0

Pháp luật về phương pháp khấu trừ thuế GTGTthực trạng áp dụng và hướng hoàn thiện

62 0 0
  • Pháp luật về phương pháp khấu trừ thuế GTGTthực trạng áp dụng và hướng hoàn thiện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI ĐÀO HỒNG DIỄM PHÁP LUẬT VỀ PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - THỰC TRẠNG ÁP DỤNG VÀ HƯỚNG HỊAN THIỆN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT Chuyên ngành Luật Thương mại TP HCM – 2009 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp “Pháp luật phương pháp khấu trừ thuế GTGT- thực trạng áp dụng hướng hoàn thiện” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu khóa luận trung thực chưa công bố công trình Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm với lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 29/7/2009 Tác giả Đào Hồng Diễm DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT GTGT HHDV Giá trị gia tăng Hàng hóa, dịch vụ Luật thuế GTGT năm 2003 Luật số 07/2003/QH 11 ngày 17/6/2003 sửa đổi bổ sung số điều luật thuế GTGT Luật số 13/2008/QH 12 ngày 03/06/2008 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009 Luật thay Luật thuế GTGT năm 2008 luật thuế GTGT năm 1997, luật sửa đổi, bổ sung số điều luật thuế GTGT số 07/2003/QH 11 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Danh mục từ viết tắt Lời nói đầu Chương 1:Pháp luật phương pháp khấu trừ thuế thuế GTGT 1.1 Tổng quan thuế giá trị gia tăng 1.1.1 Khái niệm đặc điểm thuế GTGT 1.1.2 Đối tượng chịu thuế GTGT người nộp thuế GTGT 1.1.2.1 Đối tượng chịu thuế GTGT 1.1.2.2 Người nộp thuế GTGT 4 7 1.1.3 Căn phương pháp tính thuế GTGT 1.1.3.1 Căn tính thuế GTGT 1.1.3.2 Phương pháp tính thuế GTGT 12 1.2 Những nội dung pháp lý khấu trừ thuế thuế GTGT 1.2.1 Xác định số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế 1.2.1.1 Công thức tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế 1.2.1.2 Khấu trừ thuế GTGT đầu vào 1.2.1.3 Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 14 14 14 15 19 1.2.2 Đối tượng áp dụng chế độ hóa đơn, chứng từ áp dụng cho đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế 22 1.2.3 Các trường hợp hoàn thuế GTGT 25 Chương 2: Thực trạng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT - vướng mắc hướng hoàn thiện 29 2.1 Thực trạng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT 29 2.2 Những vướng mắc phương pháp khấu trừ thuế GTGT hướng hoàn thiện 34 2.2.1 Những vướng mắc hóa đơn, chứng từ thuế GTGT hướng hồn thiện 34 2.2.2 Những vướng mắc khấu trừ thuế GTGT hướng hoàn thiện 42 2.2.3 Hướng hoàn thiện phương pháp khấu trừ thuế GTGT 53 Kết luận 57 Danh mục tài liệu tham khảo Khóa luận tốt nghiệp cử nhân GVDH: ThS Phan Phương Nam LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế nay, đặc biệt Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới (WTO), để đất nước phát triển hòa vào kinh tế giới phải thực sách, cải cách khuyến khích đầu tư thương mại, tín dụng, sở hạ tầng, khoa học công nghệ… mà đặc biệt pháp luật Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế này, phải xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật để điều chỉnh tất lĩnh vực đời sống xã hội, đồng thời phải thỏa mãn tính phù hợp tương đồng với pháp luật giới Mà thuế lĩnh vực quan trọng, nguồn thu chủ yếu vào ngân sách nhà nước nên quốc gia có sách riêng để thực chúng Việt Nam có sách để phát triển hệ thống thuế vừa đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội đất nước vừa phù hợp với pháp luật giới Chính sách phải thực tốt chương trình cải cách hệ thống thuế Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt định số 201/2004/QĐ – TTg ngày 06/12/2004 với mục tiêu tổng quát: “xây dựng hệ thống sách thuế đồng bộ, cấu hợp lý phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn với đại hóa cơng tác quản lý thuế nhằm đảm bảo sách động viên thu nhập quốc dân, đảm bảo nguồn lực tài phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; góp phần thực bình đẳng, cơng xã hội chủ động hội nhập kinh tế quốc tế” Như vậy, pháp luật thuế công cụ pháp lý - tài quan trọng nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tác động điều tiết kinh tế thực công xã hội Sau năm triển khai thực Chương trình cải cách hệ thống thuế, đạt kết khả quan: hoàn thiện Luật xuất nhập khẩu, ban hành Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thay luật cũ; ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân Vậy, bối cảnh nay, thuế có vị trí lớn chiến lược tồn cầu hóa kinh tế Việt Nam Trong cấu tài thuế Việt Nam, thuế GTGT có đóng góp quan trọng Thuế GTGT loại thuế tiêu dùng có đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước, năm huy động 30% tổng thu ngân sách Thuế GTGT góp phần lành mạnh hóa kinh tế, tạo cạnh tranh bình đẳng chủ thể, đồng thời gíúp nhà nước kiểm sốt hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ qua việc kiểm sốt hệ thống hóa đơn, chứng từ Trong đó, phương pháp khấu trừ thuế GTGT phương pháp có nhiều ưu điểm, nhà nước khuyến khích áp dụng Nhưng thực tế áp dụng thuế GTGT xảy tình trạng người nộp thuế lợi dụng phương pháp khấu trừ để SVTH: Đào Hồng Diễm Khóa luận tốt nghiệp cử nhân GVDH: ThS Phan Phương Nam chiếm đoạt ngân sách nhà nước thơng qua việc khấu trừ, hồn thuế GTGT Chúng ta cần có giải pháp để ngăn chặn tình trạng Mặt khác theo thông lệ nuớc, thuế GTGT áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, Việt Nam tồn hai phương pháp tính thuế GTGT Vì vậy, mà Nhà nước nên có sách hồn thiện pháp luật thuế, đặc biệt thuế GTGT để thuế GTGT tương đồng với pháp luật thuế GTGT quốc gia khác mà phương pháp khấu trừ thuế GTGT Ngoài ra, Luật thuế GTGT năm 2008 có quy định phương pháp khấu trừ thuế GTGT, quy định lần thể tính minh bạch, đơn giản phù hợp thơng lệ quốc tế Lý Việt Nam áp dụng hai phương pháp tính thuế GTGT phương pháp khấu trừ thuế có ưu, nhược điểm nào, có tầm quan trọng phương pháp tính thuế GTGT, luật thuế GTGT năm 2008 có quy định gì, cần có sách để phương pháp ngày hồn thiện Trên sở