0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 HỌC KÌ 1

giáo án đại số lớp 7 học kì I

giáo án đại số lớp 7 học I

... dụng gi i b i tập chưa tốt.14 GIÁO ÁN Đ I SỐ 7 HKIB I 1M i câu đúng 0 ,75 i mBAI2: m i câu đúng 0,5 i mb i 3 dúng 1,5 i mb i 4 câu a đúng 0 ,75 i m Tổ duyệtcâu b đúng 1 i mb i 5 đúng ... hệ số tỉ lệ và giá trị tương ứng của đ i lượng kia.B. CHUẨN BỊ .Bảng phụ ghi ?3C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. I. Tổ chức II. Kiểm tra. GV gi i thiệu n i dung chương II.III. B i m i 1 2 3Gv cho ... hai đ i lượng tỷ lệ thuận.4. Làm b i tập 2;3;4;5;6 ;7 trang 53 (SGK).IV. RÚT KINH NGHIỆM . Học sinh nắm được định nghĩa, tính chấtSong vận dụng gi i b i tập chưa tốt.50 GIÁO ÁN Đ I SỐ 7 HKITuần...
 • 68
 • 3,273
 • 15
Giao an Dai so lop 8 Cuc Chuan tu tiet 60 den het nam hoc theo mau moi nhat cua Bo GD & DT

Giao an Dai so lop 8 Cuc Chuan tu tiet 60 den het nam hoc theo mau moi nhat cua Bo GD & DT

... bÊt Pt là: x < 0//////////////////////////////)0b. Ta có : 41 18 x < 13 ⇔ 8 - 11x < 52 ⇔ -11x < 52 - 8 ⇔ - 11x < 44 ⇔ x > - 4Vậy nghiệm của bất Pt là : x > - 4 //////////////////////////////)0(///////////////////////-4|c. ... - 8 < 0 ⇔ -4x < 8 ( Chuyển -8 sang vế phải và đổi dấu ) ⇔ -4x : (- 4) > 8 : (- 4) ( Chia hai vế cho - 4 và đổi chiều) ⇔ x > - 2 VËy tËp nghiƯm cđa bÊt phơng trình là: {x | x > ... bất phơng trình -2x > 23Ta cã : -2x > 23 ⇔ x > 23 + 2 ⇔⇔ 3(x - 1) < 2(x - 4) ⇔ 3x - 3 < 2x - 8 ⇔ 3x - 2x < -8 + 3 ⇔ x < -5VËy nghiệm của bất Pt là: x < -5 //////////////////////////////)0(///////////////////////-4|//////-5d....
 • 30
 • 1,512
 • 14
Giao an dai so lop 8

Giao an dai so lop 8

... bài 13 (sgk)Tìm x biết:(12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-16x) = 81 ⇔ (48x2 - 12x - 20x +5) ( 3x + 48x2 - 7 + 112x = 8183 x - 2 = 8183 x = 83 ⇔ x = 14) Chữa bài 14 *Gọi cỏc số cần tỡm là: ... ý.Tính nhanha). 342 + 662 + 68. 66 ;b). 742 + 242 - 48. 74 Tính giá trị của biểu thức:a) x2 + 4x + 4 Tại x = 98 b) x3 + 3x2 + 3x + 1 Tại x =99- GV: Em nào hãy nêu cách tính nhanh các ... (C + D) = AC + AD + BC + BDE-BT - Hướng dẫn về nhà. - HS: Làm các bài tập 8, 9 / trang 8 (sgk). bài tập 8, 9,10 / trang (sbt)HD: BT9: Tính tích (x - y) (x4 + xy + y2) rồi đơn giản biểu thức...
 • 99
 • 2,014
 • 3
giáo án đại số lớp 8 (hot)co chinh sua

giáo án đại số lớp 8 (hot)co chinh sua

... SBT. Tiãút 38, 39 kiãøm tra toaïn hoüc kyì ITiãút 38, 39. Kiãøm tra män toaïn hoüc kyì I.Tiãút 38/ 18. ÄN TÁÛP ÂẢI SÄÚ. (Tiãút 1) . Ngy soản 28/ 12 A. Mủc tiãu:- Än táûp cạc phẹp tênh nhán, chia ... váún âãư (5 ph)GV: Nhàõc laûi qui tàõc nhán 2 phán säú. Nãu cäng thỉïc täøng quạt?Thỉûc hiãûn phẹp nhán: 5 8 .65dbcadcba...=BT: 5 8 .65 = 34Hoảt õọỹng 2:1.Qui từc (20 ... ph)BT?1.óử baỡi treo ồớ baớng phuỷ.Haợy rụt gn cạc phán thỉïc?GV giåïi thiãûu:Viãûc cạc em vỉìa laìm chênh laì nhán 2 phán thæïc.Váûy muäún nhán 2 phán thæïc ta laìm nhæ thãú naìo?CT: DBCADCBA...=...
 • 25
 • 918
 • 5
Giao an dai so lop 8- chuong 2

Giao an dai so lop 8- chuong 2

... chỗ-Vì bài toán liên 2 HS lên bảngTrả lời miệng. 2 HS lên bảng.Bài 51: Làm phép tínhb. 2 22 22 22 22 44 2) .2) (2( 8 2 )2) (2( . )2( )2( 4444 )2) (2( 22 :) )2( 1 )2( 1() 2 1 2 1(:)441441(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=+=+++=++++=+++++Bài ... nnnn111)1(1=Bài 29 /50 sgk: Làm tính trừ PTa.xyyxxyxxxyxxyxx13331714317314 2 222 ==+=Bài 30/50: Thực hiện phép tínhb.31)1(31331 23 11 )23 (11 23 1+ 2 2 2 2 2 244 2 24 2 2 24 2 ===+=+++=+xxxxxxxxxxxxxxxxBài ... 2 2 2 2 2 2 2 2x y z xyx y z xz+ − +− + += 2 2 2 2( )( )x y zx z y+ −+ −=( )( )( )( )x y z z y z x y zx y z x z y x z y+ − + + + −=+ + + − + −b) 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2(...
 • 62
 • 1,371
 • 9
giáo án đại số lớp 8 trọn bộ

giáo án đại số lớp 8 trọn bộ

... bài tập làm bài tập 53- 58 SBT chuẩn bịtiết sau ôn tập tiếp theoNg y . tháng . n m20 08 Giáo viên: Lê Thị Tuyết Tr ờng PTDT Nội Trú Ngọc Lặc 38 Giáo án đại số lớp 8 I . Mục tiêu : + Rèn ... x10: (-x 8 ) = x10 : x 8 = x2 b, (-x5) : (-x3) = (- x2)= x2 c, (-y)5 : (-y)4 = -y Giáo viên: Lê Thị Tuyết Tr ờng PTDT Nội Trú Ngọc Lặc 30 Giáo án đại số lớp 8 dụng vào để ... để ghi 1 số bài tập , phiếu học tập. Giáo viên: Lê Thị Tuyết Tr ờng PTDT Nội Trú Ngọc Lặc 14 Giáo án đại số lớp 8 + HS nêu các quy tắc nhân chia đơn đa thức?Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ?*Khi...
 • 135
 • 1,580
 • 22
Giáo án đại số lớp 8 học kì I

Giáo án đại số lớp 8 học I

... GI I THIỆU SƠ LƯC VỀ CHƯƠNG II -Giáo viên gi i thiệu sơ lượtvề chương II.- học sinh nghe.HOẠT ĐỘNG 2. ĐỊNH NGHĨA- Thế nào là phân số, phân số được viết dư i dạng như thế nào?- Giáo viên ... 33Trang 11 Ngày soạn : 21/10CHƯƠNG II : PHÂN THỨC Đ I SỐTIẾT 22 : PHÂN THỨC Đ I SỐ I. MỤC TIÊU:* Kiến thức: Học sinh biết thế nào là phân thức đ i số * Kó năng:- Rèn kó năng nhân đa thức ... ghi b i và g i hai học sinh lên bảng thực hiện.- GV lưu ý cho HS về quy tắcdấu ngoặc.- Cho học sinh làm b i 48b,48c theo nhóm. Giáo viên chocác nhóm trình bày. - Giáo viên chốt l i (treo...
 • 77
 • 2,021
 • 1
Giáo án Đại Số lớp 8: ÔN TẬP HỌC KÌ I (TIẾT 2) ppt

Giáo án Đại Số lớp 8: ÔN TẬP HỌC I (TIẾT 2) ppt

... l i các dạng b i tập đã chữa. - BTVN: 58,59 sbt. - Chuẩn bị giờ sau kiểm tra HK 90 phút. ÔN TẬP HỌC KÌ I (TIẾT 2) I. MỤC TIÊU - Củng cố và khắc sâu kiến thức trong học kỳ I - Gi i ... b i tập dang tìm i u kiện xác định, rút gọn, tính giá trị - Rèn kĩ năng làm b i tập vận dụng II. CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, thước HS : Thước kẻ; Ôn l i kiến thức cơ bản chương I, chương II ... chương I, chương II III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Kiểm tra b i cũ (5 phút) GV: 1. Gi i b i tập 79b/33 sgk? 2. Tìm x biết 4x2 -3x = 0 (1) HS...
 • 6
 • 600
 • 1
Giáo án Đại Số lớp 8: ÔN TẬP HỌC KÌ I (TIẾT 1) pdf

Giáo án Đại Số lớp 8: ÔN TẬP HỌC I (TIẾT 1) pdf

... II - BTVN: 78, 79 sgk. ÔN TẬP HỌC KÌ I (TIẾT 1) I. MỤC TIÊU - Hệ thống kiến thức cơ bản trong học kỳ I - Ôn l i lí thuyết và b i tập dạng cơ bản - Rèn kĩ năng làm b i tập vận ... HS II. CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, thước HS : Thước kẻ; Ôn l i kiến thức cơ bản chương I, chương II . III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Kiểm tra b i cũ ... yêu cầu HS nhắc l i kiến thức chương II và yêu cầu HS xem l i ở tiết 34 Chốt l i lý thuyết cơ bản học kỳ I . ương II HS: * t/c cơ bản của phân thức : -t/c giao hoán - t/c kết hợp...
 • 7
 • 619
 • 1
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 9 HỌC KÌ 1

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 9 HỌC 1

... 16 15 256225256225==b.) 10 0 14 10 000 19 6 10 000 19 6 0 19 6 ,0 ===2 - Quy tắc chia 2 căn bậc hai (SGK/ 17 )VD 2 ( SGK/ 17 )HS hoạt động cá nhân để làm ?3?3: Tính. a.) 9 11 1 99 9 11 1 99 9=== ... bày.a/ So sánh 3 3 và 12 Ta có : 23 3 3 .3 9. 3 27= = =Mà 27 12 > nên : 3 3 27>c/. So sánh 1 51 3 và 1 1505Ta có : 22 1 1 1 17 51 . 51 . 51 3 3 9 3 1 1 1 . 15 0 .15 0 .15 0 65 5 ... )2 1 /600 1 3/27ab−540 11 /c503/d 98 5/e* Bài 48:( ) ( )22 1 6 6 6/600 10 .6 60 10 0.6 1 3 3 1 33 1 1/27 3 3 9 ab= = =− −−= = 90 16 5540 16 56540 11 .5.3.3.2540540 .11 540.540540 .11 540 11 /22=====c 10 6506.5503.2.550 15 05050.350.5050.3503/2======d 14 10 98 10 .7 98 10 .7 98 490 98 .98 98 .5 98 5/2=====eD....
 • 136
 • 3,472
 • 0
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 9 HỌC KÌ 2

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 9 HỌC 2

... (sgk/30)?4x -3 -2 -1 0 1 2 3y= 2 2x 2 9 2 210 2 1 2 2 9 x -3 -2 -1 0 1 2 3y=- 2 2x- 2 9 -2 - 2 10- 2 1 -2 - 2 9 HĐ4. CỦNG CỐ 1. HS nhắc lại t/c của hàm số y = ax 2 ( a≠0) . 2. HS nhắc ... tháng 02 năm 20 14 Lê Đình ThànhNgày soạn : 13/ 02/ 20 14 Ngy dy: 18/ 02/ 20 14GV: Lê Huy Đông Tr ờng THCS Yên Cát16 Giáo án Đại Số 9 Năm Học 20 13 20 14Tun 25 Tit 49 2 TH CA HM SỐ y = ax 2 ... Cát 19 Giáo án Đại Số 9 Năm Học 20 13 20 14nh- HS thc hành vẽ và trình bày hình vẽ- HS các nhóm nhận xét - HS tính các giá trị y = 2 1x 2 21 2 01 2 2y = x 2 4 1 0 1 4y = 2x 2 8 2 0 2 8-8...
 • 64
 • 3,712
 • 0
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 HỌC KÌ 1

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 HỌC 1

... Huy Đông 24 Giáo án Đại Số 8 năm học 2 012 - 2 013 Điều chỉnh:Duyệt của BGHNgày tháng 10 năm 2 012 Lê Đình Thành Ngày soạn 11 :/ 10 / 2 012 Ngày dạy: 8B: 15 / 10 / 2 012 Tun 9Tit 13 Đ9. PHN TCH ... BT 16 /11 dưới dạng trắc nghiệm (tìm đáp số đúng); BT 18 / 11 (SGK)HS làm bài theo hng dnTrờng thcs tt yên cát GV Lê Huy Đông 8 2 2 1 1( )2 4x x x = + Giáo án Đại Số 8 năm học 2 012 - 2 013 HĐ ... 2 1 1( )( )2 2 1 1 1 4 2 2 1 4x y x yx xy xy yx xy y+ += + + += + + Giáo án Đại Số 8 năm học 2 012 - 2 013 a) (a +1) 2 = a2+2a +1 b) x2 +4x+4 = (x+2)2c) 51 2 = (50 +1) 2= 2500 +10 0 +1= ...
 • 82
 • 691
 • 0
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 HỌC KÌ 2

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 HỌC 2

... của BGHNgày 14 thỏng 02 nm 20 14 22 Giáo án Đại Số 8 năm häc 20 13 - 20 14Lê Đình Thành Ngày soạn : 20 / 02/ 20 14 Ngày dạy: 8A: 24 / 02/ 20 14Tuần 26 8B: 26 / 02/ 20 14Tit 52 Đ7 GII BI TON BNG CCH ... = {- 20 }iu chnh: 18 Giáo án Đại Số 8 năm học 20 13 - 20 14Duyt ca BGHNgày 07 tháng 02 năm 20 14Lê Đình Thành Ngày soạn : 13/ 02/ 20 14 Ngày dạy: 8A: 17/ 02/ 20 14Tuần 25 8B: 19/ 02/ 20 14Tit ... +=− (2) - ĐKXĐ của PT là: x ≠0 ; x ≠ 2. (2)2( 2) ( 2) (2 3) 2 ( 2) 2 ( 2) x x x xx x x x+ − +=− −⇔ 2( x +2) (x- 2) = x(2x + 3)⇔2x 2 - 8 = 2x 2 + 3x⇔3x = -8 ⇔ x = - 8 3. Ta...
 • 63
 • 1,656
 • 0
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 7 HỌC KÌ 1

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 7 HỌC 1

... 5335 21 5,3 1, 2==GV: Lê Huy Đông Tr ờng THCS Yên Cát 14 Giáo án Đại Số 7 - Năm Học 2 011 2 012 Vậy không lập thành tỉ lệ thức.c, 7 3 15 196 51 19 ,15 51, 6== 6, 51: 15 ,19 3: 7= 6, 51 3 15 ,19 7 ... Đại Số 7 - Năm Học 2 011 2 012 Lờ ỡnh ThnhGV: Lê Huy Đông Tr ờng THCS Yên Cát 13 Giáo án Đại Số 7 - Năm Học 2 011 2 012 Ngy son: 7 /10 /2 011 Ngy dy: 14 /10 /2 011 Tiết 11 luyện tậpI. Mục tiêu- ... 10 nm 2 011 GV: Lê Huy ụng Tr ng THCS Yờn Cỏt 17 Giáo án Đại Số 7 - Năm Học 2 011 2 012 Lờ ỡnh Thnh GV: Lê Huy Đông Tr ờng THCS Yên Cát 18 Giỏo ỏn Đại Số 7 - Năm Học 2 011 2 012 Ngày soạn: 14 ...
 • 79
 • 679
 • 0
Giáo án đại số lớp 8 năm học 2014 - 2015 bộ FULL

Giáo án đại số lớp 8 năm học 2014 - 2015 bộ FULL

... biết :(12x - 5)(4x - 1) + (3x - 7)(1 - 16x) = 81 ⇔48x2 -1 2x- 20x+5 +3x -4 8x2 -7 +112x =81 83 x = 83 ⇔ x = 1.5.Bài tập 14.3 số tự nhiên liên tiếp là: n-1,n,n+1Ta có: n(n+1) - n(n-1) = 192⇒ ... x3 - 3x2y + 3xy2 - x + y - y3 được phân tích thành nhân tử là: A.(x-y)(x+y-1)(x+y-1) B.(x-y)(x-y-1)(x-y-1) C.(x-y)(x-y+1)(x+y-1) D.(x-y)(x-y+1)(x+y+1) 5.Dặn dò: (2’) - Học bài ... + b)3 - (a - b)3 - 2b3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 - a3 + 3a2b - 3ab2 + b3 - Giáo viên: Bùi Thị Hiền 15 Giáo án Đại số lớp 8 Trường THCS Trần Mai Ninh Năm học 2014 -2 015GV:...
 • 147
 • 1,541
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: giáo án đại số lớp 7 học kì 2giao an ngu van lop 8 hoc ki 1giao an anh van lop 8 hoc ki 1giao an tieng anh lop 8 hoc ki 1giao an mon toan lop 8 hoc ki 1giáo án toán đại số lớp 8 học kì 2giáo án toán đại số lớp 8 học kì iigiáo án lịch sử lớp 8 học kì 2bài tập toán đại số lớp 8 học kì 2giáo án toán hình lớp 8 học kì 2giáo án môn toán lớp 8 học kì 2giao an tieng anh lop 8 hoc ki 2giao an anh van lop 8 hoc ki 2giáo án ngữ văn lớp 8 học kì 2giáo án địa lí lớp 8 học kì 2Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP