0

Giao an dai so lop 8

99 2,021 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2013, 10:33

Giáo án Đại số lớp 8 (Năm học 2013-2014) Tr ường THCS Nguy ễn đình Chiểu Năm học 2013-2014 Ngàysoạn:22/82013 Ngày giảng:23/8/2013 CHƯƠNG I : PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC Tuần I- Tiết 1: §1 NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC I.Mục tiêu + Kiến thức: - HS nắm được các qui tắc về nhân đơn thức với đa thức theo công thức: A(B ± C) = AB ± AC. Trong đó A, B, C là đơn thức. + Kỹ năng: - HS thực hành đúng các phép tính nhân đơn thức với đa thức có không 3 hạng tử & không quá 2 biến. + Thái độ:- Rèn luyện tư duy sáng tạo, tính cẩn thận. II. Chuẩn bị: + Giáo viên: Bảng phụ Bài tập in sẵn + Học sinh: Ôn phép nhân một số với một tổng. Nhân hai luỹ thừa có cùng cơ số. Bảng phụ của nhóm. Đồ dùng học tập. III. Tiến trình bài dạy: A.Tổ chức: B. Kiểm tra bài cũ. - GV: 1/ Hãy nêu qui tắc nhân 1 số với một tổng? Viết dạng tổng quát? 2/ Hãy nêu qui tắc nhân hai luỹ thừa có cùng cơ số? Viết dạng tổng quát?. C. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS * HĐ1: Hình thành qui tắc. + Đặt phép nhân đơn thức với đa thức + Nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức rồi Cộng các tích tìm được GV: cho HS kiểm tra chéo kết quả của nhau & kết luận: 15x 3 - 6x 2 + 24x là tích của đơn thức 3x với đa thức 5x 2 - 2x + 4 GV: Em hãy phát biểu qui tắc Nhân 1 đơn thức với 1 đa thức? GV: cho HS nhắc lại và nờu tổng quát ? 1) Qui tắc ?1 Làm tính nhân (có thể lấy ví dụ HS nêu ra) 3x(5x 2 - 2x + 4) = 3x. 5x 2 + 3x(- 2x) + 3x. = 15x 3 - 6x 2 + 24x * Qui tắc: (SGK) - Nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức - Cộng các tích lại với nhau. Tổng quát:A, B, C là các đơn thức A(B ± C) = AB ± AC * HĐ2: áp dụng qui tắc. Giáo viên yêu cầu học sinh tự nghiên cứu ví dụ trong SGK trang 4 Giáo viên yêu cầu học sinh làm ?2 (3x 3 y - 1 2 x 2 + 1 5 xy). 6xy 3 Gọi học sinh lên bảng trình bày. * HĐ3: HS làm việc theo nhóm ?3 GV: Gợi ý cho HS công thức tính S hình thang. GV: Cho HS báo cáo kết quả. S = 1 2 ( ) 5 3 (3 )x x y+ + +    . 2y= 8xy + y 2 +3y Thay x = 3; y = 2 thì S = 58 m 2 2/ áp dụng : Ví dụ: Làm tính nhân (- 2x 3 ) ( x 2 + 5x - 1 2 ) = (2x 3 ). (x 2 )+(2x 3 ).5x+(2x 3 ). (- 1 2 )= - 2x 5 - 10x 4 + x 3 ?2: Làm tính nhân (3x 3 y - 1 2 x 2 + 1 5 xy). 6xy 3 =3x 3 y.6xy 3 +(- 1 2 x 2 ).6xy 3 + 1 5 xy. 6xy 3 = 18x 4 y 4 - 3x 3 y 3 + 6 5 x 2 y 4 ?3 S = 1 2 ( ) 5 3 (3 )x x y+ + +    . 2y= 8xy + y 2 +3y Thay x = 3; y = 2 thì S = 58 m 2 Trang 1 Tr ường THCS Nguy ễn đình Chiểu Năm học 2013-2014 D- Luy ện tập - Củng cố : - GV: Nhấn mạnh nhân đơn thức với đa thức & áp dụng làm bài tập * