0

Giáo án đại số lớp 8 cả năm

183 704 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 14:54

Ngày soạn:18/8/2012 Ngày giảng: 20/8/2012 CHƯƠNG I PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC Tiết 1 NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC I. MỤC TIÊU + Kiến thức: - HS nắm được cấc qui tắc về qui tắc Nhân đơn thức với đa thức theo công thức: A(B ± C) = AB ± AC. Trong đó A, B, C là đơn thức. + Kỹ năng: - HS thực hành đúng các phép tính nhân đơn thức với đa thức có không 3 hạng tử & không quá 2 biến. ( Lớp HS chọn thì có thể) + Thái độ: - Rèn luyện tư duy sáng tạo, tính cẩn thận. II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: + Giáo viên:Giáo án, SGK + Học sinh: - Ôn phép nhân một số với một tổng - Nhân hai luỹ thừa có cùng cơ số. - Bảng phụ của nhóm. - Đồ dùng học tập. III.CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: Lấy học sinh làm trung tâm + Gợi mở vấn đáp IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: A)ổn định tổ chức: 8A: 8B: 8C: B) Kiểm tra bài cũ: - GV: 1/ Hãy nêu qui tắc nhân 1 số với một tổng? Viết dạng tổng quát? 2/ Hãy nêu qui tắc nhân hai luỹ thừa có cùng cơ số? Viết dạng tổng quát?. - GV: Cho HS nhận xét trên bảng - GV: ( Hỏi cả lớp) + Thế nào là đơn thức? Nêu ví dụ? + Một biểu thức đại số như thế nào được gọi là đa thức? Nêu ví dụ? - GV: chốt lại + Đơn thức là một biểu thức đại số trong đó các phép toán trên các biến chỉ là các phép nhân hoặc luỹ thừa không âm. + Đa thức là tổng các đơn thức. - GV: Mỗi em tự lấy ví dụ về đơn thức & đa thức? - GV: Muốn nhân một đơn thức với một đơn thức ta làm như thé nào? - GV: (chốt lại) Nhân đơn thức với đơn thức ta đặt các đơn thức trong dấu ngoặc viết chúng cạnh nhau & thu gọn đơn thức mới nhận được.(hoặc ta nhân các dấu với nhau, các hệ số với nhau, các biến cùng tên với nhau rồi lấy tích của kết quả đó). Trang: 1 C. Bài mới: - GV: Đặt vấn đề Không phải là nhân đơn thức với đơn thức mà là Nhân đơn thức với đa thức có giống như nhân 1 số với một tổng không? Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của học sinh * HĐ1: Hình thành qui tắc - GV: Mỗi em đã có 1 đơn thức & 1 đa thức hãy: + Đặt phép nhân đơn thức với đa thức + Nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức + Cộng các tích tìm được GV: cho HS kiểm tra chéo kết quả của nhau & kết luận: 15x 3 - 6x 2 + 24x là tích của đơn thức 3x với đa thức 5x 2 - 2x + 4 GV: Em hãy phát biểu qui tắc Nhân 1 đơn thức với 1 đa thức? GV: cho HS nhắc lại & ta có công thức tổng quát như thế nào? GV: cho HS nêu lại qui tắc & ghi bảng 1) Qui tắc ?1 Làm tính nhân (có thể lấy ví dụ HS nêu ra) 3x(5x 2 - 2x + 4) = 3x. 5x 2 + 3x(- 2x) + 3x. 4 = 15x 3 - 6x 2 + 24x * Qui tắc: (SGK) + Phương pháp: - Nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức - Cộng các tích lại với nhau. Tổng quát: A, B, C là các đơn thức A(B ± C) = AB ± AC HS khác phát biểu * HĐ2: áp dụng qui tắc Giáo viên yêu cầu học sinh tự nghiên cứu ví dụ trong SGK trang 4 Giáo viên yêu cầu học sinh làm ?2 (3x 3 y - 1 2 x 2 + 1 5 xy). 6xy 3 2/ áp dụng : Ví dụ: Làm tính nhân (- 2x 3 ) ( x 2 + 5x - 1 2 ) = (2x 3 ). (x 2 ) + (2x 3 ).5x + (2x 3 ). (- 1 2 ) = - 2x 5 - 10x 4 + x 3 ?2: Làm tính nhân Trang: 2 Gọi học sinh lên bảng trình bày. * HĐ3: HS làm việc theo nhóm ?3 GV: Gợi ý cho HS công thức tính S hình thang. GV: Cho HS báo cáo kết quả. - Đại diện các nhóm báo cáo kết quả - - GV: Chốt lại kết quả đúng: S = 1 2 ( ) 5 3 (3 )x x y+ + +    . 2y = 8xy + y 2 +3y Thay x = 3; y = 2 thì S = 58 m 2 (3x 3 y - 1 2 x 2 + 1 5 xy). 6xy 3 = 3x 3 y. 6xy 3 + (- 1 2 x 2 ). 6xy 3 + 1 5 xy. 6xy 3 = 18x 4 y 4 - 3x 3 y 3 + 6 5 x 2 y 4 ?3 S = 1 2 ( ) 5 3 (3 )x x y+ + +    . 2y = 8xy + y 2 +3y Thay x = 3; y = 2 thì S = 58 m 2 D- Củng cố: - GV: Nhấn mạnh nhân đơn thức với đa thức & áp dụng làm bài tập * Tìm x: x(5 - 2x) + 2x(x - 1) = 15 ⇔ 5x - 2x 2 + 2x 2 - 2x = 15 ⇔ 3x = 15 ⇔ x = 5 HS : lên bảng giải HS dưới lớp cùng làm. - HS so sánh kết quả GV: HS làm việc theo nhóm - GV: Hướng dẫn HS đoán tuổi của BT 4 & đọc kết quả (Nhỏ hơn 10 lần số HS đọc). - HS tự lấy tuổi của mình hoặc người thân & làm theo hướng dẫn của GV như bài 14. * BT nâng cao: (GV phát đề cho HS) Đơn giản biểu thức 3x n - 2 ( x n+2 - y n+2 ) + y n+2 (3x n - 2 - y n-2 Kết quả nào sau đây là kết quả đúng? A. 3x 2n y n B. 3x 2n - y 2n C. 3x 2n + y 2n D. - 3x 2n - y 2n 2) Chứng tỏ rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào biến? x(5x - 3) -x 2 (x - 1) + x(x 2 - 6x) - 10 + 3x = 5x 2 - 3x - x 3 + x 2 + x 3 - 6x 2 - 10 + 3x = - 10 E- Hướng dẫn về nhà + Làm các bài tập : 1,2,3,5 (SGK) + Làm các bài tập : 2,3,5 (SBT) Trang: 3 Ngày soạn:18/8/2012 Ngày giảng: 22/8/2012 Tiết 2 NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC I. MỤC TIÊU: + Kiến thức: - HS nắm vững qui tắc nhân đa thức với đa thức. - Biết cách nhân 2 đa thức một biến dã sắp xếp cùng chiều + Kỹ năng: HS thực hiện đúng phép nhân đa thức (chỉ thực hiện nhân 2 đa thức một biến dã sắp xếp ) + Thái độ : Rèn tư duy sáng tạo & tính cẩn thận. II- PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: + Giáo viên: SGK, giáo án + Học sinh: - Bài tập về nhà - Ôn nhân đơn thức với đa thức III- CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: Gợi mở + vấn đáp, hoạt động nhóm IV- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY A- Tổ chức: 8A: 8B: 8C: B- Kiểm tra: - HS1: Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức? Bài tập tập 1c trang 5. (4x 3 - 5xy + 2x) (- 1 2 ) - HS2: Rút gọn biểu thức: x n-1 (x+y) - y(x n-1 + y n-1 ) - GV: cho HS nhận xét kết quả - GV: Chốt lại & lưu ý HS về dấu của tích 2 đơn thức C- Bài mới: GV: Tôi có 2 đa thức muốn nhân 2 đa thức này với nhau ta làm như thế nào? Bài mới chúng ta sẽ nghiên cứu. Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Xây dựng qui tắc GV: cho HS làm ví dụ Làm phép nhân (x - 3) (5x 2 - 3x + 2) - GV: theo em muốn nhân 2 đa thức này với nhau ta phải làm như thế nào? - GV: Gợi ý cho HS & chốt lại: + Lấy mỗi hạng tử của đa thức thứ nhất ( coi là 1 đơn thức) nhân với đa thức rồi cộng kết quả lại. 1. Qui tắc Ví dụ: (x - 3) (5x 2 - 3x + 2) = x (5x 2 - 3x + 2) + (-3) (5x 2 - 3x + 2) = x.5x 2 - 3x.x + 2.x + (-3).5x 2 + (-3) (-3x) + (-3) 2 = 5x 3 - 3x 2 + 2x - 15x 2 + 9x - 6 = 5x 3 - 18x 2 + 11x - 6 - HS so sánh với kết quả của mình với bạn bên Trang: 4 Đa thức 5x 3 - 18x 2 + 11x - 6 gọi là tích của 2 đa thức (x - 3) & (5x 2 - 3x + 2) GV: Qua ví dụ trên em hãy phát biểu qui tắc nhân đa thức với đa thức? GV: chốt lại & nêu qui tắc trong (sgk) GV: em hãy nhận xét tích của 2 đa thức ? Hoạt động 2: Củng cố qui tắc bằng bài tập GV: Cho HS làm bài tập ?1 Nhân đa thức ( 1 2 xy -1) với đa thức x 3 - 2x - 6 Hoạt động 3: Phương pháp nhân 2 đa thức đã sắp xếp. Làm tính nhân (x + 3) (x 2 + 3x - 5) GV: Hãy nhận xét 2 đa thức? GV: Rút ra phương pháp nhân: Hoạt động 4: áp dụng vào giải bài tập Làm tính nhân a) (xy - 1)(xy +5) b)(x 3 - 2x 2 + x - 1)(5 - x) cạnh - HS: Phát biểu qui tắc - HS : Nhắc lại Qui tắc: Muốn nhân 1 đa thức với 1 đa thức ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau. * Nhân xét: tích của 2 đa thức là 1 đa thức ?1 Nhân đa thức ( 1 2 xy -1) với đa thức x 3 - 2x - 6 Giải: ( 1 2 xy -1) ( x 3 - 2x - 6) = 1 2 xy(x 3 -2x - 6)+(-1) (x 3 -2x- 6) = 1 2 xy. x 3 + 1 2 xy(- 2x) + 1 2 xy(- 6) + (-1) x 3 +(- 1)(-2x) + (-1) (-6) = 1 2 x 4 y - x 2 y - 3xy - x 3 + 2x +6 Chú ý: Khi nhân các đa thức một biến ở ví dụ trên ta có thể sắp xếp rồi làm tính nhân. + Sắp xếp đa thức theo luỹ thừa giảm dần hoặc tăng dần. + Đa thức này viết dưới đa thức kia + Kết quả của phép nhân mỗi hạng tử của đa thức thứ 2 với đa thức thứ nhất được viết riêng trong 1 dòng. + Các đơn thức đồng dạng được xếp vào cùng 1 cột + Cộng theo từng cột. x 2 + 3x - 5 x + 3 3x 2 + 9x - 15 + x 3 + 3x 2 - 15x x 3 + 6x 2 - 6x - 15 2. Áp dụng: ?2 Làm tính nhân a) (xy - 1)(xy +5) = x 2 y 2 + 5xy - xy - 5 Trang: 5 GV gọi 2 HS lên làm Các HS dưới lớp làm vào vở GV: Hãy suy ra kết quả của phép nhân (x 3 - 2x 2 + x - 1)(x - 5) - GV yêu cầu HS Làm việc theo nhóm ?3 Viết biểu thức tính diện tích của hình chữ nhật theo x và y biết hai kích thước hai hình chữ nhật đó là (2x+y) và (2x-y) ? *áp dụng :Tính diện tích của hình chữ nhật khi x = 2,5m và y = 1m - GV: Khi cần tính giá trị của biểu thức ta phải lựa chọn cách viết sao cho cách tính thuận lợi nhất = x 2 y 2 + 4xy - 5 b) (x 3 - 2x 2 + x - 1)(5 - x) = 5 x 3 -x 4 -10x 2 +2x 3 +5 x - x 2 -5+x = - x 4 + 7 x 3 - 11x 2 + 6 x - 5 - HS tiến hành nhân theo hướng dẫn của GV - HS trả lời tại chỗ ( Nhân kết quả với -1) HS: Làm việc theo nhóm Giải bài toán theo nhóm - Nhóm trưởng trình bày kết quả của nhóm. ?3 Gọi S là diện tích hình chữ nhật với 2 kích thước đã cho + C1: S = (2x +y) (2x - y) = … = 4x 2 - y 2 Với x = 2,5 ; y = 1 ta tính được : S = 4.(2,5) 2 - 1 2 = 25 - 1 = 24 (m 2 ) + C2: S = (2.2,5 + 1) (2.2,5 - 1) = (5 +1) (5 -1) = 6.4 = 24 (m 2 HS lên bảng thực hiện - HS nhận xét D- Củng cố: - GV: Em hãy nhắc lại qui tắc nhân đa thức với đa thức? Viết tổng quát? - GV: Với A, B, C, D là các đa thức : (A + B) (C + D) = AC + AD + BC + BD E- Hướng dẫn về nhà - HS: Làm các bài tập 8,9 / trang 8 (sgk) - HS: Làm các bài tập 8,9,10 / trang (sbt) HD: bài tập 9: Tính tích (x - y) (x 4 + xy + y 2 ) rồi đơn giản biểu thức & thay giá trị vào tính. *********************************************** Ngày 20 tháng 8 năm 2012 DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Nguyễn Thị Thuý Nga Trang: 6 Ngày soạn:25/8/2012 Ngày giảng: 27/8/2012 Tiết 3 LUYỆN TẬP I- MỤC TIÊU: + Kiến thức: - HS nắm vững, củng cố các qui tắc nhân đơn thức với đa thức, qui tắc nhân đa thức với đa thức - Biết cách nhân 2 đa thức một biến dã sắp xếp cùng chiều + Kỹ năng: - HS thực hiện đúng phép nhân đa thức, rèn kỹ năng tính toán, trình bày, tránh nhầm dấu, tìm ngay kết quả. + Thái độ : - Rèn tư duy sáng tạo, ham học & tính cẩn thận. II.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: + Giáo viên: - SGK, giáo án, bảng phụ - Bài tập nâng cao. + Học sinh: - Bài tập về nhà - Ôn nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. III- CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: + Lấy HS làm trung tâm, luyện giải & các phương pháp khác. IV- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: A- Ôn định tổ chức: 8A: 8B: 8C: B- Kiểm tra bàì cũ: - HS1: Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức ? Phát biểu qui tắc nhân đa thức với đa thức ? Viết dạng tổng quát ? - HS2: Làm tính nhân ( x 2 - 2x + 3 ) ( 1 2 x - 5 ) & cho biết kết quả của phếp nhân ( x 2 - 2x + 3 ) (5 - 1 2 x ) ? * Chú ý 1: Với A. B là 2 đa thức ta có: ( - A).B = - (A.B) C- Bài mới: Hoạt đông của giáo viên Hoạt đông của học sinh Làm tính nhân a) (x 2 y 2 - 1 2 xy + 2y ) (x - 2y) b) (x 2 - xy + y 2 ) (x + y) GV: cho 2 HS lên bảng Bài tập tập & HS khác nhận xét kết quả Bài tập 8 (sgk) a) (x 2 y 2 - 1 2 xy + 2y ) (x - 2y) = x 3 y- 2x 2 y 3 - 1 2 x 2 y + xy 2 +2yx - 4y 2 b) (x 2 - xy + y 2 ) (x + y) Trang: 7 - GV: chốt lại: Ta có thể nhân nhẩm & cho kết quả trực tiếp vào tổng khi nhân mỗi hạng tử của đa thức thứ nhất với từng số hạng của đa thức thứ 2 ( không cần các phép tính trung gian) + Ta có thể đổi chỗ (giao hoán ) 2 đa thức trong tích & thực hiện phép nhân. - GV: Em hãy nhận xét về dấu của 2 đơn thức ? GV: kết quả tích của 2 đa thức được viết dưới dạng như thế nào ? -GV: Cho HS lên bảng Bài tập tập - HS làm bài tập 12 theo nhóm - GV: tính giá trị biểu thức có nghĩa ta làm việc gì ? Tính giá trị biểu thức : A = (x 2 - 5) (x + 3) + (x + 4) (x - x 2 ) - GV: để làm nhanh ta có thể làm như thế nào ? - Gv chốt lại : + Thực hiện phép rút gọm biểu thức. + Tính giá trị biểu thức ứng với mỗi giá trị đã cho của x. Tìm x biết: (12x - 5)(4x -1) + (3x - 7)(1 - 16x) = 81 - GV: hướng dẫn = (x + y) (x 2 - xy + y 2 ) = x 3 - x 2 y + x 2 y + xy 2 - xy 2 + y 3 = x 3 + y 3 * Chú ý 2: + Nhân 2 đơn thức trái dấu tích mang dấu âm (-) + Nhân 2 đơn thức cùng dấu tích mang dấu dương + Khi viết kết quả tích 2 đa thức dưới dạng tổng phải thu gọn các hạng tử đồng dạng ( Kết quả được viết gọn nhất). Bài tập 12 (sgk) - HS làm bài tập 12 theo nhóm Tính giá trị biểu thức : A = (x 2 - 5)(x + 3) + (x + 4)(x - x 2 ) = x 3 +3x 2 - 5x- 15 +x 2 -x 3 + 4x - 4x 2 = - x - 15 thay giá trị đã cho của biến vào để tính ta có: a) Khi x = 0 thì A = -0 - 15 = - 15 b) Khi x = 15 thì A = -15-15 = -30 c) Khi x = - 15 thì A = 15 -15 = 0 d) Khi x = 0,15 thì A = - 0,15-15 = - 15,15 Bài tập 13 (sgk) Tìm x biết: (12x - 5)(4x -1) + (3x - 7)(1 - 16x) = 81 ⇔ (48x 2 - 12x - 20x +5) ( 3x + 48x 2 - 7 + 112x = 81 Trang: 8 + Thực hiện rút gọn vế trái + Tìm x + Lưu ý cách trình bày. -GV: Qua bài 12 &13 ta thấy: + Đ + Đối với BTĐS 1 biến nếu cho trước giá trị biến ta có thể tính được giá trị biểu thức đó . + Nếu cho trước giá trị biểu thức ta có thể tính được giá trị biến số. . - GV: Cho các nhóm giải bài 14 - GV: Trong tập hợp số tự nhiên số chẵn được viết dưới dạng tổng quát như thế nào ? 3 số liên tiếp được viết như thế nào ? - GV: Gọi HS lên bảng chữa ⇔ 83x - 2 = 81 ⇔ 83x = 83 ⇔ x = 1 Bài tập 14 (sgk) + Gọi số nhỏ nhất là: 2n + Thì số tiếp theo là: 2n + 2 + Thì số thứ 3 là : 2n + 4 Khi đó ta có: 2n (2n +2) =(2n +2) (2n +4) - 192 ⇒ n = 23 2n = 46 2n +2 = 48 2n +4 = 50 Bài tập tập về nhà tiết 1( Bài 9; bài 10) D- Củng cố: - GV: Muốn chứng minh giá trị của một biểu thức nào đó không phụ thuộc giá trin của biến ta phải làm như thế nào ? + Qua luyện tập ta đã áp dụng kiến thức nhân đơn thức & đa thức với đa thức đã có các dạng biểu thức nào ? E- Hướng dẫn học sinh học tập ở nhà: + Làm các bài 11 & 15 (sgk) HD: Đưa về dạng tích có thừa số là số 2 Trang: 9 Ngày soạn:25/8/2012 Ngày giảng:29/8/2012 Tiết 4 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ I . MỤC TIÊU: - Kiến thức: học sinh hiểu và nhớ thuộc lòng tất cả bằng công thừc và phát biểu thành lời về bình phương của tổng bìng phương của 1 hiệu và hiệu 2 bình phương - Kỹ năng: học sinh biết áp dụng công thức để tính nhẩm tính nhanh một cách hợp lý giá trị của biểu thức đại số. - Thái độ: rèn luyện tính nhanh nhẹn, thông minh và cẩn thận. II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN GV: - Bảng phụ, bt, bài soạn HS: - Bảng phụ - Nhân đa thức với đa thức III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH Lấy học sinh làm trung tâm -Trắc nghiệm và phương pháp khác IV TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY: A) Ổn định tổ chức Lớp 8B B) Kiểm tra bài cũ HS1: Áp dụng thực hiện phép tính: a)( 1 2 x + 1 ) (x - 4). Đáp án : ) 1 2 x 2 - x – 4 HS2: Áp dụng thực hiện phép tính b) ( 2x + y)( 2x + y) Đáp