0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (117 trang)

Cơ cấu tổ chức và các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (Trang 56 -61 )

5. Kết cấu và nội dung của luận văn

3.1.2. Cơ cấu tổ chức và các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng

Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên

MB Thái Nguyên đã rất chú trọng để từng bƣớc củng cố, xây dựng và sắp xếp mô hình tổ chức hoạt động bảo đảm phù hợp với đặc thù của hoạt động kinh doanh ngân hàng. Trong những năm qua mô hình bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ nhân viên của MB Thái Nguyên không ngừng đƣợc hoàn thiện và nâng cao trình độ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đòi hỏi của ngành, cũng nhƣ thích ứng nhanh với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Hiện nay, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân Đội Thái Nguyên đã sắp xếp và tổ chức bộ máy tại hội sở chính bao gồm: 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc, 04 phòng nghiệp vụ, 05 bộ phận và 03 phòng giao dịch.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức của MB Thái Nguyên

Nguồn: Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên

* Chức năng và nhiệm vụ của Ban giám đốc và các phòng ban

+ Ban giám đốc: gồm giám đốc và phó giám đốc phát triển bán lẻ và phó giám đốc phát triển vận hành cơ nhiệm vụ chịu trách nhiệm trƣớc Pháp luật, Nhà nƣớc về hoạt động kinh doanh của NH mình, điều hành mọi hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Xây dựng định hƣớng hoạt động của đơn vị trên cơ sở định hƣớng hoạt động kinh doanh của ngành về mục tiêu định hƣớng và từ đó giao cho các phòng chức năng tổ chức thực hiện.

+ Phòng khách hàng cá nhân: Làm những nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng là cá nhân để khai thác vốn bằng VND và ngoại tệ; thực hiện với các nghiệp vụ liên quan đến tín dụng, quản lý các sản phẩm tín dụng phù

Giám đốc Chi nhánh PGĐ PT Vâ ̣n hành PGD Trƣng Vƣơng PGD Phổ Yên PGD Lƣơng Ngọc Quyến P. Khách hàng Doanh nghiệp P. Dịch vụ Khách hàng P. Hỗ trơ ̣ KD BP. Tƣ vấn BP. Private BP. QHKH BP. Khách hàng Doanh nghiê ̣p vƣ̀a và nhỏ

(SME) PGĐ PT Bán lẻ P. Khách hàng Cá nhân BP. Thẻ & ATM

hợp với chế độ, thể lệ hiện hành và hƣớng dẫn của NHNNVN. Trực tiếp quảng cáo, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm và bán các sản phẩm dịch vụ tới các khách hàng cá nhân.

+ Phòng khách hàng doanh nghiệp: là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng là các doanh nghiệp, để khai thác vốn bằng VNĐ và ngoại tệ; đồng thời thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tín dụng, quản lý các sản phẩm tín dụng phù hợp với chế độ, thể lệ hiện hành và hƣớng dẫn của MB. Thực hiện nghiệp vụ tín dụng và xử lý giao dịch: Nhận và xử lý đề nghị vay vốn, bào lãnh và các hình thức cấp tín dụng khác; Thẩm định khách hàng, dự án, phƣơng án vay vốn, bảo lãnh và các hình thức cấp tín dụng khác theo thẩm quyền và quy định của MB; Đƣa ra các đề xuất chấp thuận/ từ chối đề nghị cấp tín dụng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng trên cơ sở hồ sơ và kết quả thẩm định; Kiểm tra giám sát chặt chẽ trong và sau khi cấp các khoản tín dụng. Phối hợp với các phòng liên quan thực hiện thu gốc, thu lãi, thu phí đầy đủ, kịp thời đúng hạn, đúng hợp đồng đã ký; Theo dõi quản lý các khoản cho vay bắt buộc, tìm biện pháp thu hồi khoản cho vay này.

+ Phòng dịch vụ khách hàng: Thực hiện tiếp thị, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, tƣ vấn cho khách hàng về các sản phẩm của Chi nhánh; Tín dụng, đầu tƣ, chuyển tiền, mua bán ngoại tệ, thanh toán xuất nhập khẩu, thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử…; Làm đầu mối bán các sản phẩm dịch vụ của NHTMCP Quân Đội đến khách hàng là các khách hàng cá nhân. Nghiên cứu đƣa ra các đề xuất về cải tiến sản phẩm dịch vụ hiện có, cung cấp những sản phẩm dịch vụ mới phục vụ cho khách hàng.

+ Phòng hỗ trợ kinh doanh: Cập nhật, phân tích thƣờng xuyên hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính của khách hàng đáp ứng yêu cầu quản lý tín dụng của Chi nhánh, hỗ trợ thực hiện phân loại nợ cho từng khách hàng

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

theo quy định hiện hành, chuyển kết quả phân loại nợ cho tổ quản lý nợ có vấn đề để tính toán trích lập dự phòng rủi ro.

+ Các phòng giao dịch: Là phòng nghiệp vụ các giao dịch trực tiếp với khách hàng: cung cấp các dịch vụ ngân hàng liên quan đến nghiệp vụ thanh toán, xử lý hạch toán các giao dịch. Quản lý và chịu trách nhiệm đối với hệ thống giao dịch trên máy, quản lý quỹ tiền mặt đến từng giao dịch viên theo đúng quy định của nhà nƣớc và NHTMCP Quân Đội. Thực hiện nhiệm vụ tƣ vấn cho khách hàng về sử dụng các sản phẩm ngân hàng. Thực hiện các giao dịch trực tiếp với khách hàng: Mở, đóng các tài khoản (ngoại tệ và VNĐ); Thực hiện các giao dịch gửi, rút tiền từ tài khoản; Thực hiện các giao dịch mua bán ngoại tệ, tiền mặt, thanh toán và chuyển tiền VND, chuyển tiền ngoại tệ; Thực hiện các giao dịch giải ngân, thu nợ, thu lãi, xoá nợ; Thực hiện nghiệp vụ thấu chi (theo hạn mức đƣợc cấp) chiết khấu chứng từ có giá theo quy định.

3.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên

Hoạt động Ngân hàng đang diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế trong nƣớc phát triển chƣa ổn định và chịu những tác động của khủng hoảng kinh tế và các yếu tố bên ngoài. Để thực hiện tốt các định hƣớng , chiến lƣợc chung c ủa Ngân hàng TMCP Quân hô ̣i sở đ ề ra, Ngân hàng TMCP Quân đô ̣i - Chi nhánh Thái Nguyên đã tri ển khai tích cực các mặt hoạt động đóng góp vào các kết quả chung của toàn hệ thống. Kết quả kinh doanh chủ yếu qua 3 năm 2012, 2013, 2014 đƣợc thể hiện trên các mặt sau:

Bảng 3.1. Kết quả kinh doanh giai đoạn 2012 - 2014 của MB Thái Nguyên

Năm

Chỉ tiêu 2012 2013 2014

Tăng trƣởng (%)

2013/2012 2014/2013

A. Thu nhập 202,43 196,27 195,97 -3 0

1. Thu tƣ̀ hoa ̣t đô ̣ng tín du ̣ng 197,20 186,91 183,95 -5 -2 2. Thu tƣ̀ hoa ̣t đô ̣ng di ̣ch vu ̣ 3,31 5,64 6,49 70 15 3. Thu nhập tƣ̀ hoa ̣t đô ̣ng

kinh doanh ngoa ̣i hối 902 1,428 889 58 -38 4. Thu tƣ̀ các hoa ̣t đô ̣ng khác 1,01 2,28 4,64 126 104

B. Chi phí 182,85 170,96 162,52 -7 -5

1. Chi phí hoa ̣t đô ̣ng TCTD 157,07 138,90 130,68 -12 -6 2. Chi phí hoa ̣t đô ̣ng di ̣ch vu ̣ 199 300 313 51 4 3. Chi hoạt đô ̣ng kinh

doanh ngoa ̣i hối 686 1,03 561 51 -46

4. Chi nộp Thuế và các

khoản phí 14 330 843 2.257 155

5. Chi cho nhân viên 8,42 10,56 13,54 25 28 6. Chi hoạt đô ̣ng quản lý

công vu ̣ 3,43 4,76 4,62 39 -3

7. Chi về Tài sản 4,25 4,25 6,54 0 54

8. Chi dƣ̣ phòng và BHTG 7,19 6,19 2,03 -14 -67

9. Chi phí khác 1,57 3,10 3,38 97 9

C. Thu nhập trƣớc thuế 19,58 25,31 33,45 29 32

D. Thuế thu nhập DN 4,89 6,32 7,35 29 16

E. Thu nhập sau thuế 14,68 18,98 26,09 29 37

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

Tổng thu qua các năm cơ bản không có sƣ̣ tăng trƣởng đô ̣t biến . Tuy nhiên, tổng chi phí la ̣i có xu hƣớng giảm qua các năm dẫn đến lợi nhuâ ̣n hàng năm có xu hƣớng tăng . Lợi nhuâ ̣n sau thuế năm 2013 của MB Thái Nguyên đa ̣t 18,9 tỷ đồng , tăng trƣởng 29% so với năm 2012. Sang năm 2014, lợi nhuâ ̣n tăng trƣởng khá ấn tƣợng (37%) và đạt 26,09 tỷ đồng.

Mọi mặt hoạt động kinh doanh của chi nhánh những năm qua luôn đạt kết quả khả quan, có sự tăng trƣởng cao, có nhiều dấu hiệu phát triển tốt, có sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu, chất lƣợng theo hƣớng ngày càng an toàn, hiệu quả, bền vững.

Lợi nhuận hàng năm của MB Thái Nguyên có sự tăng trƣởng mạnh mẽ, năm sau cao hơn năm trƣớc, bình quân tăng trƣởng 30% là do:

- Quản lý tốt chênh lệch lãi suất (margin) huy động, cho vay, sử dụng hiệu quả nguồn vốn nên chênh lệch lãi suất lên đến 3,5%.

- Thu từ lãi tăng do quy mô cho vay và huy động vốn tăng.

Thu nhập của Chi nhánh NHTM bao gồm: thu từ lãi và thu nhập không phải từ lãi (thu từ các khoản phí và dịch vụ, lãi từ kinh doanh ngoại hối và thu hoạt động khác). Trong tổng thu nhập củ a MB Thái Nguyên , thì thu nhập lãi từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng cao nhất, luôn ở mức > 90% (năm 2009 là 97% và năm 2013 là 95%, năm 2014 là 93%). Nhƣ vậy, có thể nói hoạt động tín dụng vẫn đem lại phần lớn thu nhập cho Ngân hàng.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (Trang 56 -61 )

×