đó, tác giả chọn đề tài : “pháp luật phương pháp khấu trừ thuế GTGT – thực trạng áp dụng hướng hồn thiện” Tình hình nghiên cứu: Tính đến có số khố luận tốt nghiệp làm thuế GTGT Nhưng nhìn chung đề tài nghiên cứu cách bao quát tất quy định luật thuế GTGT như:  Khóa luận tốt nghiệp năm 1999 Tiền Tú Trinh “Luật thuế GTGT vướng mắc hướng hồn thiện”  Khóa luận tốt nghiệp năm 2003 Lê Ngọc Diễm “Pháp luật thuế GTGT, vướng mắc hướng hoàn thiện”  Khoá luận tốt nghiệp năm 2006 Đào Thuỳ Dương “Pháp luật thuế GTGT vướng mắc giải pháp hồn thiện”…… Do vậy, chưa có đề tài nghiên cứu cụ thể chi tiết phương pháp khấu trừ thuế GTGT Phương pháp khấu trừ thuế quy định quan trọng luật thuế GTGT - sở để Nhà Nước tiến hành thu thuế, khấu trừ thuế hoàn thuế GTGT Luật thuế GTGT năm 2008 có quy định phương pháp Với lý trên, tác giả nhận thấy việc nghiên cứu đề tài “pháp luật phương pháp khấu trừ thuế GTGT – thực trạng áp dụng hướng hồn thiện” đề tài vừa mang tính cấp thiết vừa mang tính thực tiễn cao thời điểm Cho nên tác giả chọn đề tài làm đề tài khóa luận cho Mục đích nghiên cứu: Khóa luận nghiên cứu quy định pháp luật phương pháp khấu trừ thuế GTGT, qua q trình áp dụng tìm vấn đề cịn bất cập; từ kiến nghị SVTH: Đào Hồng Diễm Khóa luận tốt nghiệp cử nhân GVDH: ThS Phan Phương Nam số biện pháp nhằm góp phần hồn thiện phương pháp khấu trừ thuế GTGT Để phương pháp khấu trừ thuế GTGT trở thành phương pháp tính thuế GTGT, tạo mơi trường thuế GTGT bình đẳng người nộp thuế, đồng thời phù hợp với thơng lệ cuả nước có áp dụng thuế GTGT Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài: Trên sở văn pháp luật thuế GTGT, khóa luận tập trung làm sáng tỏ hai nội dung: pháp luật phương pháp khấu trừ thuế thuế GTGT thực trạng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT- vướng mắc hướng hồn thiện Thơng qua nghiên cứu này, tác giả mong muốn phân tích vấn đề vướng mắc quy định pháp luật thực tiễn áp dụng, qua đề xuất giải pháp nhằm góp phần làm cho pháp luật phương pháp khấu trừ thuế ngày hoàn thiện Tác giả nghiên cứu khóa luận sở so sánh phân tích điểm Luật thuế GTGT năm 2008 với Luật thuế GTGT năm 2003 văn pháp luật có hiệu lực thi hành phương pháp khấu trừ thuế GTGT Phương pháp nghiên cứu: Dựa sở lý luận chung CN Mác – Lê Nin nhà nước pháp luật, sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh đối chiếu vào xem xét hệ thống văn pháp luật thuế GTGT thực tế triển khai áp dụng Kết cấu khóa luận: Khóa luận gồm có phần: phần mở đầu, phần nội dung phần kết luận Phần nội dung thiết lập thành chương: Chương 1: Pháp luật phương pháp khấu trừ thuế thuế GTGT Chương 2: Thực trạng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT - vướng mắc hướng hồn thiện Khóa luận tốt nghiệp hồn thành giúp đỡ nhiệt tình thầy Phan Phương Nam thầy cô khoa Luật Thương mại, cán Cục thuế TP.HCM Tác giả xin ghi nhận giúp đỡ quý báu với lòng biết ơn sâu sắc SVTH: Đào Hồng Diễm Khóa luận tốt nghiệp cử nhân GVDH: ThS Phan Phương Nam Chương 1: PHÁP LUẬT VỀ PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ TRONG THUẾ GTGT 1.1 Tổng quan thuế giá trị gia tăng (GTGT) 1.1.1 Khái niệm đặc điểm thuế GTGT Thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) có nguồn gốc từ thuế doanh thu Pháp nước giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng vào năm 1954 Thuế GTGT theo tiếng Pháp gọi Taxe Sur La Valeur Ajoutée (viết tắt TVA), tiếng Anh gọi Value Added Tax (viết tắt VAT) Khai sinh từ nước Pháp, thuế GTGT áp dụng rộng rãi nhiều nước giới Ngày nay, quốc gia thuộc khối Liên minh Châu Âu, châu Phi, châu Mỹ La Tinh số quốc gia Châu Á có Việt Nam thức áp dụng thuế GTGT Các quốc gia khác thời kỳ nghiên cứu loại thuế Tính đến có khoảng 130 quốc gia áp dụng thuế giá trị gia tăng Ở Việt Nam, tiền thân thuế GTGT thuế doanh thu áp dụng sở sản xuất kinh doanh thuộc thành phần kinh tế tập thể cá thể (Điều lệ thuế công thương nghiệp ban hành theo Nghị Quyết 200/NQ - TVQH ngày 18/1/1966) Năm 1990, Quốc Hội ban hành luật thuế Doanh thu áp dụng thống nước chủ thể có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (HHDV) Căn tính thuế thuế doanh thu doanh thu tính thuế (là tồn doanh thu phát sinh khâu kinh doanh) thuế suất Vì vậy, hàng hóa qua nhiều khâu q trình lưu thơng, số tiền thuế doanh thu tính cho hàng hóa tăng lên cách đột biến (do bao hàm tiền thuế doanh thu gây nên tượng chồng thuế) Từ bất cập mà thời gian dài, thuế doanh thu không phát huy vai trị khơng cịn phù hợp với yêu cầu kinh tế thị trường Chính mà thuế GTGT đời Do sắc thuế mới, việc hiểu vận dụng vào thực tiễn điều khó khăn, việc triển khai áp dụng thuế GTGT tiến hành qua nhiều giai đoạn khác Căn vào Nghị Quyết Quốc Hội khóa IX cho phép phủ, ngày 05/07/1993 Bộ Tài Chính có Quyết Định số 468 ban hành chế độ thuế GTGT để thực thí điểm loại thuế Sau thời gian thí điểm, nhận thấy ưu điểm vượt trội so với thuế doanh thu hạn chế cần khắc phục trình hành thu, ngày 10/05/1997 Quốc Hội khóa IX, kỳ họp thứ 11 thơng qua luật thuế GTGT thức có hiệu lực từ ngày 01/01/1999 Tiếp đó, để phù hợp với tình hình thực tế, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi vào ngày 17/06/2003 kỳ họp thứ Quốc hội khóa XII ngày 03/06/2008 thơng SVTH: Đào Hồng Diễm Khóa luận tốt nghiệp cử nhân GVDH: ThS Phan Phương Nam qua Luật thuế GTGT thay luật thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 Theo nghiên cứu thống kê ngân hàng giới (WB) Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) phần lớn nước có Việt Nam sau áp dụng thuế GTGT, giá loại HHDV không thay đổi hay thay đổi tỷ lệ không đáng kể mức sản xuất doanh nghiệp, mức tiêu dùng dân chúng không sút giảm, hay sút giảm tỷ lệ nhỏ thời gian đầu, kể trường hợp tăng thuế suất thuế GTGT số mặt hàng định kỳ điều chỉnh Như ta kết luận việc áp dụng thuế GTGT góp phần ổn định giá cả, mở rộng lưu thơng hàng hóa, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển đẩy mạnh xuất Và để phù hợp với phát sản xuất nước giới, thuế GTGT qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung trình bày Theo điều Luật thuế GTGT năm 2008 quy định:” Thuế GTGT thuế tính khoản giá trị tăng thêm hàng hóa, dịch vụ phát sinh q trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng” Như vậy, xét chất thuế GTGT loại thuế gián thu1 Các nhà sản xuất, kinh doanh cung cấp dịch vụ người nộp thuế người tiêu dùng lại thực chất người chịu thuế thông qua giá HHDV Điều giúp cho quan quản lý, thu thuế tránh phản ánh gay gắt thuế Thuế GTGT có nhiều điểm tương đồng với loại thuế thu vào HHDV khác nhận diện thuế GTGT qua đặc điểm đặc trưng sau:  Thuế GTGT có phạm vi tác động rộng, đánh vào tất HHDV tiêu dùng lãnh thổ Việt Nam Thuế GTGT loại thuế thu vào từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ, ngun tắc hàng hóa dịch vụ có từ hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu dùng Việt Nam đối tượng chịu thuế GTGT  Thuế GTGT có tính thuế phần giá trị tăng thêm HHDV khâu trình sản xuất, lưu thơng đến tiêu dùng Nhằm khắc phục tình trạng thuế thu trùng lắp thuế khâu sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng, thuế GTGT đánh phần giá trị tăng thêm HHDV Phần giá trị tăng thêm HHDV phát sinh trình từ sản xuất lưu thông đến tiêu dùng phần chênh lệch lớn giá đầu với giá đầu vào Do đó, phần thu thuế GTGT khơng tính cho giai đoạn Trên sở đó, số thuế GTGT nộp giai đoạn trước sở cho việc khấu trừ số thuế GTGT phải nộp giai đoạn để đảm bảo cho thuế GTGT tính phần giá trị tăng thêm hàng Thuế gián thu thuế thu người tiêu dùng thông qua việc nộp thuế người sản xuất, kinh doanh (theo Bộ tư pháp- Viện khoa học pháp lý, từ điển luật học, NXB Từ Điển Bách Khoa_ NXB Tư Pháp, tr.738) SVTH: Đào Hồng Diễm Khóa luận tốt nghiệp cử nhân GVDH: ThS Phan Phương Nam hóa, dịch vụ Trong trình thực hoạt động sản xuất, kinh doanh, thuế GTGT đầu doanh nghiệp đầu vào doanh nghiệp Do vậy, để bảo vệ lợi ích mình, chủ thể kinh doanh phải ln u cầu bên bán xuất trình hóa đơn đầy đủ hợp pháp để làm sở cho việc khấu trừ hoàn thuế GTGT  Người tiêu dùng người cuối phải chịu thuế GTGT tức số tiền thuế cuối mà Nhà Nước thu dựa vào giá cung ứng HHDV cho người tiêu dùng Thuế GTGT loại thuế gián thu Tính chất gián thu thể chỗ người nộp thuế người thực tế chịu thuế khác Người chịu thuế GTGT người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, cịn người nộp thuế người đứng nộp thuế thay cho người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh HHDV Qua việc phân tích đặc điểm thuế GTGT, ta phần thấy vai trò thuế GTGT Thuế GTGT tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước góp phần lành mạnh hóa kinh tế, tạo cạnh tranh bình đẳng chủ thể bắt buộc chủ thể phải sử dụng hệ thống hóa đơn, chứng từ, qua giúp Nhà Nước kiểm soát hoạt động sản xuất, nhập kinh doanh hàng hóa Thuế GTGT góp phần bảo hộ sản xuất nước, tạo điều kiện cho hàng hóa xuất có sức cạnh tranh thị trường giới cách hợp lý thông qua việc đánh thuế GTGT hàng nhập từ hàng hóa xuất lãnh thổ Việt Nam; bên cạnh quy định mức thuế suất hàng hóa xuất 0% để hoàn thuế GTGT Thuế GTGT xóa bỏ vấn đề thuế đánh chồng lên thuế, mang lại phản ứng nặng nề phía người chịu thuế lẫn người nộp thuế, đánh thuế theo phương pháp đánh giá khôn ngoan tiện lợi, làm đơn giản hóa cơng tác quản lý thuế quan thuế Như vậy, thuế GTGT loại thuế thu vào HHDV tương đối Việt Nam, trình thực gặp nhiều khó khăn song thể ưu điểm định loại thuế Chúng ta vào phân tích quy định pháp luật thuế GTGT, đặc biệt tìm hiểu phương pháp khấu trừ thuế quy định pháp luật hành SVTH: Đào Hồng Diễm Khóa luận tốt nghiệp cử nhân GVDH: ThS Phan Phương Nam bán tốn tiền mặt, đơi hai việc lúc xảy đồng thời, có trường hợp trả tiền ngay, gối đầu trả tiền trước nhận hàng sau ngược lại Có thể lần trả cho nhiều chuyến hàng, chuyến hàng trả nhiều lần Với thực tiễn mua, bán tốn đan chéo việc tiến hành toán qua ngân hàng gây khó khăn cho doanh nghiệp Hiện nay, có 41 tổ chức ngân hàng, đa số thuộc loại trung bình nhỏ khu vực, cơng nghệ mạng lưới chưa đáp ứng nhu cầu toán qua ngân hàng doanh nghiệp, doanh nghiệp vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, vùng hưởng ưu đãi thuế Vì vậy, quy định cần phải hướng dẫn cách thấu đáo, dự báo trước có hướng xử lý có tình xảy mà luật khơng quy định hết Nhưng phải nói rằng, Việt Nam gia nhập WTO, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế, hợp tác kinh doanh với tổ chức kinh tế giới phải nhanh chóng hịa nhập với giới mà tốn qua ngân hàng nước ngồi điều tất yếu Nên việc quy định điều kiện để khấu trừ thuế GTGT đầu vào phải toán qua ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế Vì mà có nhiều doanh nghiệp bày tỏ mong muốn thực toán qua ngân hàng, giúp họ tiết kiệm thời gian, chi phí Nếu quy định có lộ trình thực tốt giáo dục cho toàn thể nhân dân biết phương pháp hạch toán sử dụng qua ngân hàng để tránh sử dụng tiền mặt nhiều xã hội Song, quy định có điểm bất cập có phản ánh gay gắt doanh nghiệp Từ có quy định có hất hai báo Thành Phố Hồ Chí Minh (Sài Gịn Giải phóng 6-5-2009 Người lao động 8-5-2009) phản ánh khó khăn doanh nghiệp phải áp dụng thêm điều kiện toán qua ngân hàng việc khấu trừ hoàn thuế GTGT hóa đơn có giá trị 20 triệu đồng Đây định hành mang tính áp đặt khiên cưỡng30 Lý mà doanh nghiệp phản ánh cách gay gắt Vì nhiều lý do:  Họ cho quy định không phù hợp với BLDS năm 2005 Tại điều BLDS 2005 có quy định: “Trong quan hệ dân sự, bên phải thiện chí, trung thực việc xác lập, thực quyền, nghĩa vụ dân sự, không bên lừa dối bên nào” Theo nhà doanh nghiệp này, họ cho quan hệ mua, bán bên thỏa thuận việc mua, bán với tinh thần thiện chí trung thực, hợp tác lẫn có lợi, thỏa thuận với vế tất vấn đề mà hai bên hướng tới Pháp luật tôn trọng thỏa thuận bên Theo luật thuế GTGT hành, chế 30 http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/chungkhoan/19415/cập nhật chủ nhật ngày 31/5/2009 SVTH: Đào Hồng Diễm 44 Khóa luận tốt nghiệp cử nhân GVDH: ThS Phan Phương Nam quản lý thuế xây dựng sở chế độ phát hành sử dụng hóa đơn GTGT chặt chẽ Hóa đơn GTGT coi chứng từ pháp lý