0

Giáo án đại số lớp 8

43 987 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 15:41

Ngày soạn: 02/01/2014 Ngày dạy: 10/01/2014 - Lớp dạy: 8C 11/01/2014 - Lớp dạy: 8B Tiết 34. § 5. DIỆN TÍCH HÌNH THOI. 1. MỤC TIÊU a. Về kiến thức: : - HS cần nắm vững công thức tính diện tích hình thoi (từ công thức tính diện tích tứ giác có hai đường chéo vuông góc và từ công thức tính diện tích của hình thang). b. Về kỹ năng: - Rèn kĩ năng vận dụng công thức đã học vào các bài tập. - HS vẽ được hình thoi một cách chính xác. - Có kĩ năng vận dụng công thức đã học vào các bài tập. - Biết vẽ được hình thoi một cách chính xác, phát hiện và chứng minh được định lí về diện tích hình thoi. c. Về thái độ: Cẩn thận, chính xác 2. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH a. Chuẩn bị của GV: Thước thẳng, phấn màu. Bảng phụ. b. Chuẩn bị của HS: Công thức tính diện tích tam giác. 3. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY a. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra * Đặt vấn đề vào bài (1’) trong tiết học này chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu công thức tính diện tích hình thoi. b. Dạy nội dung bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1. Cách tính diện tích của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc. (14’) GV cho HS làm ?1 ? Hãy tính S ABC ? ? Tính S ADC ? ? Tính S ABCD ? HS thực hiện ?1 SGK- tr.127 + S ABC = 1 2 AC.BH + S ADC = 1 2 AC.DH + S ABCD = S ABC + S ADC = 1 2 AC.BH + 1 2 AC.DH = 1 2 AC.(BH + DH) = 1 2 AC.BD Hoạt động 2: Cách tính diện tích hình thoi (10’) GV cho HS thực hiện ?2 SGK-tr.127 Gợi ý: Hình thoi có hai đường chéo vuông góc. GV cho HS thực hiện ?3 SGK-tr.127 HS thực hiện ?2 SGK-tr.127 S ABCD = 1 2 AC.BD = 1 2 d 1 .d 2 HS thực hiện ?3 SGK-tr.127 B S h.thoi = a.h a Hoạt động 3: Ví dụ: (10’) GV hướng dẫn HS chứng minh theo sơ đồ phân tích đi lên. ? Tính MN = ? ? Tính EG = ? ? Tính S h.thoi = ? MENG là hình thoi ⇑ MENG là h.b.h và ME = EN ⇑ ME // NG (// BD) ⇑ ME = NG = ( 1 2 BD) ⇑ EN = 1 2 AC và AC = BD ⇑ ME. NG, EN là các đường trung bình của ∆ABD, ∆CBD, ∆ABC. b) S bồn hoa hình thoi: MN là đ.t.b của hình thang nên: MN= AB + CD 30 50 40 2 2 + = = EG là đường cao hình thang nên: ME.EG = 800 ⇒ EG =800 : 40 = 20 (m) S h.thoi = 1 2 MN. EG= 1 2 40.20 = 400 c. Củng cố - Luyện tập (8’) ? Hãy tính S hình vuông có độ dài đường chéo là d? HS suy nghĩ trả lời. A B C D H h a ? Hãy nêu cách vẽ một hình chữ nhật có diện tích bằng diện tích hình thoi đó có 1 cạnh là đ/ chéo hình thoi đó? Cách 1: S HV có độ dài đ/chéo là d là: S HV = 1 2 d 2 (vì h/v có 2 đ/c ⊥ ) Cách 2 : d. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2’) - Học thuộc các công thức đã học. - BTVN : 32 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 SGK – tr.128. * Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. @ Ngày soạn: 02/01/2014 Ngày dạy: 11/01/2014 - Lớp dạy: 8BC Tiết 35. §6. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC. 1. MỤC TIÊU a. Về kiến thức: : - HS nắm được công thức tính diện tích các đa giác đơn giản, đặc biệt là các cách tính diện tích tam giác và hình thang. b. Về kỹ năng: - Bước đầu biết chia một cách hợp lí đa giác đơn giản cần tìm diện tích thành những đa giác đơn giản mà có thể tính được diện tích. Biết thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết. - Biết chia một cách hợp lí đa giác cần tìm diện tích thành những đa giác đơn giản mà có thể tính được diện tích. Biết thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết. c. Về thái độ: - Rèn tính cẩn thận chính xác khi vẽ, đo, tính toán. 2. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH a. Chuẩn bị của GV: Thước, ê ke, phấn màu. b. Chun b ca HS: Cụng thc tớnh din tớch cỏc hỡnh: tam giỏc, hỡnh ch nht, hỡnh vuụng, hỡnh thoi. 3. TIN TRèNH BI DY a. Kim tra bi c (3) Cõu hi : Nờu v vit cụng thc tớnh din tớch hỡnh thoi ỏp ỏn: h.thoi 1 2 1 S = d .d 2 S h.thoi = a.h a * t võn ờ vao bai (1) ở các tiết trớc chúng ta đã tìm hiểu công thức tính diện tích các đa giác có 3, 4 cạnh. Vậy các đa giác có số cạnh nhiều hơn tính diện tích nh thế nào? b. Day ni dung bi mi HOT NG CA GV HOT NG CA HS Hot ng 1. Gii quyt vn tỡm kin thc mi. (15) GV: Cho mt a giỏc tựy ý. ? Hóy nờu phng phỏp cú th dựng tớnh din tớch ca a giỏc ú vi mc sai s cho phộp. Hóy nờu c s ca phng phỏp? HS: V hỡnh vo v. Suy ngh cỏch tớnh din tớch ca a giỏc ú bng thc nghim. Hot ng 2: Vn dng lớ thuyt vo thc tin (10) GV yờu cu HS: - Thc hin cỏc phộp o, v cn thit tớnh din tớch a giỏc. - Yờu cu HS lm vic theo nhúm. Gi i din nhúm trỡnh by. - Cho HS nhn xột. GV nhn xột, kt lun. HS: Lm theo nhúm hc tp, mi nhúm l hai bn hc. - i din nhúm trỡnh by. - HS nhn xột. c. Củng cố - Luyện tập (14’) GV cho HS đo độ dài các đoạn thẳng: AC, BG, AH, HK, KC, HE, KD. ? Hãy tính S ABC =? ? Hãy tính S AHE =? ? Hãy tính S HKDE =? ? Hãy tính S KDC =? ? Tính tổng diện tích? GV cho HS lên bảng làm. - HS nhận xét bài làm của bạn. GV: Dữ kiện bài toán được cho trên hình vẽ. ? Hãy tính diện tích của phần con đường EBGF và phần diện tích còn lại? GV nhận xét bài làm của HS. Bài 37 SGK – tr.130: HS: Đo độ dài các đoạn thẳng: AC, BG, AH, HK, KC, HE, KD. Tính: S ABC ; S AHE ; S HKDE ; S KDC . Tính tổng diện tích? Bài 38 SGK – tr.130: - HS lên bảng. - HS lớp làm bài vào vở. d. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2’) - Xem lại bài học và các ví dụ - Đọc trước bài “Định lí Ta- lét” - BTVN : 39, 40 SGK – tr.131; 41, 42, 43 SGK – tr.132-133. * Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. @ Ngày soạn: 09/01/2014 Ngày dạy: 17/01/2014 - Lớp dạy: 8C 18/01/2014 - Lớp dạy: 8B Tiết 36. ÔN TẬP CHƯƠNG II 1. MỤC TIÊU a. Về kiến thức: : - Giúp HS củng cố công thức tính diện tích các hình : Tam giác, hình chữ nhật hình thang, hình bình hành, hình thoi. b. Về kỹ năng: - Biết vận dụng hợp lí các công thức vào giải bài tập, biết vẽ hình dúng, chính xác. - Biết vận dụng các công thức vào giải bài tập, biết vẽ hình dúng. c. Về thái độ: - Rèn luyện thêm thao tác tư duy : Phân tích, tổng hợp và tư duy lô gíc 2. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH a. Chun b ca GV: Thc, ờ ke, phn mu. b. Chun b ca HS: ễn cỏc bi ó hc trong chng. 3. TIN TRèNH BI DY a. Kim tra bi c (8) Cõu hi : - HS 1: Cha bi 32 SGK. - HS2: Cha bi 33 SGK tr.128: ỏp ỏn: HS1: Cha bi 32 SGK tr.128: a) V c vụ s t giỏc theo yờu cu bi, tc l cú: AC = 6 cm; BD = 3,6 cm; AC BD. S ABCD = 1 2 AC.BD = 1 2 .6.3,6 = 10,8 (cm 2 ) b) Hỡnh vuụng cú 2 ng chộo vuụng gúc vi nhau v mi ng chộo cú di l d nờn: S = 1 2 d 2 . HS2: Cha bi 33 SGK tr.128: - V hỡnh ch nht cú mt cnh l MP, cnh kia bng NI (NI = 1 2 NQ) - S ABPM = S MNPQ = MP.NI = MP.( 1 2 NQ) Vy: S MNPQ = 1 2 MP.NQ * t võn ờ vao bai (1) Trong tiết học này chúng ta cùng đi tìm hiểu các bài tập về diện tích hình thang, hình bình hành, hình thoi. b. Day ni dung bi mi A B C D H A B N M P Q I HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1. Ôn tập (10’) Điền vào chỗ trống a) S ABC = … b) S hcn =… c) S hv =… d) S hthangABCD =… e) S hthoi =… f) S hbh =… §¸p ¸n: a) S ABC = 1/2 BC. AH ( HA lµ chiÒu cao øng víi c¹nh BC) b) S hcn = a.b ( a,b lµ c¸c kÝch thíc cña HCN) c) S hv = a 2 ( a lµ ®é dµi c¹nh h×nh vu«ng) d) S hthangABCD = 1/2 ( AB + CD). AH ( AB, CD lµ hai ®¸y, AH lµ chiÒu cao øng víi CD) e) S hthoi = 1/2 d 1 . d 2 (d 1 , d 2 lµ hai ®êng chÐo cña h×nh thoi) f) S hbh = a.h ( h lµ chiÒu cao øng c¹nh cã ®é dµi a) Hoạt động 2: Bài tập (20’) GV cho HS đọc đề bài. - Cho HS vẽ hình. ? Tứ giác MNPQ là hình gì? Vì sao? MNPQ là hình thoi. ⇑ MN = NP = PQ = QM ⇑ ∆ AMN = ∆ BPN = ∆ CQP = ∆ DQM. ⇑ ……………………. ? Hãy so sánh S MNPQ với S ABCD ? Bài 35 SGK –tr.129 GV cho HS vẽ hình ghi GT-KL. GV hướng dẫn HS chứng minh: - Kẻ BH ⊥ AD. - ∆ ABD là ∆ gì? - ∆ ABH là ∆ gì? HS đọc đề bài. HS vẽ hình. Ta có: S MNPQ = 1 2 S ABCD = 1 2 AB.BC = 1 2 MN.NQ Bài 35: ∆ABD đều nên BD = 6cm. AI là đường cao ∆ - Hóy tớnh BH =? - Tớnh S ABCD = ? u nờn: AI = 6 3 3 3 2 = AC = 2AI = 6 3 S ABCD = 1 2 AC.BD = 1 2 .6 3 .6 = 18 3 c. Cng c - Luyn tp (5) - Phát biểu bằng lời cách tính diện tích các hình tứ giác - Ghi nhớ cách vận dụng các công thức tính diện tích các tứ giác, tam giác, hình thang, hình thoi để vận dụng vào bài tập cach linh hoạt. d. Hng dn hoc sinh t hoc nha (1) - Xem li cỏc bi tp ó cha. lm bi tp - Xem trc bi NH L TA LẫT TRONG TAM GIC - BTVN : 43 ; 44 ; 45 ; 46 SBT tr.130-131. * Rỳt kinh nghim sau gi day: . @ Ngy son: 09/01/2014 Ngy dy: 18/01/2014 - Lp day: 8BC Chng III: TAM GIC NG DNG. Tit 37. Đ1. NH L TA LẫT TRONG TAM GIC. 1. MC TIấU a. V kin thc: : HS nm vng nh ngha v t s ca hai on thng: + T s ca hai on thng l t s o di ca chỳng theo cựng mt n v o. + T s ca hai on thng khụng ph thuc vo cỏch chn n v o (min l khi o ch cn chn cựng mt n v o). b. V k nng: - HS bit ch ra cỏc on thng t l. - Bit vn dng nh lớ vo vic tỡm ra cỏc t s bng nhau trờn hỡnh v trong SGK. c. V thỏi : - Rốn tớnh cn thn chớnh xỏc khi v, o, tớnh toỏn. 2. CHUN B CA GIO VIấN V HC SINH a. Chun b ca GV: Thc, ờ ke, phn mu. bng ph v hỡnh 3 SGK. b. Chun b ca HS: Cỏc kin thc v tam giỏc 3. TIN TRèNH BI DY a. Kim tra bi c (khụng) * t võn ờ vao bai (2) GV: Tip theo chuyờn v tam giỏc, chng ny chỳng ta s hc v tam giỏc ng dng m c s ca nú l nh lớ Ta lột. Nội dung của chương gồm: - Định lí Ta – lét (thuận, đảo, hệ quả). - Tính chất đường phân giác của tam giác. - Tam giác đồng dạng và các ứng dụng của nó. Bài đầu tiên của chương là: Định lí Ta – lét trong tam giác. b. Dạy nội dung bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1. Tỉ số của hai đoạn thẳng (8’) GV: Ở lớp 6 ta đã nói đến tỉ số của 2 số. Đối với 2 đoạn thẳng ta cũng có khái niệm về tỉ số. Tỉ số của 2 đoạn thẳng là gì? - Cho HS làm ?1 SGK – tr.56 GV: AB CD là tỉ số của 2 đoạn thẳng AB và CD. Tỉ số của 2 đoạn thẳng không phụ thuộc vào cách chọn đơn vị đo (miễn là 2 đoạn thẳng cùng đơn vị đo) ? Vậy tỉ số của 2 đoạn thẳng là gì? GV: Giới thiệu tỉ số của 2 đoạn thẳng. -Cho HS đọc chú ý SGK – tr.56 Hs thực hiện Hs nêu ĐN Hoạt động 2: Đoạn thẳng tỉ lệ (8’) GV cho HS làm ?2 SGK-57 ? Từ tỉ lệ thức AB A'B' CD C'D' = hoán vị 2 trung tỉ, ta được tỉ lệ thức nào? GV nêu định nghĩa 2 đoạn thẳng tỉ lệ. GV yêu cầu HS đọc định nghĩa SGK – tr.57 - 1HS lên bảng làm. - HS cả lớp làm vào vở. - HS: AB A'B' CD C'D' = AB CD A'B' C'D' ⇒ = Hoạt động 3: Định lí Ta – lét trong tam giác(20’) GV yêu cầu HS HS làm ?3 SGK – tr.57 GV đưa hình vẽ 3 SGK – tr.57 GỢI Ý: Gọi mỗi đoạn thẳng chắn trên cạnh AB là m, mỗi đoạn thẳng chắn trên cạnh AC - HS đọc ?3 SGK và phần hướng dẫn trong SGK – tr.57 - HS làm vào vở. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. A B B’ C C’ là n. GV: Một cách tổng quát, ta nhận thấy nếu một đường thẳng cắt 2 cạnh của tam giác và // với cạnh còn lại thì nó định ra trên 2 cạnh đó những đoạn thẳng tỉ lệ. Đó chính là định lí Ta – lét. Ta thừa nhận định lí. GV cho HS nhắc lại nội dung định lí. Vẽ hình, ghi GT – KL của định lí. - Cho HS đọc ví dụ SGK. GV cho HS hoạt động nhóm làm ?4 SGK- 58. - Nửa lớp làm câu a. - Nửa lớp làm câu b. GV quan sát, kiểm tra các nhóm hoạt động. GV nhận xét bài làm của các nhóm và nhấn mạnh tính tương ứng của các đoạn thẳng khi lập tỉ lệ thức. - HS đọc định lí SGK – tr.58 - HS vẽ hình ghi GT - KL - HS đọc Ví dụ SGK – tr.58 - HS hoạt động nhóm làm ?4 SGK – tr.58. - Đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày. - HS lớp nhận xét, góp ý. b) Có DE // AB (cùng ⊥ AC) ⇒ CD CE CB CA = (đ/lí Ta-lét) ⇒ 5 4 5+3,5 y = ⇒ y = 4.8,5 6,8 5 = c. Củng cố - Luyện tập (6’) GV nêu câu hỏi : - Gọi hs đúng tại chỗ trả lời - Gọi hs lên bảng - HS dứng tại chỗ trả lời 1) Nêu định nghĩa tỉ số 2 đoạn thẳng và định nghĩa đoạn thẳng tỉ lệ. 2) Phát biểu định lí Ta-lét trong tam giác. 3) Cho ∆MNP, đường thẳng d //MP cắt MN tại H và NP tại I. Theo định lí Ta-lét ta có những tỉ lệ thức nào ? - HS lên bảng – vẽ hình và nêu các tỉ lệ thức : [...]... 17/01/2014 Ngày dạy: 25/01/2014 - Lớp dạy: 8BC Tiết 39 LUYỆN TẬP 1 MỤC TIÊU a Về kiến thức: : - Củng cố các định nghĩa tỉ số của hai đoạn thẳng và đoạn thẳng tỉ lệ, nội dung định lí Talet trong tam giác b Về kỹ năng: - Học sinh thành thạo tính được tỉ số của hai đoạn thẳng theo cùng một đơn vị đo Biết tỉ số hai đoạn thẳng khơng phụ thuộc đơn vị đo Chỉ ra các đoạn thẳng tỉ lệ theo tỉ số Viết được các cặp đt... ∆ AMN ~ ∆MBL (t/c bắc cầu) HS cả lớp tự trình bày bài giải vào vở 1 HS lên bảng trình bày câu b b) ∆ AMN ~ ∆ABC => , = , chung Tỉ số đồng dạng : AM AM 1 = = k1 = AB AM + 2AM 3 ∆ MBL ~ ∆ABC = , = , chung HS cả lớp tự trình bày bài giải vào vở 2 3 GV có thể hướng dẫn HS vận dụng bài 24 SGK 1 ∆ AMN ~ ∆ABC, tỉ số k1 = 3 2 ∆ MBL ~ ∆ABC, tỉ số k2 = 3 ⇒ ∆ AMN ~ ∆MBL 1 1 Tỉ số : k3 = k1 = k2 2 GV cho HS nhận... cả lớp làm vào vở Cho 1 HS lên bảng trình bày HS cả lớp làm vào vở ? Qua bài tốn, con có nhận xét gì về tỉ số HS: Tỉ số chu vi của 2∆~ bằng tỉ số ~ chu vi của 2∆~ ? c Củng cố - Luyện tập (2’) -Qua bài học hơm nay chúng ta cần nhớ những kiến thức gì? d Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1’) - Xem lại các bài tập đã chữa - Đọc trước bài: “Trường hợp đồng dạng thứ nhất của tam giác” BTVN: 26, 27, 28. .. giáo dục cho HS tư duy biện chứng 2 CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH a Chuẩn bị của GV: Bảng phụ ghi lời giải một số bài tập, thước thẳng, phấn màu b Chuẩn bị của HS: Định lí Talet, hệ quả, tính chất đường phân giác 3 TIẾN TRÌNH BÀI DẠY a Kiểm tra bài cũ (9’) Câu hỏi : HS 1: - Phát biểu định lí về đường phân giác của một tam giác - Chữa bài 17 SGK – tr. 68 A E D B * 1 2 3 4 M * C HS 2: Chữa bài 18. .. 