0

Pháp luật về xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

86 5 0
  • Pháp luật về xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH MAI PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành: LUẬT KINH TẾ Mã số: 60380107 Người hướng dẫn khoa học: Ts Phạm Văn Võ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung viết luận văn kết từ trình nghiên cứu riêng tơi, với hướng dẫn Tiến sĩ Phạm Văn Võ Các kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Những kết luận, nhận định… tham khảo từ sách báo, tạp chí, tài liệu, cơng trình nghiên cứu khác… trích dẫn cách rõ ràng Tác giả xin chịu trách nhiệm hoàn toàn ý kiến, đề xuất khoa học Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Mai MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU ················································································· CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG · 1.1 Khái niệm sở gây ô nhiễm môi trường ································ 1.1.1 Khái niệm “ô nhiễm môi trường” ······················································································ 1.1.2 Khái niệm sở gây ô nhiễm môi trường······························································· 1.1.3 Khái niệm “xử lý sở gây ô nhiễm môi trường” ············································12 1.2 Thực trạng sở gây ô nhiễm môi trường Việt Nam ········ 15 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 Nguyên tắc xử lý sở gây ô nhiễm môi trường ··················· 20 Nguyên tắc phát triển bền vững ································································································20 Nguyên tắc quyền người sống môi trường lành ··········24 Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền ·······································································26 Nguyên tắc môi trường thể thống ·····································································29 1.3.5 Nguyên tắc tập trung xử lý sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ······························································································································································31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG XỬ LÝ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MƠI TRƯỜNG VÀ HƯỚNG HỒN THIỆN ·················································· 37 2.1 Thực trạng pháp luật xử lý sở gây ô nhiễm môi trường ··········· 37 2.1.1 Thực trạng áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành ······················ 37 2.1.1.1 Hình thức phạt tiền buộc thực biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải 38 2.1.1.2 Các hình thức xử lý khác theo quy định pháp luật ··························· 44 2.1.2 2.1.3 Quy định truy cứu trách nhiệm hình ·········································································53 Các sách hỗ trợ ··················································································································56 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 Thực trạng pháp luật xử lý sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 59 Lập danh sách sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ·····································60 Lên kế hoạch xử lý ························································································································61 Thực kế hoạch xử lí ············································································································64 2.3 Giải pháp hoàn thiện quy định xử lý sở gây ô nhiễm môi trường, sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ············································· 67 2.3.1 Giải pháp hoàn thiện quy định xử lý sở gây ô nhiễm môi trường ·····67 2.3.1.1 Giải pháp hoàn thiện quy định xử phạt vi phạm hành ··········· 67 2.3.1.2 Trách nhiệm hình sự································································· 72 2.3.1.3 2.3.2 Hoàn thiện quy định sách hỗ trợ ··································· 74 Giải pháp hồn thiện pháp luật xử lý sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ···················································································································································75 KẾT LUẬN ······················································································ 78 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việt Nam q trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Tuy vậy, q trình phát triển kinh tế Việt Nam tồn nhiều hạn chế, đặc biệt vấn đề nhiễm mơi trường Thực tế cho thấy rằng, hoạt động sở, đặc biệt sở sản xuất kinh doanh đem lại việc làm cho người lao động, tiền thuế cho địa phương, giúp kinh tế đất nước ngày phát triển Tuy nhiên, hoạt động sở tiềm ẩn nhiều nguy gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng sống người dân, mà vụ việc gây ô nhiễm công ty bột Vedan, công ty Sonadezi, cơng ty Hào Dương, cơng ty rượu Bình Tây điển hình Các sở gây nhiễm mơi trường ngun nhân chủ yếu gây tình trạng nhiễm đô thị, làm ô nhiễm nguồn nước, đất, khơng khí, gây bụi, khói, tiếng ồn, gây hại mùa màng, làm giảm sút nguồn lợi thuỷ sản, ảnh hưởng chăn nuôi gây hại cho sức khoẻ người dân Thực tế nhức nhối cho thấy vấn đề xử lý sở gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt sở gây ô nhiễm mơi trường nghiêm trọng, bộc lộ nhiều thiếu sót, hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Từ yên cầu thực tế trên, tác giả định chọn đề tài: “Pháp luật xử lý sở gây ô nhiễm môi trường” làm luận văn thạc sĩ Luật học Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài làm sáng tỏ vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật xử lý sở gây ô nhiễm mơi trường, sở kiến nghị giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật xử lý sở gây ô nhiễm môi trường nước ta Tình hình nghiên cứu đề tài Ô nhiễm môi trường sở sản xuất, kinh doanh nỗi xúc nước ta Do đó, xử lý sở