xác định việc mua bán HHDV chứng từ xác định thuế đầu mà bên bán phải nộp, thuế đầu vào mà bên mua khấu trừ Cơ quan thuế quản lý việc phát hành sử dụng hóa đơn GTGT thơng qua: thủ tục bán hóa đơn cho doanh nghiệp; chế độ lập gửi tới quan thuế kê khai thuế hàng tháng, có kê khai hàng bán, hàng mua với thơng tin chi tiết hóa đơn, từ ký hiệu số hiệu tờ hóa đơn đến tên, địa chỉ, mã số thuế bên bán, bên mua, từ số lượng, đơn giá đến thuế suất số thuế GTGT lô hàng Cuối tờ khai có cam kết kê khai thật chịu trách nhiệm có gian dối Chỉ cần qua hai biện pháp trên, quan thuế có đủ liệu để theo dõi hóa đơn GTGT từ hóa đơn trắng xuất khỏi quan thuế đến tờ bên bán phát hành cho bên mua báo cáo kịp thời với quan thuế, từ phía người bán phía người mua Nên có nghi ngờ hóa đơn này, cần trao đổi thông tin nội quan thuế, qua mạng internet văn bản, nghi ngờ xác minh, gian lận, nghi ngờ có bị phát Mà theo quy định luật thuế GTGT năm 2008 muốn khấu trừ buộc doanh nghiệp phải xuất trình chứng từ toán qua ngân hàng để chứng minh tính trung thực tất hóa đơn kê khai Áp dụng quy định này, doanh nghiệp cho quan thuế không tin tưởng vào kê khai thuế doanh nghiệp Thực tế cho thấy, gian lận khấu trừ hoàn thuế GTGT có thật, song cịn nhỏ so với khỏang 350.000 doanh nghiệp Cho nên, áp đặt doanh nghiệp phải thực theo quy định này, họ cho trái với tinh thần nguyên tắc “thiện chí trung thực” BLDS, trái với ngun tắc “suy đốn vơ tội” áp dụng rộng rãi tư pháp quốc tế Nó trái với tinh thần chế độ doanh nghiệp tự kê khai, tự nộp thuế, quan thuế kiểm tra, xác minh việc kê khai, nộp thuế người nộp thuế, có phát vi phạm tiến hành xử lý Như vậy, doanh nghiệp từ lâu quen với việc thực thuế GTGT nói trên, hóa đơn GTGT chứng xác thật để chứng minh thuế GTGT đầu vào đầu làm sở cho việc khấu trừ hồn thuế GTGT Nên, có quy định việc phải có chứng từ tốn qua ngân hàng làm họ gặp khó khăn thời khơng thích ứng Vì vậy, để quy định thực thi thiết nghĩ cần phải có thời gian để người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ biết thực thi Đồng thời, phải tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật, phổ biến văn có liên quan đến quy định đến doanh nghiệp, để doanh nghiệp nắm bắt mà thực cho SVTH: Đào Hồng Diễm 45 Khóa luận tốt nghiệp cử nhân GVDH: ThS Phan Phương Nam  Quy định thêm điều kiện khấu trừ thuế GTGT lần vi phạm quyền tự chủ doanh nghiệp Lý đặt thêm điều kiện tốn qua ngân hàng giải thích nhằm mục đích ngăn chặn tình trạng mua, bán hóa đơn GTGT Nhưng ngăn chặn cách áp đặt thêm điều kiện gây khó khăn cho việc tiêu thụ hàng hóa Vấn đề chỗ: toán qua ngân hàng khơng phải việc xa lạ khó khăn doanh nghiệp, cịn phương thức tốn rẻ, an tồn nước ta có nhiều doanh nghiệp chưa quen với cách tốn cịn nhiều bất tiện bắt nguồn từ hạn chế hệ thống ngân hàng Do vậy, tình trạng khơng thể giải quyết định hành mà cịn phải phụ thuộc vào trình độ phát triển chung kinh tế hệ thống ngân hàng Nhưng điều quan trọng hơn, sát sườn doanh nghiệp đơn phương định việc tốn, vấn đề phải thỏa thuận trước với đối tác giao dịch Và thực tế chấp nhận nhiều cách toán khác nhau, tạo điều kiện cho đối tác lựa chọn cách làm thích hợp, tùy lúc, tùy nơi: nhận hàng trước, trả tiền sau ngược lại; nhận hàng nhiều lần, trả tiền lần ngược lại; bù trừ hàng mua với hàng bán, trả số chênh lệch; trả thông qua người thứ ba; trả tiền mặt hay chuyển khoản kết hợp hai Và pháp luật tôn trọng quyền tự thỏa thuận bên giao dịch kinh tế, có quyền lựa chọn cách toán thuộc quyền tự chủ doanh nghiệp Việc mua bán khơng thành hai bên khơng thỏa thuận cách tốn bị hành hóa Vì vậy, mà doanh nghiệp cho quy định làm ảnh hưởng đến trình sản xuất, kinh doanh họ, vi phạm quyền tự chủ doanh nghiệp  Mặt khác, quy định tốn qua ngân hàng đẩy khó khăn cho doanh nghiệp Tình trạng mua, bán hóa đơn bất hợp pháp xảy từ lâu, từ có thuế GTGT Đến nay, tình trạng chưa loại trừ biện pháp quản lý chưa đầy đủ, mà việc chấp hành chưa nghiêm, trách nhiệm chủ yếu thuộc quan thuế Ngành thuế chưa có tổng kết tình hình thực biện pháp quản lý thuế để có chấn chỉnh từ nội bộ, mà tình hình cán thuế tiếp tay cho doanh nghiệp ngày nhiều Bằng cách tăng thêm điều kiện khấu trừ thuế này, quan thuế theo đường mòn quen thuộc đẩy khó khăn trách nhiệm phía doanh nghiệp, thuế GTGT tốn qua ngân hàng khơng phải lúc có liên hệ nhân Do thấy trước việc thực thi điều kiện đẻ nhiều thủ tục rối rắm khơng đáng có, gây khó khăn cho doanh nghiệp cho việc tiêu thụ hàng hóa SVTH: Đào Hồng Diễm 46 Khóa luận tốt nghiệp cử nhân GVDH: ThS Phan Phương Nam Như vậy, việc luật thuế GTGT năm 2008 quy định thêm điều kiện gặp phải phản ánh gay gắt doanh nghiệp Vì vậy, để quy định tiến hành có hiệu cần phải có lộ trình phù hợp, cần có thêm nhiều văn hướng dẫn quy định để doanh nghiệp thích ứng tiến hành theo Nếu quy định thực thi có hiệu quả, có tác dụng lớn việc thúc đẩy việc toán qua ngân hàng, giao dịch kinh tế ngày đơn giản hóa, phù hợp với xu hội nhập kinh tế quốc tế.Song quy định toán qua ngân hàng số vướng mắc, mà doanh nghiệp phải đối mặt, quan thuế phải xử lý Trong điểm 1.3 khỏan 1, mục III, phần B TT 129/2008/TT- BTC Hướng dẫn thi hành số điều luật thuế GTGT hướng dẫn thi hành NĐ 123/200/NĐ- CP ngày 08/12/2008 có quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào hoạt động mua bán hàng hóa có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải có hóa đơn GTGT chứng từ toán qua ngân hàng, trừ trường hợp tổng giá trị HHDV mua vào lần theo hóa đơn 20 triệu đồng Như vậy, thông tư hướng dẫn không quy định cụ thể có chứng từ tốn qua ngân hàng, nên áp dụng luật, doanh nghiệp áp dụng nhiều hình thức tốn qua ngân hàng Từ ngày 1/1/2009 doanh nghiệp tiến hành giao dịch có tốn qua ngân hàng để khấu trừ hoàn thuế GTGT Nhưng đến ngày 20/3/2009 Bộ Tài có Cơng văn số 3046/BTC-TCT hướng dẫn chi tiết điều kiện chứng từ toán qua ngân hàng để khấu trừ, hồn thuế GTGT Theo cơng văn điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào HHDV mua vào từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ tốn qua ngân hàng hiểu “có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản bên mua sang tài khoản bên bán mở tổ chức cung ứng dịch vụ tốn theo hình thức tốn phù hợp với quy định pháp luật hành” Các chứng từ không đủ điều kiện để khấu trừ, hồn thuế GTGT hàng hố, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên bao gồm: chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán; chứng từ tốn theo hình thức không phù hợp với quy định pháp luật Luật thuế GTGT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009 mà công văn ban hành ngày 20/3/2009, mà tháng sau có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp có tốn qua ngân hàng khơng theo hình thức khơng khấu trừ Điều làm thiệt thòi cho nhiều doanh nghiệp Thực tế, có đến gần chục hình thức toán qua ngân hàng nên trường hợp chưa có văn hướng dẫn cụ thể, khó để doanh nghiệp hiểu hình thức chuyển tiền từ tài khoản bên mua sang tài khoản bên bán chấp nhận khấu trừ, hoàn thuế Chính mà nhiều doanh nghiệp khơng khấu trừ thuế GTGT chứng từ toán qua ngân hàng không quy định Mới đây, Công ty TNHH T.N (quận - TP.HCM) chuyên xuất cà phê, SVTH: Đào Hồng Diễm 47 Khóa luận tốt nghiệp cử nhân GVDH: ThS Phan Phương Nam gửi đơn kiến nghị đến Cục Thuế TP.HCM xem xét cho cơng ty hồn hàng tỉ đồng tiền thuế GTGT Đại diện cơng ty trình bày lý mà cơng ty u cầu Cục thuế TP.HCM phải hồn thuế cho công ty Do đặc thù việc kinh doanh cà phê chốt giá với khách hàng nước chốt giá với nhà cung cấp nước thời điểm, doanh nghiệp phải chuyển trả tiền cho nhà cung cấp để nhận hàng ngày Vì tài khoản công ty tài khoản nhà cung cấp mở hệ thống ngân hàng khác khác địa bàn nên chuyển tiền phải - ngày sau nhà cung cấp hàng nhận tiền Vì vậy, cơng ty nộp tiền trực tiếp vào ngân hàng TP.HCM có hệ thống ngân hàng với ngân hàng mà nhà cung cấp mở tài khỏan nhằm toán qua ngân hàng để nhà cung ứng nhận tiền Tuy nhiên, đến ngày 20/3/2009, Bộ Tài có văn 3046/BTC – TCT hướng dẫn cụ thể: “Có chứng từ tốn qua ngân hàng hiểu có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản bên mua sang tài khoản bên bán” Căn theo văn này, quan thuế từ chối hoàn thuế cho toàn số thuế GTGT lên đến vài tỷ đồng doanh nghiệp lỡ toán cách nộp tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng hệ thống với nhà cung cấp hàng Như vậy, tốn qua ngân hàng khơng phương thức theo công văn 3046/BTC – TCT mà công ty không khấu trừ thuế GTGT đầu vào Đây điểm bất cập lớn Cũng giống công ty TNHH T.N (quận - TP.HCM), công ty Cổ phần Mỹ thuật G L (quận 3) tình trạng Do sản xuất theo đơn đặt hàng nên đa phần công ty mua nguyên liệu chợ đầu mối hay sở nhỏ nhiều giao dịch mua vài lần nên hai bên chủ yếu toán tiền mặt cho nhanh gọn Vì vậy, tháng cơng ty “vướng” vài vụ mua hàng trị giá 40- 50 triệu đồng bên bán khơng có tài khoản ngân hàng họăc tài khoản không hệ thống với ngân hàng với cơng ty Với khách hàng khơng có tài khoản ngân hàng phải tốn tiền mặt, cịn khách hàng có tài khoản ngân hàng khác hệ thống phải nộp tiền mặt vào tài khoản họ họ địi nhận tiền giao hàng, xuất hóa đơn; chuyển tiền chậm khơng nhận hàng, không sản xuất kịp để giao cho khách hàng…31 Như vậy, công văn 3046/BTC – TCT sau nên doanh nghiệp lỡ chọn hình thức toán tiền mặt, toán séc, nộp thẳng tiền vào tài khoản không khấu trừ hồn thuế GTGT đầu vào Nói vấn đề này, quan thuế cho sơ suất doanh nghiệp không thực theo hướng dẫn Theo quy định thông tư 129/2008/TT- BTC ngày 26/12/2008 có hướng dẫn HHDV xuất phải toán qua ngân hàng, tức việc chuyển tiền từ tài khoản bên nhập sang tài khoản mang tên bên xuất mở ngân hàng Vì vậy, tự thân doanh nghiệp phải 31 http://www.saigonnews.vn/sncdetailnews.aspx?Item=63099&Kind=5 SVTH: Đào Hồng Diễm 48 Khóa luận tốt nghiệp cử nhân GVDH: ThS Phan Phương Nam hiểu điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào hoạt động mua bán hàng hóa tương tự Hơn nữa, Cục Thuế nhiều lần tập huấn cho doanh nghiệp hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp phải chuyển tiền từ tài khoản bên mua sang tài khoản bên bán Tuy nhiên giải thích chưa đủ thuyết phục, khơng doanh nghiệp lại nghĩ việc tốn qua ngân hàng hàng hóa xuất lại áp dụng tương tự hoạt động mua bán hàng hóa nước Chính vậy, theo chuyên gia tài – thuế, nguyên nhân vướng mắc thơng tư 129/2008/TT - BTC thiếu rõ ràng, văn hướng dẫn ban hành chậm (công văn 3046/BTC – TCT) gần tháng sau thơng tư có hiệu lực Nếu văn hướng dẫn sau nhẽ phải hoàn thuế trường hợp nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản bên bán toán qua ngân hàng hình thức khác hợp lý Thiết nghĩ quan thuế ngành chức nên xem xét trường hợp xin hoàn thuế GTGT đầu vào doanh nghiệp trước thời điểm có công văn 3046/BTC – TCT Như giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt, đồng thời quen dần với việc toán qua ngân hàng Từ có quy định điều kiện tốn qua ngân hàng làm nhiều doanh nghiệp phải hoang mang Họ có nhiều thắc mắc như: việc khấu trừ thuế tính phát sinh hóa đơn hay phát sinh việc toán; nộp tiền vào tài khoản bên bán có xem toán qua ngân hàng; trường hợp ký hợp đồng tạm ứng tiền năm 2008 tiếp tục thực đáp ứng đủ điều kiện tốn qua ngân hàng có khấu trừ tồn tiền thuế GTGT; mua hàng có hóa đơn GTGT tốn tiền mặt khơng khấu trừ số thuế phải xử lý nào…Như vậy, có nhiều doanh nghiệp thắc mắc nhiều vấn đề xung quanh điều kiện toán qua ngân hàng Về nguyên tắc, chứng từ toán tiền giấy báo có bên bán số tiền nhận từ tài khoản bên mua Hình thức toán qua ngân hàng như: sec (sec chuyển khoản, sec bảo chi ), ủy nhiệm chi - chuyển tiền, ủy nhiệm thu, thư tín dụng… Nếu mua hàng có hóa đơn GTGT tốn tiền mặt khơng khấu trừ số thuế GTGT đầu vào khơng khấu trừ tính vào chi phí trừ tính thuế thu nhập doanh nghiệp Cịn hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên phát sinh từ 1-1-2009 muốn kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào phải có điều kiện có chứng từ tốn qua ngân hàng Với hóa đơn GTGT phát sinh từ 1-1-2009 toán phần tiền mặt năm 2008, năm 2009 tốn tiếp qua ngân hàng kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần giá trị toán qua ngân hàng Tuy nhiên, Cục Thuế TP.HCM nhận nhiều ý kiến đề nghị xem xét lại trường hợp SVTH: Đào Hồng Diễm 49 Khóa luận tốt nghiệp cử nhân GVDH: ThS Phan Phương Nam cho không hợp lý Vấn đề Cục Thuế báo cáo xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, tới có hướng dẫn thêm vấn đề Được biết, quan thuế Buôn Ma Thuột số tỉnh thành chấp nhận nhận hoàn thuế GTGT cho trường hợp doanh nghiệp nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán trước ngày 20/3 Trong đó, TP.HCM, doanh nghiệp chờ đợi tuyệt vọng Hàng chục tỷ đồng tiền hoàn thuế doanh nghiệp “kẹt cứng” quan thuế doanh nghiệp phải trả lãi suất ngân hàng hàng ngày Ơng Nguyễn Chí Nguyện, Tổng Thư ký Hội doanh nghiệp TP.HCM, cho biết nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn quy định giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên phải toán qua ngân hàng Hội doanh nghịệp TP.HCM tập hợp danh sách doanh nghiệp để trình UBND TP.HCM đề nghị hướng giải để doanh nghiệp hoàn thuế, khấu trừ thuế32 Mặt khác, luật thuế GTGT năm 2008 có quy định điều kiện tốn qua ngân hàng chưa có quy định chế tài việc vi phạm quy định ngồi việc khơng khấu trừ hoàn thuế GTGT Quy định mang tính chất khuyến khích chủ yếu, thúc đẩy thành phần kinh tế giao dịch phải toán qua ngân hàng Xét khía cạnh khác, thực theo quy đinh hồ sơ kê khai thuế phải thay đổi kể mẫu tập hợp tài liệu kèm theo Do vậy, việc quy định hồ sơ khai thuế văn hướng dẫn thuế GTGT điều chỉnh thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hướng dẫn Luật quản lý thuế cần phải cân nhắc thích hợp để đảm bảo không chồng chéo chặt chẽ luật Như vậy, quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT phải tốn qua ngân hàng có tác dụng thúc đẩy tốn qua ngân hàng, ngăn chặn tình trạng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, gian lận khấu trừ hồn thuế GTGT, tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh Tuy nhiên, có tính đến tính khả thi tình hình thực tế nên áp dụng điều kiện toán qua ngân hàng HHDV mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng/lần trở lên Như vậy, để điều kiện thực thi tốt cần phải có lộ trình chặt chẽ, ngành, quan chức phải có văn hướng dẫn cụ thể vấn đề Cơ quan thuế phải thường xuyên mở lớp tập huấn phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp phải tìm hiểu kỹ quy định pháp luật tiến hành giao dịch Tương lai, quan chức nên 32 http://www.saigonnews.vn/sncdetailnews.aspx?Item=63099&Kind=5 SVTH: Đào Hồng Diễm 50 Khóa luận tốt nghiệp cử nhân GVDH: ThS Phan Phương Nam đưa biện pháp chế tài không thực theo điều kiện này, để đảm bảo doanh nghiệp thực tốt, phù hợp với thông lệ quốc tế 2.2.3 Hướng hoàn thiện phương pháp khấu trừ thuế GTGT Nước ta bước vào thời kỳ hội nhập, với định hướng phát triển kinh tế - xã hội sách thuế phải ngày hồn thiện Trong đó, luật thuế GTGT cần phải đạt yêu cầu sau: khắc phục tồn luật thuế GTGT hành, làm cho luật thuế GTGT phù hợp với tình hình đất nước, góp phần làm cho hệ thống sách thuế nước ta tương đồng với hệ thống thuế nước, phù hợp thông lệ quốc tế Mặt khác, thuế GTGT phải thể đơn giản, rõ ràng, trung lập, ổn định, công bằng, nâng cao hiệu công tác thu thuế Nhằm đạt yêu cầu này, phải có phương hướng để hồn thiện luật thuế GTGT, mà phương pháp khấu trừ thuế Phương pháp hoàn thiện, luật thuế GTGT ngày hồn thiện Vì thế, hồn thiện phương pháp khấu trừ thuế GTGT tiền đề, việc cần phải làm để phát triển thuế GTGT Theo Quyết định việc phê duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010, có ghi rõ nội dung, lộ trình cải cách số sắc thuế chủ yếu Đối với thuế GTGT: “đến năm 2008 hoàn thiện theo hướng giảm bớt số lượng nhóm hàng hố, dịch vụ khơng chịu thuế tạo điều kiện cho việc tính thuế, khấu trừ thuế liên hoàn khâu trình sản xuất kinh doanh; áp dụng mức thuế suất để đảm bảo công nghĩa vụ thuế đơn giản việc tính thuế GTGT hàng hố, dịch vụ; hồn thiện phương pháp tính thuế, tiến tới xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế GTGT để thực phương pháp tính thuế khấu trừ, phù hợp với thông lệ quốc tế” Theo quy định Luật thuế GTGT tất sở kinh doanh người nhập hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT người nộp thuế, trừ cá nhân kinh doanh hàng hố dịch vụ có mức thu nhập bình quân tháng thấp mức lương tối thiểu công chức nhà nước Thực tế cho thấy, phương pháp trực tiếp áp dụng chủ yếu sở kinh doanh nhỏ, có chế độ kế tốn, hố đơn chứng từ chưa hồn thiện Doanh số hoạt động sở thấp, việc quản lý thu thuế tốn kém, không hiệu Kinh nghiệm nước áp dụng thuế GTGT cho thấy, họ thường quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế Những đối tượng khơng đạt mức doanh số chuyển sang áp dụng thuế khốn ấn định doanh thu, cịn hộ kinh doanh lại bắt buộc phải thực đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ để tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế Theo đó, sở kinh doanh có doanh thu hàng năm đến mức định phải nộp thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ Các sở SVTH: Đào Hồng Diễm 51 Khóa luận tốt nghiệp cử nhân GVDH: ThS Phan Phương Nam kinh doanh có doanh thu năm ngưỡng chịu thuế GTGT khơng nộp thuế GTGT mà nộp sắc thuế khác Việc tính tốn sắc thuế đơn giản, cần lấy doanh thu kê khai doanh thu ấn định nhân với mức thuế suất (thường thấp) Chúng ta nên thực theo hướng để pháp luật thuế GTGT rõ ràng, minh bạch việc tính thuế cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ đơn giản Nếu áp dụng theo hướng kết hợp giải số vấn đề phát sinh chuyển sang áp dụng luật thuế thu nhập cá nhân (từ ngày 1/1/2009), cá nhân kinh doanh muốn khấu trừ chi phí địi hỏi phải thực đầy đủ chế độ kế tốn, hóa đơn chứng từ Để thực điều dễ, đối tượng kinh doanh này, đương nhiên phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo hình thức khốn thuế việc áp dụng sắc thuế riêng phù hợp nhất33 Mặt khác, yêu cầu hội nhập đòi hỏi doanh nghiệp, sở sản xuất kinh doanh phải ngày tiến tới minh bạch hoá, trì mở rộng