0

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 CẢ NĂM

155 1,120 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2014, 11:22

GIAOANTOAN Trờng : Giáo án đại số 8 Ngày soạn : Ngày dạy: Chơng I Phép nhân và phép chia các đa thức Tiết 1: Nhân đơn thức với đa thức I. Mục tiêu 1 Kiến thức - Học sinh nắm vững quy tắc nhân đơn thức với đa thức. - Thực hành thành thạo phép nhân đơn - đa thức. 2 Kỹ Năng - Rèn kĩ năng nhân đơn thức, nhân hai luỹ thừa có cùng cơ số. 3 TháI độ -HS có tháI độ yêu thích môn học II. phơng tiện dạy học 1. Giáo viên: bảng phụ, phiếu học tập 2. Học sinh: Ôn các kiến thức đã học. Iii tiến trình bài dạy Hoạt động của thầy Hoạt động của tr ò Ghi bảng 1. Kiểm tra bài cũ 1. Quy tắc nhân : a m . a n ? Quy tắc thu gọn (tìm tích) các đơn thức? Quy tắc nhân một số với một tổng A. (B + C) ? Giáo viên ghi góc bảng 2. Nhắc lại chú ý: Trên tập hợp các đa thức: định nghĩa, tính chất, thứ tự các phép toán đợc thực hiện thứ tự trên tập hợp số. 2 Bài mới - Chúng ta đã biết cách nhân một số với 1 tổng. Ví dụ + Mặt khác, trên tập hợp đa thức quy tắc thực hiện các phép toán tơng tự nh trên tập hợp số. Vậy ta có thể mở rộng quy tắc trên nh thế nào nếu Ađơn thức và B+C đa thức + Công thức A (B + C) = (B + C) A = AB + AC có còn đúng nữa không? Ngời ta khẳng định đúng Chúng ta làm ?1 - Giao hoán các thừa số, thực hiện tơng tự và nêu nhận xét? - HS làm ?1 tráo bài kiểm tra chéo kết quả. HS nhận xét I/ Quy tắc: Sgk trang 4 A . (B + C) = A . B + A. C Ví dụ: 5x.(3x 2 4x + 1) =5x.3x 2 +5x . (- 4x) +5x . 1 = 15x 3 20x 2 + 5x Giáo Viên: 1 Trờng : Giáo án đại số 8 Hoạt động 2- Qua các ví dụ trên nêu quy tắc nhân đơn thức với đa thức? Công thức tổng quát. - Giáo viên chú ý học sinh 1) A . (B + C) : dấu (+) là chỉ tổng không phải là dấu của hạng tử C 2) A, B, C đôi khi còn đợc mở rộng nh là một biểu thức. 3) Sau này làm bỏ bớc trung gian 4) Quy tắc thu gọn đơn thức - Yêu cầu hs làm ví dụ sgk trang 4 HS làm ví dụ SGK 4 Chia nhóm hoạt động: Tính a) 3x. (5x 2 2x 1) b) (x 2 + 2xy3).(-y) c) (2x 3 - 2 1 x 2 4).(-x) II/ áp dụng a) Ví dụ : Sgk trang 4 b) Chú ý 1. Phép nhân đơn - đa thức có tính giao hoán 2. A (B + C) = (B + C) A = AB + AC Khai triển Đa về tích * Cách viết gọn: 3x 2 y - 2 1 x 2 + 5 1 xy) 6xy 3 = 18x 4 y 4 3x 3 y 3 + 5 6 x 2 y 4 Hoạt động 3 * Giáo viên chốt: 1. Quy tắc nhân đơn với đa thức 2. Chú ý: <ghi ở bên - Hs chia nhóm hoạt động nhóm làm ?2 và ?3 - Mỗi nhóm cử hs trình bày nhận xét c) Luyện tập Hs làm ?2, ?3 Hoạt động 4 Củng cố 1/ Sau từng phần 2/ Chốt quy tắc và những chú ý khi làm 3/ Mở rộng: Tìm A để A . (3x 6 4xy 5 ) = -12x 7 y + 16x 2 y 6 - Hs luyện tập theo nhóm. + Nhóm 1: bài 5 sgk6 tính giá trị với x = ; y = + Nhóm 2: bài 2a sbt + Nhóm 3: bài 5 sbt + Nhóm 4: bài 4 sbt III/ Bài tập Bài 5 (sgk trang 6) Làm bằng 2 cách : 2 nhóm Bài 2a (sbt trang 3): Rút gọn x.(2x 2 3) x 2 .(5x + 1) + x 2 Bài 5 (Sbt trang 3): Tìm x 2x. (x 5)x (3 + 2x) = 26 Bài 4 (sbt 3) C/minh giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến số. x.(x 2 + x +1)x 2 (x+1)x+ 5 Về nhà: Học quy tắc, chú ý. Làm bài tập 1, 2, 3 (Sgk 5) IV Lu ý sau khi sử dụng giáo án Ngày soạn Ngày dạy: Tiết 2: Nhân đa thức với đa thức I. Mục tiêu 1 Kiến thức - Học sinh nắm vững và thực hành thành thạo quy tắc nhân đa thức với đa thức. Giáo Viên: 2 Trờng : Giáo án đại số 8 -2 Kỹ Năng Rèn kỹ năng nhân đa thức và trình bày phép nhân đa thức theo các cách khác nhau. - Củng cố kỹ năng nhân đơn thức với đa thức, kỹ năng thu gọn đơn thức, ULSH đồng dạng, kỹ năng trình bày các dạng bài tập 3 TháI độ -HS có tháI độ yêu thích môn học II. phơng tiện dạy học 3. Giáo viên: bảng phụ, phiếu học tập 4. Học sinh: Ôn các kiến thức đã học. Iii tiến trình bài dạy Hoạt động của thầy Hoạt động của tr ò Ghi bảng . Kiểm tra bài cũ 1. Học sinh 1: Làm bài 2b 2. Học sinh 2: Làm bài 3a Dới lớp 2 1 x 2 (6x 3) x(x 2 + 2 1 ) + 2 1 (x + 4) Tính giá trị với x = -1 * Hỏi thêm: B = ? để B . (2a 2 3b 2 ) = -6a 3 b + 9ab 3 A = ? để A . 2x 2 y = 4x 3 y 2 2x 2 y 3 Hoạt động 1 Ta đã biết cách nhân đơn thức với đa thức. Một vấn đề đặt ra thế nhân 2 đa thức thì sao? Hãy xét ví dụ (x - 2) . (6x 2 - 5x + 1) + Hãy coi (6x 2 - 5x + 1) = . áp dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức tích . (x - 2) = . x - 2 + Tơng tự tính tiếp . x - 2 . Sau khi đã thay . = (6x 2 - 5x + 1) + Kết quả của phép nhân trên là: = 6x 2 .x -5x . x + 1.x -6x 2 .2 + 5x .2 -1.2 = Là tích của các hạng tử đa thức 1 nhân với từng hạng tử của đa thức thứ 2 cộng các kết quả lại - áp dụng cách làm trên tính ( 2 1 xy 1). (x 3 2x 6) - Từ các ví dụ trên hãy nêu cách nhân 2 Chia nhóm làm và so sánh kết quả. HS phát biểu I/ Quy tắc a) Ví dụ (x - 2) . (6x 2 - 5x + 1) = x . (6x 2 - 5x + 1) - 2 . (6x 2 - 5x + 1)= 6x 3 5x 2 + x12x 2 +10x 2 =6x 3 17x 2 + 11x 2 b) Quy tắc: Sgk 7 (A + B) (C - D) = AC - AD + BC - BD c) Chú ý: Giáo Viên: 3 Trờng : Giáo án đại số 8 đa thức. * Chú ý: 1/ Giải thích và khắc sâu cụm từ Mỗi hạng tử của đa thức này và từng hạng tử của đa thức kia với học sinh 2/ Lấy các hạng tử . Và cộng các kết quả lại thì tơng tự nh ở trên. Cộng kết quả các tích này đợc viết dới dạng tổng đại số bớc trung gian đợc bỏ đi khi trình bày 3/ Sau khi nhân kết quả là 1 đa thức cần thu gọn (nếu đợc) 4/ Khi nhân phải xác định số hạng tử của các đa thức và dấu của nó. + Tích 2 