án : 4x 2 + 4xy + y 2 HS3: Phát biểu qui tắc nhân đa thức vói đa thức Áp dụng làm phép nhân (x + 2) (x -2) C) Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động 1. XD hằng đẳng thức thứ 1: Yêu cầu HS Phát biểu qui tắc nhân đa thức vói đa thức - GV: Từ kết quả thực hiện ta có công thức: (a +b) 2 = a 2 +2ab +b 2. - GV: Công thức đó đúng với bất ký giá trị nào của a &b Trong trường hợp a,b>o. Công thức Hoạt động của học sinh 1. Bình phương của một tổng: Với hai số a, b bất kì, thực hiện phép tính: (a+b) (a+b) =a 2 + ab + ab + b 2 = a 2 + 2ab +b 2 . (a +b) 2 = a 2 +2ab +b 2. * a,b > 0: công thức được minh hoạ Trang: 10 [...]... thành nhân tử - Kỹ năng: HS làm được các bài toán không quá khó, các bài toán với hệ số nguyên là chủ yếu, các bài toán phối hợp bằng 2 p2 - Thái độ: HS đựơc giáo dục tư duy lôgíc tính sáng tạo II PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN - GV :Giáo án, sgk Trang: 35 - HS: Học bài III CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: Gợi mở vấn đáp IV TIẾN TRÌNH BÀI DẠY A Ôn định tổ chức Lớp 8A: 8B: 8C: B Kiểm tra bài cũ: - GV: Bài tập kiểm tra 15'... quả = (2x)3 + 3 (2x)2y + 3 (2x)y2 + y3 + Khi gặp bài toán yêu cầu viết các đa thức = 8x3 + 12 x2y + 6xy2 + y3 x3 + 3x2 + 3x + 1 8x3 + 12 x2y + 6xy2 + y3 dưới dạng lập phương của 1 tổng ta phân tích để chỉ ra được số hạng thứ nhất, số hạng thứ 2 của tổng: a) Số hạng thứ nhất là x Số hạng thứ 2 là 1 b) Ta phải viết 8x3 = (2x)3 là số hạng thứ nhất & y Số hạng thứ 2 Hoạt động 2 XD hằng đẳng thức lập phương... Thái độ: Giáo dục tính linh hoạt tư duy lôgic II PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: Gv: Bảng phụ + giáo án, SGK - HS: Học bài + làm đủ bài tập III CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: Gợi mở +vấn đáp IV TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: A Ôn định tổ chức: Lớp 8A: 8B: 8C: B Kiểm tra bài cũ - HS1: Phân tích đa thức thành nhân tử a) x2- 4x + 4 b) x3 + 1 27 c) (a+b)2-(a-b)2 - Trình bày cách tính nhanh giá trị của biểu thức: 522- 482 Đáp án: a) (x-2)2... chức: Lớp 8A: 8B: 8C: B Kiểm tra bài cũ: - GV đưa đề KT + HS1: Tính a) (3x-2y)3 = ; 1 3 b) (2x + )3 + HS2: Viết biểu thức sau dưới dạng lập phương của 1 tổng 8p3 + 12p2 + 6p + 1 + HS3: Viết các HĐT lập phương của 1 tổng, lập phương của 1 hiệu và phát biểu các HĐT đó thành lời? Đáp án và biểu điểm a, (5đ) HS1 (3x - 2y) = 27x3 - 54x2y + 36xy2 - 8y3 b, (5đ) (2x + 1 3 2 1 ) = 8x3 +4x2 + x + 3 3 27 + HS2: 8m3... dụng PTĐTTNT thành thạo bằng các phương pháp đã học - Thái độ: Giáo dục tính linh hoạt tư duy lôgic II PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN : - GV: Bảng phụ + giáo án - HS: Học bài + làm đủ bài tập III CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: Gợi mở vấn đáp IV,TIẾN TRÌNH BÀI DẠY A- Ôn định tổ chức Lớp 8A: 8B: 8C: B- Kiểm tra bài cũ: 15' (cuối tiết học) 1 Trắc nghiệm: Chọn đáp án đúng 2 Câu 1 Để phân tích x - 2x thành nhân tử ta thường... GV: giáo án, SGK - HS: Làm bài tập về nhà+ thuộc 7 HĐTĐN III CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: Gợi mở vấn đáp IV TIẾN TRÌNH BÀI DẠY A Ôn định tổ chức: Lớp 8A: 8B: 8C: B Kiểm tra bài cũ: - HS1: Bài tập 41/19 Tìm x biết a) 5x(x - 2000) - x + 2000 = 0 b) x3- 13x = 0 - HS2: Phân tích đa thức thành nhận tử a) 3x2y + 6xy2 b) 2x2y(x - y) - 6xy2(y - x) + GV chốt lại - Khi xác định nhận tử chung ta phải chú ý cả phần hệ số. .. Hoạt động 2: Xây dưng hằng đẳng thức thứ 2 - GV: Cho HS nhận xét các thừa số của phần kiểm tra bài cũ (b) Hiệu của 2 số nhân với hiệu của 2 số có kết quả như thế nào ? Đó chính là bình phương của 1 hiệu GV: chốt lại : Bình phương của 1 hiệu bằng bình phương số thứ nhất, trừ 2 lần tích số thứ nhất với số thứ 2, cộng bình phương số thứ 2 2- Bình phương của 1 hiệu Thực hiện phép tính [ a + (−b)] 2 = a2... ( a, b tuỳ ý ) (a - b )3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 GV: áp dụng HĐT trên hãy tính Lập phương của 1 hiệu 2 số bằng lập phương số thứ nhất, trừ 3 lần tích của bình phương số thứ nhất - GV: Em hãy phát biểu thành lời với số thứ 2, cộng 3 lần tích của số thứ nhất với bình phương số thứ 2, trừ lập phương số thứ 2 Với A, B là các biểu thức ta cũng có: - GV: Với A, B là các biểu thức công thức trên có (A - B... phép tính sau & Giáo viên yêu cầu HS làm ?1 cho biết kết quả - HS: thực hiện theo yêu cầu của GV (a + b ) (a + b )2 = (a + b ) (a2+ b2 + 2ab) (a + b )3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 - GV: Em nào hãy phát biểu thành lời ? - GV chốt lại: Lập phương của 1 tổng 2 số bằng lập phương số thứ nhất, cộng 3 lần tích của bình phương số thứ nhất với số thứ 2, cộng 3 lần tích của số thứ nhất với bình phương số thứ 2, cộng... SGK, giáo án, sách bài tập - HS: Ôn lại 7 HĐTĐN III Cách thức tiến hành: Lấy HS làm trung tâm+ gợi mở vấn đáp IV Tiến trình bài dạy A.Ôn định tổ chức Lớp 8A: 8B: 8C: B Kiểm tra bài cũ: - HS1: Viết 4 HĐT đầu áp dụng khai triển a) (x+y)2, (x-y)2, x2-y2, (x+y)3 Trang: 25 b) CMR (x+1)(y-1)=xy-x+y-1 - HS2: Viết 3 HĐT sau: (x-y)3, x3+y3, x3-y3 c) Khi y=1 thì các HĐT trên viết ntn? C Bài mới: Hoạt động của giáo . thế nào ? - GV: Gọi HS lên bảng chữa ⇔ 83 x - 2 = 81 ⇔ 83 x = 83 ⇔ x = 1 Bài tập 14 (sgk) + Gọi số nhỏ nhất là: 2n + Thì số tiếp theo là: 2n + 2 + Thì số thứ 3 là : 2n + 4 Khi đó ta có: 2n (2n. của 1 tổng 2 số bằng lập phương số thứ nhất, cộng 3 lần tích của bình phương số thứ nhất với số thứ 2, cộng 3 lần tích của số thứ nhất với bình phương số thứ 2, cộng lập phương số thứ 2. - GV:. quá 2 biến. ( Lớp HS chọn thì có thể) + Thái độ: - Rèn luyện tư duy sáng tạo, tính cẩn thận. II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: + Giáo viên :Giáo án, SGK + Học sinh: - Ôn phép nhân một số với một tổng -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đại số lớp 8 cả năm, Giáo án đại số lớp 8 cả năm,