0

THẢO LUẬN HP lý THUYẾT xác XUẤT và THỐNG kê TOÁN đề tài khảo sát về tình hình dịch bệnh covid 19 ở pháp sau đó so sánh với việt nam và trung quốc

55 1 0
  • THẢO LUẬN HP lý THUYẾT xác XUẤT và THỐNG kê TOÁN đề tài khảo sát về tình hình dịch bệnh covid 19 ở pháp  sau đó so sánh với việt nam và trung quốc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 12:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀI THẢO LUẬN HP: LÝ THUYẾT XÁC XUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN Đề tài: Khảo sát tình hình dịch bệnh Covid-19 Pháp Sau so sánh với Việt Nam Trung Quốc Thực hiện: Nhóm Hà Nội -2021 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN CƠ SỞ LÝ THUYẾT I Lý thuyết ước lượng II Lý thuyết kiểm định PHẦN NỘI DUNG Biểu đồ thống kê tình hình dịch bệnh quốc gia II Các toán ước lượng Bài toán: Ước lượng dịch Covid-19 Pháp 1.1 Bài toán: Ước lượng số ca lây nhiễm Pháp 1.2 Bài toán: Ước lượng số tử vong Pháp 1.3 Bài toán: Ước lượng số tỷ lệ tử vong/ lây nhiễm Pháp 1.4 Bài toán: Ước lượng số ca lây nhiễm Pháp 1.5 Bài toán: Ước lượng số tử vong Pháp 1.6 Bài toán: Ước lượng số tử vong mới/ lây nhiễm Pháp Bài toán: Ước lượng dịch Covid-19 Việt Nam 2.1 Bài toán: Ước lượng số ca lây nhiễm Việt Nam 2.2 Bài toán: Ước lượng số tử vong Việt Nam 2.3 Bài toán: Ước lượng số tỷ lệ tử vong/ lây nhiễm Việt Nam 2.4 Bài toán: Ước lượng số ca lây nhiễm Việt Nam 2.5 Bài toán: Ước lượng số tử vong Việt Nam 2.6 Bài toán: Ước lượng số tử vong mới/ lây nhiễm Việt Nam Bài toán: Ước lượng dịch Covid-19 Trung Quốc 3.1 Bài toán: Ước lượng số ca lây nhiễm Trung Quốc 3.2 Bài toán: Ước lượng số tử vong Trung Quốc 3.3 Bài toán: Ước lượng số tỷ lệ tử vong/ lây nhiễm Trung Quốc 3.4 Bài toán: Ước lượng số ca lây nhiễm Trung Quốc 3.5 Bài toán: Ước lượng số tử vong Trung Quốc 3.6 Bài toán: Ước lượng số tử vong mới/ lây nhiễm Trung Quốc BI Các toán kiểm định I PHẦN KẾT LUẬN PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN CƠ SỞ LÝ THUYẾT I Lý thuyết ước lượng Ước lượng tham số đại lượng ngẫu nhiên 1.1 Ước lượng khoảng tin cậy * Khái niệm Để ước lượng tham số θ ĐLNN X trước hết từ đám đông ta lấy mẫu ngẫu nhiên W = (X1,X2…Xn) Tiếp đến ta xây dựng thống kê G = f(X 1, X2…Xn,θ), cho quy luật phân phối xác suất G hoàn tồn xác định (khơng phụ thuộc vào tham số θ) Với xác suất γ = - α cho trước, ta xác định cặp giá trị α 1, α2 thỏa mãn điều kiện α 1≥ ,α2≥ 0và α1 + α2 = α Vì quy luật phân phối xác suất G biết, ta tìm phân vị g 1-α1 gα2 cho: P(G > g1-α1) = – α1 P(G > gα2) = α2 Khi P(g1-α1< G < gα2) = – α1 – α2 = – α = γ Biến đổi tương đương ta có: P(θ*130 ĐLNN trung bình mẫu X´ có phân phối xấp xỉ chuẩn với tham số: E(X´ )¿ μ Var(X´ )¿ G≡U= σ n Do đó: X´− μ σ ≃N(0;1) √n Khi ta tìm phân vị Uα /2 cho: ´ σ P(|X −μ|< √ n U α / 2)=¿1-α Thay (7.17) vào (7.18) biến đổ ta Hay: P(X −ε 30 ´ Vì n1 > 30, n2 > 30 nên X ≃ N ¿) X ´ ≃ N ¿) Do ta có tiêu chuẩn kiểm đinh: U= Tùy thuộc vào đối thuyết H1 ta có toán sau: H0 μ=μ0 μ μ μ ´x−μ0 Utn= σ /√n Kết luận: Nếu utn∈ Wαthì bác bỏ H0, chấp nhận H1 Nếu utn∉ Wαthì bác bỏ H1, chấp nhận H0 PHẦN NỘI DUNG I Biểu đồ thống kê tình hình dịch bệnh quốc gia Biểu đồ Pháp 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 Số ca lây nhiễm 0 2 0 2 / / / / 1 / / 1 / 80000 Số ca tử vong 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2 / 1 / / 1 Số ca tử vong Số ca nh 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 2 / / 1 / 1 Số ca nhiễm Trung bình Sai số trung bình Trung vị Mode Độ lệch chuẩn Phương sai Sample Variance 2175930,942 Bài làm Gọi X số ca tử vong Covid -19 Trung Quốc G ọ i X ´ l s ố c a t v o n g Covid- Vì: 1- α= 0,95 19 trung  bình  Trung Quốc mẫu Gọi µ số ca tử vong Covid19 trung bình Trung Quốc tổng thể Vì n = 397 đủ lớn nên Ta xây dựng thống kê: U= Với độ tin cậy γ= − α=0,05 u =u 0,05 0,025 =1,96 Theo giả thiết, ta có n= 397 Vì n đủ lớn nên σ ≈ s'=1475,10  ε = σ u α = , , = , √ n Thay biểu thức U vào công thức, ta có:√  (X–ε Khoảng tin cậy đối xứng µ: Trong đó: Khoảng tin cậy 0.95 µ mẫu cụ thể : (3940,53 – 145,10; 3940,53 +145,10) hay (3795,43 ;4085,63 ) Kết luận: Vậy với độ tin cậy 95% ta nói số ca tử vong Trung Quốc nằm khoảng (3795,43 ca ; 4085,63 ca ) 3.3 Bài toán: Ước lượng số tỷ lệ tử vong/ lây nhiễm Trung Quốc Điều tra 397 ngày liên tiếp (từ 01/01/2020 -31/01/2021) tỷ lệ tử vong /lây nhiễm mắc Covid -19 Trung Quốc, thấy tỷ lệ tử vong/lây nhiễm trung bình 0,0462 độ lệch tiêu chuẩn mẫu điều chỉnh 0,0122 Với độ tin cậy 95% ước lượng tỷ lệ tử vong/lây nhiễm Covid-19 Trung Quốc Trung bình Sai số trung bình Trung vị Mode Độ lệch chuẩn Phương sai Bài làm Gọi X tỷ lệ tử vong/lây nhiễm Covid-19 Trung Quốc Gọi X tỷ lệ tử vong/lây nhiễm Covid-19 trung bình Trung Quốc mẫu ´ Gọi µ tỷ lệ tử vong/lây nhiễm trung bình Trung Quốc tổng thể Vì n = 397 đủ lớn nên Ta xây dựng thống kê: U= Với độ tin cậy γ= − Thay biểu thức U vào công thức, ta có: P( |X−µ|<  (X–ε Khoảng tin cậy đối xứng µ: ε= Trong đó: Vì: 1- α= 0,95   α=0,05 u =u 0,05 0,025 =1,96 Theo giả thiết, ta có n= 397 Vì n đủ lớn nên σ ≈ s' =0,0122  ε= σ 0,0122 uα = √n √397 1,96=0,0012 Khoảng tin cậy 0.95 µ mẫu cụ thể : (0,0462 – 0,0012; 0,0462 +0,0012) hay (0,045 ; 0,047 ) Kết luận: Vậy với độ tin cậy 95% ta nói số tỷ lệ tử vong/lây nhiễm Trung Quốc nằm khoảng (0,045 ; 0,047 ) 3.4 Bài toán: Ước lượng số ca lây nhiễm Trung Quốc Điều tra 397 ngày liên tiếp (từ 01/01/2020 -31/01/2021) số ca lây nhiễm Covid -19 ngày Trung Quốc thấy số ca lây nhiễm trung bình 254,18 ca độ lệch tiêu chuẩn mẫu điều chỉnh 973,37 ca Với độ tin cậy 95% ước lượng số ca lây nhiễm Covid-19 Trung Quốc Trung bình Sai số trung bình Trung vị Mode Độ lệch chuẩn Phương sai Bài làm Gọi X số ca lây nhiễm COVID-19 Trung Quốc Gọi X số ca lây nhiễm COVID-19 trung bình Trung Quốc mẫu Gọi µ số ca lây nhiễm COVID-19 trung bình Trung Quốc đám đơng Vì n = 397 đủ lớn nên Ta xây dựng thống kê: U= Với độ tin cậy γ= − Thay biểu thức U vào cơng thức, ta có: P( |X−µ|<  ´ (X– ´ ´ Khoảng tin cậy đối xứng µ: ( X −ε ; X + ε ) Trong đó: ε = Vì: 1- α= 0,95  α=0,05 σ √ n2 u α  u =u 0,052 =1,96 0,025 Theo giả thiết, ta có n= 397 Vì n đủ lớn nên σ ≈ s'=973,37  ε= σ 973,37 uα = 1,96=95,75 √n √397 Khoảng tin cậy 0.95 µ mẫu cụ thể : (254,18 – 95,75; 254,18 + 95,75) hay (158,43; 349,93) Kết luận: Vậy với độ tin cậy 95% ta nói số lây nhiễm Trung Quốc nằm khoảng (158,43 ca; 349,93 ca) 3.5 Bài toán: Ước lượng số tử vong Trung Quốc Điều tra 397 ngày liên tiếp (từ 01/01/2020 -31/01/2021) số ca tử vong ngày mắc Covid -19 Trung Quốc, thấy số ca tử vong trung bình 12,15 ca độ lệch tiêu chuẩn mẫu điều chỉnh 69,70 ca Với độ tin cậy 95% ước lượng số ca từ vong mắc Covid-19 Trung Quốc Trung bình Sai số trung bình Trung vị Mode Độ lệch chuẩn Phương sai Bài làm Gọi X số ca tử vong COVID-19 Trung Quốc Gọi X số ca tử vong COVID-19 trung bình Trung Quốc mẫu Gọi µ số ca tử vong COVID-19 trung bình Trung Quốc đám đơng Vì n = 397 đủ lớn nên Ta xây dựng thống kê: U= Với độ tin cậy γ= − Thay biểu thức U vào cơng thức, ta có: ´ P( |X−µ|< (X´–ε uα } Với α=0.05 uα=u0,05 Vậy ta có f − p0 utn= √ utn ∈W α => có sở bác bỏ H0 Vậy với mức ý nghĩa 5%, kết luận tỷ lệ tử vong Pháp cao so với Việt Nam Bài toán kiểm định 2: Tỷ lệ tử vong Pháp so với Trung Quốc Trong 397 ngày ( từ 01/04/2020-31/01/2021 ) thấy tỷ lệ số ca tử vong số ca lây nhiễm Pháp 0,02418 (n=3124462, nA=75566) Trong 397 ngày đó, Trung Quốc có tỷ lệ số ca tử vong số ca lây nhiễm 0,04947 (n=1564388, nA=31626828) Với mức ý nghĩa 5% kết luận tỷ lệ tử vong Pháp cao so với Trung Quốc hay không ? Bài làm Gọi: f tỷ lệ tử vong mẫu p tỷ lệ tử vong đám đơng Vì n lớn nên f ≃ N ( p; pq ) n Với mức ý nghĩa α = 0,05 ta cần kiểm định: { H0 : p=p0=0,04947 H : p> p0 Xây dựng tiêu chuẩn kiểm định: Nếu H0 U ≃ N (0 ; 1) Ta tìm giá trị phân vị uα cho: P (U >uα )=α Vì α bé nên theo nguyên lý xác suất nhỏ ta có miền bác Với α=0.05 uα=u0,05 =1,65 Vậy ta có utn= f − p0 √ n =√ p0 q0 utn ∉W α => chưa có sở bác bỏ H0 Vậy với mức ý nghĩa 5% kết luận tỷ lệ tử vong Pháp cao so với Trung Quốc Bài toán kiểm định 3: Tỷ lệ tử vong Pháp so với giới Trong 397 ngày (từ 01/04/2020 -31/01/2021) thấy tỷ lệ số ca tử vong số ca lây nhiễm Pháp 0,2418 (n=3124462, nA=75566) Trong 397 ngày đó, giời, tỷ lệ số ca tử vong số ca lây nhiễm 0,1809 (n=102.254.752, nA= 2.216.986) Với mức ý nghĩa 5%, kết luận tỷ lệ tử vong Pháp cao so với giới hay không? Bài làm Gọi: f tỷ lệ tử vong mẫu p tỷ lệ tử vong đám đơng Vì n lớn nên f ≃ N ( p; pq ) n Với mức ý nghĩa α = 0,05 ta cần kiểm định: { H0 : p=p0=0,1809 H : p> p0 Xây dựng tiêu chuẩn kiểm định: Nếu H0 U ≃ N (0 ; 1) Ta tìm giá trị phân vị uα cho: P (U >uα )=α Vì α bé nên theo nguyên lý xác suất nhỏ ta có miền bác Với α=0.05 uα=u0,05 =1,65 Vậy ta có utn= f − p0 √ n p0 q0 utn ∈W α => Có sở bác bỏ H0 Vậy với mức ý nghĩa 5%, kết luận tỷ lệ tử vong Pháp cao so với giới = √ PHẦN KẾT LUẬN ... MỞ ĐẦU PHẦN CƠ SỞ LÝ THUYẾT I Lý thuyết ước lượng II Lý thuyết kiểm định PHẦN NỘI DUNG Biểu đồ thống kê tình hình dịch bệnh quốc gia II Các toán ước lượng Bài toán: Ước lượng dịch Covid- 19 Pháp. .. nhiễm Covid- 19 Trung Quốc Trung bình Sai số trung bình Trung vị Mode Độ lệch chuẩn Phương sai Bài làm Gọi X số ca lây nhiễm Covid- 19 Trung Quốc Gọi X´ số ca lây nhiễm Covid- 19 trung bình Trung Quốc. .. bình Trung vị Mode Độ lệch chuẩn Phương sai Bài làm Gọi X số ca nhiễm Covid- 19 Việt Nam Gọi X´ số ca lây nhiễm Covid- 19 trung bình Việt Nam mẫu Gọi µ số ca lây nhiễm Covid- 19 trung bình Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: THẢO LUẬN HP lý THUYẾT xác XUẤT và THỐNG kê TOÁN đề tài khảo sát về tình hình dịch bệnh covid 19 ở pháp sau đó so sánh với việt nam và trung quốc , THẢO LUẬN HP lý THUYẾT xác XUẤT và THỐNG kê TOÁN đề tài khảo sát về tình hình dịch bệnh covid 19 ở pháp sau đó so sánh với việt nam và trung quốc