0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tư liệu khác >

Giao an dai so lop 8 chuong 1

Giao an dai so lop 8 chuong 1

Giao an dai so lop 8 chuong 1

... Kết quả: ( 51) 2 = (50 + 1) 2 =50 2 + 2.50 + 1= 26 01 ( 3 01) 2 = ( 300 + 1) 2 = 90000 + 2. 300 + 1 = 906 01 - HS ( HS Khá, giỏi ) 15 ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 49 50 1 50 2.50.( 1) ( 1) 50 2.50 1 = + = ... 2 = x 2 - x + 1 4 - HS2: (2x - 3y) 2 = 4x 2 - 12 xy + 9 y 2 - HS : (Đọc kết quả và nêu cách làm) 99 2 = (10 0 -1) 2 = 10 0 2 - 2. 10 0 + 1 = 980 1 Hoạt động 4 Hiệu hai bình phơng (8 - 10 phút) - GV: ... Làm các bài tập : - Bài 17 , 23, 25 _ SGK. - Bài 14 , 18 , 19 , 20_ SBT. Ngày so n: 28/ 8/2 010 Ngày dạy: 03/9/2 010 17 Tiết 5 Luyện tập A. M ục tiêu 1. Kiến thức - Củng cố kiến thức cho HS về các hằng...
 • 72
 • 1,031
 • 5
Giao an dai so lop 8- chuong 2

Giao an dai so lop 8- chuong 2

... VD: Qui đồng mẫu 2 PT 484 1 2 + xx và xx 66 5 2 MTC: 12 x(x 1) 2 484 1 2 + xx = 2 )1( 4 1 x = 22 )1( 12 3 3. )1( 4 3 = xx x xx x xx 66 5 2 = 2 )1( 12 )1( 10 )1( 2) .1( 6 )1( 2.5 )1( 6 5 = = xx x ... 60 y x y Bài 16 /43 a)x 3 - 1 = (x -1) (x 2 + x + 1) Vậy MTC: (x -1) (x 2 + x + 1) 2 3 4 3 5 1 x x x + = 2 2 4 3 5 ( 1) ( 1) x x x x x + + + 2 1 2 1 x x x + + = 2 (1 2 )( 1) ( 1) ( 1) x x x x x ... cho điểm. b) 10 2x + ; 5 2 4x ; 1 6 3x 2 HS lên bảng. Bài 14 b Qui đồng mẫu thức các phân thức 3 5 4 15 x y và 4 2 11 12 x y 3 5 4 5 4.4 16 15 .4 60 x x x y x x y = ; 3 4 2 3 11 .5 12 .5 y x y y...
 • 62
 • 1,371
 • 9
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 - CHƯƠNG I PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC pdf

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 - CHƯƠNG I PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC pdf

... dụng ?1 TÝnh nhanh: 15 . 64 + 25 . 10 0 + 36 . 15 + 60 . 10 0= (15 . 64 + 36 . 15 ) + (25 . 10 0 + 60 . 10 0)= 15 . (64 + 36) + 10 0 . (25 + 60)= 15 . 10 0 + 10 0 . 85 = 10 0 . (15 + 85 ) = 10 0 . 10 0 = 10 000.?2 ... lên bảng)a) 15 . 91, 5 + 15 0.0 ,85 = 15 . 91, 5 + 15 .8, 5 = 15 .( 91, 5 + 8, 5) = 15 .10 0 = 15 00 ;22=−=⇔02x03x==⇔2.x0xb) x(x – 1) – y (1 – x) = x(x – 1) + y(x – 1) = (x – 1) (x + y).Tại ... thức sau:a) 85 . 12 ,7 + 15 . 12 , 7b) 52 . 14 3 – 52 . 39 – 8 . 26* Đáp án: a) 85 . 12 ,7 + 15 . 12 , 7 = 12 ,7 . (85 + 15 ) = 12 ,7 . 10 0 = 12 70;b) 52 . 14 3 – 52 . 39 – 8 . 26 = 52 . 14 3 – 52 . 39...
 • 50
 • 1,590
 • 5
Giao an Dai so lop 8 Cuc Chuan tu tiet 60 den het nam hoc theo mau moi nhat cua Bo GD & DT

Giao an Dai so lop 8 Cuc Chuan tu tiet 60 den het nam hoc theo mau moi nhat cua Bo GD & DT

