0

Giáo án đại số lớp 8 chương 2

43 549 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 23:27

Giáo án đại số lớp 8 chương 2HS: các biểu thức A và B trong các biểu thức trên là đa thức . GV: Những biểu thức như trên gọi là phân thức. GV: Vậy thế nào là phân thức đại số ? HS: Phân thức đại số là một biểu thức có dạng Trong đó: A, B là những đa thức. B khác đa thức 0 GV: Giới thiệu A: tử thức(tử); B: mẫu thức(mẫu). GV: Xác định tử thức và mẫu thức trong các biểu thức trên ? HS:. . . . GV: Thực hiện ?1 HS: cho VD? GV: Vì sao đa thức được coi là phân thức ? HS: Mỗi đa thức được coi là phân thức với mẫu bằng 1. GV: Số thực có phải là phân thức không
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đại số lớp 8 chương 2, Giáo án đại số lớp 8 chương 2,