0

Pháp luật về giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử (luận văn thạc sĩ luật học)

122 0 0
  • Pháp luật về giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử (luận văn thạc sĩ luật học)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN KHÁNH HÙNG PHÁP LUẬT VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG TRÊN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 60.38.50 Người hướng dẫn khoa học: TS PHAN HUY HỒNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2011 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu tơi Những thơng tin, số liệu, liệu nêu trích dẫn luận trung thực, rõ ràng đầy đủ nguồn gốc Tác giả Nguyễn Khánh Hùng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Danh mục từ viết tắt tiếng Việt CKĐT Chữ ký điện tử CNTT Công nghệ thông tin GDĐT Giao dịch điện tử HĐĐT Hợp đồng điện tử GKHĐ Giao kết hợp đồng TMĐT Thương mại điện tử Danh mục từ viết tắt tiếng Anh B2B Business To Business TMĐT doanh nghiệp (Electronic commerce) doanh nghiệp B2C Business To Consumer TMĐT doanh nghiệp (Electronic consumer) người tiêu dùng C2C Consumer To Consumer TMĐT người tiêu dùng (Electronic commerce) người tiêu dùng UNCITRAL United Nations Commission for Ủy ban Liên hợp quốc International Trade Law Luật Thương mại quốc tế DANH MỤC CÁC HÌNH, BẢNG, HỘP Danh mục hộp Hộp 1: Thơng tin Thông tư số 09/2008/TT-BCT 44 Hộp 2: Khảo sát tuân thủ Thông tư 09/2008/TT-BCT website 75 Danh mục hình Hình 1: Mức độ sử dụng máy tính doanh nghiệp năm 77 Hình 2: Số lượng người sử dụng Internet qua năm 78 Hình 3: Tỷ lệ doanh nghiệp sở hữu xây dựng website qua năm 78 Danh mục bảng Bảng 1: Tình hình sở hữu xây dựng website doanh nghiệp theo lĩnh vực 79 Bảng 2: Nhận đơn đặt hàng qua phương tiện điện tử DN năm 2010 80 Bảng 3: Đặt hàng qua phương tiện điện tử doanh nghiệp năm 2010 80 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ HỢP ĐỒNG TRÊN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 1.1 Tổng quan thương mại điện tử 1.1.1 Khái niệm thương mại điện tử 1.1.2 Đặc điểm thương mại điện tử 1.1.3 Vai trị lợi ích thương mại điện tử 11 1.1.4 Các phương tiện thực thương mại điện tử 13 1.1.5 Các mơ hình hình thức thực thương mại điện tử 15 1.2 Khái quát website thương mại điện tử 18 1.2.1 Khái niệm World Wide Web Website 18 1.2.2 Khái niệm website thương mại điện tử 20 1.2.3 Vai trò website thương mại điện tử 22 1.2.4 Chức đặt hàng trực tuyến website thương mại điện tử 22 1.3 Tổng quan hợp đồng website thương mại điện tử 24 1.3.1 Khái niệm hợp đồng website thương mại điện tử 26 1.3.2 Đặc điểm hợp đồng website thương mại điện tử 28 1.3.3 Hình thức hiển thị hợp đồng website thương mại điện tử 32 1.3.4 Chữ ký điện tử hợp đồng website thương mại điện tử 33 1.3.5 Giá trị pháp lý hợp đồng giao kết website TMĐT 36 CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG TRÊN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 39 2.1 Những quy định pháp luật giao kết hợp đồng website thương mại điện tử 39 2.1.1 Thực trạng khung pháp lý giao kết hợp đồng website thương mại điện tử Việt Nam 39 2.1.2 Khái niệm giao kết hợp đồng 47 2.1.3 Sự cần thiết phải giao kết hợp đồng website TMĐT 49 2.1.4 Nguyên tắc giao kết hợp đồng website thương mại điện tử 53 2.1.5 Chủ thể giao kết hợp đồng website thương mại điện tử 56 2.1.6 Trình tự giao kết hợp đồng website thương mại điện tử 59 2.1.7 Cung cấp thông tin điều khoản hợp đồng 73 2.1.8 Sự khác biệt giao kết hợp đồng website với hợp đồng điện tử hợp đồng truyền thống 75 2.2 Thực trạng giao kết hợp đồng website thương mại điện tử Việt Nam 76 2.2.1 Mức độ sử dụng máy tính doanh nghiệp 76 2.2.2 Mức độ kết nối Internet 77 2.2.3 Xây dựng quản lý website thương mại điện tử 78 2.2.4 Giao dịch thông qua phương tiện điện tử 79 2.3 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật biện pháp thúc đẩy phát triển giao kết hợp đồng website thương mại điện tử 82 2.3.1 Kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật giao kết hợp đồng website thương mại điện tử 82 2.3.2 Các biện pháp thúc đẩy giao kết hợp đồng website thương mại điện tử phát triển 88 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHỤ LỤC LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Sự phát triển công nghệ thông tin (CNTT) tồn cầu mà đại diện tiêu biểu mạng Internet làm biến đổi sâu sắc mặt xã hội loài người từ kinh tế, trị đến văn hố, xã hội Có thể thấy Internet mang lại lợi ích to lớn nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, mà bật lĩnh vực kinh tế - thương mại Internet đặt tảng cho hình thành thương mại điện tử (electronic commerce) kinh tế trực tuyến (online economy) Ngày nay, Internet sử dụng khơng với mục đích giải trí đơn mà trở thành công cụ để kinh doanh hiệu - kinh doanh, mua bán hàng hóa dịch vụ website thương mại điện tử (TMĐT) Hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa dịch vụ thơng qua website TMĐT xuất chưa lâu so với kinh doanh truyền thống phát triển đến trình độ cao; chí số quốc gia phát triển, dần thay cho cách thức kinh doanh truyền thống với tính bật phù hợp với xu tồn cầu Trong mơi trường kinh doanh này, việc mua bán loại hàng hóa dịch vụ thể thông qua việc giao kết hợp đồng (GKHĐ) vấn đề GKHĐ vấn đề diễn thường xuyên phổ biến Trước phát triển nhanh chóng hoạt động kinh doanh mua bán website TMĐT, bên cạnh Luật hợp đồng chung, quy định pháp luật chuyên ngành GKHĐ website thương mại trở nên đầy đủ hoàn thiện Đầu tiên đời Luật Giao dịch điện tử 2005, Luật Cơng nghệ thơng tin 2006 sau loạt văn hướng dẫn đời mà đặc biệt Nghị định 57/2006/NĐ-CP Thông tư 09/2008/TT-BTC quy định chi tiết vấn đề GKHĐ giúp cho hoạt động kinh doanh lĩnh vực trở nên rõ ràng, minh bạch, dễ hiểu; tạo điều kiện thuận lợi cho tầng lớp xã hội tiếp cận, tham gia mơ hình kinh doanh cách dễ dàng Thế Việt Nam nay, dù nói quy định pháp luật GKHĐ website thương mại điện tử tương đối đầy đủ khơng phải nắm bắt hiểu cách rõ ràng việc GKHĐ website diễn nào; có ý nghĩa, vai trò đặc biệt khía cạnh pháp lý điều chỉnh hoạt động diễn nào, có phù hợp thực tiễn hay khơng? Bên cạnh với phát triển không ngừng Internet, hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa, dịch vụ website biến đổi phát triển không ngừng kéo theo biến hóa đa dạng hoạt động GKHĐ Chính phát triển nhanh chóng làm cho hệ thống pháp luật điều chỉnh nó, vài khía cạnh, trở nên chật chội dường khơng cịn phù hợp thực tiễn cần phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Trước u cầu đó, địi hỏi cần phải có đánh giá nghiêm túc, khách quan quy định pháp luật thực định, từ làm sở cho việc xem xét sửa đổi, bổ sung, bảo đảm cho phát triển lành mạnh, ổn định hệ thống quy định pháp luật hoạt động GKHĐ website TMĐT Vì lẽ đó, tác giả chọn đề tài: “Pháp luật giao kết hợp đồng website thương mại điện tử” làm đề tài tốt nghiệp cho khóa học cao học Luật Kinh tế Tình hình nghiên cứu đề tài Hiện tại, cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài tác giả nhiều Các cơng trình tác giả khai thác, học hỏi phù hợp với luận văn chuyên ngành tác giả Tuy nhiên, lĩnh vực khoa học chuyên ngành luật học, chưa có cơng trình nghiên cứu toàn diện, đầy đủ chuyên sâu quy định pháp luật hoạt động GKHĐ website thương mại điện tử Qua tham khảo nguồn tài liệu, có số cơng trình sách chun khảo viết liên quan đến vấn đề mà tác giả nghiên cứu như: - Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam từ năm 2005 đến 2010 Bộ Công Thương Những báo cáo tài liệu hữu ích, cung cấp từ tổng quan đến cụ thể chi tiết thực trạng thương mại điện tử hàng năm Việt Nam - Bài viết Luật Giao dịch điện tử 2005 quy định giao kết hợp đồng điện tử GS.TS Nguyễn Thị Mơ (2006) - Tạp chí nghề luật số 5/2006 Bài viết phân tích sâu sắc tiến tích cực tồn hạn chế luật Giao dịch điện tử 2005 - Sách Cẩm nang pháp luật giao kết hợp đồng điện tử GS.TS Nguyễn Thị Mơ (2006), NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội Trong sách tác giả giới thiệu gần đầy đủ mặt lý luận thực tiễn khía cạnh kinh tế - pháp lý hợp đồng điện tử giao kết hợp đồng điện tử - Giao dịch Thương mại điện tử - Một số vấn đề hai tác giả Nguyễn Văn Minh, Trần Hồi Nam (2002), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, đề cập đến vấn đề giao dịch thương mại điện tử khung pháp lý Giao dịch điện tử Việt Nam chưa hình thành - Cẩm nang ứng dụng thương mại điện tử (2006), Phòng xúc tiến thương mại - Sở Thương mại TP.HCM, trình bày vấn đề ứng dụng kinh doanh thương mại điện tử - Bài viết Sự thỏa thuận giao kết hợp đồng điện tử qua mạng Internet tác giả Trần Văn Biên (2010), Tạp chí Nhà nước pháp luật số 10/2010 - Bài viết Pháp luật hợp đồng điện tử tác giả Trần Văn Biên (2010), Tạp chí Tịa án nhân dân số 20/2010 Các cơng trình luận văn có: - Khung pháp lý cho hoạt động thương mại điện tử Việt Nam (2002), Luận văn cử nhân sinh viên Lê Bình Phương - Đại học Luật TP.HCM - Vấn đề chứng bảo mật Thương mại điện tử (2006), Luận văn Thạc sĩ Luật học học viên Trần Thanh Hoa - Đại học Luật TP.HCM - Luật Giao dịch điện tử VN 2005 - Cơ sở pháp lý cho hình thức giao dịch nước ta (2006), Luận văn Thạc sĩ Luật học học viên Châu Việt Bắc - Đại học Luật TP.HCM - Rủi ro giao kết hợp đồng điện tử giải pháp phòng tránh (2008), Luận văn cử nhân sinh viên Trần Thị Thanh Thủy - Đại học Ngoại Thương Hà Nội - Pháp luật hợp đồng thương mại điện tử (2009), Luận văn cử nhân sinh viên Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Đại học Luật TP.HCM Ngồi cịn nhiều viết có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu tác giả tạp chí tạp chí Luật học, tạp chí Khoa học pháp lý, tạp chí Nhà nước Pháp luật… tác giả sử dụng làm tài liệu tham khảo Đề tài luận văn tác giả viết dựa hệ thống kiến thức đa dạng phong phú nên điều kiện thuận lợi q trình nghiên cứu Cơng việc nghiên cứu tác giả dựa sở học hỏi, kế thừa đồng thời phát triển quan điểm, tư tưởng, cơng trình nghiên cứu nhà khoa học trước nhằm hoàn thiện quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động GKHĐ website thương mại điện tử cho phù hợp với tình hình mới, nhu cầu Mục đích, đối tượng nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu Giao kết hợp đồng website TMĐT hình thức giao kết mang tính đặc thù hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động thời kỳ đầu thiếu chưa đồng Qua thời gian hoạt động với trải nghiệm thực tế, nhà nước ta a) Một thông điệp liệu xem người khởi tạo thông điệp liệu người khởi tạo gửi gửi hệ thống thông tin thiết lập để hoạt động tự động người khởi tạo định; b) Người nhận coi thơng điệp liệu người khởi tạo áp dụng phương pháp xác minh người khởi tạo chấp thuận cho kết thơng điệp liệu người khởi tạo; c) Kể từ thời điểm người nhận biết có lỗi kỹ thuật việc truyền gửi thông điệp liệu sử dụng phương pháp xác minh lỗi người khởi tạo chấp thuận khơng áp dụng quy định điểm a điểm b khoản Người khởi tạo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông điệp liệu khởi tạo Điều 17 Thời điểm, địa điểm gửi thông điệp liệu Trong trường hợp bên tham gia giao dịch khơng có thoả thuận khác thời điểm, địa điểm gửi thơng điệp liệu quy định sau: Thời điểm gửi thông điệp liệu thời điểm thông điệp liệu nhập vào hệ thống thông tin nằm ngồi kiểm sốt người khởi tạo; Địa điểm gửi thông điệp liệu trụ sở người khởi tạo người khởi tạo quan, tổ chức nơi cư trú người khởi tạo người khởi tạo cá nhân Trường hợp người khởi tạo có nhiều trụ sở địa điểm gửi thơng điệp liệu trụ sở có mối liên hệ mật thiết với giao dịch Điều 18 Nhận thông điệp liệu Người nhận thông điệp liệu người định nhận thông điệp liệu từ người khởi tạo thông điệp liệu không bao hàm người trung gian chuyển thông điệp liệu Trong trường hợp bên tham gia giao dịch khơng có thoả thuận khác việc nhận thông điệp liệu quy định sau: a) Người nhận xem nhận thông điệp liệu thông điệp liệu nhập vào hệ thống thơng tin người định truy cập được; b) Người nhận có quyền coi thông điệp liệu nhận thông điệp liệu độc lập, trừ trường hợp thơng điệp liệu thông điệp liệu khác mà người nhận biết buộc phải biết thơng điệp liệu sao; c) Trường hợp trước gửi thông điệp liệu, người khởi tạo có yêu cầu thoả thuận với người nhận việc người nhận phải gửi cho thơng báo xác nhận nhận thơng điệp liệu người nhận phải thực yêu cầu thoả thuận này; d) Trường hợp trước gửi thông điệp liệu, người khởi tạo tun bố thơng điệp liệu có giá trị có thơng báo xác nhận thơng điệp liệu xem chưa gửi người khởi tạo nhận thông báo người nhận xác nhận nhận thông điệp liệu đó; đ) Trường hợp người khởi tạo gửi thông điệp liệu mà không tuyên bố việc người nhận phải gửi thông báo xác nhận chưa nhận thơng báo xác nhận người khởi tạo thơng báo cho người nhận chưa nhận thông báo xác nhận ấn định khoảng thời gian hợp lý để người nhận gửi xác nhận; người khởi tạo không nhận thông báo xác nhận khoảng thời gian ấn định người khởi tạo có quyền xem chưa gửi thơng điệp liệu Điều 19 Thời điểm, địa điểm nhận thông điệp liệu Trong trường hợp bên tham gia giao dịch khơng có thoả thuận khác thời điểm, địa điểm nhận thơng điệp liệu quy định sau: Trường hợp người nhận định hệ thống thông tin để nhận thơng điệp liệu thời điểm nhận thời điểm thông điệp liệu nhập vào hệ thống thông tin định; người nhận không định hệ thống thông tin để nhận thông điệp liệu thời điểm nhận thơng điệp liệu thời điểm thơng điệp liệu nhập vào hệ thống thông tin người nhận; Địa điểm nhận thông điệp liệu trụ sở người nhận người nhận quan, tổ chức nơi cư trú thường xuyên người nhận người nhận cá nhân Trường hợp người nhận có nhiều trụ sở địa điểm nhận thơng điệp liệu trụ sở có mối liên hệ mật thiết với giao dịch Điều 20 Gửi, nhận tự động thông điệp liệu Trong trường hợp người khởi tạo người nhận định nhiều hệ thống thông tin tự động gửi nhận thông điệp liệu việc gửi, nhận thơng điệp liệu thực theo quy định điều 16, 17, 18 19 Luật CHƯƠNG III CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ VÀ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MỤC G I Á T R Ị P H Á P L Ý C Ủ A C H Ữ K Ý Đ IỆ N T Ử Điều 21 Chữ ký điện tử Chữ ký điện tử tạo lập dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm hình thức khác phương tiện điện tử, gắn liền kết hợp cách lơ gíc với thơng