0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (67 trang)

Về sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH​ (Trang 60 -61 )

2016

5.2.3 Về sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng

5.2.3.1 Kết nối cơ sở dữ liệu giữa 3 ngành Thuế - Hải quan - Kho bạc:

Ý tưởng này yêu cầu cung cấp thông tin của từng ngành phục vụ công tác quản lý thu thuế, phối hợp lập dự toán, tổ chức nộp NSNN và kiểm tra, đối chiếu số liệu thu, nộp giữa 3 ngành; phối hợp trong việc hoàn thuế và thu nợ thuế, phối hợp kiểm tra phòng chống các hành vi vi phạm về thuế. Ngoài ra, để việc này trở nên hiệu quả hơn, định kỳ vào một thời gian nhất định, ba đơn vị sẽ nên tổ chức họp giao ban công khai để đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm.

Một trong những vấn đề cốt lõi trong công tác tổ chức phối hợp thu NSNN giữa các ngành Thuế - Hải quan – Kho bạc Nhà nước là xây dựng hệ thống dữ liệu và liên lạc xuyên suốt giữa ba ngành. Trên cơ sở đó cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về đối tượng doanh nghiệp, đặc biệt các khoản về nợ thuế.

Trước hết, các ngành trên cần phối hợp xây dựng và thống nhất cơ sở dữ liệu, cách thức vận hành, làm việc, quy trình cập nhật, khai thác, sử dụng, trao đổi và bảo mật thông tin. Ngoài ra, các quy định cụ thể về trách nhiệm của từng cơ quan trong việc cung cấp, kiểm tra, đối chiếu và xử lý thông tin trên phải được ban hành và phổ cập đến từng cán bộ. Các ngành cần xây dựng phần mềm trao đổi dữ liệu chung để tăng hiệu quả trong các công tác.

5.2.3.2 Phối hợp giữa cơ quan Thuế với Sở kế hoạch và đầu tƣ:

Cung cấp thông tin về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và tăng cường công tác kiểm tra hoạt đông của doanh nghiệp sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hành động này giúp phát hiện và xử lý kịp thời các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm nhưmua bán hoá đơn bất hợp pháp, gian lận

trong hoàn thuế, chiếm đoạt tiền thuế của ngân sách. Qua đó, hiệu quả quản lý cũng như kiểm tra thuế sẽ được nâng cao hơn trong tương lai.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH​ (Trang 60 -61 )

×