0

Kết quả kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH​ (Trang 44-47 )

2016

4.2.3.1 Kết quả kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế

Bảng 4.3: Kết quả công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế giai đoạn

2014 -2016

ĐVT: Tỷ đồng

Stt 2014 2015 2016

Tỷ lệ (%)

2014 2015 2016

1 Số hồ sơ được kiểm tra

(hồ sơ) 40.851 37.336 47.383 100%

1.1 Số hồ sơ khai đúng (hồ

sơ) 1.303 1.214 1.012 3,19% 3,25% 2,14%

1.2 Số hồ sơ điều chỉnh (hồ

sơ) 105 9 40 0,26% 0,02% 0,08%

1.3 Số hồ sơ đề nghị kiểm tra

tại trụ sở NNT (hồ sơ) 39.443 36.007 46.331 96,55% 96,44% 97,78% 2 Tổng số thuế điều chỉnh

tăng 30,515 2,596 5,719 - - -

3 Tổng số thuế điều chỉnh

giảm 0,023 0 0 - - -

(Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác thuế của Chi cục thuế quận Bình Thạnh) Chỉ tiêu Năm

Biểu đồ 4.1: Kết quả kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế giai đoạn 2014 - 2016

Số hồ sơ kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế là những hồ sơ có dấu hiệu sai phạm trong quá trình kê khai của doanh nghiệp mà cán bộ kiểm tra phát hiện được như khai sai số thuế phải nộp, số thuế được miễn, giảm, số tiền hoàn thuế. Khi phát hiện những dấu hiệu này, cán bộ kiểm tra sẽ gửi văn bản xuống doanh nghiệp yêu cầu đến giải trình và đề nghị khai bổ sung, điều chỉnh theo quy định đối với khoản thuế này.

Mặc dù từ đầu mỗi năm, Chi cục thuế quận Bình Thạnh luôn chủ động trong việc xây dựng kế hoạch kiểm tra thuế tại cơ quan thuế và trong quá trình thực hiện luôn có sự giám sát, quản lý, kiểm soát, cập nhật dữ liệu cộng với việc phân tích, đánh giá, so sánh dữ liệu để đảm bảo tính chính xác, trung thực của hồ sơ khai thuế nhưng kết quả kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế lại không khả quan và có dấu hiệu không mấy hiệu quả. Cụ thể: số lượng hồ sơ khai đúng giảm dần qua các năm và chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng số các hồ sơ được kiểm tra tại cơ quan thuế trong giai đoạn 2014 – 2016. Năm 2014 có 1.303 hồ sơ khai đúng trong tổng số 40.851 hồ sơ được kiểm tra, năm 2015 có 1.214 hồ sơ khai đúng trong tổng số 37.336 hồ sơ được kiểm tra, đặc biệt năm 2016 số lượng hồ sơ khai đúng lại tiếp tục giảm còn 1.012 hồ sơ trên 47.383 hồ sơ được kiểm tra và đều chiếm tỷ trọng rất thấp khoảng từ 2% - 3%.

Năm 2014 là năm phát sinh nhiều hồ sơ điều chỉnh nhất với 105 hồ sơ, đem lại hơn 30 tỷ đồng số thuế điều chỉnh tăng và số thuế điều chỉnh giảm chỉ có 23 triệu

0 10000 20000 30000 40000 50000 Số hồ sơ được kiểm tra Số hồ sơ

khai đúng điều chỉnh Số hồ sơ Số hồ sơ đề nghị kiểm tra tại trụ sở

NNT

2014 2015 2016

tăng trong năm này là 2,596 tỷ đồng và năm 2016 là 5,719 tỷ đồng. Điều này thể hiện năm 2014 là năm có nhiều sai phạm nhất về việc người nộp thuế cố tình để khai thiếu thuế cũng như vô tình mắc phải do không nắm chắc luật thuế dẫn đến xảy ra tình trạng nộp thừa thuế.

Biểu đồ 4.2: Kết quả xử lý sau kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế

Từ bảng kết quả này, ta có thể rút ra yêu cầu đối với Chi cục thuế quận Bình Thạnh là cần nâng cao công tác theo dõi kê khai thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn để phát hiện sai sót trong việc kê khai một cách kịp thời, tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế về các chính sách thuế mới cũng như các thủ tục hành chính tạo điều kiện cho người nộp thuế hiểu và nắm bắt kịp thời những thay đổi trong chính sách thuế cũng như ý thức được việc thực hiện nghĩa vụ thuế của mình.

0 20 40 60 80 100 120 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 2014 2015 2016 Hồ sơ Tỷ đồng Số hồ sơ điều chỉnh Tổng số thuế điều chỉnh tăng Tổng số thuế điều chỉnh giảm


Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH​ (Trang 44 -47 )

×