Giáo án Đại số lớp 8 cả năm 2014 - 2015 chuẩn KTKN

144 916 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 11:14

Chơng I : Phép nhân và phép chia các đa thức Tun 1 Ngy son : 10/08/2014 Ngy dy : T 11/08 n 16/08/2014 Tiết 1: Nhân đơn thức với đa thức A. Mục tiêu : * Kiến thức : HS nắm đợc quy tắc nhân đơn thức với đa thức. *Kỹ năng : HS thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức. * Thái độ : Rèn tính cẩn thận khi làm toán, thái độ nghiêm túc trong học tập. B. Chuẩn bị của GV và HS: - Giáo viên : Bảng phụ , phấn màu. - Học sinh : Ôn tập quy tắc nhân một số với một tổng, nhân hai đơn thức. C. Tiến trình dạy học: I . Tổ chức II: Kiểm tra - GV giới thiệu chơng trình đại số 8. - Nêu yêu cầu về sách vở, dụng cụ học tập, ý thức và phơng pháp học tập bộ môn toán. - GV giới thiệu chơng I. III: Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Yêu cầu HS làm ?1. HS: thực hiện GV: đa ra ví dụ SGK, yêu cầu HS lên bảng thực hiện, GV chữa. ? Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta làm nh thế nào ? HS: Trả lời theo ý hiểu -> HS khác đọc quy tắc sgk. GV :nhắc lại quy tắc và nêu dạng tổng quát A. (B + C) = A. B + A. C (A, B, C là các đơn thức). Ví dụ: Làm tính nhân: (- 2x 3 ) (x 2 + 5x - 1 2 ). GV: hớng dẫn HS làm. GV: yêu cầu HS làm ?2. 1. Quy tắc. *) Ví dụ: 5x (3x 2 - 4x + 1) = 5x. 3x 2 - 5x. 4x + 5x. 1 = 15x 3 - 20x 2 + 5x. *) Quy tắc SGK. A(B + C) = A.B + A.C 2.áp dụng Ví dụ: (- 2x 3 ) (x 2 + 5x - 1 2 ) = - 2x 3 . x 2 + (- 2x 3 ). 5x + (- 2x 3 ). (- 1 2 ) = - 2x 5 - 10x 4 + x 3 . - ?2:. (3x 3 y - 1 2 x 2 + 1 5 xy) Ngụ ỡnh Nguyờn THCS Xuõn Cm 1 GV: Có thể bỏ bớt bớc trung gian. GV: Yêu cầu HS làm ?3. Nêu công thức tính diện tích hình thang ? Viết biểu thức tính diện tích mảnh vờn theo x và y ? - GV đa đề bài sau lên bảng phụ: Bài giải sau đúng (Đ) hay sai (S). 1) x (2x + 1) = 2x 2 + 1. 2) (y 2 x - 2xy) (- 3x 2 y) = 3x 3 y 3 + 6x 3 y 2 . 3) 3x 2 (x - 4) = 3x 3 - 12x 2 . 4) 3 4 x (4x - 8) = - 3x 2 + 6x. =3x 3 y. 6xy 3 + (- 1 2 x 2 ). 6xy 3 + 1 5 xy.6xy 3 = 18x 4 y 4 - 3x 3 y 3 + 6 5 x 2 y 4 . ?3: S ht = [ ] (5 3) (3 ) .2 2 x x y y+ + + = (8x + 3 + y). y = 8xy + 3y + y 2 . Với x = 3 m ; y = 2 m. S = 8. 3 . 2 + 3 . 2 + 2 2 = 48 + 6 + 4 = 58 m 2 . 1) S 2) S 3) Đ 4) Đ. IV. Củng cố - luyện tập : ? Tóm lại bài học hôm nay các em cần nắm nội dung kiến thức nào? Cần rèn luyện kĩ năng gì? HS: GV: Khẳng định lại - Yêu cầu HS làm bài tập 1 SGK. - GV gọi hai HS lên chữa bài. - Gọi HS nhận xét bài làm của bạn. - GV cho HS hoạt động nhóm bài 2, GV đa đề bài lên bảng phụ. Đại diện một nhóm lên trình bày bài giải Bài số 1: a) x 2 (5x 3 - x - 1 2 ) = 5x 5 - x 3 - 1 2 x 2 . b) (3xy - x 2 + y). 2 3 x 2 y = 2x 3 y 2 - 2 3 x 4 y + 2 3 x 2 y 2 . Bài số 2: a) x (x - y) + y (x + y) tại x = - 6 y = 8 = x 2 - xy + xy + y 2 = x 2 + y 2 Thay x = - 6 và y = 8 vào biểu thức: (- 6) 2 + 8 2 = 100. b) x (x 2 - y) - x 2 (x + y) + y (x 2 - x) tại x = 1 2 ; y = - 100. = x 3 - xy - x 3 - x 2 y + x 2 y - xy = - 2xy. Thay x = 1 2 và y = -100 vào biểu thức: - 2 . ( 1 2 ) . (- 100) = 100. V. H ớng dẫn về nhà Học thuộc quy tắc nhân đơn thức với đa thức, có kĩ năng nhân thành thạo, trình bày theo hớng dẫn. Làm bài tập:3; 4 ; 5 ; 6 <5, 6 SGK>. 1 ; 2 ; 3 ; 4 <3 SBT>. Ngụ ỡnh Nguyờn THCS Xuõn Cm 2 Tun 1 Ngy son : 10/08/2014 Ngy dy : T 11/08 n 16/08/2014 Tiết 2: Nhân đa thức với đa thức A. Mục tiêu: *Kiến thức: HS nắm vững quy tắc nhân đa thức với đa thức. * Kĩ năng : HS biết trình bày phép nhân đa thức theo các cách khác nhau. *Thái độ : Rèn tính cẩn thận cho HS khi thực hiện phép tính. B. chuẩn bị của GV và HS: - GV: Bảng phụ, phấn màu. - HS: Làm bài tập đầy đủ. C. Tiến trình dạy học: I: Tổ chức II: Kiểm tra HS1: Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức. Viết dạng tổng quát. Chữa bài tập 5 <6 SGK>. a) x (x - y) + y (x - y) b) x n - 1 (x + y) - y (x n - 1 + y n - 1 ) HS2: Chữa bài tập 5 <3 SBT>. Tìm x biết: 2x (x - 5) - x (3 + 2x) = 26 III: Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Yêu cầu HS nghiên cứu VD sgk GV: Nêu cách làm và giới thiệu đa thức tích. ? Vậy muốn nhân 1 đa thức với 1 đa thức ta làm nh thế nào? HS: Phát biểu GV: Chốt lại-> 2 HS đọc lại quy tắc sgk. => ? Vận dụng quy tắc, các em hãy thực hiện ?1 sgk tr 7? HS: Thực hiện cá nhân GV: Yêu cầu HS đọc nhận xét SGK. - GV hớng dẫn HS đọc nhận xét tr.7 SGK. GV: Cho HS làm bài tập: (2x + 3) (x 2 - 2x + 1). GV: cho nhận xét bài làm. GV nhấn mạnh : Các đơn thức đồng 1. Quy tắc Ví dụ: (x - 2) . (6x 2 - 5x + 1) = x. (6x 2 - 5x + 1) - 2. (6x 2 - 5x + 1) = 6x 3 - 5x 2 + x - 12x 2 + 10x - 2 = 6x 3 - 17x 2 + 11x - 2. Quy tắc: sgk (A + B) . ( C + D) = AC + AD + BC + BD. ?1 sgk tr 7 ( 1 2 xy - 1) . (x 3 - 2x - 6) = 1 2 xy. (x 3 - 2x - 6) - 1. (x 3 - 2x - 6) = 1 2 x 4 y - x 2 y - 3xy - x 3 + 2x + 6 Nhận xét : sgk. VD : (2x + 3) (x 2 - 2x + 1) = 2x (x 2 - 2x + 1) + 3 (x 2 - 2x + 1) = 2x 3 - 4x 2 + 2x + 3x 2 - 6x + 3 = 2x 3 - x 2 - 4x + 3. 2. áp dụng: Ngụ ỡnh Nguyờn THCS Xuõn Cm 3 dạng phải sắp xếp cùng một cột để dễ thu gọn. GV: Yêu cầu HS làm ?2. - Phần a) làm theo hai cách. HS: Thực hiện cá nhân 2 HS lên bảng thực hiện theo hai cách. GV: nhận xét bài làm của HS. GV: Yêu cầu HS làm ? 3 ? Nêu công thức ính diện tích hình chữ nhật? HS: Phát biểu. HS: thực hiện cá nhân 1 HS lên bảng thực hiện ?2sgk tr 7 a) (x + 3) (x 2 + 3x - 5) = x(x 2 + 3x - 5) + 3(x 2 + 3x - 5) = x 3 + 3x 2 - 5x + 3x 2 + 9x - 15 = x 3 + 6x 2 + 4x - 15. b) (xy - 1)(xy + 5) = xy(xy + 5) - 1 (xy + 5) = x 2 y 2 + 5xy - xy - 5 = x 2 y 2 + 4xy - 5. ?3 sgk tr 7. . Diện tích hình chữ nhật là: S = (2x + y)(2x - y) = 2x(2x - y) + y(2x - y) = 4x 2 - y 2 . Với x = 2,5 m và y = 1 m. S = 4 . 2,5 2 - 1 2 = 4 . 6,25 - 1 = 24 m 2 . IV. Luyện tập củng cố: Bài 7 <8 SGK>: Yêu cầu HS hoạt động nhóm. GV: Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng trình bày. Nhóm khác nhận xét chéo GV nhận xét GV lu ý HS: Khi trình bày cách 2 cả hai đa thức phải đợc sắp xếp theo cùng một thứ tự Bài 7 sgk tr 8. a) C 1 : (x 2 - 2x + 1). (x - 1) = x 2 (x - 1) - 2x (x - 1) + 1(x - 1) = x 3 - x 2 - 2x 2 - 2x + x - 1 = x 3 - 3x 2 + 3x - 1. b) C 1 : (x 3 - 2x 2 + x - 1)(5 - x) = x 3 (5 - x) - 2x 2 (5 - x) + x(5 - x) - 1 (5 - x) = 5x 3 - x 4 - 10x 2 + 2x 3 + 5x - x 2 - 5 + x = - x 4 + 7x 3 - 11x 2 + 6x - 5. -x 4 + 7x 3 - 11x 2 + 6x - 5. V. H ớng dẫn về nhà - Học thuộc quy tắc nhân đa thức với đa thức. - Nắm vững cách trình bày phép nhân đa thức cách 2. - Làm bài tập 6 , 7, 8 <4 SBT>. bài 8 <8 SGK>. Xuõn Cm, Ngy .thỏng.nm 2014 BGH duyt Ngụ ỡnh Nguyờn THCS Xuõn Cm 4 Tun 2 Ngy son : 10/08/2014 Ngy dy : T 18/08 n 23/08/2014 Tiết 3: Luyện tập A. Mục tiêu: * Kiến thức: HS đợc củng cố kiến thức về các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. * Kĩ năng : HS thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức, đa thức. * Thái độ : Rèn tính cẩn thận cho HS. B. Chuẩn bị của GV và HS: - GV: Bảng phụ. - HS: Học và làm bài tập đầy đủ. C. Tiến trình dạy học: I. Tổ chức II. Kiểm tra HS1: Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức. - Chữa bài tập 8 <8 SGK>. a) (x 2 y 2 - 1 2 xy + 2y). (x - 2y) = x 2 y 2 (x - 2y) - 1 2 xy (x - 2y) + 2y(x - 2y) = HS2: Chữa bài tập 6 (a, b) <4 SBT>. a) (5x - 2y) (x 2 - xy + 1) b) (x - 1) (x + 1) (x + 2) = (x 2 + x - x - 1) (x + 2) = (x 2 - 1) (x + 2) = x 3 + 2x 2 - x + 2. GV: nhận xét, cho điểm III. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Bài 10 <8 SGK>. - Yêu cầu HS trình bày câu a theo hai cách. - Yêu cầu 2 HS lên bảng. Bài 10 sgk tr 8: a) C 1 : (x 2 - 2x + 3) ( 1 2 x - 5) = 1 2 x 3 - 5x 2 - x 2 + 10x + 3 2 x - 1 = 1 2 x 3 - 6x 2 + 23 2 x - 15. C 2 : x 2 - 2x + 3 ì 1 2 x - 5 -5x 2 + 10x - 15 + 1 2 x 3 - x 2 + 3 2 x Ngụ ỡnh Nguyờn THCS Xuõn Cm 5 Bài 11 < 8 SGK>. - Muốn chứng minh giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến, ta làm thế nào ? Bổ sung: (3x - 5) (2x + 11) - (2x + 3) (3x + 7). Bài 12 <8 SGK>. - Yêu cầu HS trình bày, GV ghi lại. Bài tập 13 <9 SGK>. - Yêu cầu HS hoạt động nhóm. HS cả lớp nhận xét và chữa bài. Bài tập 14<9 SGK>. - Hãy viết công thức của 3 số tự nhiên chẵn liên tiếp. - Hãy biểu diễn tích hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 192. 1 2 x 3 - 6x 2 + 23 2 x - 15. Bài 11 sgk tr 8: a) (x - 5) (2x + 3) - 2x (x - 3) + x + 7 = 2x 2 + 3x - 10x - 15 - 2x 2 + 6x + x + 7 = - 8. Vậy giá trị của biểu thức không phụ thuộc giá trị của biến. b) (3x - 5) (2x + 11) - (2x + 3) (3x + 7) = - 76. Bài 12 sgk tr 8: Giá trị của x GTrị của biểu thức x = 0 x = -15 x = 15 x = 0,15 -15 0 -30 -15,15 Bài 13 sgk tr 9: a) (12x - 5) (4x - 1)+ (3x - 7) (1 - 16x) = 81 48x 2 - 12x - 20x + 5 + 3x - 48x 2 - 7 + 112x = 81 83x - 2 = 81 83x = 83 x = 1. Bài 14 sgk tr 9. 2n ; 2n + 2 ; 2n + 4 . (n N). (2n + 2)(2n + 4) - 2n(2n + 2) = 192 4n 2 + 8n + 4n + 8 - 4n 2 - 4n = 192 8n + 8 = 192 8 (n + 1) = 192 n + 1 = 192 : 8 = 24 n = 23 IV. H ớng dẫn về nhà - Làm bài tập 15 <9 SGK>. 8, 10 <4 SBT>. - Đọc trớc bài "Hằng đẳng thức đáng nhớ". Ngụ ỡnh Nguyờn THCS Xuõn Cm 6 Tun 2 Ngy son : 10/08/2014 Ngy dy : T 18/08 n 23/08/2014 Tiết 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ A. Mục tiêu: *Kiến thức: HS nắm đợc các hằng đẳng thức: Bình phơng của một tổng, bình phơng của một hiệu, hiệu hai bình phơng. * Kĩ năng : Biết áp dụng các hằng đẳng thức trên để tính nhẩm, tính hợp lí. * Thái độ : Rèn tính cẩn thận cho HS. B. Chuẩn bị của GV và HS: - GV: Bảng phụ vẽ H 1 ; các hằng đẳng thức, thớc kẻ , phấn màu. - HS: Ôn quy tắc nhân đa thức với đa thức. C. Tiến trình dạy học: I. Tổ chức II. Kiểm tra - Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức. - Chữa bài tập 15 <9 SGK>. a) KQ : 1 4 x 2 + xy + y 2 . b) KQ : x 2 - xy + 1 4 y 2 . III. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức - GV ĐVĐ vào bài. - Yêu cầu HS làm ?1. - Gợi ý HS viết luỹ thừa dới dạng tích rồi tính. - Với a > 0 ; b > 0: công thức này đợc minh hoạ bởi diện tích các hình vuông và hình chữ nhật. - GV giải thích bằng H 1 SGV đã vẽ sẵn trên bảng phụ. - Với A, B là các biểu thức tuỳ ý, ta cũng có: (A + B) 2 = A 2 + 2AB + B 2 . GV : Yêu cầu HS làm ?2. HS: Phát biểu. GV: chỉ vào biểu thức và phát biểu lại chính xác. áp dụng: a) Tính (a + 1) 2 . Hãy chỉ rõ biểu thức thứ nhất, biểu thức thứ hai. - Yêu cầu HS tính: ? So sánh kết quả lúc trớc.? b) Viết biểu thức x 2 + 4x + 4 dới dạng bình phơng của một tổng. c) Tính nhanh: 51 2 ; 301 2 . - GV gợi ý: Tách 51 = 50 + 1 1. Bình ph ơng của một tổng ?1 sgk tr 9 (a + b) 2 = (a + b) (a + b) = a 2 + ab + ab + b 2 = a 2 + 2ab + b 2 . ?2 sgk tr 9: HS tự phát biểu áp dụng sgk tr 9 a) (a + 1) 2 = a 2 + 2.a.1 + 1 2 = a 2 + 2a + 1. ( 1 2 x + y) 2 = 2 1 2 2 x + ữ . 1 2 x.y + y 2 = 1 4 x 2 + xy + y 2 . b) x 2 + 4x + 4 = x 2 + 2.x.2 + 2 2 = (x + 2) 2 c) 51 2 = (50 + 1) 2 = 50 2 + 2. 50 . 1 + 1 2 = 2500 + 100 + 1 = 2601. 2. Bình ph ơng của một hiệu Ngụ ỡnh Nguyờn THCS Xuõn Cm 7 GV: Yêu cầu HS tính (a - b) 2 theo hai cách. C 1 : (a - b) 2 = (a - b) (a - b). C 2 : (a - b) 2 = [a + (-b)] 2 . HS: Hoạt động cá nhân GV: Ta có: (a - b) 2 = a 2 - 2ab + b 2 . Tơng tự: (A - B) = A 2 - 2A.B + B 2 . ? Hãy phát biểu bằng lời? => - So sánh hai hằng đẳng thức. áp dụng: Yêu cầu HS hoạt động nhóm b , c. Đại diện các nhóm lên trình bày trên bảng. Các nhóm nhận xét chéo GV nhận xét. - Yêu cầu HS làm ?5. - Ta có: a 2 - b 2 = (a + b) (a - b). TQ: A 2 - B 2 = (A + B) (A - B). Phát biểu thành lời. => GVlu ý HS cần Phân biệt (A - B) 2 và A 2 - B 2 . - áp dụng. - Yêu cầu HS làm ?7. - GV nhấn mạnh: bình phơng của hai đa thức đối nhau thì bằng nhau. ?3 sgk tr 10. C 1 : (a - b) 2 = (a - b) (a - b) = a 2 - ab - ab + b 2 = a 2 - 2ab + b 2 . ?4 sgk tr 10. áp dụng sgk tr 10. a) (x - 1 2 ) 2 = x 2 - 2. x . 1 2 + ( 1 2 ) 2 = x 2 - x + 1 4 . b) KQ: 4x 2 12xy + 9y 2 c) 99 2 = (100 1) 2 = 100 2 2.100 + 1 = 10000 200 + 1 = 9801 3. Hiệu hai bình ph ơng ?5 sgk tr 10. (a + b) (a - b) = a 2 - ab + ab - b 2 = a 2 - b 2 . ?6 sgk tr 10. *) áp dụng sgk tr 10 Tính: a) (x + 1) (x - 1) = x 2 - 1 2 = x 2 - 1. b) (x - 2y) (x + 2y) = x 2 - (2y) 2 = x 2 - 4y 2 . c) 56 . 64 = (60 - 4) (60 + 4) = 60 2 - 4 2 = 3600 - 16 = 3584. *) ?7 sgk tr 11. Cả hai đều viết đúng. Vì x 2 - 10x + 25 = 25 - 10x + x 2 . Sơn đã rút ra: (A - B) 2 = (B - A) 2 . Ngụ ỡnh Nguyờn THCS Xuõn Cm 8 IV. Củng cố ? Tóm lại bài học hôm nay các em cần nắm vững nội dung cơ bản nào? Hãy viết 3 hằng đẳng thức đã học.? 3 hằng đẳng thức đáng nhớ. * (A + B) 2 = A 2 + 2AB + B 2 * (A - B) 2 = A 2 - 2AB + B 2 * A 2 - B 2 = (A - B) (A + B). V. H ớng dẫn về nhà - Học thuộc và phát biểu bằng lời 3 hằng đẳng thức đã học, viết theo hai chiều (tích tổng). - Làm bài tập 16, 17, 18, 19, 20 <12 SGK> 11, 12 <4 SBT>. Xuõn Cm, Ngy .thỏng.nm 2014 BGH duyt Tun 3 Ngy son : 10/08/2014 Ngy dy : T 25/08 n 30/08/2014 Tiết 5: Luyện tập A. Mục tiêu: * Kiến thức: Củng cố kiến thức về các hằng đẳng thức: Bình phơng của một tổng, bình phơng của một hiệu và hiệu hai bình phơng. * Kĩ năng : HS vận dụng thành thạo các hằng đẳng thức trên vào giải bài toán. *Thái độ : Rèn tính cẩn thận cho HS. B. Chuẩn bị của GV và HS: - GV: Bảng phụ vẽ H 1 ; các hằng đẳng thức, thớc kẻ , phấn màu. - HS: Ôn quy tắc nhân đa thức với đa thức. C. Tiến trình dạy học: I. Tổ chức II. Kiểm tra 1. Phát biểu thành lời và viết công thức tổng quát 2 hằng đẳng thức (A + B) 2 và (A - B) 2 . - Chữa bài tập 11 <4 SBT> a, KQ : x 2 + 4xy + 4y 2 . b, (KQ : x 2 - 9y 2 .c, KQ : 25 - 10x + x 2 . 2. Viết và phát biểu thành lời hằng đẳng thức hiệu hai bình phơng. - Chữa bài tập 18 <11 SGK>. a) x 2 + 6xy + 9y 2 = (x + 3y) 2 . b) x 2 - 10xy + 25y 2 = (x - 5y) 2 III. Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Bài 20 <12 SGK>. GV: treo bảng phụ ghi nội dung bài 20 -> HS quan sát thực hiện - Bài 21 <12 SGK>. - Yêu cầu HS làm bài vào vở, 1 HS lên Bài 20 sgk tr 12. Kết quả trên sai vì hai vế không bằng nhau. VD: (x + 2y) 2 = x 2 + 4xy + 4y 2 Khác VT. Bài 21 sgk tr 12: Ngụ ỡnh Nguyờn THCS Xuõn Cm 9 bảng làm. - Bài 17 <11 SGK>. - GV: (10a + 5) 2 với a N là bình ph- ơng của một số có tận cùng là 5, với a là số chục của nó. VD: 25 2 = (2.10 + 5) 2 - Nêu cách tính nhẩm bình phơng một số có tận cùng là 5 ? 25 2 = 625. Lấy 2 . (2 + 1) = 6 viết tiếp 25 vào sau số 6. - Tơng tự 35 2 , 65 2 , 75 2 . Bài 22 <12 SGK>. Tính nhanh: a) 101 2 ; 199 2 ; 47 . 53 HS hoạt động theo nhóm: Yêu cầu đại diện một nhóm lên bảng trình bày, HS khác nhận xét. Bài 23 <12 SGK>. - Để chứng minh một đẳng thức, ta làm thế nào ? - Yêu cầu 2 HS lên bảng làm, HS khác làm vào vở. áp dụng tính: (a - b) 2 biết a + b = 7 và a . b = 12. Có : (a - b) 2 = (a + b) 2 - 4ab = 7 2 - 4.12 = 1. a) 9x 2 - 6x + 1 = (3x) 2 - 2. 3x . 1 + 1 2 = (3x - 1) 2 . b) (2x + 3y) 2 + 2. (2x + 3y) + 1 = [(2x + 3y) + 1] 2 = (2x + 3y + 1) 2 . Bài 17 sgk tr 11 (10a + 5) 2 = (10a) 2 + 2. 10a . 5 + 5 2 = 100a 2 + 100a + 25 = 100a (a + 1) + 25. 35 2 = 1225 65 2 = 4225. 75 2 = 5625. Bài 22 sgk tr 12: a) 101 2 = (100 + 1) 2 = 100 2 + 2. 100 + 1 = 10000 + 200 + 1 = 10201. b) 199 2 = (200 - 1) 2 = 200 2 - 2. 200 + 1 = 40 000 - 400 + 1 = 39601. c) 47 . 53 = (50 - 3) (50 + 3) = 50 2 - 3 2 = 2500 - 9 = 2491. Bài 23 sgk tr 12: a) VP = (a - b) 2 + 4ab = a 2 - 2ab + b 2 + 4ab = a 2 + 2ab + b 2 = (a + b) 2 = VT. b) VP = (a + b) 2 - 4ab = a 2 + 2ab + b 2 - 4ab = a 2 - 2ab + b 2 = (a - b) 2 = VT. V. H ớng dẫn về nhà - Học thuộc kĩ các hằng đẳng thức đã học. - Làm bài tập 24, 25 (b, c) <12 SGK>. 13 , 14, 15 <4, 5 SBT>. Ngụ ỡnh Nguyờn THCS Xuõn Cm 10 [...]... kiến thức - Bài 49 a, b SBT - GV lu ý HS phải sắp xếp cả đa thức bị chia và đa thức chia theo luỹ thừa giảm dần của x rồi mới thực hiện phép chia Bài số 49SBT/ 8 a) x4 -6 x3 +12x2 -1 4x+3 x2 - 4x +1 x 4- 4x3 + x2 x2 - 2x +3 - 2x3 +11x 2-1 4x+3 -2 x3 + 8x 2- 2x 3x2 - 12x +3 3x2 - 12x +3 0 b) x 5-3 x4+5x3-x2+3x - 5 x2 - 3x + 5 x 5-3 x4+5x3 x3 - 1 -x2 +3x - 5 -x2 + 3x - 5 0 - Bài 50 tr 8 SBT Bài số 50 SBT /8 - Để tìm... Cm Bài số 2 a)Có x2 - 2xy - 4 z2 +y2 23 a)x2 - 2 xy - 4 z2 + y2 tại x= 6; y= -4 và z = 45; b) 3(x - 3)(x+7) + (x -4 )2 + 48 tại x = 0,5 - Yêu cầu cả lớp làm bài , 2 HS lên bảng chữa bài = (x -y)2 - (2z)2 = (x - y - 2z )(x - y +2z) = (6 +4 - 2.45)(6+4 +2.45) = - 80 100 = - 80 00 b) 3(x -3 ) (x+7) + (x-4)2 + 48 = (2x +1)2 = (2.0,5 +1)2 =4 Bài 3:Tìm x biết: a) 5x(x-1) = x - 1 b) 2(x+5) - x2 - 5x = 0 - Gv gợi... C1: (a - b)3 = (a - b)2 (a - b) cách: = (a2 - 2ab + b2) (a - b) Nửa lớp tính: (a - b)3 = (a - b)2 (a - b) = a3 - a2b - 2a2b + 2ab2 + ab2 - b3 Nửa lớp tính: (a - b)3 = [a+ (-b)]3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 Y/c 2 học sinh lên bảng t/h C2 : (a - b)3 = [a+ (-b)]3 = a3 + 3a2(-b) + 3a (-b)2 + (-b)3 GV: - Hai cách trên đều cho kết quả: = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 3 3 2 2 3 (a - b) = a - 3a b + 3ab - b Vậy: (a - b)3... Nửa lớp làm phần c,e = x2( 2+ 5x + y) c) 14x2y - 21 xy2 + 28 x2 y2 = 7xy(2x - 3y + 4xy) d) 2x (y -1 ) - 2y(y-1) = 2(y- 1)(x-y) e) 10x(x - y) -8 y(y -x) = 10x( x - y) + 8y(x -y) = (x -y)(10x + 8y) - Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn = 2(x- y)(5x + 4y) - Yêu cầu HS làm bài 40b Bài 40(b) x (x -1 ) - y(x- 1) - GV đa ra các câu hỏi củng cố = x(x- 1) + y(x- 1) - Thế nào phân tích đa thức thành nhân tử? = (x-... (-9 xy2) = - x3 - Yêu cầu HS nhắc lại các bớc giải, 1 HS Thay x = -3 vào P khác nhận xét bài làm trên bảng, GV chốt 4 4 P = - (-3 )3 = - (-2 7) = 36 lại cách giải và cách trình bày 3 3 IV: Củng cố - luyện tập - Cho HS làm bài 60 Bài số 60 /27 10 8 a, x : ( - x ) a, x10 : ( - x )8 = x10 : x8 = x2 5 3 b, (- x ) : (- x ) b, (- x )5 : (- x )3 = ( - x)2 = x2 c, ( - y )5 : ( - y )4 c, ( - y )5 : ( - y )4 = -. .. Bài số 3: a) 5x(x - 1) = x - 1 5x(x - 1) - (x - 1) = 0 (x -1 )(5x - 1) = 0 x - 1 = 0 hoặc 5x - 1 = 0 x = 1 hoặc x = 1 5 b) 2(x+5) - x(x+5) = 0 (x +5)(2 - x) = 0 x+5 = 0 hoặc 2 - x = o x = -5 hoặc x = 2 - GV yêu cầu HS làm bài 38 SBT tr 7 - GV hớng dẫn HS chứng minh Bài số 4 (bài 38 tr7 SBT) Thay a3+ b3 = (a+b)3 - 3ab(a+b) và a+b = - c, ta đợc: a3+b3 +c3 = (a+b)3 - 3ab(a+b) + c3 = - c3 3 ab.( - c)... 15x(x - 2y) = ( x-2y)(5x2 - 15x) = (x-2y).5x(x - 3) - ở câu b,nếu dừng ở kết quả = 5x.(x- 2y(x- 3) 2 ( x-2y)(5x - 15x) có đợc không? c) 3.(x- y) - 5x(y- x) - Gv lu ý HS đôi khi phải đổi dấu để xuất = 3.(x - y) + 5x(x - y) hiện nhân tử chung = (x -y) (3+ 5x) - Yêu cầu HS làm ?2 ?2 3x2 - 6x = 0 3x( x- 2) =0 x= 0 hoặc x = 2 IV: Củng cố - luyện tập Yêu cầu HS làm bài 39 tr 19 SGK Bài số 39 SGK/19 Nửa lớp. .. + Nửa lớp làm bài 35 = [(x + y + z) - (x + y)] 2 + Nửa lớp làm bài 38 = (x + y + z - x - y)2 = z2 Bài số 35 SGK/ 17: a) 342 + 662 + 68 66 = 342 + 2 34 66 + 662 = (34 + 66)2 = 1002 = 10 000 b) 742 + 242 - 48 74 = 742 - 2 74 24 + 242 = (74 - 24)2 = 502 = 2500 - Yêu cầu đại diện hai nhóm lên bảng Bài số 3 SGK/ 17: a)VT = (a - b)3 = [- (b - a)]3 trình bày = - (b - a)3 = VP b) VT = (- a - b)2 = [- (a +... của thầy và trò Nội dung kiến thức Bài số 1: - Yêu cầu HS làm bài tập sau: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) 5x - 5y + a x - ay = 5(x - y) + a(x - y) a)5x - 5y + a x- ay 3 2 = (x - y)(5 + a) b)a - a x - ay +xy b) a3 - a2x - ay + xy c) xy(x+y) +yz (y+z) +x z(x+z) +2xyz = a2(a- x) - y(a - x) - Yêu cầu cả lớp làm bài Ba HS lên bảng = (a - x)(a2 - y) giải c) - Các HS khác nhận xét, GV nhận xét... có số d bằng 0 nên là phép chia hết x 2-4 x-3 - Yêu cầu HS làm? - GV hớng dẫn HS tiến hành nhân hai đa x 2-4 x-3 thức đã sắp xếp Một HS lên bảng trình 0 bày ? x 2- 4x- 3 - Hãy nhận xét kết quả của phép nhân? ì HS: Kết quả của phép nhân đúng bằng đa 2x2 - 5x +1 thức bị chia x2 - 4x - 3 + - 5x3 + 20x2 + 15x Cho học sinh làm bài tập 67 SGK/31 2x4 - 8x3 - 6x2 Nửa lớp làm câu a 2x4 - 13x3 + 15x2 +11x-3 Nửa lớp . y) c) 14x 2 y - 21 xy 2 + 28 x 2 y 2 = 7xy(2x - 3y + 4xy) d) 2x (y -1 ) - 2y(y-1) = 2(y- 1)(x-y) e) 10x(x - y) -8 y(y -x) = 10x( x - y) + 8y(x -y) = (x -y)(10x + 8y) = 2(x- y)(5x + 4y) Bài. tr 8. a) C 1 : (x 2 - 2x + 1). (x - 1) = x 2 (x - 1) - 2x (x - 1) + 1(x - 1) = x 3 - x 2 - 2x 2 - 2x + x - 1 = x 3 - 3x 2 + 3x - 1. b) C 1 : (x 3 - 2x 2 + x - 1)(5 - x) = x 3 (5 -. x) - 2x 2 (5 - x) + x(5 - x) - 1 (5 - x) = 5x 3 - x 4 - 10x 2 + 2x 3 + 5x - x 2 - 5 + x = - x 4 + 7x 3 - 11x 2 + 6x - 5. -x 4 + 7x 3 - 11x 2 + 6x - 5. V. H ớng dẫn về nhà - Học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số lớp 8 cả năm 2014 - 2015 chuẩn KTKN, Giáo án Đại số lớp 8 cả năm 2014 - 2015 chuẩn KTKN, Giáo án Đại số lớp 8 cả năm 2014 - 2015 chuẩn KTKN