0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (117 trang)

Đối với hội sở ngân hàng TMCP Quân Đội

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (Trang 110 -117 )

5. Kết cấu và nội dung của luận văn

4.3.3. Đối với hội sở ngân hàng TMCP Quân Đội

Hiện nay, các chi nhánh NH TMCP quân đội đang thực hiện lãi suất huy động vốn trên cơ sở khung lãi suất do hội sở quy định theo thoả thuận của hiệp hội ngân hàng, chịu sự khống chế về chênh lệch lãi suất và một số cơ chế khác trong khi các ngân hàng thƣơng mại cổ phần đƣợc hoàn toàn chủ động tài chính nên đó tạo ra sự chênh lệch lớn về lãi suất giữa hai hệ thống ngân hàng, đã gây khó khăn cho ngân hàng thƣơng mại quốc doanh trong cạnh tranh, kinh doanh. Kính đề nghị NH TMCP Quân Đội nghiên cứu, xem xét có giải pháp, tạo chủ động tối đa cho chi nhánh trong hoạt động kinh doanh cũng nhƣ quyết định lãi suất huy động có thể cạnh tranh với các ngân hàng thƣơng mại cổ phần trong điều kiện hiện nay.

Các sản phẩm huy động của các ngân hàng thƣơng mại cổ phần rất đa dạng và tiện ích, tuy nhiên NH TMCP Quân Đội quy định các hình thức huy động vốn chƣa đa dạng, không còn đáp ứng đƣợc nhu cầu hiện nay, một số hình thức không còn phù hợp. Kính đề nghị NH TMCP Quân Đội sớm ban hành văn bản theo hƣớng quy định đa dạng hơn nữa các hình thức huy động vốn đồng thời mở và tạo chủ động cho các chi nhánh có thể áp dụng các hình thức huy động vốn mới chƣa có trong quy định phù hợp với yêu cầu thực tế.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

Về công nghệ ngân hàng. Kính đề nghị NH TMCP Quân Đội xem xét hỗ trợ tạo điều kiện cho chi nhánh: Thực hiện đồng bộ chƣơng trình giao dịch mới đến 100% các phòng giao dịch trực thuộc. Hiện nay, chi nhánh MB Thái Nguyên và một số chi nhánh khác trong hệ thống vẫn tồn tại song song hai chƣơng trình đã gây nhiều khó khăn trong điều hành; Có cơ chế hỗ trợ về chƣơng trình phần mềm khi chi nhánh có thể chủ động những sản phẩm mới không trái quy định, phù hợp với yêu cầu thị trƣờng về huy động vốn, dịch vụ……; Tạo điều kiện cho chi nhánh có thể chủ động mua sắm các thiết bị, máy tính,…. phục vụ nhu cầu thiết yếu trong công việc.

Về mô hình tổ chức, nên tách bộ phận giao dịch của phòng khách hàng mới hợp lý, phù hợp với chuẩn mực mô hình tổ chức hiện đại.

Về công tác cán bộ, đề nghị NH TMCP Quân Đội ban hành quy chế luân chuyển cán bộ và thực hiện nghiêm túc vì chỉ có luân chuyển cán bộ mới tạo ra luồng sinh khí kinh doanh mới, tăng cƣờng chất lƣợng công tác, tự kiểm tra chéo có hiệu quả, tạo ra tâm lý quen thuộc với sự thay đổi, đổi mới.

KẾT LUẬN

Đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên” nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện về hoạt động huy động vốn tại MB Thái Nguyên. Luận văn có những đóng góp chủ yếu sau:

1. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động của ngân hàng thƣơng mại nói chung và hoạt động huy động vốn nói riêng. Đồng thời nêu rõ các chỉ tiêu đánh giá và những nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả công tác huy động vốn của ngân hàng.

2. Nghiên cứu và phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên. Kết quả cho thấy khả năng cạnh tranh và hiệu quả huy động vốn của MB Thái Nguyên còn nhiều hạn chế, loại hình huy động vốn hầu hết vẫn là các loại hình truyền

thống, thị phần chƣa tƣơng xứng với tiềm năng của ngân hàng. Hơn nữa, mạng lƣới điểm giao dịch của MB Thái Nguyên là rất ít nên hoạt động huy động vốn còn gặp khó khăn. Tuy nhiên nếu thực hiện tốt công tác mở rộng các hình thức huy động vốn, xây dựng chiến lƣợc kinh doanh hợp lý, chú trọng đúng mức các hoạt động hỗ trợ thì MB Thái Nguyên vẫn có khả năng đẩy mạnh hơn nữa hoạt động huy động vốn dựa trên những thế mạnh sẵn có.

3. Căn cứ vào chiến lƣợc phát triển của Ngân hàng TMCP Quân Đội, mục tiêu phát triển hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- Chi nhánh Thái Nguyên, đồng thời dựa trên cơ sở những phân tích khoa học và thực tiễn để đƣa ra hệ thống những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại MB Thái Nguyên.

Những kết quả đạt đƣợc của luận văn sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại MB Thái Nguyên, giúp Chi nhánh cạnh tranh với đối thủ trên địa bàn tỉnh.

Để hoàn thành luận văn này, với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn sự hƣớng dẫn tận tình của cô giáo PGS.TS Nguyễn Thanh Đức đã nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình thực hiện đề tài. Do thời gian nghiên cứu có hạn nên rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp của thầy cô giáo, lãnh đạo cơ quan để em tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài nghiên cứu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Phan Thị Cúc (2008), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống

Kê, Hà Nội.

2. David Cox (1997), Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, NXB CTQG, Hà Nội. 3. Nguyễn Đăng Dờn, Hoàng Đức, Trần Huy Hoàng, Trầm Xuân Hƣơng.

Nguyễn Quốc Anh (2003), Tín dụng - Ngân Hàng, NXB Thống Kê. 4. Nguyễn Đăng Dờn (2009), Tiền tệ ngân hàng, NXB Đại học quốc gia

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

5. Nguyễn Đăng Dờn (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

6. Frederic S.Misku (1994), Tiền tệ, ngân hàng và trị trường tài chính,

NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội.

7. Phan Thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.

8. Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB GTVT, Hà Nội.

9. Hoàng Văn Hải (2013), Giáo trình Quản trị chiến lược, NXB Đại học

Quốc gia Hà Nội.

10. Nguyễn Thị Hiền (2007), "Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thƣơng mại cổ phần", Tạp chí ngân hàng, số 5, Hà Nội. 11. Tô Ngọc Hƣng (2001), Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng, NXB GTVT,

Hà Nội.

12. Phạm Thị Thu Hƣơng, Phi Trọng Hiển (2006), "Phƣơng hƣớng và giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ", Tạp chí ngân hàng, số 21, Hà Nội. 13. Nguyễn Minh Kiều (2011), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Lao

động xã hội.

14. Nguyễn Đại La (2006), "Nâng cao Năng lực quản trị rủi ro các ngân hàng thƣơng mại", Tạp Chí Ngân hàng, số 9, Hà Nội.

15. Dƣơng Thị Bình Minh, Sử Đình Thành, (2003), Lý thuyết tài chính tiền tệ, NXB Thống kê.

16. Nguyễn Thị Mùi (2006), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài

Chính, Hà Nội.

17. Hà Thị Kim Nga (2006), "Các loại rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng", Tạp chí Ngân hàng, số chuyên đề, Hà Nội.

18. Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên, Báo cáo hàng năm (2014-2014).

19. Ngân hàng nhà nƣớc - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, Báo cáo tình hình hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn.

20. Ngân hàng TMCP Quân Đội (2014) Các tài liệu về chiến lược phát triển

đến năm 2015 và 2020.

21. Peter S.Rose (2001), Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội 22. Peter S.Rose (2004), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính. 23. Philip Koler (1997), Quản trị Marketing, NXB Thống Kê, Hà Nội.

24. Quản trị tài chính đầu tư - Lý thuyết và ứng dụng (2008), NXB Lao động

xã hội, Hà Nội.

25. Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật các tổ

chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010, Hà Nội.

26. Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Ngân

hàng Nhà nước số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010, Hà Nội.

27. Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, Luật các TCTD năm 2014, Hà nội. 28. Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg ngày 24/05/2006 của Thủ tƣớng Chính Phủ về việc phê duyệt dự án phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2014 và định hƣớng đến năm 2020.

29. Nguyễn Hữu Tài (2002), Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ, Nhà xuất

bản Thống kê, Hà Nội.

30. Nguyễn Đinh Tài (1997), Sử dụng các công cụ tài chính - tiền tệ để huy

động cho đầu tư và phát triển, NXB Tài Chính, Hà Nội.

31. Ngô Kim Thanh (2011), Giáo trình Quản trị chiến lược, NXB Đại học

Kinh tế quốc dân.

