0

giáo án đại số lớp 8 (hot)co chinh sua

25 930 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2013, 03:10

Tiãút 30/15. PHẸP NHÁN CẠC PHÁN THỈÏC ÂẢI SÄÚ. Ngy soản:17/12 A. Mủc tiãu: - HS nàõm vỉỵng v váûn dủng täút qui tàõc nhán 2 phán thỉïc. -HS biãút cạc tênh cháút giao hoạn, kãút håüp, phán phäúi ca phẹp nhán, v cọ thỉïc váûn dung vo bi toạn thỉûc tãú. B Chøn bë: - Bng phủ , bụt viãút bng, thỉåïc k, pháún mu. C. Tiãún trçnh dảy hc: Hoảt âäüng ca GVv HS Näüi dung ghi bng Hoảt âäüng 1:Kiãøm tra v âàût váún âãư (5 ph) GV: Nhàõc lải qui tàõc nhán 2 phán säú. Nãu cäng thỉïc täøng quạt? Thỉûc hiãûn phẹp nhán: 5 8 . 6 5 db ca d c b a . . . = BT: 5 8 . 6 5 = 3 4 Hoảt âäüng 2:1.Qui tàõc (20 ph) BT?1.Âãư bi treo åí bng phủ. Hy rụt gn cạc phán thỉïc? GV giåïi thiãûu:Viãûc cạc em vỉìa lm chênh l nhán 2 phán thỉïc.Váûy mún nhán 2 phán thỉïc ta lm nhỉ thãú no? CT: DB CA D C B A . . . = (A,B,C,D l cạc âa thỉïc ;B , D khạc âa thỉïc 0) VD: < sgk > BT?2.GV hỉåïng dáùn. )13.(2 3.)13( ) 13 3 .( 2 )13( .5 222 5 2 − − −= − − − xx xx x x x x = - 33 2 )13(3 2 3).13( x x x x − = − BT?3.Gi HS lãn bng lm. GV thäng bạo: D C B A D C B A .).( −=− GV hỉåïng dáùn: 1- x = - (x - 1) HS: 3 22 3 22 6).5( )25(3 6 25 . 5 3 xx xx x x x x + − = − + = x x 2 5 − HS: Mún nhán 2 phán thỉïc, ta nhán cạc tỉí våïi nhau, nhán cạc máùu våïi nhau . HS: lãn bng trçnh by. HS: 3 32 3 32 )3.((2).1( )1.()3( )3(2 )1( . 1 96 +−− −+ = + − − ++ xx xx x x x xx = )3(2 )1( 2 + −− x x Hoảt âäüng 3:Tênh cháút ca phẹp nhán phán thỉïc.(13 ph) GV: Phẹp nhán phán säú cọ nhỉỵng tênh cháút gç? Tỉång tỉû , Phẹp nhán phán thỉïc cọ cạc tênh HS: : Phẹp nhán phán säú cọ nhỉỵng tênh cháút: Giao hoạn, kãút håüp, nhán våïi 1 v phán phäúi ca phẹp nhán våïi phẹp cäüng. Lê Thị Tư Thành 45 cháút: < Sgk > BT?4. Chụ :Cáưn rụt gn PT trỉåïc khi thỉûc hiãûn phẹp nhán. HS: Kãút qu: 32 + x x Hoảt âäüng 4:Cng cäú (10 ph) GV:Rụt gn cạc phán thỉïc: 1) ) 9 15 ).( 25 18 ( 3 2 4 3 y x x y −− 2) 65 32 . 1 2 2 2 +− −− + − xx xx x x HS: 1) = 2 5 6 x 2) = 1 )3)(2)(1( )1)(3)(2( = −−+ +−− xxx xxx Hoảt âäüng 5: Hỉåïng dáùn vãư nh (2 ph) -BT:38,39,41, tr 52,53 sgk.Bi 29, 30,31 tr 21.22 SBT. -Än lải ÂN 2 säú nghëch âo, qui tàõc phẹp chia phán säú. (låïp 6) Tiãút 31/16. PHẸP CHIA CẠC PHÁN THỈÏC ÂẢI SÄÚ. Ngy soản:19/12 A. Mủc tiãu: - HS biãút âỉåüc nghëch âạo ca phán thỉïc B A ( Våïi B A ≠ 0), ta âỉåüc phán thỉïc A B . -HS váûn dung täút cạc qui tàõc chia cạc phán thỉïc . - Nàõm vỉỵng thỉï tỉû thỉûc hiãûn cạc phẹp tênh khi cọ 1 dy nhỉỵng phẹp chia v phẹp nhán. B Chøn bë: - Bng phủ , bụt viãút bng, thỉåïc k, pháún mu. C. Tiãún trçnh dảy hc: Hoảt âäüng ca GVv HS Näüi dung ghi bng Hoảt âäüng 1:Kiãøm tra v âàût váún âãư (5 ph) GV: Phạt biãøu qui tàõc nhán 2 phán thỉïc. Nãu cäng thỉïc täøng quạt? Thỉûc hiãûn phẹp nhán: 3 4 2 2 )31( 1 . 1 3 x x x xx − − − − 3 4 2 2 )31( 1 . 1 3 x x x xx − − − − BT: = 2 2 )13( )1( − + x xx Hoảt âäüng 2:1.Phán thỉïc nghëch âo. (13 ph) Lê Thị Tư Thành 46 GV:Haợy nóu qui từc chia phỏn sọỳ? GV: Tổồng tổỷ ,õóứ thổỷc hióỷn pheùp chia caùc phỏn thổùc õaỷi sọỳ ta cỏửn bióỳt thóỳ naỡo laỡ 2 phỏn thổùc nghởch õaớo cuớa nhau. BT?1. Laỡm tờnh nhỏn: 5 7 . 7 5 3 3 + + x x x x Tờch cuớa 2 phỏn thổùc bũng 1,õoù laỡ 2 phỏn thổùc nghởch õaớo cuớa nhau. Vỏỷy thóỳ naỡo laỡ 2 phỏn thổùc nghởch õaớo cuớa nhau ? HS:Traớ lồỡi. cb da c d b a d c b a . . .: == , vồùi d c 0) HS: 5 7 . 7 5 3 3 + + x x x x = 1. HS: Hai phỏn thổùc nghởch õaớo cuớa nhau laỡ 2 phỏn thổùc coù tờch bừng 1. GV:Nhổợng phỏn thổùc khaùc 0 mồùi coù Phỏn thổùc nghởch õaớo. Tọứng quaùt: < sgk > BT?2.Tỗm phỏn thổùc nghởch õaớo cuớa caùc phỏn thổùc? GV:Vồùi K naỡo cuớa x thỗ phỏn thổùc 12 6 2 + + x xx Coù phỏn thổùc nghởch õaớo. HS: Nhừc laỷi . HS: a) Phỏn thổùc nghởch õaớo cuớa: - x y 2 3 2 laỡ - 2 3 2 y x b) Phỏn thổùc nghởch õaớo cuớa: 12 6 2 + + x xx laỡ 6 12 2 + + xx x HS: Phỏn thổùc 12 6 2 + + x xx Coù phỏn thổùc nghởch õaớo khi:2x+ 1 0 x - 2 1 . Hoaỷt õọỹng 3:2. Pheùp chia (10 ph) GV: Nóu qui từc < sgk > D C D C B A D C B A (.: = 0) BT?3.Laỡm pheùp chia (GV hổồùng dỏựn) x x xx x x x xx x 42 3 . 4 41 3 42 : 4 41 2 2 2 2 + = + Sau õoù goỹi HS lón baớng laỡm tióỳp. BT?4.Thổỷc hióỷn pheùp tờnh sau: y x y x y x 3 2 : 5 6 : 5 4 2 2 HS: oỹc to qui từc. HS:= )4(2 )21(3 + + x x HS:Vầ BT laỡ 1 daợy pheùp tờnh nón ta phaới theo thổù tổỷ tổỡ traùi sang phaới. = x y x y y x 2 3 . 6 5 . 5 4 2 2 = 1. Hoaỷt õọỹng 4:Cuớng cọỳ (10 ph) Lờ Th T Thnh 47 BT 41 tr 24 SBTa,b. Âãư bi treo åí bng phủ. a) 1 3 : 3 2 : 2 1 + + + + + + x x x x x x b) ) 1 3 : 3 2 (: 2 1 + + + + + + x x x x x x BT 43 (a,c) tr 54 sgk.Cho HS hoảt âäüng nhọm.Cỉí âải diãûn nhọm lãn bng trçnh by. BT 44 tr 54 sgk. Tênh Q , räưi Thỉûc hiãûn phẹp tênh. Q = 2 2 2 2 2 1 2 : 4 x x x xx xx x − = − + − − HS1:a) = 2 2 )2( )1( + + x x HS2:b) = 2 2 )2( )3( + + x x HS:a) )7(2 5 )42(: 7 105 22 + =− + − x x x x c) )1(355 33 : 5105 2 2 − = − + +− + x x x x xx xx Hoảt âäüng 5: Hỉåïng dáùn vãư nh (2 ph) -Hc thüc qui tàõc.Än táûp ÂK âãø giạ trë phán thỉïc âỉåüc xạc âënh v cạc qui tàõc cäüng, trỉì, nhán, chia phán thỉïc. -BTVN: 43b, 45 tr 54,55 sgk, 36,37,38,39 tr 23 SBT. Tiãút 34/17. BIÃÚN ÂÄØI CẠC BIÃØU THỈÏC HỈỴU TÈ. GIẠ TRË CA PHÁN THỈÏC. Ngy soản23/12 A. Mủc tiãu: - HS cọ khại niãûm vãư biãøu thỉïc hỉỵu tè. -HS biãút cạch biãøu diãùn 1 BT hỉỵu tè dỉåïi dảng 1 dy cạc phẹp toạn trãn nhỉỵng phán thỉïc . - Cọ k nàng thỉûc hiãûn cạc phẹp tênh trãn cạc phán thỉïc âải säú . -Biãút tçm ÂK ca biãún âãø giạ trë ca phán thỉïc xạc âënh. B Chøn bë: - Bng phủ , bụt viãút bng, pháún mu. C. Tiãún trçnh dảy hc: Hoảt âäüng ca Gv v HS Näüi dung ghi bng Hoảt âäüng 1:Kiãøm tra (5 ph) GV:Phạt biãøu qui tàõc chia phán thỉïc. Viãút CT täøng quạt?Thỉûc hiãûn phẹp tênh: 3 22 1 9124 : 1 64 x yyx x yx − ++ − + GV:Khi biãún chia thnh nhán phi nghëch âo phán thỉïc chia. HS: tr låìi. BT: = 2 2 )32( )1)(1( . 1 )32(2 yx xxx x yx + ++− − + = yx xx 32 )1(2 2 + ++− Hoảt âäüng 2:1.Biãøu thỉïc hỉỵu tè (5 ph) Lê Thị Tư Thành 48 GV: Cho cạc BT sau: 0; - 3 1 52;7; 5 2 2 +− xx ; 4x+ 3 1 + x (6x+1)(x-2); 1 3 2 1 2 ; 13 3 2 2 − + − + x x x x Em hy cho biãút cạc BT trãn, BT no l phán thỉïc?GV giåïi thiãûu Biãøu thỉïc hỉỵu tè <sgk > HS: Cạc BT: 0; - 3 1 52;7; 5 2 2 +− xx ;(6x+1)(x-2); 13 3 2 + x l cạc phán thỉïc. BT: 4x+ 3 1 + x l phẹp cäüng 2 phán thỉïc. BT:cúi cng l dy tênh gäưm phẹp cäüng v phẹp chia trãn cạc phán thỉïc gi l Biãøu thỉïc hỉỵu tè. Hoảt âäüng 3:2.Biãún âäøi biãøu thỉïc hỉỵu tè thnh 1 phán thỉïc. (12 ph) Ạp dủng qui tàõc : cäüng, trỉì, nhán, chia trong táûp håüp cạc phán thỉïc ta cọ thãø biãún âäøi 1 biãøu thỉïc hỉỵu tè thnh 1 phán thỉïc. VD: Biãún âäøi biãøu thỉïc hỉỵu tè thnh 1 phán thỉïc: A = x x x 1 1 1 − + GV hỉåïng dáùn. BT?1.Gi A = (1+ 1 1 ) 1 (: ) 1 − =− xx x x BT: 46 b) tr 57 sgk. Cho HS hoảt âäüng nhọm. Âải diãûn nhọm lãn bng trçnh by = 1 1 2 2 − + x x = (x-1) 2 . Hoảt âäüng4: Giạ trë ca 1 phán thỉïc. (12 ph) Lê Thị Tư Thành 49 GV:Cho phỏn thổùc: x 2 . Tờnh Giaù trở cuớa phỏn thổùc taỷi x= 2; x = 0. GV: Vỏỷy K xaùc õởnh cuớa phỏn thổùc laỡ gỗ? VD2:. óử baỡi treo ồớ baớng phuỷ GV:Hổồùng dỏựn. BT?2.Cho phỏn thổùc: xx x + + 2 1 a)Tỗm K cuớa x õóứ Giaù trở cuớa 1 phỏn thổùc xaùc õởnh. b)Tờnh Giaù trở cuớa phỏn thổùc taỷi x = 1000 000; x = -1. HS: Taỷi x =2 thỗ x 2 coù giaù trở = 1 Taỷi x = 0. Pheùp chia khọng thổỷc hióỷn õổồỹc, nón Giaù trở cuớa phỏn thổùc khọng xaùc õởnh. HS: K xaùc õởnh cuớa phỏn thổùc laỡ K cuớa bióỳn õóứ mỏựu thổùc khaùc 0. a) xx x + + 2 1 õổồỹc xaùc õởnh khi: x 1 vaỡ x 0. b) xx x + + 2 1 = x 1 Taỷi x = 1000 000 thỗ Giaù trở cuớa 1 phỏn thổùc bũng 1000000 1 Tai x = -1 Giaù trở cuớa phỏn thổùc khọng xaùc õởnh. Hoaỷt õọỹng 5:Cuớng cọỳ (9 ph) GV: Yóu cỏửu HS laỡm BT 47, 48 tr 57 sgk. 2 HS: lón baớng laỡm BT. BT47.KQ:a) x -2 b)x 1, x -1. BT 48. a) x -2 b) x+2. Hoaỷt õọỹng6: Hổồùng dỏựn vóử nhaỡ (2 ph) -Hoỹc thuọỹc qui từc.n tỏỷp K õóứ giaù trở phỏn thổùc õổồỹc xaùc õởnh vaỡ caùc qui từc cọỹng, trổỡ, nhỏn, chia phỏn thổùc.-BTVN:50, 51,53,54,55 tr 58,59 sgk. Tióỳt 35/17.LUYN TP . Ngaỡy soaỷn24/12 A. Muỷc tióu: - Reỡn luyóỷn cho HS coù kyợ nng thổỷc hióỷn caùc pheùp toaùn trón caùc phỏn thổùc õaỷi sọỳ. - HS coù kyợ nng tỗm K cuớa bióỳn ; phỏn bióỷt õổồỹc khi naỡo cỏửn tỗm K cuớa, khi naỡo khọng cỏửn. Bióỳt vỏỷn duỷng vaỡo giaới BT. B.Chuỏứn bở cuớa GV vaỡ HS: Baớng phuỷ, phỏỳn maỡu. C.Tióỳn trỗnh daỷy hoỹc: Hoaỷt õọỹng cuớa Gv vaỡ HS Nọỹi dung ghi baớng Hoaỷt õọỹng 1:Kióứm tra (5 ph) Hoaỷt õọỹng 2: Luyóỷn tỏỷp (35 ph) Lờ Th T Thnh 50 BT 52 tr 58 sgk. GV: Tai sao trong âãư bi lải cọ ÂK x ≠ 0, x ≠ ± a. GV: Våïi a l säú ngun, âãø chỉïng t GT ca BT l säú chàơn thç kãút qu phi chia hãút cho 2. u cáưu 1 HS lãn bng lm BT. BT 44 (a,b) tr 24 SBT. GV hỉåïng dáùn HS biãún âäøi cạc BT sau: b) ) 11 1(:) 1 ( 11 1 1 22 2 2 xxx x xx x x ++−= ++ − u cáưu HS lãn bng lm tiãúp. BT 46 tr 25 SBT.Tçm Âk ca biãún âãø GT ca PT xạc âënh: Âáy l bi toạn liãn quan âãún GT ca BT nãn cáưn cọ ÂK ca biãún ,củ thãø táút c cạc máùu phi khạc 0. x+a ≠ 0 ⇒ x ≠ -a. x ≠ 0 x - a ≠ 0 ⇒ x ≠ a. xa axa ax a x a ax ax a − − = − − + + − 2).( ) 42 ).(( 22 = 2a l säú chàơn do a ngun. BT 44 (a,b) tr 24 SBT. a) += + − + 2 1 2 1 2 1 x x x [x:(1- ) 2 + x x ] = 2 )1( 2 + x = x -1. a) GT ca PT xạc âënh våïi mi x. b) GT ca PT xạc âënh våïi mi x ≠ - 2004. c) GT ca PT xạc âënh våïi mi x ≠ 3 2 . Hoảt âäüng3: Hỉåïng dáùn vãư nh (3ph) - Soản 12 cáu hi än táûp chỉång II tr 61 sgk. -BTVN: 45, 48, 54, 55, 57 tr 25,26,27 SBT.Hỉåïng dáùn BT 55:Rụt gn BT vãú trại âỉåüc phán thỉïc ⇔= 0 B A A = 0 v B ≠ 0. Tiãút 36/17. Tiãút 36/17. ÄN TÁÛP CHỈÅNG II (Tiãút 1) . Ngy soản25/12 A. Mủc tiãu: - HS âỉåüc cng cäú vỉỵng chàõc vãư khại niãûm : Phán thỉïc âải säú, 2 phán thỉïc bàòng nhau, phán thỉïc âäúi, phán thỉïc nghëch âo, BT hỉỵu tè, tçm ÂK ca biãún âãø GT ca phán thỉïc âỉåüc xạc âënh. - Tiãúp tủc rn k nàng vãư thỉûc hiãûn phẹp tênh. B.Chøn bë ca GV v HS: Bng phủ, pháún mu. C.Tiãún trçnh dảy hc: Hoảt âäüng ca Gv v HS Näüi dung ghi bng Hoảt âäüng 1(12 ph).Än táûp khại niãûm Phán thỉïc âải säú v tênh cháút ca phán thỉïc âải säú. Lê Thị Tư Thành 51 GV: Cỏu hoới 1 tr 61 sgk. GV õổa ra sồ õọử: õóứ thỏỳy roợ mọỳi quan hóỷ giổợa tỏỷp R , tỏỷp õa thổùc vaỡ tỏỷp caùc phỏn thổùc õaỷi sọỳ. a Phỏn R thổùc thổùc õaỷi sọỳ HS: Traớ lồỡi. Mọựi õa thổùc laỡ 1 phỏn thổùc õaỷi sọỳ vồùi mỏựu bũng 1.Mọựi sọỳ thổỷc bỏỳt kyỡ laỡ 1 phỏn thổùc õaỷi sọỳ. 2) 2 phỏn thổùc bũng nhau: D C B A = nóỳu A. D = B. C. 3) HS: Nóu tờnh chỏỳt cồ baớn cuớa phỏn thổùc õaỷi sọỳ. Hoaỷt õọỹng 2:(25 ph).n tỏỷp caùc pheùp toaùn trón tỏỷp hồỹp caùc Phỏn thổùc GV:Thổỷc hióỷn pheùp cọỹng: 1 1 1 3 23 ++ + xx x x x GV: Muọỳn qui õọửng mỏựu nhióửu phỏn thổùc ta laỡm thóỳ naỡo? Tỗm phỏn thổùc õọỳi cuớa phỏn thổùc x x 25 1 BT 58c) tr 62 sgk. Thổỷc hióỷn pheùp tờnh: ) 1 1 12 1 .( 11 1 222 3 xxxx xx x + ++ HS: = 1 1 x HS traớ lồỡi. HS: Phỏn thổùc õọỳi cuớa phỏn thổùc x x 25 1 laỡ x x 25 1 hoỷc 52 1 x x HS: = 1 1 2 + x x Hoaỷt õọỹng3: Cuớng cọỳ (6 ph) GV õổa Bt trừc nghióỷm lón baớng phuỷ , yóu cỏửu HS xaùc õởnh cỏu hay sai? 1.ồn thổùc laỡ 1 phỏn thổùc õaỷi sọỳ. 2. BT hổợu tố laỡ 1 phỏn thổùc õaỷi sọỳ. HS: 1. . 2. S. 3. = + yx yx 1)( 22 x+y+1. 4. Muọỳn nhỏn 2 phỏn thổùc khaùc mỏựu, ta qui õọửng mỏựu rọửi nhỏn caùc tổớ , caùc mỏựu vồùi nhau. 5. ióửu kióỷn õóứ GT phỏn thổùc xaùc õởnh laỡ K cuớa bióỳn laỡm cho mỏựu thổùc khaùc 0. 3.S. 4. S. 5 Lờ Th T Thnh 52 Hoaỷt õọỹng4: Hổồùng dỏựn vóử nhaỡ (2ph) -HS ọn tỏỷp caùc khaùi nióỷm, qui từc caùc pheùp toaùn trón caùc phỏn thổùc õaỷi sọỳ. -BTVN: 58(a,b), 59b),60, 61,62 tr 62 sgk. Tióỳt sau ọn tỏỷp tióỳp. Tióỳt 37/17. N TP CHặNG II (Tióỳt 2) . Ngaỡy soaỷn27/12 A. Muỷc tióu: - Tióỳp tuỷc cuớng cọỳ cho HS caùc khaùi nióỷm vóử BT hổợu tố, phỏn thổùc õaỷi sọỳ, 2 phỏn thổùc bũng nhau, phỏn thổùc õọỳi, phỏn thổùc nghởch õaớo, BT hổợu tố, tỗm K cuớa bióỳn õóứ GT cuớa phỏn thổùc õổồỹc xaùc õởnh. - Tióỳp tuỷc reỡn kyợ nng vóử thổỷc hióỷn pheùp tờnh. B.Chuỏứn bở cuớa GV vaỡ HS: Baớng phuỷ, phỏỳn maỡu. C.Tióỳn trỗnh daỷy hoỹc: Hoaỷt õọỹng cuớa Gv vaỡ HS Nọỹi dung ghi baớng Hoaỷt õọỹng 1: Kióứm tra.(5 ph) GV:N phỏn thổùc, cho VD. Phaùt bióứu tờnh chỏỳt cồ baớn cuớa phỏn thổùc ? BT: 58 b) tr 62 sgk. óử baỡi treo ồớ baớng phuỷ. Goỹi HS . ( )2 1 (:) 1 21 2 + + + x xx x xx = 1 1 + x Hoaỷt õọỹng 2: Luyóỷn tỏỷp. Lờ Th T Thnh 53 GV:Baỡi 1: Cho: 121 374 22 2 ++ = + xx A x xx a) Tỗm õa thổùc A. b) Tờnh A taỷi x = 1; x = 2. c) Tỗm giaù trở cuớa x õóứ A = 0. Baỡi 62 tr 62 sgk. Tỗm giaù trở cuớa x õóứ giaù trở cuớa phỏn thổùc xx xx 5 2510 2 2 + bũng 0. GV:BT naỡy coù phaới tỗm k cuớa bióỳn khọng? -Ruùt goỹn phỏn thổùc? -Phỏn thổùc B A = 0 khi naỡo? GV bọự sung cỏu hoới: b) Tỗm giaù trở cuớa x õóứ giaù trở cuớa phỏn thổùc xx xx 5 2510 2 2 + bũng 2 5 . a) A= 3-x - 4x 2 . b)k cuớa bióỳn laỡ x 1. +Taỷi x = 1 GT vuớa BT A khọng xaùc õởnh. +Taỷi x = 2 ( Thoaợ maợn K) A = -15. c) A = 0 (3 - 4x) (x+1) = 0 x = 4 3 hoỷc x = -1(loaỷi) Vỏỷy A = 0 khi x = 4 3 . BT naỡy phaới tỗm K cuớa bióỳn vỗ coù lión quan õóỳn giaù trở cuớa phỏn thổùc. x 2 -5x 0 x 0 vaỡ x 5. Vỏỷy k cuớa bióỳn laỡ x 0 vaỡ x 5. xx xx 5 2510 2 2 + = x x 5 Phỏn thổùc B A = 0 = 0 0 B A x x 5 = 0 = 0 05 x x x = 5. b) x x 5 = 2 5 . K: 5 0 x x 2x- 10 = 5x. - 3x = 10 x = - 3 10 (TMK) c)Ta coù: x x 5 = 1 - x 5 . Giaù trở cuớa phỏn thổùc laỡ sọỳ nguyón khi x 5 laỡ sọỳ nguyón. GV bọự sung cỏu hoới: b) Tỗm giaù trở cuớa x õóứ giaù trở cuớa phỏn thổùc xx xx 5 2510 2 2 + bũng 2 5 . c) Tỗm giaù trở nguyón cuớa x õóứ giaù trở cuớa phỏn thổùc xx xx 5 2510 2 2 + cuợng laỡ sọỳ nguyón. x ặ(5) hay x { 5;1 }, nhổng theo KX thỗ x =5 (loaỷi ) Vỏỷy: vồùi x { -5 ; -1; 1 } thỗ phỏn thổùc coù giaù trở nguyón. Lờ Th T Thnh 54 [...]... 59,62,63,67b) SBT Tiãút 38, 39 kiãøm tra toạn hc k I Tiãút 38, 39 Kiãøm tra män toạn hc k I Tiãút 38/ 18 ÄN TÁÛP ÂẢI SÄÚ (Tiãút 1) Ngy soản 28/ 12 Váûy P = 3x - 10 + A Mủc tiãu: - Än táûp cạc phẹp tênh nhán, chia âån, âa thỉïc -Cng cäú cạc hàòng âàóng thỉïc âạng nhåï âãø váûn dủng vo gii toạn - Tiãúp tủc rn k nàng vãư thỉûc hiãûn phẹp tênh, rụt gn biãøu thỉïc, phán têch cạc âa thỉïc thnh nhán tỉí, tênh giạ trë... Hoảt âäüng 1: Kiãøm tra.(5 ph) GV:Phạt biãøu qui tàõc nhán âån thỉïc BT: våïi âa thỉïc?Viãút cäng thỉïc täøng = x3 + x2y - 6xy2 quạt BT:( x+3y) (x2 - 2xy) = 3( x -4) GV: Rụt gn BT sau: (x -1)3 - (x +2) (x2 - 2x +4) - 3 (x-1)(x +1) Hoảt âäüng 2: Phán têch cạc âa thỉïc thnh nhán tỉí GV: Phán têch cạc âa thỉïc sau thnh a) = (x -3) (x -2) (x +2) nhán tỉí? b) = 2 (x +y) (x -y-3) 3 2 a) x - 3x -4x + 12 c)... 14 sgk a) x =3 b) x = 5 c) x = 12 d) x = 8 e) x = 7 f) phỉång trçnh vä nghiãûm Hoảt âäüng4: Hỉåïng dáùn vãư nh: BTVN: 18, 20 tr 14 sgk.Chụ tênh toạn cáøn tháûn Tiãút 45/21 PHỈÅNG TRÇNH TÊCH Ngy soản 30/1 A Mủc tiãu: - HS cáưn nàõm vỉỵng phỉång phạp gii phỉång trçnh têch (dảng cọ 2 hay 3 nhán tỉí báûc nháút) -Än táûp cạc phỉång phạp phán têch âa thỉïc thnh nhán tỉí, nháút l k nàng thỉûc hnh B.Chøn bë... (2ph) -Än táûp cạc cáu hi LT v cạc dảng BT ca chỉång I v II -BT:54,55 , 56,59 tr 9 SBT Säú 59,62 tr 28, 29 SBT Tiãút sau tiãúp tủc än táûp Tiãút 39/ 18 ÄN TÁÛP ÂẢI SÄÚ (Tiãút 2) Ngy soản29/12 A Mủc tiãu: - Tiãúp tủc rn k nàng vãư thỉûc hiãûn phẹp tênh, rụt gn biãøu thỉïc, phán têch cạc âa thỉïc thnh nhán tỉí, tênh giạ trë biãøu thỉïc -Phạt triãøn tỉ duy thäng qua BT dảng: tçm giạ trë ca biãøu thỉïc âãø... trçnh: a)( x2 - 2x +1) -4 = 0 BT 25 tr 17 sgk GV: Âäúi våïi phỉång trçnh chỉa cọ dảng nhán tỉí ta phi lm gç ? a)2x3 + 6x2 = x2 + 3x Gi HS lãn bng gii BT 24 tr 17 sgk Gii cạc phỉång trçnh: a)( x2 - 2x +1) -4 = 0 ⇔ (x -3) (x +1) = 0 S = { -1; 3} Ta phi biãún âäøi: thu gn, phán têch âa thỉïc thnh nhán tỉí âỉa vãư dảng nhán tỉí a)2x3 + 6x2 = x2 + 3x ⇔ x (2x - 1) (x +3) = 0 S = {0; -3; 2 b)( 3x -1) (x + 2)... nàng â hc 2 vãú x x x 1 cọ nhán tỉí chung, nãn chuøn vãú Suy ra: x + 2 = 0 hồûc x2 = 0 räưi âàût nhán tỉí chung 1 - Gii phỉång trçnh : ⇔ x = - 2 (tho mn ÂKXÂ); x = 0 (loải vç khäng tho 1 b)(x +1 + 1 x )2 = (x -1 - 1 x mn ÂKXÂ) Kãút lûn:S = {- 2 } HS2: - ÂKXÂ: x ≠ 0 -Qui âäưng v khỉí máùu, suy ra: 1 ⇔ 4x (1 + ) = 0 )2 GV:Nãúu chuøn vãú thç ta cọ thãø phán têch âa thỉïc thnh nhán tỉí x Suy ra: x = 0 hồûc... nàng thỉûc hnh B.Chøn bë ca GV v HS: Bng phủ, pháún mu C.Tiãún trçnh dảy hc: Hoảt âäüng ca GVv HS Näüi dung ghi bng Hoảt âäüng 1: Kiãøm tra.(5 ph) -Gii cạc phỉång trçnh BT 18 tr 14 sgk a) x = 3 b) x = 0,5 -Phán têch âa thỉïc thnh nhán tỉí:P(x) = ( x2 - 1) + ( x-2)(x+1) Vo bi Hoảt âäüng 2:1.Phỉång trçnh têch v cạch gii: Lê Thị Tư Thành 62 BT?2 Gi HS tr låìi tải chäù VD1: Gii phỉång trçnh (2x -3) (x +1)... cạch gii phỉång trçnh têch.- BTVN: 23,24,25 tr 17 sgk Tiãút 46/21 LUÛN TÁÛP Ngy soản 1/2 A Mủc tiãu: - Luûn táûp phỉång phạp gii phỉång trçnh têch (dảng cọ 2 hay 3 nhán tỉí báûc nháút) -Än táûp cạc phỉång phạp phán têch âa thỉïc thnh nhán tỉí, nháút l k nàng thỉûc hnh B.Chøn bë ca GV v HS: Bng phủ, pháún mu C.Tiãún trçnh dảy hc: Hoảt âäüng ca GVv HS Näüi dung ghi bng Hoảt âäüng 1: Kiãøm tra.(5 ph) -Gii... âỉåüc 48x ( km) Xe mạy âi trỉåïc ä tä 1 giåì nãn thåìi gian HS: theo di xe mạy âi l: x +1 (h) Trong thåìi gian âọ xe mạy âi âỉåüc l 32(x +1) (km) Ä tä gàûp xe mạy sau x giåì HS: ( kãø tỉì khi ä tä khåíi hnh) cọ nghéa a)9 (2x +2) = 144 ⇔ x = 7( m) (2 x + 5)6 l âãún thåìi âiãøm âọ qung âỉåìng = 75 ⇔ x = 10(m) b) 2 2 xe âi âỉåüc l bng nhau Váûy c) 24 + 12x = 1 68 ⇔ x = 12 (m) phỉång trçnh cáưn tçm l: 48x =... -Nãu cạc bỉåïc gii phỉång trçnh dảng ax + b = 0 -Phỉång trçnh dảng têch Hoảt âäüng5: Hỉåïng dáùn vãư nh: -Än lải ÂK xạc âënh ca phán thỉïc, cạc cạch gii phỉång trçnh â hc -BTVN:24 c,d)sgk -HD:Nàõm vỉỵng qui tàõc chuøn vãú v qui tàõc nhán ca phỉång trçnh Xem lải ÂK âãø 1 phán thỉïc âỉåüc xạc âënh Tiãút 47/22 PHỈÅNG TRÇNH CHỈÏA ÁØN ÅÍ MÁÙU THỈÏC Ngy soản 13/2 A Mủc tiãu: - HS cáưn nàõm vỉỵng: Khại niãûm . ca phẹp nhán phán thỉïc.(13 ph) GV: Phẹp nhán phán säú cọ nhỉỵng tênh cháút gç? Tỉång tỉû , Phẹp nhán phán thỉïc cọ cạc tênh HS: : Phẹp nhán phán säú cọ. treo åí bng phủ. Hy rụt gn cạc phán thỉïc? GV giåïi thiãûu:Viãûc cạc em vỉìa lm chênh l nhán 2 phán thỉïc.Váûy mún nhán 2 phán thỉïc ta lm nhỉ thãú no? CT:
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án đại số lớp 8 (hot)co chinh sua, giáo án đại số lớp 8 (hot)co chinh sua,

Hình ảnh liên quan

Sau đó gọi HS lên bảng làm tiếp. BT?4.Thực hiện phép tính sau: - giáo án đại số lớp 8 (hot)co chinh sua

au.

đó gọi HS lên bảng làm tiếp. BT?4.Thực hiện phép tính sau: Xem tại trang 3 của tài liệu.
B.Chuẩn bị của GVvà HS: Bảng phụ, phấn màu. - giáo án đại số lớp 8 (hot)co chinh sua

hu.

ẩn bị của GVvà HS: Bảng phụ, phấn màu Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bài 2:Đề bài treo ở bảng phụ. - giáo án đại số lớp 8 (hot)co chinh sua

i.

2:Đề bài treo ở bảng phụ Xem tại trang 13 của tài liệu.
B.Chuẩn bị của GVvà HS: Bảng phụ, phấn màu. - giáo án đại số lớp 8 (hot)co chinh sua

hu.

ẩn bị của GVvà HS: Bảng phụ, phấn màu Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan