0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (67 trang)

Thực trạng công tác kiểm tra thuế tại Chi cục thuế quận Bình Thạnh

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH​ (Trang 39 -39 )

2016

4.2 Thực trạng công tác kiểm tra thuế tại Chi cục thuế quận Bình Thạnh

4.1.2.1 Quy trình kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế

Hằng năm, Chi cục thuế lựa chọn tối thiểu 20% số doanh nghiệp, trong đó 15% là sử dụng lập kế hoạch kiểm tra thuế theo rủi ro (TPR) và 5% còn lại chọn dựa trên thực tiễn quản lý thuế tại đơn vị.

Sơ đồ 4.2: Quy trình kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế

Cập nhật dữ liệu, thông tin để kiểm tra hồ sơ thuế

Lựa chọn đối tượng, lập danh sách kiểm tra hồ sơ khai thuế

Công chức kiểm tra tất cả các loại hồ sơ khai thuế (trong vòng 25 ngày)

Công chức kiểm tra thuế nhận xét hồ sơ khai thuế

Báo cáo trưởng bộ phận kiểm tra trình Thủ trưởng cơ quan thuế

Người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (trong 10 ngày làm việc)

Lập tờ trình báo cáo Thủ trưởng cơ quan thuế

Người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (trong 10 ngày làm việc)

Lập tờ trình kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

Thủ trưởng cơ quan thuế ra quyết định kiểm tra

Quyết định ấn định số thuế phải nộp

Quyết định kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế Lưu biên bản nhận xét cùng với hồ sơ khai thuế Lưu bản giải trình cùng hồ sơ khai thuế Lưu bản giải trình cùng hồ sơ khai thuế

Hồ sơ chưa phát hiện rủi ro

Chấp nhận giải trình, bổ sung

4.1.2.2 Quy trình kiểm tra tại trụ sở ngƣời nộp thuế

Sơ đồ 4.3: Quy trình kiểm tra thuế tại trụ sở ngƣời nộp thuế

Ban hành quyết định kiểm tra

Biên bản xác nhận

Công bố quyết định kiểm tra

Tiến hành kiểm tra (trong vòng 5 ngày làm việc)

Lập biên bản kiểm tra (trong vòng 5 ngày làm việc)

Báo cáo kết quả cho Thủ trưởng cơ quan thuế

Thủ trưởng ký kết luận kiểm tra (trong vòng 7 ngày)

Thủ trưởng ký quyết định xử lý vi phạm (trong vòng 7 ngày) Trước thời hạn kiểm tra 5 ngày,

người nộp thuế chứng minh được không có sai phạm về thuế thì trong 5 ngày phải bãi bỏ kiểm tra

4.2.2 Tình hình thu thuế tại Chi cục thuế quận Bình Thạnh giai đoạn 2014 – 2016 – 2016

Bảng 4.2: Kết quả thu thuế giai đoạn 2014 – 2016

ĐVT: Tỷ đồng, % Năm Dự toán Thực hiện Tỷ lệ hoàn thành (%) Pháp lệnh Phấn đấu Dự toán pháp lệnh Dự toán phấn đấu Cùng kỳ 2014 1.981,000 2.139,400 2.521,543 127,29 117,86 110,44 2015 2.520,000 2.646,300 2.956,538 117,32 111,72 117,25 2016 3.325,000 3.490,900 3.782,322 113,75 108,35 127,93

(Nguồn: Chi cục thuế quận Bình Thạnh) Theo số liệu thống kê trong báo cáo tổng kết công tác thuế của Chi cục thuế quận Bình Thạnh các năm 2014 – 2016 và được tổng hợp lại trong các bảng số liệu, có thể dễ dàng nhận thấy rằng kết quả thực hiện tổng thu NSNN của Chi cục thuế quận Bình Thạnh đều vượt dự toán ban đầu cả về dự toán pháp lệnh và dự toán phấn đấu.

Năm 2014, cụ thể trong Bảng kết quả thu NSNN về thuế của Chi cục thuế quận Bình Thạnh năm 2014 (Phụ lục 1), có thể thấy rằng kết quả thu NSNN của Chi cục ước đạt 2.521,543 tỷ đồng, đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và vượt 27,29% so với dự toán pháp lệnh, bằng 117,86% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 10,44% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, chỉ tiêu thu phần lớn là các loại thuế, các khoản thu NSNN đều đạt và vượt như tiền sử dụng đất, thuế TNDN, phí và lệ phí, thu khác ngân sách, thu khác về thuế; riêng khu vực CTN-NQD đạt 132,25% dự toán pháp lệnh, thuế GTGT thu 1.077,095 tỷ đồng, vượt 20,98% dự toán pháp lệnh, so với cùng kỳ tăng 20,85%; thuế TNDN thu được 497,863 tỷ đồng đạt 141,15% dự toán pháp lệnh, tăng 31,29% so với cùng kỳ; thuế môn bài thu được 24,821 tỷ đồng đạt 112,82% dự toán pháp lệnh, so cùng kỳ bằng bằng 103,51%.

Đạt được kết quả trên do Chi cục thuế đã tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi, miễn giảm về thuế tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư hoạt

trong quản lý thuế, chủ động tuyên truyền hỗ trợ, tác động tích cực đối với người nộp thuế trong việc tự khai tự nộp thuế. Đồng thời tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, tăng cường việc kiểm soát và khai thác nguồn thu. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế về thực hiện khai thuế điện tử; hiệu quả chất lượng công tác kiểm tra và tỷ lệ nợ đọng còn cao.

Năm 2015, qua bảng số liệu kết quả thu NSNN về thuế của Chi cục thuế quận Bình Thạnh (Phụ lục 2), chúng ta nhận thấy rằng tổng thu NSNN của Chi cục thuế Bình Thạnh cũng như năm 2014 tiếp tục đạt được tỉ lệ khá cao và tích cực khi vượt 17,32% dự toán ban đầu, bằng 111,72% dự toán phấn đấu và tăng 17,25% so với cùng kỳ. Chỉ tiêu thu phần lớn là các loại thuế, các khoản thu NSNN đều đạt và vượt như tiền sử dụng đất, thuế TNCN, phí lệ phí, thu khác ngân sách, thu khác về thuế,…Riêng khu vực CTN – NQD đạt 101,26% dự toán pháp lệnh. Trong đó, thuế GTGT thu được 1.120,19 tỷ đồng đạt 91,41% so với dự toán pháp lệnh nhưng vẫn tăng 4% so với cùng kỳ năm 2014, thuế TNDN thu được 518,055 tỷ đồng vượt dự toán 9.41% và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước; đặc biệt trong năm này thuế TTĐB chỉ thu được 1,074 tỷ đồng chỉ đạt 35,8% so với dự toán và bằng 81,4% so với cùng kỳ nhưng vẫn không ảnh hưởng nhiều đến kết quả thu NSNN của Chi cục.

Năm 2016, tổng thu ngân sách 3.782,32 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu được giao, vượt 13,75% dự toán pháp lệnh và tăng 27,93% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tiêu thu phần lớn các loại thuế, các khoản thu ngân sách Nhà nước đều đạt và vượt dự toán như tiền sử dụng đất, thuế TNDN, thuế môn bài, thuế TNCN, thu khác ngân sách, thu khác về thuế (Phụ lục 3).

Đạt được kết quả trên, Chi cục thuế phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời phổ biến các chính sách thuế mới và tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn, giải thích cho người nộp thuế về những thay đổi trong chính sách thuế, tiến hành kiểm tra, phân tích kĩ hồ sơ doanh nghiệp để tìm sai phạm, triển khai nhiều biện pháp quản lý, đôn đốc thu thuế; tích cực thực hiện công tác cải cách hành chính về chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế, tạo ra bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý thu ngân sách. Mặt khác, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Thạnh tuy có nhiều

doanh nghiệp giải thể, phá sản nhưng số lượng thành lập mới cũng tăng, các doanh nghiệp dần phục hồi và đi lên.

4.2.3 Tình hình thực hiện công tác kiểm tra thuế tại Chi cục thuế quận Bình Thạnh trong giai đoạn 2014 – 2016

Trong công tác kiểm tra thuế, các Đội kiểm tra thuế có nhiệm vụ chính là: kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Khai thác dữ liệu hồ sơ khai thuế hàng tháng của người nộp thuế, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, so sánh với các dữ liệu thông tin của cơ quan thuế, kiểm tra tính trung thực, chính xác của hồ sơ khai thuế, phát hiện những nghi vấn bất thường trong kê khai thuế, yêu cầu người nộp thuế giải trình hoặc điều chỉnh bổ sung.

4.2.3.1 Kết quả kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế Bảng 4.3: Kết quả công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế giai đoạn Bảng 4.3: Kết quả công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế giai đoạn

2014 -2016

ĐVT: Tỷ đồng

Stt 2014 2015 2016

Tỷ lệ (%)

2014 2015 2016

1 Số hồ sơ được kiểm tra

(hồ sơ) 40.851 37.336 47.383 100%

1.1 Số hồ sơ khai đúng (hồ

sơ) 1.303 1.214 1.012 3,19% 3,25% 2,14%

1.2 Số hồ sơ điều chỉnh (hồ

sơ) 105 9 40 0,26% 0,02% 0,08%

1.3 Số hồ sơ đề nghị kiểm tra

tại trụ sở NNT (hồ sơ) 39.443 36.007 46.331 96,55% 96,44% 97,78% 2 Tổng số thuế điều chỉnh

tăng 30,515 2,596 5,719 - - -

3 Tổng số thuế điều chỉnh

giảm 0,023 0 0 - - -

(Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác thuế của Chi cục thuế quận Bình Thạnh) Chỉ tiêu Năm

Biểu đồ 4.1: Kết quả kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế giai đoạn 2014 - 2016

Số hồ sơ kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế là những hồ sơ có dấu hiệu sai phạm trong quá trình kê khai của doanh nghiệp mà cán bộ kiểm tra phát hiện được như khai sai số thuế phải nộp, số thuế được miễn, giảm, số tiền hoàn thuế. Khi phát hiện những dấu hiệu này, cán bộ kiểm tra sẽ gửi văn bản xuống doanh nghiệp yêu cầu đến giải trình và đề nghị khai bổ sung, điều chỉnh theo quy định đối với khoản thuế này.

Mặc dù từ đầu mỗi năm, Chi cục thuế quận Bình Thạnh luôn chủ động trong việc xây dựng kế hoạch kiểm tra thuế tại cơ quan thuế và trong quá trình thực hiện luôn có sự giám sát, quản lý, kiểm soát, cập nhật dữ liệu cộng với việc phân tích, đánh giá, so sánh dữ liệu để đảm bảo tính chính xác, trung thực của hồ sơ khai thuế nhưng kết quả kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế lại không khả quan và có dấu hiệu không mấy hiệu quả. Cụ thể: số lượng hồ sơ khai đúng giảm dần qua các năm và chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng số các hồ sơ được kiểm tra tại cơ quan thuế trong giai đoạn 2014 – 2016. Năm 2014 có 1.303 hồ sơ khai đúng trong tổng số 40.851 hồ sơ được kiểm tra, năm 2015 có 1.214 hồ sơ khai đúng trong tổng số 37.336 hồ sơ được kiểm tra, đặc biệt năm 2016 số lượng hồ sơ khai đúng lại tiếp tục giảm còn 1.012 hồ sơ trên 47.383 hồ sơ được kiểm tra và đều chiếm tỷ trọng rất thấp khoảng từ 2% - 3%.

Năm 2014 là năm phát sinh nhiều hồ sơ điều chỉnh nhất với 105 hồ sơ, đem lại hơn 30 tỷ đồng số thuế điều chỉnh tăng và số thuế điều chỉnh giảm chỉ có 23 triệu

0 10000 20000 30000 40000 50000 Số hồ sơ được kiểm tra Số hồ sơ

khai đúng điều chỉnh Số hồ sơ Số hồ sơ đề nghị kiểm tra tại trụ sở

NNT

2014 2015 2016

tăng trong năm này là 2,596 tỷ đồng và năm 2016 là 5,719 tỷ đồng. Điều này thể hiện năm 2014 là năm có nhiều sai phạm nhất về việc người nộp thuế cố tình để khai thiếu thuế cũng như vô tình mắc phải do không nắm chắc luật thuế dẫn đến xảy ra tình trạng nộp thừa thuế.

Biểu đồ 4.2: Kết quả xử lý sau kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế

Từ bảng kết quả này, ta có thể rút ra yêu cầu đối với Chi cục thuế quận Bình Thạnh là cần nâng cao công tác theo dõi kê khai thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn để phát hiện sai sót trong việc kê khai một cách kịp thời, tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế về các chính sách thuế mới cũng như các thủ tục hành chính tạo điều kiện cho người nộp thuế hiểu và nắm bắt kịp thời những thay đổi trong chính sách thuế cũng như ý thức được việc thực hiện nghĩa vụ thuế của mình.

0 20 40 60 80 100 120 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 2014 2015 2016 Hồ sơ Tỷ đồng Số hồ sơ điều chỉnh Tổng số thuế điều chỉnh tăng Tổng số thuế điều chỉnh giảm