32. Nguyễn Văn Tiến (2012), Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại,

NXB Thống kê.

PHỤ LỤC

Phiếu khảo sát

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

Tôi là Nguyễn Trọng Kim - cán bộ Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Thái Nguyên, hiện tại tôi đang thực hiện nghiên cứu về công tác huy động vốn tại Chi nhánh. Vì vậy, tôi cần lấy ý kiến đánh giá của các Anh/Chị về hoạt động của quản lý và triển khai các dịch vụ huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên. Rất mong Anh/Chị dành thời gian trả lời các câu hỏi khảo sát dƣới đây.

Kính mong nhận đựợc sự giúp đỡ!

Xin trân trọng cảm ơn!

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015

Phần 1: Thông tin cá nhân

- Họ và tên: ………

- Giới tính: Nam Nữ

- Tuổi: Dƣới 30 tuổi Từ 30 - 40 tuổi

Từ 40 -50 tuổi Trên 50 tuổi

- Phần 2: Các thông tin về hoạt động dịch vụ huy động vốn

Xin vui lòng đánh dấu X vào các ô dƣới đây tƣơng ứng với mức độ đồng ý của mình về phát biểu đánh giá về mức độ đồng ý của Anh/Chị trong các nhận định về các nhân tố ảnh hƣởng tới hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh.

(1= Hoàn toàn không đồng ý; 2 = Không đồng ý; 3 = trung bình (Trung lập); 4 = Đồng ý; 5 = Hoàn toàn đồng ý)

STT Tiêu chí 1 2 3 4 5

Mức độ tin cậy đối với ngân hàng

1 Các cam kết với khách hàng đƣợc Ngân hàng thực hiện tốt. 2 Hình thức và cách thức tính lãi chính xác và minh bạch

3 Việc bảo mật thông tin cá nhân và khoản tiền gửi đƣợc thực hiện tốt.

4 Các giao dịch trong tài khoản tiền gửi đƣợc kiểm soát tốt. 5 Ngân hàng tạo đƣợc cảm giác an toàn trong giao dịch

Mức độ đáp ứng của ngân hàng

1 Sự điều chỉnh của lãi suất tiền gửi đƣợc kịp thời và có sức cạnh tranh

2 Thời gian giao dịch trong ngày thuận tiện

3 Việc đáp ứng nhu cầu vốn trƣớc hạn nhanh chóng, kịp thời cho khách hàng (Rút tiền trƣớc hạn, vay cầm cố chiết khấu) 4 Các hình thức huy động đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng 5 Quy trình thủ tục liên quan đến việc gửi tiền đơn giản, thuận tiện

Năng lực phục vụ của ngân hàng

1 Bảng thông báo lãi suất đƣợc thiết kế rõ ràng, đầy đủ thông tin 2 Không mất nhiều thời gian cho một giao dịch tiền gửi

3 Nhân viên ngân hàng sẵn sàng phục vụ

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

đạt, giới thiệu sản phẩm dịch vụ tốt

5 Nhân viên giao dịch có phong cách giao dịch văn minh, lịch sự

Mức độ đồng cảm của nhân viên NH

1 Việc giải quyết những khiếu nại của khách hàng đƣợc thực hiện nhanh chóng, hợp lý.

2 Nhân viên ngân hàng có tƣ vấn, hƣớng dẫn và giải thích rõ ràng cho KH

3 Nhân viên luôn tiếp thu, lắng nghe ý kiến phản hồi của KH 4 Không có sự phân biệt đối xử, nhân viên thƣờng quan tâm chú

ý đến mọi khách hàng,.

5 Nhân viên hiểu đƣợc những nhu cầu đặc biệt của khách hàng

Cơ sở vật chất, phƣơng tiện thiết bị phục vụ của ngân hàng

1 Ngân hàng có trang thiết bị, công nghệ hiện đại

2 Cơ sở vật chất đầy đủ, bố trí chỗ ngồi tốt, tiện lợi và tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng

3 Các tài liệu, tờ rơi, ấn chỉ tiền gửi hình ảnh đẹp, đầy đủ thông tin, dễ hiểu và sẵn có.

4 Trang phục của nhân viên đồng bộ, gọn gàng, lịch sự mang lại cảm giác thân thiện và chuyên nghiệp.

5 Mạng lƣới, địa điểm giao dịch thuận tiện

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (Trang 110 -117 )

×