0

Giáo án đại số lớp 8 chuẩn kiến thức

144 535 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2014, 11:47

Chơng I : Phép nhân và phép chia các đa thức Tun 1 Ngy son : 10/08/2014 Ngy dy : T 11/08 n 16/08/2014 Tiết 1: Nhân đơn thức với đa thức A. Mục tiêu : * Kiến thức : HS nắm đợc quy tắc nhân đơn thức với đa thức. *Kỹ năng : HS thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức. * Thái độ : Rèn tính cẩn thận khi làm toán, thái độ nghiêm túc trong học tập. B. Chuẩn bị của GV và HS: - Giáo viên : Bảng phụ , phấn màu. - Học sinh : Ôn tập quy tắc nhân một số với một tổng, nhân hai đơn thức. C. Tiến trình dạy học: I . Tổ chức II: Kiểm tra - GV giới thiệu chơng trình đại số 8. - Nêu yêu cầu về sách vở, dụng cụ học tập, ý thức và phơng pháp học tập bộ môn toán. - GV giới thiệu chơng I. III: Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Yêu cầu HS làm ?1. HS: thực hiện GV: đa ra ví dụ SGK, yêu cầu HS lên bảng thực hiện, GV chữa. ? Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta làm nh thế nào ? HS: Trả lời theo ý hiểu -> HS khác đọc quy tắc sgk. GV :nhắc lại quy tắc và nêu dạng tổng quát A. (B + C) = A. B + A. C (A, B, C là các đơn thức). Ví dụ: Làm tính nhân: (- 2x 3 ) (x 2 + 5x - 1 2 ). GV: hớng dẫn HS làm. GV: yêu cầu HS làm ?2. 1. Quy tắc. *) Ví dụ: 5x (3x 2 - 4x + 1) = 5x. 3x 2 - 5x. 4x + 5x. 1 = 15x 3 - 20x 2 + 5x. *) Quy tắc SGK. A(B + C) = A.B + A.C 2.áp dụng Ví dụ: (- 2x 3 ) (x 2 + 5x - 1 2 ) = - 2x 3 . x 2 + (- 2x 3 ). 5x + (- 2x 3 ). (- 1 2 ) = - 2x 5 - 10x 4 + x 3 . - ?2:. (3x 3 y - 1 2 x 2 + 1 5 xy) Ngụ ỡnh Nguyờn THCS Xuõn Cm 1 GV: Có thể bỏ bớt bớc trung gian. GV: Yêu cầu HS làm ?3. Nêu công thức tính diện tích hình thang ? Viết biểu thức tính diện tích mảnh vờn theo x và y ? - GV đa đề bài sau lên bảng phụ: Bài giải sau đúng (Đ) hay sai (S). 1) x (2x + 1) = 2x 2 + 1. 2) (y 2 x - 2xy) (- 3x 2 y) = 3x 3 y 3 + 6x 3 y 2 . 3) 3x 2 (x - 4) = 3x 3 - 12x 2 . 4) 3 4 x (4x - 8) = - 3x 2 + 6x. =3x 3 y. 6xy 3 + (- 1 2 x 2 ). 6xy 3 + 1 5 xy.6xy 3 = 18x 4 y 4 - 3x 3 y 3 + 6 5 x 2 y 4 . ?3: S ht = [ ] (5 3) (3 ) .2 2 x x y y+ + + = (8x + 3 + y). y = 8xy + 3y + y 2 . Với x = 3 m ; y = 2 m. S = 8. 3 . 2 + 3 . 2 + 2 2 = 48 + 6 + 4 = 58 m 2 . 1) S 2) S 3) Đ 4) Đ. IV. Củng cố - luyện tập : ? Tóm lại bài học hôm nay các em cần nắm nội dung kiến thức nào? Cần rèn luyện kĩ năng gì? HS: GV: Khẳng định lại - Yêu cầu HS làm bài tập 1 SGK. - GV gọi hai HS lên chữa bài. - Gọi HS nhận xét bài làm của bạn. - GV cho HS hoạt động nhóm bài 2, GV đa đề bài lên bảng phụ. Đại diện một nhóm lên trình bày bài giải Bài số 1: a) x 2 (5x 3 - x - 1 2 ) = 5x 5 - x 3 - 1 2 x 2 . b) (3xy - x 2 + y). 2 3 x 2 y = 2x 3 y 2 - 2 3 x 4 y + 2 3 x 2 y 2 . Bài số 2: a) x (x - y) + y (x + y) tại x = - 6 y = 8 = x 2 - xy + xy + y 2 = x 2 + y 2 Thay x = - 6 và y = 8 vào biểu thức: (- 6) 2 + 8 2 = 100. b) x (x 2 - y) - x 2 (x + y) + y (x 2 - x) tại x = 1 2 ; y = - 100. = x 3 - xy - x 3 - x 2 y + x 2 y - xy = - 2xy. Thay x = 1 2 và y = -100 vào biểu thức: - 2 . ( 1 2 ) . (- 100) = 100. V. H ớng dẫn về nhà Học thuộc quy tắc nhân đơn thức với đa thức, có kĩ năng nhân thành thạo, trình bày theo hớng dẫn. Làm bài tập:3; 4 ; 5 ; 6 <5, 6 SGK>. 1 ; 2 ; 3 ; 4 <3 SBT>. Ngụ ỡnh Nguyờn THCS Xuõn Cm 2 Tun 1 Ngy son : 10/08/2014 Ngy dy : T 11/08 n 16/08/2014 Tiết 2: Nhân đa thức với đa thức A. Mục tiêu: *Kiến thức: HS nắm vững quy tắc nhân đa thức với đa thức. * Kĩ năng : HS biết trình bày phép nhân đa thức theo các cách khác nhau. *Thái độ : Rèn tính cẩn thận cho HS khi thực hiện phép tính. B. chuẩn bị của GV và HS: - GV: Bảng phụ, phấn màu. - HS: Làm bài tập đầy đủ. C. Tiến trình dạy học: I: Tổ chức II: Kiểm tra HS1: Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức. Viết dạng tổng quát. Chữa bài tập 5 <6 SGK>. a) x (x - y) + y (x - y) b) x n - 1 (x + y) - y (x n - 1 + y n - 1 ) HS2: Chữa bài tập 5 <3 SBT>. Tìm x biết: 2x (x - 5) - x (3 + 2x) = 26 III: Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Yêu cầu HS nghiên cứu VD sgk GV: Nêu cách làm và giới thiệu đa thức tích. ? Vậy muốn nhân 1 đa thức với 1 đa thức ta làm nh thế nào? HS: Phát biểu GV: Chốt lại-> 2 HS đọc lại quy tắc sgk. => ? Vận dụng quy tắc, các em hãy thực hiện ?1 sgk tr 7? HS: Thực hiện cá nhân GV: Yêu cầu HS đọc nhận xét SGK. - GV hớng dẫn HS đọc nhận xét tr.7 SGK. GV: Cho HS làm bài tập: (2x + 3) (x 2 - 2x + 1). GV: cho nhận xét bài làm. GV nhấn mạnh : Các đơn thức đồng 1. Quy tắc Ví dụ: (x - 2) . (6x 2 - 5x + 1) = x. (6x 2 - 5x + 1) - 2. (6x 2 - 5x + 1) = 6x 3 - 5x 2 + x - 12x 2 + 10x - 2 = 6x 3 - 17x 2 + 11x - 2. Quy tắc: sgk (A + B) . ( C + D) = AC + AD + BC + BD. ?1 sgk tr 7 ( 1 2 xy - 1) . (x 3 - 2x - 6) = 1 2 xy. (x 3 - 2x - 6) - 1. (x 3 - 2x - 6) = 1 2 x 4 y - x 2 y - 3xy - x 3 + 2x + 6 Nhận xét : sgk. VD : (2x + 3) (x 2 - 2x + 1) = 2x (x 2 - 2x + 1) + 3 (x 2 - 2x + 1) = 2x 3 - 4x 2 + 2x + 3x 2 - 6x + 3 = 2x 3 - x 2 - 4x + 3. 2. áp dụng: Ngụ ỡnh Nguyờn THCS Xuõn Cm 3 dạng phải sắp xếp cùng một cột để dễ thu gọn. GV: Yêu cầu HS làm ?2. - Phần a) làm theo hai cách. HS: Thực hiện cá nhân 2 HS lên bảng thực hiện theo hai cách. GV: nhận xét bài làm của HS. GV: Yêu cầu HS làm ? 3 ? Nêu công thức ính diện tích hình chữ nhật? HS: Phát biểu. HS: thực hiện cá nhân 1 HS lên bảng thực hiện ?2sgk tr 7 a) (x + 3) (x 2 + 3x - 5) = x(x 2 + 3x - 5) + 3(x 2 + 3x - 5) = x 3 + 3x 2 - 5x + 3x 2 + 9x - 15 = x 3 + 6x 2 + 4x - 15. b) (xy - 1)(xy + 5) = xy(xy + 5) - 1 (xy + 5) = x 2 y 2 + 5xy - xy - 5 = x 2 y 2 + 4xy - 5. ?3 sgk tr 7. . Diện tích hình chữ nhật là: S = (2x + y)(2x - y) = 2x(2x - y) + y(2x - y) = 4x 2 - y 2 . Với x = 2,5 m và y = 1 m. S = 4 . 2,5 2 - 1 2 = 4 . 6,25 - 1 = 24 m 2 . IV. Luyện tập củng cố: Bài 7 <8 SGK>: Yêu cầu HS hoạt động nhóm. GV: Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng trình bày. Nhóm khác nhận xét chéo GV nhận xét GV lu ý HS: Khi trình bày cách 2 cả hai đa thức phải đợc sắp xếp theo cùng một thứ tự Bài 7 sgk tr 8. a) C 1 : (x 2 - 2x + 1). (x - 1) = x 2 (x - 1) - 2x (x - 1) + 1(x - 1) = x 3 - x 2 - 2x 2 - 2x + x - 1 = x 3 - 3x 2 + 3x - 1. b) C 1 : (x 3 - 2x 2 + x - 1)(5 - x) = x 3 (5 - x) - 2x 2 (5 - x) + x(5 - x) - 1 (5 - x) = 5x 3 - x 4 - 10x 2 + 2x 3 + 5x - x 2 - 5 + x = - x 4 + 7x 3 - 11x 2 + 6x - 5. -x 4 + 7x 3 - 11x 2 + 6x - 5. V. H ớng dẫn về nhà - Học thuộc quy tắc nhân đa thức với đa thức. - Nắm vững cách trình bày phép nhân đa thức cách 2. - Làm bài tập 6 , 7, 8 <4 SBT>. bài 8 <8 SGK>. Xuõn Cm, Ngy .thỏng.nm 2014 BGH duyt Ngụ ỡnh Nguyờn THCS Xuõn Cm 4 Tun 2 Ngy son : 10/08/2014 Ngy dy : T 18/08 n 23/08/2014 Tiết 3: Luyện tập A. Mục tiêu: * Kiến thức: HS đợc củng cố kiến thức về các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. * Kĩ năng : HS thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức, đa thức. * Thái độ : Rèn tính cẩn thận cho HS. B. Chuẩn bị của GV và HS: - GV: Bảng phụ. - HS: Học và làm bài tập đầy đủ. C. Tiến trình dạy học: I. Tổ chức II. Kiểm tra HS1: Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức. - Chữa bài tập 8 <8 SGK>. a) (x 2 y 2 - 1 2 xy + 2y). (x - 2y) = x 2 y 2 (x - 2y) - 1 2 xy (x - 2y) + 2y(x - 2y) = HS2: Chữa bài tập 6 (a, b) <4 SBT>. a) (5x - 2y) (x 2 - xy + 1) b) (x - 1) (x + 1) (x + 2) = (x 2 + x - x - 1) (x + 2) = (x 2 - 1) (x + 2) = x 3 + 2x 2 - x + 2. GV: nhận xét, cho điểm III. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Bài 10 <8 SGK>. - Yêu cầu HS trình bày câu a theo hai cách. - Yêu cầu 2 HS lên bảng. Bài 10 sgk tr 8: a) C 1 : (x 2 - 2x + 3) ( 1 2 x - 5) = 1 2 x 3 - 5x 2 - x 2 + 10x + 3 2 x - 1 = 1 2 x 3 - 6x 2 + 23 2 x - 15. C 2 : x 2 - 2x + 3 ì 1 2 x - 5 -5x 2 + 10x - 15 + 1 2 x 3 - x 2 + 3 2 x Ngụ ỡnh Nguyờn THCS Xuõn Cm 5 Bài 11 < 8 SGK>. - Muốn chứng minh giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến, ta làm thế nào ? Bổ sung: (3x - 5) (2x + 11) - (2x + 3) (3x + 7). Bài 12 <8 SGK>. - Yêu cầu HS trình bày, GV ghi lại. Bài tập 13 <9 SGK>. - Yêu cầu HS hoạt động nhóm. HS cả lớp nhận xét và chữa bài. Bài tập 14<9 SGK>. - Hãy viết công thức của 3 số tự nhiên chẵn liên tiếp. - Hãy biểu diễn tích hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 192. 1 2 x 3 - 6x 2 + 23 2 x - 15. Bài 11 sgk tr 8: a) (x - 5) (2x + 3) - 2x (x - 3) + x + 7 = 2x 2 + 3x - 10x - 15 - 2x 2 + 6x + x + 7 = - 8. Vậy giá trị của biểu thức không phụ thuộc giá trị của biến. b) (3x - 5) (2x + 11) - (2x + 3) (3x + 7) = - 76. Bài 12 sgk tr 8: Giá trị của x GTrị của biểu thức x = 0 x = -15 x = 15 x = 0,15 -15 0 -30 -15,15 Bài 13 sgk tr 9: a) (12x - 5) (4x - 1)+ (3x - 7) (1 - 16x) = 81 48x 2 - 12x - 20x + 5 + 3x - 48x 2 - 7 + 112x = 81 83x - 2 = 81 83x = 83 x = 1. Bài 14 sgk tr 9. 2n ; 2n + 2 ; 2n + 4 . (n N). (2n + 2)(2n + 4) - 2n(2n + 2) = 192 4n 2 + 8n + 4n + 8 - 4n 2 - 4n = 192 8n + 8 = 192 8 (n + 1) = 192 n + 1 = 192 : 8 = 24 n = 23 IV. H ớng dẫn về nhà - Làm bài tập 15 <9 SGK>. 8, 10 <4 SBT>. - Đọc trớc bài "Hằng đẳng thức đáng nhớ". Ngụ ỡnh Nguyờn THCS Xuõn Cm 6 Tun 2 Ngy son : 10/08/2014 Ngy dy : T 18/08 n 23/08/2014 Tiết 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ A. Mục tiêu: *Kiến thức: HS nắm đợc các hằng đẳng thức: Bình phơng của một tổng, bình phơng của một hiệu, hiệu hai bình phơng. * Kĩ năng : Biết áp dụng các hằng đẳng thức trên để tính nhẩm, tính hợp lí. * Thái độ : Rèn tính cẩn thận cho HS. B. Chuẩn bị của GV và HS: - GV: Bảng phụ vẽ H 1 ; các hằng đẳng thức, thớc kẻ , phấn màu. - HS: Ôn quy tắc nhân đa thức với đa thức. C. Tiến trình dạy học: I. Tổ chức II. Kiểm tra - Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức. - Chữa bài tập 15 <9 SGK>. a) KQ : 1 4 x 2 + xy + y 2 . b) KQ : x 2 - xy + 1 4 y 2 . III. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức - GV ĐVĐ vào bài. - Yêu cầu HS làm ?1. - Gợi ý HS viết luỹ thừa dới dạng tích rồi tính. - Với a > 0 ; b > 0: công thức này đợc minh hoạ bởi diện tích các hình vuông và hình chữ nhật. - GV giải thích bằng H 1 SGV đã vẽ sẵn trên bảng phụ. - Với A, B là các biểu thức tuỳ ý, ta cũng có: (A + B) 2 = A 2 + 2AB + B 2 . GV : Yêu cầu HS làm ?2. HS: Phát biểu. GV: chỉ vào biểu thức và phát biểu lại chính xác. áp dụng: a) Tính (a + 1) 2 . Hãy