0

Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (Trang 54-56 )

5. Kết cấu và nội dung của luận văn

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP

3.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Quân Đội Thái Nguyên

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Quân Đội Thái Nguyên Thái Nguyên

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) chính thức đƣợc thành lập và đi vào hoạt động ngày 4/11/1994. Trụ sở chính ban đầu của MB tại Số 3 Đƣờng Liễu Giai, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Nay là số 21 Cát Linh, Quâ ̣n Đống Đa, Hà Nội. Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển MB liên tục giữ vững vị thế là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam.

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Ngân hàng TMCP Quân đội đã đạt đƣợc những thành tựu rất quan trọng, góp phần đắc lực cùng toàn ngành Ngân hàng thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia và phát triển kinh tế xã

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

hội của đất nƣớc. Bƣớc vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của công nghệ và tri thức, Ngân hàng TMCP Quân đội tự tin hƣớng tới những mục tiêu và ƣớc vọng to lớn hơn trở thành một ngân hàng có uy tín trong nƣớc, trong khu vực và vƣơn ra thế giới, hoạt động theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

MB không dừng lại ở quy mô hoạt động của một ngân hàng mà đã hƣớng tới một mô hình tập đoàn tài chính với các công ty thành viên đang hoạt động hiệu quả. Sự phát triển ổn định với nhịp độ tăng trƣởng cao đã giúp MB có đƣợc niềm tin của Khách hàng, Đối tác và Nhà đầu tƣ [11].

Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên là một chi nhánh trực thuộc Ngân hàng TMCP Quân đội đƣợc thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/12/2008 trên cơ sở phòng giao dịch Thái Nguyên trực thuô ̣c Chi nhánh Điê ̣n Biên Phủ - Hà Nội.

Sau một thời gian hoạt động tại địa bàn Thái Nguyên, Ngân hàng Quân đội đƣợc khách hàng đánh giá cao về uy tín, chất lƣợng dịch vụ và đã vƣơn lên trở thành một trong những ngân hàng cổ phần hàng đầu tại Thái Nguyên. Chi nhánh cũng đã ứng dụng khoa học công nghệ thông tin hiện đại vào phục vụ hoạt động của ngân hàng. Hệ thống máy móc thiết bị của Chi nhánh đƣợc đổi mới đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng. Tất cả các giao dịch tại trụ sở chính và các điểm giao dịch đều đƣợc thực hiện trên hệ thống máy tính và các thiết bị chuyên dụng hiện đại.

Trụ sở chính của Chi nhánh: số 65 Hoàng Văn Thụ, phƣờng Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên [9].

Ngoài ra, hiện nay Chi nhánh đã phát triển ma ̣ng lƣới thêm 03 Phòng giao di ̣ch trƣ̣c thuô ̣c gồm:

- MB Trƣng Vƣơng: Tầng 1, Chợ Thái , đƣờng Bến Oánh , P. Trƣng Vƣơng, TP. Thái Nguyên.

- MB Lƣơng Ngọc Quyến: Số 31 đƣờng Lƣơng Ngo ̣c Quyến, P. Hoàng Văn Thu ̣, TP. Thái Nguyên.

- MB Phổ Yên : Tiểu khu 2, thị trấn Ba Hàng , huyện Phổ Yên , tỉnh Thái Nguyên.

Sau 7 năm hoạt động tại Thái Nguyên, MB Thái Nguyên đã đ ạt đƣợc nhiều thành tích, nhận đƣợc nhiều bằng khen từ NHNN chi nhánh Thái Nguyên, Ngân hàng TMCP Quân đội nhƣ:

Cờ thi đua đơn vi ̣ dẫn đầu ngành ngân hàng ta ̣i tỉnh Thái Nguyên năm 2014. Bằng khen đơn vi ̣ hoàn thành xuất sắc nhiê ̣m vu ̣ 06 năm 2009 - 2014. Chi nhánh xuất sắc cấp hê ̣ thống MB: 2011, 2012, 2013, 2014.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (Trang 54 -56 )

×