0

Giao an dai so lop 8 chuong 1

72 1,041 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 23:11

Ch ơng 1 Phép nhân và chia phép chia đa thức Phần 1. Giới thiệu chung I. Mục tiêu chơng Học sinh cần đạt yêu cầu: 1. Kiến thức - Nắm và vận dụng đợc các quy tắc nhân đơn thức với đơn thức, đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức. - Học sinh chứng minh đợc các hằng đẳng thức đáng nhớ, vận dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ để phân tích đa thức thành nhân tử theo các phơng pháp. - Nắm đợc và vận dụng đợc phép chia: đơn thức cho đơn thức, đa thức cho đơn thức, đa thức cho đa thức. Từ đó vận dụng vào đơn giản các biểu thức phân thức (ở chơng 2). 2. Kỹ năng - Rèn luyện học sinh có kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử bằng các phơng pháp để giải các bài toán(phơng trình, rút gọn phân thức). 3. Thái độ - Giáo dục học sinh thấy đợc toán học bắt nguồn từ thực tế và từ đó phục vụ cuộc sống. Thấy đợc tính lôgíc của các kiến thức trong chơng. - Rèn luyện học sinh giải toán một cách sáng tạo. II. Nội dung chủ yếu của chơng Chơng 1 đợc trình bày gồm có 12 mục và 1 tiết ôn tập chơng. Gồm có: tiết. * Yêu cầu học sinh: - Nắm vững quy tắc nhân đơn thức, đa thức với đơn thức và đa thức. - Học sinh nắm 7 hằng đẳng thức đáng nhớ. - Nắm đợc các phơng pháp phân tích đa thức thành nhân tử. Từ đó nêu đợc đa thức A chia hết cho đơn thức B. Đa thức A chia hết cho đa thức B. * Rèn luyện cho học sinh kỹ năng giải các dạng toán: 1. Nhân đơn thức, đa thức, đa thức với đa thức. 2. Rút gọn biểu thức. 3. Phân tích đa thức thành nhân tử. Từ đó, áp dụng giải các phơng trình. 4. Bài toán nâng cao: Vận dụng các hằng đẳng thức chứng minh các bất đẳng thức. Phần 2: Bài giảng 3 Ngày soạn: 20/8/2010 Ngày dạy: 23/8/2010 Tiết 1 Nhân đơn thức với đa thức A. Mục tiêu - HS nắm đơc quy tắc nhân đơn thức với đa thức - HS thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức. B. Chuẩn bị 1. Giáo viên - Bảng phụ, phiếu học tập, bút dạ, giấy trong. 2. Học sinh - Ôn phép nhân 2 đơn thức, nhân 2 lũy thừa, giấy trong, bút dạ. C. Tiến trình dạy học 1. Đặt vấn đề - Khi thực hiện phép nhân đơn thức A với đa thức : Viết: A. (B +C) . Liệu cách thực hiện có giống nh nhân một tổng. 2. Triển khai bài Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1 Quy tắc (20phút ) Phát phiếu học tập cho các tổ. - Em hãy nêu quy tắc nhân đơn thức với đa thức? - Em hãy làm bài tập sau: 3x(2x 2 +6x-5) - GV yêu cầu: Cho đơn thức: 5x Hãy lấy ví dụ đa thức bậc hai với hệ số bất kỳ. Ví dụ: Đa thức 3x 2 - 4x+1 - Nhân 5x với từng hạng tử của đa thức vừa viết. - Cộng các tích vừa tìm đợc. - GV: Chữa bài và giảng chậm rãi cách làm từng bớc cho HS. - GV: Yêu cầu làm ?1 - GV: Kiểm tra và chữa bài của một và HS trên đèn chiếu. Hỏi : Muốn nhân một đơn thức với đa thức ta - HS: Cả lớp tự làm ở nháp. Một HS lên bảng làm. Ví dụ: 5x(3x 2 -4x+1) =5x.3x 2 - 5x.4x+5x.1 =15x 3 -20x 2 +5x - HS: nhận xét bài làm của bạn. 4 làm thế nào ? Quy tắc :(sgk) A.(B + C)= A.B + A.C Hoạt động 2 áp dụng(20phút) - GV: đa ra ví dụ làm tính nhân (-3x 2 ). (2x 3 - ) 3 2 3 1 + x - GV: quan sát hoạt động của học sinh. Cuối cùng kết luận . - GV yêu cầu HS làm ?2 - GV yêu cầu HS làm ?3 - HS: Thực hiện VD: (-3x 2 ).(2x 3 - x 3 1 + 3 2 ) = (-3x 2 ).2x 3 +(-3x 2 )(- x 3 1 )+(-3x 2 ). 3 2 =6x 5 +x 3 -2x 2 ?2 (3x 3 y - x 2 1 2 + xy 5 1 ) 6xy 3 =3x 3 y.6xy 3 + ( - x 2 1 2 ).6xy 3 + xy 5 1 .6xy 3 =18x 4 y 4 -3x 3 y 3 + x 5 6 2y 4 ?3:Kết quả yxyx yyxx S ).38( 2 2)].3()35[( += +++ = =8xy+3xy 2 Với x=3(m); y= 2(m) thì S=58(m 2 ) Phát phiếu học tập số 2 cho HS: Em hãy điền đúng hoặc sai vào các bài tập sau: 1) x(2x+1) = 2x 2 + 1 2) (y 2 x-2xy)(-3x 2 y) = 3x 3 y 3 +6x 3 y 2 3) 3x 2 (x-4) = 3x 3 -12x 2 4) - x 4 3 ( 4x-8) = 3x 2 + 6 5) 5) 6xy ( 2x 2 -3y)= 12x 2 y + 18xy 2 Hoạt động 3 hớng dẫn về nhà(5phút ) - Nêu quy tắc nhân đơn thức và đa thức . 5 - Làm bài tập củng cố. BT1; BT20(giáo viên treo bảng phụ kết quả) - Học thuộc quy tắc. - Làm bài tập 2b; 3;4;5;6 SGK ; 1,2,3,4,5 SBT . Hớng dẫn BT3 nhân đơn thức với đa thức rút gọn vế trái . BT5: thực hiện phép nhân rồi rút gọn . BT6: có thể rút gọn rồi tính giá trị. - Ôn quy tắc: Nhân một tổng với một tổng: (a+b)(c+d)=? - Đọc trớc bài nhân đa thức với đa thức Ngày soạn: 20/8/2010 Ngày dạy: 25/8/2010 Tiết 2+3 Nhân đa thức với đa thức. luyện tập(t1) A. Mục tiêu 1. Kiến thức - Học sinh nắm đợc quy tắc nhân đa thức với đa thức. - Học sinh biết sắp xết đa thức cuối cùng theo luỹ thừa của ẩn số. 2. Kỹ năng - Học sinh phải thực hiện thành thạo quy tắc phép nhân đa thức với đa thức từ đó giải quyết đợc bài toán nhân đa thức với đa thức theo nhiều cách khác nhau. 3. Thái độ - Giáo dục cho học sinh thấy đợc mối quan hệ biện chứng giữa quy tắc nhân đa thức với đa thức tơng tự quy tắc nhân hai tổng. - Rèn luyện thái độ học tập cẩn thận, tích cực, hợp tác nhng cũng độc lập, phát huy tính sáng tạo. B. Chuẩn bị 1. Giáo viên - Bảng phụ, thớc thẳng, nội dung bài dạy. - Sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên Toán 8. 2. Học sinh - Học sinh học bài và làm bài tập ở nhà đầy đủ. - Đọc trớc bài nhân đa thức với đa thức. - Ôn tập lại quy tắc nhân đơn thức với đa thức, C. Tiến trình dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ (5 phút) - Gv: Nêu yêu cầu kiểm tra bài: HS1: Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức. - Hs1: Phát biẻu quy tắc nhân đơn thức với đa thức. 6 Làm bài tập 1. b) và c) SGK trang 5 HS2: Làm bài tập 3 a) SGK trang 5 - GV: Cho học sinh khác đánh giá kết quả bài làm của bạn. - GV: Nhận xét cho điểm BT1 b) (3xy - x 2 + y) 2 3 x 2 y = 2x 3 y 2 - 2 3 x 4 y + 2 3 x 2 y 2 c) (4x 3 - 5xy + 2x) 1 xy 2 ữ = - 2x 4 y + 5 2 x 2 y 2 - 2x 2 y - HS2: BT3 Tìm x, biết: a) 3x(12x - 4) - 9x(4x - 3) = 30 36x 2 - 12x - 36x 2 + 27x = 30 15x = 30 x = 2 - HS: Nhận xét bài làm của bạn. Hoạt động 2 Quy tắc (20 phút) - GV: Đặt vấn đề: Tiết trớc chúng ta đã học nhân đơn thức với đa thức. Tiết này lớp ta học tiếp: nhân đa thức với đa thức. - GV: Em nào có thể thực hiện phép tính tổng quát tích của hai tổng sau: (A +B).(C +D) - GV: Việc nhân hai đa thức với nhau cũng t- ơng tự cách tính tích của hai tổng trên. - GV: Nêu ví dụ (x - 2).(6x 2 - 5x +1). Các em háy đọc cách làm trong SGK. - GV: Hớng dẫn cách làm Để nhân đa thức (x - 2) với đa thức (6x 2 - 5x +1), ta lấy mỗi hạng tử của đa thức x - 2 đem nhân lần lợt với từng hạng tử của đa thức 6x 2 - 5x +1 rồi cộng các tích lại với nhau. - GV: Yêu cầu một Hs lên bảng trình bày. - GV: Kết quả ta đợc đa thức 6x 3 - 17x 2 + 11x -2 đây chính là tích của đa thức (x - 2) với đa thức (6x 2 - 5x +1). - GV: Muốn nhân đa thức với đa thức ta làm thế nào? - HS: (A +B).(C +D) = A.(C + D) + B.( C + D) = A.C +A.D + B.C +B.D Cả lớp tìm hiểu Ví dụ và tự làm vào vở. - HS: (x - 2).(6x 2 - 5x +1) = x. (6x 2 - 5x +1) - 2. (6x 2 - 5x +1) = 6x 3 - 5x 2 + x - 12x + 10x -2 = 6x 3 - 17x 2 + 11x -2 - HS: Trả lời 7 - GV: Nhấn mạnh Khi nhân một đa thức với một đa thức ta có thể nhớ theo công thức tổng quát sau: (A + B).(C + D) = A.C +A.D + B.C +B.D trong đó (A + B), (C +D) xem nh hai đa thức. - GV: Yêu cầu học sinh làm ?1. ( 1 2 xy - 1).(x 3 - 2x - 6) -GV: Quan sát Hs làm vừa hớng dẫn. - GV: Yêu cầu học sinh khác nhận xét bài làm. - GV: Đặt vấn đề Khi nhân đa thức với đa thức mà chỉ chứa một biến ta có thể trình bày theo cách đặt phép tính rồi tính. Cho học sinh đọc chú ý trong SGK để tìm hiểu cách làm. - GV: Treo bảng phụ đã ghi sẵn nội dung phần chú ý trong SGK trang7. - GV: Hớng dẫn từng bớc làm trên bảng phụ. Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích lại với nhau. - HS : Phát biểu quy tắc trong SGK. - HS: Cả lớp làm bài một học sinh lên bảng trình bày ( 1 2 xy - 1).(x 3 - 2x - 6) = 1 2 xy.(x 3 - 2x - 6) - 1.(x 3 - 2x - 6) = 1 2 x 4 y - x 2 y - 3xy - x 3 + 2x + 6. - HS: Nhận xét bài làm của bạn. - HS: Đọc chú ý trong SGK trang 7. - HS: Nghe giảng dới sự hớng dẫn của GV và ghi bài vào vở. Hoạt động 3 áp dụng (15phút) - GV: Yêu cầu học sinh làm ? 2 Với câu a) yều học sinh trình bày theo hai cách. Cách 1: Nhân theo hàng ngang Cách 2: Đặt tính theo hàng dọc. Cả lớp làm bài vào vở ba học sinh lên bảng trình bày. - HS1: (x +3).(x 2 +3x - 5) 2 2 3 2 2 3 2 x(x 3x 5) 3(x 3x 5) x 3x 5x 3x 9x 15 x 6x 4x 15 = + + + = + + + = + + - HS2: 8 - GV: Lu ý cách 2 chỉ dùng trong trờng hợp hai đa thức chỉ chứa một biến và đã đợc sắp xếp. - GV: Cho học sinh kiểm tra chéo bài làm theo bàn rồi yêu cầu nhận xét bài làm của bạn trên bảng. - GV: Nhận xét rồi cho học sinh hoàn thiện bài làm vào vở. - GV: Tiếp tục cho Hs làm ? 3 - GV: Chia lớp thành hai nhóm thực hiện yêu cầu. Nhóm 1. Viết biểu thức tính diện tích hình chữ nhật theo x, y rồi tính diện tích với x = 2,5 met và y = 1 met . Nhóm 2. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật với x = 2,5 met và y = 1 met rồi tính diện tích. - GV: Cho học sinh nhận xét bài làm của bạn. - GV: Cho học sinh làm bài tập 9 SGK trang 8 nhng tổ chức thành trò chơi. Thi tính nhanh - GV: Treo bảng phụ ghi nội dung BT 9 nhng bổ sung thêm một mục b) tính giá trị biểu thức để cho hai đội điền kết quả vào. - GV: Chia lớp thành hai đội mỗi đội cử 5 bạn lên điền kết quả, đội nào làm đúng và nhanh thì thắng. x 2 + 3x - 5 x x + 3 3x 2 + 9x +15 + x 3 + 3x 2 - 5x x 3 + 6x 2 + 4x -15 - Hs3 (xy - 1). (xy + 5) = xy(xy + 5) - 1.(xy + 5) = x 2 y 2 + 5xy - xy - 5 = x 2 y 2 + 4xy - 5 - HS: Kiểm tra bài theo nhóm, nhận xét bài làm các bạn trên bảng. Nhóm 1: S = (2x + y).(2x - y) = 4x 2 - 2xy + 2xy - y 2 = 4x 2 - y 2 Thay x = 2,5 met và y = 1 met ta đợc S = 4.(2,5) 2 - 1 2 = 4. 2 5 2 ữ - 1 = 24 (m 2 ) Nhóm 2 2x + y = 2.2,5 + 1 = 6 (m) 2x - y = 2.2,5 - 1 = 4 (m) Ta có: S = 6.4 = 24 (m 2 ) - HS: Nhận xét, góp ý bài làm của bạn. - HS: Hoạt động theo đội - HS: Thực hiện phép tính (x - y).(x 2 + xy + y 2 ) = 3 2 2 2 2 3 x x y xy x y xy y+ + = 3 3 x y Điền giá trị biểu thức. 9 Yêu cầu học sinh thực hiện tính biểu thức (x - y).(x 2 + xy + y 2 ) rồi điền kết quả vào bảng giá trị của mình. - GV: Cho học sinh xác định đội thắng, thua rồi nhận xét. Giá trị của x và y Giá trị của biểu thức x = -10; y = 2 - 1008 x = -1; y = 0 - 1 x = 2; y = -1 9 x = - 0,5; y = 1,25 133 64 Hoạt đông 4 Củng cố (4 phút) - GV: Yêu cầu hs nhắc lại quy tắc nhân đa thức với đa thức. - Hớng dẫn qua cho hs bài tập phần luyện tập trong SGK - HS: Nhắc lại quy tắc. Hoạt đông 4 hớng dẫn về nhà (1 phút) - Học thuộc quy tắc nhân đa thức với đa thức để vân dụng giải các bài tập. - Hoàn thành các bài tập trong SGK và làm thêm bài tập 7, 8 trong sách bài tập. - Làm bài tập trong phần luyện tập để chuẩn bị cho tiết sau luyện tâp Ngày soạn: 20/8/2010 Ngày dạy: 25/8/2010 10 Tiết 2+3 Nhân đa thức với đa thức. luyện tập(t2) A. Mục tiêu 1. Kiến thức - Học sinh cũng cố đợc kiến thức vể các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. 2. Kỹ năng - Rèn luyện cho học sinh kỹ năng nhân đơn thức, đa thức. 3. Thái độ - Rèn luyện thái độ học tập cẩn thận, tích cực, hợp tác nhng cũng độc lập, phát huy tính sáng tạo. B. Chuẩn bị 1. Giáo viên - Bảng phụ, thớc thẳng, nội dung bài dạy. - Sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên Toán 8. 2. Học sinh - Học sinh học bài và làm bài tập ở nhà đầy đủ. C. Tiến trình dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ (10phút) - GV: Nêu yêu cầu kiểm tra bài: - HS1: Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức? Viết quy tắc dới dạng tổng quát. Làm bài tập 7. b) SGK trang 8 - HS2: Chữa bài tập 8 SGK trang 8. - HS1: Phát biẻu quy tắc nhân đa thức với đa thức. Viết quy tắc dới dạng tổng quát: (A + B).(C + D) = A.C +A.D + B.C +B.D trong đó (A + B), (C +D) xem nh hai đa thức. Chữa bài tập 7 b) Làm tính nhân. ( ) ( ) 3 2 x 2x x 1 5 x + ( ) ( ) 3 2 3 2 x 2x x 1 5 x 2x x 1 x = + + 3 2 4 3 2 5x 10x 5x 5 x 2x x x = + + + 4 3 2 x 7x 11x 6x 5 = + + - HS2: Chữa bài tập 8. Làm tính nhân. a) ( ) 2 2 1 x y xy 2y x 2y 2 + ữ ( ) ( ) ( ) 2 2 1 x y x 2y xy x 2y 2y x 2y 2 = + 11 - GV: Cho häc sinh kh¸c ®¸nh gi¸ kÕt qña bµi lµm cña b¹n. - GV: NhËn xÐt cho ®iÓm 3 2 2 3 2 2 2 1 x y 2x y x y xy 2xy 4y 2 = − − + + − b) ( ) ( ) 2 2 x xy y x y− + + ( ) ( ) 2 2 2 2 x xy y x x xy y y= − + + − + 3 2 2 2 2 3 x x y xy x y xy y= − + + − + 3 3 x y= + - HS: NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. Ho¹t ®éng 2 LuyÖn tËp (28phót) 12 [...]... Tính nhanh +Nhóm 1: + Nhóm1: a) 11 .3 -11 .2 -11 .11 a) 11 .3 -11 .2 -11 .11 b )12 .13 -7 .13 +26 .11 = 11 (3-2 -11 ) =11 . -10 = -11 0 + Nhóm 2: c) 1, 7 .15 +15 .2,3+6 .15 b) 12 .13 -7 .13 +26 .11 d) 7 .12 -14 .16 + 21 .8 =12 .13 -7 .13 +13 .2 .11 =13 (12 -7+22) =13 .27=3 51 +Nhóm 2: c )1, 7 .15 +15 .2,3+6 .15 - GV: Cho HS nhận xét bài làm của 2 nhóm =15 (1, 7+2,3+6) =15 .10 =15 0 - GV nhận xét, đánh giá bài làm của 2 nhóm d) 7 .12 -14 .16 + 21 .8 - GV: Các em đã sử dụng... thành nhân tử b) x2-2 c) 1- 8x3 - GV: Hớng dẫn hs làm ?1 a x3 + 3x2 + 3x + 1 b (x+y)2 - 9x2 - GV:yêu cầu học sinh làm ?2 Hai học sinh lên bảng làm b) x2-2 = x2 - ( 2 ) 2 = (x+ 2 ) (x- 2 ) 3 c) 1- 8x = 1- (2x)3 = (1- 2x) (1 + 2x + 4x2) Hai học sinh lên bảng làm a x3 + 3x2 + 3x + 1 = (x +1) 3 b (x+y)2 - 9x2 = (x+y) - (3x)2 = (x+y+3x) (x+y-3x) - HS: 10 5 2 25 = (10 5 + 5) (10 5 5) =11 0 .10 0 =11 000 Hoạt động 3 áp dụng(... bảng phụ (có trình bày lại các hằng đẳng thức đáng nhớ) - - HS1:Kq 16 a: - GV: Lớp làm bài tập 16 a, c x2 + 2x + 1 = ( x + 1) 2 SGK - HS2:Kq 16 c: 25 a2 + 4b2 - 20a b Hoạt động 6 hớng dẫn về nhà (2 phút) - Làm các bài tập : - Bài 17 , 23, 25 _ SGK - Bài 14 , 18 , 19 , 20_ SBT Ngày so n: 28/ 8/2 010 Ngày dạy: 03/9/2 010 17 Luyện tập Tiết 5 A M ục tiêu 1 Kiến thức - Củng cố kiến thức cho HS về các hằng đẳng thức... 5x(x-2000)-(x-2000)=0 (x-2000)(5x -1) =0 x-2000=0 hoặc 5x -1 =0 x=2000 hoặc x= - 1 HS nhận xét 1 5 - GV: Cho HS nhận xét bài của bạn - GV: Cho HS làm tiếp bài 40(b) tr 19 SGK Tính giá trị của biểu thức b)x(x -1) -y (1- x) tại x=20 01 và y= 19 99 - HS: Trớc hết ta phân tích đa thức trên thành nhân tử sau đó thay giá trị của x và y vào tính 1 HS lên bảng làm x(x -1) -y (1- x)=x(x -1) +y(x -1) = (x -1) (x+y) Thay x=20 01, y =19 99 vào biểu thức... (HS trung bình) Kết quả: ( 51) 2 = (50 + 1) 2=502 + 2.50 + 1= 26 01 ( 3 01) 2 = ( 300 + 1) 2 = 90000 + 2 300 + 1 = 906 01 - HS ( HS Khá, giỏi ) 15 49 2 = ( 50 + ( 1) ) = 50 2 + 2.50.( 1) + ( 1) 2 2 = 50 2 2.50 + 12 Hoạt động 3 Bình phơng của một hiệu ( 8 - 10 phút) - GV: Cho HS làm ?3 Đại diện của các nhóm đọc kết quả Chia lớp làm 2 nhóm: Nhóm 1: Thực hiện phép nhân thông thờng - HS1: (a - b)( a - b) (a -... (2 x 2 )3 + 3(2 x 2 ) 2 3 y + 3* 2 x 2 (3 y ) 2 + = 8 x 6 + 36 x 4 y + 54 x 2 y 2 + 27 y 3 1 b): ( x 3)3 = 1 2 b): ( x 3)3 2 1 1 1 ( x)3 3( x) 2 3 + 3* x *32 33 2 2 2 23 ( x 1) 3 ( x + 1) 3 ( y 1) 2 ( x 1) 3 ( x + 1) 3 (1 y ) 2 ( x + 4)2 N - GV: Tổ chức trò chơi theo bài 29 -GVhớng dẫn: x 3 3x 2 + 3 x 1 = ( x 1) 3 nh vậy N sẽ tơng ứng với ( x 1) 3 do đó chữ đầu tiên của bảng là N GV chia lớp thành... - 2AB + B2 (2) Nhóm 1: a) (x - 1 2 ) 2 Đại diện của các nhóm đọc kết quả - HS1: Nhóm 2: 1 1 b) (2x - 3y)2 (x - )2 = x2 - x + - GV: Tơng tự cách tính nhanh bài toán ?2 c 2 4 hãy tính nhanh - HS2: 2 99 = ? (2x - 3y)2 = 4x2 - 12 xy + 9 y2 - HS : (Đọc kết quả và nêu cách làm) 992 = (10 0 -1) 2 - GV: Đặt vấn đề : Thầy trò đã nghiên cứu = 10 02 - 2 10 0 + 1 hai hằng đẳng thức đáng nhớ = 980 1 2 ( A + B ) = ( A... dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ( 8 phút) - GV: - HS1: HS1) Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) 14 x 2 y 21xy 2 + 28 x 2 y 2 a) ax 2 21xy 2 + 28 x 2 y 2 = 7xy( 2x-3y+4xy) b) 10 x( x-y) - -8y( y-x) b) 10 x(x-y)-8y(y-x) HS2) Viết lại các hằng đẳng thức = 2(x-y)( 5x+4y) đã học - HS2: 1 (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 2 (a b) 2 = a 2 2ab + b 2 3 a 2 b... 3 + 1 b): viết ( x + 1) ( x 2 x + 1) dới dạng tổng - GV: Yêu cầu học sinh làm bài 30a(tr16 sgk) Rút gọn biểu thức: ( x + 3)( x 2 3x + 9) (54 + x 3 ) - GV: Lu ý cho học sinh phân biệt: ( A + B )3 là lập phơng của một tổng A3 + B 3 là tổng hai lập phơng HS: 27 x 3 + 1 = (3x)3 + 1 = (3 x + 1) (9 x 2 3x + 1) HS: ( x + 1) ( x 2 x + 1) = ( x + 1) ( x 2 1x + 12 ) = x 3 + 13 = x 3 + 1 - HS: ( x + 3)( x 2... GV: Ngoài cách làm của hai bạn ,em nào d)(5x -1) 3=(5x)3-3.(5x)2 .1+ 3.5x .12 -13 = 12 5x3- 75x2 +15 x -1 e) (2x-y)(4x2+2xy+y2) =(2x)3- y3 = 8x3- y3 f)(x+3)(x2 -3x+9) =x3+33 =x3+27 Các nhóm làm bài tập a) 342+662+ 68. 66=342+2.66+662 =(34+66)2 =10 02 =10 000 b) 742+242- 48. 74=742-2.74.24+242 =(74-24)2 =502 = 2500 - HS: đại diện nhận xét, sửa sai nếu có 2 HS lên bảng làm - HS1: (a+b)2-(a-b)2=( a2+2ab+b2)-( a2-2ab+b2 . bài tập : - Bài 17 , 23, 25 _ SGK. - Bài 14 , 18 , 19 , 20_ SBT. Ngày so n: 28/ 8/2 010 Ngày dạy: 03/9/2 010 17 Tiết 5 Luyện tập A. M ục tiêu 1. Kiến thức - Củng. ( 51) 2 = (50 + 1) 2 =50 2 + 2.50 + 1= 26 01 ( 3 01) 2 = ( 300 + 1) 2 = 90000 + 2. 300 + 1 = 906 01 - HS ( HS Khá, giỏi ) 15 ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 49 50 1 50
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an dai so lop 8 chuong 1, Giao an dai so lop 8 chuong 1,

Từ khóa liên quan