chỉ rõ biểu thức thứ nhất, biểu thức thứ hai. - Yêu cầu HS tính: ? So sánh kết quả lúc trớc.? b) Viết biểu thức x 2 + 4x + 4 dới dạng bình phơng của một tổng. c) Tính nhanh: 51 2 ; 301 2 . - GV gợi ý: Tách 51 = 50 + 1 1. Bình ph ơng của một tổng ?1 sgk tr 9 (a + b) 2 = (a + b) (a + b) = a 2 + ab + ab + b 2 = a 2 + 2ab + b 2 . ?2 sgk tr 9: HS tự phát biểu áp dụng sgk tr 9 a) (a + 1) 2 = a 2 + 2.a.1 + 1 2 = a 2 + 2a + 1. ( 1 2 x + y) 2 = 2 1 2 2 x + ữ . 1 2 x.y + y 2 = 1 4 x 2 + xy + y 2 . b) x 2 + 4x + 4 = x 2 + 2.x.2 + 2 2 = (x + 2) 2 c) 51 2 = (50 + 1) 2 = 50 2 + 2. 50 . 1 + 1 2 = 2500 + 100 + 1 = 2601. 2. Bình ph ơng của một hiệu Ngụ ỡnh Nguyờn THCS Xuõn Cm 7 GV: Yêu cầu HS tính (a - b) 2 theo hai cách. C 1 : (a - b) 2 = (a - b) (a - b). C 2 : (a - b) 2 = [a + (-b)] 2 . HS: Hoạt động cá nhân GV: Ta có: (a - b) 2 = a 2 - 2ab + b 2 . Tơng tự: (A - B) = A 2 - 2A.B + B 2 . ? Hãy phát biểu bằng lời? => - So sánh hai hằng đẳng thức. áp dụng: Yêu cầu HS hoạt động nhóm b , c. Đại diện các nhóm lên trình bày trên bảng. Các nhóm nhận xét chéo GV nhận xét. - Yêu cầu HS làm ?5. - Ta có: a 2 - b 2 = (a + b) (a - b). TQ: A 2 - B 2 = (A + B) (A - B). Phát biểu thành lời. => GVlu ý HS cần Phân biệt (A - B) 2 và A 2 - B 2 . - áp dụng. - Yêu cầu HS làm ?7. - GV nhấn mạnh: bình phơng của hai đa thức đối nhau thì bằng nhau. ?3 sgk tr 10. C 1 : (a - b) 2 = (a - b) (a - b) = a 2 - ab - ab + b 2 = a 2 - 2ab + b 2 . ?4 sgk tr 10. áp dụng sgk tr 10. a) (x - 1 2 ) 2 = x 2 - 2. x . 1 2 + ( 1 2 ) 2 = x 2 - x + 1 4 . b) KQ: 4x 2 12xy + 9y 2 c) 99 2 = (100 1) 2 = 100 2 2.100 + 1 = 10000 200 + 1 = 9801 3. Hiệu hai bình ph ơng ?5 sgk tr 10. (a + b) (a - b) = a 2 - ab + ab - b 2 = a 2 - b 2 . ?6 sgk tr 10. *) áp dụng sgk tr 10 Tính: a) (x + 1) (x - 1) = x 2 - 1 2 = x 2 - 1. b) (x - 2y) (x + 2y) = x 2 - (2y) 2 = x 2 - 4y 2 . c) 56 . 64 = (60 - 4) (60 + 4) = 60 2 - 4 2 = 3600 - 16 = 3584. *) ?7 sgk tr 11. Cả hai đều viết đúng. Vì x 2 - 10x + 25 = 25 - 10x + x 2 . Sơn đã rút ra: (A - B) 2 = (B - A) 2 . Ngụ ỡnh Nguyờn THCS Xuõn Cm 8 IV. Củng cố ? Tóm lại bài học hôm nay các em cần nắm vững nội dung cơ bản nào? Hãy viết 3 hằng đẳng thức đã học.? 3 hằng đẳng thức đáng nhớ. * (A + B) 2 = A 2 + 2AB + B 2 * (A - B) 2 = A 2 - 2AB + B 2 * A 2 - B 2 = (A - B) (A + B). V. H ớng dẫn về nhà - Học thuộc và phát biểu bằng lời 3 hằng đẳng thức đã học, viết theo hai chiều (tích tổng). - Làm bài tập 16, 17, 18, 19, 20 <12 SGK> 11, 12 <4 SBT>. Xuõn Cm, Ngy .thỏng.nm 2014 BGH duyt Tun 3 Ngy son : 10/08/2014 Ngy dy : T 25/08 n 30/08/2014 Tiết 5: Luyện tập A. Mục tiêu: * Kiến thức: Củng cố kiến thức về các hằng đẳng thức: Bình phơng của một tổng, bình phơng của một hiệu và hiệu hai bình phơng. * Kĩ năng : HS vận dụng thành thạo các hằng đẳng thức trên vào giải bài toán. *Thái độ : Rèn tính cẩn thận cho HS. B. Chuẩn bị của GV và HS: - GV: Bảng phụ vẽ H 1 ; các hằng đẳng thức, thớc kẻ , phấn màu. - HS: Ôn quy tắc nhân đa thức với đa thức. C. Tiến trình dạy học: I. Tổ chức II. Kiểm tra 1. Phát biểu thành lời và viết công thức tổng quát 2 hằng đẳng thức (A + B) 2 và (A - B) 2 . - Chữa bài tập 11 <4 SBT> a, KQ : x 2 + 4xy + 4y 2 . b, (KQ : x 2 - 9y 2 .c, KQ : 25 - 10x + x 2 . 2. Viết và phát biểu thành lời hằng đẳng thức hiệu hai bình phơng. - Chữa bài tập 18 <11 SGK>. a) x 2 + 6xy + 9y 2 = (x + 3y) 2 . b) x 2 - 10xy + 25y 2 = (x - 5y) 2 III. Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Bài 20 <12 SGK>. GV: treo bảng phụ ghi nội dung bài 20 -> HS quan sát thực hiện - Bài 21 <12 SGK>. - Yêu cầu HS làm bài vào vở, 1 HS lên Bài 20 sgk tr 12. Kết quả trên sai vì hai vế không bằng nhau. VD: (x + 2y) 2 = x 2 + 4xy + 4y 2 Khác VT. Bài 21 sgk tr 12: Ngụ ỡnh Nguyờn THCS Xuõn Cm 9 bảng làm. - Bài 17 <11 SGK>. - GV: (10a + 5) 2 với a N là bình ph- ơng của một số có tận cùng là 5, với a là số chục của nó. VD: 25 2 = (2.10 + 5) 2 - Nêu cách tính nhẩm bình phơng một số có tận cùng là 5 ? 25 2 = 625. Lấy 2 . (2 + 1) = 6 viết tiếp 25 vào sau số 6. - Tơng tự 35 2 , 65 2 , 75 2 . Bài 22 <12 SGK>. Tính nhanh: a) 101 2 ; 199 2 ; 47 . 53 HS hoạt động theo nhóm: Yêu cầu đại diện một nhóm lên bảng trình bày, HS khác nhận xét. Bài 23 <12 SGK>. - Để chứng minh một đẳng thức, ta làm thế nào ? - Yêu cầu 2 HS lên bảng làm, HS khác làm vào vở. áp dụng tính: (a - b) 2 biết a + b = 7 và a . b = 12. Có : (a - b) 2 = (a + b) 2 - 4ab = 7 2 - 4.12 = 1. a) 9x 2 - 6x + 1 = (3x) 2 - 2. 3x . 1 + 1 2 = (3x - 1) 2 . b) (2x + 3y) 2 + 2. (2x + 3y) + 1 = [(2x + 3y) + 1] 2 = (2x + 3y + 1) 2 . Bài 17 sgk tr 11 (10a + 5) 2 = (10a) 2 + 2. 10a . 5 + 5 2 = 100a 2 + 100a + 25 = 100a (a + 1) + 25. 35 2 = 1225 65 2 = 4225. 75 2 = 5625. Bài 22 sgk tr 12: a) 101 2 = (100 + 1) 2 = 100 2 + 2. 100 + 1 = 10000 + 200 + 1 = 10201. b) 199 2 = (200 - 1) 2 = 200 2 - 2. 200 + 1 = 40 000 - 400 + 1 = 39601. c) 47 . 53 = (50 - 3) (50 + 3) = 50 2 - 3 2 = 2500 - 9 = 2491. Bài 23 sgk tr 12: a) VP = (a - b) 2 + 4ab = a 2 - 2ab + b 2 + 4ab = a 2 + 2ab + b 2 = (a + b) 2 = VT. b) VP = (a + b) 2 - 4ab = a 2 + 2ab + b 2 - 4ab = a 2 - 2ab + b 2 = (a - b) 2 = VT. V. H ớng dẫn về nhà - Học thuộc kĩ các hằng đẳng thức đã học. - Làm bài tập 24, 25 (b, c) <12 SGK>. 13 , 14, 15 <4, 5 SBT>. Ngụ ỡnh Nguyờn THCS Xuõn Cm 10 [...]... Tiết 18: Ngụ ỡnh Nguyờn THCS Xuõn Cm Luyện tập 34 A Mục tiêu: * Kiến thức : HS vận dụng hằng đẳng thức để thực hiện phép chia đa thúc * Kỹ năng : Rèn luyện kĩ năng chia đa thức cho đơn thức, chia đa thức đã sắp xếp *Thái độ : Rèn ý thức học tập cho HS B Chuẩn bị của GV và HS: - Giáo viên : Bảng phụ ghi bài tập,phấn màu - Học sinh : Ôn tập hằng đẳng thức đáng nhớ, quy tắc chia đơn thức cho đơn thức, ... chia đa thức cho đơn thức C Tiến trình dạy học: II: Kiểm tra - HS1: Phát biểu quy tắc chia đa thức cho đơn thức - Chữa bài 70 tr 32 SGK - HS2: Viết hệ thức liên hệ giữa đa thức bị chia A, đa thức chia B, đa thức thơng Q và đa thức d R Nêu điều kiện của đa thức d R và cho biết khi nào là phép chia hết - Chữa bài 48c tr8 SBT - GV nhận xét cho điểm III: Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức. .. + 25) = 8x3 - 125 Ngụ ỡnh Nguyờn THCS Xuõn Cm 14 V Hớng dẫn về nhà - Học thuộc lòng công thức và phát biểt thành lời 7 hđt đáng nhớ - Làm bài tập 31(b); 33 , 36, 37 và 17, 18 Ngy son : 31/ 08/ 2014 Ngy dy : T 01/09 n 06/09/2014 Tun 4 Tiết 8: Luyện tập A Mục tiêu: * Kiến thức: Củng cố kiến thức về 7 hằng đẳng thức đáng nhớ * Kĩ năng : HS biết vận dụng khá thành thạo các HĐT đáng nhớ... phân tích đa thức thành nhân tử bằng phơng pháp dùng hằng đẳng thức Ngy son : 31/ 08/ 2014 Ngy dy : T 08/ 09 n 13/09/2014 Tun 5 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phơng pháp dùng hằng đẳng thức ( T2 ) Tiết 10: A Mục tiêu: * Kiến thức: HS hiểu đợc cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phơng pháp dùng hằng đẳng thức * Kỹ năng : Hs biết vận dụng các hằng đẳng thức đã học vào việc phân tích đa thức thành... 04/10/2014 Tun 8 Ngụ ỡnh Nguyờn THCS Xuõn Cm 30 Tiết 16: Chia đa thức cho đơn thức A Mục tiêu: * Kiến thức : HS cần nắm đợc khi nào đa thức chia hết cho đơn thức HS nắm vững quy tắc chia đa thức cho đơn thức * Kỹ năng : HS vận dụng tốt các quy tắc trên vào giải toán *Thái độ : Rèn tính cẩn thận khi làm toán B Chuẩn bị của GV và HS: - Giáo viên : Bảng phụ ghi bài tập - Học sinh : Học và làm bài đầy... x y : x y = xy thức cho đơn thức 4 2 2 10 5 - HS nhắc lại quy tắc chia đơn thức cho c) (-xy) : (-xy) = (-xy)5 = - x5y5 đơn thức V: Hớng dẫn về nhà - Nắm vững khái niệm đa thức A chia hết cho đa thức B, khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B và quy tắc chia đơn thức cho đơn thức - Làm bài tập 59 SGK, 39, 40, 41 tr 7 SBT Ngy son : 21/09/2014 Ngy dy : T 29/09 n 04/10/2014 Tun 8 Ngụ ỡnh Nguyờn... son : 10/ 08/ 2014 Ngy dy : T 25/ 08 n 30/ 08/ 2014 Tun 3 Tiết 6: A Mục tiêu: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (TT) * Kiến thức: HS nắm đợc các hằng đẳng thức: Lập phơng của một tổng, lập phơng của một hiệu * Kĩ năng : Biết vận dụng các hằng đẳng thức trên để giải bài tập * Thái độ : Rèn tính cẩn thận cho HS B Chuẩn bị của GV và HS: - GV: Bảng phụ ghi bài tập, phấn màu - HS: Học thuộc 3 hằng đẳng thức dạng... đa thức thành nhân tử V: Hớng dẫn về nhà - Ôn lại các phơng pháp phân tích đa thức thành nhân tử - Làm bài 57, 58 tr 25 SGK; bài 35, 36 SBT - Ôn lại quy tắc chia hai luỹ thừa cùng cơ số Xuõn Cm, Ngy .thỏng.nm 2014 BGH duyt Ngy son : 21/09/2014 Ngy dy : T 29/09 n 04/10/2014 Tun 8 Ngụ ỡnh Nguyờn THCS Xuõn Cm 28 Chia đơn thức cho đơn thức Tiết 15: A Mục tiêu: * Kiến thức : HS hiểu đợc khái niệm đa thức. .. cho đa thức B khi nào? Cho A và B là hai đa thức, B 0 Ta nói GV: A: Đa thức bị chia đa thức A chia hết cho đa thức B nếu tìm B: Đa thức chia đợc đa thức Q sao cho: Q: đa thức thơng A = B.Q - Kí hiệu: Q = A : B hay : Q = A B - ở bài này ta xét trờng hợp đơn giản nhất, đó là phép chia đơn thức cho đơn thức - GV nhắc lại các công thức chia hai luỹ thừa cùng cơ số trong SGK - Yêu cầu HS làm ?1 - Phép chia... một biến đã sắp xếp * Thái độ : Rèn ý thức học tập cho HS, tính cẩn thận khi làm toán B Chuẩn bị của GV và HS: Giáo viên : Bảng phụ ghi bài tập, chú ý SGK - Học sinh : Ôn tập hằng đẳng thức đáng nhớ, phép trừ đa thức, phép nhân đa thức đã sắp xếp C Tiến trình dạy học: I: Tổ chức II: Kiểm tra ( Kết hợp trong giờ) III: Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức - Gv yêu cầu HS thực hiện phép . 2 Ngy son : 10/ 08/ 2014 Ngy dy : T 18/ 08 n 23/ 08/ 2014 Tiết 3: Luyện tập A. Mục tiêu: * Kiến thức: HS đợc củng cố kiến thức về các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. * Kĩ. 10/ 08/ 2014 Ngy dy : T 11/ 08 n 16/ 08/ 2014 Tiết 2: Nhân đa thức với đa thức A. Mục tiêu: *Kiến thức: HS nắm vững quy tắc nhân đa thức với đa thức. * Kĩ năng : HS biết trình bày phép nhân đa thức. chia các đa thức Tun 1 Ngy son : 10/ 08/ 2014 Ngy dy : T 11/ 08 n 16/ 08/ 2014 Tiết 1: Nhân đơn thức với đa thức A. Mục tiêu : * Kiến thức : HS nắm đợc quy tắc nhân đơn thức với đa thức. *Kỹ năng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đại số lớp 8 chuẩn kiến thức, Giáo án đại số lớp 8 chuẩn kiến thức,

Từ khóa liên quan