0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (117 trang)

Hoàn thiện công tác Marketing tại Chi nhánh

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (Trang 102 -105 )

5. Kết cấu và nội dung của luận văn

4.2.4. Hoàn thiện công tác Marketing tại Chi nhánh

Chi nhánh NH TMCP Quân Đội Thái Nguyên hiện nay là một Ngân hàng có uy tín, có thƣơng hiệu đƣợc khách hàng biết đến, tuy nhiên Chi nhánh cần có chiến lƣợc quảng cáo sâu rộng trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng. Marketing Ngân hàng có một ý nghĩa rất quan trọng đối với các Ngân

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

hàng thƣơng mại. Nó đƣợc xem là công cụ hữu hiệu và không thể thiếu để Ngân hàng cung cấp thông tin về bản thân ngân hàng, về hình ảnh, về các loại hình sản phẩm dịch vụ mới… nhằm tiếp cận gần hơn với mọi đối tƣợng khách hàng. Đặc biệt, trong môi trƣờng cạnh tranh ngày càng gay gắt nhƣ hiện nay thì việc xây dựng chiến lƣợc marketing sẽ nâng cao uy tín và thƣơng hiệu của Ngân hàng, từ đó tạo đƣợc lòng tin đối với khách hàng và thu hút ngày càng nhiều khách hàng đến với Ngân hàng.

Đặc biệt đối với công tác huy động vốn, quảng cáo sản phẩm là khâu không thể thiếu đƣợc là việc làm cần thiết giúp Ngân hàng đạt hiệu quả cao trong huy động vốn. Qua đó, khách hàng sẽ nắm rõ những sản phẩm tiết kiệm mà Ngân hàng đang có. Uy tín là một vấn đề nhƣng giới thiệu những sản phẩm dịch vụ lại là vấn đề khác. Khách hàng có thể tin tƣởng Ngân hàng nhƣng không biết đƣợc những sản phẩm dịch vụ Ngân hàng đang có thì khi họ có nhu cầu và đƣợc biết thông tin từ Ngân hàng thì việc họ lựa chọn sản phẩm của Ngân hàng khác là đƣơng nhiên.

Tiến hành làm tờ rơi khi giới thiệu từng dịch vụ sản phẩm, cũng nhƣ các chỉ dẫn cần thiết và quyền lợi của khách hàng về một số vấn đề trọng tâm nhƣ: thủ tục, hình thức huy động, kỳ hạn lãi suất, những quyền lợi thiết thực của ngƣời gửi tiền và những tiện ích của sản phẩm, đây là một hình thức Marketing hiệu quả và rất nhiều khách hàng mong muốn.

Để thực hiện thành công Marketing trong Ngân hàng, tất cả nhân viên cũng nhƣ lãnh đạo đều phải tham gia vào hoạt động này, coi tiếp thị là một công tác trọng tâm, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, áp dụng cơ chế khuyến khích tạo động lực đến từng cán bộ. Tiếp thị hiệu quả nhất chính là tiếp thị thông qua các khách hàng, tức là chính các khách hàng là ngƣời tiếp thị cho ngân hàng thì sẽ gây đƣợc lòng tin và uy tín cho ngân hàng một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Để cho khách hàng trở thành những ngƣời tiếp thị trực

tiếp cho ngân hàng, thì trƣớc hết lợi ích và công tác phục vụ khách hàng của ngân hàng phải đƣợc đặt lên hàng đầu. Đây là hình thức quảng cáo tốt nhất cho Ngân hàng với chi phí thấp nhất.

Ngân hàng TMCP Quân Đội cần sớm triển khai trong toàn hệ thống mô hình kinh doanh phục vụ khách hàng doanh nghiệp riêng, cá nhân riêng từ đó

tạo ra tính chuyên sâu, chủ động tìm đến khách hàng. Có nhƣ vậy Ngân hàng mới có điều kiện nắm bắt, nghiên cứu sâu sắc nhu cầu của từng nhóm khách hàng từ đó đƣa ra sản phẩm, dịch vụ phù hợp.

- Phân định nhóm khách hàng theo từng đối tƣợng ví dụ với khách hàng cá nhân cần phân định 3nhóm:

+ Khách hàng hạng sang (private banking): đây là những khách hàng nhà giàu đem lại lợi nhuận cao cho Ngân hàng thông qua số dƣ tiền gửi lớn, thì các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho đối tƣợng này cần đƣợc thiết kế riêng theo yêu cầu của từng khách hàng hoặc nhóm khách hàng.

+ Khách hàng trung lƣu (uspacale) là những khách hàng có thu nhập cao, ổn định, thƣờng xuyên sử dụng dịch vụ Ngân hàng.

+ Khách hàng bình dân: họ không yêu cầu cao về sản phẩm dịch vụ, các sản phẩm mang tính dễ dàng và thuận tiện.

Từ việc phân định các nhóm khách hàng. Ngân hàng có định giá đối với từng nhóm khách hàng cũng nhƣ là một số ƣu đãi một cách kịp thời, nắm bắt nhu cầu của khách hàng để nhanh chóng đáp ứng tạo sự gắn bó trung thành giữa Ngân hàng và khách hàng.

Xây dựng văn hóa giao dịch MB vì đặc thù hoạt động Ngân hàng là

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

ngƣời trên phƣơng diện giao tiếp hàng ngày. Công nghệ sản phẩm có thể học theo, có thể bị bắt chƣớc song yếu tố con ngƣời (văn hóa giao dịch) không dễ gì có đƣợc, vì vậy cần xây dựng văn hoá giao dịch đặc thù MB sẽ để lại trong lòng khách hàng một hình ảnh riêng có của MB.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (Trang 102 -105 )

×