0

BÀI TẬP NHÓM MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN đề TÀI đề XUẤT CẢI TIẾN

11 1 0
  • BÀI TẬP NHÓM MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN đề TÀI  đề XUẤT CẢI TIẾN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 13:19

lOMoARcPSD|9234052 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG KHOA KINH TẾ BÀI TẬP NHĨM MƠN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TỒN DIỆN ĐỀ TÀI: ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN Giảng viên: MAI THỊ THẢO CHI Nhóm: CACTUS Lớp: 19QT3 lOMoARcPSD|9234052 Mục têu nghiên cứu Thông qua đềề tài nghiền cứu “ Đềề xuấất cải tềấn” Các thành viền nhóm định hình bước để phát triển sản phẩm Mục tều lấền tm hiểu đưa giải pháp cho sản phẩm, dịch vụ nhằềm cải thiện chấất lượng sản phẩm, dịch vụ Đáp ứng nhu cấều sử dụng khách hàng làm hài lịng nhữ khách hàng khó tnh Giơi thiêu sơ lươc về công ty Cô phần sưa Viêt Nam-Vinamilk Thành lập ngày 20 tháng nằm 1976, đềấn Vinamilk trở thành công ty hàng đấều Việt Nam vềề chềấ biềấn cung cấấp sản phẩm vềề sữa, xềấp Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam Vinamilk chiềấm lĩnh 75% thị phấền sữa nước mà xuấất sản phẩm nhiềều nước trền thềấ giới như: Myỹ, Pháp, Canada,… Xã hội phát triển mang lại rấất nhiềều lợi ích cho cộng đơềng cơng ty vinamilk, nhiền đơềng thời đem lại rấất nhiềều thách th ức áp lực cho công ty Việc đổi sản phẩm khó khằn không hềề nh ỏ công đưa sản phẩm sữa đềấn với tay người tều dùng Sản phẩm nhóm mấn đềề xuấất cải tềấn CREAMER ĐẶC NGƠI SAO PHƯƠNG NAM XANH LÁ - HỘP GIẤẤY Thay đổi Trước Sau lOMoARcPSD|9234052 Xac đinh vấn đề Vấấn đềề : Khối lương, thơi gian bao quan cua sưa đăc ngơi Phương Nam hơp giấy (Vì cá nhấn thành viền nhóm tham gia mua hàng hay làm thềm tai cưa hàng nghe nhân mơt sơấ y kiềấn vềề vấấn đềề này, nhóm thôấng nhấất chon vấấn đềề cho đềề tài “Đềề xuấất cai tềấn” ) Đê làm ro mơt vấấn đềề cấền thiềất đê giai quyềất nhóm tềấn tạo mấỹu khảo sát để thông qua khách hàng, người sử dụng sản phẩm sửa CREAMER ĐẶC NGƠI SAO PHƯƠNG NAM a Khach hàng: - Vì tnh hình dich bênh Covid-19 diềỹn biềấn phưc tap nhóm thưc hiên viêc khao sát khách hàng qua Google Form Dưới kềất biểu mấỹu mà nhóm tạo để khảo sát khách hàng thông qua internet - Đô tuôi: đa sôấ khách hàng nằềm đô tuôi 19-25 tuôi lOMoARcPSD|9234052 b Sôấ lương sư dung: Thơng qua khảo sát Google Forms nhóm có kềất sau: Có thê thấấy sơấ lương sư dung chiềấm 82,5%(tương đương vơi 33 khách hàng) trền tông 100% (tương đương vơi 40 khách hàng) Điềều cho thấấy san phâm đươc nhiềều tn dùng c Xác đinh sư hài lòng cua khách hàng vềề vấấn đềề: lOMoARcPSD|9234052 Thông qua bảng khảo sát ta thấấy:  Hài lòng: chiềấm 30,3% (10 khách hàng)  Khơng hài lịng: chiềấm 69,7% (23 khách hàng)  Nhin vao kết qua ta co thê thấy đươc vấn đề cần thiết đê giai quyết d Lí khiềấn khách hàng khơng hài lịng: - Nhóm kềất hợp phương pháp điềền biểu mấỹu bảng google from thu lí khiềấn khách hàng chưa hài lịng đơấi với sản phẩm mà nhóm nghiền cứu : lOMoARcPSD|9234052 Thông qua bảng kềất ta thấấy: Hấều hềất lí khiềấn khách hàng khơng hài lịng khơấi lương hoăc nhiềều, khơng có nằấp khiềấn thơi gian bao quan sau mơ hôp sư dung không đươc lấu Đề xuất giai phap Theo dư liêu lí khiềấn khách hàng khơng hài lịng mà nhóm thu thâp đươc phấền khao sát nều trền, nhóm đềề xuấất mơt sơấ giai pháp cho vấấn đềề sau:  Giải pháp 1: khơấi lượng trung bình, thời gian bảo quản tằng lền từ 10-15 ngày sau mơ hôp bằềng cách thềm nằấp (700g, giá 45.000đ)  Giải pháp 2: khôấi lương trung bình, thơi gian bao quan tằng lền tư 10-15 ngày sau mơ hôp bằềng cách thềm nằấp văn (700g, giá 48.000đ) lOMoARcPSD|9234052  Giải pháp 3: khôấi lương trung bình, thơi gian bao quan tằng lền tư 10-15 ngày sau mơ hôp bằềng cách thềm nằấp nhấấn (700g, giá 50.000đ) Đê làm ro giai pháp mà nhóm đềề xuấất trền, nhoấm tềấn hành phấn tch chi phí, thơi gian ngền lưc cho giai pháp: - Nhóm tham khao thi trương biềất đươc sam phâm có loại: + Loai lơn: 1284g , giá 60.000đ/hôp + Loai nho: 380g, giá 30.000đ/hơp  Vì vây, nhóm đềề xuấất vơi khơấi lương trung bình 700g đê phù hơp vơi lí khiềấn khách hàng khơng hài lịng - Vì khao sát, khách hàng không nều ro thơi gian bao quan sau mơ hôp bao lấu nhóm phấn tch theo sư quan sát sư dung san phâm cua cá nhấn thành viền sau mơ hôp thơi gian bao quan tôấi đa chi đươc ngaềy Nguyền nhấn hộp cũ thiềất kềấ hoàn toàn bằềng giấấy, khách hàng khui hộp khơng thể che lại phấền mà khách hàng khui Từ làm cho sửa hộp tềấp xúc nhiềều với môi trường bền ngoài, tác động đềấn chấất lượng sữa thời gian bảo quản  Nhóm đềề xuấất tằng thơi gian bao quan lền 10-15 ngày bằềng cách thềm nằấp cho hơp; có nằấp seỹ giúp hơp sưa đươc kín sau sư dung,sữa seỹ tránh tềấp xúc với mơi trường bền ngồi từ giam tôn hai khiềấn sưa nhanh hư, giảm tác động biềấn đổi chấất dinh dưỡng có sữa từ có thê keo dài thơi gian bao quan, giữ nguyền hương vị nguyền sữa - Chi phí, thơi gian ngền lưc cho giai pháp: + San phâm chưa cai tềấn:  Sản phẩm chưa cải tềấn với 1284g (cả hộp) với giá bán 60.000đ/ hộp=> 100g >= 4.700đ+ chi phí hộp  Sản phẩm chưa cải tềấn với 380g (cả hộp) với giá thành 30.00đ/ hộp=> 100g>=7.800đ ( tnh ln chi phí vỏ hộp) + San phâm cai tềấn: lOMoARcPSD|9234052  Chi phí cho sản phẩm : >= 45.000/sản phẩm giá bán ươc tnh trền thi trương san phâm đươc cai tềấn  khôấi lương tinh : 700g ( vơi 100g ươc lương 4.000 => 700g=4.000*700g= 28.000đ  vỏ hộp ước tnh: 1.800đ/ vỏ  nằấp hộp ước tnh: + 1.200đ/nằấp + 1.300đ/nằấp văn + 1.500đ/nằấp nhấấn  Nhấn công: thời gian i tềấn sả n phẩ m ước tnh 1h với chi phí nhấn cơng 9.000đ ( nhấn cơng ch ỉ thu ộc khấu ki ểm hàng cịn q trình thuộc nhiệm vụ máy móc)  Tơng giá thành sau cai tềấn san phâm >= 40.000đ/san phâm  Và >=45.000 giá bán sau đưa thi trương (đấy giá bán cho nhà phấn phơấi lơn Cịn giá cho khách hàng mua lẻ seỹ tùy theo điềều kiện mà giá bán seỹ thay đổi tùy theo nhà bán lẻ ) Lưa chon giai phap tối ưu Đê lưa chon giai pháp tôấi ưu nhấất ba giải pháp mà nhóm đềề xuấất mơt cách khách quan, nhóm tềấn hành thưc hiên khao sát khách hàng có liền quan qua Google Form kềất qua thu từ khảo sát sau: lOMoARcPSD|9234052 Thông qua khao sát ta thấấy:  Giai pháp 1: chiềấm 56,5%  Giai pháp 2: chiềấm 26,1%  Giai pháp 3: chiềấm 17,4%  Qua kềất qua khao sát, có thê thấấy giai pháp (Thềm “nằấp đậy” cho sản phẩm ) chiềấm mơt nưa sơấ lương khách hàng vây nhóm chon giai pháp giai pháp tôấi ưu nhấất đê giai quyềất vấấn đềề  Tiều chí lưa chon giai pháp cua khách hàng: - Nhóm khảo sát khách hàng vềề tều chí lựa chon giải pháp:  Có thê thấấy giá rẻ tên lơi ln tều chí đấều tền cua moi khách hàng mua mơt san phâm vây khơng khó để nhận thấấy lí cho giai pháp đươc nhiềều lưa chon Kế hoach triên khai lOMoARcPSD|9234052 Người đứng đấều chịu trách nhiệm cho lấền sửa đổi giám đôấc đơềng hành với trưởng phận sản xuấất Người chịu trách nhiệm xử ly moi rủi ro cách nhanh nhấất mà không ảnh hưởng đềấn phận khác Bước : Lền y tưởng Môỹi cải tềấn đềều ảnh hưởng nhiềều đềấn sản phẩm nh cách s d ụng khách hàng Vì cấền lền y tưởng cho nằấp hộp, thơng sơấ kiểu dáng, vị trí đặt nằấp hộp,…Tránh tnh trạng y tưởng tôất thực lại mang lại hiệu trái với mong đợi công ty Bước : Tiềấn hành sản xuấất thử nghiệm mấỹu Cấền sản xuấất sôấ lượng đủ để đưa thử nghiệm, không sản xuấất sôấ lượng lớn tung thi trường cách đột ngột Đềề chiềấn lược Marketng phù hợp để đưa sản phẩm dấền thấm nhập vào thị trường đưa thông tn sản phẩm đềấn người quan Đôấi tượng thử nghiệm đấều tền người vấấn, khảo sát Thơng qua bước ta có sơấ liệu cụ thể để sửa đổi giữ nguyền Bước : Tiềấn hành thử nghiệm phạm vi giới hạn Trong giai đoạn này, sản phẩm, kềấ hoạch marketng seỹ thử nghiệm thị trường nhỏ Cơng ty seỹ có hội thử nghiệm tấất yềấu tôấ trước quyềất định đấều tư đấềy đủ, tung sản phẩm thị trường lớn Bước :Thương mại hoá sản phẩm Sau bước kể trền, cơng ty quyềất định mằất sản phẩm hay không Nềấu có, bước cấi tung sản phẩm th ị trường Hai yềấu tơấ cấền xem xet bước thời gian địa điểm Cấền xem xet đềấn yềấu tôấ đôấi thủ, nềấu đôấi thủ cạnh tranh chuẩn bị sằỹn sàng giới thiệu dòng sản phẩm riềng ho, doanh nghiệp đẩy th ời lOMoARcPSD|9234052 gian để giới thiệu sản phẩm sớm Nềấu nềền kinh tềấ dấền suy thối,dịch bệnh ta xem xet dời lịch mằất Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com)
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP NHÓM MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN đề TÀI đề XUẤT CẢI TIẾN , BÀI TẬP NHÓM MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN đề TÀI đề XUẤT CẢI TIẾN

Từ khóa liên quan