đa thức là 1 đa thức + Phép nhân có tính chất giao hoán + Sau này bớc trung gian bỏ + Một cách trình bày khác của phép nhân hai đa thức( 1 biến đã sắp xếp) 6x 2 - 5x + 1 x - 2 6x 3 - 5x 2 + x -12x 2 +10x - 2 6x 3 - 17x 2 + 11x - 2 Hoạt động 2 - Trên tập hợp số khi nhân 112 x 37 ta có thể viết . Cũng tơng tự ngời ta có thể trình bày phép nhân đa thức (đã đợc sắp xếp theo 1 thứ tự nhất định) theo cách đó Giáo viên nêu cách trình bày ở sgk - HS chia nhóm làm ?2 theo 2 cách trình bày đã nêu nêu kết quả và nhận xét. II/ áp dụng a) HS luyện tập : ?2 và ? 3 Bài 7b; 8a (Sgk 8); 9a (Sgk 8) b) HS làm bài: Hoạt động 3 * Củng cố: 1/ Sau từng phần 2/ Chốt 1 số dạng bài tập - HS nêu quy tắc nhân đa thức ? Những chú ý ? Làm ? 3 - Chia nhóm làm bài tập 7b, 8a, 9a Giải phơng trình (3x - 5)(2x-1)(x+ 2) (6x-1) =0 Hoạt động 4 (Mở rộng quy tắc) * GV giới thiệu hằng đẳng thức (x + a) (x + b) = x 2 + (a + b) x + a.b vào nhân nhẩm và đa các đẳng thức x 2 + 5x + 6 về dạng tích. - Học sinh chia nhóm làm 2 1 x 2 y 2 (2x+y)(2x y) (x1) (x + 1) (x + 2) Tính chất kết hợp của phép nhân các đa thức 2 1 x 2 y 2 (2x + y) (2x y) (x 1) (x + 1) (x + 2) Việc mở rộng phép nhân nhiều đa thức tơng tự nh mở rộng với phép nhân nhiều số (tính chất kết hợp của phép nhân các đa thức) (x + a)(x+b) =x 2 + (a+b)x+a.b áp dụng nhẩm: (x + 3) (x + 5) (x 3) (x + 7) (x 4) (x 2) Về nhà: 1/ Học quy tắc, chú ý, hằng đẳng thức đợc giới thiệu và ứng dụng của nó Giáo Viên: 4 x Trờng : Giáo án đại số 8 2/ Bài tập 7, 8( sbt 7) 3/ Tính x. (x + 2) + y (y -2) 2xy 65 = M biết x = y + 5 ( khuyến khích) IV Lu ý sau khi sử dụng giáo án Ngày soạn : Ngày dạy: Tiết 3: Luyện tập I. Mục tiêu 1 Kiến thức - Củng cố để học sinh nắm chắc các quy tắc phép nhân đơn thức, đa thức với đa thức. 2 Kỹ Năng - Rèn luyện kỹ năng tính toán, thực hành phép nhân đơn đa thức, kỹ năng trình bày, kỹ năng vận dụng quy tắc đã học vào giải các dạng toán một cách linh hoạt và sáng tạo. 3 TháI độ -HS có tháI độ yêu thích môn học II. phơng tiện dạy học 5. Giáo viên: bảng phụ, phiếu học tập 6. Học sinh: Ôn các kiến thức đã học. iii. Tiến trình lên lớp Kiểm tra bài cũ 1. GV phát phiếu học tập cho học sinh Gọi 2 học sinh lên bảng a. Tính x . (3x 2) x (x + 1) + 8 (x 2 3) b. Tìm x 5x . (x 2) + x (3 + 5x) = 36 Phát biểu quy tắc nhân đơn - đa thức. 2. Học sinh dới lớp nhận xét GV chấm bài của 2 hs. Hoạt động 2 GV gọi 2 hs chữa bài 7+ 8 Sgk * GV chốt: Để nhân (A + B) (C D) ta có thể nhân theo đồ sau (A + B) (C - D) =AC - AD + BC - BD * Chú ý: + Phép nhân 2 đa thức có tính chất giao hoán + Tích 2 đơn thức trái dấu mang dấu (-). Tích 2 đơn thức cùng dấu mang dấu (+) + Sau khi nhân phải thu gọn đa thức 2 HS lên bảng chữa bài Cả lớp đối chiếu kết quả Nhận xét I/ Chữa bài về nhà * Chữa bài 7 + 8 (Sgk) Bài 7: a) ĐS: x 3 - x 2 - 2x 2 +2x+ x -1 = x 3 - 3x 2 + 3x - 1 b) 5x 3 -10x 2 +5x-1- x 4 + 2x 3 - x 2 + x = -x 4 + 7x 3 -11x 2 + 6x -1 * Ghi nhớ: (-A).B = -(AB) Bài 8 a) x 3 y 2 - 2 1 x 2 y+2xy-2x 2 y 3 +xy 2 - Giáo Viên: 5 Trờng : Giáo án đại số 8 tích. * Mở rộng: Ai xung phong chữa bài tập chép? Nêu hớng làm bài tập đó? Thay x = y+5 đa bài tập về dạng bài quen thuộc M = x. (x + 2) + y (y -2) 2xy 65 M = (y + 5) (y + 7) + y (y -2) -2y (y +5) -65 4y 2 b) x 3 + y 3 M = (y+5)(y+7)+y(y-2)- 2y(y+5)-65 M = y 2 +12y+35+y 2 -2y-2y 2 -10y- 65 M = -30 Hoạt động 3 *Tơng tự lên bảng làm bài 10(Sgk 8) Từ bài tập trên suy ra ngay kết quả của (x 2 - 2x + 3) (5 - 2 1 x) và (x 2 - 2xy + y 2 )( y - x) Nhắc lại ghi nhớ? Hãy nêu hớng làm của bài tập 12 Sgk + Bớc 1: Làm tính Rút gọn biểu thức + Bớc 2: Thay số và tính giá trị biểu thức ứng với giá trị x. * GV chốt: Các bớc làm Chú ý sửa cách trình bày cho hs * Chú ý: + Cho một biểu thức đại số với biến x, nếu cho x một giá trị ta có thể tính đợc giá trị tơng ứng của biểu thức đại số. Ngợc lại khi cho biết giá trị của biểu thức đại số (với biến x) Ta cũng có thể tìm đợc giá trị t/ứng của x + Khi tính giá trị của biểu thức hay của biến số cần phải rút gọn biểu thức về dạng đơn giản nhất 2HS lên bảng làm Dới lớp làm bài tập và nhận xét HS nhắc lại HS chia nhóm làm bài tập 12Sgk Mỗi nhóm cứ 1 hs trình bày kết quả Hs lên bảng làm bài 13Sgk II/Luyện tập Bài 10 (Sgk 8) (x 2 - 2x + 3) (5 - 2 1 x) = 15x 12 13 xx 2 1 23 + (x 2 -2xy+ y 2 )( y - x) =x 3 -3x 2 y+3xy 2 +y 3 Bài 12 (Sgk 8) M = x 3 +3x 2 -5x -15+x 2 -x 3 +4x -4x 2 M = -x -15 Thay x= . vào M ta có M = Bài 13Sgk (12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-6x)=81 . 83x - 2 = 81 83x = 83 x = 1 Hoạt động4 Trong n số chẵn đợc viết dới dạng nào? Các số chẵn liên tiếp có tính chất gì? Gọi 3 số chẵn cần tìm là ? Theo bài ra ta có đẳng thức nào? Hãy giải tìm? * GV treo bảng phụ (đáp án) HS về nhà tự hoàn thiện. * GV chốt: phơng pháp làm cách trình bày Củng cố: Hoàn thiện bài tập 14 Sgk HS đọc đề bài 14Sgk 1 hs trình bày nhanh kết quả Bài 14 (Sgk) Gọi 3 số tự nhiên chẵn liên tiếp cần tìm là: (a -2); a; (a + 2) Theo bài ra ta có: a . (a+ 2) - a (a -2) = 192 a = 192 : 4 = 48 Vậy 3 số đó là: 46; 48; 50 Giáo Viên: 6 Trờng : Giáo án đại số 8 Nhắc lại các chú ý khi làm các dạng bài tập Về nhà: Làm bài tập 11, 15 (Sgk) IV Lu ý sau khi sử dụng giáo án Ngày soạn : Ngày dạy: Tiết 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ ( ) 22 2 BAB2ABA += A 2 - B 2 = (A + B) (A - B) I. Mục tiêu 1 Kiến thức - Giúp học sinh hiểu và nhớ thuộc lòng các công thức và phát biểu đợc bằng lời về các hằng đẳng thức bình phơng của 1 tổng, hiệu ( ) 2 BA và hằng đẳng thức hiệu hai bình phơng A 2 - B 2 2 Kỹ Năng - Rèn kỹ năng áp dụng các hằng đẳng thức trên vào tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lý giá trị của biểu thức đại số, rèn kỹ năng vận dụng hằng đẳng thức vào giải các bài toán khác một cách linh hoạt. 3 TháI độ -HS có tháI độ yêu thích môn học II. phơng tiện dạy học 7. Giáo viên: bảng phụ, phiếu học tập 8. Học sinh: Ôn các kiến thức đã học. Iii tiến trình bài dạy Hoạt động 1 * Với 2 số bất kỳ a, b. Hãy tính (a+b). (a-b) - GV ghi kết quả? Hãy phát biểu công thức trên bằng lời. - GV treo bảng phụ hình 1 sgk: công thức trên đợc minh hoạ bởi ví dụ sau: Diện tích hình vuông cạnh (a+b) là (a+b) 2 . Bao gồm: + Diện tích hình vuông cạnh a là a 2 + Diện tích 2 hcn (kích thớc a; b) là 2ab + Diện tích hình vuông cạnh b là b 2 Và ta có: (a+b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 * Tơng tự với A, B là 2 biểu thức ta cũng có công thức (A + B) 2 = A 2 + 2AB + B 2 - Hãy phát biểu công thức trên bằng lời? I/ Bình ph ơng của một tổng a. Hằng đẳng thức: (A + B) 2 = A 2 + 2AB + B 2 b. á p dụng (a + 1) 2 = a 2 + 2a + 1 x 2 + 6x + 9 = (x + 3) 2 51 2 = (50+1) 2 = 2500+100+1=2601 301 2 = 90000+ 600 + 1=90601 c. Chú ý: ( ) 25a100a1005a10 2 2 ++=+ = 100 (a) . (a + 1) + 25 25 2 = 2 . 300 + 25 = 625 Giáo Viên: 7 Trờng : Giáo án đại số 8 Đó là hằng đẳng thức bình phơng một tổng (A + B) 2 * áp dụng hằng đẳng thức làm ?2 * Chú ý: x 2 + 6x + 9 = (x) 2 + 2 .3.x+ (3) 2 = (x + 3) 2 Nhẩm 25 2 ( ) ( ) 25a100a1005a105a 2 2 2 ++=+= * Luyện: Điền vào ô trống x 2 + 6xy + = ( . + 3y) 2 4x 2 + . + 9 = ( + ) 2 4 1 x 2 + 3x + = ( + ) 2 HS phát biểu HS làm ?2 HS điền vào chỗ chấm Hoạt động 2 Hãy phát biểu bằng lời công thức (a - b) 2 * Tơng tự A, B là các 2 biểu thức ta có hằng đẳng thức (A - B) 2 = A 2 - 2AB + B 2 Phát biểu bằng lời hằng đẳng thức trên hằng đẳng thức bình phơng của một hiệu. * áp dụng làm ?4 * Từ 2 mục trên ta có thể phối hợp 2 hằng đẳng thức lại GV giới thiệu chú ý. * Luyện: Bài 16c, d; 18b (Sgk 11) * Chia nhóm Nhóm 1: Tính (a+b) .(a-b) Nhóm 2: Vận dụng hằng đẳng thức : (a+b) 2 tính [a + (- b)] 2 (a - b) 2 HS phát biểu bằng lời hằng đẳng thức HS làm ?4 3HS lên bảng II/ Bình ph ơng của một hiệu a. Hằng đẳng thức (A - B) 2 = A 2 - 2AB + B 2 b. áp dụng (x - 2 1 ) 2 = x 2 x + 4 1 (2x3y) 2 =4x 2 12xy+9y 2 99 2 = (100 1) 2 = 10000 2. 1000 + 1 =9801 c. Chú ý ( ) 22 2 BAB2ABA += (A + B) 2 = (A - B) 2 + 4AB (A - B) 2 = (A + B) 2 - 4AB (A + B) 2 +(A-B) 2 = 2 (A 2 + B 2 ) (A 2 + B 2 ) = ( ) AB2BA 2 Hoạt động 3 Phát biểu bằng lời công thức trên * Tơng tự với A, B là 2 biểu thức ta cũng có hằng đẳng thức sau? Diễn đạt công thức trên bằng lời? * Chú ý diễn tẩ đại số với học sinh: Hiệu 2 bình phơng và bình phơng 1 hiệu * áp dụng làm ?6, ?7 Ghi nhớ * HS tính (a+b) .(a-b) HS phát biểu bằng lời hđt HS làm ?6 ?7 III/ Hiệu hai bình ph ơng a. Hằng đẳng thức: A 2 - B 2 = (A + B) (A - B) b. áp dụng (x + 1) (x -1) (x -2y) (x +2y) 54 . 66 = (60 - 6) (60 + 6) * Ghi nhớ: (A - B) 2 = (B - A) 2 Giáo Viên: 8 Trờng : Giáo án đại số 8 Hoạt động 4 * Củng cố:Sau từng phần chốt các hằng đẳng thức, ghi nhớ, chú ý. * Học sinh luyện tập bài 16, 18, 17 (Sgk) phần còn lại. * Làm miệng bài 20Sgk Về nhà: Học hằng đẳng thức. Bài tập 13, 16a, 18 (sbt ) IV Lu ý sau khi sử dụng giáo án Ngày soạn : Ngày dạy: Tiết 5: Luyện tập I. Mục tiêu 1 Kiến thức - Qua bài giúp học sinh củng cố, mở rộng ba hằng đẳng thức đã học 2 Kỹ Năng - Rèn luyện kỹ năng biến đổi các công thức đã học theo 2 chiều, áp dụng hằng đẳng thức vào tính nhanh, tính nhẩm. 3 TháI độ -HS có tháI độ cẩn thận, yêu thích môn học II. phơng tiện dạy học 1. Giáo viên: bảng phụ, phiếu học tập 2. Học sinh: Ôn các hằng đẳng thức đã học. Iii tiến trình bài dạy Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ GV phát phiếu học tập cho học sinh 1. Gạch chéo x vào ô thích hợp trong bảng sau Công thức Đ S a 2 b 2 = (a + b) . (a b) b 2 a 2 = (b a) 2 (a + b) 2 = a 2 + b 2 (a+b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 (a b) 2 = (b a) 2 2. Dùng bút nối các biểu thức sao cho chúng là 2 vế của một hằng đẳng thức (2x+y)(2x-y) 1 a x 2 - 2xy +y 2 (x - y) 2 2 b (x + y) 2 x 2 y 2 3 c 4x 2 + 4xy + y 2 x 2 + 2xy + y 2 4 d (2x y) 2 Giáo Viên: 9 Trờng : Giáo án đại số 8 (2x + y) 2 5 e 4x 2 y 2 4x 2 4xy + y 2 6 f (x + y) (x y) 3. Bài 21 (sgk 12). Viết tổng về dạng tích (đa đa thức sau về bình phơng tổng, hiệu) Hoạt động 2 * Nhắc lại 3 hằng đẳng thức đã học * Ghi nhớ: (a b) 2 = (b a) 2 * Sửa sai: a 2 + b 2 = (a + b) (a -b) !!! (a b) 2 = a 2 b 2 !!! (a + b) 2 = a 2 + b 2 !!! * áp dụng làm bài 21b (Sgk 12) * Chú ý: Để kiểm tra xem 1 bài tập có ở dạng ( ) 2 BA hay không cần: + Chỉ ra A 2 ; B 2 + Kiểm tra 2 lần AB (2AB) HS nhắc lại 3 hđt HS chữa bài về nhà: Bài 13 Sbt4 Hs chữa bài 16a ứng dụng của hằng đẳng thức trong tính toán. I/ Chữa bài về nhà Bài 13 (Sbt 4) x 2 + 6x + 9 = (x + 3) 2 x 2 + x + 4 1 = (x + 2 1 ) 2 2xy 2 + x 2 y 4 +1 = (xy 2 + 1) 2 (2x+3y) 2 + 2.(2x+3y)+1 =(2x+3y+1) 2 Bài 16a (Sbt 4) x 2 - y 2 = (x+y) (x - y) Thay x=87 và y=13 vào biểu thức ta có: x 2 - y 2 = (x+y) (x - y) = (87+13) (87-13) = 7400 Hoạt động 2 Nêu cách nhẩm? Khi nhẩm đã dùng HĐT nào GV chốt các hằng đẳng thức ghi ở góc bảng - Nêu hớng giải bài tập? ở bài tập này ta nên biến đổi vế trái hay vế phải? Gọi 1 hs trình bày nhanh Hằng đẳng thức trên cho ta mối quan hệ giữa tổng, hiệu, tích 2 số. - áp dụng tính (a-b) 2 biết a + b =7; a.b = 12 * GV chốt: mối quan hệ giữa các hằng đẳng thức. * Chia nhóm tính nhẩm: 101 2 ; 199 2 . 95 2 ; 47 . 53 HS làm bài 23 sgk HS trình bày II/Luyện tập Tính nhẩm: 101 2 199 2 . 95 2 47 . 53 Bài 23 (Sgk 12) Biến đổi vế phải ta có: VP = a 2 - 2ab + b 2 + 4ab = a 2 + 2ab + b 2 = (a + b) 2 = VT hằng đẳng thức đợc chứng minh áp dụng: 7 2 =(a-b) 2 +4.12 (a-b) 2 =1 Hoạt động 3 * Tính (a + b + c) 2 bằng cách dựa vào hằng đẳng thức (a + b) 2 (a + b + c) 2 = [(a + b) + c] 2 Tơng tự áp dụng làm các câu còn lại * GV chốt: (a 1 + a 2 + + a n ) 2 = 2 n 2 2 2 1 a aa +++ n1nn32n21 aa2 )a a(a2)a a(a2 +++++++ * Củng cố: - Sau mỗi phần Bài 25 (sgk 12) (a + b + c) 2 (a + b - c) 2 (a - b - c) 2 Giáo Viên: 10 viết về HĐT [...]... Mở rộng: 1 Tính nhanh : a) 98 28 ( 184 -1) ( 184 + 1) Giáo Viên: 16 Trờng : Giáo án đại số 8 b) 1002 - 992+ 982 -972+ + 22-12 2 So sánh : (2 +1)(22+1)(24 + 1) ( 28 + 1) và 216 4(32+1)(34+1)( 38 +1)(316+1) và 332-1 Hoạt động 3 * GV chốt: A2 = (-A)2 ; A3 = -(-A)3 (A + B)2 = (-A-B)2 ; (A B)3 = -(B-A)3 - Nêu giả thiết của bài toán? Yêu cầu của bài toán? Nêu hớng làm? Hs làm bài 38 (sgk) Nêu hớng làm trình... HS nêu đáp số câu ? - Gọi hs nêu đáp số câu ?2b 2b * HS làm bài 65 (sgk Giáo Viên: 33 b Nhận xét: (điều kiện để đa thức A chia hết cho đơn thức B) A B khi mọi hạng tử của A đều chia hết cho B c Quy tắc: sgk d, Luyện tập: sgk 2 áp dụng 3 luyện tập Bài 63 (sgk 28) Bài 64 (sgk 28) Bài 65 (sgk 29) Trờng : Giáo án đại số 8 sự mở rộng của quy tắc chia đa thức 29) cho đơn thức HS làm bài 45 (sbt 8) *GV chốt:... luyện tập: Phân tích thành nhân tử a) 14x2y 21xy2 + 28x2y2 b) 2 2 x + 5x3 + x2y 5 c) 10(x y) 8y(y x) d) 3x2 (y -1)2 - 6x(1 - y)2 * Tìm x 5x(x 2000) x + 2000=0 4x3 x = 0 Hoạt động 3 * ứng dụng của việc phân tích đa thức thành nhân tử Giáo Viên: 19 Trờng : * áp dụng: Giáo án đại số 8 1/ Chứng minh: (545 544 ) 53 2/ Tính nhanh: 15 ,8 35 + 15 ,8 65 3/ Phân tích: x m + 2 - xm * Củng cố: - Sau từng... tích Bài tập: 53, 55, 57 (sgk) IV Lu ý sau khi sử dụng giáo án Tiết 14: Luyện tập Giáo Viên: 28 Trờng : Giáo án đại số 8 I Mục tiêu 1 Kiến thức - Giúp học sinh đợc rèn luyện; củng cố về các phơng pháp PTĐT thành ntử - HS đợc rèn luyện; củng cố các kỹ năng phối hợp các phơng pháp PTĐT thành nhân t; có kỹ năng nhận xét; xử lý linh hoạt các thông tin toán học - HS đợc biết thêm về phơng pháp tách hạng tử,... trị của biểu thức đại số, rèn kỹ năng vận dụng hằng đẳng thức vào giải các bài toán khác một cách linh hoạt 3 TháI độ -HS có tháI độ cẩn thận, yêu thích môn học II phơng tiện dạy học 1 Giáo viên: Bảng phụ, phiếu học tập 2 Học sinh: Ôn lại các kiến thức Iii tiến trình bài dạy Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi bảng trò Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ Giáo Viên: 11 Trờng : Giáo án đại số 8 1 Viết các hằng... nào? Nh vậy, 2x2 = 2.x.x và 4x = 2.2.x Giáo Viên: 18 Trờng : Giáo án đại số 8 2x2 4x = 2x(x 2) Phân tích đa thức 2x2 4x thành nhân tử 2x(x 2) bằng phơng pháp thừa số chung - ở đây hạng tử (2x2) và (4x) có nhân tử chung là (2x) nên em đã đặt nhân tử chung (2x) ra ngoài dấu ngoặc của nhân tử (x-2) Phơng pháp phân tích bằng đặt nhân tử chung * Tơng tự làm ví dụ số 2 GV chú ý đa phản ví dụ 5.[x2(x... ) = 0 2 2 x = 0 hoặc x - 1 = 0 hoặc x + 2 Trờng : Giáo án đại số 8 số bằng 0 Nhân tử chung là (x 1) 2/ Cách tách đa thức f(x) có tổng các hệ số bậc chẵn bằng tổng các hệ số bậc lẻ Nhân tử chung là (x + 1) 3/ Cách tách đa thức: x2 + (a + b)x + ab và ax2 + bx + c có ac = m1.m2 và m1 + m2 = b * Mở rộng: Ngoài các cách tách trên ta còn có thể tách số hạng HĐT Ví dụ: x2 4x + 3 = x2 4x + 4 1 Hoạt... dụng ( A B)2 ; Giáo Viên: [(2n + 5)2 25] 4 với n Giải: Ta có (2n + 5)2 25 = (2n + 5 + 5)(2n + 5 - 5) = (2n + 10) 2n = 2(n + 5) 2n = 4 n (n + 5) Vì 4 4 4.n (n + 5) 4 với n III/ Luyện tập a Chia nhóm: Bài 43 (sgk 20) 21 Trờng : ( A B) 3 Giáo án đại số 8 ; A3 B3 ; b Cả lớp làm bài 44 (sgk 20) Câu a, e, d A2 B2 * Củng cố - HS luyện theo nhóm bài 43 sgk - 3 hs lên bảng còn dới lớp làm bài 44 sgk... thức cho đơn thức cách trình bày phép chia Giáo Viên: 34 Trờng : Hoạt động 2 * GV đọc đề bài? Đọc đa thức bị chia? đa thức chia? ở cấp I khi chia số 121 cho 11 ta đặt phép chia nh sau: 121 11 Cũng tơng tự nh thế ta đặt phép chia Bớc 1: Tìm hạng tử cao nhất của thơng và số d thứ nhất (I) Bớc 2: Tìm hạng tử thứ 2 của thơng và số d thứ hai (II) Giáo án đại số 8 HS trả lời i/ phép chia hết * Thực hiện... = 8x3 + y3 - (8x3 - y3) y2 ) = 27x3 +y3 = 8x3 + y3 - 8x3 + y3 = 2y3 (2x- 5)( 4x2 +10x + Bài 32 Sgk 16 25) =8x3-125 (3x + y) ( + )= 27x3 +y3 (2x )( +10x + ) =8x3-125 Về nhà: 1/ Học 7 hằng đẳng thức 2/ Bài tập 33 - 34 (sgk 17 ) 3/ Chứng minh : Biểu thức không phụ thuộc vào biến ( 2x + 3) (4x2 6x + 9) 2 (4x3 1) 4/ Giải phơng trình: (x + 2) (x2 2x + 1) x (x2 + 2) = 15 IV Lu ý sau khi sử dụng giáo án
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 CẢ NĂM, GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 CẢ NĂM, , II. Các phép toán trên phân thức đại số, III. ( 2 điểm ) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm