0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (67 trang)

Những hạn chế còn tồn tại

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH​ (Trang 54 -57 )

2016

4.3.2 Những hạn chế còn tồn tại

 Tình trạng vi phạm pháp luật về thuế như trốn thuế, gian lận thuế của doanh nghiệp còn phổ biến, chưa phát hiện được hết. Do khối lượng công việc kiểm tra tại trụ sở NNT mà cán bộ kiểm tra thuế đã thực hiện trong năm vẫn còn ít chưa thực sự đạt hiệu quả cao.

 Công tác kiểm tra hoàn thuế còn gặp nhiều khó khăn, bất cập do số lượng doanh nghiệp ngày càng tăng (năm 2014: 14.133 DN, năm 2015: 15.185 DN, năm 2016: 16.400 DN) đồng nghĩa với việc một lượng lớn hồ sơ hoàn thuế cũng tăng theo. Bên cạnh đó, số lượng CBCC thuộc bộ phận kiểm tra bị giới hạn, một CBCC phải thực hiện kiểm tra bình quân từ 150 – 200 DN. Mặt khác, việc hoàn thuế rất được các đối tượng nộp thuế quan tâm theo đó công tác kiểm tra hoàn thuế cũng sẽ được cơ quan thuế chú trọng và công việc kiểm tra hoàn thuế đòi hỏi các

CBCC phải bỏ ra rất nhiều thời gian để xem xét các bộ hồ sơ khai thuế bao gồm tất cả các tờ khai, chứng từ có liên quan. Điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra hoàn thuế.

 Mức độ đóng góp số thuế truy thu cho tổng thu nội địa tại Chi cục thuế quận Bình Thạnh và khối lượng công việc mà một CBCC kiểm tra thuế thực hiện kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp vẫn chưa cao (Bảng 4.5 và Bảng 4.6). Điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến hiệu quả công tác kiểm tra thuế, gây thất thu NSNN.

 Về phía nguồn nhân lực của bộ phận kiểm tra thuế

Trong công tác kiểm tra, các công chức thuế phải giải quyết khối lượng công việc rất lớn. Đầu tiên, nhân sự của các đội kiểm tra thuế là gần như tương đương nhau nhưng các đối tượng lại khác nhau trong việc quản lý thuế. Các đối tượng này được phân ra theo các khu vực, phường cụ thể mà Chi cục trưởng đã phân đội để kiểm tra. Do đặc điểm này mà khối lượng công việc mỗi đội không đồng đều và trong các Đội cũng xuất hiện hiện tượng tương tự khi khối lượng công việc không thể được phân bổ đều cho các cán bộ.

Thực tế nữa cho thấy, các CBCC hoạt động lâu năm, dày dặn kinh nghiệm đã nghỉ hưu thay vào đó chủ yếu là các CBCC trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm dẫn đến tình trạng các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn chưa nắm bắt hết nên các doanh nghiệp có thể vi phạm pháp luật về thuế. Trong công việc, ngoài thực hiện các công tác kiểm tra, các Đội còn phải theo dõi tình hình kê khai của các doanh nghiệp và nhiều công tác nội vụ khác. Điều này sẽ dẫn đến áp lực đối với các cán bộ công chức, rất có thể dẫn đến các sai sót, hậu quả khôn lường trong công việc.

 Về quy trình kiểm tra thuế

Trong công tác kiểm tra vẫn còn hạn chế, một số cuộc kiểm tra chưa tuân thủ quy trình kiểm tra như thời gian kiểm tra còn kéo dài quá thời gian quy định. Thực hiện theo đúng quy trình kiểm tra thì phải yêu cầu doanh nghiệp giải trình 2 lần, thời gian gải trình mỗi lần là 10 ngày, do đó khi kiểm tra từ giai đoạn đầu cho đến kết thúc một cuộc kiểm tra thời gian là 30 ngày, vì vậy đã ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả trong công tác kiểm tra.

 Về công nghệ thông tin

Hệ thống phần mềm hỗ trợ còn nhiều thiếu sót. Trong những năm qua, việc phân tích đánh giá, so sánh kết quả hoạt động kinh doanh giữa các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn vì doanh nghiệp đăng kí kinh doanh nhiều ngành nghề nhưng hệ thống thông tin còn nhiều hạn chế, chưa cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu. Như vậy, công tác kiểm tra thuế gặp nhiều khó khăn cũng như các sai sót trong việc kiểm tra.

Vì vậy, việc phân tích, đánh giá dựa trên cơ sở dữ liệu thu thập được vẫn chưa được tận dụng tốt và chủ yếu chỉ dùng để tạo cơ sở nhằm tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

CHƢƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH

Từ những đánh giá về thực trạng công tác kiểm tra kiểm tra thuế và với mong muốn Chi cục thuế quận Bình Thạnh ngày càng hoạt động tốt và hiệu quả hơn, tôi xin đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn mà Chi cục thuế quận Bình Thạnh đang gặp phải và phù hợp với mục tiêu “Tiếp tục cải cách hành chính thuế, nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý thuế Minh bạch – Chuyên nghiệp – Liêm chính – Đổi mới”và phương hướng thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra thuế

mà Chi cục thuế đã đề ra trong năm 2017.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH​ (Trang 54 -57 )

×