0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 58: XETON ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 58: XETON ppsx

... phần vừa học cách cho lớp làm tập II Tính chất hoá học R - CHO tham gia loại phản ứng gì? Từ  tính chất hóa học chung andehit? Hoạt động Phản ứng cộng a) Phản ứng cộng H2 (khử andehit): R - CH = ... thành PTTQ - Tác nhân oxi hóa - Dung dịch AgNO3/NH3 +1 +3 R - CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  RCOOH + to 2Ag + NH4NO3 ddNH3 hay R - C = O + Ag2O o R - C = O + t 2Ag H OH Phản ứng tráng gương dùng ... nhóm >CO liên kết với nguyên tử cacbon - GV cho công thức sau: HS cho biêt hợp chất anđehit, xeton? HCHO CH3CHO C6H5CHO C2H5OH CH2=CH-CHO CH3-CO-CH3 - GV ghi nhận câu tră lời HS b) Cấu trúc...
 • 8
 • 3,337
 • 2
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG doc

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG doc

... C=O O-H nguyên tủ H linh đông GV Cho HS quan sát mô hình phân tử axit Tính chất vật lý axetic - Đều chất lỏng chất rắn HS Rút đặc - chất đầu dãy tan vô hạn điểm nước Hoạt động 5: - Ts0 cao rượu ... CH3COOH axit axetic quốc tế số axit C2H5COOH axit propionic đơn giản HCOOH axit (CH3)2CHCOOH axit iso-butiric metanoic CH3COOH CH3CH2CH2COOH axit n-butiric axit b Tên quốc tế etanoic C2H5COOH axit ... cứu dựa vào cấu tạo a) Axit no, đơn chức, mạch hở gốc HC phân loại CnH2n +1COOH axit CH3COOH n ≥ HCOOH, b) Axit không no, đơn chức, mạch hở R- COOH CH2=CH-COOH c) Axit thơm, đơn chức R-C6H4-COOH...
 • 8
 • 3,518
 • 15
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG ppsx

... Phản ứng cộng vào gốc không no CH3CH=CHCOOH + Br2  Hoạt động 4: CH3CHBr-CHBr-COOH ’ HS viết phương trình phản ứng V Điều chế ứng dụng Điều chế a) Trong PTN - Oxi hóa hiđrocacbon - từ dẫn suất R-X ... SGK  5/2O2 tóm tắt ứng dụng 2CH3COOH + H2O ứng dụng GV: vai trò quan trọng axit cacboxylic công a Axit axetic b Axit panmitic n-C15H31COOH Axit stearic n-C17H35COOH nghiệp có tính độc hại người ... hở, không phân nhánh nên n = n =  C3H5O2  Loại! n =  C6H10O4  HOOC-(CH2)4-COOH II Bài (35’) IV Tính chất hóa học Hoạt động 1: O R (?) Nhận xét cấu tạo ’ Tính axit phân tử axit? C O H a Đổi...
 • 10
 • 2,350
 • 18
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 62: LUYỆN TẬP ANĐÊHIT – XETON – AXITCACBOXYLIC ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 62: LUYỆN TẬP ANĐÊHIT – XETON – AXITCACBOXYLIC ppsx

... Axit R- CO- R R- COOH chung Tính - Tính oxi hóa Tác - Tính axit chất dụng với hiđro - Tác dụng với ancol - Anđehit bị oxi hóa tạo este thành axits tương ứng Hoạt động Làm tập vận dụng - Làm tập ... 500oC + CH2 = CH - CH3 + Cl2 CH2 = CH - CH2Cl + HCl askt + CH3 - CH2 - CH3 + Cl2 CH3 - CH - CH3 + HCl Cl (SPC) CH3 - CH2 - CH2 + HCl (SPP) Cl Cu + CH3 - CH - CH3 + O2 o t H 2O CH3 - C - CH3 + OH O ... tập SGK - GV cho tập nâng cao 1 - Hãy viết phơng trình phản ứng thực chuỗi biến hóa sau: +H2 +Cl2 C2H4 +NaOH A Ni, to askt E F to CuO +Ag2O to ddNH3, to B C2H5OH C D NaOH G to, CaO - lập Thiết...
 • 6
 • 2,350
 • 15
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 63: BÀI THỰC HÀNH 7 TÍNH CHẤT CỦA ANĐEHIT VÀ AXIT CACBOXYLIC pps

