, am hiểu nghiệp vu, năng lực cao, có phẩm chất đạo đức tốt sẽ không chỉ nâng cao hiệu quả huy động vốn nói riêng mà còn đảm bảo sự phát

triển ổn đinh, vững mạnh, nhất là đối với những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nhạy cảm nhƣ Ngân hàng. Trong những năm gần đây, khi mà thị trƣờng tài chính Việt Nam đã và đang phát triển khá mạnh thì vấn đề nguồn nhân lực càng đƣợc đề cao hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, Chi nhánh MB Thái Nguyên cần phải thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lƣợng nguồn nhân lực nhƣ:

- Không ngừng tổ chức đào tạo, đào tạo lại để nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ hiện có. Đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao trình độ nghiệp vụ, khả năng hiểu biết và phân tích thị trƣờng, kỹ năng khai thác dịch vụ, thái độ phục vụ, tƣ vấn chăm sóc khách hàng đối với đội ngũ cán bộ trực tiếp bán sản phẩm dịch vụ Ngân hàng.

- Thực hiện thƣờng xuyên nghiêm túc, có kết quả công tác quy hoạch, đánh giá cán bộ, phân công công việc phù hợp với năng lực trình độ cán bộ, xây dựng đƣợc đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, có đủ bản lĩnh và năng lực chuyên môn để hoàn thành tốt công việc đảm nhiệm, quan tâm bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt.

- Tiếp tục quán triệt thực hiện Quy chế nội quy lao động và văn hoá doanh nghiệp, đảm bảo mỗi cán bộ trong Chi nhánh đều thấm nhuần và thực hiện lề lối làm việc kỷ cƣơng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, xác định trách nhiệm của từng cán bộ trong quản trị hệ thống, có chính sách chế độ thƣởng phạt nghiêm minh. Cán bộ mới tuyển dụng phải đƣợc đào tạo về ý thức trách nhiệm, quy tắc ứng xử trong từng vị trí công việc.

- Cử cán bộ, nhân viên đi tham qua, học tập, trao đổi kinh nghiệm với các Ngân hàng khác trên địa bàn cũng nhƣ các Ngân hàng trong hệ thống và Ngân hàng nƣớc ngoài để vừa nâng cao kiến thức, vừa học hỏi thêm những kinh nghiệm quý báu về vận dụng phục vụ cho Ngân hàng mình.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

- Xây dựng đƣợc một đội ngũ giao dịch viên có trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm tốt, có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong chuyên nghiệp, nghiêm chỉnh, trung thực, luôn tôn trọng khách hàng. Nhân viên Ngân hàng cần phải hiểu và nhận biết đƣợc sự sống còn của Ngân hàng chính là chính là khách hàng phải biết quan tâm và chia sẻ đối với những khách hàng thƣờng xuyên, cũng nhƣ những khách hàng mới. Điều này sẽ làm cho khách hàng cảm thấy thân thiện khi đến giao dịch, họ sẽ trở nên gắn bó hơn với Ngân hàng và trở thành khách hàng truyền thống của Ngân hàng.

- Ngân hàng tiếp tục phát động các phong trào thi đua, các sáng kiến cải tiến nghiệp vụ, tiến hành tổng kết sau mỗi đợt thi đua và có khen thƣởng kịp thời đối với những bộ phân, phòng ban, những cá nhân có thành tích xuất sắc. Ban lãnh đạo Chi nhánh cần quan tâm, động viên đến cán bộ nhân viên trong Ngân hàng, tạo cho họ môi trƣờng làm việc thuận lợi với tâm lý thoải mái. Từ đó, thúc đẩy mỗi thành viên hết sức cố gắng, hết lòng làm việc vì mái nhà chung MB.

4.2.7. Mở rộng và củng cố mạng lưới kinh doanh của Chi nhánh.

Ngân hàng có mạng lƣới kinh doanh rộng và sự liên kết của các Phòng giao dịch tốt thì sẽ tạo ƣu thế rất lớn trong huy động vốn nhàn rỗi từ mọi thành phần kinh tế từ đó thúc đẩy tăng trƣởng vốn huy động. Vì vậy để nâng cao chất lƣợng phục vụ và hiệu quả kinh doanh của các Phòng giao dịch trực thuộc, Chi nhánh MB Thái Nguyên cần phải:

- Rà soát, đánh giá hoạt động của toàn bộ các phòng giao dịch, tiến hành điều chỉnh và sắp xếp lại mạng lƣới phù hợp với yêu cầu. Đối với những phòng giao dịch hoạt động không hiệu quả, Chi nhánh cần tìm hiểu nguyên nhân và có giải pháp khắc phục kịp thời.

- Chi nhánh tiếp tục nghiên cứu và mở rộng mạng lƣới ở các địa bàn tiềm năng, các khu đô thị, thƣơng mại có tiềm năng ví dụ nhƣ Khu Gang Thép của TP Thái Nguyên, TP Sông Công... Cần tích cực tìm địa điểm thuê từ đó xây dựng các phòng giao dịch theo đúng tiêu chuẩn mẫu của MB, văn phòng làm việc thoáng mát, hiện đại, ổn định và gắn liền lâu dài với dân cƣ và các TCKT.

- Chuẩn hoá các phòng giao dịch chƣa đảm bảo tiêu chuẩn của MB. Trang bị cơ sở vật chất định hƣớng hiện đại và đồng bộ đến Phòng giao dịch. Nhằm đảm bảo đủ điều kiện trong công tác giao dịch và phục vụ khách hàng, không ngừng nâng cao uy tín và vị thế của MB trên thị trƣờng.

- Tiếp tục ứng dụng các công nghệ thông tin và khai thác có hiệu quả chƣơng trình công nghệ phục vụ các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, luôn đảm bảo đƣờng truyền thông suốt nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu giao dịch của khách hàng, thu hút thêm lƣợng khách hàng mới tham gia sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MB.

4.3. Kiến nghị

4.3.1. Kiến nghị với nhà nước, Chính phủ

- Nhà nƣớc với các cơ quan chức năng của ḿ ình đảm bảo điều tiết một nền kinh tế thị trƣờng phát triển ổn định, tránh các đột biến làm giảm bất thƣờng giá trị của các khoản tiền gửi tại ngân hàng, tạo nên sự mất ổn định về tâm lý, mục đích gửi tiền, khiến cho ngƣời dân hƣớng tới những giao dịch tiền tệ ngoài ngân hàng.

- Nhà nƣớc với các cơ quan chức năng, quyền lực của mình phải xác định đƣợc một môi trƣờng pháp lý đảm bảo tính đồng bộ và ổn định nhằm bảo vệ quyền lợi của ngƣời gửi tiền, đáp ứng đƣợc nguyện vọng chung của ngƣời bỏ vốn, nhất là mong đợi có hệ thống pháp lý rõ ràng, đầy đủ và b́ình đẳng.

- Có chính sách khuyến khích đối với hệ thống ngân hàng trong nƣớc để về lâu dài có đủ sức mạnh cạnh tranh với hệ thống ngân hàng nƣớc ngoài và tăng cƣờng vai tr ̣ò chủ đạo của hệ thống ngân hàng trong nƣớc đối với nền

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

kinh tế. Việc đổi mới, hiện đại hoá công nghệ ngân hàng phải đƣợc thực hiện đồng bộ giữa các ngân hàng mới phát huy đƣợc hiệu quả hoạt động. Mặt khác, việc này đ ̣i hỏi rất nhiều tiền vốn. Do đó, nhà nƣớc cần hỗ trợ giải pháp và vốn cho ngân hàng trong việc nâng cấp, đổi mới trang thiết bị phục vụ công tác thanh toán không dùng tiền mặt cũng nhƣ các công nghệ trong những lĩnh vực khác của ngân hàng.

- Tạo môi trƣờng cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh giữa các chủ thể cung cấp dịch vụ ngân hàng. Hiện nay, cơ chế quản lý, đặc biệt về tài chính, còn mang tính phân biệt đối xử giữa các chủ thể tham gia cung cấp dịch vụ. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến hiện tƣợng cạnh tranh trên thị trƣờng dịch vụ ngân hàng chƣa thực sự bình đẳng và làm cho thị trƣờng dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam kém sôi động.

4.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Ngân hàng nhà nƣớc với chức năng hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm soát, điều tiết việc thực hiện các chính sách tiền tệ quốc gia phải đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hệ thống ngân hàng phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trƣờng. Muốn vậy, ngân hàng nhà nƣớc phải thực hiện các biện pháp sau:

- Tiếp tục có biện pháp chủ động kiềm chế và đẩy lùi nguy cơ lạm phát nhằm ổn định giá trị của đồng nội tệ vì ổn định giá trị là mục tiêu hàng đầu của chính sách tiền tệ, bởi nếu lạm phát cao đồng tiền bị mất giá sẽ khiến ngƣời dân chuyển qua giữ tài sản dƣới dạng tích luỹ vàng, ngoại tệ,...vì thế ngân hàng sẽ khó khăn trong việc thu hút vốn.

- Ngân hàng nhà nƣớc cần điều hành chính sách lăi suất một cách linh hoạt hơn nữa, đẩy mạnh các công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của mọi ngƣời dân về tính an toàn và sinh lời của việc gửi tiền vào ngân hàng.

- Ngân hàng nhà nƣớc cần tiếp tục hoàn thiện môi trƣờng pháp lý cho hoạt động ngân hàng phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Định hƣớng phát triển

dịch vụ ngân hàng, phát triển công nghệ thông tin xây dƣng chuẩn mực chung trong toàn hệ thống nhƣ: thanh toán, điện tử, huy động vốn, cho vay tạo cơ sở pháp lý định hƣớng cho các ngân hàng đi tắt, đón đầu nhằm mở rộng nguồn vốn và thƣơng hiệu trong thời kỳ hội nhập.

Mặt khác, xuất phát từ giải pháp nhằm đa dạng hoá sản phẩm ở trên, Ngân hàng nhà nƣớc nên cho phép thành lập phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm chung cho cả hệ thống ngân hàng và giám sát chặt chẽ việc các ngân hàng cạnh tranh giá, phí sản phẩm dịch vụ khi ph ̣òng này đƣợc thành lập.

4.3.3. Đối với hội sở ngân hàng TMCP Quân Đội

Hiện nay, các chi nhánh NH TMCP quân đội đang thực hiện lãi suất huy động vốn trên cơ sở khung lãi suất do hội sở quy định theo thoả thuận của hiệp hội ngân hàng, chịu sự khống chế về chênh lệch lãi suất và một số cơ chế khác trong khi các ngân hàng thƣơng mại cổ phần đƣợc hoàn toàn chủ động tài chính nên đó tạo ra sự chênh lệch lớn về lãi suất giữa hai hệ thống ngân hàng, đã gây khó khăn cho ngân hàng thƣơng mại quốc doanh trong cạnh tranh, kinh doanh. Kính đề nghị NH TMCP Quân Đội nghiên cứu, xem xét có giải pháp, tạo chủ động tối đa cho chi nhánh trong hoạt động kinh doanh cũng nhƣ quyết định lãi suất huy động có thể cạnh tranh với các ngân hàng thƣơng mại cổ phần trong điều kiện hiện nay.

Các sản phẩm huy động của các ngân hàng thƣơng mại cổ phần rất đa dạng và tiện ích, tuy nhiên NH TMCP Quân Đội quy định các hình thức huy động vốn chƣa đa dạng, không còn đáp ứng đƣợc nhu cầu hiện nay, một số hình thức không còn phù hợp. Kính đề nghị NH TMCP Quân Đội sớm ban hành văn bản theo hƣớng quy định đa dạng hơn nữa các hình thức huy động vốn đồng thời mở và tạo chủ động cho các chi nhánh có thể áp dụng các hình thức huy động vốn mới chƣa có trong quy định phù hợp với yêu cầu thực tế.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

Về công nghệ ngân hàng. Kính đề nghị NH TMCP Quân Đội xem xét hỗ trợ tạo điều kiện cho chi nhánh: Thực hiện đồng bộ chƣơng trình giao dịch mới đến 100% các phòng giao dịch trực thuộc. Hiện nay, chi nhánh MB Thái Nguyên và một số chi nhánh khác trong hệ thống vẫn tồn tại song song hai chƣơng trình đã gây nhiều khó khăn trong điều hành; Có cơ chế hỗ trợ về chƣơng trình phần mềm khi chi nhánh có thể chủ động những sản phẩm mới không trái quy định, phù hợp với yêu cầu thị trƣờng về huy động vốn, dịch vụ……; Tạo điều kiện cho chi nhánh có thể chủ động mua sắm các thiết bị, máy tính,…. phục vụ nhu cầu thiết yếu trong công việc.

Về mô hình tổ chức, nên tách bộ phận giao dịch của phòng khách hàng mới hợp lý, phù hợp với chuẩn mực mô hình tổ chức hiện đại.

Về công tác cán bộ, đề nghị NH TMCP Quân Đội ban hành quy chế luân chuyển cán bộ và thực hiện nghiêm túc vì chỉ có luân chuyển cán bộ mới tạo ra luồng sinh khí kinh doanh mới, tăng cƣờng chất lƣợng công tác, tự kiểm tra chéo có hiệu quả, tạo ra tâm lý quen thuộc với sự thay đổi, đổi mới.

KẾT LUẬN

Đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên” nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện về hoạt động huy động vốn tại MB Thái Nguyên. Luận văn có những đóng góp chủ yếu sau:

1. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động của ngân hàng thƣơng mại nói chung và hoạt động huy động vốn nói riêng. Đồng thời nêu rõ các chỉ tiêu đánh giá và những nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả công tác huy động vốn của ngân hàng.

2. Nghiên cứu và phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên. Kết quả cho thấy khả năng cạnh tranh và hiệu quả huy động vốn của MB Thái Nguyên còn nhiều hạn chế, loại hình huy động vốn hầu hết vẫn là các loại hình truyền

thống, thị phần chƣa tƣơng xứng với tiềm năng của ngân hàng. Hơn nữa, mạng lƣới điểm giao dịch của MB Thái Nguyên là rất ít nên hoạt động huy động vốn còn gặp khó khăn. Tuy nhiên nếu thực hiện tốt công tác mở rộng các hình thức huy động vốn, xây dựng chiến lƣợc kinh doanh hợp lý, chú trọng đúng mức các hoạt động hỗ trợ thì MB Thái Nguyên vẫn có khả năng đẩy mạnh hơn nữa hoạt động huy động vốn dựa trên những thế mạnh sẵn có.

3. Căn cứ vào chiến lƣợc phát triển của Ngân hàng TMCP Quân Đội, mục tiêu phát triển hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- Chi nhánh Thái Nguyên, đồng thời dựa trên cơ sở những phân tích khoa học và thực tiễn để đƣa ra hệ thống những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại MB Thái Nguyên.

Những kết quả đạt đƣợc của luận văn sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại MB Thái Nguyên, giúp Chi nhánh cạnh tranh với đối thủ trên địa bàn tỉnh.

Để hoàn thành luận văn này, với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn sự hƣớng dẫn tận tình của cô giáo PGS.TS Nguyễn Thanh Đức đã nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình thực hiện đề tài. Do thời gian nghiên cứu có hạn nên rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp của thầy cô giáo, lãnh đạo cơ quan để em tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (Trang 105 -105 )

×