0

Pháp luật về nghiệp vụ thị trường mở (luận văn thạc sĩ luật học)

59 0 0
  • Pháp luật về nghiệp vụ thị trường mở (luận văn thạc sĩ luật học)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:25

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI LÊ THỊ QUỲNH PHÁP LUẬT VỀ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT Chuyên ngành Luật Thương mại TP HCM - 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI WWWWWW KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT PHÁP LUẬT VỀ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ SINH VIÊN THỰC HIỆN Khoá: 2007 – 2011 : LÊ THỊ QUỲNH MSSV: 3220156 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : CÔ LÊ THỊ NGÂN HÀ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2011 Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khố luận tốt nghiệp “Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết sử dụng khố luận xác, trung thực có Tác giả khóa luận Lê Thị Quỳnh                          Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở   DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chính sách tiền tệ quốc gia : CSTTQG Nghiệp vụ thị trường mở : NVTTM Giấy tờ có giá : GTCG Tổ chức tín dụng : TCTD Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ 1.1 Quá trình hình thành nghiệp vụ thị trường mở Việt Nam 1.2 Khái niệm nghiệp vụ thị trường mở 1.3 Cơ chế tác động nghiệp vụ thị trường mở 16 1.3.1 Về mặt lượng – Tác động vào dự trữ tổ chức tín dụng 16 1.3.2 Về mặt giá – Tác động qua lãi suất 16 1.4 Vai trò nghiệp vụ thị trường mở 17 1.4.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 17 1.4.2 Đối với tổ chức tín dụng 17 1.4.3 Đối với kinh tế 17 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến chế vận hành nghiệp vụ thị trường mở 18 1.5.1 Nhân tố khách quan 18 1.5.1.1 Trình độ phát triển thị trường tiền tệ, thị trường vốn cơng cụ thực sách tiền tệ quốc gia khác 18 1.5.1.2 Hàng hóa thị trường mở Ngân hàng Nhà nước tổ chức tín dụng nắm giữ 18 1.5.2 Nhân tố chủ quan 19 1.5.2.1 Dự báo vốn khả dụng tổ chức tín dụng 19 1.5.2.2 Các quy định nghiệp vụ thị trường mở 19 1.6 Vai trò Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc thực nghiệp vụ thị trường mở 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN 22 2.1 Các quy định pháp luật hành nghiệp vụ thị trường mở 22 2.1.1 Chủ thể tham gia nghiệp vụ thị trường mở 22 2.1.1.1 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 22 2.1.1.2 Các tổ chức tín dụng 23 Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở 2.1.1.3 Nghĩa vụ chủ thể tham gia nghiệp vụ thị trường mở 26 2.1.2 Hàng hóa giao dịch nghiệp vụ thị trường mở 27 2.1.2.1 Điều kiện giấy tờ có giá giao dịch nghiệp vụ thị trường mở 28 2.1.2.2 Các loại giấy tờ có giá sử dụng giao dịch nghiệp vụ thị trường mở 29 2.1.3 Phương thức giao dịch nghiệp vụ thị trường mở 31 2.1.3.1 Giao dịch mua, bán hẳn 31 2.1.3.2 Giao dịch mua, bán có kỳ hạn 32 2.1.4 Phương thức hoạt động nghiệp vụ thị trường mở 35 2.1.4.1 Phương thức đấu thầu khối lượng 35 2.1.4.2 Phương thức đấu thầu lãi suất 35 2.1.5 Quy trình tiến hành nghiệp vụ thị trường mở 37 2.2 Những kết đạt hạn chế vận hành nghiệp vụ thị trường mở thời gian qua 39 2.2.1 Những kết đạt vận hành nghiệp vụ thị trường mở thời gian qua 39 2.2.2 Những hạn chế vận hành nghiệp vụ thị trường mở thời gian qua 41 2.3 Kinh nghiệm vận hành nghiệp vụ thị trường mở số nước 42 2.3.1 Nghiệp vụ thị trường mở Mỹ 43 2.3.2 Nghiệp vụ thị trường mở Hàn Quốc 44 2.4 Đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật nghiệp vụ thị trường mở 46 2.4.1 Sự cần thiết việc hoàn thiện quy định pháp luật nghiệp vụ thị trường mở 46 2.4.2 Các giải pháp cụ thể hoàn thiện quy định pháp luật nghiệp vụ thị trường mở 47 2.4.2.1 Mở rộng nâng cao lực hoạt động thành viên thị trường mở 47 2.4.2.2 Bổ sung hàng hóa giao dịch thị trường mở 48 2.4.2.3 Sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật nghiệp vụ thị trường mở 49 KẾT LUẬN 51 Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Bước vào năm 2011 – năm kế hoạch năm 2011-2015 giai đoạn phát triển 10 năm 2010-2020, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng đề mục tiêu định hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô định hướng phát triển quan trọng năm đến Để thực mục tiêu đòi hỏi chung tay góp sức tất chủ thể xã hội Và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chủ thể với chức quản lý nhà nước tiền tệ hoạt động ngân hàng cách vận hành linh hoạt, hiệu công cụ điều hành sách tiền tệ đã, có đóng góp hữu hiệu cho ổn định kinh tế vĩ mô đất nước Hiệu điều hành sách tiền tệ khơng phụ thuộc vào cách thức mà Ngân hàng Nhà nước sử dụng công cụ để điều hành sách tiền tệ, mà cịn phụ thuộc nhiều vào đặc tính, cách thức tác động thân cơng cụ, có phù hợp với tình hình thực tế hay khơng Trong giai đoạn nay, Ngân hàng Nhà nước xác định cần phải hồn thiện cơng cụ điều hành sách tiền tệ theo hướng mở rộng sử dụng công cụ điều hành gián tiếp điều hành theo nguyên tắc thị trường Chính mà nghiệp vụ thị trường mở với cách thức vận hành riêng mình, ngày đáp ứng nhu cầu điều hành sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Tuy nhiên, thực tiễn vận hành nghiệp vụ thị trường mở đến chưa phát huy hết ưu cơng cụ Vì vậy, định hướng chiến lược phát triển, Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh hồn thiện nghiệp vụ thị trường mở Do đó, nghiên cứu nghiệp vụ thị trường mở bối cảnh vô cần thiết, đặc biệt phương diện pháp luật, pháp luật hành lang pháp lý cho vận hành công cụ Như vậy, xuất phát từ tầm quan trọng công cụ nghiệp vụ thị trường mở, thực tế quy định pháp luật công cụ cần hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu điều hành sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước, mà tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở” Trang Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở Tình hình nghiên cứu đề tài Cơng cụ nghiệp vụ thị trường mở Ngân hàng Nhà Nước sử dụng để điều hành sách tiền tệ quốc gia xem cịn Vì mà cơng trình nghiên cứu cơng cụ chưa nhiều chủ yếu tập trung vào chất kinh tế công cụ nghiệp vụ thị trường mở Có thể kể đến số đề tài Lê Phước Vĩnh Thụy (2007), Sử dụng nghiệp vụ thị trường mở việc điều hành sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, TP HCM; Hoàng Xuân Quế (2004), Giải pháp hoàn thiện cơng cụ chủ yếu sách tiền tệ Việt Nam, Hà Nội; Nguyễn Duy Hinh (2004), Giải pháp cho việc vận hành cơng cụ điều hành sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội Trong nghiên cứu này, tác giả phần lớn làm rõ chất kinh tế, cách thức vận hành công cụ nghiệp vụ thị trường mở, kèm theo thực tiễn áp dụng giải pháp góp phần hồn thiện cơng cụ Tuy nhiên, xét mặt thời gian nghiên cứu lâu so với diễn biến tình hình có nhiều thay đổi Mặt khác, đứng phương diện pháp luật nghiệp vụ thị trường mở có nhiều đổi khác đáng kể thay đổi tình hình kinh tế -xã hội Đối tượng nghiên cứu đề tài Trong khoá luận tốt nghiệp này, tác giả tập trung vào nghiên cứu quy định pháp luật nghiệp vụ thị trường mở Phạm vi nghiên cứu đề tài Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở phạm trù rộng Nếu xét phương diện thời gian có quy định pháp luật hành quy định pháp luật trước nghiệp vụ thị trường mở Nếu xét nội dung pháp luật có quy định pháp luật liên quan trực tiếp tới hoạt động công cụ nghiệp vụ thị trường mở, quy định liên quan khác giúp cho hoạt động nghiệp vụ tiến hành thành công văn hướng dẫn quy trình nghiệp vụ thị trường mở Tuy nhiên, phạm vi khoá luận tốt nghiệp, tác giả nghiên cứu quy định pháp luật hành liên quan trực tiếp tới hoạt động nghiệp vụ thị trường mở văn hướng dẫn quy trình nghiệp vụ thị trường mở Trang Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích tác giả nghiên cứu tìm hiểu quy định pháp luật hành nghiệp vụ thị trường mở, để từ xem xét tính phù hợp quy định thực tiễn điều hành sách tiền tệ quốc gia Ngân hàng Nhà nước Và sở đó, tác giả tìm giải pháp để hoàn thiện quy định pháp luật nghiệp vụ thị trường mở Phương pháp nghiên cứu đề tài Xuyên suốt q trình tìm hiểu hồn thành khố luận tốt nghiệp mình, tác giả ln dựa trước hết sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lenin với phép vật biện chứng phép vật lịch sử để nhìn nhận, đánh giá giải vấn đề pháp luật nghiệp vụ thị trường mở cách khoa học, khách quan toàn diện Đồng thời, tác giả sử dụng số phương pháp nghiên cứu cụ thể thu thập tài liệu, số liệu, phân tích, so sánh đối chiếu, chứng minh, đánh giá khái quát hoá hệ thống hoá vấn đề số phương pháp nghiên cứu khác để hồn thành khố luận tốt nghiệp Ý nghĩa khoa học giá trị thực tiễn khoá luận Những nghiên cứu pháp luật nghiệp vụ thị trường mở khố luận có ý nghĩa khoa học giá trị thực tiễn sau đây: Về mặt ý nghĩa khoa học: Thông qua nghiên cứu mình, trước hết, khóa luận cung cấp cách rõ ràng, đầy đủ kiến thức lý luận nghiệp vụ thị trường mở Nhưng trọng tâm nhất, khóa luận đem lại hiểu biết quy định pháp luật hành liên quan trực tiếp tới hoạt động nghiệp vụ thị trường mở, thơng qua đó, đưa giải pháp để hoàn thiện pháp luật thị trường mở tương lai Về mặt giá trị thực tiễn: Trong khố luận mình, tác giả có trình bày phân tích quy định pháp luật nghiệp vụ thị trường mở Đây tài liệu tham khảo cho người đọc có nhu cầu tìm hiểu quy định pháp luật nghiệp vụ thị trường