0

(LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế quận bình thạnh​

67 2 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế quận bình thạnh​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chun ngành: TÀI CHÍNH THUẾ Giảng viên hướng dẫn: Th.S Phùng Hữu Hạnh Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Bích MSSV: 1311190130 Lớp: 13DTCT01 TP Hồ Chí Minh, 2017 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chun ngành: TÀI CHÍNH THUẾ Giảng viên hướng dẫn: Th.S Phùng Hữu Hạnh Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Bích MSSV: 1311190130 Lớp: 13DTCT01 TP Hồ Chí Minh, 2017 i download by : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu báo cáo khoá luận tốt nghiệp thực Chi cục thuế quận Bình Thạnh, không chép nguồn khác Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan TP HCM, ngày… tháng… năm… Tác giả (Ký tên) Nguyễn Thị Ngọc Bích ii download by : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Sau gần năm học tập tháng thực tập Chi cục thuế Quận Bình Thạnh, tơi có điều kiện tiếp cận với thực tế, kết hợp với kiến thức học trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM giúp cho tơi củng cố thêm kiến thức Trong thời gian thực tập Chi cục thuế Quận Bình Thạnh, quan tâm giúp đỡ cô chú, anh chị Đội Kiểm Tra Thuế số 1, nhiệt tình dẫn, cung cấp tài liệu cần thiết giải đáp thắc mắc thời gian thực tập Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh Với lịng biết ơn ấy, tơi xin chân thành cảm ơn:  Tồn thể Q thầy trường Đại Học Cơng Nghệ TP.HCM – Khoa Kế Tốn - Tài Chính Ngân Hàng, đặc biệt Th.S Phùng Hữu Hạnh người tận tình giúp đỡ tơi hồn thành khoá luận tốt nghiệp  Chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Chi cục thuế Quận Bình Thạnh đồng ý tiếp nhận thực tập Quý Cơ quan cô chú, anh chị Đội Kiểm tra thuế số bảo hướng dẫn nhiệt tình Tơi xin kính chúc Q thầy cơ, Quý cô anh chị Chi Cục nhiều sức khoẻ thành công sống TP.HCM, ngày….tháng… năm… (SV kí ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Ngọc Bích iii download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT NSNN Ngân sách nhà nước NVDT - TTHT TNCN Nghiệp vụ dự toán – tuyên truyền hỗ trợ thu nhập cá nhân CBCC Cán cơng chức HC – NS – TV Hành – nhân - tài vụ KK- KTT - TH Kê khai – kế toán thuế tin học TNDN Thu nhập doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng TTĐB Tiêu thụ đặc biệt CTN - NQD Cơng thương nghiệp ngồi quốc doanh SDĐ - PNN Sử dụng đất phi nông nghiệp DN Doanh nghiệp iv download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Tình hình nhân Chi cục thuế quận Bình Thạnh .28 Bảng 4.2: Kết thu thuế giai đoạn 2014 – 2016 .32 Bảng 4.3: Kết công tác kiểm tra trụ sở quan thuế giai đoạn 2014 -2016 .34 Bảng 4.4: Kết xử lý sau kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế 37 Bảng 4.5: Đánh giá mức độ đóng góp cơng tác kiểm tra việc thực nhiệm vụ thu ngân sách ngành thuế 38 Bảng 4.6: Đánh giá khối lượng công việc kiểm tra trụ sở NNT mà cán kiểm tra thuế thực năm đánh giá 39 Bảng 4.7: Đánh giá chất lượng, hiệu công tác kiểm tra thuế 40 Bảng 4.8: Kết kiểm tra hoàn thuế 41 v download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu đồ 4.1: Kết kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở quan thuế giai đoạn 2014 2016 35 Biểu đồ 4.2: Kết xử lý sau kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở quan thuế 36 Biểu đồ 4.3: Kết số thuế truy thu, truy hoàn phạt giai đoạn 2014 – 2016 38 Biểu đồ 4.4: Kết kiểm tra cơng tác hồn thuế Chi cục thuế Bình Thạnh 42 Sơ đồ 4.1: Cơ cấu tổ chức máy quản lý Chi cục thuế quận Bình Thạnh 25 Sơ đồ 4.2: Quy trình kiểm tra thuế trụ sở quan thuế 30 Sơ đồ 4.3: Quy trình kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế 31 vi download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu .2 1.5 Kết cấu đề tài: chƣơng CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THUẾ VÀ KIỂM TRA THUẾ 2.1 Tổng quan thuế 2.1.1 Khái niệm .3 2.1.2 Đặc điểm thuế .3 2.1.3 Chức vai trò thuế quản lý Nhà nƣớc 2.1.3.1 Chức thuế .4 2.1.3.2 Vai trò thuế kinh tế thị trƣờng 2.2 Tổng quan kiểm tra thuế 2.2.1 Khái niệm kiểm tra thuế .7 2.2.2 Nguyên tắc kiểm tra thuế 2.2.3 Mục đích kiểm tra thuế .7 2.2.4 Vai trò kiểm tra thuế 2.2.5 Nội dung kiểm tra thuế .9 2.3 Quy trình kiểm tra thuế .10 2.3.1 Kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở quan thuế 10 2.3.2 Kiểm tra trụ sở ngƣời nộp thuế 12 2.4 Các tiêu chí đánh giá hiệu cơng tác kiểm tra thuế 16 2.4.1 Nhóm tiêu phản ánh kết kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở quan thuế .16 2.4.2 Nhóm tiêu đánh giá chất lƣợng, hiệu cơng tác kiểm tra trụ sở ngƣời nộp thuế quan thuế năm đánh giá 17 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu .21 3.1.1 Chọn điểm nghiên cứu 21 3.1.2 Phƣơng pháp thống kê 21 3.1.2.1 Phƣơng pháp thu thập xử lý số liệu 21 3.1.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu 22 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 22 vii download by : skknchat@gmail.com 3.2.1 Nguồn liệu 22 3.2.2 Cách lấy liệu 22 3.2.3 Mẫu nghiên cứu 23 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH 24 4.1 Giới thiệu tổng quan Chi cục thuế quận Bình Thạnh 24 4.1.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội quận Bình Thạnh 24 4.1.1.1 Vị trí địa lý 24 4.1.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 24 4.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Chi cục thuế quận Bình Thạnh 25 4.1.3 Chức năng, nhiệm vụ Đội thuế thuộc Chi cục thuế quận Bình Thạnh 26 4.1.4 Cơ cấu nhân Chi cục thuế quận Bình Thạnh 27 4.2 Thực trạng công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế quận Bình Thạnh 29 4.2.1 Quy trình kiểm tra Chi cục thuế quận Bình Thạnh 29 4.1.2.1 Quy trình kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở quan thuế 29 4.1.2.2 Quy trình kiểm tra trụ sở ngƣời nộp thuế 31 4.2.2 Tình hình thu thuế Chi cục thuế quận Bình Thạnh giai đoạn 2014 – 2016 32 4.2.3 Tình hình thực công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế quận Bình Thạnh giai đoạn 2014 – 2016 34 4.2.3.1 Kết kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở quan thuế .34 4.2.3.2 Kết kiểm tra trụ sở ngƣời nộp thuế 37 4.2.3.3 Cơng tác kiểm tra hồn thuế 41 4.3 Đánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế quận Bình Thạnh giai đoạn 2014 – 2016 43 4.3.1 Những thành tựu đạt đƣợc 43 4.3.2 Những hạn chế tồn 44 CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH 47 5.1 Phƣơng hƣớng công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế quận Bình Thạnh 47 5.2 Các giải pháp nâng cao hiệu công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế quận Bình Thạnh .48 5.2.1 Về đội ngũ cán kiểm tra 48 5.2.2 Về ứng dụng công nghệ thông tin 49 5.2.3 Về phối hợp quan chức 50 5.2.3.1 Kết nối sở liệu ngành Thuế - Hải quan - Kho bạc: 50 viii download by : skknchat@gmail.com 5.2.3.2 Phối hợp quan Thuế với Sở kế hoạch đầu tƣ: 50 5.2.3.3 Phối hợp quan Thuế Công an kinh tế: 51 5.2.4 Về quy trình kiểm tra: 51 5.2.5 Nhóm giải pháp tuyên truyền hỗ trợ ngƣời nộp thuế .52 KẾT LUẬN 53 ix download by : skknchat@gmail.com Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Phùng Hữu Hạnh xuất chiếm phần lớn giai đoạn (83% vào năm 2014; 88,12% vào năm 2015, 88,95% vào năm 2016) số thuế hoàn từ trường hợp doanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư chiếm 15,47% vào năm 2014; 10,13% vào năm 2015 11,67% vào năm 2016) Số liệu cho thấy số thuế hoàn lại cho doanh nghiệp địa bàn chủ yếu đến từ hoạt động xuất Điều cho thấy, khối lượng công việc kiểm tra hồn thuế khơng nhiều cơng tác quản lý kiểm tra hoàn thuế Chi cục thuế thực hiệu có sai sót việc kiểm tra loại thuế kết đạt năm 2016 cho thấy Chi cục thuế ngày trọng việc hỗ trợ tuyên truyền cho người nộp thuế địa bàn thủ tục hành cơng tác hồn thuế 4.3 Đánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế quận Bình Thạnh giai đoạn 2014 – 2016 4.3.1 Những thành tựu đạt đƣợc Chi cục thuế quận Bình Thạnh huy động lực lượng tăng cường cho công tác kiểm tra doanh nghiệp, đội kiểm tra nỗ lực không ngừng để thực nhiệm vụ kế hoạch giao Qua công tác quản lý, giám sát hồ sơ khai thuế, sở nguồn liệu kê khai doanh nghiệp nộp quan thuế, CBCC phận kiểm tra kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở quan thuế đạt 100% số hồ sơ khai thuế có năm đánh giá thu số thuế điều chỉnh tăng vào năm 2014 30 tỷ đồng Trong công tác kiểm tra doanh nghiệp.