0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (67 trang)

Tình hình thu thuế tại Chi cục thuế quận Bình Thạnh giai đoạn 2014 –

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH​ (Trang 42 -44 )

2016

4.2.2 Tình hình thu thuế tại Chi cục thuế quận Bình Thạnh giai đoạn 2014 –

– 2016

Bảng 4.2: Kết quả thu thuế giai đoạn 2014 – 2016

ĐVT: Tỷ đồng, % Năm Dự toán Thực hiện Tỷ lệ hoàn thành (%) Pháp lệnh Phấn đấu Dự toán pháp lệnh Dự toán phấn đấu Cùng kỳ 2014 1.981,000 2.139,400 2.521,543 127,29 117,86 110,44 2015 2.520,000 2.646,300 2.956,538 117,32 111,72 117,25 2016 3.325,000 3.490,900 3.782,322 113,75 108,35 127,93

(Nguồn: Chi cục thuế quận Bình Thạnh) Theo số liệu thống kê trong báo cáo tổng kết công tác thuế của Chi cục thuế quận Bình Thạnh các năm 2014 – 2016 và được tổng hợp lại trong các bảng số liệu, có thể dễ dàng nhận thấy rằng kết quả thực hiện tổng thu NSNN của Chi cục thuế quận Bình Thạnh đều vượt dự toán ban đầu cả về dự toán pháp lệnh và dự toán phấn đấu.

Năm 2014, cụ thể trong Bảng kết quả thu NSNN về thuế của Chi cục thuế quận Bình Thạnh năm 2014 (Phụ lục 1), có thể thấy rằng kết quả thu NSNN của Chi cục ước đạt 2.521,543 tỷ đồng, đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và vượt 27,29% so với dự toán pháp lệnh, bằng 117,86% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 10,44% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, chỉ tiêu thu phần lớn là các loại thuế, các khoản thu NSNN đều đạt và vượt như tiền sử dụng đất, thuế TNDN, phí và lệ phí, thu khác ngân sách, thu khác về thuế; riêng khu vực CTN-NQD đạt 132,25% dự toán pháp lệnh, thuế GTGT thu 1.077,095 tỷ đồng, vượt 20,98% dự toán pháp lệnh, so với cùng kỳ tăng 20,85%; thuế TNDN thu được 497,863 tỷ đồng đạt 141,15% dự toán pháp lệnh, tăng 31,29% so với cùng kỳ; thuế môn bài thu được 24,821 tỷ đồng đạt 112,82% dự toán pháp lệnh, so cùng kỳ bằng bằng 103,51%.

Đạt được kết quả trên do Chi cục thuế đã tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi, miễn giảm về thuế tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư hoạt

trong quản lý thuế, chủ động tuyên truyền hỗ trợ, tác động tích cực đối với người nộp thuế trong việc tự khai tự nộp thuế. Đồng thời tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, tăng cường việc kiểm soát và khai thác nguồn thu. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế về thực hiện khai thuế điện tử; hiệu quả chất lượng công tác kiểm tra và tỷ lệ nợ đọng còn cao.

Năm 2015, qua bảng số liệu kết quả thu NSNN về thuế của Chi cục thuế quận Bình Thạnh (Phụ lục 2), chúng ta nhận thấy rằng tổng thu NSNN của Chi cục thuế Bình Thạnh cũng như năm 2014 tiếp tục đạt được tỉ lệ khá cao và tích cực khi vượt 17,32% dự toán ban đầu, bằng 111,72% dự toán phấn đấu và tăng 17,25% so với cùng kỳ. Chỉ tiêu thu phần lớn là các loại thuế, các khoản thu NSNN đều đạt và vượt như tiền sử dụng đất, thuế TNCN, phí lệ phí, thu khác ngân sách, thu khác về thuế,…Riêng khu vực CTN – NQD đạt 101,26% dự toán pháp lệnh. Trong đó, thuế GTGT thu được 1.120,19 tỷ đồng đạt 91,41% so với dự toán pháp lệnh nhưng vẫn tăng 4% so với cùng kỳ năm 2014, thuế TNDN thu được 518,055 tỷ đồng vượt dự toán 9.41% và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước; đặc biệt trong năm này thuế TTĐB chỉ thu được 1,074 tỷ đồng chỉ đạt 35,8% so với dự toán và bằng 81,4% so với cùng kỳ nhưng vẫn không ảnh hưởng nhiều đến kết quả thu NSNN của Chi cục.

Năm 2016, tổng thu ngân sách 3.782,32 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu được giao, vượt 13,75% dự toán pháp lệnh và tăng 27,93% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tiêu thu phần lớn các loại thuế, các khoản thu ngân sách Nhà nước đều đạt và vượt dự toán như tiền sử dụng đất, thuế TNDN, thuế môn bài, thuế TNCN, thu khác ngân sách, thu khác về thuế (Phụ lục 3).

Đạt được kết quả trên, Chi cục thuế phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời phổ biến các chính sách thuế mới và tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn, giải thích cho người nộp thuế về những thay đổi trong chính sách thuế, tiến hành kiểm tra, phân tích kĩ hồ sơ doanh nghiệp để tìm sai phạm, triển khai nhiều biện pháp quản lý, đôn đốc thu thuế; tích cực thực hiện công tác cải cách hành chính về chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế, tạo ra bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý thu ngân sách. Mặt khác, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Thạnh tuy có nhiều

doanh nghiệp giải thể, phá sản nhưng số lượng thành lập mới cũng tăng, các doanh nghiệp dần phục hồi và đi lên.

4.2.3 Tình hình thực hiện công tác kiểm tra thuế tại Chi cục thuế quận Bình Thạnh trong giai đoạn 2014 – 2016

Trong công tác kiểm tra thuế, các Đội kiểm tra thuế có nhiệm vụ chính là: kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Khai thác dữ liệu hồ sơ khai thuế hàng tháng của người nộp thuế, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, so sánh với các dữ liệu thông tin của cơ quan thuế, kiểm tra tính trung thực, chính xác của hồ sơ khai thuế, phát hiện những nghi vấn bất thường trong kê khai thuế, yêu cầu người nộp thuế giải trình hoặc điều chỉnh bổ sung.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH​ (Trang 42 -44 )

×