18 SGK – tr. 68 A 12 6 5 B E 7 C Đáp án : HS 1: - Phát biểu định lí về đường phân giác của một tam giác - Chữa bài 17 SGK – tr. 68 Xét ∆AMB có MD là phân giác góc AMB (gt) DB MB (t/ chất đường phân giác…) ⇒ = DA MA Xét ∆AMC có ME là phân giác góc AMC (gt) EC MC (t/ chất đường phân giác…) ⇒ = EA MA DB EC ⇒ DE // BC (Định lí Ta-lét đảo) = Mà MB = MC (gt) ⇒ DA EA HS 2: Chữa bài 18 SGK – tr. 68 Xét ∆ABC có... – tr.72 Đáp án: - Chữa bài 24 SGK – tr.72 A'B' Có: ∆ A’B’C’ ~ ∆A”B”C” theo tỉ số đồng dạng k1 ⇒ = k1 A"B" A"B" ∆ A”B”C” ~ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng k2 ⇒ = k2 AB A'B' A'B' A"B" = Vậy: = k1.k2 AB A"B" AB ⇒ ∆ A’B’C’ ~ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng k1 k2 - Trên AB lấy B’ sao cho: - Chữa bài 25 SGK – tr.72 AB’ = B’B C” B” - Từ B’ kẻ B’C’ // BC ( C’ ∈ AC) ta được: ∆ A’B’C’ ~ ∆ABC theo A’’ 1 tỉ số: k = A 2 _... HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÍ TA-LÉT’ - BTVN : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 SGK – tr. 58- 59 * Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… -@ -Ngày soạn: 15/01/2014 Ngày dạy: 24/01/2014 - Lớp dạy: 8C 25/01/2014 - Lớp dạy: 8B Tiết 38 §2 ĐỊNH LÍ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÍ TA-LÉT’ 1 MỤC TIÊU a Về kiến... Câu b A ** 7,2 4,5 x 3,5 D C B Gọi HS nhận xét, chữa bài GV kiểm tra bài làm của HS HS2: Câu b P ** 8, 7 6,2 M Q 12,5 x N d Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1’) - Học thuộc định lí , vận dụng vào giải bài tập - Xem trước các bài tập phần luyện tập - BTVN: 16, 17, 18, 19 SGK – tr. 68 17, 18 SBT – trang 87 * Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………... = =2 ∆ABC ~ ∆DFE vì: DF DE FE AB 4 AC 6 BC 8 4 = ; = =1; = = IH 5 KH 6 3 IK 4 ⇒ ∆ABC ko ~ ∆DFE; Do đó: ∆DEF cũng ko ~ ∆IKH ⇒ Lưu ý: Khi lập tỉ số giữa các cạnh của 2 ∆ ta phải lập tỉ số giữa hai cạnh lớn nhất của 2 ∆ và 2 cạnh bé nhất của 2 ∆ và tỉ số giữa 2 cạnh còn lại c Củng cố - Luyện tập (5’) - GV y/cầu hs làm bài 29 SGK – tr.74 1 HS lên bảng, Cả lớp làm vào vở - Gọi HS nhận xét bài làm của... trước bài: “Khái niệm hai tam giác đồng dạng” - BTVN: 19, 22 SGK – tr. 68 * Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… -@ Ngày soạn: 07/02/2014 Ngày dạy: 15/02/2014 16/02/2014 - Lớp dạy: 8C - Lớp dạy: 8B Tiết 42 §4 KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG 1 MỤC TIÊU a Về kiến thức: . HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1. Tỉ số của hai đoạn thẳng (8 ) GV: Ở lớp 6 ta đã nói đến tỉ số của 2 số. Đối với 2 đoạn thẳng ta cũng có khái niệm về tỉ số. Tỉ số của 2 đoạn thẳng là gì? - Cho. thức. - HS đọc định lí SGK – tr. 58 - HS vẽ hình ghi GT - KL - HS đọc Ví dụ SGK – tr. 58 - HS hoạt động nhóm làm ?4 SGK – tr. 58. - Đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày. - HS lớp nhận xét, góp ý. b) Có. tỉ số của 2 đoạn thẳng AB và CD. Tỉ số của 2 đoạn thẳng không phụ thuộc vào cách chọn đơn vị đo (miễn là 2 đoạn thẳng cùng đơn vị đo) ? Vậy tỉ số của 2 đoạn thẳng là gì? GV: Giới thiệu tỉ số
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đại số lớp 8, Giáo án đại số lớp 8,

Từ khóa liên quan