0

Giáo án đại số lớp 8

126 714 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2014, 03:00

Nguyễn Viết Kh ơng-Tr ờng THCS Quỳnh Sơn- Giáo án Đại số 8- Năm học 2011-2012 Tuần 1 Ngày dạy: Chơng I: Phép nhân và phép chia các đa thức Tiết 1. Nhân đơn thức với đa thức I. Mục tiêu: - Hs nắm đợc quy tắc nhân đơn thức với đa thức. - Có kỹ năng thực hiện thành thạo việc nhân đơn thức với đa thức. -Rèn tính cẩn thận, khoa học trong quá trình làm toán. II. Chuẩn bị : -GV: bảng phụ, thớc thẳng. -HS: Bảng nhóm, bút dạ. III. Tiến trình bài giảng : 1. Tổ chức lớp :(1 ) 2. Kiểm tra bài cũ: ? HS1: Thực hiện phép tính : a(b+c)= ? HS2: Thực hiện phép tính: x m .x n = 3. Bài mới : Hoạt động của thày Hoạt động của trò -Y.cầu hs làm câu ?1. -Thu giấy trong của 1 số em rồi đa k.quả lên máy chiếu. -Y.cầu hs làm bài 1a (T5). - Yêu cầu hs nhận xét, bổ sung. -Nếu hs làm sai (sai dấu) gv hớng dẫn: +X.định đơn thức, đa thức. +X.định hạng tử của đa thức (cả dấu). ?Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức? -Cho hs làm ?2 SGK. 1. Quy tắc. (10) Bài 1a (T5). x 2 (5x 3 x - 1 2 ) = x 2 .5x 3 x 2 .x x 2 . 1 2 = 5x 5 x 3 - 2 2 x A(B+C) = A.B + A.C 2. áp dụng. (13) 1 Nguyễn Viết Kh ơng-Tr ờng THCS Quỳnh Sơn- Giáo án Đại số 8- Năm học 2011-2012 - Yêu cầu hs nhận xét, bổ sung. - Gv chốt bài. -Y.cầu hs làm câu ?3 SGK. -Thu phiếu học tập của một số nhóm , sửa chữa. - Yêu cầu hs nhận xét, bổ sung. - Gv chốt bài. -Trong quá trình nhân đơn thức với đa thức ta cần phải chú ý đến dấu của đơn thức và dấu của các hạng tử của đa thức. ?2. (3x 3 y - 1 2 x 2 + 1 5 xy).6xy 3 = 3x 3 y. 6xy 3 - 1 2 x 2 . 6xy 3 + 1 5 xy 6xy 3 = 18x 4 y 4 3x 3 y+3 + 6 5 x 2 y 4 . ?3. S= ( ) ( ) 5 3 3 2 2 x x y y + + + = (8x + 3 + y)y = 8xy + 3y +y 2 Khi x= 3 và y = 2 S = 8.3.2 + 3.2 + 2 2 = 58 IV. Củng cố :(12). -Y.cầu hs làm BT 2a. -Gv theo dõi và giúp đỡ các nhóm. - Yêu cầu hs nhận xét, bổ sung. - Gv chốt bài. -Y.cầu hs làm BT 3a. -Gọi 1 hs lên bảng làm. - Yêu cầu hs nhận xét, bổ sung. -Hs trao đổi làm bài rồi lên bảng trình bày. -1 hs đại diện lên bảng trình bày. -Học sinh nhận xét, bổ sung. -1 hs lên bảng làm BT 3a, ha cả lớp làm vào vở. -Học sinh nhận xét, bổ sung. BT 2a: Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị biểu thức: x(x-y) + y(x+y) tại x=-6 và y=8. BL x(x-y) + y(x+y) =x 2 xy + xy + y 2 = x 2 + y 2 Khi x=-6 và y=8 ta có: x 2 + y 2 = (-6) 2 + 8 2 = 100. Bài 3a: Tìm x, biết: 3x(12x-4) 9x(4x-3) = 30 3x.12x -3x.4 9x.4x (-9x).3 = 30 36x 2 -12x 36x 2 + 27x = 30 15x=30 x= 2. V. H ớng dẫn học ở nhà : (3 ). -Bài 5b(T6): Cách làm nh bài 2a. Chú ý công thức: x m .x n = x m+n -Làm BT 1b,c; 2b; 3b; BT 5+6 (T5+6. SGK) 2 Nguyễn Viết Kh ơng-Tr ờng THCS Quỳnh Sơn- Giáo án Đại số 8- Năm học 2011-2012 - Học và làm bài tập đầy đủ. Tuần 1 Ngày dạy: Tiết 2. Nhân đa thức với đa thức I. Mục tiêu: -Hs nắm vững quy tắc nhân đa thức với đa thức . -Hs biết cách trình bày phép nhân 2 đa thức theo các cách khác nhau. -Rèn kỹ năng nhân đa thức với đa thức. Thấy đợc có nhiều cách thực hiện phép nhân 2 đa thức. II. Chuẩn bị : -GV: bảng phụ. -HS: Bút dạ, Bảng nhóm. III. Tiến trình bài giảng : 1. Tổ chức lớp : ( 1 ) 2. Kiểm tra bài cũ: Thực hiện phép nhân: ? HS1: (3xy = x 2 + y 2 ). 2 3 x 2 y. ? HS2: x(5-2x) + 2x(x-1) 3. Bài mới : Hoạt động của thày Hoạt động của trò -Phát phiếu học tập cho các nhóm. ?Để nhân 2 đa thức ta làm ntn? (A+B)(C+D) -Làm ?1 SGK T7. - Yêu cầu hs nhận xét, bổ sung. - Gv chốt bài. ?NX gì về k.quả của 2 BT trên? -Đa nội dung bảng phụ (nh chú ý-SGK) lên máy chiếu và hớng dẫn hs cách làm. 1. Quy tắc (15) *VD: (A+B).(C+D) = AC + AD + BC + BD ?1. ( 1 1 2 xy )(x 3 -2x-6) = 1 2 xy.x 3 + 1 2 xy(-2x) + 1 2 xy.6 +(-1).x 3 + (- 1).(-2x) + (-1).(-6) = 1 2 x 4 y x 2 y +3xy-x 3 +2x+6 -Tích 2 đa thức là một đa thức. 3 Nguyễn Viết Kh ơng-Tr ờng THCS Quỳnh Sơn- Giáo án Đại số 8- Năm học 2011-2012 ?Làm ?2 theo 2 cách (đối với câu a)? -Gọi hs lên bảng làm. - Yêu cầu hs nhận xét, bổ sung. -Cho hs trao đổi theo nhóm câu ?3. -Thu giấy trong của một số nhóm đa lên máy chiếu. - Yêu cầu hs nhận xét, bổ sung. - Gv chốt bài. *Chú ý: (SGK) 2. áp dụng (10). ?2.a) (x+3)(x 2 +3x-5) = x 3 +6x 2 +4x-15. b) (xy-1)(xy+5) = x 2 y 2 +4xy -5. ?3. S = (2x+y)(2x-y) = 4x 2 y 2 -Khi x=2,5 và y=1 thì: S=4.(2,5) 2 1 2 = 24 (m 2 ) IV. Củng cố :(10). -Y.cầu hs làm BT7a, 8a-SGK. -Gv hỗ trợ các nhóm còn yếu. -Gọi hs lên bảng trình bày. - Yêu cầu hs nhận xét, bổ sung. - Gv chốt bài. -Lớp chia 2 nửa trao đổi theo bàn, mỗi nửa làm 1 câu. -2 hs lên bảng trình bày. -Học sinh nhận xét, bổ sung. Bài 7.a) (x 2 -2x+1)(x-1) =x 2 .x+x 2 (-1)+(-2x).x+(-2x).(-1) +1.x + 1.(-1) = x 3 -3x 2 +3x -1. Bài 8.a) (x 2 y 2 - 1 2 xy +2y)(x-2y) = x 2 y 2 .x+ x 2 y 2 (-2y) +(- 1 2 xy).x + + (- 1 2 xy)(-2y) +2y.x +2y.(-2y) = x 3 y 2 -2x 2 y 3 - 1 2 x 2 y+xy 2 +2xy-4y 2 . V. H ớng dẫn học ở nhà : (2 ). - Học và làm bài tập đầy đủ. -BTVN: BT7b+8b+9 (SGK.T8) BT 6+7+8+10 (SBT.T4) -HD: BT9: Để tính giá trị biểu thức : (x-y)(x 2 +xy+y 2 ) ta nên thực hiện tính tích 2 đa thức rồi mới tímh giá trị của biểu thức. 4 Nguyễn Viết Kh ơng-Tr ờng THCS Quỳnh Sơn- Giáo án Đại số 8- Năm học 2011-2012 Tuần 2 Ngày dạy: 8A,B: 29/8/2011 Tiết 3. Luyện tập I. Mục tiêu: -Củng cố và khắc sâu kiến thức về các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. -Rèn thành thạo kỹ năng nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. -Rèn tính cẩn thận, chính xác trong giải toán. II. Chuẩn bị : -GV:Bảng phụ. -HS:Bút dạ, Giấy nháp. III. Tiến trình bài giảng : 1. Tổ chức lớp : ( 1 ) Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: (7) ? HS1: Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức? áp dụng tính: -2x(x 2 -3xy 2 +5) ? HS2: Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức. áp dụng tính: ( 2 3 x 3)(2x-3y). 8A : 8B : 3. Bài mới :(31) Hoạt động của thày Hoạt động của trò -Y.cầu 2 hs lên bảng làm BT 10 SGK. -Gv giúp đỡ các em còn yếu dới lớp. - Yêu cầu hs nhận xét, bổ sung. - Gv chốt bài. -Gv hớng dẫn hs tính nhanh bằng cách xác định dấu của từng tích trớc. BT10 (SGK.T10)(10) a) (x 2 -2x+3)( 1 2 x-5) = x 2 . 1 2 x+x 2 .(-5)+(-2x). 1 2 x+ + (-2x).(-5)+ 3. 1 2 x+3.(-5) = 1 2 x 3 -6x 2 + 23 2 x-15. b) (x 2 -2xy+y 2 )(x-y) = x 2 .x+x 2 .(-y)+(-2xy).x +(-2xy).(-y)+y 2 .x+y 2 .(-y) =x 3 -3x 2 y+3xy 2 -y 3 . *Tính nhanh: = x 2 .x-x 2 .y-2xy.x+2xy.y+y 2 .x-y 2 .y 5 Nguyễn Viết Kh ơng-Tr ờng THCS Quỳnh Sơn- Giáo án Đại số 8- Năm học 2011-2012 -Y.cầu hs làm BT 11 (SGK.T8). -Cho cả lớp trao đổi làm bài theo nhóm bàn. -Gv thu giấy nháp đa lên bảng. -Y.cầu hs trao đổi thảo luận để làm BT này. -Gv hớng dẫn hs trớc khi làm. ? Viết dới dạng tổng quát của STN chẵn? ? 3 số TN chẵn liên tiếp sẽ là bao nhiêu? ?Theo bài ra ta có điều gì? -Thu giấy trong rồi đa lên máy chiếu. - Yêu cầu hs nhận xét, bổ sung. =x 3 -3x 2 y+3xy 2 -y 3 . BT11(SGK.T8)(6) CMR giá trị của biểu thức sau ko phụ thuộc vào giá trị của biến. (x-5)(2x+3)-2x(x-3)+x+7. BL (x-5)(2x+3)-2x(x-3)+x+7. = 2x 2 +3x-10x-15-2x 2 +6+x+7 =-8. Vậy giá trị biểu thức ko phụ thuộc vào giá trị của biến. BT14(SGK-T9)(15). Gọi 3 số TN chắn liên tiếp là: 2n ; 2n+2 và 2n+4 (n N) Ta có; (2n+2)(2n+4) - 2n(2n+2) = 192 4n 2 +8n+4n+8-4n 2 -4n=192 8n=184 n=23 Vậy ta có ba số đó là: 46;48;50. 4. Củng cố :(5). ? Nhắc lại quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức? ? Trong quá trình thực hiện phép toán cần chú ý điều gì? (Dấu của đơn thức, các hạng tử trong đa thức). ?Để thực hiện phép nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức nhanh ta làm ntn? ( Ta xác định dấu của tích các hạng tử sau đó xác định số mũ, hệ số của các tích). 5. H ớng dẫn học ở nhà : (3 ). - Học và làm bài tập đầy đủ. -Cần nắm chắc 2 quy tắc đã học. BTVN: 13; 15 (SGK-T9). -HS khá; BT9+10 (SBT-T4). 6 Nguyễn Viết Kh ơng-Tr ờng THCS Quỳnh Sơn- Giáo án Đại số 8- Năm học 2011-2012 Tuần 2 Ngày dạy:8A: 01/9/2011 8B: 31/8/2011 Tiết 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ I. Mục tiêu: -Hs nắm đợc các HĐT: Bình phơng của một tổng, bình phơng của một hiệu, hiệu 2 bình phơng. -Biết áp dụng các HĐT trên để tính nhẩm, tính hợp lí. -Thấy đợc vai trò của HHDT trong giải toán và cuộc sống. II. Chuẩn bị : GV: Bảng phụ. HS: Bảng nhóm. III. Tiến trình bài giảng : 1 . Tổ chức lớp :(1 ) Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: (6) ? HS1:Làm BT 15a (SGK-T9) ? HS2: Làm BT 15b (SGK-T9) 8A : 8B : 3. Bài mới : Hoạt động của thày Hoạt động của trò -Y.cầu hs làm ?1. - Yêu cầu hs nhận xét, bổ sung. -Gv nêu ra việc mô tả bởi DT hình vuông và HCN. -Gv liên hệ với bài k.tra cũ. -Nếu gọi A là biểu thức thứ nhất, B là biểu thức thứ hai thì ta phát biểu công thức trên ntn? ?Trả lời câu ?2 -SGK. -Yêu cầu hs làm bài ?Biểu thức x 2 =4x+4 cho ở dạng nào? Phân tích thành dạng đó. 1. Bình phơng của một tổng. (13) ?1. (A+B) 2 =A 2 +2AB+B 2 *áp dụng: a)(a+1) 2 = a 2 +2a+1. b) x 2 +4x+4 = x 2 +2x.2+2 2 7 Nguyễn Viết Kh ơng-Tr ờng THCS Quỳnh Sơn- Giáo án Đại số 8- Năm học 2011-2012 -y.cầu hs làm ?3. ? a+(-b) có bằng a-b không? ?Rút ra nhận xét gì? -Nếu coi a,b là những biểu thức thì ta có công thức nào? ? Hãy trả lời câu ?4? - Yêu cầu hs nhận xét, bổ sung. - Gv chốt bài. -Y.cầu hs làm ?5 từ đó rút ra công thức. -Gv khắc sâu cho hs công thức. -Trả lời ?6 - Yêu cầu hs nhận xét, bổ sung. - Gv chốt bài. -Yêu cầu hs trao đổi theo nhóm để trả lời câu ?7-SGK. -Từ đó rút ra HĐT nào? = (x+2) 2 . c) +/ 51 2 = (50+1) 2 = 50 2 +2.50.1+1 2 = 2601. +/ 301 2 = (300+1) 2 = 300 2 + 2.300.1 +1 2 = 90000+600+1 = 90601. 2. Bình phơng của một hiệu. ?3. (A-B) 2 = A 2 2AB + B 2 *áp dụng: a) Tính: (x - 1 2 ) 2 = x 2 - 2.x. 1 2 +( 1 2 ) 2 = x 2 - x + 1 4 . b) (2x-3y) 2 = (2x) 2 -2.2x.3y+(3y) 2 = 4x 2 -12xy+9y 2 . c) 99 2 = (100-1) 2 = 100 2 -2.100.1+1 2 = 10000-200+1 = 9801 3. Hiệu hai bình phơng. ?5. A 2 -B 2 = (A+B)(A-B) ?6. *áp dụng: a) (x+1)(x-1) = x 2 -1. b) (x-2y)(x+2y) = x 2 -4y 2 . c) 56.64 = (60-4)(60+4) = 60 2 -4 2 = 3600 -16 = 3584. ?7. Ai đúng, ai sai: -Cả hai bạn cùng viết đúng. -Sản rút ra đợc HĐT: (x-5) 2 = (5-x) 2 (A-B) 2 = (B-A) 2 8 Nguyễn Viết Kh ơng-Tr ờng THCS Quỳnh Sơn- Giáo án Đại số 8- Năm học 2011-2012 4. Củng cố :(7). -Y.cầu hs làm BT 16 SGK-T11. -Gọi hs lên bảng làm. - Yêu cầu hs nhận xét, bổ sung. - Gv chốt bài. -4 hs lên bảng làm (mỗi em làm 1 câu). -Học sinh nhận xét, bổ sung. BT16(SGK-T11) a) x 2 +2x+1 = (x+1) 2 . b) 9x 2 +y 2 +6xy = (3x+y) 2 . c) 25a 2 + 4b 2 -20ab = (5a) 2 2.5a.2b +(2b) 2 = (5a-2b) 2 . d) x 2 -x+ 1 4 = x 2 -2. 1 2 x + ( 1 2 ) 2 = (x- 1 2 ) 2 . 5. H ớng dẫn học ở nhà : (2 ). - Học và làm bài tập đầy đủ. -Cần nắm chắc 3 HĐT đã học (chú ý biến đổi cả chiều xuôi và chiều ngợc). -BTVN: BT17+18 (SGK-T11). HSK: BT14+15 (SBT-T4+5) 9 Nguyễn Viết Kh ơng-Tr ờng THCS Quỳnh Sơn- Giáo án Đại số 8- Năm học 2011-2012 Tuần 3 Ngày dạy:8A,B: 07/9/2011 Tiết 5. Luyện tập I. Mục tiêu: -Củng cố vầ khắc sâu kiến thức về hằng đẳng thức: Bình phơng của một tổng, bình phơng của một hiệu, hiệu hai bình phơng. -Hs vận dụng thành thạo các hằng đẳng thức trên vào giải toán. -Rèn tính cẩn thận, nhanh nhẹn trong việc vận dụng các hằng đẳng thức vào giải toán. II. Chuẩn bị : -GV:Thớc Thẳng, các bài tập. -HS:Bút dạ, bảng nhóm. III. Tiến trình bài giảng : 1. Tổ chức lớp : ( 1 ) Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: (8) ? HS1:Phát biểu nội dung HĐT bình phơng của một tổng và ghi bằng ký hiệu. Làm BT 18a (SGK-T11). ? HS2: Phát biểu nội dung HĐT bình phơng của một hiệu và ghi bằng ký hiệu. Làm BT 18b (SGK-T11). 8A : 8B : 3. Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng -Yêu cầu hs thảo luận theo nhóm để làm bài. -Đối với hs khá , giỏi y.cầu các em biến đổi: x 2 +2xy+4y 2 . -Y.cầu hs làm bt 22. ?Nên áp dụng các HĐT nào? Vì sao? ?Trong quá trình tính nhanh ta áp dụng HĐT ta -Các nhóm thảo luận và giải thích kết quả của nhóm mình. +) x 2 +2xy+4y 2 = x 2 +2xy+y 2 +3y 2 = (x+y) 2 +3y 2 (7) -Hs tìm hiểu BT. -Hs suy nghĩ trả lời. -Hs làm bài vào vở, 3 em lên bảng làm (mỗi em làm một câu). +B1: Xác định HĐT áp dụng. Bài 20. (SGK-T12)(4) x 2 +2xy+4y 2 =(x+2y) 2 là sai vì: (x+2y) 2 = x 2 +4xy+4y 2 Bài22(SGK-T12) Tính nhanh: a) 101 2 =(100+1) 2 = 100 2 +2.100.1+1 2 = 10000 +200 +1 = 10201. b) 99 2 = (100-1) 2 =100 2 -2.100.1+1 2 = 10000 -200 +1 10 [...]... 4 y 2 4 xy t ại x = 18 và y = 4 M = x 2 2.2 xy + (2 y )2 = ( x 2 y )2 34 Nguyễn Viết Khơng-Trờng THCS Quỳnh Sơn- Giáo án Đại số 8- Năm học 2011-2012 làm chung Khi x = 18; y = 4 M = ( 18- 8)2 = 100 + Bớc 1: Biến đổi BT về dạng gọn nhất + Bớc 2: Thay các giá trị của biến và tính - Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập 78 - Cả lớp làm bài -1 học sinh lên bảng trình bày Bài tập 78 (tr33-SGK) Rút gọn... tập - Làm các bài tập còn lại ở trang 83 -SGK Tuần 10 Ngày dạy:8A: 8B: Tiết 19 ôn tập chơng I(t) A Mục tiêu: - Rèn luyện kĩ năng giải các dạng bài tập trong chơng B Chuẩn bị: GV: Giáo án, thớc thẳng HS: Bảng nhóm C Tiến trình bài giảng: I Tổ chức lớp: (1') II Kiểm tra bài cũ: (') Kết hợp ôn tập III Bài mới: 35 Nguyễn Viết Khơng-Trờng THCS Quỳnh Sơn- Giáo án Đại số 8- Năm học 2011-2012 Hoạt động của thày,... Khơng-Trờng THCS Quỳnh Sơn- Giáo án Đại số 8- Năm học 2011-2012 - đối với bài toán phân tích đa thức thành nhân tử Trờng hợp biểu thức không có dạng của 3 bài toán đã học thì ta phải nghĩ ngay đến việc tách hạng tử, thêm bớt hạng tử hoặc cộng trừ hạng tử để đa về bài toán quen thuộc 5 Hớng dẫn học ở nhà:(2') - Xem lại các bài tập đã chữa, ôn tập về khái niệm chia hết (lớp 6) - Làm bài 57d; 58 (tr25-SGK); bài... Sơn- Giáo án Đại số 8- Năm học 2011-2012 một đa thức Q sao cho A = B.Q thì nói rằng A MB A gọi là đa thức bị chia B gọi là đa thức chia Q gọi là đa thức thơng Q= - Giáo viên yêu cầu học sinh làm ?1 - Cả lớp làm bài ít phút sau đó học sinh đứng tại chỗ đọc kết quả ? Nêu cách làm - Học sinh trả lời - Giáo viên chốt: Khi chia đơn thức 1 biến cho đơn thức đơn thức 1 biến ta chia phần hệ số cho phần hệ số, ... 2xy 2 4 2 2 2 3 - Làm bài tập 66 (tr29-SGK) Giáo viên treo bảng phụ bài 66 lên bảng, học sinh thảo luận theo nhóm Tuần 8 Ngày dạy:8A:. 8B: Tiết 16 chia đa thức một biến đã sắp xếp 29 Nguyễn Viết Khơng-Trờng THCS Quỳnh Sơn- Giáo án Đại số 8- Năm học 2011-2012 A Mục tiêu: - Học sinh hiểu đợc khái niệm chia hết và chia có d, nắm đợc các bớc trong thuật toán thực hiện phép chia đa thức trong thuật ton... THCS Quỳnh Sơn- Giáo án Đại số 8- Năm học 2011-2012 Tuần 9 Ngày dạy: 8A: 8B: Tiết 19 ôn tập chơng I A Mục tiêu: - Hệ thống lại toàn bộ kiến thức trong chơng I: phép nhân và chia các đa thức - Rèn luyện kĩ năng giải bài tập trong chơng B Chuẩn bị: - Giáo viên: Bảng phụ ghi 7 hằng đẳng thức đáng nhớ - Học sinh: Ôn tập và trả lời 5 câu hỏi SGK -tr32 C Tiến trình bài giảng: I Tổ chức lớp: (1') II Kiểm... để phân tích đa thức thành nhân tử - Về kĩ năng, học sinh làm đợc các bài toán không quá khó, các bài toán với hệ số nguyên là chủ yếu, các bài toán phối hợp bằng hai phơng pháp là chủ yếu II Chuẩn bị: 21 Nguyễn Viết Khơng-Trờng THCS Quỳnh Sơn- Giáo án Đại số 8- Năm học 2011-2012 - Bảng phụ III Các hoạt động dạy học: 1 Tổ chức lớp: (1') 2 Kiểm tra bài cũ: (7') - Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:... giảng: Hoạt động của thày - Giáo viên yêu cầu học sinh nghiên cứu bài toán ? Nêu các làm - Cả lớp làm bài, 3 học sinh trình bày trên bảng - Lớp nhận xét, bổ sung Hoạt động của trò Bài tập 55 (tr25-SGK) (8' ) 1 x =0 4 1 1 x x + x = 0 2 2 a)x 3 1 = 0 Hoặc 2 1 1 x = 0; x = ; x = 2 2 x = 0; x + 24 1 x 2 = 0 Nguyễn Viết Khơng-Trờng THCS Quỳnh Sơn- Giáo án Đại số 8- Năm học 2011-2012 b) (2 x... tính: (x+3y)2-(x-3y)2 8A : 8B : 12 Nguyễn Viết Khơng-Trờng THCS Quỳnh Sơn- Giáo án Đại số 8- Năm học 2011-2012 3 Bài mới : Hoạt động của GV -Y.cầu hs làm ?1 Hoạt động của HS -Cả lớp làm vào vở, 1 hs lên bảng làm -Gv đa ra công thức -Hs trả lời câu ?2 -Hs chú ý cách học mà gv -Gv chú ý cách ghi nhớ hớng dẫn cho hs -hs trao đổi làm khoảng 2 (tổng số mũ của A và B rồi... tại duy nhất Q, R sao cho A = B.Q + R + R = 0 : phép chia hết + R 0 : phép chia có d - Giáo viên đa ra chú ý - Học sinh theo dõi và ghi bài IV Củng cố: (8' ) - Yêu cầu học sinh làm bài tập 7 (tr31-SGK) ( Giáo viên chia lớp làm 2 dãy bàn, làm 2 câu a và b) 31 Nguyễn Viết Khơng-Trờng THCS Quỳnh Sơn- Giáo án Đại số 8- Năm học 2011-2012 x3 - x2 7 x + 3 x 3 2x 4 3x 3 3x 2 + 6x 2 x 3 - 3x 2 x2 + 2x 1 . 6 Nguyễn Viết Kh ơng-Tr ờng THCS Quỳnh Sơn- Giáo án Đại số 8- Năm học 2011-2012 Tuần 2 Ngày dạy:8A: 01/9/2011 8B: 31 /8/ 2011 Tiết 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ I. Mục tiêu: -Hs nắm đợc các HĐT:. x 2 .x-x 2 .y-2xy.x+2xy.y+y 2 .x-y 2 .y 5 Nguyễn Viết Kh ơng-Tr ờng THCS Quỳnh Sơn- Giáo án Đại số 8- Năm học 2011-2012 -Y.cầu hs làm BT 11 (SGK.T8). -Cho cả lớp trao đổi làm bài theo nhóm bàn. -Gv thu giấy nháp đa. trị của biểu thức. 4 Nguyễn Viết Kh ơng-Tr ờng THCS Quỳnh Sơn- Giáo án Đại số 8- Năm học 2011-2012 Tuần 2 Ngày dạy: 8A,B: 29 /8/ 2011 Tiết 3. Luyện tập I. Mục tiêu: -Củng cố và khắc sâu kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đại số lớp 8, Giáo án đại số lớp 8, , Tiết 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ, Tiết 8. Luyện tập

Từ khóa liên quan