Đầu tiên đáng ghi nhận phận kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, kết đạt vượt mức tiêu đề (Bảng 4.6), phát 99% doanh nghiệp có hành vi sai phạm xử lý kịp thời hành vi trốn tránh sử dụng tên không thật để khai báo, sử dụng địa giả để đăng ký kinh doanh, vấn đề trốn thuế, sử dụng hoá đơn, chứng từ sai quy định,… Cũng giai đoạn vừa qua chi cục thông qua việc kiểm tra, phát nhiều hành vi vi phạm để đưa định truy thu tiền thuế tăng qua năm (bảng 4.7) 43 download by : skknchat@gmail.com Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Phùng Hữu Hạnh Tiến trình đại hố ngành thuế, áp dụng công nghệ thông tin quản lý hồ sơ, sử dụng ứng dụng theo dõi nhận hồ sơ thuế giúp rút ngắn thời gian quy trình khơng thiết, đồng thời cịn giữ bí mật thơng tin người nộp thuế Trong công tác kiểm tra doanh nghiệp, việc sử dụng tài liệu doanh nghiệp kê khai, cán kiểm tra đối chiếu, so sánh, tìm nguồn thơng tin liệu doanh nghiệp khác có liên quan Qua công tác kiểm tra, nhiều trường hợp vướng mắc, gây khó khăn cho người nộp thuế phát báo cáo cách nghiêm túc, trung thực cho cấp Từ đây, nhiều trường hợp gây khó khăn cho doanh nghiệp giải triệt để Và việc giải mâu thuẫn góp phần hồn thiện hố chế quản lý hành Cơng tác tuyên truyền trọng, tiến đưa sách gần đến người dân Các chi cục tổ chức buổi đối thoại với doanh nghiệp theo định kỳ, trực tiếp trả lời sách thuế quan, cung cấp văn yêu cầu người nộp thuế Ứng dụng công nghệ thông tin liên lạc nội quan quản lý nhà nước ngày phổ biến làm giảm chi phí thời gian cán kiểm tra, tăng hiệu công việc 4.3.2  Những hạn chế cịn tồn Tình trạng vi phạm pháp luật thuế trốn thuế, gian lận thuế doanh nghiệp phổ biến, chưa phát hết Do khối lượng công việc kiểm tra trụ sở NNT mà cán kiểm tra thuế thực năm cịn chưa thực đạt hiệu cao  Cơng tác kiểm tra hồn thuế cịn gặp nhiều khó khăn, bất cập số lượng doanh nghiệp ngày tăng (năm 2014: 14.133 DN, năm 2015: 15.185 DN, năm 2016: 16.400 DN) đồng nghĩa với việc lượng lớn hồ sơ hoàn thuế tăng theo Bên cạnh đó, số lượng CBCC thuộc phận kiểm tra bị giới hạn, CBCC phải thực kiểm tra bình quân từ 150 – 200 DN Mặt khác, việc hoàn thuế đối tượng nộp thuế quan tâm theo cơng tác kiểm tra hồn thuế quan thuế trọng cơng việc kiểm tra hồn thuế địi hỏi 44 download by : skknchat@gmail.com Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Phùng Hữu Hạnh CBCC phải bỏ nhiều thời gian để xem xét hồ sơ khai thuế bao gồm tất tờ khai, chứng từ có liên quan Điều ảnh hưởng nhiều đến chất lượng, hiệu cơng tác kiểm tra hồn thuế  Mức độ đóng góp số thuế truy thu cho tổng thu nội địa Chi cục thuế quận Bình Thạnh khối lượng công việc mà CBCC kiểm tra thuế thực kiểm tra trụ sở doanh nghiệp chưa cao (Bảng 4.5 Bảng 4.6) Điều ảnh hưởng nhiều đến hiệu cơng tác kiểm tra thuế, gây thất thu NSNN  Về phía nguồn nhân lực phận kiểm tra thuế Trong công tác kiểm tra, công chức thuế phải giải khối lượng công việc lớn Đầu tiên, nhân đội kiểm tra thuế gần tương đương đối tượng lại khác việc quản lý thuế Các đối tượng phân theo khu vực, phường cụ thể mà Chi cục trưởng phân đội để kiểm tra Do đặc điểm mà khối lượng công việc đội không đồng Đội xuất hiện tượng tương tự khối lượng công việc phân bổ cho cán Thực tế cho thấy, CBCC hoạt động lâu năm, dày dặn kinh nghiệm nghỉ hưu thay vào chủ yếu CBCC trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm dẫn đến tình trạng thơng tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp chưa nắm bắt hết nên doanh nghiệp vi phạm pháp luật thuế Trong công việc, ngồi thực cơng tác kiểm tra, Đội cịn phải theo dõi tình hình kê khai doanh nghiệp nhiều công tác nội vụ khác Điều dẫn đến áp lực cán cơng chức, dẫn đến sai sót, hậu khơn lường cơng việc  Về quy trình kiểm tra thuế Trong cơng tác kiểm tra hạn chế, số kiểm tra chưa tuân thủ quy trình kiểm tra thời gian kiểm tra kéo dài thời gian quy định Thực theo quy trình kiểm tra phải yêu cầu doanh nghiệp giải trình lần, thời gian gải trình lần 10 ngày, kiểm tra từ giai đoạn đầu kết thúc kiểm tra thời gian 30 ngày, ảnh hưởng đến tiến độ hiệu cơng tác kiểm tra 45 download by : skknchat@gmail.com Khố luận tốt nghiệp  GVHD: ThS.Phùng Hữu Hạnh Về công nghệ thơng tin Hệ thống phần mềm hỗ trợ cịn nhiều thiếu sót Trong năm qua, việc phân tích đánh giá, so sánh kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cịn gặp nhiều khó khăn doanh nghiệp đăng kí kinh doanh nhiều ngành nghề hệ thống thơng tin cịn nhiều hạn chế, chưa cập nhật đầy đủ sở liệu Như vậy, công tác kiểm tra thuế gặp nhiều khó khăn sai sót việc kiểm tra Vì vậy, việc phân tích, đánh giá dựa sở liệu thu thập chưa tận dụng tốt chủ yếu dùng để tạo sở nhằm tiến hành kiểm tra trụ sở người nộp thuế 46 download by : skknchat@gmail.com Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Phùng Hữu Hạnh CHƢƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH Từ đánh giá thực trạng công tác kiểm tra kiểm tra thuế với mong muốn Chi cục thuế quận Bình Thạnh ngày hoạt động tốt hiệu hơn, xin đề xuất số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, khó khăn mà Chi cục thuế quận Bình Thạnh gặp phải phù hợp với mục tiêu “Tiếp tục cải cách hành thuế, nâng cao chất lượng quản lý thuế Minh bạch – Chuyên nghiệp – Liêm – Đổi mới”và phương hướng thực nhiệm vụ công tác kiểm tra thuế mà Chi cục thuế đề năm 2017 5.1 Phƣơng hƣớng công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế quận Bình Thạnh  Xây dựng kế hoạch kiểm tra chấp hành pháp luật thuế năm 2017 Đẩy mạnh công tác kiểm tra chống thất thu thuế, phòng chống hiệu hành vi gian lận thuế thông qua hệ thống phân tích rủi ro kê khai thuế  Thực cơng tác kiểm tra tốn thuế, cơng tác quản lý, giám sát kiểm tra kê khai thuế trụ sở quan thuế công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trụ sở người nộp thuế theo quy trình Kiểm tra thuế ban hành theo định số 746/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 Tổng cục trưởng Tổng cục thuế  Kiểm tra chuyên đề ngăn chặn đẩy lùi tình trạng in, phát hành, mua bán hố đơn bất hợp pháp theo cơng văn số 4679/TCT-KTNB ngày 10/10/2016 Tổng cục thuế Công văn số 11239/CT-KT1 ngày 17/11/2016 Cục thuế TP.HCM  Tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai, nộp thuế, hoàn thuế tổ chức, cá nhân nộp thuế Tổ chức thu đầy đủ, thu kịp thời khoản thu theo kết luận, kiến nghị quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra vào ngân sách nhà nước Tăng cường kiểm tra doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực có số thu lớn, tiềm ẩn rủi ro trốn thuế, gian lận thuế cao, doanh nghiệp có hồn thuế, doanh nghiệp khai lỗ,…  Ứng dụng hiệu công nghệ thông tin, sử dụng sở liệu người nộp thuế nhằm phân tích hồ sơ thuế, lựa chọn doanh nghiệp có rủi ro cao để đưa vào chương trình kiểm tra từ đầu năm 2017 47 download by : skknchat@gmail.com Khoá luận tốt nghiệp  GVHD: ThS.Phùng Hữu Hạnh Phân bổ tiêu kiểm tra hồ sơ thuế, kiểm tra doanh nghiệp cụ thể đến Đội kiểm tra thuế, công chức kiểm tra thường xuyên theo dõi đôn đốc Đội công chức thực tốt, đạt hiệu cao nhiệm vụ kiểm tra thuế năm 2017  Phối hợp với công an xử lý sai phạm gian lận thuế sở kinh doanh, đặc biệt doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm sử dụng hoá đơn chứng từ theo tinh thần quy chế phối hợp số 1527/QCPH/TCCS-TCT ngày 31/10/2017 Tổng cục Cảnh sát Tổng cục thuế, thống kê hành vi vi phạm pháp luật thuế phát qua tra, kiểm tra để báo cáo theo quy định  Đối chiếu số thuế lập hộ nộp thuế khốn có quy mơ, ngành nghề tuyến đường, phát bất hợp lý để có điều chỉnh sát thực tế Tiếp tục kiểm tra chống thất thu doanh thu, đặc biệt với ngành ăn uống, thương mại, dịch vụ, hoạt động kinh doanh thời vụ, kinh doanh ngồi hành chính,…(Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2016 phương hướng thực nhiệm vụ kiểm tra thuế năm 2017) 5.2 Các giải pháp nâng cao hiệu công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế quận Bình Thạnh 5.2.1  Về đội ngũ cán kiểm tra Chi cục thuế quận Bình Thạnh cần đề xuất cấp tăng cường lực lượng CBCC kiểm tra thuế phân bổ cho hài hoà Đội kiểm tra tuyển đào tạo thêm đội ngũ làm cơng tác kiểm tra theo hợp đồng giúp ích phần thiếu hụt nguồn nhân lực để tránh tình trạng cán thuế đảm nhận nhiều công việc lúc, đồng thời làm giảm bớt phần áp lực việc quản lý lượng doanh nghiệp nhiều công chức kiểm tra thuế Trung bình CBCC phải kiểm tra khoảng từ 150 – 200 DN, việc kiểm tra thuế đạt hiệu tuyệt đối  Tăng cường tổ chức lớp bồi dưỡng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán vào nghề trẻ Đồng thời kết hợp với đào tạo lại củng cố nghiệp vụ chuyên môn cho cán công tác lâu năm để nâng cao tay nghề truyền lại kinh nghiệm chuyên môn cho cán trẻ 48 download by : skknchat@gmail.com Khoá luận tốt nghiệp  GVHD: ThS.Phùng Hữu Hạnh Cần nghiêm ngặt công tác tuyển dụng nhân Ở Hàn Quốc, công chức nước phải trải qua kỳ tuyển dụng vô gắt gao Việc đậu vào công chức Nhà nước vô khó khăn, có người giỏi làm Đổi lại, công chức hưởng chế độ ưu đãi lớn giúp họ tận tâm công việc Qua đây, Việt Nam cần hướng tới tương lai đưa người giỏi vào máy Nhà nước tăng cường phúc lợi cho họ (lương cơng chức cịn thấp) Ngồi ra, Chi cục thuế tổ chức khen thưởng, tặng khen theo quý cho CBCC có đóng góp tích cực thực tốt nhiệm vụ giao  Xử lý nghiêm trường hợp CBCC kiểm tra tham ô, nhận hối lộ từ doanh nghiệp, góp phần làm cho hệ thống thuế Việt Nam sạch, liêm Để cơng việc kiểm tra tiến hành cách hiệu quả, tương lai, ngành thuế nên trọng đào tạo đội ngũ cán theo hướng trở thành kiểm toán viên Đặc thù ngành kiểm tốn rõ ràng phù hợp với cơng việc quản lý thuế nói chung kiểm tra thuế nói riêng Sự phù hợp thấy rõ ràng từ việc phân tích báo cáo tài Để đưa kết luận, kiểm tốn viên phải thu thập chứng, phân tích số liệu cách tỉ mỉ, kết hợp với kiến thức chuyên sâu kế toán, luật quản lý thuế hành nghiệp vụ kiểm tốn Chính kiến thức địi hỏi cao mà kiểm toán viên người tỏ phù hợp cho công tác kiểm tra 5.2.2  Về ứng dụng công nghệ thơng tin Tập trung, hồn thiện hệ thống thuế điện tử Trong tương lai hướng đến việc quản lý thuế hoàn toàn mạng internet máy tính, giảm nhiều tối đa chi phí hành thời gian Tăng cường phát triển phần mềm quản lý, kiểm tra người nộp thuế để đẩy mạnh chế “tự kê khai tự nộp”, giảm gánh nặng tương lai cho cán kiểm tra  Mặt khác, có hỗ trợ cơng nghệ thơng tin, doanh nghiệp tiếp cận lợi ích công việc thực theo chế hành Khi mở rộng hệ thống thông tin nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, giảm khoảng cách người nộp thuế chế Nhà nước, giúp sách phổ biến đến doanh nghiệp cách xác nhanh chóng 49 download by : skknchat@gmail.com Khoá luận tốt nghiệp  GVHD: ThS.Phùng Hữu Hạnh Với mơi trường đại hố, ứng dụng máy tính quản lý thuế, doanh nghiệp chủ động tiếp cận thơng tin cần thiết Công việc kê khai, đăng ký thủ tục khác đăng tải kịp thời mạng đồng thời thủ tục hành giấy tờ bớt rườm rà Công tác hỗ trợ cho doanh nghiệp từ phía Chi cục thuế dễ dàng, nhanh chóng tiện lợi 5.2.3 Về phối hợp quan chức 5.2.3.1 Kết nối sở liệu ngành Thuế - Hải quan - Kho bạc: Ý tưởng yêu cầu cung cấp thông tin ngành phục vụ công tác quản lý thu thuế, phối hợp lập dự toán, tổ chức nộp NSNN kiểm tra, đối chiếu số liệu thu, nộp ngành; phối hợp việc hoàn thuế thu nợ thuế, phối hợp kiểm tra phòng chống hành vi vi phạm thuế Ngoài ra, để việc trở nên hiệu hơn, định kỳ vào thời gian định, ba đơn vị nên tổ chức họp giao ban công khai để đánh giá kết rút kinh nghiệm Một vấn đề cốt lõi công tác tổ chức phối hợp thu NSNN ngành Thuế - Hải quan – Kho bạc Nhà nước xây dựng hệ thống liệu liên lạc xuyên suốt ba ngành Trên sở cung cấp đầy đủ, kịp thời thơng tin đối tượng doanh nghiệp, đặc biệt khoản nợ thuế Trước hết, ngành cần phối hợp xây dựng thống sở liệu, cách thức vận hành, làm việc, quy trình cập nhật, khai thác, sử dụng, trao đổi bảo mật thông tin Ngoài ra, quy định cụ thể trách nhiệm quan việc cung cấp, kiểm tra, đối chiếu xử lý thông tin phải ban hành phổ cập đến cán Các ngành cần xây dựng phần mềm trao đổi liệu chung để tăng hiệu công tác 5.2.3.2 Phối hợp quan Thuế với Sở kế hoạch đầu tƣ: Cung cấp thông tin việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tăng cường công tác kiểm tra hoạt đông doanh nghiệp sau cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hành động giúp phát xử lý kịp thời doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm nhưmua bán hoá đơn bất hợp pháp, gian lận 50 download by : skknchat@gmail.com Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Phùng Hữu Hạnh hoàn thuế, chiếm đoạt tiền thuế ngân sách Qua đó, hiệu quản lý kiểm tra thuế nâng cao tương lai 5.2.3.3 Phối hợp quan Thuế Công an kinh tế: Cơ quan thuế đơn đơn vị có chức thu thuế, việc thực thi pháp luật cần có đơn vị khác chuyên phụ trách hỗ trợ Cơ quan thuế cần phối hợp chặt chẽ với công an kinh tế để tăng cường điều tra xử lý kịp thời vụ án liên quan đến sách thuế, thu hồi tài sản thiệt hại gian lận thuế, trốn thuế gây ra,… 5.2.4 Về quy trình kiểm tra: Với quy trình kiểm tra thuế nay, phải thực đầy đủ kiểm tra trụ sở quan thuế trụ sở người nộp thuế cần 12 loại thủ tục bao gồm nhận xét hồ sơ khai thuế; tờ trình đề xuất ban hành thơng báo đề nghị doanh nghiệp giải trình, bổ sung; thơng báo đề nghị doanh nghiệp giải trình, bổ sung thơng tin, tài liệu; biên làm việc với doanh nghiệp; tờ trình báo cáo kết giải trình doanh nghiệp; định kiểm tra; biên giao định kiểm tra; biên công bố định kiểm tra; biên kiểm tra; tờ trình báo cáo kết kiểm tra; định xử lý,…Ngồi cịn số thủ tục khác phát sinh thêm người nơp thuế giải trình lần thứ hai hay người nộp thuế đoàn kiểm tra gia hạn thời gian kiểm tra thời gian kiểm tra Với trình tự kéo dài, công việc tiến hành kiểm tra đơn kéo dài 20 đến 30 ngày Vì vậy, cơng việc gây hao tổn nguồn lực Chi cục, ảnh hưởng đến số lượng đợt kiểm tra khác Kiến nghị tương lai, kiểm tra nên bỏ bước nộp thơng tin giải trình lần để doanh nghiệp nghiêm túc việc kê khai nộp thuế Ngoài việc rút ngắn thời gian kiểm tra, giảm bớt thủ tục kiểm tra cách cấp tập để doanh nghiệp phải nghiêm túc việc tự kê khai tự nộp Để giảm thiểu rủi ro, cần xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát người nộp thuế từ nộp tờ khai Việc làm giúp cơng việc phân tích tờ khai, báo cáo tài trở nên nhẹ nhàng Đơn vị kiểm tra theo sát doanh nghiệp Cần có đợt kiểm tra tình hình hoạt động kết hợp với hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp tổ chức thường xuyên nhằm tạo cầu nối cho doanh nghiệp tiếp cận 51 download by : skknchat@gmail.com Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Phùng Hữu Hạnh sách dễ dàng giúp đỡ doanh nghiêp kịp thời Đồng thời thông qua đây, loại bỏ triệt để công ty ma chuyên mua bán hoá đơn làm tổn thất cho kinh tế 5.2.5 Nhóm giải pháp tuyên truyền hỗ trợ ngƣời nộp thuế Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật liên quan đến thuế để người nộp thuế hiểu đúng, đủ nghĩa vụ nộp thuế thân Chi cục thuế phải không ngừng phối hợp chặt chẽ với quan truyền thông từ Trung ương đến địa phương để truyền bá kịp thời thơng tin sách, chế độ thuế để cơng dân có điều kiện tiếp cận, hiểu biết rõ vị trí,vai trị thuế chế thị trường, nghĩa vụ quyền lợi công dân qua công tác thuế, bước đưa công tác nộp thuế trở thành tượng phổ biến, cụ thể Đảng, toàn dân 52 download by : skknchat@gmail.com Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Phùng Hữu Hạnh KẾT LUẬN Trong bối cảnh nước ta q trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước với hội nhập kinh tế quốc tế, việc nâng cao hiệu công tác kiểm tra thuế vấn đề quan tâm nhiều quan chức nhà nghiên cứu Trong giai đoạn 2014 – 2016, Chi cục thuế quận Bình Thạnh không ngừng phấn đấu, nổ lực để thực tốt nhiệm vụ giao công tác kiểm tra thuế Chi cục Bên cạnh thành tựu đạt hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, phát xử lý kịp thời hành vi vi phạm luật thuế mang lại kết truy thu tăng qua năm,…cũng tồn vài hạn chế khó khăn q trình thực công tác Cụ thể, hệ thống hỗ trợ phần mềm cịn nhiều thiếu sót chưa đáp ứng thực tế, lực lượng cơng chức kiểm tra cịn hạn chế gần tới tuổi nghỉ hưu công chức trẻ thiếu kinh nghiệm, ý thức chấp hành thuế phận người nộp thuế địa bàn chưa cao, chưa có phối hợp chặt chẽ quan quản lý Xuất phát từ thực trạng công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế quận Bình Thạnh, cần phải có giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu công tác kiểm tra thuế Trước hết cần nâng cao lực chuyên môn đạo đức nghề nghiệp đội ngũ cán thuế, nâng cao chất lượng hoạt động Đội kiểm tra thuế nói riêng tồn thể Chi cục thuế nói chung theo hướng đại, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thơng tin vào cơng tác kiểm tra Có vậy, cơng tác kiểm tra thuế ngày hồn thiện nâng cao hiệu 53 download by : skknchat@gmail.com Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Phùng Hữu Hạnh PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng kết thu NSNN thuế Chi cục thuế quận Bình Thạnh năm 2014 (Nguồn: Chi cục thuế quận Bình Thạnh) Dự tốn năm 2014 CÁC LOẠI THUẾ Pháp Phấn lệnh đấu So sánh (%) Thực năm 2014 TH/DTPL TH/DTPĐ CÙNG KỲ CTN - NQD 1.270 1.371 1.679,632 132,25% 122,46% 126,02% -Thuế TNDN 352,7 380,9 497,836 141,15 130,7 131,29 -Thuế GTGT 890,3 961,5 1.077,095 120,98 112,02 120,85 -Thuế TTĐB 2,2 1,32 65,98 59,98 112,76 -Thuế Tài nguyên 0,024 63,73 -Thuế Môn 22 23,8 24,821 112,82 104,29 103,51 -Thu khác thuế 3,2 78,536 2.617,87 2.454,25 118,75 Thuế TNCN 266,5 287,8 264,074 99,09 91,76 92,5 Thuế nhà đất 0,097 19,18 Thuế SDĐ PNN 13,5 14,6 14,482 107,28 99,19 82,82 Phí, lệ phí 18 19,4 44,074 244,86 227,19 21,73 Thu khác ngân sách 18 19,4 22,541 125,23 116,19 87,42 Lệ phí trước bạ 260 280,8 277,484 106,72 98,82 120,08 Tiền thuê đất 95 102,6 111,868 117,76 109,03 106,96 Tiền sử dụng đất 40 43,2 107,292 268,23 248,36 129,87 TỔNG CỘNG 1.981 2.139,4 2.521,543 127,29% 117,86% 110,4% 54 download by : skknchat@gmail.com Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Phùng Hữu Hạnh Phụ lục 2: Bảng kết thu NSNN thuế Chi cục thuế quận Bình Thạnh năm 2015 (Nguồn: Chi cục thuế quận Bình Thạnh) Dự tốn năm 2015 So sánh (%) Thực CÁC LOẠI THUẾ Pháp Phấn lệnh đấu năm 2015 TH/DTPL TH/DTPĐ CÙNG KỲ CTN - NQD 1.730 1.816,7 1.751,803 101,26% 96,43% 104,3% -Thuế TNDN 473,5 497,2 518,055 109,41 104,19 104,1 -Thuế GTGT 1.225,5 1.288,5 1.120,197 91,41 86,94 104 -Thuế TTĐB 3 1,074 35,8 35,8 81,4 -Thuế Môn 25 25 25,766 103,06 103,06 103,8 -Thu khác thuế 3 86,711 2.890,37 2.890,37 145,9 Thuế TNCN 272,1 286,5 374,727 137,72 130,79 141,9 Thuế SDĐ PNN 15 15 15,216 101,44 101,44 105,1 Phí, lệ phí 19,3 20,3 23,499 121,76 115,76 53,3 Thu khác ngân sách 26,2 27,5 77,349 259,23 281,27 343,1 Lệ phí trước bạ 45 315 361,74 803,27 114,75 130,3 Tiền thuê đất 112,4 118 193,83 172,45 164,26 173,3 Tiền sử dụng đất 300 47,3 158,644 52,88 335,4 147,9 TỔNG CỘNG 2.520 2.646,3 2.956,538 117,32% 111,72% 117,3% 55 download by : skknchat@gmail.com Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Phùng Hữu Hạnh Phụ lục 3: Bảng kết thu NSNN thuế Chi cục thuế quận Bình Thạnh năm 2016 (Nguồn: Chi cục thuế quận Bình Thạnh) Dự toán năm 2016 CÁC LOẠI So sánh (%) Thực THUẾ Pháp lệnh Phấn năm 2016 đấu TH/DTPL TH/DTPĐ CÙNG KỲ CTN - NQD 2.129,822 2191,3 2397,914 112,59% 109,43% 136,88% -Thuế TNDN 756,322 789,5 946,5 125,15 119,89 182,7 -Thuế GTGT 1.337,5 1.364,5 1.326,278 99,16 97,2 118,4 -Thuế TTĐB 4,5 2,312 57,8 51,38 215,27 -Thuế Môn 28 28,3 28,377 101,35 100,27 110,13 -Thu khác thuế 4,5 94,447 2.361,18 2.098,82 108,92 Thuế TNCN 393,5 399,8 412,766 104,9 103,24 110,15 Thuế SDĐ PNN 18 18,75 18,486 102,7 98,59 121,49 Phí, lệ phí 29 29,6 29,126 100,43 98,4 123,95 Thu khác ngân 87,5 91,34 145,375 166,14 159,16 187,95 Lệ phí trước bạ 355,5 388,277 374,2 105,26 96,37 103,44 Tiền thuê đất 188,4 193,275 192,733 102,3 99,72 99,43 Tiền sử dụng đất 123,278 178,558 211,722 171,74 118,57 133,46 TỔNG CỘNG 3.325 3.490,9 3.782,322 113,75 108,35 127,93 sách 56 download by : skknchat@gmail.com Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Phùng Hữu Hạnh TÀI LIỆU THAM KHẢO - Lê Quang Cường (2013) Thuế NXB Lao động xã hội, TP.HCM - Nhiều tác giả (2014) Thuế (Lưu hành nội HUTECH) - Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 Tổng cục thuế ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục thuế trực thuộc Cục thuế - Quyết định số 504/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 Tổng cục trưởng Tổng cục thuế ban hành việc quy định chức năng, nhiệm vụ Đội thuộc Chi cục thuế - Quyết định số 528/QĐ-TCT ngày 29/5/2008 Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế việc ban hành quy trình kiểm tra thuế - Quyết định số 746/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 Tổng cục trưởng Tổng cục thuế ban hành Quy trình kiểm tra thuế - Thông tư số 156/2013/ TT-BTC ngày 06/11/2013 Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn thi hành số điều Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật quản lý thuế Nghị định số 83/2013/ NĐ-CP ngày 22/7/2013 Chính phủ - Quốc hội, Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 - Quốc hội, Luật số 21/201/QH13 việc sửa đổi, bổ sung số điều Luật quản lý thuế - Quyết định số 688/QĐ – TCT ngày 22/4/2013 Tổng cục thuế việc ban hành hệ thống số đánh giá hoạt động quản lý thuế - Phonthilath Maysouk (2011) “Nâng cao hiệu công tác tra, kiểm tra thuế Cục thuế nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào”.tailieu.vn 57 download by : skknchat@gmail.com ... CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH 47 5.1 Phƣơng hƣớng công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế quận Bình Thạnh 47 5.2 Các giải pháp nâng cao hiệu công tác kiểm tra thuế Chi cục. .. hình thực công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế quận Bình Thạnh giai đoạn 2014 – 2016 Trong cơng tác kiểm tra thuế, Đội kiểm tra thuế có nhiệm vụ là: kiểm tra hồ sơ khai thuế quan thuế kiểm tra trụ... sách thuế, nhằm nâng cao hiệu lực pháp luật thuế 2.2.5 Nội dung kiểm tra thuế Pháp luật quản lý thuế quy định rõ nội dung công tác kiểm tra thuế, gồm kiểm tra thuế trụ sở quan thuế kiểm tra thuế
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế quận bình thạnh​ ,

Hình ảnh liên quan

Thực hiện mô hình tổ chức mới theo Quyết định 503/QĐ – TCT của Tổng cục thuế. Chi cục thuế quận Bình Thạnh tổ chức sắp xếp lại nhân sự theo mô hình  gồm 14 Đội được mô tả như sơ đồ dưới đây:  - (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế quận bình thạnh​

h.

ực hiện mô hình tổ chức mới theo Quyết định 503/QĐ – TCT của Tổng cục thuế. Chi cục thuế quận Bình Thạnh tổ chức sắp xếp lại nhân sự theo mô hình gồm 14 Đội được mô tả như sơ đồ dưới đây: Xem tại trang 35 của tài liệu.
Bảng 4.1: Tình hình nhân sự Chi cục thuế quận Bình Thạnh - (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế quận bình thạnh​

Bảng 4.1.

Tình hình nhân sự Chi cục thuế quận Bình Thạnh Xem tại trang 38 của tài liệu.
Từ bảng kết quả này, ta có thể rút ra yêu cầu đối với Chi cục thuế quận Bình Thạnh là cần nâng cao công tác theo dõi kê khai thuế của các doanh nghiệp trên địa  bàn để phát hiện sai sót trong việc kê khai một cách kịp thời, tuyên truyền, hướng dẫn  và hỗ  - (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế quận bình thạnh​

b.

ảng kết quả này, ta có thể rút ra yêu cầu đối với Chi cục thuế quận Bình Thạnh là cần nâng cao công tác theo dõi kê khai thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn để phát hiện sai sót trong việc kê khai một cách kịp thời, tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ Xem tại trang 46 của tài liệu.
Bảng 4.5: Đánh giá mức độ đóng góp của công tác kiểm tra đối với việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của ngành thuế  - (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế quận bình thạnh​

Bảng 4.5.

Đánh giá mức độ đóng góp của công tác kiểm tra đối với việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của ngành thuế Xem tại trang 48 của tài liệu.
Bảng 4.7: Đánh giá chất lƣợng, hiệu quả của công tác kiểm tra thuế - (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế quận bình thạnh​

Bảng 4.7.

Đánh giá chất lƣợng, hiệu quả của công tác kiểm tra thuế Xem tại trang 50 của tài liệu.
Bảng 4.8: Kết quả kiểm tra hoàn thuế - (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế quận bình thạnh​

Bảng 4.8.

Kết quả kiểm tra hoàn thuế Xem tại trang 51 của tài liệu.
Phụ lục 1: Bảng kết quả thu NSNN về thuế của Chi cục thuế quận Bình Thạnh năm 2014 (Nguồn: Chi cục thuế quận Bình Thạnh)  - (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế quận bình thạnh​

h.

ụ lục 1: Bảng kết quả thu NSNN về thuế của Chi cục thuế quận Bình Thạnh năm 2014 (Nguồn: Chi cục thuế quận Bình Thạnh) Xem tại trang 64 của tài liệu.
Phụ lục 2: Bảng kết quả thu NSNN về thuế của Chi cục thuế quận Bình Thạnh năm 2015 (Nguồn: Chi cục thuế quận Bình Thạnh)  - (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế quận bình thạnh​

h.

ụ lục 2: Bảng kết quả thu NSNN về thuế của Chi cục thuế quận Bình Thạnh năm 2015 (Nguồn: Chi cục thuế quận Bình Thạnh) Xem tại trang 65 của tài liệu.
Phụ lục 3: Bảng kết quả thu NSNN về thuế của Chi cục thuế quận Bình Thạnh năm 2016 (Nguồn: Chi cục thuế quận Bình Thạnh)  - (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế quận bình thạnh​

h.

ụ lục 3: Bảng kết quả thu NSNN về thuế của Chi cục thuế quận Bình Thạnh năm 2016 (Nguồn: Chi cục thuế quận Bình Thạnh) Xem tại trang 66 của tài liệu.