0

Pháp luật về giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân

62 2 0
  • Pháp luật về giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI  - LÊ THỊ THU SANG PHÁP LUẬT VỀ GIẢM TRỪ GIA CẢNH TRONG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT Chuyên ngành Luật Thương Mại TPHCM – 2009 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Khóa luận “Pháp luật giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân” cơng trình nghiên cứu khoa học tơi thực Các trích dẫn số liệu nêu khóa luận trung thực, xác Tơi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả LÊ THỊ THU SANG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG KHÓA LUẬN  ĐTNT GDP GTGC KTTT MST NSNN TNCN TNDN TNĐVNCTNC UBND XHCN : : : : : : : : : : : đối tượng nộp thuế tổng sản phẩm quốc nội giảm trừ gia cảnh kinh tế thị trường mã số thuế ngân sách nhà nước thu nhập cá nhân thu nhập doanh nghiệp thu nhập người có thu nhập cao ủy ban nhân dân xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC - -Trang LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIẢM TRỪ GIA CẢNH VÀ QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VỀ GIẢM TRỪ GIA CẢNH 1.1 Lý luận chung giảm trừ gia cảnh 1.1.1 Khái niệm giảm trừ gia cảnh 1.1.2 Đặc điểm giảm trừ gia cảnh 1.1.2.1 GTGC sách nhằm xem xét đến hoàn cảnh đối tượng nộp thuế TNCN, đảm bảo thu thuế hợp lý 1.1.2.2 GTGC áp dụng cá nhân cư trú 1.1.2.3 GTGC áp dụng thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công 1.1.3 Cơ sở ban hành chế định giảm trừ gia cảnh 10 1.1.3.1 Dựa sở đảm bảo nguyên tắc công việc ban hành thực thi thuế TNCN .10 1.1.3.2 Dựa mục tiêu đảm bảo thu thuế TNCN hợp lý, phù hợp với gia cảnh đối tượng nộp thuế 11 1.1.3.3 Dựa sở đảm bảo phù hợp với điều kiện trị - kinh tế - xã hội đất nước 11 1.1.4 Ý nghĩa giảm trừ gia cảnh 14 1.1.4.1 Chế định GTGC góp phần đảm bảo công xã hội .14 1.1.4.2 Ý nghĩa mặt đạo đức xã hội 15 1.1.4.3 Ý nghĩa kinh tế .15 1.2 Qui định pháp luật thuế TNCN giảm trừ gia cảnh 16 1.2.1 Đối tượng giảm trừ gia cảnh mức giảm trừ gia cảnh 16 1.2.1.1 Đối tượng giảm trừ gia cảnh .16 1.2.1.2 Mức giảm trừ gia cảnh 19 1.2.2 Nguyên tắc thực giảm trừ gia cảnh .20 1.2.3 Quản lý nhà nước giảm trừ gia cảnh 21 1.2.3.1 Đăng kí thuế cấp mã số thuế cho đối tượng giảm trừ gia cảnh 21 1.2.3.2 Kê khai giảm trừ gia cảnh 22 Kết luận chương 27 CHƯƠNG 2: NHỮNG VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP PHÁT SINH KHI ÁP DỤNG CHẾ ĐỊNH GIẢM TRỪ GIA CẢNH VÀO THỰC TIỄN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 2.1 Những vướng mắc phát sinh từ đặc thù kinh tế - xã hội nước ta kiến nghị hoàn thiện 28 2.1.1 Những vướng mắc phát sinh nhận thức người dân thuế TNCN nói chung, giảm trừ gia cảnh nói riêng cịn nhiều hạn chế kiến nghị 28 2.1.1.1 Vướng mắc .28 2.1.1.2 Kiến nghị 30 2.1.2 Những vướng mắc phát sinh từ đặc thù kinh tế nước ta kiến nghị .32 2.1.2.1 Vướng mắc .32 2.1.2.2 Kiến nghị 33 2.2 Những vướng mắc gắn liền với hoạt động quản lý thuế TNCN nói chung, GTGC nói riêng kiến nghị hồn thiện 34 2.2.1 Những vướng mắc việc cấp MST cho người dân kiến nghị .34 2.2.1.1 Vướng mắc 34 2.2.1.2 Kiến nghị 35 2.2.2 Những vướng mắc việc xây dựng sở liệu ĐTNT người phụ thuộc ĐTNT kiến nghị 35 2.2.2.1 Vướng mắc .35 2.2.2.2 Kiến nghị 36 2.2.3 Những vướng mắc từ đội ngũ cán ngành thuế kiến nghị 37 2.2.3.1 Vướng mắc 37 2.2.3.2 Kiến nghị 38 2.3 Những bất cập qui định pháp luật thuế TNCN GTGC kiến nghị hoàn thiện 39 2.3.1 Bất cập việc xác định chủ thể tính giảm trừ gia cảnh kiến nghị 39 2.3.1.1 Bất cập 39 2.3.1.2 Kiến nghị 40 2.3.2 Bất cập việc GTGC cho đối tượng nộp thuế cá nhân kinh doanh kiến nghị .40 2.3.2.1 Bất cập 40 2.3.2.2 Kiến nghị 41 2.3.3 Sự bất cập việc xác định mức GTGC kiến nghị 42 2.3.3.1 Bất cập .42 2.3.3.2 Kiến nghị 45 2.3.4 Bất cập việc xác định nội hàm khái niệm “người phụ thuộc” “đối tượng nộp thuế” kiến nghị 46 2.3.4.1 Bất cập 46 2.3.4.2 Kiến nghị 47 2.3.5 Bất cập việc xây dựng diện người phụ thuộc tính giảm trừ gia cảnh kiến nghị 48 2.3.5.1 Bất cập 48 2.3.5.2 Kiến nghị 49 2.3.6 Những bất cập liên quan đến thủ tục kê khai, xác nhận người phụ thuộc đối tượng nộp thuế kiến nghị 50 2.3.6.1 Bất cập 50 2.3.6.2 Kiến nghị 51 Kết luận chương 52 KẾT LUẬN 53 Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ở quốc gia có kinh tế thị trường (KTTT) phát triển, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) coi sắc thuế giữ vai trò đặc biệt quan trọng việc huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước (NSNN), thực phân phối thu nhập, đảm bảo công xã hội điều tiết vĩ mô kinh tế Đây loại thuế trực thu, trực tiếp điều tiết vào thu nhập cá nhân áp dụng sớm lịch sử thuế khóa Một đặc điểm quan trọng thuế TNCN phải tính tới hoàn cảnh cá nhân đánh thuế vào thu nhập mà họ có Vì vậy, có số khoản chi giảm trừ cá nhân cần phải xem xét xác định thu nhập chịu thuế TNCN(1) Đặc điểm qui định pháp luật thuế TNCN nhiều nước giới Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia Tại Việt Nam, trước ngày thuế TNCN có hiệu lực pháp luật (01/01/2009), Pháp lệnh thuế TNĐVNCTNC (gọi tắt là: Pháp lệnh thuế TNC) chưa ý đến hoàn cảnh cá nhân nộp thuế tính thuế Theo đó, Nhà nước quan tâm đến việc cá nhân có thu nhập mà chưa quan tâm đến việc cá nhân sử dụng khoản thu nhập nào, họ phải bỏ khoản chi phí để có mức thu nhập chịu thuế, có nghĩa vụ cấp dưỡng hay ni dưỡng cho khơng? Chính điều tạo nên bất hợp lý lớn xác định thu nhập tính thuế đối tượng nộp thuế (ĐTNT) Trong Luật thuế TNCN 2007, Nhà nước cho phép cá nhân nộp thuế giảm trừ gia cảnh (GTGC) trước tính thuế Đây điểm mới, nội dung quan trọng Luật thuế TNCN Theo đó, chế định GTGC thể tính xã hội, tính nhân văn sâu sắc pháp luật Bên cạnh đó, thơng qua chế định này, Nhà nước phần đem lại công bình đẳng nghĩa vụ thuế đối tượng nộp thuế TNCN, khắc phục điểm bất hợp lý việc điều tiết thu nhập cao trước Vì thế, nhà làm luật đưa chế định GTGC vào Luật thuế TNCN nhận đồng tình, ủng hộ tầng lớp, giới xã hội Mặc dù, quy định GTGC trước tính thuế TNCN nước giới áp dụng từ lâu Tuy nhiên, lại vấn đề lần qui định thực Việt Nam, nên không tránh khỏi bất cập hai khía cạnh lý luận thực tiễn Qua nghiên cứu, tác giả nhận thấy, xoay quanh vấn đề GTGC có khơng ý kiến đóng góp nhận từ đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà báo nhân dân… Có thể nói thời gian qua, vấn đề nóng bỏng mang tính thời sự, nhận quan tâm đông đảo tầng lớp nhân dân Vì vậy, để đảm bảo tính hiệu quy định GTGC (công xã hội, điều tiết thu nhập…) nói riêng, tính khả thi thuế TNCN nói chung, việc nghiên cứu làm rõ qui định liên quan đến vấn đề GTGC u cầu vơ quan trọng mang tính thực tiễn cao thời điểm Trong đó, PGS.TS Lê Văn Ái, TS Đỗ Đức Minh (2002), Thuế thu nhập cá nhân giới định hướng vận dụng Việt Nam, NXB tài chính, Hà Nội, tr.29 theo tìm hiểu tác giả, thời điểm chưa có nghiên cứu khoa học nghiên cứu cách hệ thống tồn diện qui định GTGC góc độ pháp lý, có nghiên cứu, viết liên quan đến số qui định GTGC mức giảm trừ, đối tượng giảm trừ, kê khai GTGC… Xuất phát từ lý nêu trên, tác giả định lựa chọn đề tài “Pháp luật giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân” để nghiên cứu viết khóa luận tốt nghiệp Thơng qua cơng trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, cẩn trọng hệ thống, tác giả mong muốn góp phần vào việc làm sáng tỏ vấn đề vướng mắc liên quan đến qui định GTGC Từ đó, đề xuất số kiến nghị nhằm khắc phục vướng mắc phát sinh trình vận dụng qui định GTGC vào thực tiễn Mục đích nghiên cứu Tác giả chọn đề tài: “Pháp luật giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân” để nghiên cứu làm khóa luận tốt nghiệp với mục đích sau: Thứ nhất, làm rõ nội dung chế định GTGC, phát bất cập, kiến nghị giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo hiệu áp dụng quy định nói riêng hiệu áp dụng thuế TNCN nói chung Thứ hai, tác giả mong muốn khóa luận tốt nghiệp trở thành tài liệu tham khảo có giá trị sinh viên Luật nói chung, quan tâm muốn tìm hiểu thuế TNCN, đặc biệt tìm hiểu vấn đề GTGC nói riêng Thứ ba, tác giả hy vọng ý kiến cá nhân việc hồn thiện chế định GTGC, có giá trị tham khảo định quan nhà nước có thẩm quyền việc hồn thiện áp dụng Luật thuế TNCN vào thực tiễn Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luật thuế TNCN 2007 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, đạo luật với nội dung chế định GTGC quan tâm nhiều người, quan tâm tác giả Vì thế, tác giả chọn chế định GTGC làm đối tượng nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp Trên sở nghiên cứu Luật thuế TNCN văn hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN; tài liệu chuyên môn thuế TNCN học giả nước, tác giả tập trung làm rõ nội dung sau: Thứ nhất, vấn đề lý luận chung chế định giảm trừ gia cảnh Thứ hai, tiến hành phân tích, đánh giá qui định GTGC, bất cập, vướng mắc phát sinh áp dụng chế định GTGC vào thực tiễn Thứ ba, đưa số kiến nghị nhằm góp phần đảm bảo hiệu thực thi chế định GTGC thực tế Phương pháp nghiên cứu Khóa luận nghiên cứu thực dựa sở lý luận chung chủ nghĩa Mác – Lênin Nhà nước pháp luật Đồng thời, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu: phương pháp tổng hợp, so sánh, phân tích, đối chiếu thống kê để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu Trên sở đó, tác giả đưa kết luận mang tính khách quan khoa học, có sở cho kiến nghị khóa luận Bố cục Khóa luận Khóa luận gồm phần sau: o Lời nói đầu o Chương 1: Lý luận chung giảm trừ gia cảnh qui định pháp luật thuế thu nhập cá nhân giảm trừ gia cảnh o Chương 2: Những vướng mắc, bất cập phát sinh áp dụng chế định giảm trừ gia cảnh vào thực tiễn số kiến nghị hoàn thiện o Kết luận o Danh mục tài liệu tham khảo o Phụ lục CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIẢM TRỪ GIA CẢNH VÀ QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VỀ GIẢM TRỪ GIA CẢNH 1.1 Lý luận chung giảm trừ gia cảnh 1.1.1 Khái niệm giảm trừ gia cảnh Một đặc điểm quan trọng Luật thuế TNCN có tính tới hồn cảnh cá nhân điều tiết thuế Vì vậy, có số khoản chi cá nhân cần phải xem xét giảm trừ xác định thu nhập chịu thuế TNCN Các khoản giảm trừ thực hai dạng: miễn trừ cá nhân miễn trừ tiêu chuẩn Miễn trừ cá nhân thực theo phương pháp kê khai chi phí thực tế phát sinh khoản phép giảm trừ Đối với phương pháp này, số khoản chi phí kê khai địi hỏi phải có chứng từ chứng minh, số khoản thực theo phương pháp định mức số khoản thực theo phương pháp “giới hạn tối đa” Thơng thường, có hai loại giảm trừ cá nhân là: giảm trừ có tính chất kinh tế giảm trừ có tính chất xã hội Giảm trừ có tính chất kinh tế khoản giảm trừ mang tính chất chi phí liên quan trực tiếp đến việc tạo thu nhập chi phí lại, ăn, ở, kể khoản đóng bảo hiểm Giảm trừ có tính chất xã hội khoản giảm trừ mang tính chất chi trợ cấp có tính xã hội giúp đỡ người có hồn cảnh khó khăn, chi nuôi dưỡng, bảo trợ người già, tàn tật Phương pháp miễn trừ cá nhân đảm bảo công thường áp dụng nước có trình độ phát triển kinh tế dân trí cao, hệ thống lưu trữ kiểm sốt thơng tin tốt Đối với nước chậm phát triển thường không đủ điều kiện để áp dụng phương pháp mà chủ yếu áp dụng phương pháp giảm trừ tiêu chuẩn Phương pháp thực thông qua việc xác định mức khởi điểm chịu thuế Về nguyên tắc, mức khởi điểm chịu thuế mức thu nhập trung bình xã hội đảm bảo trang trải đủ chi phí cần thiết mặt kinh tế xã hội theo quan niệm tập quán nước Phương pháp giảm trừ tiêu chuẩn khơng cơng mức chi phí cần thiết cào ĐTNT lại đảm bảo cho thuế TNCN dễ tính tốn, đơn giản hơn, sở tiết kiệm chi phí hành thu chi phí chấp hành, tuân thủ luật thuế(2) Ở nước ta, xuất phát từ đặc thù kinh tế, xã hội (nền kinh tế trình phát triển, thu nhập bình quân đầu người cịn thấp, trình độ quản lý cịn hạn chế ) Cho nên, thời gian dài Pháp lệnh thuế TNC áp dụng phương pháp giảm trừ tiêu chuẩn(3), tức xác định mức khởi điểm chịu thuế Nhưng nay, trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, để phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo nguyên tắc cơng bằng, trình độ quản lý thuế nâng cao, ngày 21/11/2007, Quốc Hội thông qua Luật thuế TNCN, thức có hiệu lực từ ngày PGS.TS Lê Văn Ái, TS Đỗ Đức Minh, tlđd, tr.30 ThS Lê Xuân Trường (2006), “Hai phương pháp xác định mức miễn trừ thuế TNCN”, Thuế Nhà nước, (25), tr.8 nhiên, điều kiện trình độ quan quản lý thuế yếu, mà Luật lại trao quyền tự ấn định thuế dễ dẫn đến chuyện tính tốn theo cảm tính khơng loại trừ tiêu cực khác Vì sắc thuế TNCN nói chung qui định GTGC nói riêng thực mang lại công việc ghi chép sổ sách kế tốn, sử dụng hóa đơn chứng từ yêu cầu bắt buộc tất cá nhân kinh doanh Chừng cịn áp dụng hình thức thuế khốn chừng tùy tiện, lạm dụng quyền lực tiêu cực thu thuế không công việc thực thi quyền lợi nghĩa vụ thuế TNCN 2.3.2.2 Kiến nghị Từ thực trạng pháp luật thuế TNCN GTGC cho cá nhân kinh doanh, đặc biệt vấn đề để quản lý thu nhập hộ kinh doanh, tác giả mạnh dạn đưa kiến nghị sau: Thứ nhất, văn hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN cần qui định chi tiết hình thức chế độ kế tốn, hóa đơn, chứng từ, đặc biệt áp dụng cho hộ kinh doanh nhỏ Hóa đơn, chứng từ cơng cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác thu thuế TNCN, nhờ quan thuế nắm bắt q trình hoạt động sản xuất dinh doanh tạo thu nhập tính tốn khoản chi phí cho ĐTNT hộ kinh doanh Bên cạnh đó, chế độ hóa đơn, chứng từ cịn có ý nghĩa quan trọng việc xây dựng sở thông tin ĐTNT, kịp thời báo cáo có yêu cầu quan thuế, hộ kinh doanh phải lưu giữ chứng từ, sổ sách thời hạn từ – năm tùy theo loại thu nhập bị phạt không thực hành vi Biện pháp khuyến khích mềm dẻo kết hợp với chế tài cứng rắn tạo thói quen thực nghiêm chỉnh chế độ hóa đơn, chứng từ làm thực tốt việc thu nộp thuế TNCN nói chung việc thực GTGC nói riêng đảm bảo hiệu quả, cơng thật Thứ hai, việc qui định tỷ lệ ấn định thuế (về doanh thu thu nhập chịu thuế) điều cần cân nhắc nhiều, phải làm chặt chẽ, chi tiết dễ thực hiện, xét nhiều khía cạnh khác nhau, điều kiện Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành Cơ quan thuế khơng nên để mức thuế khốn thấp so với thực tế để hộ kinh doanh không hướng thuế khoán mà hướng sổ sách kế toán để hưởng ưu đãi tính thuế phù hợp thực tế Thứ ba, giao cho quan thuế quyền ấn định thuế hộ kinh doanh nhỏ dễ xảy tình trạng ĐTNT móc nối với cán thuế để phải nộp thuế hơn, gây thất thuế Do vậy, cần phải nâng cao trách nhiệm quan thuế nói chung cán đội thuế phường, xã trực tiếp quản lý hộ kinh doanh nói riêng Kinh nghiệm quốc tế cho thấy để hạn chế vấn đề cần đào tạo, giáo dục để cán thuế không vi phạm đạo đức nghề nghiệp Cùng với chế tra nội cán thuế, xử lý nghiêm túc, thường xuyên kiểm tra xem cán thuế có thực qui định hay khơng Thứ tư, để đảm bảo quản lý sát doanh số, chi phí, thu nhập gia cảnh cá nhân kinh doanh, quan thuế cấp phải phối hợp chặt chẽ với quan quản lý nhà nước trung ương địa phương, đơn vị kinh tế có quan hệ với hộ kinh doanh, đặc biệt phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tư vấn thuế 42 phường, xã, thị trấn(90), tổ chức gần dân sát dân nên hỗ trợ tích cực cho ngành thuế việc quản lý đối tượng Thông qua hệ thống dịch vụ hỗ trợ, quan thuế cung cấp đầy đủ thông tin, kịp thời hướng dẫn thủ tục giải nhanh gọn khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đối tượng nộp thuế TNCN thực tốt quyền nghĩa vụ thuế TNCN với nhà nước Thứ năm, đẩy mạnh ứng dụng CNTT làm sở để đối chiếu doanh số, chi phí theo dõi kịp thời, xác việc nộp thuế hộ kinh doanh Mặc dù trước đây, hộ kinh doanh hầu hết khơng thực chế độ kế tốn mà nộp thuế theo phương thức khoán nên sở liệu số đối tượng để phục vụ cho việc quản lý thuế TNCN phải thiết lập lại gần từ đầu Tuy nhiên, có đồng tình hợp tác, ủng hộ cộng đồng, Hội đồng tư vấn thuế phường, xã quan quản lý trung ương địa phương Những khó khăn giai đoạn đầu triển khai nhanh chóng qua đi, rủi ro quản lý giảm thiểu, ngành thuế thiết lập môi trường quản lý thuế TNCN minh bạch hiệu Qua kinh nghiệm nước trước, theo quốc gia nào, kể nước có kinh tế - xã hội phát triển Nhật Bản, Úc, Mỹ,… bắt đầu quản lý thuế TNCN phải trải qua thời kì xây dựng sở liệu ban đầu tìm kiếm phương thức quản lý phù hợp Đây xem thời kỳ độ cần thiết để đưa Luật thuế TNCN nói chung chế độ giảm trừ gia cảnh nói riêng vào sống 2.3.3 Sự bất cập việc xác định mức GTGC kiến nghị 2.3.3.1 Bất cập Thứ nhất, theo qui định pháp luật thuế TNCN, mức giảm trừ ĐTNT triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm); mức giảm trừ người phụ thuộc 1,6 triệu đồng/tháng Như nhà làm luật qui định số tuyệt đối luật Việc qui định số tuyệt đối luật có ưu điểm tạo rõ ràng quán, quan thu thuế ĐTNT biết xác mức giảm trừ trước tính thuế, cịn nhược điểm khơng theo kịp giá biến động có lạm phát giảm phát Mặc dù, Luật thuế TNCN qui định rõ ràng mức GTGC cho ĐTNT người phụ thuộc ĐTNT Tuy nhiên, xoay quanh qui định có nhiều ý kiến tranh luận từ tầng lớp nhân dân Qua việc tổng hợp, tác giả nhận thấy có ý kiến sau(91): Ý kiến thứ nhất, cho Luật qui định mức giảm trừ triệu đồng/tháng cho thân ĐTNT 1,6 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc phù hợp Ý kiến thứ hai, đề nghị hạ mức GTGC xuống thấp hơn, khoảng 2-3 triệu đồng/tháng để phù hợp với mức thu nhập bình quân chung đảm bảo nguyên tắc hiến định cơng dân có nghĩa vụ nộp thuế, tạo điều kiện cho nhiều người đóng góp xây dựng đất nước; 90 Theo khoản Điều 12 Luật Quản lý thuế năm 2006 Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh định thành lập theo đề nghị Chi cục trưởng Chi cục thuế quản lý thuế địa bàn xã, phường, thị trấn 91 Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý giải trình ý kiến nhân dân dự án luật thuế TNCN số 53/BC-UBTVQH12 43 Ý kiến thứ ba, đề nghị không qui định mức giảm trừ số tiền tuyệt đối, mà quy định theo tỷ lệ phần trăm số lần mức lương tối thiểu Chính phủ quy định thời kỳ có tính đến yếu tố trượt giá; Ý kiến thứ tư, đề nghị không áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mà thu thuế từ đồng thu nhập với mức thuế suất 0%, mức thuế suất thấp (1% 2%) Cá biệt có ý kiến đề nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh lên cao (đến 15 triệu đồng/tháng) để đảm bảo mức sống sung túc, chí đủ cho học nước ngồi Thiết nghĩ, ý kiến cho mức GTGC phải đủ để đảm bảo mức sống sung túc chưa thỏa đáng, việc qui định mức giảm trừ cho cá nhân ĐTNT không mang ý nghĩa Nhà nước định mức mức sống dân cư Mức giảm trừ mức để thoả mãn nhu cầu riêng cá nhân mà mức thu nhập làm để xem xét, cân nhắc thu nhập dân cư đến mức đặt vấn đề động viên phần cho ngân sách (một phần nhỏ thôi), mà bảo đảm cho cá nhân nộp thuế nhu cầu chi tiêu để tái sản xuất sức lao động, nhu cầu ăn ở, lại, học tập chữa bệnh hưởng thụ văn hoá(92)… Khi trao đổi kinh nghiệm quản lý thuế với Tổng Cục thuế, Ông Bart Koster - chuyên gia dự án EU ông Okamura - chuyên gia tư vấn trưởng dự án JICA cho rằng, mức giảm trừ gia cảnh theo Luật thuế TNCN Việt Nam (4 triệu đồng/tháng cho cá nhân 1,6 triệu đồng cho người phụ thuộc) cao so với quốc tế, chí cịn cao so với Singgapore nước có thu nhập cao nước châu Á Theo quy định Luật thuế TNCN nước, việc GTGC khoản trợ cấp mà Chính phủ trả cho cá nhân nộp thuế cách trừ trực tiếp vào tổng thu nhập, khơng phải tồn chi phí sinh hoạt mà ĐTNT trả cho cá nhân người phụ thuộc Thông thường, tổng mức GTGC khoảng 60% mức thu nhập mà người lao động nhận được(93) Tác giả nhận thấy, với mức trừ cho ĐTNT 48 triệu đồng/năm, tương đương 3.000 USD trừ cho người phụ thuộc 19,2 triệu đồng/năm, tương đương 1.200 USD, so với nước khu vực mức trừ gia cảnh Việt Nam cao Ở nước xây dựng mức trừ gia cảnh thường vào mức chi tiêu bình qn chung, khơng phân biệt vùng miền nên diện chịu thuế TNCN rộng Nhiều nước mức GTGC thường thấp so với thu nhập quốc dân bình qn đầu người Ví dụ Trung Quốc, thu nhập quốc dân bình quân 2.010 USD, mức trừ gia cảnh 1.277 USD; Malaysia thu nhập quốc dân bình quân 5.718 USD, mức trừ 3.429 USD Đối với Việt Nam, thời điểm ban hành Luật thuế TNCN, dự kiến thu nhập quốc dân bình quân đầu người đến năm 2009 1.100 USD mức trừ gia cảnh cho ĐTNT không thấp mà cao gấp lần(94) Về phương diện này, số chuyên gia quốc tế cho “xài sang mà có được” Đương nhiên, với mức giảm trừ này, cộng thêm khoản giảm trừ cho người phụ thuộc mà ĐTNT phải cấp dưỡng, ni dưỡng diện nộp thuế TNCN 92 http://www.vibonline.com.vn/vi-VN/Drafts/ArticleDetails.aspx?ArticleID=202 Thu Thủy (2007), “Giảm trừ gia cảnh tiêu điểm”, Thuế Nhà nước, (24), tr.13 94 Xem phụ lục 93 44 hẹp Theo ước tính số chuyên gia, số người làm công ăn lương thuộc diện nộp thuế giảm tới 20% so với nay; hộ kinh doanh công thương nghiệp, tổng số hộ kinh doanh có mơn dự kiến khoảng triệu vào thời điểm 2009 (theo thống kê năm 2006 1,7 triệu hộ), tính đến yếu tố tăng trưởng, ước tính có tới 80% số hộ mức thu nhập thấp mức giảm trừ cá nhân đó, nộp thuế TNCN Như vậy, với mức giảm trừ nêu trên, số lượng cá nhân nộp thuế không nhiều, dẫn đến khả giảm thu NSNN năm dăm ba trăm tỷ đồng (so với thực theo quy định Luật thuế TNDN trước đây) điều khó tránh khỏi, vài ba năm đầu thực Luật thuế TNCN(95) Thứ hai, Luật thuế TNCN đánh đồng mức GTGC cho tất đối tượng người phụ thuộc mà khơng có phân biệt đối tượng Việc xác định mức GTGC trước tính thuế thể đối xử công ĐTNT phù hợp với thông lệ quốc tế Mức giảm trừ nhằm bảo đảm cho người có thu nhập đủ để trang trải sinh hoạt cần thiết cho thân gia đình, phần thu nhập cịn lại nhà nước động viên tỉ lệ thuế định Tuy nhiên, xác định mức giảm trừ chung qui định luật 1,6 triệu đồng/tháng cho tất đối tượng người phụ thuộc nhau, chưa thực nguyên tắc công chưa có phân biệt đối tượng phụ thuộc chưa thành niên, thành niên mà theo học, người tàn tật hay người già… Cụ thể sau: Một là, nghĩa vụ ni dưỡng, cấp dưỡng cha mẹ khơng bao gồm chi phí cho sống vật chất, mà cịn có chi phí cần thiết cho việc giáo dục, điều ghi rõ Luật nhân gia đình(96) Bởi vậy, phải ấn định mức GTGC dành cho cao mức dành cho người phụ thuộc khác, điều kiện học phí có xu hướng tăng với tốc độ cao xu hướng nhà chức trách giáo dục hỗ trợ, thúc đẩy Hơn nữa, nội dung giáo dục khơng bó hẹp việc nâng cao trình độ học vấn mà cịn có giáo dục thể chất, tinh thần, nhân cách,… có khả địi hỏi phí tổn Hai là, người phụ thuộc người bị tàn tật chi phí chữa bệnh, thuốc thang, mua sắm thiết bị trợ giúp dành cho người tàn tật cao, lại cịn phải có người thân chăm sóc tốn nhiều thời gian tiền bạc, có chiếm phần lớn thu nhập ĐTNT với mức giảm trừ 1,6 triệu đồng/tháng liệu có đảm bảo nhu cầu cần thiết dành cho người tàn tật hay khơng? Có đảm bảo cơng không ĐTNT phải dùng phần lớn thu nhập để ni dưỡng người bị tàn tật lại bị điều tiết thu nhập giống ĐTNT khác Chúng ta tham khảo qui định mức GTGC hành Nhật Bản, chiết trừ gia cảnh ấn định 380.000 Yên cho người Nói cách khác, cá nhân miễn trừ thuế cho khoản thu nhập khoảng 380.000 Yên tháng, đảm bảo chi tiêu cho nhu cầu thiết yếu sống Các khoản chiết trừ gia cảnh không đồng cho tất người Chẳng hạn, ĐTNT chủ hộ gia đình có vợ làm nội trợ khơng có thu nhập thức, ni nhỏ chiết trừ gia cảnh 95 96 http://www.vibonline.com.vn/vi-VN/Forum/TopicDetail.aspx?TopicID=1662 Điều 36 37 Luật Hơn nhân gia đình năm 2000 45 khác với người độc thân nộp thuế Cụ thể, người vợ nội trợ nhà khoản miễn trừ tăng thêm 380.000 Yên, đứa khoản miễn trừ tăng thêm 380.000 Yên Các khoản miễn trừ tăng sở tính thuế thu nhập giảm Trường hợp người độ tuổi từ 16 - 23, học trung học đại học tốn nhiều chi phí, khoản thu nhập người cha miễn thuế tăng thêm 250.000 Yên thành 630.000 Yên Khoản khấu trừ có tên gọi " khấu trừ ni dưỡng" Các đối tượng người tàn tật có ưu đãi định xem xét tính thuế thu nhập, cụ thể có loại khấu trừ mang tên gọi chung " khấu trừ hỗ trợ sách" Ví dụ, khấu trừ người tàn tật 270.000 Yên người, người goá vợ goá chồng 270.000 Yên người, áp dụng mức chiết trừ gia cảnh khác biện pháp chủ yếu thực điều tiết thuế (97) Thứ ba, theo quy định pháp luật, người phụ thuộc ĐTNT 18 tuổi, 18 tuổi bị tàn tật, khơng có khả lao động Những người khác có quan hệ thân thuộc ngồi độ tuổi lao động mà ĐTNT có nghĩa vụ ni dưỡng, cấp dưỡng, độ tuổi lao động phải bị tàn tật mức thu nhập người phải 500 ngàn đồng/tháng tính người phụ thuộc Theo tác giả, quy định chưa đảm bảo công chỗ xem người phụ thuộc bên giảm trừ 1,6 triệu, bên phải có điều kiện thu nhập phải 500 ngàn đồng/tháng Sự không công thể hiện, người độ tuổi lao động bị tàn tật có thu nhập 490.000đ/tháng trừ chi phí chiết giảm gia cảnh 1,6 triệu đồng, trường hợp có thu nhập 510.000đ/tháng khơng tính chiết giảm gia cảnh Hơn nữa, điều kiện mà pháp luật đưa thu nhập 500 ngàn đồng/tháng không đảm bảo tính khả thi Lý sở để xác nhận thu nhập người có 500 ngàn đồng/tháng hay khơng khó Hơn nữa, có ý đồ ĐTNT có nhiều cách để xác nhận thu nhập người phụ thuộc 500 ngàn đồng/tháng Như vậy, vơ hình chung, quy định đánh thuế vào người thật miễn thuế người không thật 2.3.3.2 Kiến nghị Từ việc nhận diện bất cập việc xác định mức GTGC Luật thuế TNCN, tác giả mạnh dạn đưa số kiến nghị sau: Thứ nhất, với cách nhìn nhận từ thực tế đời sống xã hội sở số liệu cụ thể, có so sánh với nước khu vực có điều kiện tương tự nước ta, tác giả xin mạnh dạn đề xuất hạ mức giảm trừ cho cá nhân xuống khoảng triệu đồng/tháng Trong điều kiện đất nước nghèo, yêu cầu động viên thuế TNCN cần xây dựng sở xem xét mức sống phổ biến xã hội khơng thoả mãn với mức sống đầy đủ theo nhu cầu riêng cá nhân Sau nộp phần nhỏ tiền thuế, với đại phận thu nhập lại (là niềm mơ ước hàng vài chục triệu người), thiết nghĩ để cá nhân nộp thuế nghèo Thứ hai, Luật thuế thu nhập cá nhân cần phân biệt mức giảm trừ đối tượng phụ thuộc không nên đánh đồng luật qui định, điều không 97 http://www.tapchiketoan.com/thue-phi-le-phi/thue-thu-nhap-ca-nhan/dieu-tiet-thue-tncn-kinh nghiem-tunha.html 46 thể công ĐTNT, chi phí họ bỏ dành cho người phụ thuộc khác khơng giống Vì thế, nhà làm luật cần xem xét lại để đưa mức giảm trừ cho người phụ thuộc hợp lý hơn, có đảm bảo ý nghĩa chế định GTGC Thứ ba, pháp luật không nên quy định điều kiện mức thu nhập từ 500 ngàn đồng/tháng trở xuống người phụ thuộc đối tượng chủ thể cần thiết nhận ưu đãi định từ phía nhà nước (tàn tật, khơng nơi nương tựa) Quy định vừa đảm bảo tính cơng bằng, vừa thể sách ưu đãi nhà nước, vừa mang tính thực thi 2.3.4 Bất cập việc xác định nội hàm khái niệm “người phụ thuộc” “đối tượng nộp thuế” kiến nghị 2.3.4.1 Bất cập Người phụ thuộc người mà ĐTNT có trách nhiệm nuôi dưỡng(98) Nghĩa vụ nuôi dưỡng đặt người có quan hệ huyết thống, quan hệ ni ni, quan hệ gia đình, thấy Luật thuế TNCN qui định đối tượng phụ thuộc tính GTGC tương đối rõ ràng cụ thể Qui định bản, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, đảm bảo bình đẳng gia đình công xã hội Tuy nhiên, Luật thuế TNCN đồng tất chủ thể quan hệ cha mẹ con, vợ chồng, ông bà cháu, người mà ĐTNT có trách nhiệm ni dưỡng chưa hồn tồn phù hợp Vì với chủ thể họ khơng hồn tồn nghĩa vụ ni dưỡng, mà nghĩa vụ cấp dưỡng nghĩa vụ tài với Thật vậy, nghĩa vụ nuôi dưỡng không đặt vợ chồng thời kỳ hôn nhân(99) Trong quan hệ vợ chồng, pháp luật hôn nhân gia đình đặt quyền nghĩa vụ nhân thân vợ chồng chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau, tạo điều kiện cho phát triển mặt Việc không đặt nghĩa vụ nuôi dưỡng vợ chồng nhà làm luật cho vợ chồng tồn sở hữu chung hợp loại tài sản có thời kì nhân Vợ, chồng dùng tài sản chung để chăm sóc, giúp đỡ lẫn Trong thực tế đời sống xã hội, bên vợ chồng bị ốm đau, bệnh tật khơng có khả lao động, khơng có thu nhập người chồng, người vợ lại đương nhiên người phải chịu trách nhiệm tài gia đình Thực tế họ phải “ni” vợ, chồng Trách nhiệm tài sản lại cần thiết vợ, chồng chia tài sản chung thời kì nhân, hai bên vợ chồng khơng cịn tài sản chung Vì vậy, vợ chồng ĐTNT người vợ, người chồng họ ốm đau, bệnh tật coi người phụ thuộc để GTGC trước tính thuế Điều hồn tồn phù hợp đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chủ thể Nhưng họ không tồn nghĩa vụ ni dưỡng mà nghĩa vụ tài với Hoặc nghĩa vụ nuôi dưỡng không đặt cha, mẹ thành niên Về nguyên tắc, theo Bộ Luật dân sự, Luật hôn nhân gia đình Việt Nam qui 98 Khoản điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân 2009 Vợ chồng thời kỳ nhân khơng có nghĩa vụ ni dưỡng, cấp dưỡng lẫn theo quy định pháp luật hành (Nguyễn Ngọc Điện (2001), Bình luận khoa học Luật Hơn nhân gia đình Việt Nam, Tập I - Gia đình - số 268, Nxb Trẻ) 99 47 định cha mẹ khơng có nghĩa vụ ni dưỡng cấp dưỡng thành niên khơng thuộc diện tàn tật, khơng có khả lao động lực hành vi Tuy nhiên, thực tiễn Việt Nam, việc nuôi dưỡng cha mẹ con, theo tập tục tốt đẹp lâu đời, tiếp tục sau thành niên, có khả tự lập, tất tương lai cho hệ trẻ, đảm bảo công xã hội Đây loại chủ thể phổ biến xã hội Và qui định phù hợp với hoàn cảnh thực tế Việt Nam phù hợp với thơng lệ quốc tế Ví dụ, luật nhiều nước tiên tiến, Pháp, Đức chẳng hạn, thành niên coi người sống phụ thuộc cần cha mẹ trợ cấp tồn phần, chừng cịn theo đuổi việc học cách liên tục tồn thời gian, đến 25 - 26 tuổi(100) nghĩa đến tuổi cho phép con, với mảnh khả quan, tìm cơng việc thích hợp để tự ni sống thân Đổi lại, cha mẹ hưởng GTGC việc thực nghĩa vụ thuế, phải tiếp tục nuôi con, dù thành niên Vậy với trường hợp này, nhà làm luật đặt trách nhiệm nuôi dưỡng thành niên cho cha, mẹ không phù hợp Mà người mà đối tượng nộp thuế chịu trách nhiệm tài thực tế Và điều là, theo quan điểm tác giả, nghĩa vụ nuôi dưỡng không đặt số chủ thể có quan hệ nhân, quan hệ huyết thống ni dưỡng Vì Điều 50 Luật nhân gia đình năm 2000 qui định nghĩa vụ cấp dưỡng thực cha, mẹ con; anh, chị, em với nhau; ông, bà nội, ông, bà ngoại với cháu; vợ chồng Cụ thể nghĩa vụ cấp dưỡng vợ chồng li hôn, cha mẹ cha mẹ li hôn, cha mẹ, người quan nhà nước có thẩm quyền cơng nhận định cha, mẹ người, họ không sống phải thực nghĩa vụ cấp dưỡng Như vậy, trường hợp ĐTNT khơng có nghĩa vụ ni dưỡng mà phải có nghĩa vụ cấp dưỡng 2.3.4.2 Kiến nghị Qua việc nhận diện bất cập việc xác định nội hàm khái niệm “người phụ thuộc” “đối tượng nộp thuế” có khác biệt pháp luật thực tiễn, tác giả mạnh dạn đề xuất sửa đổi khái niệm “người phụ thuộc” qui định Điều 19 Luật thuế TNCN sau: “người phụ thuộc người mà đối tượng nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng chịu trách nhiệm tài thực tế” Có đảm bảo thống nội hàm khái niệm “người phụ thuộc” Luật thuế TNCN với Luật khác, tạo thống pháp luật thực tiễn 2.3.5 Bất cập việc xây dựng diện người phụ thuộc tính giảm trừ gia cảnh kiến nghị 2.3.5.1 Bất cập Luật thuế TNCN văn hướng dẫn qui định rõ đối tượng người phụ thuộc kèm theo loại hồ sơ chứng minh Tuy vậy, nhóm 100 http://www.nclp.org.vn/nha_nuoc_va_phap_luat/du-an-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-vai-y-kien-tu-goc-nhinphap-luat-dan-su 48 người phụ thuộc này, cịn có vài trường hợp cần nghiên cứu bổ sung, qui định rõ ràng để giúp cho việc thực thi Luật thuế TNCN thuận lợi Thứ là, nhóm người phụ thuộc (con đẻ, ni, giá thú) chia thành trường hợp 18 tuổi, 18 tuổi bị tàn tật, khơng có khả lao động theo học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề Vấn đề đặt là, hồn cảnh kinh tế, hồn cảnh gia đình khác mà ĐTNT 18 tuổi theo học lớp trung học sở trung học phổ thơng người thiệt thịi có tính người phụ thuộc ĐTNT có kê khai giảm trừ gia cảnh hay không? Theo qui định pháp luật thuế TNCN người khơng tính người phụ thuộc ĐTNT, đó, thực tế cha, mẹ phải chịu trách nhiệm tài cho người Điều dẫn đến bất hợp lý với người 18 tuổi theo học đại học, cao đẳng, trung học chun nghiệp, dạy nghề cha, mẹ họ tính GTGC, cịn với người cha, mẹ lại khơng tính GTGC Thứ hai là, nhóm người phụ thuộc cha, mẹ qui định chi tiết gồm cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ (chồng); bố dượng, mẹ kế Ở nhóm chưa có tương xứng với nhóm người phụ thuộc con, văn hướng dẫn Luật thuế TNCN có qui định ni mà khơng có qui định cha ni, mẹ ni Trong thực tế có nhiều người cha, mẹ nuôi nhận nuôi dưỡng từ nhỏ, cha, mẹ nuôi già nuôi phải phụng dưỡng lại, có nhiều người cha, mẹ sớm nên nhận cha ni, mẹ ni, có giấy tờ tư pháp xác nhận, có ni dưỡng thật Thứ ba là, với cách qui định diện người phụ thuộc Luật thuế TNCN, dễ cảm nhận nhà soạn thảo đưa qui định phù hợp với mục tiêu tốt đẹp chế định GTGC Vì gia đình Việt Nam thường tồn nhiều hệ sinh sống chung mái nhà, tinh thần tương thân tương đề cao Nên vấn đề mang tính xã hội trách nhiệm, nghĩa vụ không đặt người có quan hệ ruột thịt với trách nhiệm với cha mẹ, anh chị em với nhau, mà trách nhiệm cịn đặt người có điều kiện tốt với người may mắn (người bị tàn tật, di chứng chiến tranh) So với số nước giới, thực tế chưa có nước mà cho GTGC nhiều Việt Nam(101), diện người phụ thuộc nước ta rộng, bao quát hầu hết tất người gọi thân thích với ĐTNT Ví dụ, Hàn Quốc qui định diện người phụ thuộc ĐTNT bao gồm vợ (chồng); con; ơng, bà ngồi độ tuổi lao động; anh, chị, em ruột thành viên khác gia đình(102), hay Thái Lan diện người phụ thuộc ĐTNT bao gồm vợ (chồng), con, cha, mẹ(103) Tuy nhiên, cảm nhận nhanh chóng tan biến ta hình dung khả áp dụng giải pháp thực tiễn Vì phần lớn trường hợp, người phụ thuộc ĐTNT điển hình khơng phải cha mẹ hay ông bà, họ có nhiều con, cháu, nên người coi phụ thuộc vào người cháu đó, 101 http://www.dddn.com.vn/Desktop.aspx/TinTuc/Coche-Chinhsach/Luat_thue_Thu_nhap_ca_nhan_Chua_ra_da_lac_hau/ 102 PGS.TS Lê Văn Ái, TS Đỗ Đức Minh, tlđd, tr.62 103 PGS.TS Lê Văn Ái, TS Đỗ Đức Minh, tlđd, tr.84 49 phụ thuộc vào người cháu khác, mặt thuế vụ Hay có ĐTNT có người sống phụ thuộc anh, chị, em, trừ số trường hợp bi kịch mà anh chị, em phải đùm bọc khơng cịn cha mẹ, anh, chị, em trưởng thành có gia đình riêng tự lập với Do đó, biện pháp cấp dưỡng anh chị, em thường mang tính chất vụ việc, nhằm giúp đỡ lẫn việc xử lý cố sống, cấp dưỡng suốt đời chẳng dễ dàng chứng minh lệ thuộc anh, chị em quan hệ nuôi dưỡng, cấp dưỡng để hưởng GTGC cho người phụ thuộc Bên cạnh đó, vợ (chồng) sau ly thường đặt vấn đề cấp dưỡng để nuôi con(104), người có sống riêng, cơng việc riêng sau sống chung đổ vỡ không nhờ cậy vào Tóm lại, người phụ thuộc đối tượng nộp thuế TNCN Việt Nam thường bố mẹ Trong nhóm người người phụ thuộc ĐTNT không bị khống chế số lượng Do vậy, ĐTNT có nhiều mức GTGC cao Chế định suất GTGC xây dựng theo kiểu có lẽ thích hợp với nước có kinh tế phát triển có sinh suất thấp, với nước nghèo, đương đầu với sức ép dân số Việt Nam 2.3.5.2 Kiến nghị Qua việc phân tích bất cập trên, tác giả mạnh dạn xin đề xuất số kiến nghị sau: Một là, cần thiết bổ sung người thành niên cịn theo học trung học, phổ thơng; cha ni, mẹ ni vào nhóm người phụ thuộc cha, mẹ để phù hợp với qui định pháp luật hành Hai là, nên suất GTGC dành cho người sống phụ thuộc nên cấu trúc lại khuôn khổ sách gia đình dân số, ví dụ gia đình nên có hai suất dành cho Đồng thời có tính đến truyền thống, lề thói ứng xử tích cực xã hội thừa nhận khuyến khích, việc tự nguyện kéo dài nghĩa vụ tài cha mẹ thành niên mà chưa có khả tự lập nói 2.3.6 Những bất cập liên quan đến thủ tục kê khai, xác nhận người phụ thuộc đối tượng nộp thuế kiến nghị 2.3.6.1 Bất cập Xem xét qui định thủ tục kê khai, xác nhận người phụ thuộc đối tượng nộp thuế, tác giả nhận thấy số bất cập sau: Thứ nhất, bất cập việc quy định người tàn tật khơng có khả lao động để hưởng GTGC Tại số bệnh viện, việc xác nhận mức độ tàn tật để kết luận "khơng có khả lao động" người bị dị tật bẩm sinh, khơng có khả tự phục vụ thân dễ dàng Nhưng trường hợp người tàn tật có khả thực tế làm việc, khơng phải khả lao động thật khó xác nhận cho hợp lý Một bất cập 104 Theo qui định điều 60 Luật Hơn nhân gia đình năm 2000 cá biệt có trường hợp cấp dưỡng trực tiếp cho vợ (chồng) rơi vào hồn cảnh sống khó khăn ly hơn, việc cấp dưỡng thường thực lần mang tính chất biện pháp bồi thường, trường hợp vợ (chồng) ly mà tiếp tục trì cấp dưỡng định kỳ cho người 50 bệnh viện dùng mẫu phiếu khám bệnh chung để khám cho đối tượng xác định GTGC Sau kiểm tra tổng quát, bệnh viện đưa kết luận có đủ sức khỏe hay khơng Theo cách này, việc khám mang tính tương đối, dẫn đến lượng lớn người GTGC Thứ hai, bất cập việc xác định khái niệm “nuôi dưỡng trực tiếp” người phụ thuộc ĐTNT Theo quy định pháp luật (TT84/BTC), người phụ thuộc ơng, bà nội; ơng, bà ngoại; cơ, dì, chú, bác, cậu ruột; anh, chị, em ruột; cháu ruột, cá nhân khác để tính người phụ thuộc phải kèm theo điều kiện không nơi nương tựa ĐTNT trực tiếp nuôi dưỡng Khái niệm “nuôi dưỡng trực tiếp” theo qui định pháp luật (Thông tư 62/2009/TT-BTC) có nghĩa: Hoặc người phụ thuộc chung hộ với ĐTNT; người phụ thuộc không hộ sống ĐTNT; trường hợp người phụ thuộc không sống đối tượng nộp thuế ĐTNT phải trực tiếp nuôi dưỡng(105) Với cách giải thích khả vận dụng qui định pháp luật cách tùy tiện khơng thể khơng xảy Vì theo cảm nhận tác giả, dường Bộ Tài chưa có cụ thể việc giải thích, trường hợp thứ ba nêu trên, khái niệm “ni dưỡng trực tiếp” có nghĩa “phải trực tiếp nuôi dưỡng” Quả thật việc giải thích làm cho người áp dụng rối, “phải trực tiếp nuôi dưỡng” có nghĩa sao? Từ dễ dẫn đến việc tùy tiện áp dụng pháp luật Vậy nên giải thích để rõ nghĩa, cụ thể tránh việc áp dụng pháp luật không thống nhất? Thứ ba, theo Thông tư 84/2008/TT-BTC qui định, vợ chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), ĐTNT độ tuổi lao động độ tuổi lao động bị tàn tật, khơng có khả lao động, khơng có thu nhập có thu nhập khơng vượt q 500.000 đồng/tháng giảm trừ 1,6 triệu đồng/người/tháng Tuy nhiên, để chứng thực người tàn tật khơng có khả lao động, theo Thông tư 84/2008 Bộ Tài hướng dẫn "cần có thêm xác nhận quan y tế từ cấp huyện trở lên khai có xác nhận UBND cấp xã mức độ tàn tật khơng có khả lao động" Qui định vậy, thực tế, đặc biệt sống đại ngày nay, số người hoàn cảnh đặc biệt, sống để trực tiếp nuôi dưỡng nên phải gửi cha, mẹ vào trung tâm bảo trợ xã hội hàng tháng trả tiền cho trung tâm Như vậy, người “trực tiếp nuôi dưỡng” người cung cấp tiền nong, vật phẩm cho cha, mẹ gửi cụ vào trung tâm bảo trợ xã hội mà không bắt buộc phải sống chung, cần phải có loại giấy tờ chứng minh cho người phụ thuộc nào? Vì khơng có xác nhận UBND xã quan y tế cấp huyện trở lên mà xác nhận trung tâm bảo trợ xã hội Vì luật cần qui định cụ thể để dễ thực không rối thực tế Thứ tư, qui định Luật văn hướng dẫn Luật thuế TNCN cho phép ĐTNT GTGC cho người phụ thuộc người địa phương khác Tuy nhiên, với điều kiện mà pháp luật đưa phải có xác nhận UBND xã, phường mối quan hệ ĐTNT với người phụ thuộc họ không khả thi điều kiện để tiêu cực xảy việc xác nhận khống Mặt khác, với 105 Điểm 2.2 Khoản Điều Thông tư 62/2009/TT- BTC 51 số lượng cán thuế mà xác minh tính trung thực nội dung kê khai đối tượng nộp thuế có mang tính khả thi hay khơng? Nếu thực việc xác minh chi phí bỏ để làm điều có cịn nhiều số thuế thu Thứ năm, điều kiện phải có xác nhận Ủy ban nhân dân xã, phường việc ĐTNT trực tiếp nuôi dưỡng người phụ thuộc người phụ thuộc người tàn tật, đặt trường hợp quan xác nhận chữ ký mà không xác nhận nội dung yêu cầu xác nhận giải Bởi vì, Luật thuế TNCN có hiệu lực, chắn có nhiều trường hợp cần phải xác nhận Ủy ban nhân dân sợ trách nhiệm, họ từ chối xác nhận nội dung, xác nhận chữ ký khơng có giá trị pháp lý để tính GTGC Thứ sáu, khó khăn lớn thủ tục kê khai, xác nhận người phụ thuộc GTGC ĐTNT người nước ngồi Cơng việc áp dụng với người Việt Nam khó khăn, cịn áp dụng với người nước ngồi vấn đề, quan người xác nhận điều kiện người phụ thuộc để ĐTNT giảm trừ, để phát khai trùng, khai man… Liệu nhà làm luật có lý tưởng đưa qui định khơng? Vì khó mà bảo đảm tính thực thi hiệu Luật thuế TNCN mà áp dụng chế định GTGC người nước ngồi 2.3.6.2 Kiến nghị Qua việc phân tích bất cập liên quan đến thủ tục kê khai, xác nhận người phụ thuộc ĐTNT Tác giả mạnh dạn xin đưa số kiến nghị sau: Một là, Tổng cục thuế nên phối hợp với Bộ Y tế để đưa mẫu riêng với tiêu cụ thể để xác định người tàn tật khơng có khả lao động để sở y tế dựa vào thực hiện, hạn chế tình trạng tùy tiện việc xác định người tàn tật tính giảm trừ gia cảnh Hai là, khái niệm “nuôi dưỡng trực tiếp” thực tế rối Vì vậy, theo tác giả, nên bỏ cụm từ “nuôi dưỡng trực tiếp” để tránh trường hợp giải thích vận dụng quy định pháp luật cách tùy tiện Chúng ta cần sử dụng cụm từ “có nghĩa vụ ni dưỡng, cấp dưỡng nghĩa vụ tài khác” Ba là, trường hợp mà cháu gửi cha, mẹ, ông, bà vào trung tâm bảo trợ xã hội pháp luật nên qui định điều kiện kèm theo để tính GTGC cho ĐTNT cần có giấy xác nhận trung tâm bảo trợ xã hội nơi mà ông, bà, cha, mẹ ĐTNT nuôi dưỡng Vì loại giấy tờ đủ để chứng minh ĐTNT có cấp dưỡng tiền nong, vật phẩm cho người phụ thuộc, khơng cần phải có xác nhận Ủy ban nhân dân xã Trong trường hợp này, qui định phải có xác nhận Ủy ban nhân dân xã mang tính hình thức, gây thêm phiền hà, tốn thời gian công sức người dân phải đến quan nhà nước để xác nhận Bốn là, việc pháp luật qui định điều kiện phải có xác nhận Ủy ban nhân dân thực mang tính hình thức, nên ĐTNT tự khai tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung kê khai Quy định vừa đảm bảo tính tự giác ĐTNT, vừa tránh tiêu cực dồn việc cho UBND việc xác nhận tình trạng người phụ thuộc Tuy nhiên, để quy định đảm bảo tính 52 thực thi tránh tình trạng lợi dụng ĐTNT để khai khống người phụ thuộc, phải có chế kiểm tra xử lý nghiêm hành vi khai gian dối Năm là, việc tính GTGC cho người nước ngồi, thật việc khó thực Tuy nhiên, không cho họ hưởng GTGC lý khó quản lý hiệu Vì khơng đảm bảo tính cơng sắc thuế Đặc biệt thuế TNCN, sắc thuế nhạy cảm Theo tác giả, quản lý gia cảnh họ cách thông qua sổ hộ mà họ nộp nơi họ công tác làm việc để đối chiếu kiểm tra số người phụ thuộc; hay tất giấy tờ, tài liệu chứng minh họ nuôi người tàn tật, có nghĩa vụ tài người phụ thuộc họ giấy chứng nhận sở y tế tình trạng sức khỏe, tỷ lệ tàn tật, hóa đơn chuyển tiền ni dưỡng, cấp dưỡng Có lẽ quản lý dựa vào trung thực, tự khai tự chịu trách nhiệm họ Vì thế, nên đẩy mạnh việc tuyên truyền, hỗ trợ họ việc kê khai nộp thuế, GTGC để họ ý thức việc kê khai trung thực tự giác việc kê khai GTGC Thiết nghĩ, việc làm người nước ngồi có lẽ quen thuộc, đất nước họ thực tốt chế định Cho nên, việc áp dụng GTGC cho người nước ngồi hợp lý, vừa đảm bảo cơng sắc thuế, vừa đảm bảo tính khả thi pháp luật KẾT LUẬN CHƯƠNG Việc xây dựng ban hành Luật thuế TNCN không đơn giản, đặc biệt qui định GTGC đề tài nóng bỏng giai tầng xã hội Vì vậy, việc triển khai qui định Luật thuế TNCN GTGC vào thực tế lại phức tạp Qua chương 2, sở phân tích quy định pháp luật GTGC, tác giả vướng mắc phát sinh áp dụng chế định GTGC vào thực tiễn Bên cạnh đó, thơng qua việc phân tích rõ nguyên nhân bất cập này, tác giả mạnh dạn đưa kiến nghị hoàn thiện, nhằm đảm bảo chế định GTGC nói riêng Luật thuế TNCN nói chung áp dụng vào thực tiễn không gánh nặng người dân, đạt hiệu cao việc điều tiết thu nhập cá nhân xã hội 53 KẾT LUẬN Đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế, qui định pháp luật phải phù hợp với thơng lệ quốc tế trì ổn định nguồn thu đóng góp vào NSNN, việc ban hành sắc thuế TNCN nước ta tất yếu khách quan Thuế TNCN có hiệu lực từ ngày 01/01/2009, sắc thuế ưu việt, có nhiều điểm đầy ý nghĩa Một điểm đầy ý nghĩa thuế TNCN qui định GTGC tính thuế TNCN Mặc dù nội dung Luật thuế TNCN nước ta, khơng phải ý tưởng nhà làm luật mà hình thành qui định từ trước pháp luật thuế TNCN nhiều nước giới Cho nên, việc xây dựng chế định GTGC tương đối theo hình mẫu chung giới điều khơng khó Song để có nội dung GTGC phù hợp với điều kiện cụ thể Việt Nam nhằm phát huy tác dụng tích cực cơng việc lại khơng đơn giản Trong điều kiện đó, rõ ràng phải tính tốn để lựa chọn phương án có sở khoa học thực tiễn, phù hợp với điều kiện, hồn cảnh xã hội Việt Nam tâm lý, thói quen đối tượng nộp thuế… Xuất phát từ u cầu đó, khóa luận vào tìm hiểu vấn đề lí luận chế định GTGC, qui định pháp luật GTGC thuế TNCN, sở khó khăn, vướng mắc phát sinh từ điều kiện chủ quan khách quan thực GTGC Đồng thời, tác giả bất cập qui định pháp luật GTGC so với thực tiễn Qua đó, đưa số kiến nghị nhằm đảm bảo thực thi qui định GTGC nói riêng thuế TNCN nói chung thực tế Vì nội dung mới, cịn lạ lẫm xa lạ nhiều người dân, chí với cán ngành thuế, đặc biệt cán thuế cấp sở Cho nên, việc xây dựng ban hành chế định không đơn giản, đó, việc đưa vào thực thi thực tế khó khăn, phức tạp Vì vậy, Chính phủ phải triển khai nhiều biện pháp cụ thể, nhiệm vụ quan trọng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức người dân thuế TNCN nói chung GTGC nói riêng, trọng việc đào tạo đội ngũ cán thuế chuyên nghiệp, nhiệt tâm cơng tác Bên cạnh đó, cần nhanh chóng xúc tiến việc cấp MST cho người dân, hạn chế việc giao dịch tiền mặt, bước xây dựng một hệ thống toán liên ngân hàng, tiến tới xây dựng KTTT ổn định bền vững Khi nghiên cứu đề tài này, tác giả mong muốn góp phần nhỏ việc đề xuất giải pháp cụ thể để thực tốt chế định GTGC thực tế Vì khả người thực đề tài cịn hạn chế, với khó khăn tham khảo nguồn tài liệu liên quan, cộng với quỹ thời gian hạn hẹp nên khóa luận khơng tránh khỏi hạn chế thiếu sót Do vậy, tác giả hy vọng nhận đóng góp q thầy, để tiếp tục hoàn thiện đề tài thời gian tới DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - -  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 10 11 12 13 14 15 16 17 Bộ Luật Dân năm 2005 Bộ Luật Lao động năm 1994 (sửa đổi bổ sung năm 2007) Luật Doanh nghiệp năm 2005 Luật Hơn nhân gia đình năm 2002 Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21/11/2007 có hiệu lực ngày 01/01/2009 Luật Quản lý thuế Quốc hội (khố XI) thơng qua ngày 29/11/2006 kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2007 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 Pháp lệnh số 35/2001/PL-UBTVQH ngày 31/5/2001 thuế thu nhập người có thu nhập cao Pháp lệnh số 14/2004/PL-UBTVQH ngày 24/3/2004 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh thuế thu nhập người có thu nhập cao Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 Chính phủ qui định chi tiết số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 Nghị định 85/2002/NĐ-CP ngày 25/05/2007 Chính Phủ qui định chi tiết số điều Luật Quản lý thuế 2006 Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 Bộ Tài hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 Chính phủ qui định chi tiết số điều Luật thuế thu nhập cá nhân Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 30/9/2009 Bộ Tài hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 Chính phủ qui định chi tiết số điều Luật thuế thu nhập cá nhân Thông tư số 10/2009 ngày 21/1/2009 Bộ Tài hướng dẫn đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế toán thuế TNCN cá nhân làm đại lý bảo hiểm Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế việc đăng kí thuế Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý giải trình ý kiến nhân dân dự án luật thuế TNCN”, số 53/BC-UBTVQH12 Chỉ thị số 22/2008/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 15/07/2008 việc triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân  SÁCH VÀ TẠP CHÍ THAM KHẢO PGS.TS Lê Văn Ái, TS Đỗ Đức Minh (2002), Thuế thu nhập cá nhân giới định hướng vận dụng Việt Nam, NXB Tài chính, Hà Nội Ths Lý Phương Duyên (2008), “Quản lý thuế thu nhập cá nhân Hà Lan vận dụng Việt Nam”, tạp chí Thuế Nhà Nước, (32), tr.6 Nguyễn Ngọc Điện (2001), Bình luận khoa học Luật Hơn nhân gia đình Việt Nam, Tập I - Gia đình - số 268, Nxb Trẻ Phượng Hoàng (2009), “Từ đến cuối năm đồng loạt cấp mã số thuế cá nhân nước”, Thuế Nhà nước, (15), tr.12 Ánh Hồng (2009), Hồ sơ giảm trừ gia cảnh: dân “lơ là”, quan “ái ngại”, Báo Tuổi trẻ, thứ hai 4-5-2009, tr.15 Thanh Mai (2008), “Quản lý gia cảnh: xử lý linh hoạt thời kỳ đầu”, Thuế Nhà Nước, (45), tr.4 Thanh Mai (2008), “Thủ tục khai thuế TNCN: số điểm mới”, Thuế Nhà nước, (43), tr.10 Trần Thị Ánh Minh (2008), “Luật thuế TNCN giải pháp nhằm đảm bảo hiệu áp dụng thực tế”, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật, trường đại học Luật TP Hồ Chí Minh Phan Phương Nam (2005), Ngun tắc cơng pháp luật thuế thu nhập cá nhân, Luận văn thạc sỹ Luật học, Đại học Luật TP.HCM Ts Đỗ Thị Thìn (2006), Chuyên gia liên minh Châu Âu nói thuế TNCN, Thuế Nhà nước,(23), tr.7 Nhóm tác giả: TS Chu Bích Thu, PGS.TS Nguyyễn Ngọc Trâm, TS Nguyễn Thị Thanh Nga, TS Nguyễn Thúy Khanh, TS Nguyễn Việt Hùng (2002), Từ điển Tiếng Việt phổ thông, Viện ngôn ngữ học, TP.HCM ThS Lê Xuân Trường (2006), “Hai phương pháp xác định mức miễn trừ thuế TNCN”, Thuế Nhà nước, (25), tr.8 Trường đại học Luật TP.HCM (2008), Tập giảng luật Thuế , TP.HCM Nguyễn Ngọc Tú – Nguyễn Hữu Tân (2008), “Kinh nghiệm tuyên truyền thuế TNCN Nhật Bản học cho Việt Nam”, Thuế Nhà nước, (34), tr.7 10 11 12 13 14  CÁC WEBSITE THAM KHẢO http://www.nclp.org.vn http://www.tapchiketoan.com http://www.taichinhvietnam.com http://www.xaluan.com http://www.gtd.gov.vn http://www.vibonline.com.vn http://www.vietnamnet.vn http://www.congnghemoi.net ... CHUNG VỀ GIẢM TRỪ GIA CẢNH VÀ QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT THU? ?? THU NHẬP CÁ NHÂN VỀ GIẢM TRỪ GIA CẢNH 1.1 Lý luận chung giảm trừ gia cảnh 1.1.1 Khái niệm giảm trừ gia cảnh Một đặc điểm quan trọng Luật thu? ??. .. VỀ GIẢM TRỪ GIA CẢNH VÀ QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT THU? ?? THU NHẬP CÁ NHÂN VỀ GIẢM TRỪ GIA CẢNH 1.1 Lý luận chung giảm trừ gia cảnh 1.1.1 Khái niệm giảm trừ gia cảnh 1.1.2 Đặc điểm giảm. .. hoàn cảnh đối tượng nộp thu? ?? TNCN, đảm bảo thu thu? ?? hợp lý Thu? ?? thu nhập cá nhân sắc thu? ?? có đối tượng chịu thu? ??( 11) thu nhập cá nhân, sắc thu? ?? đánh vào thu nhập sáng tạo trình vận động cá nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân , Pháp luật về giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân