0

Giao an dai so lop 8- chuong 2

62 1,374 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2013, 10:12

Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà Ngày sọan: Ch ơng 2 Phân thức đại số Tiết 22: Đ1. Phân thức đại số. I.Mục tiêu của bài: - Kiến thức: Học sinh hiểu rõ khái niệm phân thức đại số, HS có khái niệm về hai phân thức bằng nhau để nắm vững tính chất cơ bản của phân thức. - Kỹ năng : Biết vận dụng đ/n 2 phân thức bằng nhau để chứng tỏ 2 phân thức bằng nhau. - Thái độ : Tích cực, yêu thích môn học. II.Ph ơng tiện dạy học : - GV: Bảng phụ, phấn màu, bút dạ. - HS : Bảng nhóm, bút dạ. III.Các ph ơng pháp dạy học: .)Phơng pháp vấn đáp. .) Phơng pháp phát hiện và giải quyết v/đ. .) Phơng pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ. IV- Tiến trình bài dạy: 1. ổ n định tổ chức: 2.Bài mới: Hoạt động của g Hoạt động của hS Ghi bảng * Hoạt động 1 (3 ) : Đặt vấn đề GV: Chơng trớc đã cho ta thấy trong tập các đa thức không phải mỗi đa thức đều chia hết cho mọi đa thức khác 0. cũng nh trong tập số nguyên không phải mỗi số nguyên đều chia hết cho mọi số nguyên khác 0 nhng thêm phân số vào tập các số nguyên thì phép chia cho mọi số nguyên khác không đều thực hiện đợc. ở đây cũng thêm vào tập đa thức những phần tử tơng tự nh phân số mà ta gọi là phân thức đại số. Dần qua các vài học của chơng chúng ta thấy trong tập các phân thức mỗi đa thức chia hết cho mọi thức khác 0. * Hoạt động 2 (15 ) : Định nghĩa Hình thành định nghĩa phân thức - GV : Hãy quan sát và nhận xét các biểu thức sau: a) 3 4 7 2 4 4 x x x + b) 2 15 3 7 8x x + c) 12 1 x - Em có nhận xét gì về các bt có dạng nh trên? - Với A, B là những biểu thức nh thế nào? cần - Dạng A/B - A, B là những đa thức, B 0. - đọc 1. Định nghĩa. Quan sát các biểu thức a) 3 4 7 2 4 4 x x x + b) 2 15 3 7 8x x + c) 12 1 x đều có dạng ( 0) A B B Trờng THCS Lê Hồng Phong 57 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà có đk gì không? - Các bt nh thế gọi là các phân thức đại số (phân thức) - Cho HS đọc đn trong sgk. - Giới thiệu thành phần của phân thức A/B, mỗi đa thức coi nh một phân thức có mẫu thức bằng 1. - Cho HS hđ nhóm làm ?1 - Cho HS trả lời miệng ?2 - Số 0, 1 có là phân thức không? - Biểu thức 1x x 1x2 + + có phải là phân thức không? Vì sao? - Thi đua các nhóm - Số 0, 1 có là phân thức. - Không vì mẫu không phải là một đa thức. + Định nghĩa: SGK/35 * Chú ý : Mỗi đa thức cũng đợc coi là phân thức đại số có mẫu =1 + ?1 x+ 1, 2 2 1 y x + + , 1, z 2 +5 + ?2 Một số thực a bất kỳ cũng là một phân thức đại số vì luôn viết đợc dới dạng 1 a * Chú ý : Một số thực a bất kì là PTĐS ( VD 0,1 - 2, 1 2 , 3 ) - Số 0, 1 cũng là phân thức. * Hoạt động 3 (12 ) : Hai phân thức bằng nhau Hình thành 2 phân thức bằng nhauGV: - Cho HS nhắc lại khái niệm hai phân số bằng nhau. - Tơng tự trên tập hợp các phân thức ta cũng có định nghĩa 2 phân thức bằng nhau. - Cho HS đọc định nghĩa. Cho phân thức ( 0) A B B và phân thức C D ( D O) Khi nào thì ta có thể kết luận đợc A B = C D ? GV: Tuy nhiên cách định nghĩa sau đây là ngắn gọn nhất để 02 phân thức đại số bằng nhau. Bài tập áp dụng Có thể kết luận 2 3 2 3 6 2 x y x xy y = hay không? Xét 2 phân thức: 3 x và 2 2 3 6 x x x + + có bằng nhau không? HS lên bảng trình bày. + GV: Dùng bảng phụ - Trả lời. - Đọc - Ghi vào vở. - Lên bảng, cả lớp làm vào vở. - Quang sai, Vân đúng. 2) Hai phân thức bằng nhau * Định nghĩa: sgk/35 A B = C D nếu AD = BC * VD: 2 1 1 1 1 x x x = + vì (x-1)(x+1) = 1.(x 2 -1) + ?3 2 3 2 3 6 2 x y x xy y = vì 3x 2 y. 2y 2 = x. 6xy 2 ( vì cùng bằng 6x 2 y 3 ) + ?4 3 x = 2 2 3 6 x x x + + vì x(3x+6) = 3(x 2 + 2x) + ?5 Trờng THCS Lê Hồng Phong 58 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà Bạn Quang nói : 3 3 3 x x + = 3. Bạn Vân nói: 3 3 3 x x + = 1x x + Bạn nào nói đúng? Vì sao? Bạn Vân nói đúng vì: (3x+3).x = 3x(x+1) - Bạn Quang nói sai vì 3x+3 3.3x * Hoạt động 4 (13 ) : Luyện tập - Thế nào là phân thức đại số? - Thế nào là hai phân thức bằng nhau? - Cho 2 HS lên bảng làm BT: ( bảng phụ) Dùng định nghĩa hãy chứng minh đẳng thức sau: a) xy35 yx7 5 yx 4332 = b) 5 x2x x510 x4x 23 = - Trả lời. - 2 HS lên bảng -Nửa lớp xét phân thức 1 và 2, Nửa lớp xét phân thức 2 và 3 - HS hđ nhóm. Bài 2/36 sgk. 3.Củng cố: 1) Hãy lập các phân thức từ 3 đa thức sau: x - 1; 5xy; 2x + 7. 2) Chứng tỏ các phân thức sau bằng nhau a) 5 20 7 28 y xy x = b) 3 ( 5) 3 2( 5) 2 x x x x + = + 3) Cho phân thức P = 2 2 9 2 12 x x + a) Tìm tập hợp các giá trị của biến làm cho mẫu của phân thức O. b) Tìm các giá trị của biến có thế nhận để tử của phân thức nhận giá trị 0. Đáp án: 3) a) Mẫu của phân thức 0 khi x 2 + x - 12 0 x 2 + 4x- 3x - 12 0 x(x-3) + 4(x-3) 0 (x-3)( x+ 4) 0 x 3 ; x - 4 b) Tử thức nhận giá trị 0 khi 9 - x 2 = 0 x 2 = 9 x = 3 Giá trị x = 3 làm cho mẫu có giá trị bằng 0, x = 3 loại 4.H ớng dẫn học bài và làm bài ở nhà : * Hoạt động 5 (2 ) - Học thuộc lí thuyết. - Ôn tập t/c cơ bản của phân số. - Làm BT: 1, 3/36 sgk BT: 1,2,3/ 15, 16 sbt. H ớng dẫn BT3 : Để chọn đợc đa thức thích hợp điền vào chỗ trống cần: .Tính tích (x 2 16)x. .Lấy tích đó chia cho đa thức x 4 ta sẽ có kết quả. - Đọc trớc bài tính chất cơ bản của phân thức. Trờng THCS Lê Hồng Phong 59 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà Ngày sọan: Tiết 23: Đ2. Tính chất cơ bản của phân thức. I.Mục tiêu của bài: - Kiến thức: H nắm vững tính chất cơ bản của phân thức để làm cơ sở cho việc rút gọn phân thức. - Kỹ năng: Hiểu rõ quy tắc đổi dấu suy ra đợc từ tính chất cơ bản của phân thức, nắm vững và vận dụng tốt quy tắc này. - T duy: linh hoạt, sáng tạo. - Thái độ: tích cực trong học tập. II. Ph ơng tiện dạy học : - GV: Bảng phụ ghi bài tập, phấn màu, bút dạ. - HS: Bảng nhóm, bút dạ. III.Các ph ơng pháp dạy học : .)Phơng pháp vấn đáp. .) Phơng pháp thực hành tổng hợp. .) Phơng pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ. IV- Tiến trình bài dạy: 1. ổ n định tổ chức: Hoạt động của g Hoạt động của hS Ghi bảng 2 Kiểm tra: * Hoạt động 1 (7 ) - Nêu yêu cầu kiểm tra - HS1: + Thế nào là hai phân thức bằng nhau? + Chữa bài tập 1(c) /36 sgk - HS2: + Chữa bài tập 1(d)/36 sgk + Nêu t/c cơ bản của phân số? - Nhận xét cho điểm. 2 HS cùng lên bảng ),( : : . . onm nb na mb ma b a == 3.Bài mới: * Hoạt động 2 (13 ) Tính chất cơ bản của phân thức Hình thành tính chất cơ bản của phân thức + Cho phân thức 3 x hãy nhân cả tử và mẫu phân thức này với x + 2 rồi so sánh phân thức vừa nhân với phân thức đã cho. + Cho phân thức 2 3 3 6 x y xy hãy chia cả tử và mẫu phân thức này cho 3xy rồi so sánh phân thức vừa nhận đợc. GV: Chốt lại 2 HS lên bảng. Nêu. đọc Làm ra bảng nhóm. 1.Tính chất cơ bản của phân thức. + ?2 2 ( 2) 2 3( 2) 3 6 x x x x x x + + = + + + ?3 2 3 2 3 :3 6 :3 2 x y xy x xy xy y = Ta có 2 3 2 3 6 2 x y x xy y = (2) Trờng THCS Lê Hồng Phong 60 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà -GV: Qua VD trên em nào hãy cho biết PTĐS có những T/c nào? GV: Em hãy so sánh T/c của phân số với T/c của PTĐS. + Cho HS hđ nhóm ?4 Dùng T/c cơ bản của phân thức hãy giải thích vì sao có thể viết: a) 2 ( 1) 2 ( 1)( 1) 1 x x x x x x = + + - GV: Chốt lại - Phân thức có tính chất cơ bản nh phân số. * Tính chất: ( SGK) . . ; . . A A M A A N B B M B B N = = A, B, M, N là các đa thức B, N khác đa thức O, N là 1 nhân tử chung. + ?4 a) Cả mẫu và tử đều có x - 1 là nhân tử chung Sau khi chia cả tử và mẫu cho x -1 ta đợc phân thức mới là 2 1 x x + b) A A B B = A.(-B) = B .(-A) = (-AB) * Hoạt động 3 (8 ) Quy tắc đổi dấu Hình thành qui tắc đổi dấu Đẳng thức b) cho ta quy tắc đổi dấu. Em hãy phát biểu quy tắc đổi dấu. - Cho 2 HS lên bảng làm ?5 - Em hãy lấy ví dụ có áp dụng quy tắc đổi dấu phân thức. - Phát biểu. - 2 HS lên bảng. - Lấy VD. 2. Quy tắc đổi dấu A A B B = a) 4 4 y x x y x x = b) 2 2 5 5 11 11 x x x x = + ?5 * Hoạt động 4 (15 ) Cho HS hoạt động nhóm bài 4/38 sgk: .tổ 1+2 làm câu Lan, Hùng. .tổ 3+4 làm câu Giang, Huy. Thu bài của vài nhóm nhận xét L u ý : có hai cách sửa cho đúng: sửa VT hoặc sửa VP Nhấn mạnh: lũy thừa bậc lẻ của hai đa thức đối nhau thì đối nhau, lũy thừa bậc chẵn của hai đa thức đối nhau thì bằng nhau. Cho 2 HS lên bảng làm bài 5/ 38 sgk -Hs làm ra bảng nhóm -2 HS lên bảng. BT4/38 sgk - Lan: Đúng vì đã nhân cả tử và mẫu của vế trái với x. -Hùng : Sai vì đã chia tử của vế trái cho x +1 nhng không chia mẫu VT cho x+1. -Giang: Đúng vì đã áp dụng đúng qui tắc đổi dấu. -Huy: Sai vì: (x-9) 3 = [- (9-x)] 3 = - (9-x) 3 Bài 5/ 38 sgk ( bảng phụ) 4.Củng cố: - HS làm bài tập 4/38 ( GV dùng bảng phụ) Ai đúng ai sai trong cách viết các phân thức đại số bằng nhau sau: Trờng THCS Lê Hồng Phong 61 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà Lan: 2 2 3 3 2 5 2 5 x x x x x x + + = Hùng: 2 2 ( 1) 1 1 x x x x + + = + Giang : 4 4 3 3 x x x x = Huy: 2 2 ( 9) (9 ) 2(9 ) 2 x x x = Đáp án: - Lan nói đúng áp dụng T/c nhân cả tử và mẫu với x - Giang nói đúng: P 2 đổi dấu nhân cả tử và mẫu với (-1) - Hùng nói sai vì: Khi chia cả tử và mẫu cho ( x + 1) thì mẫu còn lại là x chứ không phải là 1. - Huy nói sai: Vì bạn nhân tử với ( - 1 ) mà cha nhân mẫu với ( - 1) Sai dấu 5.H ớng dẫn học bài và làm bài ở nhà : * Hoạt động 5 (2 ) - Học thuộc lí thuyết: Qui tắc đổi dấu và t/c cơ bản của phân thức. - Làm BT:6/308 sgk - BT: 4, 5, 6, 7,8/ 16, 17 sbt. - Đọc trớc bài: Rút gọn phân thức trả lời: - Muốn rút gọn phân thức ta làm nh thế nào? Trờng THCS Lê Hồng Phong 62 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà Ngày sọan: Tiết 24: Đ3. Rút gọn phân thức. I. Mục tiêu của bài: - Kiến thức: Học sinh nắm vững và vận dụng đựoc quy tắc rút gọn phân thức. - Kỹ năng: HS bớc đầu nhận biết đợc những trờng hợp cần đổi dấu và biết cách đổi dấu để xuất hiện nhân tử chung của tử và mẫu. - T duy: Linh hoạt. - Thái độ: Học tập tích cực, yêu thích môn học. II.Ph ơng tiện dạy học: - GV: Bảng phụ ghi bài tập, phấn màu, bút dạ. - HS: Bảng nhóm, bút dạ. III.Các ph ơng pháp dạy học: .)Phơng pháp vấn đáp. .) Phơng pháp phát hiện và giải quyết vấn đề. .) Phơng pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ. IV- Tiến trình bài dạy: 1. ổ n định tổ chức: Hoạt động của g Hoạt động của hS Ghi bảng 2 Kiểm tra: * Hoạt động 1 (8 ) - Nêu yêu cầu kiểm tra - HS1: + Phát biểu tính chất cơ bản của phân thức, viết công thức tổng quát + Chữa bài tập 6 /38 sgk - HS2: + Phát biểu quy tắc đổi dấu + Chữa bài tập 5(b)/16 sbt - Nhận xét cho điểm. Qua bài tập bạn chữa ta thấy nếu cả tử và mẫu của phân thức có nhân tử chung thì sau khi 2chia cả tử và mẫu của phân thức cho nhân tử chung ta sẽ đợc một phân thức đơn giản hơn. 2 HS cùng lên bảng . 2 Bài mới: * Hoạt động 2 (26 ) Rút gọn phân thức * Hình thành PP rút gọn phân thức Cho phân thức: 3 2 4 10 x x y a) Tìm nhân tử chung của cả tử và mẫu b)Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung - GV: Cách biến đổi 3 2 4 10 x x y thành 2 5 x y gọi là rút gọn phân thức. -Trả lời. 1) Rút gọn phân thức +? 1 Giải: 3 2 4 10 x x y = 2 2 2 .2 2 2 .5 5 x x x x y y = - Biến đổi một phân thức đã cho thành một phân thức đơn giản hơn bằng phân thức đã Trờng THCS Lê Hồng Phong 63 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà - Cho HS làm ?1 - Em có nhận xét gì về hệ sốsố mũ của phân thức tìm đựơc và hệ sốsố mũ của phân thức của phân thức đã cho. - GV: Vậy thế nào là rút gọn phân thức? GV: Cho HS nhắc lại rút gọn phân thức là gì? Cho HS hoạt động cá nhân bài ?2 + Cho phân thức: 2 5 10 25 50 x x x + + a) Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi tìm nhân tử chung b) Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung - GV: Cho HS nhận xét kết quả + (x+2) là nhân tử chung của tử và mẫu + 5 là nhân tử chung của tử và mẫu + 5(x+2) là nhân tử chung của tử và mẫu Tích các nhân tử chung cũng gọi là nhân tử chung - GV: muốn rút gọn phân thức ta làm nh thế nào?. - Hớng dẫn HS dùng bút chì để rút gọn nhân tử chung của tử và mẫu. - Cho HS làm trên phiếu học tập bài tập 2 sau: - Muốn rút gọn phân thức ta làm thế nào? - Cho HS tự đọc vd1 - Nêu chú ý: sgk. - Cho HS đọc vd2 - Cho HS hoạt động nhóm ? 4: -Hệ số nhỏ hơn, số mũ thấp hơn. - 4 dãy mỗi dãy làm một câu đại diện nhóm trình bày Một hs lên bảng, cả lớp làm vào vở. -4 dãy mỗi dãy làm một câu đại diện nhóm trình bày cho gọi là rút gọn phân thức. +? 2 2 5 10 25 50 x x x + + = 5( 2) 5( 2) 1 25 ( 2) 5.5 ( 2) 5 x x x x x x x + + = = + + Muốn rút gọn phân thức ta có thể: + Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) rồi tìm nhân tử chung +Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung đó. 2) Ví dụ Ví dụ 1: a) 3 2 2 2 2 4 4 ( 4 4) 4 ( 2)( 2) ( 2) ( 2) ( 2)( 2) 2 x x x x x x x x x x x x x x x x + + = + = = + + +? 3 b) 2 2 3 2 2 2 2 1 ( 1) 1 5 5 5 ( 1) 5 x x x x x x x x x + + + + = = + + c) 1 ( 1) 1 ( 1) ( 1) x x x x x x x = = * Chú ý: Trong nhiều trờng hợp rút gọn phân thức, để nhận ra nhân tử chung của tử và mẫu có khi ta đổi dấu tử hoặc mẫu theo dạng A = - (-A). Ví dụ 2: sgk/39 +? 4 a) 3( ) 3( ) 3 x y y x y x y x = = b) 3( 5) 3(5 ) 3 5(5 ) 5(5 ) 5 x x x x = = c) 2( 3)(1 ) 3 4( 5)( 1) 2( 5) x x x x x x = + + * Hoạt động 3 (10 ) Củng cố Trờng THCS Lê Hồng Phong 64 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà R èn kỹ năng rút gọn phân thức Cho 4HS lên bảng làm bài 7/39 sgk Cho làm bài 8/40 sgk Qua bài tập trên lu ý: Khi tử và mẫu là những đa thức , không đựơc rút gọn các hạng tử cho nhau mà phải đa về dạng tích rồi mới rút gọn. ? Cơ sởcủa việc rút gọn là gì? - 4 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở. - Trả lời miệng -Tc cơ bản của phân thức. + Bài 7/39 sgk HS1 : 2 5 5 6 3 ) 8 4 x y x a xy = HS2 : 2 3 2 10 ( ) 2 ) 15 ( ) 3( ) xy x y y b xy x y x y + = + + HS3 : 2 2 2 2 ( 1) ) 2 1 1 x x x x c x x x + + = = + + HS4: 2 2 ( ) ( ) ) ( ) ( ) ( )( 1) ( )( 1) x xy x y x x y x y d x xy x y x x y x y x y x x y x y x x y + = + + + = = + + Bài 8/40 sgk 4.Củng cố: Rút gọn phân thức: e) 2 2 ( ) ( ) ( ) ( ) x xy x y x x y x y x xy x y x x y x y + = + + + = ( )( 1) ( )( 1) x y x x y x = + x y x y + * Chữa bài 8/40 ( SGK) ( Câu a, d đúng) Câu b, c sai * Bài tập nâng cao: Rút gọn các phân thức a) A = 2 2 2 2 2 2 2 2 x y z xy x y z xz + + + + = 2 2 2 2 ( ) ( ) x y z x z y + + = ( )( ) ( )( ) x y z z y z x y z x y z x z y x z y + + + + = + + + + b) 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 ( )( )( )( ) ( )( )( ) a b ab b c bc c a ca a b a c b c a b c a b c a b ab b c bc c a ca a b a c b c + + + + = = + + + + 5.H ớng dẫn học bài và làm bài ở nhà : * Hoạt động 5 (1 ) - Học thuộc lí thuyết - Làm BT: 9, 10, 11/40 sgk BT: 9/ 17 sbt. Trờng THCS Lê Hồng Phong 65 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà Ngày sọan: Tiết 25: Luyện tập. I.Mục tiêu của bài - Kiến thức: Học sinh biết vận dụng đựơc tính chất cơ bản để rút gọn phân thức. - Kỹ năng: HS nhận biết đợc những trờng hợp cần đổi dấu và biết cách đổi dấu để xuất hiện nhân tử chung của tử và mẫu để rút gọn phân thức. - T duy : linh hoạt. - Thái độ: học tập tích cực. II.Ph ơng tiện dạy học GV : Bảng phụ ghi bài tập, phấn màu, bút dạ. HS : Bảng nhóm, bút dạ. III.Các ph ơng pháp dạy học: .)Phơng pháp vấn đáp. .) Phơng pháp thực hành tổng hợp. .) Phơng pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ. IV- Tiến trình bài dạy: 1. ổ n định tổ chức: Hoạt động của g Hoạt động của hS Ghi bảng 2 Kiểm tra: * Hoạt động 1 (8 ) HS1: - Muốn rút gọn phân thức ta làm thế nào? - Chữa BT 9/40 sgk HS2: -Phát biểu tính chất cơ bản của phân thức. Viết công thức tổng quát? - Chữa BT 11 /40 sgk. - Cho Hs nhận xét và cho điểm - Lu ý HS không biến đổi nhầm: 4 )x2(9 4 )x2(9 22 = ! 2 HS lên bảng 2. Chữa bài 9/40 a) 3 3 36( 2) 36( 2) 32 16 16(2 ) x x x x = = 3 2 36( 2) 9( 2) 16( 2) 4 x x x = b) 2 2 ( ) ( ) 5 5 5 ( ) 5 ( ) 5 x xy x x y x y x x y xy y y x y y x y = = = Chữa bài 11/40 . Rút gọn a) 3 2 2 5 3 12 2 18 3 x y x xy y = b) 3 2 2 15 ( 5) 3( 5) 20 ( 5) 4 x x x x x x + + = + Trờng THCS Lê Hồng Phong 66 [...]... dấu 3x - 6 = 3 ( x- 2) MTC: 6 ( x - 2) ( x + 2) 10 => = x +2 10.6( x 2) 60( x 2) = 6( x 2) ( x + 2) 6( x 2) ( x + 2) 5 = 2x 4 5.3( x + 2) 15( x + 2) 3 .2( x + 2) ( x 2) 6( x + 2) ( x 2) 1 = 3( x 2) 1 .2( x + 2) 2( x + 2) = 3( x 2) 2( x + 2) 6( x 2) ( x + 2) * Hoạt động 2 (30 ): Tổ chức luyện tập 2. Luyện tập 3 Bài mới: Qui đồng mẫu thức các phân thức 2x x và 2 2 x 8 x + 16 3x 12 - HS tìm MTC, nhân... 2) 3x2 = = = 2( x 2 + 4 x + 4) 2( x + 2) 2 2( x + 2) Trờng THCS Lê Hồng Phong 87 Giáo viên: Giáo án đại số 8 Mai Thuý Hoà Kết quả của phép nhân hai phân thức đợc gọi là tích ?2 a) ( x 13) 2 3 x 2 ( x 13) 2 3 x 2 39 3 x = ữ= 2 x5 2 x5 ( x 13) 2 x3 x 13 - Cho HS làm ?2, ?3 - Hớng dẫn HS biến đổi 2 (3 x + 2) .( x + 2) 2 3 x + 2 ( x + 2) b) = 2 ữ (4 x 2 )(3 x + 2) 4 x 3x + 2 ( x + 2) 2 (... y 2x y 2x y xy 2 2 2 2 2x x x + 1 2 x 2x x x 1+ 2 x b) = = + + x 1 1 x x 1 x 1 x 2 2 x + 1 ( x 1) 2 = = x 1 x 1 x 1 - HS2: : - Phát biểu qui tắc cộng phân thức có mẫu thức khác nhau.a) 4 x2 2x 2x2 5 4 x 4 x2 2 x + 2x2 + 5 4x = = + + x3 3 x x 3 x 3 x 2 6 x + 9 ( x 3) 2 = = x 3 x 3 x3 1 1 4x + 7 +1 4( x + 2) 4 + = b) = = x + 2 ( x + 2) (4 x + 7) ( x + 2) (4 x + 7) ( x + 2) (4 x + 7) 4 x... hS 2, Kiểm tra * Hoạt động 1 (8 ) - HS1: : - Phát biểu qui tắc cộng phân thức có cùng mẫu thức - áp dụng: Làm phép tính a) 5 xy 4 y 3 xy + 4 y + 2 x2 y3 2x2 y2 b) 2 x2 x x + 1 2 x2 + + x 1 1 x x 1 - HS2: Làm phép tính a) 4 x2 2x 2x2 5 4 x + + x3 3 x x 3 1 1 + x + 2 ( x + 2) (4 x + 7) Đáp án: 5 xy 4 y 3 xy + 4 y 5 xy 4 y + 3 xy + 4 y 8 xy 4 + = 2 HS1: a) = = 2 3 2 2 2 3 2 3 2x y 2x y 2x y 2x... + 2) MTC: 3(x + 2) 2 x+5 Vậy: 2 = x + 4x + 4 x+5 3( x + 5) = 2 ( x + 2) 3( x + 2) 2 x x( x + 2) x = = 2 3x + 6 3( x + 2) 3( x + 2) b) 2 Bài 19/43 sgk 2 b x +1 = ( x 2 + 1)( x 2 1) x2 1 x4 x 2 1 c x3 x3 x3 y = = x 3 3 x 2 y + 3 xy 2 y 3 ( x y )3 y ( x y )3 x x x( x y ) 2 = = y 2 xy y ( x y ) y ( x y )3 Bài 20 /44 sgk Ta chứng tỏ MTC chia hết cho MT của mỗi PT Vì: x 3 + 5x 2 - 4x 20 = x 3 + 2. .. + 2) 2 ( x + 2) x + 2 = = = (2 x ) (2 + x) 2x x2 4 x 2 x + 1 4 c) 3 = 3 (2 x + 1) 2 (2 x + 1) 3 x 4 2 x 1 + 5x 2 x = d) 3 2 3(1 + 5 x) 3 x (1 + 5 x) ?3 1-x=-(x-1) theo quy tắc dấu ngoặc x 2 + 6 x + 9 ( x 1)3 ( x + 3) 2 ( x 1)3 = 1 x 2( x + 3)3 (1 x)( x + 3)3 2 ( x + 3) 2 ( x 1)3 ( x + 3) 2 ( x 1) 2 ( x 1) 2 = = = 2( x 1)( x + 3)3 2( x + 3)3 2( x + 3) * Hoạt động 3 ( 12 ) Tính chất... bảng rồi - 2HS lên bảng tiếp, cả lớp làm vào vở 18 y 3 15 x 2 a)( ).( 3 ) 25 x 4 9y 2 x 2 20 x + 50 x 2 1 b) 3 3x + 3 4( x 5) x + 3 8 12 x + 6 x 2 x 3 x2 4 9 x + 27 2 x 2 x 2x 3 d) x + 1 x2 5x + 6 c) 4.Củng cố: 3x + 2 x 2 2 x 5x2 2 x x b) 2 4 x 6x + 4 x + 1 x 5x 2 2x 3 x +1 x +1 x 36 3 + c) d) ữ x +1 2x 3 2x + 3 2 x + 10 6 x - HS lên bảng , HS dới lớp cùng làm 5.Hớng dẫn... HS2: Qui đồng mẫu thức hai phân thức : 22 2x 8 x + 4x + 4 3 3( x + 2) 5 2. 5( x 2) 3 5 = = Đáp án: = = 2 ; 2 2( x 2) ( x + 2) 2 2 x 2 8 2( x 2) ( x + 2) 2( x 2) ( x + 2) x 2 + 4 x + 4 ( x + 2) 3, Bài mới * Hoạt động 1 (1 ) Đặt vấn đề Ta đã biết phân thức là gì, tính chất cơ bản của phân thức, bắt đầu từ bài này ta sẽ học các quy tắc tính trên các phân thức đầu tiên là quy tắc cộng * Hoạt động 2. .. Nhân tử phụ của phân thức (2) là: (x - 4) - Nhân cả tử và mẫu với nhân tử phụ của từng phân thức, ta có kết quả Bài 15b/43 2x x và 2 + Ta 2 x 8 x + 16 3x 12 có : x2 - 2. 4x + 42 = (x - 4 )2 3x2 -12x = 3x(x - 4) => MTC: 3x(x - 4 )2 2x 2x = 2 = x 2 8 x + 16 ( x 4) 2 x.3x 6x2 = 3 x( x 4) 2 3 x( x 4) 2 x = 2 3 x 12 - 2 HS lên bảng, cả lớp làm vào - Cho làm bài 18/43 sgk + Cho 2 HS lên bảng thực hiện -... 2 - 4x 20 = x 3 + 2 x 2 + 3 x 2 + 6x 10x 20 = x 2 (x + 2) + 3x(x + 2) 10(x + 2) = (x + 2) ( x 2 + 3x 10) và x 3 + 5 x 2 - 4x 20 = x 3 + 7 x 2 - 2 x 2 +10x 14x 2 =x 2 (x 2) + 7x(x 2) +10(x -2) = (x 2) ( x 2 + 7x + 10) 4,Củng cố : GV: Cho HS nhắc lại cấc bớc qui đồng mẫu thức các phân thức - Nêu những chú ý khi qui đồng 5.Hớng dẫn học bài và làm bài ở nhà : * Hoạt động 3 (2 ) - Học thuộc các tính . thức : 2 3 2 8x và 2 5 4 4x x+ + Đáp án: 2 3 2 8x = 2 3 3( 2) 2( 2) ( 2) 2( 2) ( 2) x x x x x + = + + ; 2 5 4 4x x+ + = 2 2 5 2. 5( 2) ( 2) 2( 2) ( 2) x. x- 2) MTC: 6 ( x - 2) ( x + 2) => 10 2x + = 10.6( 2) 60( 2) 6( 2) ( 2) 6( 2) ( 2) x x x x x x = + + 5 2 4x = 5.3( 2) 15( 2) 3 .2( 2) ( 2) 6( 2) ( 2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an dai so lop 8- chuong 2, Giao an dai so lop 8- chuong 2,

Hình ảnh liên quan

-GV: Bảng phụ, phấn màu, bút dạ. - Giao an dai so lop 8- chuong 2

Bảng ph.

ụ, phấn màu, bút dạ Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hình thành 2 phân thức bằng nhauGV: - Giao an dai so lop 8- chuong 2

Hình th.

ành 2 phân thức bằng nhauGV: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Cho 4HS lên bảng làm bài 7/39 sgk - Giao an dai so lop 8- chuong 2

ho.

4HS lên bảng làm bài 7/39 sgk Xem tại trang 9 của tài liệu.
• GV: Bảng phụ ghi bài tập, phấn màu, bút dạ. •  HS:  Bảng nhóm, bút dạ. - Giao an dai so lop 8- chuong 2

Bảng ph.

ụ ghi bài tập, phấn màu, bút dạ. • HS: Bảng nhóm, bút dạ Xem tại trang 10 của tài liệu.
+ Cho 2HS lên bảng - Giao an dai so lop 8- chuong 2

ho.

2HS lên bảng Xem tại trang 11 của tài liệu.
-G treo bảng mô tả cách tìm MTC củ a2 PT - Giao an dai so lop 8- chuong 2

treo.

bảng mô tả cách tìm MTC củ a2 PT Xem tại trang 14 của tài liệu.
• GV: Bảng phụ ghi bài tập, phấn màu, bút dạ. •HS:  Bảng nhóm, bút dạ. - Giao an dai so lop 8- chuong 2

Bảng ph.

ụ ghi bài tập, phấn màu, bút dạ. •HS: Bảng nhóm, bút dạ Xem tại trang 16 của tài liệu.
-GV gọi HS lên bảng. - GV cho HS nhận xét. - Giao an dai so lop 8- chuong 2

g.

ọi HS lên bảng. - GV cho HS nhận xét Xem tại trang 17 của tài liệu.
-1HS lên bảng quy đồng. b)2 - Giao an dai so lop 8- chuong 2

1.

HS lên bảng quy đồng. b)2 Xem tại trang 18 của tài liệu.
-GV: Bảng phụ ghi bài tập, phấn màu, bút dạ. - Giao an dai so lop 8- chuong 2

Bảng ph.

ụ ghi bài tập, phấn màu, bút dạ Xem tại trang 20 của tài liệu.
• GV: Bảng phụ ghi bài tập, phấn màu, bút dạ. •HS:  Bảng nhóm, bút dạ. - Giao an dai so lop 8- chuong 2

Bảng ph.

ụ ghi bài tập, phấn màu, bút dạ. •HS: Bảng nhóm, bút dạ Xem tại trang 22 của tài liệu.
Gọi 1HS lên bảng trình bày. - Giao an dai so lop 8- chuong 2

i.

1HS lên bảng trình bày Xem tại trang 23 của tài liệu.
-1HS lên bảng - Giao an dai so lop 8- chuong 2

1.

HS lên bảng Xem tại trang 24 của tài liệu.
-GV: Bảng phụ ghi bài tập, phấn màu, bút dạ. - Giao an dai so lop 8- chuong 2

Bảng ph.

ụ ghi bài tập, phấn màu, bút dạ Xem tại trang 31 của tài liệu.
-1HS lên bảng - Giao an dai so lop 8- chuong 2

1.

HS lên bảng Xem tại trang 32 của tài liệu.
-GV: Bảng phụ - Giao an dai so lop 8- chuong 2

Bảng ph.

Xem tại trang 34 của tài liệu.
Hình thành qui tắc chia phân thức - Giao an dai so lop 8- chuong 2

Hình th.

ành qui tắc chia phân thức Xem tại trang 35 của tài liệu.
-GV: Bảng phụ - Giao an dai so lop 8- chuong 2

Bảng ph.

Xem tại trang 37 của tài liệu.
-1HS lên bảng - Giao an dai so lop 8- chuong 2

1.

HS lên bảng Xem tại trang 39 của tài liệu.
- 2HS lên bảng, cả lớp làm vào vở - 1HS lên bảng làm a,b cả lớp làm - Giao an dai so lop 8- chuong 2

2.

HS lên bảng, cả lớp làm vào vở - 1HS lên bảng làm a,b cả lớp làm Xem tại trang 40 của tài liệu.
.GV: Bảng phụ ghi bài tập, phấn màu, bút dạ.           .HS:  Bảng nhóm, bút dạ. - Giao an dai so lop 8- chuong 2

Bảng ph.

ụ ghi bài tập, phấn màu, bút dạ. .HS: Bảng nhóm, bút dạ Xem tại trang 41 của tài liệu.
- Chữa bài 48: HS lên bảng - HS khác thực hiện tại chỗ - Giao an dai so lop 8- chuong 2

h.

ữa bài 48: HS lên bảng - HS khác thực hiện tại chỗ Xem tại trang 42 của tài liệu.
b) Để MNPQ là hình vuông thì tứ giác ABCD cần có điều kiện gì? - Giao an dai so lop 8- chuong 2

b.

Để MNPQ là hình vuông thì tứ giác ABCD cần có điều kiện gì? Xem tại trang 48 của tài liệu.
Ta có ABCD là hình thang vuông Â=900 , ^ 0 - Giao an dai so lop 8- chuong 2

a.

có ABCD là hình thang vuông Â=900 , ^ 0 Xem tại trang 49 của tài liệu.
-GV: Bảng phụ ghi bài tập, phấn màu, bút dạ. - Giao an dai so lop 8- chuong 2

Bảng ph.

ụ ghi bài tập, phấn màu, bút dạ Xem tại trang 53 của tài liệu.
-Một HS lên bảng thực hiện. - Giao an dai so lop 8- chuong 2

t.

HS lên bảng thực hiện Xem tại trang 57 của tài liệu.
G chép các bài tập lên bảng -Cho H lần lợt lên bảng phân tích - Giao an dai so lop 8- chuong 2

ch.

ép các bài tập lên bảng -Cho H lần lợt lên bảng phân tích Xem tại trang 58 của tài liệu.
Hoạt động của G Hoạt động của H Ghi bảng - Giao an dai so lop 8- chuong 2

o.

ạt động của G Hoạt động của H Ghi bảng Xem tại trang 60 của tài liệu.
-Cho H lên bảng trình bày - Giao an dai so lop 8- chuong 2

ho.

H lên bảng trình bày Xem tại trang 61 của tài liệu.

Từ khóa liên quan