mở, đặc biệt phương diện nghiên cứu khoa học Trang Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở Bố cục khố luận Ngồi phần Lời nói đầu, khố luận thiết kế gồm hai chương: Chương 1: Lý luận chung nghiệp vu thị trường mở Chương 2: Thực trạng quy định pháp luật nghiệp vụ thị trường mở đề xuất hoàn thiện Trang Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở • Khơng xác thực chữ ký điện tử người đại diện TCTD Đơn dự thầu • TCTD bán GTCG mà khơng có không đủ GTCG lưu ký theo quy định Ba trường hợp không thuộc nội dung Đơn dự thầu mà công việc, thao tác chủ thể tham gia giao dịch thị trường mở phải thực đáp ứng, trước Sàn giao dịch kiểm tra tính hợp lệ Đơn dự thầu Vì thế, việc Ngân hàng Nhà nước đưa trường hợp vào nội dung Đơn dự thầu không hợp lệ chưa hợp lý 2.2 Những kết đạt hạn chế vận hành nghiệp vụ thị trường mở thời gian qua 2.2.1 Những kết đạt vận hành nghiệp vụ thị trường mở thời gian qua ™ Với quy định pháp luật phần nhiều phù hợp với thực tế chủ thể, hàng hóa, phương thức giao dịch, phương thức hoạt động, quy trình NVTTM, Ban điều hành thị trường mở thẩm quyền đưa định giao dịch thị trường mở, góp phần vào việc điều hành sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Cụ thể, từ văn pháp luật hành liên quan trực tiếp đến hoạt động NVTTM đời, cơng cụ NVTTM q trình vận hành đem lại kết quả: Năm 2007: Năm kinh tế tăng trưởng khá, lạm phát tăng cao Ngân hàng Nhà nước thực phiên chào bán trái phiếu, tín phiếu Chính phủ thị trường mở22 để góp phần kiềm chế lạm phát Năm 2008: Do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính, tiền tệ tồn cầu đối phó với lạm phát tăng cao, Ngân hàng Nhà nước có phản ứng kịp thời, có sử dụng NVTTM, biện pháp cần thiết để điều hành sách tiền tệ thắt chặt nhằm kìm chế lạm phát có hiệu ổn định kinh tế vĩ mô                                                              22 Nguyễn Đại Lai (2008), “Khái quát nét lớn chống lạm phát giải pháp rút từ việc kiềm chế lạm phát năm 2007 Việt Nam – năm sau gia nhập WTO”, Tạp chí ngân hàng (01), tr 12 – 19 Trang 39 Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở Năm 2009, Ngân hàng Nhà nước chủ trương điều hành sách tiền tệ bám sát mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, kiểm soát lạm phát mức độ hợp lý, ổn định thị trường tiền tệ bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng trước biến động tình hình tài quốc tế Để đạt mục tiêu Ngân hàng Nhà nước sử dụng NVTTM Năm 2010, từ tháng đầu năm Ngân hàng Nhà nước điều hành sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng với mục tiêu kiểm soát tốc độ tăng trưởng phương tiện tốn khoảng 20% tín dụng khoảng 25% Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt thị trường mở với khối lượng lãi suất hợp lý Năm 2011: Nhiệm vụ trọng tâm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát Thông qua thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước thực phiên giao dịch mua có kỳ hạn GTCG với TCTD thời hạn mua, bán GTCG 07 ngày Lượng vốn bơm thị trường tháng đầu năm 2011 đạt khoảng 1.478.665.4 tỷ đồng23 Ngân hàng Nhà nước áp dụng hình thức đấu thầu khối lượng với mức lãi suất thống điều chỉnh tăng dần từ 10% lên đến 15% thời điểm đầu tháng năm 2011 ™ Xuất phát từ quy định đơn giản pháp luật điều kiện để TCTD trở thành thành viên NVTTM, năm qua số TCTD thành viên thị trường mở ngày tăng cao Cụ thể: Số lượng thành viên tham gia NVTTM: Năm Năm 2000 Số 21 lượng thành viên NVTTM Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 22 23 25 28 31 35 44 56 (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)                                                              23 Kết đấu thầu NVTTM tháng đầu năm 2011 Ngân hàng Nhà nước Trang 40 Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở 2.2.2 Những hạn chế vận hành nghiệp vụ thị trường mở thời gian qua ¾ Về nghĩa vụ cung cấp thông tin Ngân hàng Nhà nước: Pháp luật NVTTM quy định rõ tương đối đầy đủ thông tin mà Ngân hàng Nhà nước phải có nghĩa vụ cung cấp cho TCTD, theo định kỳ tối thiểu tuần lần Việc vô cần thiết giúp TCTD quan tâm tìm hiểu thơng tin NVTTM Tuy nhiên, trang tin NVTTM website Ngân hàng Nhà nước thơng tin mà Ngân hàng Nhà nước công bố lại hạn chế, bao gồm kết đấu thầu NVTTM phiên đấu thầu gần Điều đáp ứng nhu cầu tìm hiểu NVTTM chủ thể quan tâm đến thị trường Có thể dẫn thực tế, phiên giao dịch thị trường mở tháng đầu năm 2011, nhận tham gia đặt thầu khoảng 15 – 16 TCTD24 Đây thật số khiêm tốn so với lực lượng TCTD đông đảo hoạt động Việt Nam Con số Ngân hàng thương mại nhà nước, 37 Ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, 48 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 26 chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dân trung ương, 17 cơng ty tài chính, 13 cơng ty cho th tài chính25 Một ngun nhân TCTD khơng có nhiều thông tin NVTTM nên chưa thấy tiềm thị trường ¾ Pháp luật NVTTM quy định loại hình TCTD ngân hàng, TCTD phi ngân hàng, tổ chức tài vi mơ quỹ tín dụng nhân dân trở thành thành viên tham gia vào giao dịch thị trường mở Tuy nhiên thực tế chủ thể tham gia giao dịch thị trường mở chủ yếu ngân hàng gồm Ngân hàng thương mại Nhà nước Ngân hàng thương mại cổ phần Cụ thể, phiên giao dịch thị trường mở Quý I năm 2011 khơng có TCTD phi ngân hàng, tổ chức tài vi mơ, quỹ tín dụng nhân dân tham gia Các ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngồi có tham gia vào đầu thầu NVTTM số lượng dừng lại khoảng một, hai ngân hàng phiên giao dịch                                                              24 http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/04 25 http://www.sbv.gov.vn/wps/wcm/connect/759f5a00472030d9a239abe5aac7b518/ Trang 41 Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở thị trường mở26 Điều xuất phát từ việc chủ thể khác Ngân hàng thương mại Nhà nước Ngân hàng thương mại cổ phần chưa có lợi cạnh tranh phiên đấu thầu khối lượng mà Ngân hàng Nhà nước tổ chức tiềm lực tài yếu, nguồn tiền Đồng chưa thật dồi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước Bên cạnh đó, cịn phận khơng Ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ chưa tham gia vào giao dịch thị trường mở Điều lý giải ngân hàng với quy mơ vốn bé, trình độ nghiệp vụ chưa đáp ứng yêu cầu phương thức giao dịch thị trường mở nên cạnh tranh với TCTD có tiềm lực tài lớn để thành cơng ¾ Pháp luật quy định Danh mục hàng hoá giao dịch thị trường mở tương đối đa dạng Tuy vậy, Ngân hàng Nhà nước chủ yếu sử dụng tín phiếu Ngân hàng Nhà nước tín phiếu Kho bạc làm hàng hố thường xun, chủ yếu để giao dịch Đây GTCG ngắn hạn, sử dụng giao dịch ngắn hạn Ngân hàng Nhà nước Điều làm hạn chế sôi động ảnh hưởng đến phát triển NVTTM Ngân hàng Nhà nước chưa thật tín nhiệm GTCG khác nên không sử dụng giao dịch thị trường mở ¾ Pháp luật quy định giao dịch thị trường mở ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn Tuy nhiên, nay, Ngân hàng Nhà nước chủ yếu giao dịch với kỳ hạn ngắn hạn 07 ngày, 14 ngày, 28 ngày Điều hạn chế lựa chọn thành viên thị trường mở nhu cầu thời hạn thành viên khác Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước thực giao dịch theo chiều định (mua bán GTCG) phiên27 nên TCTD tham gia khơng phù hợp với nhu cầu vốn Điều chứng minh thực tế nhiều phiên giao dịch có thành viên tham gia 2.3 Kinh nghiệm vận hành nghiệp vụ thị trường mở số nước Với kinh nghiệm mười năm thực NVTTM, nói, cơng cụ Ngân hàng Nhà nước sử dụng Việt Nam nhiên so với nước giới Mỹ - nơi khởi nguồn thị trường mở vào kỷ XX                                                              26 http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/04 27 Pháp luật quy định giao dịch thị trường mở việc mua, bán GTCG Như vậy, phiên Ngân hàng Nhà nước tổ chức hai chiều mua bán GTCG Trang 42 Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở Hàn Quốc – nước sử dụng NVTTM lâu đời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần phải họàn thiện công cụ Thơng qua cách thức vận hành NVTTM quốc gia học vô hữu ích cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc hồn thiện cơng cụ NVTTM 2.3.1 Nghiệp vụ thị trường mở Mỹ Cục dự trữ Liên Bang Mỹ (Fed – Ngân hàng trung ương Mỹ) bắt đầu thực NVTTM từ cuối năm 1920 Khi đó, NVTTM sử dụng công cụ hỗ trợ thực cho vay chiết khấu Fed Nhưng đến nay, NVTTM coi cơng cụ Chính sách tiền tệ linh hoạt, có hiệu quan trọng Fed hoạt động NVTTM có tính chất định thay đổi hệ thống ngân hàng lãi suất thị trường Để điều hành NVTTM, Fed thành lập Uỷ ban NVTTM (FOMC) Định kỳ tuần/lần, FOMC họp bàn phân tích diễn biến kinh tế - tiền tệ yếu tố ảnh hưởng để đưa định mục tiêu tăng trưởng khối lượng tiền tệ lãi suất liên ngân hàng định hướng, lãi suất chiết khấu từ định khối lượng GTCG giao dịch thị trường mở, phương thức giao dịch thời hạn giao dịch Cách thức làm việc FOMC thể chuyên nghiệp chuyên sâu điều hành thị trường mở Đây điều cần có Ban điều hành NVTTM Việt Nam Vì nay, Ban điều hành NVTTM đưa định phiên giao dịch thị trường mở, thông qua thông tin từ quan Ngân hàng Nhà nước Vụ tín dụng, Vụ sách tiền tệ, mà chưa có hoạt động mang tính chiến lược hơn28 Fed lựa chọn GTCG có tính khoản độ an tồn cao làm công cụ thực NVTTM nhằm đạt mục tiêu điều tiết vốn khả dụng hệ thống ngân hàng cách hiệu Chứng khốn Chính phủ Mỹ (đặc biệt tín phiếu Kho bạc) cơng cụ chủ yếu sử dụng giao dịch NVTTM, có khối lượng giao dịch thị trường lớn, có tính khoản độ an tồn cao Thời hạn chứng khốn Chính phủ giao dịch thị trường mở đa dạng, từ năm đến 10 năm Fed thực hoạt động thị trường mở thơng qua việc mua, bán chứng khốn Chính phủ Mỹ thị trường chứng khốn thơng qua nhà giao dịch chuyên                                                              28 Điều 13, Quy chế NVTTM ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ – NHNN ngày 05/01/2007 Trang 43 Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở nghiệp Vì vậy, đối tác giao dịch Fed không hạn chế (bất kỳ sở hữu hàng hoá phép giao dịch theo quy định Fed) NVTTM mà Fed điều hành rộng lớn có khả tác động đến việc điều hành sách tiền tệ cao so với thị trường mở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Vì giao dich thị trường mở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam diễn thị trường chứng khoán đối tác Ngân hàng Nhà nước TCTD thành viên Đây khác xuất phát từ trình độ phát triển thị trường tài lực quản lý Fed Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tuỳ theo điều kiện cụ thể mà Fed áp dụng hình thức mua bán hẳn hay mua bán kỳ hạn, thông qua hình thức đấu thầu lãi suất Các giao dịch mua bán hẳn thường sử dụng việc dự báo nhân tố ảnh hưởng đến mức dự trữ tổ chức tín dụng khối lượng tiền ngồi lưu thơng, khả chi tiêu Chính phủ… cho thấy mức dự trữ cần tiếp tục điều chỉnh thời gian dài Trong trường hợp dự báo cho thấy cần thay đổi tạm thời dự trữ ngân hàng, khơng dự báo xác mức độ thời hạn biến động dự trữ, Fed thực phương thức mua bán có kỳ hạn ngắn thơng qua hợp đồng Repo, với thời hạn thường không 15 ngày Fed thực phương thức đấu thầu lãi suất mà không bao gồm đấu thầu khối lượng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Điểu thể khả điều hành thị trường mở hồn tồn theo tín hiệu thị trường Fed Đây đích hướng đến vận dụng NVTTM để điều hành sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thật sự, cách thức vận hành công cụ NVTTM Fed học kinh nghiệm tốt cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam học tập nhằm vận hành thành công NVTTM điều kiện Việt Nam 2.3.2 Nghiệp vụ thị trường mở Hàn Quốc NVTTM áp dụng Hàn Quốc từ tháng 11/1961 với việc phát hành trái phiếu ổn định tiền tệ BOK (MSBs) Hoạt động mua, bán trái phiếu Chính phủ trái phiếu cơng cộng BOK với ngân hàng thực từ tháng 2/1969 Đến năm 1977 định chế tài phi ngân hàng tham gia nghiệp vụ Đến tháng 3/1993, phương thức đấu thầu cạnh tranh áp dụng, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu cơng cộng giao dịch hình thức thoả thuận mua lại (Repo) Trang 44 Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở ™ Hàng hoá sử dụng giao dịch thị trường mở bao gồm: • Trái phiếu ổn định tiền tệ (MSBs) BOK phát hành MSBs công cụ sách tiền tệ chủ yếu khối lượng trái phiếu Chính phủ trái phiếu cơng cộng phục vụ cho hoạt động NVTTM hạn chế Thời hạn Trái phiếu MSBs năm năm • Chứng khốn sử dụng NVTTM bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu bảo lãnh Chính phủ, trái phiếu phát triển đất đai Cũng giống BOK tự phát hành trái phiếu ổn định tiền tệ (MSBs) để làm hàng hoá cho giao dịch thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Tuy nhiên, thời hạn MSBs đa dạng năm năm, góp phần làm phong phú thêm hàng hoá cho thị trường mở, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước có thời hạn năm ™ Hình thức giao dịch: • Đối với MSBs: Hiện nay, BOK sử dụng hai hình thức đấu thầu bán trực tiếp MSBs • Đối với giao dịch chứng khoán NVTTM: Các giao dịch chia thành hai hình thức giao dịch mua, bán hẳn giao dịch mua, bán có kỳ hạn Các giao dịch mua bán có kỳ hạn sử dụng dư thừa thiếu hụt vốn khả dụng mang tính tạm thời lãi suất ngắn hạn cần phải điều chỉnh, giao dịch mua, bán hẳn giao dịch MSBs sử dụng dư thừa thiếu hụt vốn khả dụng xác định tượng cấu Khi sử dụng phương thức giao dịch mua, bán có kỳ hạn, BOK mua trái phiếu từ định chế tài có mức lãi suất chào thầu cao mức lãi suất BOK Việc phân bổ thầu dựa mức lãi suất chào thầu (từ cao đến thấp nhất) Thành viên tham gia giao dịch liên quan đến MSBs chứng khoán BOK xác định vào tháng năm, vào tiêu chí kết đấu thầu NVTTM, kết giao dịch MSBs thị trường thứ cấp, khối lượng MSBs chứng khoán nắm giữ, chất lượng tài sản lành mạnh tài định chế tài Những định chế tài khơng đáp ứng tiêu chuẩn này, BOK có quyền cắt quan hệ giao dịch BOK không thông báo đến công chúng danh sách đối tác tiêu chuẩn đối tác khơng muốn có hiểu lầm không Trang 45 Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở cần thiết định chế tài khơng đối tác Đây xem giải pháp, quy định hay, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường mở, vì: Thứ nhất, thành viên thị trường mở thay đổi, điều làm tăng tính tích cực viên tham gia giao dịch thị trường mở Điều góp phần đem lại hiệu việc điều hành NVTTM cho BOK Đồng thời, với thị trường mở hoạt động hiệu việc TCTD tích cực tham gia đem lại lợi ích lớn cho chủ thể Thứ hai, việc chứng khốn thay đổi năm góp phần làm đa dạng hoá linh hoạt cho giao dịch thị trường mở Tính linh hoạt thể chỗ: Thực tế số lượng, chủng loại, khả sinh lợi GTCG thị trường thay đổi, nên BOK ln giữ ngun chứng khốn giao dịch thị trường mở khơng theo kịp với thay đổi thị trường Điều làm hạn chế kết vận hành NVTTM không thu hút nhiều chủ thể với giao dịch lớn tham gia Việc vận hành NVTTM Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa có quy định hay, góp phần làm cho TCTD động giao dịch thị trường mở29 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam học hỏi kinh nghiệm từ quy định BOK Hiện tại, hàng hoá thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa Danh mục GTCG giao dịch thị trường mở, nhiên thời gian tồn Danh mục dài hạn Điều làm khả thu hút nhiều thành viên tham gia vào NVTTM hàng hố khơng thể xu hướng vận động thị trường 2.4 Đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật nghiệp vụ thị trường mở 2.4.1 Sự cần thiết việc hoàn thiện quy định pháp luật nghiệp vụ thị trường mở Pháp luật NVTTM xem sở quan trọng kiên cho vận hành phát triển công cụ NVTTM Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đánh giá NVTTM công cụ hữu hiệu để điều hành sách tiền tệ Và đặc biệt thời gian tới, điều kiện yêu cầu                                                              29 Khoản 13, điều Quyết định số 27/2008/QĐ - NHNN ngày 30/9/2008 việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế NVTTM ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ – NHNN ngày 05/01/2007 Và Tiểu mục 11, mục III Công văn số 10876/QT – NHNN ban hành Quy trình NVTTM Trang 46 Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở thị trường lực quản lý, điều hành Ngân hàng Nhà nước ngày đáp ứng NVTTM ưu tiên số việc điều hành CSTTQG Trong Quyết định Thủ tướng Chính Phủ số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng năm 2006 việc phê duyệt đề án phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 định hướng đổi điều chỉnh sách tiền tệ, có đưa quy định “Xây dựng thực thi Chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường, điều hành Chính sách tiền tệ dựa sở khối lượng tiền tệ” Thông qua NVTTM, chủ thể tham gia đáp ứng tốt nhu cầu Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước điều hành cách hiệu nhanh chóng sách tiền tệ TCTD thành viên NVTTM thông qua giao dịch thị trường mở để đáp ứng nhu cầu vốn khả dụng, đạt thành công việc kinh doanh nhằm tìm kiếm lợi nhuận thơng qua khả sinh lợi GTCG Tuy nhiên, quy định pháp luật thị trường mở nhiều hạn chế thiếu sót Điều vơ hình chung ảnh hưởng đến hiệu vận hành công cụ NVTTM Biểu cụ thể trình vận hành, NVTTM chưa phát huy hết hiệu thật nó, dẫn đến kết điều hành sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước chưa cao Vì mà việc hồn thiện quy định pháp luật NVTTM thời gian tới Ngân hàng Nhà nước xem vô quan trọng cần sớm triển khai thực 2.4.2 Các giải pháp cụ thể hoàn thiện quy định pháp luật nghiệp vụ thị trường mở 2.4.2.1Mở rộng nâng cao lực hoạt động thành viên thị trường mở a) Pháp luật quy định thành viên NVTTM TCTD Đây quy định phù hợp với thực tiễn Việt Nam Tuy nhiên, tương lai lực quản lý Ngân hàng Nhà nước tăng cường với yêu cầu ngày cao linh hoạt điều hành sách tiền tệ việc bổ sung thành viên thị trường mở hợp lý Các tổ chức công ty bảo hiểm, Quỹ đầu tư, cơng ty chứng khốn, Tập đồn lớn thành viên thị trường mở thoả mãn điều kiện Ngân hàng Nhà nước Yêu cầu đặt cho Ngân hàng Nhà nước phải có quy định để nắm bắt thơng tin tình hình tài tổ chức này, nhằm đem lại hiệu cho việc điều hành CSTTQG Trang 47 Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần học hỏi cách thức vận hành NVTTM quốc gia khác Mỹ, Hàn Quốc tính chuyên nghiệp, khả điều hành linh hoạt, mang đậm tính thị trường, việc kiểm sốt tốt NVTTM để đem lại hiệu cao cho Ngân hàng Nhà nước việc điều hành sách tiền tệ Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước cần ban hành quy định phương pháp, cách thức làm việc Ban điều hành NVTTM cách chuyên sâu, thường xuyên nữa, việc quy định điều kiện trở thành thành viên Ban điều hành NVTTM, phải đáp ứng đòi hỏi thực tiễn Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cần đưa quy định làm động hoạt động TCTD, tránh tình trạng nhiều TCTD thành viên thị trường mở không tham gia vào giao dịch thị trường việc đưa tiêu chí để đánh giá hiệu hoạt động TCTD, qua áp dụng hình thức khen thưởng TCTD đạt kết tốt ưu tiên phiên giao dịch Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước xử lý TCTD qua thời gian tương đối mà khơng tham gia vào giao dịch thị trường 2.4.2.2 Bổ sung hàng hoá giao dịch thị trường mở a) Ngân hàng Nhà nước sử dụng tín phiếu Ngân hàng Nhà nước hàng hoá chủ yếu thị trường mở Điều hợp lý xuất phát từ thuận tiện tính khoản mà loại GTCG mang lại Vì thế, tương lai, Ngân hàng Nhà nước gia tăng lượng hàng hố phát hành cách quy định thêm GTCG dài hạn Ngân hàng Nhà nước phát hành hàng hoá thị trường mở Điều làm phong phú thêm giao dịch thị trường mở loại hàng hoá, kỳ hạn giao dịch b) Trong tương lai, với yêu cầu mở rộng phát triển thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước nên bỏ quy định hạn chế số GTCG sử dụng giao dich mua có kỳ hạn30 Điều làm thị trường mở sôi động c) Mặc dù Danh mục GTCG quy định đa dạng loại GTCG hàng hoá thị trường mở Tuy với phát triển tình hình kinh tế - xã hội NVTTM phát triển hàng hố thị trường mở rộng Vì thế, Ngân hàng Nhà nước tương lai quy định thêm GTCG                                                              30 Điều 2, Quyết định số 11/QĐ – NHNN ngày 06/01/2010 Danh mục GTCG sử dụng giao dịch Ngân hàng Nhà nước Trang 48 Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở hàng hoá thị trường mở Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chấp nhận loại GTCG khác TCTD lớn, có uy tín tổng cơng ty, tập đồn lớn Nhà nước phát hành giao dịch thị trường mở trái phiếu Ngân hàng thương mại Nhà nước; trái phiếu Tập đồn dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu Viễn thơng Việt Nam Việc đa dạng hố hàng hoá giao dịch thị trường mở thúc đẩy TCTD đầu tư vào loại GTCG này, từ làm tăng tính khoản GTCG thúc đẩy phát triển NVTTM Đồng thời với đó, Ngân hàng Nhà nước sử dụng Trái phiếu ngoại tệ giao dịch thị trường mở Điều góp phần mở rộng quy mơ điều tiết NVTTM thị trường ngoại hối sở cung ứng vốn ngoại tệ cho TCTD Cơ chế vừa góp phần ổn định tỷ giá, đa dạng hoá cấu dự trữ ngoại tệ TCTD, đồng thời vừa đa dạng hàng hoá giao dịch thị trường mở, hút tiền từ lưu thông biến Trái phiếu ngoại tệ trở thành phương tiện để điều hoà khối lượng nội tệ lưu thông nhằm thực CSTTQG 2.4.2.3 Sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật nghiệp vụ thị trường mở a) Ngân hàng Nhà nước cần sửa lại quy định khái niệm NVTTM Quy chế NVTTM ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ – NHNN ngày 05/01/2007 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho phù hợp với cách hiểu Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12 ngày 29/06/2010: “NVTTM nghiệp vụ mà Ngân hàng Nhà nước thực việc mua, bán GTCG TCTD để thực sách tiền tệ quốc gia” b) Ngân hàng Nhà nước cần hoàn thiện quy định toán chuyển giao quyền sở hữu GTCG Cụ thể: Ngân hàng Nhà nước cần quy định khoảng thời gian tối đa để bên thực việc toán chuyển giao GTCG vào ngày toán kể từ ngày đấu thầu31, làm sở cho việc quy định Quy trình NVTTM hợp lý Ngân hàng Nhà nước cần sửa đổi quy định xử lý TCTD vi phạm nghĩa vụ toán chuyển giao GTCG32 Với quy định cịn nhẹ,                                                              31 Khoản 12 điều Quyết định 27/2008/QĐ – NHNN ngày 30/9/2008 32 Khoản 13 điều Quyết định 27/2008/QĐ – NHNN ngày 30/9/2008 Trang 49 Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở nên ảnh hưởng đến hiệu điều hành công cụ NVTTM Ngân hàng Nhà nước c) Ngân hàng Nhà nước cần hoàn thiện quy định Quy trình NVTTM ¾ Một, Ngân hàng Nhà nước nên hoàn thiện quy định trường hợp Đơn dự thầu không hợp lệ cho thật hợp lý33 Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước nên quy định trường hợp Đơn dự thầu không hợp lệ sau thành bước xác thực Đơn dự thầu, TCTD đáp ứng yêu cầu sang bước kiểm tra tính hợp lệ Đơn dự thầu: Đơn dự thầu không với mã số quy định; Không xác thực chữ ký điện tử người đại diện TCTD Đơn dự thầu; TCTD bán GTCG mà khơng có, khơng đủ GTCG lưu ký theo quy định ¾ Hai, xuất phát từ quy định xử lý vi phạm toán34, Ngân hàng Nhà nước cần có quy định chặt chẽ tài khoản tiền gửi TCTD, để tránh tình trạng số tiền tài khoản tiền gửi thành viên không đủ toán tiền giao dịch thị trường mở Ngân hàng Nhà nước phải hủy kết đấu thầu Điều không ảnh hưởng đến riêng TCTD, mà cịn đến hiệu điều hành sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước ¾ Ba, Ngân hàng Nhà nước cần quy định rõ ràng giao dịch thị trường mở tiến hành trường hợp có thay đổi thời điểm thơng báo giao dịch thị trường mở mở thầu hay việc tổ chức phiên giao dịch đột xuất Ngân hàng Nhà nước35                                                              33 Tiểu mục 4, mục III Cơng văn số 10876/QT –NHNN ngày12/12/2008 Quy trình NVTTM 34 Tiểu mục 11 mục III Công văn số 10876/QT – NHNN ngày 12/12/2008 Quy trình NVTTM 35 Tiểu mục mục III Công văn số 10876/QT – NHNN ngày 12/12/ 2008 Quy trình NVTTM Trang 50 Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở KẾT LUẬN Cùng với vận động, phát triển tình hình kinh tế - xã hội lực quản lý Ngân hàng Nhà nước, công cụ NVTTM ngày tỏ rõ ưu vai trò việc điều hành sách tiền tệ Chính mà cơng tác nghiên cứu để hồn thiện cơng cụ phương diện pháp lý có ý nghĩa vơ to lớn Khóa luận “Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở” trước hết tìm hiểu vấn đề NVTTM trình hình thành, cách thức vận hành, vai trò NVTTM Và lấy làm tảng cho nghiên cứu pháp luật NVTTM Đồng thời, khóa luận tìm hiểu thực tiễn vận hành công cụ Ngân hàng Nhà nước Trên sở phân tích, đánh giá pháp luật với kinh nghiệm vận hành công cụ NVTTM số nước, tác giả đưa số giải pháp với mục đích góp phần hồn thiện quy định pháp luật NVTTM Dù cố gắng với hiểu biết cịn hạn chế tác giả, khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót, bất cập Vì vậy, tác giả mong nhận nhiều góp ý, dẫn Quý thầy cô bạn để khóa luận hồn thiện hơn, góp phần nâng cao nhận thức cơng cụ điều hành sách tiền tệ hiệu Trang 51 Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật Ngân hàng Nhà nước thời kỳ Luật tổ chức tín dụng thời kỳ Quyết định 340/1999/QĐ – NHNN14 ngày 30/9/1999 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc phê duyệt Đề án triển khai nghiệp vụ thị trường mở Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc ban hành Quy chế nghiệp vụ thị trường mở Quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN ngày 30/09/2008 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quyết định số 11/2010/QĐ-NHNN ngày 06/01/2010 danh mục giấy tờ có giá sử dụng giao dịch Ngân hàng Nhà nước Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 112/2006/QĐ – TTg ngày 24/5/2006 phê duyệt Đề án phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 II GIÁO TRÌNH, SÁCH THAM KHẢO Đại học Luật TP HCM (2010), Giáo trình Luât ngân hàng, NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM, TP HCM Lê Vinh Danh (2009), Tiền hoạt động ngân hàng, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội 10 Nguyễn Đăng Dờn (2009), Lý thuyết tài tiền tệ, NXB Đại học Quốc gia TP HCM, TP HCM 11 Trần Trọng Độ (2004), Thị trường mở từ lý luận đến thực tiễn, NXB Công an nhân dân, Hà Nội III LUẬN VĂN, LUẬN ÁN THAM KHẢO Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở 12 Nguyễn Duy Hinh (2004), Giải pháp cho việc vận hành công cụ điều hành sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội 13 Hoàng Xuân Quế (2004), Giải pháp hồn thiện cơng cụ chủ yếu sách tiền tệ Việt Nam, Hà Nội 14 Lê Phước Vĩnh Thụy (2007), Sử dụng nghiệp vụ thị trường mở việc điều hành sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, TP HCM IV BÁO CÁO, TẠP CHÍ 15 Báo cáo Ngân hàng Nhà nước Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2009 ngày 30/12/2008 16 Nguyễn Ngọc Bảo nhóm nghiên cứu Đề tài số Đề tài cấp nhà nước Mã số KX.01.15/06-10 (2010), “Điều hành sách tiền tệ bối cảnh luồng vốn nước biến động từ năm 2007 đến nay”, Tạp chí ngân hàng, (16) 17 Nguyễn Đại Lai (2008), “Khái quát nét lớn chống lạm phát giải pháp rút từ việc kiềm chế lạm phát năm 2007 Việt Nam – năm sau gia nhập WTO”, Tạp chí ngân hàng, (1) 18 Nguyễn Hữu Nghĩa (2010), “Một số vấn đề kinh tế, tiền tệ - ngân hàng năm 2009 2010”, Tạp chí ngân hàng, (2+3) 19 Vũ Thế Vậc (2011), “Chính sách đối ứng với tăng trưởng, đồng tiền giá – vai trò Ngân hàng Nhà nước viêc ổn định đồng tiền Việt Nam”, Tạp chí ngân hàng, (11) V WEBSITE 20 www.sbv.gov.vn 21 http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com 22 www.chinhphu.vn       ... luật nghiệp vụ thị trường mở đề xuất hoàn thiện Trang Pháp luật nghiệp vụ thị trường mở CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ 1.1 Quá trình hình thành nghiệp vụ thị trường mở Việt Nam... hành nghiệp vụ thị trường mở số nước 42 2.3.1 Nghiệp vụ thị trường mở Mỹ 43 2.3.2 Nghiệp vụ thị trường mở Hàn Quốc 44 2.4 Đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật nghiệp vụ thị trường. .. trường mở CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN 2.1 Các quy định pháp luật hành nghiệp vụ thị trường mở 2.1.1 Chủ thể tham gia nghiệp vụ thị trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về nghiệp vụ thị trường mở (luận văn thạc sĩ luật học) , Pháp luật về nghiệp vụ thị trường mở (luận văn thạc sĩ luật học)