4.2.3.2 Kết quả kiểm tra tại trụ sở ngƣời nộp thuế

Bảng 4.4: Kết quả xử lý sau kiểm tra thuế tại trụ sở ngƣời nộp thuế

ĐVT: Tỷ đồng

STT 2014 2015 2016

1 Kế hoạch kiểm tra Cục thuế giao (DN) 1.000 1.200 1.200

2 Số DN được kiểm tra (DN) 1.150 1.322 1.604

3 Tổng số thuế truy thu, truy hoàn và phạt 63,011 92,601 81,843

3.1 Số thuế truy thu 45 51,236 54,492

3.2 Số thuế truy hoàn 0,011 0,047 1,798

3.3 Tiền phạt 18 41,318 25,553

(Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác thuế của Chi cục thuế quận Bình Thạnh) Qua bảng kết quả kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, có thể nhận thấy rằng trong những năm gần đây Chi cục thuế đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kiểm tra được giao. Số doanh nghiệp được Chi cục thuế kiểm tra có xu hướng tăng qua mỗi năm chứng tỏ phía cơ quan thuế đã không ngừng chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra, tăng cường kiểm tra tại doanh nghiệp và hầu hết lượng doanh nghiệp được kiểm tra phần lớn là các doanh nghiệp lỗ liên tục, có số thuế GTGT âm liên tục nhiều kỳ, có số thuế hoàn thuế nhiều kỳ chưa được kiểm tra và một số doanh nghiệp trọng điểm,… Cụ thể năm 2014 bộ phận kiểm tra thuế đã kiểm tra 1.150 doanh nghiệp với tổng số thuế truy thu, truy hoàn và phạt là 63,011 tỷ đồng, trong đó số thuế truy thu chiếm phần lớn, năm 2015 số doanh nghiệp được kiểm tra tăng lên 1.322 doanh nghiệp với tổng số thuế truy thu, truy hoàn và phạt tăng thêm 29,59 tỷ đồng, tương ứng tăng 46,96% so với năm 2014. Năm 2016, chi cục thuế tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường kiểm tra doanh nghiệp với số lượng doanh nghiệp được kiểm tra tăng vượt bậc 1.604 doanh nghiệp, với tổng mức truy thu, truy hoàn và phạt là 81,843 tỷ đồng, giảm 11,62% so với năm 2015. Có thể nói, số thuế truy thu đều chiếm phần lớn trong tổng số thuế truy thu, truy hoàn và phạt ở giai đoạn này và năm 2016 lại có số thuế truy thu cao nhất. Tuy nhiên, năm 2016 lại giảm so với năm 2015 một phần là do số tiền phạt đã sụt giảm đáng (giảm 15,765 tỷ đồng, ứng với 38,16%) do từ năm 2016 trở đi lãi suất tiền phạt chậm nộp đã giảm từ 0,05%/ngày xuống còn 0,03%/ngày trên số tiền chậm nộp

Năm Chỉ tiêu

tăng qua các năm và năm 2016 thu về 1,798 tỷ đồng chiếm tỷ trọng cao nhất trong 3 năm. (Biểu đồ 4.1)

Biểu đồ 4.3: Kết quả số thuế truy thu, truy hoàn và phạt giai đoạn 2014 – 2016

Bảng 4.5: Đánh giá mức độ đóng góp của công tác kiểm tra đối với việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của ngành thuế

ĐVT: Tỷ đồng Số thuế truy thu sau

kiểm tra Tổng thu nội địa

Tỷ lệ mức độ đóng góp

Năm 2014 45 2.521,543 1,78%

Năm 2015 51,236 2.956,538 1,73%

Năm 2016 54,492 3.782,322 1,44%

Qua bảng trên ta nhận thấy số thuế truy thu sau kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đều tăng qua mỗi năm. Tuy nhiên kết quả truy thu đạt được so với tổng thu nội địa do Chi cục thuế quận Bình Thạnh chiếm tỷ trọng khá thấp và đều giảm dần qua mỗi năm. Điều này cho thấy, mặc dù công tác kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế đang được Cơ quan thuế quan tâm và trưởng bộ phận kiểm tra thuế luôn nhắc nhở, đôn đốc công việc cho các CBCC trong Đội làm việc một cách chăm chỉ nhưng mức độ đóng góp về số thu thuế mà bộ phận kiểm tra thuế Chi cục thuế quận Bình Thạnh đem lại chưa cao.

45,000 51,236 54,492 0,011 0,047 1,798 18,000 41,318 25,553 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2014 2015 2016 Tỷ đồng Năm

Số thuế truy thu Số thuế truy hoàn Tiền phạt

Năm

Bảng 4.6: Đánh giá khối lƣợng công việc kiểm tra tại trụ sở NNT mà cán bộ kiểm tra thuế đã thực hiện trong năm đánh giá.

ĐVT: DN, %

2014 2015 2016

Số DN đang hoạt động (1) 14.133 15.185 16.400

Số DN được cấp trên giao 1000 1.200 1200

Số DN đã kiểm tra (2) 1.150 1.322 1.604

Số CBCC của bộ phận kiểm tra (3) 75 101 99 Tỷ lệ DN đã kiểm tra (2)/(1) 8,14% 8,71% 9,78% Số DN đã kiểm tra/Số CBCC của bộ

phận kiểm tra

15 13 16

(Nguồn: Chi cục thuế quận Bình Thạnh) Theo chỉ thị cấp trên thì số doanh nghiệp được đưa vào kế hoạch kiểm tra phải đạt tối thiểu 60% số doanh nghiệp được giao nhiệm vụ và phải cân đối trên cơ sở nguồn nhân lực của hoạt động kiểm tra; số lượng thực tế người nộp thuế và tình hình

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH​ (Trang 39 -39 )

×