gây nhiễm mơi trường địi hỏi bách nhân dân, yêu cầu trình phát triển Trong thời gian qua, có nhiều viết tạp chí chuyên ngành, báo cáo xử lý sở gây ô nhiễm môi trường đề cập đến vấn đề liên quan đến việc xử lý sở gây ô nhiễm môi trường như: - Đoàn Nguyễn (2005), “Xử lý triệt để sở gây nhiễm mơi trường nghiêm trọng cịn thách thức”, Tạp chí Tài ngun Mơi trường,(9) - Nguyễn Hưng Thịnh (2007), “Chính sách hỗ trợ di dời địa điểm kinh doanh ô nhiễm môi trường”, Tạp chí Bảo vệ mơi trường, (12) - Tường Duy Kiên (2010), “Môi trường với quyền người vận dụng quyền người bảo vệ môi trường Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, (172) - Lê Thị Kim Oanh (2010), “Bàn nguyên tắc người gây nhiễm phải trả tiền sách mơi trường”, Tạp chí khoa học cơng nghệ, (439) Nội dung liên quan đến đề tài số tác giả nghiên cứu, thực khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ Tuy nhiên, liên quan nhiều đến đề tài này, kể đến khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ như: - Khóa luận tốt nghiệp “Một số vấn đề pháp lý việc xử lý sở gây ô nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh” tác giả Trương Hồng Yến - Khóa luận tốt nghiệp “Nguyên tắc kết hợp phát triển kinh tế bảo vệ môi trường việc xử lý sở gây nhiễm tỉnh Bình Dương” tác giả Phạm Thị Thu Trang - Luận văn thạc sĩ “Pháp luật xử lý sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng” tác giả Phạm Thanh Tuyền - Khóa luận tốt nghiệp: “Khía cạnh pháp lý việc xử lý triệt để sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Thành phố Hồ Chí Minh” tác giả Huỳnh Hồng Phương - Khóa luận tốt nghiệp “Một số vấn đề pháp lý việc xử lý sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Thành phố Hồ Chí Minh” tác giả Nguyễn Thị Thảo Tuy nhiên, đa phần cơng trình nghiên cứu đề cập việc xử lí sở gây ô nhiễm địa phương cụ thể đề cập đến việc xử lý sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chưa đưa giải pháp, kiến nghị mang tính khái quát xử lý sở gây ô nhiễm môi trường Trên sở tiếp tục kế thừa kết nghiên cứu nói trên, tác giả tiếp tục tiếp cận thơng tin cách khái quát khoa học thông qua nhiều viết, sách báo, tạp chí chuyên ngành, nghiên cứu khoa học, báo cáo chuyên ngành liên quan Qua đó, đưa điểm thơng qua việc phân tích sâu thực trạng pháp luật hành, đặc biệt quy định Nghị định 117/2009/NĐCP ngày 31 tháng 12 năm 2009 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường nhằm đưa giải pháp phù hợp với thực tiễn Ý nghĩa khoa học thực tiễn Luận văn có giá trị tham khảo cho đối tượng muốn quan tâm, tìm hiểu quy định pháp luật xử lý sở gây ô nhiễm môi trường Những kiến nghị mà tác giả đưa luận văn, hi vọng giúp quan có thẩm quyền có giải pháp hữu hiệu q trình hồn thiện pháp luật xử lý sở gây ô nhiễm môi trường Việt Nam Nhiệm vụ nghiên cứu Phân tích khái niệm sở gây nhiễm mơi trường Phân tích đánh giá thực trạng pháp luật xử lý sở gây ô nhiễm mơi trường Phân tích đánh giá thực trạng pháp luật xử lý sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Đưa kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật xử lý sở gây ô nhiễm môi trường Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu quy định pháp luật môi trường liên quan đến việc xử lý sở gây ô nhiễm môi trường thực tiễn áp dụng quy định thực tế Phương pháp nghiên cứu Trong trình thực luận văn, tác giả sử dụng phương pháp: thu thập số liệu, thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh, …  Tổng quan tài liệu (để thu thập thông tin, số liệu) như: số liệu liên quan đến sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường (quy mô, số lượng), văn pháp luật môi trường, giải pháp xử lý nhiễm mơi trường ngồi nước, …  Khảo sát điều tra thực địa: nhằm khảo sát, ghi nhận thu thập bổ sung thông tin, số liệu liên quan đến đề tài  Phương pháp so sánh đánh giá: kết phân tích đánh giá, so sánh với số liệu trước nhằm đánh giá hiệu văn pháp luật giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường  Phương pháp thống kê xử lý số liệu: thông tin, số liệu thu thập sau phân tích thống kê xử lý, lưu giữ máy tính Phạm vi nghiên cứu Trong khuôn khổ luận văn cao học chuyên ngành Luật Kinh tế, đề tài tập trung nghiên cứu khía cạnh pháp lý việc xử lý sở gây ô nhiễm môi trường Việt Nam Trong phần thực tế áp dụng, chủ yếu tập trung vào việc xử lý sở gây ô nhiễm sở sản xuất, kinh doanh Kết cấu, bố cục Luận văn gồm chương: Chương Tổng quan sở gây ô nhiễm môi trường Chương Thực trạng xử lý sở gây ô nhiễm môi trường hướng hoàn thiện Do thời gian nghiên cứu viết luận văn tương đối ngắn, với vốn kiến thức mơi trường cịn hạn hẹp nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Mong q thầy bạn góp ý giúp đề tài hồn thiện tốt CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 1.1 Khái niệm sở gây ô nhiễm môi trường 1.1.1 Khái niệm “ô nhiễm môi trường” Theo cách hiểu chung, ô nhiễm mơi trường tượng chất có mặt mơi trường với thành phần lượng chất có khả ngăn cản q trình tự nhiên vận hành cách bình thường, làm cho q trình xảy theo xu hướng khơng mong muốn, gây nên ảnh hưởng có hại sức khoẻ sinh tồn người loài sinh vật khác sinh sống mơi trường đó.1 Cịn theo cách hiểu thơng dụng người dân, ô nhiễm môi trường tượng mà môi trường xung quanh bị ảnh hưởng chất thải gây hậu xấu cho người sinh vật khác Dưới khía cạnh pháp lý, theo quy định khoản Điều Luật bảo vệ môi trường năm 2005, “ô nhiễm môi trường” biến đổi thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến người, sinh vật.” Trong đó, “thành phần môi trường” yếu tố vật chất tạo thành môi trường đất, nước, khơng khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật, hệ sinh thái hình thái vật chất khác “Tiêu chuẩn môi trường” giới hạn cho phép thông số chất lượng môi trường xung quanh, hàm lượng chất gây ô nhiễm chất thải quan nhà nước có thẩm quyền quy định làm để quản lý bảo vệ môi trường2 Như vậy, tiêu chuẩn môi trường giới hạn quan nhà nước có thẩm quyền đặt ra, đó, nêu thơng số chất lượng môi trường, hàm lượng chất gây ô nhiễm chất thải Như vậy, “ô nhiễm môi trường” theo quy định Luật bảo vệ môi trường biến đổi yếu tố vật chất (đất, nước, khơng khí…), mà biến đổi không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường – giới hạn cho phép, có tính chủ quan quan nhà nước có thẩm quyền quy định So với khái niệm theo nghĩa rộng, khái niệm “Ơ nhiễm mơi trường” theo Luật bảo vệ môi trường năm 2005 hẹp ô nhiễm vào tiêu chuẩn, mà tiêu chuẩn quan nhà nước có thẩm quyền – với ý chí chủ quan đặt Nếu theo khái niệm nêu Luật bảo vệ mơi trường năm 2005 điều có nghĩa là, tượng xem nhiễm môi trường địa http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn/noidung/tudien/Lists/GiaiNghia/timkiem.aspx?TuKhoa=%C3%B4%20n hi%E1%BB%85m%20m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&ChuyenNganh=0&DiaLy=0 (Cập nhật lúc 10h00 ngày 13 tháng 12 năm 2012) Khoản 2, khoản điều Luật bảo vệ môi trường năm 2005 phương này, quốc gia lại chấp nhận địa phương, quốc gia khác, tùy thuộc vào tiêu chuẩn cụ thể địa phương, quốc gia Đồng thời, tượng xem khơng nhiễm mơi trường thời điểm ô nhiễm môi trường thời điểm khác tuỳ thuộc vào tiêu chuẩn cụ thể mà quan nhà nước ban hành thời điểm Nguyên nhân dẫn đến nhiễm mơi trường xuất chất gây ô nhiễm môi trường Chất gây ô nhiễm, theo khoản Điều Luật bảo vệ môi trường 2005 “chất yếu tố vật lý xuất mơi trường làm cho mơi trường bị nhiễm” Các chất phát sinh sinh hoạt, trình xử lý, trình sản xuất, hoạt động khác Chất gây nhiễm tồn dạng rắn, dạng lỏng, khí tác nhân vật lý, sinh học dạng lượng khác nhiệt độ, xạ, tiếng ồn…Nguồn phát sinh chất gây ô nhiễm gọi nguồn gây ô nhiễm Nguồn gây ô nhiễm bao gồm: - Nguồn gây ô nhiễm tự nhiên: Đây nguồn gây ô nhiễm phát sinh từ hoạt động tự nhiên như: gió lốc, bão sa mạc, núi lửa, xạ hệ mặt trời vũ trụ…Ô nhiễm thiên nhiên tạo khối lượng lớn, song thường phân bố không gian rộng đồng đều, lại không xảy cách liên tục thường nằm cân động (tự nhiên làm phát sinh chất gây nhiễm tự nhiên hấp thụ chúng) nên gây nguy hại cho môi trường - Nguồn gây ô nhiễm nhân tạo: Đây nguồn gây ô nhiễm chủ yếu Nó gắn liền với hoạt động người Nguồn ô nhiễm nhân tạo nguy hiểm nguồn ô nhiễm tự nhiên chỗ dễ xảy tượng cục với nồng độ cao gây tác hại nghiêm trọng đến sức khoẻ người phát triển sinh vật khu vực Nguồn gây ô nhiễm chủ yếu phát sinh từ trình sinh hoạt, hoạt động giao thông vận tải hoạt động sở sản xuất, kinh doanh, nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng từ hoạt động sở sản xuất kinh doanh Các sở sản xuất, kinh doanh thải vào môi trường vô số hợp chất hữu vô cơ, thường chất có độc tính cao, khó phân huỷ phân huỷ như: thuỷ ngân, cadimi, asen, vanadi… Ngoài sở kinh doanh sản sinh số lượng lớn hợp chất chưa đánh giá cách nghiêm túc khả gây ô nhiễm môi trường Hậu số lượng lớn chất gây ô nhiễm thải vào môi trường thiên nhiên góp phần vào việc làm nhiễm hệ sinh thái mức độ khác Môi trường bị nhiễm với nhiều mức độ khác như: ô nhiễm, ô nhiễm nghiêm trọng, ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng Mức độ ô nhiễm môi trường 68 tích, đo đạc…để từ đó, tạo sở pháp lý thống việc đánh giá xử phạt sở gây ô nhiễm môi trường mùi Để đảm bảo tính minh bạch việc xử lý sở gây ô nhiễm môi trường, pháp luật môi trường mà cụ thể Nghị định 117/2009/NĐ-CP cần sửa đổi điều khoản với thuật ngữ “có khả năng”, “có nguy cơ” Cụ thể hố trường hợp giúp quan chức địa phương có sở pháp lý vững để áp dụng xử phạt sở gây ô nhiễm môi trường Nhằm tạo điều kiện xử lý sở gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thời hiệu xử phạt vi phạm hành quy định khoản điều Nghị định 117/2009/NĐ-CP cần điều chỉnh Trong đó, khoảng thời gian 02 năm xác định từ hành vi vi phạm bị phát hiện, có trường hợp gây nhiễm mơi trường lâu năm, cố tình che giấu bị xử phạt Qua đó, tạo điều kiện cho quan chức thực thi pháp luật nghiêm khắc sở gây ô nhiễm môi trường che giấu hành vi gây ô nhiễm môi trường cách tinh vi  Các hình thức xử lý khác Với phân tích phần chương này, thấy, quy định điều Nghị định 117/2009/NĐ-CP chưa chặt chẽ mặt pháp lý Các quy định mang tính chất riêng biệt đặt tổng thể văn xử lý vi phạm hành Có thể thấy rõ điều đó, qua việc tách riêng tồn thủ tục, trình tự, thẩm quyền hình thức xử lý Điều thành chương riêng Nghị định 117/2009/NĐ-CP Theo tác giả, cần quy định cụ thể hình thức “buộc đình hoạt động” biện pháp “ngăn chặn bảo đảm xử phạt hành chính” Nội dung đình đình cơng đoạn phát sinh nhiễm khơng phải đình tồn hoạt động đơn vị Việc áp dụng biện pháp tuân thủ theo nguyên tắc biện pháp ngăn chặn xử phạt hành Bên cạnh đó, hình thức “buộc di dời” cần đưa vào biện pháp “khắc phục hậu quả”, hình thức “cấm hoạt động” biện pháp xử phạt biện pháp “cơng khai thơng tin” tách quy định phần trách nhiệm quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan Điều giúp cho quy định đặc thù lĩnh vực bảo vệ môi trường hợp lý hóa hệ thống quy định xử phạt hành chính, tạo tính thống nhất, rõ ràng, minh bạch văn bản, phù hợp với pháp luật xử lý vi phạm hành chính, thuận lợi cho quan áp dụng pháp luật Pháp luật hành cần ghi nhận sửa đổi theo hướng ghi nhận thêm biện pháp xử phạt, biện pháp ngăn chặn lĩnh vực chuyên ngành 69 Bên cạnh đó, quy định hình thức xử lý cần có điều chỉnh cho phù hợp Hình thức “tạm đình hoạt động” cần xem biện pháp ngăn chặn Vì vậy, thẩm quyền nên điều chỉnh chuyển từ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh sang cho Sở tài nguyên môi trường Uỷ ban nhân dân cấp huyện Đồng thời, thời hạn để xem xét hồ sơ vi phạm định xử phạt cần giảm xuống ngắn so với thời hạn 30 ngày quy định Nghị định 117/2009/NĐ-CP Để tạo thống hệ thống pháp luật, Luật doanh nghiệp năm 2005 cần bổ sung trường hợp bị tạm thời thu hồi giấy đăng ký kinh doanh doanh nghiệp có hành vi gây nhiễm mơi trường bị quan nhà nước có thẩm quyền định tạm đình hoạt động Tương tự vậy, khoản điều 165 Luật doanh nghiệp năm 2005 cần bổ sung quy định việc thu hồi giấy đăng ký kinh doanh doanh nghiệp có định cấm hoạt động quan nhà nước có thẩm quyền, từ đó, quy định hình thức “cấm hoạt động” pháp luật bảo vệ môi trường tạo thống với quy định “thu hồi giấy đăng ký kinh doanh” pháp luật doanh nghiệp Đối với hình thức xử lý “buộc di dời” cần tập trung hoàn thiện quy định pháp lý cách triển khai thực Đối với vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơng để đầu tư vị trí sản xuất, kinh doanh cũ thay di dời, thực tế cho thấy rằng, thực tốt việc chuyển đổi công khai thác sử dụng mặt nhà xưởng có tiến độ việc di dời sở gây ô nhiễm môi trường tốt Tuy vậy, để tránh việc doanh nghiệp đối phó, lợi dụng việc liên doanh, chuyển mục đích sử dụng đất để né tránh việc xử lý ô nhiễm, quan quản lý môi trường cần thực tốt việc kiểm tra, giám sát dự án yêu cầu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường Sau dự án vào sản xuất phải tiếp tục có kiểm tra, đánh giá, đảm bảo cam kết trước triển khai dự án phải tôn trọng Thực tế cho thấy rằng, hình thức xử lý “buộc di dời” khơng kết hợp sách hỗ trợ, ưu đãi phù hợp, doanh nghiệp quan nhà nước gặp nhiều khó khăn việc thực định buộc di dời Các địa phương cần phân loại hợp lý sở gây ô nhiễm môi trường cần phải di dời, theo đó, cần có sách riêng để xây dựng cụm tiểu thủ công nghiệp – làng nghề để sở gây ô nhiễm môi trường sản xuất lĩnh vực tiểu thủ cơng nghiệp th mặt khu vực Bên cạnh đó, sách di dời cần thống cao chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm cơng nghiệp Có vậy, chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp nhanh chóng triển khai hạ tầng, bố trí địa điểm phù hợp cho sở gây ô nhiễm mơi trường buộc di dời 70 Chính quyền địa phương cần lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp doanh nghiệp lớn, có lực để đảm bảo việc di dời tiến độ Để làm điều đó, quyền địa phương cần tăng cường vai trò đạo ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất việc di dời Ở địa phương, ban quản lý khu cơng nghiệp, khu chế xuất quan nhà nước, doanh nghiệp, nhìn chung, cần đưa đại diện đơn vị nằm Ban đạo việc di dời sở gây nhiễm mơi trường Có vậy, công tác đạo di dời đảm bảo thực hiệu Riêng biện pháp “công khai thông tin”, pháp luật cần tiếp tục cụ thể nội dung cần đăng tải công khai, đó, cần nhấn mạnh sản phẩm, dịch vụ thuộc sở hữu sở gây ô nhiễm mơi trường, qua đó, tạo sức mạnh dư luận việc từ chối sử dụng sản phẩm, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo quy trình không đảm bảo vệ sinh môi trường Công khai thông tin khơng tình hình nhiễm vi phạm pháp luật sở lớn, mà sở sản xuất, kinh doanh có quy mô nhỏ gây ô nhiễm môi trường cần cơng khai Vì vậy, pháp luật cần quy định rõ cách thức, mức độ công khai chủ thể chịu chi phí cơng khai thơng tin Ví dụ: Đối với trường hợp gây nhiễm môi trường nghiêm trọng, thông tin cơng khai báo, đài phát hành tồn quốc Thông tin công khai định hướng quan có thẩm quyền, tạo thành viết có tính thời sự, tác động mạnh đến người dân dư luận Đối với trường hợp gây ô nhiễm mơi trường quy mơ nhỏ cơng khai hệ thống tuyên truyền cấp xã, cấp huyện Ngồi ra, phương tiện truyền thơng thuộc quản lý ngành tài ngun – mơi trường, cần có mục cố định để công khai thông tin sở gây ô nhiễm môi trường Cơ sở gây ô nhiễm môi trường phải chịu trách nhiệm chi trả khoản chi phí có liên quan đến việc cơng khai thông tin Luật điện lực năm 2004 cần ghi nhận trường hợp ngừng cung cấp điện quan nhà nước có thẩm quyền định Trên thực tế, công ty Điện lực, công ty cấp nước công ty nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước quản lý Bên cạnh đó, cơng ty có mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó với lãnh đạo quyền cấp tỉnh Vì vậy, quyền địa phương cần liệt đạo việc bổ sung vào hợp đồng dịch vụ quy định ngừng cung cấp dịch vụ theo định quan nhà nước có thẩm quyền, vậy, việc ngừng cung cấp điện, nước phù hợp với mối quan hệ dân sự, kinh tế hai bên  Điều chỉnh thẩm quyền xử phạt hành 71 Qua thực tế việc áp dụng Nghị định 117/2009/NĐ-CP tác giả cho rằng, nguyên nhân để Nghị định 117/2009/NĐ-CP tiếp tục cần xem xét, điều chỉnh việc phân cấp thẩm quyền xử phạt hành chưa hợp lý Việc phân cấp thẩm quyền nghị định bộc lộ nhiều hạn chế thủ tục phức tạp, thời gian kéo dài Vì vậy, cần điều chỉnh thẩm quyền xử phạt Cụ thể trao cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm quyền ban hành định tạm đình hoạt động, hình thức có tính chất biện pháp ngăn chặn, cần nhanh chóng triển khai tra chuyên ngành phát hành vi vi phạm Bên cạnh đó, thẩm quyền xử phạt Chánh tra Sở tài nguyên môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã cần điều chỉnh tăng nhằm phù hợp với mức tiền phạt Nghị định 117/2009/NĐ-CP Căn mức phạt nghị định thực tiễn vi phạm sở gây nhiễm thấy rằng, hành vi vi phạm sở gây ô nhiễm môi trường ngày nghiêm trọng, chủ yếu vi phạm mức phạt cao Vì vậy, cần điều chỉnh thẩm quyền xử phạt chánh tra Sở tài nguyên môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã cao Cũng cần nhận thấy rằng, mức tiền phạt cao điều chỉnh tăng lên thẩm quyền cần điều chỉnh tăng tương ứng Như vậy, việc điều chỉnh thẩm quyền xử phạt nhằm trao thêm quyền cho máy cấp sở, giảm tải công việc cấp tỉnh Ðây coi giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý ô nhiễm triệt để sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường Bởi lẽ, không quan gần gũi, sâu sát nắm rõ tình hình hoạt động địa bàn quyền sở máy tra chuyên ngành Khi trao quyền, hoạt động gây ô nhiễm môi trường phát xử lý kịp thời triệt để Đặc biệt, việc trao thêm quyền cho máy quyền cấp huyện, cấp xã giúp việc giám sát, kiểm tra trình thực thi định xử lý chặt chẽ Việc kiểm tra hệ thống xử lý chất thải quan chức tính vào thời điểm kiểm tra Các sở có trì kết kiểm tra hay không cần giám sát tăng cường kiểm tra thường xuyên Do vậy, phân cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tiếp nhận thực phần việc cách thường xuyên nằm địa bàn quản lý Việc phân cấp giúp giải triệt để tình trạng bị phạt nặng sở gây ô nhiễm sẵn sàng đóng cửa vài tháng sau lại xin cấp phép thành lập sở với tên khác, hình thức hoạt động nguyên cũ Bởi nắm rõ thực trạng Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có quyền can thiệp để định có cấp phép hay khơng việc thuộc thẩm quyền họ Ngồi ra, tác giả cho với biện pháp mạnh như: tạm đình 72 hoạt động, cưỡng chế cách niêm phong máy móc sở vi phạm mơi trường việc trao quyền cho Ủy ban nhân dân quận, huyện, phần việc thực nhanh chóng liệt với vào lực lượng quyền sở Các biện pháp xử lý vi phạm hành biện pháp áp dụng thường xuyên nhằm xử lý sở gây ô nhiễm môi trường Thực tiễn áp dụng địi hỏi quan có thẩm quyền tiếp tục xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp với thực tế Trong đó, quy định hình thức phạt tiền cần hồn thiện để khắc phục thiếu sót Đồng thời, biện pháp xử lý mang tính đặc thù cho sở gây ô nhiễm môi trường cần tiếp tục sửa đổi theo hướng trao thẩm quyền nhiều cho quyền địa phương, kèm với chế phối hợp, kiểm tra, giám sát việc thực thi biện pháp Pháp luật lĩnh vực có liên quan pháp luật hành chính, pháp luật doanh nghiệp cần điều chỉnh nhằm đảm bảo tính đồng cho quy định 2.3.1.2 Trách nhiệm hình Mặc dù Bộ luật hình năm 1999 sửa đổi, bổ sung, vậy, quy định để truy cứu trách nhiệm hình cá nhân gây nhiễm mơi trường cịn thiếu minh bạch, gây khó khăn cho việc xử lý Chính vậy, việc hoàn thiện quy định lĩnh vực vơ cần thiết, để đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật việc xử lý sở gây ô nhiễm môi trường Trước hết, cần làm rõ dấu hiệu mặt khách quan Tội gây nhiễm mơi trường “thải vào khơng khí, nguồn nước, đất chất gây nhiễm mơi trường, phát tán xạ, phóng xạ vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất thải mức độ nghiêm trọng, làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, gây hậu nghiêm trọng”, cần định lượng hậu tội phạm môi trường Cần sớm ban hành thông tư hướng dẫn liên ngành quan chuyên môn gồm Bộ tài nguyên môi trường, Bộ tư pháp, Bộ công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao nhằm hướng dẫn cụ thể việc xác định hậu tội phạm mơi trường Cần phải có hướng dẫn liên ngành thay hướng dẫn hội đồng thẩm phán án nhân dân tối cao, lẽ Hội đồng Thẩm phán án nhân dân Tối cao nghị hướng dẫn chưa thể giải hết vướng mắc thường nằm giai đoạn tiền tố tụng Việc ban hành hướng dẫn cần thiết thực tế quan chức chưa mạnh dạn khởi tố tội phạm mơi trường sợ làm sai, sợ vận dụng pháp luật không chuẩn Trong thời gian lâu dài, uỷ ban thường vụ Quốc hội – quan có chức giải thích luật - cần sớm ban hành văn giải thích luật quy định tội phạm môi trường để giúp 73 quan tiến hành tố tụng thuận lợi trình xử lý sở gây ô nhiễm môi trường Bên cạnh đó, tác giả cho diễn biến xâm hại môi trường phức tạp phổ biến nay, việc xây dựng tội phạm môi trường với cấu thành vật chất chưa phát huy hết vai trị việc gìn giữ bảo vệ môi trường Những hành vi tàn phá, huỷ hoại môi trường sống cần ngăn chặn từ đầu có biện pháp chế tài kiên Việc nghiên cứu sửa đổi quy định Bộ luật hình bảo vệ mơi trường thơng qua việc xử lý từ thực hành vi vi phạm cần thiết Căn để xử lý hình hành vi khơng dựa vào đánh giá hậu mà việc xác định quy mơ vi phạm Vì vậy, lâu dài cần thay đổi tính chất cấu thành tội phạm môi trường sang cấu thành hình thức chủ yếu Đây cách mà luật pháp số quốc gia Singapore, Pháp…đã áp dụng Sau vụ việc gây ô nhiễm môi trường làm xúc dư luận phát hiện, nhiều luồng ý kiến cho cần phải quy định việc truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân Tuy nhiên, tác giả cho rằng, việc truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân khơng phù hợp mặt lý luận, pháp nhân có lực trách nhiệm hình Vì vậy, cần phân tích việc truy cứu trách nhiệm hình chủ sở gây ô nhiễm môi trường theo hướng khác Luật Hình Việt Nam quy định có cá nhân chủ thể tội phạm Tuy nhiên, luật không quy định trách nhiệm hình người trực tiếp phạm tội mà cịn truy cứu trách nhiệm hình người đồng phạm Khoản Điều 20 Bộ luật năm 1999 hành quy định: “Đồng phạm trường hợp có hai người trở lên cố ý thực tội phạm” Trong đồng phạm có 04 loại người là: Người tổ chức, người thực hành, người xúi giục người giúp sức Như vậy, trường hợp người không trực tiếp thực hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường tham gia với tư cách người tổ chức, người xúi giục người giúp sức tùy tính chất, mức độ hành vi bị xử lý hình với vai trị đồng phạm Vì vậy, tiến hành điều tra sở gây ô nhiễm môi trường, cần phải xác định có người tham gia, người đạo, người thực hiện, vai trò người gì, để khơng phải bỏ sót tội phạm Để tránh việc sở gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt doanh nghiệp cố tình thay đổi người đứng đầu pháp nhân nhằm né tránh việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, pháp luật cần phải dự liệu quy phạm điều chỉnh, đồng thời, quan tố tụng cần tuân thủ nguyên tắc luật định, là: - Xác định rõ thời điểm xảy hành vi gây ô nhiễm mơi trường Đây việc làm bình thường giống tất hành vi phạm tội khác Khi xác định 74 thời điểm phạm tội, quan tiến hành tố tụng biết vào thời điểm đó, người đứng đầu pháp nhân khởi tố người - Làm rõ vấn đề người đứng đầu pháp nhân gây ô nhiễm môi trường Trong trường hợp người có lỗi cố ý (dù cố ý trực tiếp hay gián tiếp) bị khởi tố hành vi gây ô nhiễm môi trường với hậu xác định phạm vi thời gian người đứng đầu pháp nhân Trước diễn biến phức tạp tình hình tội phạm môi trường, yêu cầu đổi mặt lý luận việc áp dụng biện pháp xử lý vi phạm pháp luật hình sở gây ô nhiễm môi trường trở nên đặc biệt cần thiết Trong đó, cần xem xét xây dựng tội phạm mơi trường có cấu thành hình thức chủ yếu, nhằm khắc phục hạn chế việc xác định hậu loại tội phạm Bộ máy tư pháp cần nghiên cứu hành vi phạm tội mơi trường góc độ tội phạm có tổ chức sở người, tội 2.3.1.3 Hồn thiện quy định sách hỗ trợ Để góp phần xử lý hiệu sở gây ô nhiễm môi trường, bên cạnh quy định hành chính, hình sự, quyền cấp cần tập trung hồn thiện quy định sách hỗ trợ, qua tạo thêm nguồn lực để công tác xử lý sở gây ô nhiễm môi trường ngày hiệu Trong chờ đợi Nghị định 04/2009/NĐ-CP chi tiết cụ thể hơn, quyền địa phương có nhiều sách ưu đãi, hỗ trợ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý Tuy vậy, quyền địa phương cần tiếp tục hồn thiện thêm quy định Để cung cấp nguồn vốn ưu đãi cho sở gây nhiễm mơi trường, quyền cần tìm nguồn vốn giải ngân nguồn vốn hiệu Để giải ngân hiệu nguồn vốn, thủ tục hồ sơ vay cần có thống với tổ chức tín dụng địa phương, tổ chức tín dụng có vốn nhà nước chi phối Bởi vì, người đại diện nguồn vốn nhà nước tổ chức tín dụng thuyết phục cổ đông, tác động đến máy quản lý tổ chức tín dụng để triển khai thực tế sách hỗ trợ nhà nước, quyền Ngồi ra, để tạo điều kiện cho sở gây ô nhiễm môi trường có đủ nguồn vốn thời gian để xử lý ô nhiễm, nguồn vốn cần cấp thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng với lãi suất ưu đãi, sở đủ thời gian để quay vịng vốn đổi cơng nghệ Ngồi ra, để tạo nguồn vốn cho q trình xử lý sở gây ô nhiễm, địa phương cần tập trung phát triển Quỹ bảo vệ môi trường địa phương mình, cách xây dựng dự án xin tài trợ từ nước Để làm điều đó, bước đầu thành lập Quỹ bảo vệ mơi trường, quyền cấp tỉnh cần xác định rõ 75 chiến lược hoạt động trọng tâm quỹ Các địa phương cần xác định quỹ cho vay dự án mang tính chất tập trung như: xử lý sở gây ô nhiễm môi trường, di dời sở gây ô nhiễm Bên cạnh đó, quỹ cần cơng khai thơng tin để sở biết sử dụng nguồn vốn mục đích Cần minh bạch việc cấp nguồn quỹ sử dụng nguồn quỹ để thu hút tài trợ nước Thiết nghĩ Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cần có chế độ giám sát, kiểm tra việc sử dụng nguồn quỹ lên đến hàng chục tỷ đồng Để phù hợp với lãi suất ưu đãi địa phương, quỹ bảo vệ môi trường cần tiếp tục chi tiết, cụ thể đối tượng quy mơ cho vay Trong đó, cần tập trung cho sở gây ô nhiễm môi trường vay ưu đãi, sử dụng nguồn quỹ để xử lý nhiễm, chuyển đổi mơ hình sản xuất kinh doanh thân thiện với mơi trường, qua đó, giải toán vốn cho việc xử lý sở gây ô nhiễm môi trường 2.3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật xử lý sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Mặc dù sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sở gây ô nhiễm môi trường, đồng thời chịu hình thức xử lý sở gây nhiễm môi trường Tuy nhiên, không nên đồng sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng với sở gây nhiễm mơi trường Bởi vì, thực tế, sở gây nhiễm mơi trường có nhiều, sở gây nhiễm mơi trường nghiêm trọng có xu hướng giảm dần Về số lượng ngày đi, tác hại mơi trường vơ nghiêm trọng Không tác động xấu đến môi trường, sở gây nhiễm mơi trường nghiêm trọng cịn đặc biệt tác động xấu đến ổn định trị, xã hội địa phương Vì vậy, ln cần giải pháp đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ xử lý triệt để sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Trước hết, cần xác định quan điểm qn quyền ln đặt vấn đề xử lý sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nội dung quan trọng điều hành quyền cấp trung ương địa phương Theo đó, bên cạnh việc xử lý hiệu giải pháp quy định văn pháp luật, cần biện pháp mang tính quản lý đặc thù riêng cho sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Những biện pháp xử lý quyền đề xuất dựa tình hình thực tế địa phương Ở cấp độ trung ương, sau thời hạn nêu định số 64/2003/QĐ-TTg hết (năm 2012), cần nhanh chóng tiếp tục ban hành định kế hoạch xử lý triệt để sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thời gian Hiện nay, Bộ tài nguyên môi trường lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Quyết định Thủ 76 tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 Mục tiêu đến năm 2015, hoàn thành việc xử lý triệt để sở gây ô nhiễm mơi trường nghiêm trọng cịn tồn đọng 49 sở gây nhiễm mơi trường rà sốt, thống kê Năm 2015-2020, hoàn thành xử lý triệt để sở gây ô nhiễm nghiêm trọng phát sinh rà soát bổ sung đến năm 2015, ngăn chặn tình trạng phát sinh, đảm bảo phạm vi nước khơng cịn sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Tuy nhiên, để dự thảo kế hoạch nhanh chóng thơng qua hoàn thành, cần tiếp tục nghiên cứu đề xuất hình thức xử lý đặc trưng sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Thứ hai, mục tiêu hàng đầu xử lý sở gây ô nhiễm nghiêm trọng loại trừ sở hữu hạn chế tối đa việc phát sinh sở gây ô nhiễm nghiêm trọng Việc phát sinh thêm 49 sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thời gian qua khơng thể chấp nhận được, cần phải nâng cao hiệu công tác đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư, lường trước rủi ro mà dự án gây cho môi trường, cho phép dự án thực bảo đảm môi trường triển khai thực vào hoạt động Cần quy trách nhiệm người đứng đầu địa phương bộ, ngành để phát sinh sở gây ô nhiễm mơi trường nghiêm trọng Vai trị Quốc hội, Hội đồng nhân dân cần phát huy mạnh mẽ qua việc yêu cầu Chính phủ, Uỷ ban nhân dân giải trình, báo cáo, đồng thời cần quy trách nhiệm người đứng đầu máy quản lý hành để phát sinh sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Thứ ba, sở gây ô nhiễm nghiêm trọng phát sinh, sách hỗ trợ cũ cần áp dụng, nhiên, thái độ xử lý phải liệt, không chần chừ, không để sở gây ô nhiễm có hội cố tình kéo dài việc xử lý Cần công sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng xử lý cách áp dụng triệt để giải pháp pháp lý mà luật bảo vệ môi trường, Nghị định 117/2009/NĐ-CP trao cho quan chức để xử lý sở gây nhiễm mơi trường cịn lại Thứ tư, hoàn thiện chế phối hợp quan nhà nước công tác xử lý triệt để sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo hướng tăng thẩm quyền cho Uỷ ban nhân dân địa phương, hạn chế tham gia Bộ, quản lí ngành Qua thực tế xử lý sở gây nhiễm nghiêm trọng Trung ương quản lí đóng địa bàn tỉnh, bắt buộc phải có tham gia Bộ chủ quản gây nhiều trở ngại cho quyền địa phương Bộ chủ quản 77 sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có xu hướng bảo vệ, cản trở quan nhà nước địa phương xử lý sở Vì vậy, cần trao cho quyền địa phương có tồn quyền xử lý sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quy định pháp luật mà không thiết phải phối hợp với quan chủ quản chúng Thứ năm, cần nâng cao vai trò quần chúng nhân dân, dư luận xã hội việc xử lý sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Với đặc thù riêng mình, sở gây nhiễm mơi trường nghiêm trọng nguyên nhân trực tiếp biến động lớn đời sống trị, xã hội, vậy, nâng cao vai trị nhân dân phát huy tính dân chủ, vận động sức mạnh người dân việc xử lý sở gây nhiễm mơi trường nghiêm trọng, qua đó, tạo niềm tin dân tính liêm khiết, cơng quyền Quyền tiếp cận thơng tin người dân, quy định công khai thông tin ô nhiễm cần tiếp tục làm rõ Bên cạnh đó, thời điểm nay, quan chức cần hỗ trợ người dân trình thực quyền u cầu địi bồi thường Qua đó, giúp người dân ý thức quyền hạn mình, góp phần quyền tạo sức ép buộc sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thay đổi hành vi Như vậy, sở gây nhiễm mơi trường nghiêm trọng, vai trị điều hành phủ quyền cấp cần tiếp tục hoàn thiện Cần gắn kết q trình xử lý sở gây nhiễm mơi trường nghiêm trọng vào kết thi đua, trách nhiệm quyền cấp cá nhân người đứng đầu Đồng thời, quyền cần sử dụng hiệu quy định pháp luật hành, tăng cường công tác phối kết hợp, tạo điều kiện cho người dân tham gia vào trình xử lý sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Qua phân tích trên, tác giả muốn phân tích ưu, khuyết điểm hình thức xử lý áp dụng để xử lý sở gây ô nhiễm môi trường sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, qua đó, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật lĩnh vực Có thể thấy rằng, văn quy phạm pháp luật lĩnh vực ngày hồn thiện Tuy nhiên, thực tế khách quan, tình hình vi phạm pháp luật mơi trường ln địi hỏi quan chức cần tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu để điều chỉnh giải pháp sở đảm bảo hài hoà phát triển kinh tế bảo vệ mơi trường 78 KẾT LUẬN Trong q trình phát triển, hoạt động sở sản xuất, kinh doanh đem lại nhiều lợi ích cho xã hội, cộng đồng như: tạo việc làm, đóng góp ngân sách cho địa phương, quốc gia Tuy vậy, vấn đề ô nhiễm môi trường sở sản xuất, kinh doanh gây hình thành xúc, phẫn nộ chí xung đột xã hội Xử lý triệt để sở gây ô nhiễm mơi trường địi hỏi bách phát triển bền vững Do đó, phủ, quyền địa phương cần tiếp tục nỗ lực thay đổi quy định pháp luật, sách nhà nước theo hướng phù hợp thực tiễn để đảm bảo trình xử lý nhanh chóng hiệu Trong thời gian qua, quy định pháp luật xử lý sở gây ô nhiễm môi trường ngày hồn thiện Tuy nhiên, biện pháp xử lý khơng tránh khỏi hạn chế mức phạt, thẩm quyền cách áp dụng Đặc biệt, quy định mang tính chất đặc thù để xử lý sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cịn nhiều khó khăn áp dụng, đòi hỏi cần tiếp tục xem xét, sửa đổi Để ngày hoàn thiện việc xử lý sở gây ô nhiễm môi trường, trước tiên cần nắm vững tuân thủ nguyên tắc nguyên tắc phát triển bền vững, nguyên tắc quyền người sống môi trường lành, nguyên tắc môi trường thể thống Đây nguyên tắc bản, định hướng cho trình soạn thảo thực thi quy định xử lý sở gây ô nhiễm môi trường Bên cạnh đó, quyền địa phương cần tiếp tục nghiên cứu, nắm rõ quy định, biện pháp xử lý luật hoá văn quy phạm pháp luật Các biện pháp xử lý cần áp dụng nhanh chóng, khoa học phù hợp với hành vi vi phạm Trong đó, ngồi việc áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành cần xem xét áp dụng biện pháp truy cứu trách nhiệm hình cần thiết Cần tiếp tục nghiên cứu thay đổi quy định hành theo hướng phù hợp với thực tế trao quyền nhiều cho quyền địa phương q trình xử lý sở gây ô nhiễm Cần đạo gắn kết hiệu việc xử lý sở gây ô nhiễm môi trường với tiêu phát triển kinh tế, xã hội, qua đó, tạo động lực để quyền địa phương tăng cường đạo bên liên quan nhằm nhanh chóng xử lý sở gây ô nhiễm môi trường Bên cạnh biện pháp mang tính chất cưỡng chế, nhà nước ta cần tiếp tục đưa sách hỗ trợ vốn, khoa học công nghệ để giúp sở sản xuất kinh doanh có động lực thay đổi công nghệ, khắc phục ô nhiễm tiếp tục phát triển Có vậy, q trình xử lý sở gây nhiễm mơi trường diễn nhanh chóng hiệu quả, góp phần vào phát triển bền vững đất nước DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn pháp luật Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 Bộ luật Dân năm 2005 Bộ luật Hình năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 Luật Doanh nghiệp năm 2005 Luật Điện lực năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2012 Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 Chính phủ xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường thay cho Nghị định số 81/2006/NĐ-CP Nghị định 04/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2009 Chính phủ ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường 10 Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2003 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 11 Quyết định 04/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 Thủ tướng phủ thẩm quyền định danh mục biện pháp xử lý sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 12 Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2003 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 13 Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 Thủ tướng phủ việc ban hành Quy chế tài phục vụ di dời sở gây ô nhiễm môi trường sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị 14 Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03 tháng năm 2007 Bộ tài nguyên môi trường Hướng dẫn phân loại định danh mục sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý 15 Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 Bộ tài nguyên môi trường Quy định tiêu chí xác định sở gây nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 16 Chỉ thị số 17/2008/CT-TTg ngày 05 tháng năm 2008 Thủ tướng Chính phủ số giải pháp đẩy mạnh công tác xử lý triệt để sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 17 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2007 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định sách hỗ trợ di dời chuyển đổi ngành nghề khác sở sản xuất gốm sứ khỏi khu đông dân cư đô thị 18 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định sách hỗ trợ di dời sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường di dời khỏi khu dân cư, đôi thị 19 Quyết định số 81/2002/QĐ-UB ngày 08 tháng 07 năm 2002 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh việc ban hành số sách tài cho việc di dời sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào khu công nghiệp tập trung vùng phụ cận 20 Quyết định số 99/2005/QĐ-UB ngày 13 tháng 06 năm 2005 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định số sách tài cho việc di dời sở sản xuất gây ô nhiễm vào khu công nghiệp tập trung cụm công nghiệp 21 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 08 năm 2007 Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành sách hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường sở sản xuất-kinh doanh địa bàn tỉnh Tây Ninh Danh mục tài liệu tham khảo 21 Bộ tài nguyên môi trường (2010), Báo cáo môi trường quốc gia năm 2010 – Tổng quan môi trường Việt Nam, Hà Nội 22 Bộ tài nguyên môi trường (2011), Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 – Chất thải rắn, Hà Nội 23 Bộ Tài nguyên môi trường (2010), Báo cáo tóm tắt Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ đến năm 2010 định hướng xây dựng Kế hoạch xử lý triệt để sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020, Tài liệu trình bày Hội nghị trực tuyến kiểm điểm, đánh giá tình thực định số 64/2003/QĐ-TTg xử lý triệt để sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Hà Nội 24 Cục Bảo vệ mơi trường (2005), Tạp chí Bảo vệ mơi trường, (11), tr.24 25 Học viện Chính trị - Hành quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (2011), Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước mơi trường, NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, tr.84 26 Phạm Văn Beo (2011), “Một số suy nghĩ tội gây nhiễm mơi trường”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (4), tr.9 27 Nguyễn Bình Giang (2012), Tác động xã hội vùng khu công nghiệp Việt Nam, Nhà xuất khoa học xã hội Hà Nội, Hà Nội, tr.106-107 28 Trương Quang Học, Phạm Thị Minh Thư, Võ Thanh Sơn (2006), Phát triển bền vững - Lý thuyết khái niệm, Bài giảng hệ cao học, trung tâm nghiên cứu Tài nguyên môi trường,tr.6 29 Trương Quang Học (2011), Phát triển bền vững – chiến lược phát triển toàn cầu kỷ XXI, Viện nghiên cứu tài nguyên môi trường - ĐH Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.42 30 Tường Duy Kiên (2010), “Môi trường với quyền người vận dụng quyền người bảo vệ môi trường Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (172), tr.1 31 Lê Thị Kim Oanh (2010), Bàn nguyên tắc người gây nhiễm phải trả tiền sách mơi trường, Tạp chí khoa học cơng nghệ - Đại học Đà Nẵng, (439), tr.190 32 Phạm Thanh Tuyền (2011), Pháp luật xử lý sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Luận văn thạc sỹ, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 33 Võ Trung Tín (2010), “Trao đổi ngun tắc người gây nhiễm phải trả tiền” , Tạp chí Tài nguyên Môi trường, (7), tr.1 34 Sở tài nguyên môi trường tỉnh Tây Ninh (2011), Báo cáo tổng hợp tình hình triển khai thực kế hoạch xử lý sở gây ô nhiễm môi trường từ năm 2007 đến năm 2010 UBND tỉnh 35 Sở tài nguyên mơi trường tỉnh Bình Dương (2011), Báo cáo tổng kết công tác năm 2010 phương hướng nhiệm vụ năm 2011 36 Sở tài nguyên môi trường TP.HCM (2011), Báo cáo kết xử lý sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2003 Thủ tướng Chính phủ 37 Tổng cục mơi trường(2012), Báo cáo họp Ban đạo thực Quyết định 64/2003/QĐ-TTG thủ tướng phù xử lý sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Hà Nội 38 Tổng cục môi trường (2012), “10 kiện hoạt động môi trường năm 2012”, Tạp chí Mơi trường, (1), tr.7 39 Trường Đại học Cơng nghệ thơng tin TP Hồ Chí Minh (2007), Giáo trình mơi trường người, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, Thành phố Hồ Chí Minh 40 Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Luật mơi trường, NXB Tư pháp, Hà Nội 41 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2006), Giáo trình kinh doanh mơi trường, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 42 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (2010), Việc di dời sở gây ô nhiễm mơi trường nghiêm trọng, sách hỗ trợ tài cơng tác quản lý nhiễm cơng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo tham luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá, kiểm điểm việc thực Quyết định số 64/2003/QĐ-UBND xử lý triệt để sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thành phố Hồ Chí Minh, tr.16 43 Viện Ngôn ngữ học (2010), Từ điển tiếng Việt tập 4, Nhà xuất từ điển Bách khoa, Hà Nội, tr.1642 Danh mục Website 44 http://antg.cand.com.vn 45 http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn 46 http://www.chinhphu.vn 47 http://moj.gov.vn 48 http://www.monre.gov.vn 49 http://www.thesaigontimes.vn 50 http://www.tainguyenmoitruong.com.vn 51 www.tienphong.vn 52 http://www.vea.gov.vn ... TỔNG QUAN VỀ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 1.1 Khái niệm sở gây ô nhiễm môi trường 1.1.1 Khái niệm ? ?ô nhiễm môi trường? ?? Theo cách hiểu chung, ô nhiễm môi trường tượng chất có mặt mơi trường với... môi trường vô cần thiết Trước hết, xử lý sở gây ô nhiễm xử lý nguồn gây ô nhiễm, kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, gây nhiễm mơi trường Bên cạnh đó, việc xử lý sở gây ô nhiễm môi trường. .. môi trường trái phép bị xử lý 20 Nguyên tắc xử lý sở gây ô nhiễm môi trường Trước hậu nặng nề mà tình trạng ô nhiễm môi trường sở gây ra, nhà nước ta đề biện pháp nhằm xử lý sở gây ô nhiễm môi
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường , Pháp luật về xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Từ khóa liên quan