0

Công tác kiểm tra hoàn thuế

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH​ (Trang 51-53 )

2016

4.2.3.3 Công tác kiểm tra hoàn thuế

Bảng 4.8: Kết quả kiểm tra hoàn thuế

ĐVT: Tỷ đồng

2014 2015 2016

Kiểm tra trước hoàn sau

Số hồ sơ đã giải quyết (hồ sơ) 29 32 55

Số thuế đã hoàn 56,735 54,609 112,426

Số thuế loại trừ 1,042 3,783 0

Kiểm tra sau hoàn thuế

Số hồ sơ đã giải quyết (hồ sơ) 102 104 87

Số thuế đã hoàn 205,677 138,068 214,940

Số thuế loại trừ 1,189 0,901 0

(Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác thuế của Chi cục thuế quận Bình Thạnh) Hiện nay, công tác kiểm tra hoàn thuế đang là một mối lo ngại đối với các CBCC kiểm tra nói riêng cũng như của cả Chi cục thuế nói chung vì thủ tục hoàn thuế còn nhiều bất cập. Cứ mỗi năm, lượng doanh nghiệp tăng lên ngày càng nhiều đồng nghĩa với việc một khối lượng lớn hồ sơ khai thuế sẽ được đưa vào kế hoạch kiểm tra. Do đó, việc hoàn thuế rất được các đối tượng nộp thuế quan tâm theo đó công tác kiểm tra hoàn thuế cũng sẽ được cơ quan thuế chú trọng và công việc kiểm tra hoàn thuế đòi hỏi các CBCC phải bỏ ra rất nhiều thời gian để xem xét các bộ hồ sơ khai thuế bao gồm tất cả các tờ khai, chứng từ có liên quan. Theo quy định Thông tư số 99/2016/TT- BTC, đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra sau hoàn thuế nếu hồ sơ hoàn thuế không thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn hoặc chưa đủ thông tin để xác định thì cơ quan thuế gửi thông báo cho người nộp thuế trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế. Ngược lại, nếu đủ điều kiện hoàn thuế thì cơ quan thuế ban hành quietse định hoàn thuế trong thời hạn không quá 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế. Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau: cơ quan thuế tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế. Và Kho bạc Nhà nước chi hoàn thuế cho người nộp thuế chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước,

Năm Chỉ tiêu

Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách do cơ quan thuế chuyển đến. Tuy nhiên, trên thực tế các doanh nghiệp phải chờ khoảng 3 tháng mới có thể nhận được số tiền hoàn thuế. Điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra hoàn thuế.

Biểu đồ 4.4: Kết quả kiểm tra công tác hoàn thuế của Chi cục thuế Bình Thạnh

Qua biểu đồ trên về kết quả kiểm tra hoàn thuế tại Chi cục thuế quận Bình Thạnh trong giai đoạn 2014 - 2016, có thể thấy rằng số lượng hồ sơ đã giải quyết kểm tra hoàn thuế không được nhiều nhưng các bộ phận kiểm tra đã không ngừng tăng lượng hồ sơ qua mỗi năm. Cụ thể, số hồ sơ đã giải quyết năm 2014 là 131 hồ sơ, năm 2015 là 136 hồ sơ và năm 2016 là 142 hồ sơ. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra hồ sơ hoàn thuế thì các CBCC kiểm tra cũng đã loại trừ những trường hợp không được hoàn thu về khoản thu cho cơ quan thuế với tổng số thuế loại trừ không được hoàn năm 2014 là 2,231 tỷ đồng, năm 2015 là 4,684 tỷ đồng, riêng năm 2016 tất cả các hồ sơ hoàn thuế đã kiểm tra đều được hoàn hết với số thuế loại trừ thu về 0 đồng. Trong đó,

131 136 142 262,412 192,677 327,366 2,231 4,684 0 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 2014 2015 2016 Hồ sơ Tỷ đồng Năm

xuất khẩu chiếm phần lớn trong giai đoạn này (83% vào năm 2014; 88,12% vào năm 2015, 88,95% vào năm 2016) và số thuế hoàn từ trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư chiếm 15,47% vào năm 2014; 10,13% vào năm 2015 và 11,67% vào năm 2016).

Số liệu trên cho thấy rằng số thuế được hoàn lại cho doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu đến từ hoạt động xuất khẩu. Điều này cho thấy, khối lượng công việc kiểm tra hoàn thuế tuy không nhiều nhưng công tác quản lý kiểm tra hoàn thuế của Chi cục thuế được thực hiện khá hiệu quả và ít có sai sót trong việc kiểm tra các loại thuế và kết quả đạt được trong năm 2016 cho thấy Chi cục thuế đã ngày càng chú trọng trong việc hỗ trợ tuyên truyền cho người nộp thuế trên địa bàn về các thủ tục hành chính trong công tác hoàn thuế.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH​ (Trang 51 -53 )

×