0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (67 trang)

Cơ cấu nhân sự tại Chi cục thuế quận Bình Thạnh

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH​ (Trang 37 -39 )

2016

4.1.4 Cơ cấu nhân sự tại Chi cục thuế quận Bình Thạnh

Tổng số CBCC có đến tháng 3/2016 là 256 người và được tổ chức sắp xếp nhân sự theo 14 Đội như sau:

Đội HC – NS – TV: 18 người

Đội NVDT – TTHT TNCN: 12 người Đội KK – KTT – TH: 22 người

Đội quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế: 9 người Đội thuế trước bạ và thu khác: 18 người Đội quản lý ấn chỉ: 11 người

Đội kiểm tra nội bộ: 6 người

Đội kiểm tra thuế số 1: 25 người (Kiểm tra từ P.1 đến P.12) Đội kiểm tra thuế số 2: 24 người (Kiểm tra từ P.13 đến P.19) Đội kiểm tra thuế số 3: 27 người (Kiểm tra từ P.21 đến P.25) Đội kiểm tra thuế số 4: 23 người (Kiểm tra từ P.26 đến P.28) Đội kiểm tra thuế số 5: 25 người

Đội thuế liên phường 1: 17 người Đội thuế liên phường 2: 14 người

Bảng 4.1: Tình hình nhân sự Chi cục thuế quận Bình Thạnh

ĐVT: Người Năm 2014 2015 2016 Số CBCC 226 258 256 CBCC thuộc bộ phận kiểm tra 75 101 99

(Nguồn: Chi cục thuế quận Bình Thạnh)

Qua bảng 4.1 tình hình nhân sự Chi cục thuế quận Bình Thạnh có thể nhận thấy số cán bộ đang làm việctại Chi cục thuế quận Bình Thạnh có sự biến động. Năm 2014 là 226 CBCC, năm 2015 tăng lên 258 người (tăng thêm 32 người) và sang năm 2016 giảm xuống 2 CBCC thuộc bộ phận kiểm tra còn 256 người.

Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập, phát triển như hiện nay, số lượng các doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Thạnh có xu hướng ngày một tăng. Mặt khác, các hành vi sai phạm về thuế lại ngày càng phức tạp, tinh vi hơn. Đây là thách thức vô cùng lớn đối với bất kỳ cơ quan quản lý nào. Vì vậy, để giải quyết được thách thức đó, các CBCC đòi hỏi phải có đủ lực lượng để quản lý một số lượng lớn các

nghệ thông tin vào việc quản lý, phân tích các báo cáo tài chính, rủi ro và thực hiện hiệu quả chống thất thu ngân sách.

4.2 Thực trạng công tác kiểm tra thuế tại Chi cục thuế quận Bình Thạnh 4.2.1 Quy trình kiểm tra tại Chi cục thuế quận Bình Thạnh

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH​ (Trang 37 -39 )

×