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 63: BÀI THỰC HÀNH 7 TÍNH CHẤT CỦA ANĐEHIT VÀ AXIT CACBOXYLIC pps

... Hoạt động Học sinh viết tường trình thí nghiệm thực hành BÀI THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA ANĐEHIT VÀ AXIT CACBOXYLIC Tên………………………………… Lớp ……… Thí nghiệm Phản ứng tráng bạc HCHO - Cách tiến hành - Hiện ... giải thích tượng thí nghiệm PTPƯ Hoạt động Thí nghiệm Phản ứng đặc trưng anđehit axit cacboxylic HS thực thí nghiệm nhận biết chất hữu GV Quan sát giúp đỡ HS làm thí nghiệm HS Ghi chép lại tượng ... 1 Dụng cụ thí nghiệm Hoá chất Học sinh ôn tập kiến thức liên quan C TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Hoạt động Thí nghiệm Phản ứng tráng bạc HCHO HS thực thí nghiệm GV Quan sát giúp đỡ HS làm...
 • 4
 • 3,555
 • 14
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 51 dẫn xuất halogel của hiđrocacbon doc

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 51 dẫn xuất halogel của hiđrocacbon doc

... tử halogen dẫn gồm xuất a) Theo gốc hiđrocacbon hai b) Theo tên dẫn xuất halogen phần: c) Theo bậc C để phân loại bậc + Gốc hiđrocacbon dẫn xuất halogen + Dẫn xuất halogen Tại dẫn xuất halogen ... HX CH2-CH-CH2-CH3 H Br H KOH, ancol,t CH3-CH=CH-CH3 (chinh) -HBr CH2=CH-CH2-CH3 (phu) Qui tắc Zai-xép: Khi tách HX khỏi dẫn xuất hal, nguyên tử hal X ưu tiên tách với H nguyên tử C bậc cao bên ... mức độ không đáng kể: Hoạt động GV mô tả thí nghiệm giải thích Br + H3C-C-CH H 3C-C-CH + Br (1) CH CH Cacbocation sinh kết hợp với OH tạo thành ancol: + H3C-C-CH3 CH3 OH + OH H3C-C-CH3 (2) CH Giai...
 • 14
 • 3,563
 • 31
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 53, 54: ANCOL docx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 53, 54: ANCOL docx

... Hoạt động 11 tạo thành phức màu xanh da trời GV làm thí nghiệm, HS CH2-OH HO-CH2 CH -OH+ HO-Cu-OH+ HO-CH CH2-OH HO-CH2 quan sát, phân tích, rút CH2-OH HO-CH2 CH -O Cu O-CH + 2HOH CH2-OH HO-CH2 tính ... giải vấn đề theo bước: .O -H O -H O -H H H H .O -H O -H O O -H -H O -H O -H R R R R H R b) Ảnh hưởng liên kết hiđro  So sánh phân cực đến tính chất vật lí nhóm C-O-H ancol phân tử H9.2/SGK nước ... đặc III- TÍNH CHẤT HOÁ HỌC điểm cấu tạo phân tử Cấu tạo phân tử ancol: ancol, từ HS vận dụng để suy tính + - + chất hoá học ancol C C O H Do phân cực liên kết C-O O-H , phản ứng hoá học chủ...
 • 12
 • 5,952
 • 50
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 55 PHENOL doc

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 55 PHENOL doc

... thời hướng dẫn cách gọi tên monophenol OH OH OH OH CH3 C H3 C H3 phenol o-crezol m-crezol p-crezol - Những phenol mà phân tử có chứa nhiều nhóm OH thuộc loại poliphenol OH OH OH OH OH OH Hoạt động ... B phenol lại tan hết? - phenol tan nước nhiệt - Tính axit phenol mạnh tới độ thường mức độ nào? - Phenol có tính axit yếu, ye3éu GV làm thí nghiệm sục khí CO2 axit H2CO3.ở nhiệt độ vào natriphenolat ... lợi ích độc hại phenol CH2=CHCH3 C6H6 H3PO4 O2, kk C6H5CH(CH3)2 C6H5C(CH3) O H O- H + C6H5OH + CH3-C-CH3 O Ngoài tách từ nhựa than đá 2.ứng dụng SGK IV- Củng cố học Bài tập nhà từ 1- 5/ SGK ...
 • 8
 • 4,482
 • 30
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 56 LUYỆN TẬP: DẪN XUẤT HALOGEN, ANCOL, PHENOL ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 56 LUYỆN TẬP: DẪN XUẤT HALOGEN, ANCOL, PHENOL ppsx

... III -Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động GV & Nội dung HS Hoạt động I - KIẾN THỨC CẦN GV treo bảng tổng kết NHỚ kiến thức cần Xem bảng tổng kết nhớ đặt câu hỏi: SGK - Theo bảng tổng kết dẫn xuất ... Hoạt động Trở lại bảng tổng kết để củng cố toàn chương, Từ cấu trúc suy tính chất hoá học dẫn xuất hal, ancol, phenol ... hỏi: SGK - Theo bảng tổng kết dẫn xuất hal, ancol, phenol hệ thống hoá theo dàn ý nào? - Nhìn vào bảng tổng kết trình bày cấu trúc, tính chất hoá học ứng dụng propanol Hoạt động Rèn cách từ cấu...
 • 5
 • 3,344
 • 26
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 57 BÀI THỰC HÀNH SỐ 6 pptx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 57 BÀI THỰC HÀNH SỐ 6 pptx

... Trừơng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô chia sẻ ngân hàng câu hỏi , giáo án , kinh nghiệm ng nghim ng hỳt nh gt ốn cn ... thnh cacvs nhúm thc hnh nh Trừơng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô chia sẻ ngân hàng câu hỏi , giáo án , kinh nghiệm Thớ nghim 1: Thu phõn dn xut ... hin kt ta trng Gii thớch Trừơng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô chia sẻ ngân hàng câu hỏi , giáo án , kinh nghiệm ...
 • 4
 • 6,382
 • 151
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 46 BENZEN VÀ ANKYLBENZEN ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 46 BENZEN VÀ ANKYLBENZEN ppsx

... tiếp vào vòng benzen O2 N-O-H + + + H O2 N-O-H + O=N=O H Hoạt động + + N O O + H H-O-H H + O2 N-O-H NO2 + NO2 + + H GV trình bày chế vòng benzen Phản ứng cộng HS viết chế cho - Benzen ankylbenzen ... CH3 Br + - H Br HS Br o-bromtoluen p-bromtoluen Nếu không dùng Fe mà chiếu sáng Br cho H nhánh: CH2-H CH2-Br + Br2 As + H-Br Benzyl bromua Chú ý: Nhóm C6H5CH 2- gọi nhóm benzyl, nhóm C6H 5- gọi nhóm ... O N O2 o-nitrotoluen p-nitrotoluen c) Qui tắc vòng benzen (SGK) X X Y X (I) + + Y X Y (II) Y Hướng Hoạt động (I) X: -OH, -NH2, - OCH3…phản ứng dễ benzen GV dùng sơ Hướng (II) X: -NO2, -COOH,...
 • 11
 • 4,733
 • 42
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao Bài 47 STIREN VÀ NAPHTALEN pot

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao Bài 47 STIREN VÀ NAPHTALEN pot

... anken Tính chất hoá học HS nhận xét a) Phản ứng cộng cấu tạo stiren từ - Hal, hiđrohalogenua cộng vào dự đoán tính nhóm vinyl stiren tương tự chất hoá học cộng vào anken stiren C6H5-CH=CH2 đề ... Hoạt động gia đình GV gợi ý để - Poli (Butađien -stiren) gọi HS viết hai cao su buna-s, có độ bền học cao pt trùng hợp cao su buna đồng trùng hợp, II- NAPHTALEN nêu nhận xét Tính chất vật lí cấu tạo ... vật lí stiren - Khi đun nóng stiren với dung dịch Yêu KMnO4 axit hoá thu axit cầu HS viết benzoic  Stiren có chứa vòng CTCT có benzen có chứa nhóm công thức phân tử C8H8 có chứa vòng - Stiren...
 • 10
 • 3,054
 • 14
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 48 NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN pot

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 48 NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN pot

... II - Chuẩn bị  Mẫu dầu mỏ số sản phẩm từ dầu mỏ III -Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động Nội dung GV & HS A- DẦU MỎ I - TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ THÀNH ... động 87% C, 1 1- 14%H, 0.0 1-7 %S, HS nghiên cứu bảng 0,0 1-7 %O, 0,0 1-2 %N, 8.2 SGK để kim loại nặng vào khoảng biết sản phẩm trình chưng cất phần triệu đến phần vạn dầu mỏ áp suát II - CHƯNG CẤT DẦU ... Phân đoạn sôi nhiệt độ < 1800C chưng cất tiếp áp suất cao: + C1-C2, C3-C4 dùng làm nhiên liệu khí khí hoá Hoạt động lỏng HS tìm hiểu SGK + C5-C6 ete, dầu hoả rút sản phẩm.HS dùng làm dung môi liên...
 • 7
 • 5,359
 • 54
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 49: LUYỆN TẬP SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA HIDROCACBON THƠM VỚI HIDROCACBON NO VÀ KHÔNG NO doc

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 49: LUYỆN TẬP SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA HIDROCACBON THƠM VỚI HIDROCACBON NO VÀ KHÔNG NO doc

... sau : a-Toluen,hept-en heptan tương tự với brôm vị trí ortho , para b-Etylbenzen , vinylbenzen vàvinylaxetilen -Giải - a- Dùng dd KMnO4 -Giáo viên: -Hept-en làm ... crăckinh không? Tại sao?Cho ví dụ Trả lời: không ( dựa vào khái niệm SGK giải thích) Nội dung luyện tập : A.KIẾN THỨC CẦN NHỚ Hoạt động thầy Hoạt động trò Hidrocacbon Hidrocacbon Hid Đặc thơm no khô ... thích ) dịch KMnO4 b- Dùng dung dịch KMnO4 (giáo viên hướng dẫn) -Vinylbenzen vinylaxetilen làm màu dd KMnO4 điều b- (Học sinh làm theo hướng dẫn giáo viên) -5 /198 Dầu...
 • 14
 • 3,032
 • 46
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 50: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA MỘT VÀI HIDROCACBON KHÔNG NO VÀ HIDROCACBON THƠM pps

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 50: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA MỘT VÀI HIDROCACBON KHÔNG NO VÀ HIDROCACBON THƠM pps

... Trừơng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô chia sẻ ngân hàng câu hỏi , giáo án , kinh nghiệm 1-Tờn hc sinh : Lp: 2-Tờn bi thc hnh: 3-Ni dung tng trỡnh: ... Trừơng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô chia sẻ ngân hàng câu hỏi , giáo án , kinh nghiệm axetilen vo dungdch c- Cho ht mu t KMnO4 ,dung dch mt ... THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô chia sẻ ngân hàng câu hỏi , giáo án , kinh nghiệm Hot ng nhúm , thớ nghim thc hnh, tho lun , nờu II-CHUN B :...
 • 8
 • 12,898
 • 84

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài mở đầu về hợp chất hữu cơgiáo án hóa học lớp 12 nâng caogiáo án hóa học lớp 10 nâng cao trọn bộgiáo án hóa học lớp 10 nâng caogiáo án hình học lớp 11 nâng caosách giáo khoa hóa học lớp 11 nâng caoBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018đề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP