0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (117 trang)

Bài học rút ra cho ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (Trang 45 -47 )

5. Kết cấu và nội dung của luận văn

1.3.2. Bài học rút ra cho ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh

Song song với việc học học hỏi kinh nghiệm để mở rộng huy động vốn thành công thì Ngân hàng TMCP Quân Đội Thái Nguyên cũng cần rút ra các bài học để giúp cho công tác mở rộng huy động vốn đạt đƣợc những thành quả tốt nhất.

- Tăng cƣờng công tác quảng cáo, Marketing bằng cách đẩy mạnh, đa dạng hoá các hình thức quảng cáo, tuyên truyền qua các phƣơng tiện thông tin đại chúng nhƣ đài báo, vô tuyến cũng nhƣ các phƣơng tiện giao dịch hàng ngày để làm cho khách hàng hiểu biết chính xác hơn, tin tƣởng hơn loại hình hoạt động của ngân hàng, từ đó sẽ chọn ngân hàng là nơi gửi tiền và giao dịch. Bên cạnh đó ngân hàng sẽ lựa chọn các hình thức khuyến mãi tặng quà cho khách hàng, hay tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ngân hàng.

- Có chính sách lãi suất linh hoạt: lãi suất huy động có ảnh hƣởng lớn trong việc kích thích khách hàng gửi tiền, cho nên ngoài yếu tố niềm tin vào ngân hàng, nếu mức lãi suất huy động hợp lý sẽ thu hút đƣợc những khoản tiền nhàn rỗi trong xã hội vào ngân hàng.

- Mở rộng các hình thức huy động vốn một cách triệt để nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Đây là yếu tố hàng đầu quyết định hiệu quả mở rộng huy động vốn của ngân hàng.

- Tăng cƣờng năng lực về công nghệ, nguồn lực nhân tài để phục vụ tốt cho mọi hoạt động của ngân hàng. Và đây là một trong những yếu tố chính quyết định khả năng mở rộng huy động vốn của các NHTM.

- Xây dựng hoàn chỉnh các chức năng, cơ chế huy động vốn, điều hoà vốn mang tính chất tƣơng đối ổn định nhằm thực hiện các mục tiêu của chiến lƣợc phát triển).

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

Chƣơng 2

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (Trang 45 -47 )

×