điệp liệu, có khả xác nhận người ký thông điệp liệu xác nhận chấp thuận người nội dung thơng điệp liệu ký Chữ ký điện tử xem bảo đảm an toàn chữ ký điện tử đáp ứng điều kiện quy định khoản Điều 22 Luật Chữ ký điện tử chứng thực tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử … Điều 23 Nguyên tắc sử dụng chữ ký điện tử Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, bên tham gia giao dịch điện tử có quyền thỏa thuận: a) Sử dụng không sử dụng chữ ký điện tử để ký thông điệp liệu trình giao dịch; b) Sử dụng khơng sử dụng chữ ký điện tử có chứng thực; c) Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử trường hợp thỏa thuận sử dụng chữ ký điện tử có chứng thực Chữ ký điện tử quan nhà nước phải chứng thực tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử quan nhà nước có thẩm quyền quy định Điều 24 Giá trị pháp lý chữ ký điện tử Trong trường hợp pháp luật quy định văn cần có chữ ký u cầu thông điệp liệu xem đáp ứng chữ ký điện tử sử dụng để ký thông điệp liệu đáp ứng điều kiện sau đây: a) Phương pháp tạo chữ ký điện tử cho phép xác minh người ký chứng tỏ chấp thuận người ký nội dung thơng điệp liệu; b) Phương pháp đủ tin cậy phù hợp với mục đích mà theo thơng điệp liệu tạo gửi Trong trường hợp pháp luật quy định văn cần đóng dấu quan, tổ chức u cầu thơng điệp liệu xem đáp ứng thông điệp liệu ký chữ ký điện tử quan, tổ chức đáp ứng điều kiện quy định khoản Điều 22 Luật chữ ký điện tử có chứng thực Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý sử dụng chữ ký điện tử quan, tổ chức … C H Ư Ơ NG I V G I A O K Ế T V À T HỰ C H IỆ N HỢ P Đ Ồ NG Đ IỆ N TỬ Điều 33 Hợp đồng điện tử Hợp đồng điện tử hợp đồng thiết lập dạng thông điệp liệu theo quy định Luật Điều 34 Thừa nhận giá trị pháp lý hợp đồng điện tử Giá trị pháp lý hợp đồng điện tử khơng thể bị phủ nhận hợp đồng thể dạng thơng điệp liệu Điều 35 Nguyên tắc giao kết thực hợp đồng điện tử Các bên tham gia có quyền thỏa thuận sử dụng phương tiện điện tử giao kết thực hợp đồng Việc giao kết thực hợp đồng điện tử phải tuân thủ quy định Luật pháp luật hợp đồng Khi giao kết thực hợp đồng điện tử, bên có quyền thoả thuận yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, điều kiện bảo đảm tính tồn vẹn, bảo mật có liên quan đến hợp đồng điện tử Điều 36 Giao kết hợp đồng điện tử Giao kết hợp đồng điện tử việc sử dụng thông điệp liệu để tiến hành phần toàn giao dịch trình giao kết hợp đồng Trong giao kết hợp đồng, trừ trường hợp bên có thỏa thuận khác, đề nghị giao kết hợp đồng chấp nhận giao kết hợp đồng thực thông qua thông điệp liệu Điều 37 Việc nhận, gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp liệu giao kết thực hợp đồng điện tử Việc nhận, gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp liệu giao kết thực hợp đồng điện tử thực theo quy định điều 17, 18, 19 20 Luật Điều 38 Giá trị pháp lý thông báo giao kết thực hợp đồng điện tử Trong giao kết thực hợp đồng điện tử, thơng báo dạng thơng điệp liệu có giá trị pháp lý thông báo phương pháp truyền thống … CHƯƠNG VIII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 53 Hiệu lực thi hành Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 2006 Điều 54 Hướng dẫn thi hành Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Luật Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ thơng qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 PHỤ LỤC (trích) NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 57/2006/NĐ-CP NGÀY THÁNG NĂM 2006 VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Nghị định áp dụng việc: Sử dụng chứng từ điện tử hoạt động thương mại hoạt động có liên quan đến thương mại lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Sử dụng chứng từ điện tử hoạt động thương mại hoạt động có liên quan đến thương mại thực lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trường hợp bên thỏa thuận chọn áp dụng Luật Thương mại Nghị định Các quy định Nghị định không áp dụng việc sử dụng chứng từ điện tử hối phiếu, lệnh phiếu, vận đơn, hoá đơn gửi hàng, phiếu xuất nhập kho hay chứng từ chuyển nhượng cho phép bên nắm giữ chứng từ bên thụ hưởng quyền nhận hàng hóa, dịch vụ trả khoản tiền Điều Đối tượng áp dụng Nghị định áp dụng đối với: Thương nhân sử dụng chứng từ điện tử hoạt động thương mại hoạt động có liên quan đến thương mại Tổ chức, cá nhân khác sử đụng chứng từ điện tử hoạt động có liên quan đến thương mại Điều Giải thích từ, ngữ Trong Nghị định này, từ ngữ hiểu sau: "Chứng từ" hợp đồng, đề nghị, thông báo, tuyên bố, hóa đơn tài liệu khác bên đưa liên quan tới việc giao kết hay thực hợp đồng “Chứng từ điện tử” chứng từ dạng thông điệp liệu "Thông điệp liệu” thông tin tạo ra, gửi đi, nhận lưu trữ phương tiện điện tử "Người