... có : 8 51 2 4 21 xx < 2 (1 - 2x) - 16 < 1 - 5x 2 - 4x - 16 < 1 - 5x -4x + 5x < 1 + 16 - 2 x < 15 Vậy nghiệm của bất Pt là : x < 15 b. Ta có : 3 1 1 4 1 + > xx + 8 3(x ... bất Pt là: x < 0 ////////////////////////////// ) 0 b. Ta có : 4 1 18 x < 13 8 - 11 x < 52 -11 x < 52 - 8 - 11 x < 44 x > - 4 Vậy nghiệm của bất Pt là : x > - 4 ////////////////////////////// ... + > xx + 8 3(x - 1) - 12 > 4(x + 1) + 96 3x - 3 - 12 > 4x + 4 + 96 3x - 4x > 10 0 + 12 + 3 -x > 11 5 x < -11 5 Vậy nghiệm của bất Pt là : x < -11 5 3. Bài tập số 34 ( SGK...
 • 30
 • 1,512
 • 14
Giao an dai so lop 8

Giao an dai so lop 8

... nhanh 15 .64 + 25 .10 0 + 36 .15 + 60 .10 0 = (15 .64+6 .15 )+(25 .10 0+ 60 .10 0) =15 (64+36) +10 0(25 +60) =15 .10 0 + 10 0 .85 =15 00 + 85 0= 10 000 C2: =15 (64 +36)+25 .10 0 +60 .10 0 = 15 .10 0 + 25 .10 0 + 60 .10 0 =10 0 (15 ... - 15 = - 15 b) Khi x = 15 thì A = -15 -15 = -30 c) Khi x = - 15 thì A = 15 -15 = 0 d) Khi x = 0 ,15 thì A = - 0 ,15 -15 = - 15 ,15 3) Chữa bài 13 (sgk) Tìm x biết: (12 x-5)(4x -1) +(3x-7) (1- 16x) = 81 ... c) 8x 3 - 1 8 = (2x) 3 -( 1 2 ) 3 = (2x- 1 2 )(4x 2 +x+ 1 4 ) Trang 14 ?1 ?2 Tr ường THCS Nguy ễn đình Chiểu Năm học 2 013 -2 014 d) 1 25 x 2 -64y 2 = ( 1 5 x) 2 -(8y) 2 = ( 1 5 x-8y)( 1 5 x+8y)...
 • 99
 • 2,014
 • 3
giáo án đại số lớp 8 (hot)co chinh sua

giáo án đại số lớp 8 (hot)co chinh sua

... thỉïc: A = x x x 1 1 1 − + GV hỉåïng dáùn. BT ?1. Gi A = (1+ 1 1 ) 1 (: ) 1 − =− xx x x BT: 46 b) tr 57 sgk. Cho HS hoảt âäüng nhọm. Âải diãûn nhọm lãn bng trçnh by = 1 1 2 2 − + x x = (x -1) 2 . Hoảt ... GVv HS Näüi dung ghi bng Hoảt âäüng 1: Kiãøm tra.(5 ph) -Gii phỉång trçnh:x + 1 1 1 1 1 1 11 1 1 = − − − +⇔ − += − xx x xx .Thu gn vãú trại ta tçm âỉåüc x = 1. Em cọ nháûn xẹt gç? Vo bi. Lê Thị ... Hoảt âäüng 4:Cng cäú (10 ph) GV:Rụt gn cạc phán thỉïc: 1) ) 9 15 ).( 25 18 ( 3 2 4 3 y x x y −− 2) 65 32 . 1 2 2 2 +− −− + − xx xx x x HS: 1) = 2 5 6 x 2) = 1 )3)(2) (1( )1) (3)(2( = −−+ +−− xxx...
 • 25
 • 918
 • 5
giáo án đại số lớp 8 trọn bộ

giáo án đại số lớp 8 trọn bộ

... 2 + 2. 50. 1 + 1 2 = 2500 + 10 0 + 1 = 26 01 3 01 2 =(300 + 1) 2 = 300 2 + 2.300 .1 +1 2 = 90000 +600 +1 = 906 01 2. Bình ph ơng của 1 hiệu HS lên bảng viết công thức tính bình phơng của 1 hiệu : (A ... = (x +1) 3 . (x +y) 2 9x 2 =( x +y) 2 - (3x) 2 =( x+y 3x) (x+y +3x) =( y-2x) ( 4x+y) Bài ?2 a. 10 5 2 25 = ( 10 5- 5) (10 5+ 5) 10 0 . 11 0= 11 000 b. 37 2 13 2 = ( 37 13 ) (37+ 13 ) = 24. 50 = 12 00 ... + x - 1) ( x - 5)là x 4 - 7x 3 + 11 x 2 -6x +5 + Bài 9: -10 08 -1 -13 3/64 Bài tập về nhà: + Học thuộc quy tắc + HS học bài và làm bài tập 8; 10 - 15 (SGK) + Chuẩn bị cho bài luyện tập Ng y 1 tháng...
 • 135
 • 1,580
 • 22
ON TAP DAI SO LOP 8 CHUONG 1

ON TAP DAI SO LOP 8 CHUONG 1

... −−+ yx h) 13 3 23 +−+− xxx k) 3223 92727 yxyyxx −+− l) 12 5 1 125 3 − x m) 27 8 3 + y 3. Tìm x: a) 012 4 2 =− xx b) 014 7 2 =+ xx c) ( ) ( ) 017 172 =−+− xxx d) ( ) 019 9 919 996 =+−− xxx e) 0 4 1 2 =+− ... thức sau: a) 16 2 −+= xxM b) 3 510 2 −−= yyN 6) Thu gọn: a) ( ) ( )( ) 12 1 212 42 +++ . . . . . ( ) 6432 212 −+ b) ( ) ( )( ) 4422 353535 +++ . . . . . ( ) 2 35 35 1 2 81 28 6464 − ++ 1 LUYỆN TẬP ... )( ) ( ) 22 18 3 8 38 2 222 =−−−+ xxx c) 011 449 2 =++ xx d) ( ) ( ) ( ) 022 .1 23 =−−−−− xxxx 4) Chứng minh biểu thức luôn dương: a) A= 3 81 6 2 ++ xx b) 85 2 +−= yyB c) 222 2 +−= xxC d) 410 2569 22 +++−=...
 • 5
 • 5,548
 • 89
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 pptx

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 pptx

... Bài tập 22 trang 12 SGK. a) 10 12 Ta có: 10 12= (10 0 +1) 2 =10 02+2 .10 0 .1+ 12 =10 000+200 +1= 102 01 b) 19 92 Ta có: 19 92=(200 -1) 2=2002-2.200 .1+ 12 =40000-400 +1= 396 01 c) 47.53=(50-3)(50+3)=502-32= ... ?1 15 .64+25 .10 0+36 .15 +60 .10 0 = (15 .64+36 .15 )+(25 .10 0+ +60 .10 0) =15 .(64+36) + 10 0(25 + 60) =10 0 (15 + 85 ) =10 0 .10 0 =10 000 ?2 Bạn Thái và Hà chưa đi đến kết quả cuối cùng. Bạn An đã ... III. Các bước lên lớp: www.MATHVN.com Trang 19 1. Ổn định lớp:KTSS (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) Tính nhanh a) 34.76 + 34.24 b) 11 .10 5 – 11 .10 4 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên...
 • 122
 • 500
 • 3
Slide Toán Đại số lớp 8 chương IV Bài 1 Hàm số

Slide Toán Đại số lớp 8 chương IV Bài 1 Hàm số

... < 0 và nghịch biến khi x > 0.2 2 8 18 8 -1 -2 0 -2 -8 - 18 -8 Khi x tăng nhng luôn luôn dơng thì giá trị tơng ứng của y tăng hay giảm ?Khi ... lµ:πS= R2 ?1: Xét hai hàm số: y = 2x2 và y = -2x2Điền vào ô trống các giá trị tơng ứng của y trong hai bảng sauxy=2x2-3 -2 0 0 1 2 3 18 xy=-2x2- 18 -3 -2 -1 0 1 23 Khi x ... nầR(cm) 0,57 1, 37 2 ,15 4,09S = πR2(cm2) 14 . 511 .02 5.9052,55 Bài tập 2/ sgkMột vật rơi ở độ cao so với mặt đất là 10 0m. Quãng đờng chuyển động S (m) của vật rơi phụ thuộc vào thời gian t(giây)...
 • 15
 • 1,172
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: giáo án đại số lớp 8 tiết 33 ôn tập chương ii docxgiáo án đại số lớp 8 tập chương iiigiáo án đại số lớp 8 tiết 36 ôn tập chương ii tt docxbài tập đại số lớp 8 chương 1toán đại số lớp 8 chương 1đề kiểm tra toán đại số lớp 8 chương 1giáo án đại số lớp 8 cả nămbài soạn giáo án đại số lớp 8đề kiểm tra 1 tiết đại số lớp 8 chương 1đề kiểm tra đại số lớp 8 chương 1giáo án đại số lớp 9 chương 4giáo án đại số lớp 8giáo án đại số lớp 8 phép chia các phân thức đại số docgiáo án đại số lớp 8 luyện tập quy đồng mẫu thức nhiều phân thức pdfgiáo án đại số lớp 8 tiết 4 những hằng đẳng thức đáng nhớ pptNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