phương pháp tính thuế trực tiếp đồng nghĩa với việc chấp nhận trì sở kinh doanh khơng có chứng từ, sổ sách đầy đủ Vì vậy, để luật thuế GTGT ngày hồn thiện nên bỏ phương pháp tính thuế trực tiếp GTGT cho áp dụng sớm ngưỡng thu thuế GTGT để đảm bảo công thuế khắc phục tiêu cực việc ấn định thuế theo phương pháp tính trực tiếp GTGT, đồng thời khuyến khích nâng cao trình độ hạch tóan, kế toán người nộp thuế Về khấu trừ hoàn thuế GTGT, quy định khấu trừ phải đảm bảo tính liên hồn, trung lập, kinh tế cao thuế GTGT Luật thuế GTGT năm 2008 có quy định điều kiện toán qua ngân hàng, quy định hồn tồn hợp lý cịn nhiều bất cập góp phần làm giảm bớt tình trạng mua, bán hóa đơn bất hợp pháp Ngồi ra, q trình hồn thiện Luật thuế GTGT, việc loại trừ dần đối tượng hồn thuế như: hố đơn bán hàng thơng thường, hàng hóanơng lâm thuỷ hải sản lập bảng kê, khơng có hóa đơn chứng từ để giảm thiểu trường hợp gian lận hoàn thuế GTGT, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu việc hồn thuế vơ quan trọng Đối với sở kinh doanh sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế nộp thừa không nên quy định điều luật hồn thuế, mà trường hợp tốn thuế Không phải khoản tiền nhà nước trả lại cho doanh nghiệp xếp vào diện hoàn thuế Đồng thời, quy định rõ chặt chẽ điều kiện hoàn thuế, thời gian xét hoàn thuế cho phù hợp Ngoài ra, Luật thuế GTGT nên thêm quy định thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT thời điểm xuất hoá đơn hoạt động chuyển giao hàng hoá cung ứng dịch vụ Bởi lẽ xuất hoá 33 Ts Lê Xuân Trương (2008), “Dự thảo sửa đổi Luật thuế GTGT: Minh bạch phù hợp với thơng lệ quốc tế”, tạp chí tài chính, tháng 3/2008(521), tr 37 SVTH: Đào Hồng Diễm 52 Khóa luận tốt nghiệp cử nhân GVDH: ThS Phan Phương Nam đơn, HHDV coi chuyển giao, cung ứng cho khách hàng Khách hàng toán trả chậm tuỳ thuộc vào thoả thuận Thêm vào đó, thời điểm xuất hố đơn GTGT hàng hoá, dịch vụ xác định, nghĩa vụ thuế GTGT phát sinh Cịn chế độ hóa đơn chứng từ, cần quy định cụ thể loại hóa đơn chứng từ, cách thức sử dụng, mức chiết khấu, giảm giá cho người tiêu dùng, giúp quan quản lý dễ dàng kiểm tra hoạt động phát sinh kèm theo trước Các quan chức cần có phối hợp chặt chẽ với công tác quản lý, ngăn ngừa xử lý vi phạm pháp luật có liên quan đến hóa đơn chứng từ Bên cạnh việc đổi cách nội dung tư tưởng chế sách thuế GTGT, phải có biện pháp tổ chức thực Trong cải cách quy trình nghiệp vụ thủ tục hành thu yêu cầu cốt yếu Đồng thời cịn u cầu xúc tình hình nay, nhằm hạn chế thất thu thuế mức thấp nhất, bảo đảm thu thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, từ nâng cao trình độ quản lý thuế Việt Nam ngang tầm với nước tiên tiến khu vực Phải thực tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thuế, thường xuyên đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hầu hết khâu quản lý thuế, tăng cường công tác quản lý hóa đơn nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm quy định quản lý, sử dụng hóa đơn Ngoài ra, đội ngũ cán thuế phải thực nghiêm minh nghĩa vụ mình, nâng cao tinh thần trách nhiệm đảm bảo thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước, không tiếp tay cho đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật thuế Cần phải có quy định chặt chẽ hình thức xử lý cán vi phạm, để môi trường thuế ngày công Nhằm thực luật thuế GTGT có hiệu quả, phương pháp khấu trừ thuế, bên cạnh việc đổi chế sách, đổi cơng tác hành thu cần thiết phải tiến hành đồng cải cách lĩnh vực hành – kinh tế có liên quan Cần sớm sửa đổi Bộ luật hình theo hướng tăng mức hình phạt tội danh trốn thuế giả mạo chứng từ để chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước, bổ sung số chế tài xử lý hình cịn thiếu tội danh phát sinh, tội mua, bán hóa đơn, in hóa đơn giả Vấn đề có tính định phải có cải cách lớn chế quản lý tiền tệ Bắt buộc quan hệ mua, bán, trao đổi HHDV phải toán qua ngân hàng, hạn chế đến mức thấp hình thức tốn tiền mặt Có vậy, nhà nước quản lý hầu hết hoạt động kinh tế phát sinh, tượng mua, bán hóa đơn GTGT SVTH: Đào Hồng Diễm 53 Khóa luận tốt nghiệp cử nhân GVDH: ThS Phan Phương Nam bất hợp pháp để khấu trừ hoàn thuế GTGT đầu vào, tội trốn thuế, tham nhũng khơng cịn hội tồn Tóm lại, thuế GTGT lọai thuế gián thu có phương pháp tính thuế khoa học tiên tiến nay, nhiều nước giới áp dụng Ở Việt Nam, thuế GTGT trở thành sắc thuế chủ yếu, chiếm tỷ trọng cao hệ thống sách thuế (30% tổng thu ngân sách) nhằm bù đắp nguồn thu thuế nhập cắt giảm thuế theo cam kết quốc tế Và phương pháp khấu trừ thuế phương pháp tối ưu tính thuế GTGT, đảm bảo công việc thực nghĩa vụ thuế người nộp thuế Qua việc phân tích quy định pháp luật phương pháp khấu trừ, thực tiễn áp dụng vướng mắc cần sửa đổi hồn thịên, ta thấy phương pháp có giá trị pháp lý cao, dễ thực hiện, cần phải hoàn thiện nhiều thời gian tới Mặt khác, Luật thuế GTGT năm 2008 có quy định có liên quan trực tiếp tới phương pháp khấu trừ thuế đặc biệt điều kiện toán qua ngân hàng Thiết nghĩ thời gian tới, phương pháp khấu trừ thuế hoàn thiện trở thành phương pháp tính thuế GTGT nhất, phù hợp với thông lệ quốc tế SVTH: Đào Hồng Diễm 54 Khóa luận tốt nghiệp cử nhân GVDH: ThS Phan Phương Nam KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường, Nhà nước có khả sử dụng sách thuế để điều tiết vĩ mơ kinh tế Điều xuất phát từ chức điều chỉnh thuế Thuế gắn liền với tồn tại, phát triển Nhà nước công cụ quan trọng mà quốc gia sử dụng để thực thi chức năng, nhiệm vụ Trong năm vừa qua, với tiến trình hội nhập kinh tế giới, sách thuế ta có cải thiện quan trọng, đạt mục tiêu đề Đặc biệt, luật thuế GTGT có bước chuyển đổi quan trọng ngày tiến gần đến tiêu chuẩn thông lệ quốc tế Nổi bật phương pháp khấu trừ thuế GTGT Phương pháp bước cải thiện để áp dụng dễ dàng, đơn giản trở thành phương pháp đơn tính thuế GTGT tương tự nước áp dụng Ở Việt Nam, doanh nghiệp chủ yếu nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có nhiều ưu điểm, dễ thực hiện, đặc biệt người nộp thuế khấu trừ hoàn thuế GTGT đầu vào áp dụng phương pháp Mặc dù phương pháp có nhiều ưu điểm song có bất cập quy định pháp luật thực tiễn áp dụng Những bất hợp lý phương pháp nằm phương thức khấu trừ thuế hoàn thuế GTGT, quy định lỏng lẻo chế độ hóa đơn, chứng từ….làm thất nhiều ngân sách nhà nước Chúng ta cần có sách cải thiện phương pháp này, đồng thời nâng cao hiểu biết nguời nộp thuế quy định pháp luật nâng cao trình độ cán thuế quy trình nghiệp vụ thủ tục hành thu Luật thuế GTGT năm 2008 có quy định phương pháp khấu trừ thuế Chúng ta chờ đợi hy vọng cải cách lần làm luật thuế GTGT nói chung phương pháp khấu trừ thuế nói riêng đạt kết mong muốn Làm cho phương pháp khấu trừ thuế trở thành phương pháp tối ưu tính thuế GTGT, đảm bảo tính hiệu quả, đảm bảo cơng xã hội, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam thông lệ quốc tế Có vậy, đạt mục tiêu đề cải cách hệ thống thuế mục tiêu phát triển đất nước, hòa nhập giới Với góp sức, nổ lực bộ; ngành; địa phương cộng đồng nhân dân, hoàn toàn tin tưởng tương lai hệ thống thuế nước ta ngày hồn thiện hơn, sách thuế đồng bộ, cấu hợp lý phù hợp với kinh tế - xã hội đất nước Thuế GTGT có bước chuyển mới, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, lúc phương pháp khấu trừ thuế trở thành phương pháp thật tối ưu, đơn giản dễ thực hiện, áp dụng cách triệt để SVTH: Đào Hồng Diễm 55 Khóa luận tốt nghiệp cử nhân GVHD: ThS Phan Phương Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Văn kiện Định hướng phát triển ngành kinh tế trích văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X: Báo cáo Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khoá IX ngày 10/4/2006 phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006- 2010 I Văn pháp luật Hiến pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2001) Luật Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Việt Nam số 07/2003/QH 11 ngày 17 tháng năm 2003 sửa đổi bổ sung số điều luật thuế GTGT Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 Nghị định 123/2008/NĐ- CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật thuế GTGT Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 7/2/2002 việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn Thơng tư 129/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành số điều luật thuế GTGT hướng dẫn thi hành nghi định số 123/2008/NĐ - CP ngày 08/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật thuế GTGT Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 Bộ Tài Chính hướng dẫn chi tiết thi hành luật thuế GTGT Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hướng dẫn Luật quản lý thuế Thông tư 120/TT- BTC ngày 30/12/2002 hướng dẫn chi tiết nghị định 89/2002/ NĐ-CP ngày 7/2/2002 việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn 10 Cơng văn số 3046/BTC-TCT ngày 20/3/2009 hướng dẫn chi tiết điều kiện chứng từ toán qua ngân hàng để khấu trừ, hồn thuế GTGT 11 Cơng văn số 7333/BTC-TCT ngày 24/6/2008 việc xử lý sở kinh doanh sử dụng hóa đơn bất hợp pháp II Sách, tạp chí tham khảo Trường Đại học Luật Hà Nội (2007), Giáo trình luật thuế Việt Nam, NXB Tư pháp, Hà Nội Tập giảng luật thuế (năm học 2008-2009), trường Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh, khoa Luật thương mại SVTH: Đào Hồng Diễm Khóa luận tốt nghiệp cử nhân GVHD: ThS Phan Phương Nam PGS.TS Trần Đình Hảo, TS Nguyễn Thị Thương Huyền (2003), “Pháp luật thuế giá trị gia tăng vấn đề lý luận thực tiễn”, NXB Tài Chính Huỳnh Viết Tấn (2000), “Hướng dẫn nghiệp vụ thực thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, loại thuế khác, hố đơn chứng từ”, NXB Chính trị quốc gia Huỳnh Viết Tấn (2001), “Ứng dụng hoá đơn chứng từ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp kinh doanh hoạch toán”, NXB thống kê, Hà Nội Giảng viên Tiến sĩ Phan Hiển Minh, Tô Văn Yên (2007), “Pháp luật thuế”, NXB LĐ-XH Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp, “Tìm hiểu pháp luật hỏi đáp luật Tài Việt Nam”, NXB TP.HCM Bộ Tư Pháp- Viện khoa học pháp lý, Từ điển luật học, NXB từ điển Bách Khoa – NXB Tư pháp Ts Lê Xuân Trương (2008), “Dự thảo sửa đổi Luật thuế GTGT: Minh bạch phù hợp với thơng lệ quốc tế”, tạp chí tài chính, tháng 3/2008 (521) 10 Huỳnh Huy Quế (2008), “Sửa đổi luật thuế GTGT luật thuế TNDN tạo chuyển biến tích cực hơn”, tạp chí tài tháng 4/2008 (522) 11 Ths.Nguyễn Văn Phụng phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (2008), “Luật thuế GTGT, luật thuế TNDN sửa đổi: Điểm nhấn trình cải cách thuế”, Tạp chí tài tháng 7/2008 (525) 12 Nguyễn Bá Phú, Cục thuế Thanh Hóa (2008), “Luật thuế GTGT 2008: Một số lưu ý hướng dẫn thi hành”, tạp chí tài tháng 9/2008 (527) 13 Tiền Tú Trinh (1999), khóa luận “Luật thuế GTGT vướng mắc hướng hồn thiện” 14 Lê Ngọc Diễm (2003), khóa luận “Pháp luật thuế GTGT, vướng mắc hướng hồn thiện” 15 ĐàoThùy Dương (2006), khóa luận “Pháp luật thuế GTGT vướng mắc giải pháp hoàn thiện” III Các trang web www.google.com.vn www.mof.gov.vn www.gdt.gov.vn www.hcmtax.gov.vn www.tapchitaichinh.vn SVTH: Đào Hồng Diễm Khóa luận tốt nghiệp cử nhân www.vibonline.com.vn www.tuoitre.com.vn www.thanhnien.com.vn www.saigonnews.vn 10 www.vietnamnet.vn SVTH: Đào Hồng Diễm GVHD: ThS Phan Phương Nam ... dung pháp lý khấu trừ thuế thuế GTGT 1.2.1 Xác định số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế 1.2.1.1 Cơng thức tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế 1.2.1.2 Khấu trừ thuế. .. Trong đó, phương pháp khấu trừ thuế GTGT phương pháp có nhiều ưu điểm, nhà nước khuyến khích áp dụng Nhưng thực tế áp dụng thuế GTGT xảy tình trạng người nộp thuế lợi dụng phương pháp khấu trừ để... cụ thể chi tiết phương pháp khấu trừ thuế GTGT Phương pháp khấu trừ thuế quy định quan trọng luật thuế GTGT - sở để Nhà Nước tiến hành thu thuế, khấu trừ thuế hoàn thuế GTGT Luật thuế GTGT năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về phương pháp khấu trừ thuế GTGTthực trạng áp dụng và hướng hoàn thiện , Pháp luật về phương pháp khấu trừ thuế GTGTthực trạng áp dụng và hướng hoàn thiện