khởi tạo" bên, người đại diện bên đó, tạo gửi chứng từ điện tử trước lưu trữ Người khởi tạo khơng bao gồm bên hoạt động với tư cách người trung gian liên quan tới chứng từ điện tử "Người nhận" bên nhận chứng từ điện tử theo chủ ý người khởi tạo Người nhận không bao gồm bên hoạt động với tư cách người trung gian liên quan tới chứng từ điện tử "Hệ thống thông tin" hệ thống tạo lập để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị thực xử lý khác thông điệp liệu "Hệ thống thơng tin tự động" chương trình máy tính, phương tiện điện tử tự động sử dụng để khởi đầu hành động hay phản hồi thông điệp liệu khơng có can thiệp kiểm tra người lần hành động khởi đầu phản hồi tạo hệ thống “Địa điểm kinh doanh" sở cố định để tiến hành hoạt động kinh doanh, không bao gồm sở cung ứng tạm thời hàng hóa hay dịch vụ Điều Địa điểm kinh doanh bên Địa điểm kinh doanh bên địa điểm bên ra, trừ bên khác nêu rõ bên khơng có địa điểm kinh doanh địa điểm Trong trường hợp bên có nhiều địa điểm kinh doanh khơng địa điểm kinh doanh địa điểm kinh doanh địa điểm có mối quan hệ mật thiết với hợp đồng liên quan xét tới bối cảnh trước thời điểm giao kết hợp đồng Trong trường hợp cá nhân khơng có địa điểm kinh doanh địa điểm kinh doanh nơi cư trú cá nhân Một địa điểm không coi địa điểm kinh doanh địa điểm nơi đặt máy móc, thiết bị công nghệ hệ thống thông tin bên sử dụng để giao kết hợp đồng, nơi bên khác truy cập hệ thống thơng tin Một địa danh gắn với tên miền hay địa thư điện tử bên không thiết liên quan tới địa điểm kinh doanh bên … Chương II: GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ Điều Giá trị pháp lý Chứng từ không bị phủ nhận giá trị pháp lý chứng từ chứng từ điện tử Điều Giá trị pháp lý văn Chứng từ điện tử có giá trị pháp lý văn thông tin chứa chứng từ điện tử truy cập để sử dụng cần thiết Điều Giá trị pháp lý gốc Chứng từ điện tử có giá trị pháp lý gốc thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau: a) Có đảm bảo đủ tin cậy tính tồn vẹn thơng tin chứa chứng từ điện tử từ thông tin tạo dạng cuối chứng từ điện tử hay dạng khác b) Thông tin chứa chứng từ điện tử truy cập, sử dụng dạng hoàn chỉnh cần thiết Tiêu chí đánh giá tính tồn vẹn thơng tin cịn đầy đủ chưa bị thay đổi, ngồi thay đổi hình thức phát sinh trình trao đổi, lưu trữ hiển thị chứng từ điện tử Tiêu chuẩn tin cậy xem xét phù hợp với mục đích thơng tin tạo bối cảnh liên quan Điều 10 Giá trị pháp lý chữ ký điện tử Chứng từ điện tử coi có chữ ký bên nếu: Đã sử dụng phương pháp để xác nhận bên ký chứng từ điện tử xác nhận chấp thuận bên thông tin chứa chứng từ điện tử ký Phương pháp nói đủ tin cậy cho mục đích tạo trao đổi chứng từ điện tử xét tới bối cảnh thỏa thuận liên quan Chương III: CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI Điều 11 Thời điểm, địa điểm gửi nhận chứng từ điện tử Thời điểm gửi chứng từ điện tử thời điểm chứng từ điện tử rời khỏi hệ thống thơng tin kiểm soát người khởi tạo hay đại diện người khởi tạo Trong trường hợp chứng từ điện tử không rời khỏi hệ thống thông tin kiểm soát người khởi tạo hay đại diện người khởi tạo, thời điểm gửi thời điểm nhận chứng từ điện tử Thời điểm nhận chứng từ điện tử thời điểm người nhận truy cập chứng từ điện tử địa điện tử đo người nhận Thời điểm nhận chứng từ điện tử địa điện tử khác người nhận thời điểm người nhận truy cập chứng từ điện tử địa người nhận biết rõ chứng từ điện tử gửi tới địa Người nhận coi truy cập chứng từ điện tử chứng từ điện tử tới địa điện tử người nhận Địa điểm kinh doanh người khởi tạo coi địa điểm gửi chứng từ điện tử địa điểm kinh doanh người nhận coi địa điểm nhận chứng từ điện tử Khoản Điều áp dụng trường hợp địa điểm hệ thống thông tin hỗ trợ địa điện tử khác với địa điểm chứng từ điện tử coi nhận theo khoản Điều Điều 12 Thông báo đề nghị giao kết hợp đồng Một thông báo chứng từ điện tử đề nghị giao kết hợp đồng mà bên nhận cụ thể chưa coi đề nghị giao kết hợp đồng, trừ bên thông báo rõ thơng báo trách nhiệm trường hợp nhận trả lời chấp nhận Điều 13 Sử dụng hệ thống thông tin tự động Hợp đồng giao kết từ tương tác hệ thống thông tin tự động cá nhân, hệ thống thông tin tự động với nhau, không bị phủ nhận giá trị pháp lý khơng có kiểm tra hay can thiệp người vào hành động cụ thể hệ thống thông tin tự động thực hay hợp đồng giao kết Điều 14 Cung cấp điều khoản hợp đồng Trong trường hợp thông qua hệ thống thông tin, bên đưa đề nghị giao kết hợp đồng bên đề nghị tiếp cận đề nghị khoảng thời gian hợp lý bên đưa đề nghị phải cung cấp cho bên đề nghị chứng tù điện tử chứng từ liên quan khác chứa nội dung hợp đồng Các chứng từ phải thỏa mãn điêu kiện lưu trữ sử dụng Điều 15 Lỗi nhập thông tin chứng từ điện tử Trường hợp cá nhân mắc phải lỗi nhập thông tin chứng từ điện tử sử dụng để trao đổi với hệ thống thông tin tự động bên khác hệ thống thông tin tự động không hỗ trợ cho cá nhân sửa lại lỗi cá nhân người đại diện có quyền rút bỏ phần chứng từ điện tử có lỗi tuân thủ hai điều kiện sau: a) Ngay biết có lỗi, cá nhân đại diện cá nhân thơng báo cho bên lỗi nêu rõ mắc phải lỗi chứng từ điện tử b) Cá nhân đại diện cá nhân chưa sử dụng có lợi ích vật chất hay giá trị từ hàng hóa hay dịch vụ nhận từ bên Quyền rút bỏ phần chứng từ điện tử có lỗi khơng ảnh hưởng tới việc áp dụng pháp luật quy định hậu lỗi phát sinh quy định khoản Điều … Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 18 Hiệu lực thi hành Nghị định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Các quy định trước giao dịch điện tử hoạt động thương mại hoạt động có liên quan đến thương mại trái với Nghị định bị bãi bỏ PHỤ LỤC THÔNG TƯ 09/2008/TT-BCT Hướng dẫn Nghị định Thương mại điện tử cung cấp thông tin giao kết hợp đồng website thương mại điện tử Căn Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Công Thương; Căn Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ thương mại điện tử; Bộ Công Thương hướng dẫn việc cung cấp thông tin giao kết hợp đồng website thương mại điện tử sau: I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng a) Thông tư điều chỉnh việc cung cấp thông tin giao kết hợp đồng website thương mại điện tử b) Thông tư áp dụng đối với: - Thương nhân sử dụng website thương mại điện tử để bán hàng hóa cung ứng dịch vụ (sau gọi thương nhân); - Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch với thương nhân website thương mại điện tử (sau gọi khách hàng); - Tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử (sau gọi người sở hữu website) Giải thích từ ngữ Trong Thơng tư này, từ ngữ hiểu sau: a) Website thương mại điện tử trang thông tin điện tử phục vụ hoạt động thương mại hoạt động liên quan đến thương mại b) Chức đặt hàng trực tuyến chức cài đặt website thương mại điện tử cho phép khách hàng khởi tạo phản hồi thông điệp liệu để tiến hành giao kết hợp đồng với thương nhân theo điều khoản thông báo website c) Đường dẫn (hyperlink) yếu tố trang thông tin điện tử chọn đưa người sử dụng tới khu vực khác trang thông tin trang thơng tin điện tử khác d) Thẻ mơ tả (meta-tag) từ khố nhúng vào trang thơng tin điện tử, từ khố khơng hiển thị hình lại đọc cơng cụ tìm kiếm tìm trang thơng tin liên quan tới từ khóa Những hành vi vi phạm pháp luật cung cấp thông tin giao kết hợp đồng website thương mại điện tử a) Thương nhân người sở hữu website thương mại điện tử phải tuân thủ quy định Điều 16 Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ thương mại điện tử hành vi vi phạm pháp luật thương mại điện tử b) Trong cung cấp thông tin giao kết hợp đồng website thương mại điện tử, thương nhân người sở hữu website không cung cấp thông tin sai lệch thực biện pháp kỹ thuật khác nhằm thực hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm: - Ngụy trang đường dẫn biểu trưng quảng cáo hình thức khiến khách hàng khơng nhận biết có nội dung quảng cáo đằng sau đường dẫn biểu trưng đó; - Sử dụng biểu trưng chương trình đánh giá, xếp hạng website thương mại điện tử uy tín website chưa chương trình thức cơng nhận; - Sử dụng đường dẫn, biểu trưng, công nghệ trực tuyến để gây nhầm lẫn mối liên hệ thương nhân với tổ chức, cá nhân khác; - Sử dụng đường dẫn để cung cấp thông tin trái ngược sai lệch so với thông tin công bố khu vực website có gắn đường dẫn này; - Sử dụng thẻ mơ tả từ khóa tìm kiếm thơng dụng khơng liên quan đến nội dung website, chứa tên doanh nghiệp sản phẩm có uy tín gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng làm ảnh hưởng tới quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân khác; - Can thiệp vào hệ điều hành trình duyệt Internet máy tính truy cập vào website nhằm buộc khách hàng lưu lại website trái với ý muốn II GIAO KẾT HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN TRÊN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Thông báo đề nghị giao kết hợp đồng thương nhân Nếu website thương mại điện tử có chức đặt hàng trực tuyến cho hàng hóa dịch vụ cụ thể giới thiệu website đó, thơng tin giới thiệu hàng hóa, dịch vụ điều khoản liên quan xem thông báo đề nghị giao kết hợp đồng thương nhân sở hữu hàng hóa dịch vụ Đề nghị giao kết hợp đồng khách hàng Chứng từ điện tử khách hàng khởi tạo gửi cách sử dụng chức đặt hàng trực tuyến xem đề nghị giao kết hợp đồng khách hàng hàng hóa dịch vụ gắn kèm chức đặt hàng trực tuyến Trả lời đề nghị giao kết hợp đồng khách hàng a) Khi trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, thương nhân phải cung cấp cho khách hàng thông tin sau: - Danh sách tồn hàng hóa dịch vụ khách hàng đặt mua, số lượng, giá sản phẩm tổng giá trị hợp đồng; - Thời hạn giao hàng cung ứng dịch vụ; - Thông tin liên hệ để khách hàng hỏi tình trạng thực hợp đồng cần thiết b) Trả lời không chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng phải nêu rõ lý c) Trả lời đề nghị giao kết hợp đồng phải thực hình thức phù hợp để thơng tin lưu trữ, in ấn hệ thống thông tin khách hàng hiển thị sau Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng a) Trường hợp website có cơng bố thời hạn trả lời đề nghị giao kết hợp đồng, hết thời hạn mà khách hàng chưa nhận trả lời thương nhân đề nghị giao kết hợp đồng khách hàng chấm dứt hiệu lực Việc trả lời chấp nhận sau thời hạn hình thành đề nghị giao kết hợp đồng khác từ phía thương nhân b) Trong trường hợp website không công bố rõ thời hạn trả lời đề nghị giao kết hợp đồng, vòng 08 (tám) làm việc kể từ gửi đề nghị giao kết hợp đồng, khách hàng chưa nhận trả lời đề nghị giao kết hợp đồng đề nghị giao kết hợp đồng khách hàng xem chấm dứt hiệu lực Thời điểm giao kết hợp đồng sử dụng chức đặt hàng trực tuyến website thương mại điện tử Thời điểm giao kết hợp đồng thời điểm khách hàng nhận trả lời thương nhân chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng theo quy định điểm a khoản Thông tư Giá trị pháp lý hợp đồng giao kết chức đặt hàng trực tuyến Hợp đồng giao kết từ tương tác khách hàng chức đặt hàng trực tuyến website thương mại điện tử không bị phủ nhận giá trị pháp lý khơng có kiểm tra hay can thiệp trực tiếp thương nhân vào bước trình giao kết hợp đồng 10 Cung cấp điều khoản hợp đồng sử dụng chức đặt hàng trực tuyến website thương mại điện tử Website thương mại điện tử có chức đặt hàng trực tuyến phải cung cấp cho khách hàng thông tin điều khoản hợp đồng quy định mục III Thông tư trước thời điểm khách hàng gửi đề nghị giao kết hợp đồng III CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG TRÊN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 11 Nguyên tắc cung cấp thông tin website thương mại điện tử Website thương mại điện tử phải cung cấp đầy đủ thơng tin thương nhân, hàng hóa, dịch vụ điều khoản hợp đồng mua bán áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ giới thiệu website theo quy định từ khoản 12 đến 16 Thông tư Những thông tin phải đáp ứng điều kiện sau: a) Rõ ràng, xác, dễ tìm dễ hiểu b) Được xếp mục tương ứng website truy cập phương pháp trực tuyến c) Có khả lưu trữ, in ấn hiển thị sau d) Được hiển thị rõ khách hàng trước thời điểm khách hàng gửi đề nghị giao kết hợp đồng 12 Thông tin hàng hóa, dịch vụ Với hàng hóa dịch vụ giới thiệu website thương mại điện tử, thương nhân phải cung cấp thơng tin giúp khách hàng xác định xác đặc tính hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh hiểu nhầm định giao kết hợp đồng 13 Thông tin giá a) Thông tin giá hàng hóa dịch vụ, có, phải thể rõ giá hay chưa bao gồm chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa dịch vụ thuế, phí đóng gói, phí vận chuyển chi phí phát sinh khác b) Đối với hợp đồng cung ứng dịch vụ dài hạn, website phải cung cấp thông tin phương thức tính phí chế tốn định kỳ 14 Thông tin điều khoản giao dịch Thương nhân phải công bố điều khoản giao dịch chung hàng hóa dịch vụ giới thiệu website, bao gồm: a) Bất kỳ điều kiện hạn chế nào, có, việc cung cấp hàng hóa dịch vụ, giới hạn thời gian hay phạm vi địa lý b) Chính sách hồn trả, bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả đổi hàng mua, cách thức lấy lại tiền, chi phí cho giao dịch phát sinh c) Chính sách bảo hành sản phẩm, có d) Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí, điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm điều kiện hạn chế có đ) Nghĩa vụ thương nhân nghĩa vụ khách hàng giao dịch 15 Thông tin vận chuyển giao nhận Thương nhân phải công bố thông tin sau điều kiện vận chuyển giao nhận áp dụng cho hàng hóa dịch vụ giới thiệu website: a) Các phương thức giao hàng cung ứng dịch vụ b) Thời hạn ước tính cho việc giao hàng cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý phương thức giao hàng c) Các giới hạn mặt địa lý cho việc giao hàng cung ứng dịch vụ, có d) Trường hợp phát sinh chậm trễ việc giao hàng cung ứng dịch vụ, phải có thơng tin kịp thời cho khách hàng tạo hội để khách hàng hủy hợp đồng muốn 16 Thơng tin phương thức toán a) Thương nhân phải cơng bố tồn phương thức tốn áp dụng cho hàng hóa dịch vụ chào bán website, kèm theo giải thích rõ ràng, xác để khách hàng hiểu lựa chọn phương thức toán phù hợp b) Nếu thương nhân áp dụng phương thức tốn trực tuyến, website phải có chế khởi tạo lưu trữ chứng từ điện tử chứa thông tin chi tiết giao dịch toán thực phương thức này, đồng thời tạo điều kiện cho khách hàng xem, in ấn lưu trữ chứng từ thời điểm chứng từ khởi tạo IV BẢO VỆ QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG TRONG GIAO KẾT HỢP ĐỒNG TRÊN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 17 Thông tin thương nhân người sở hữu website a) Thương nhân người sở hữu website phải công bố thông tin tối thiểu sau website: - Tên, địa trụ sở; - Số, ngày cấp nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; - Số điện thoại, địa thư điện tử phương thức liên hệ trực tuyến khác b) Thông tin người sở hữu website phải hiển thị trang chủ website 18 Cơ chế rà soát xác nhận nội dung hợp đồng Website phải có chế cho phép khách hàng rà sốt, bổ sung, sửa đổi xác nhận nội dung giao dịch trước sử dụng chức đặt hàng trực tuyến để gửi đề nghị giao kết hợp đồng Cơ chế rà soát xác nhận phải thỏa mãn điều kiện sau: a) Hiển thị cho khách hàng thông tin liên quan đến giao dịch, bao gồm: - Tên hàng hóa dịch vụ, số lượng chủng loại, phương thức thời hạn giao hàng cung ứng dịch vụ; - Tổng giá trị hợp đồng chi tiết liên quan đến phương thức tốn khách hàng lựa chọn; Những thơng tin phải đáp ứng khả lưu trữ, in ấn hệ thống thông tin khách hàng hiển thị sau b) Cho phép khách hàng sau rà sốt thơng tin điểm a lựa chọn hủy giao dịch xác nhận việc đề nghị giao kết hợp đồng 19 Thủ tục chấm dứt hợp đồng hợp đồng cung ứng dịch vụ trực tuyến dài hạn a) Website thương mại điện tử cung cấp dịch vụ trực tuyến dài hạn phải tạo điều kiện để khách hàng chấm dứt hợp đồng cách nhanh chóng thuận tiện hết nhu cầu sử dụng dịch vụ b) Website thương mại điện tử phải: - Công bố thông tin minh bạch, đầy đủ thủ tục chấm dứt hợp đồng; - Cung cấp công cụ thuận tiện để khách hàng gửi thông báo yêu cầu chấm dứt hợp đồng; - Có chế phản hồi kịp thời với yêu cầu chấm dứt hợp đồng từ phía khách hàng 20 Giải tranh chấp liên quan đến hợp đồng giao kết website thương mại điện tử a) Thương nhân phải công bố website chế, quy trình cụ thể để giải khiếu nại khách hàng liên quan đến hợp đồng giao kết website b) Việc giải tranh chấp thương nhân khách hàng trình thực hợp đồng phải dựa điều khoản hợp đồng công bố website vào thời điểm giao kết hợp đồng quy định pháp luật có liên quan c) Thương nhân không lợi dụng ưu mơi trường điện tử để đơn phương giải vấn đề tranh chấp chưa có đồng ý khách hàng 21 Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng website thương mại điện tử Việc thu thập sử dụng thông tin cá nhân website thương mại điện tử phải tuân thủ quy định sau: a) Thông báo rõ ràng trang chủ, cung cấp trang chủ chế để khách hàng tiếp cận tìm hiểu chi tiết sách bảo vệ thơng tin cá nhân website b) Việc thu thập sử dụng thông tin cá nhân khách hàng phải đồng ý khách hàng trừ trường hợp pháp luật có quy định khác c) Việc xin ý kiến đồng ý khách hàng phải tiến hành thông qua bước riêng để khách hàng lựa chọn chấp nhận từ chối Không thiết lập chế chọn đồng ý mặc định cho khách hàng 22 Thông tin đầy đủ trung thực việc chứng nhận website thương mại điện tử uy tín Nếu website thương mại điện tử công bố việc chứng nhận website thương mại điện tử uy tín, tham gia chương trình đánh giá, xếp hạng hay hoạt động tương tự có tác dụng nâng cao uy tín website, website phải cung cấp cho khách hàng thơng tin xác mục đích, phạm vi, đối tượng tiêu chuẩn đánh giá chương trình nói V XỬ LÝ VI PHẠM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 23 Xử lý vi phạm a) Thương nhân, người sở hữu website có trách nhiệm thực quy định cung cấp thông tin giao kết hợp đồng website thương mại điện tử theo quy định thông tư b) Mọi tổ chức, cá nhân thực hành vi vi phạm pháp luật thương mại điện tử, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử phạt theo quy định pháp luật 24 Điều khoản thi hành Thông tư có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Cơng báo Trong q trình thực Thơng tư này, có phát sinh vướng mắc, thương nhân tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh Bộ Công Thương để xem xét, xử lý ... luật hợp đồng? ??67 Như có nghĩa việc giao kết hợp đồng điện tử nói chung giao kết hợp đồng website chịu điều chỉnh pháp luật hợp đồng, tức pháp luật hợp đồng dân thương mại + Bộ luật Dân Pháp luật. .. dựng văn pháp luật liên quan đến giao kết thực hợp đồng môi trường điện tử + Luật Thương mại Luật Thương mại văn pháp lý làm tảng cho hoạt động thương mại, có thương mại điện tử giao dịch điện tử. .. chung thương mại điện tử hợp đồng website thương mại điện tử Chương 2: Pháp luật thực tiễn giao kết hợp đồng website thương mại điện tử kiến nghị hoàn thiện CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử (luận văn thạc sĩ luật học) , Pháp luật về giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử (luận văn thạc sĩ luật học)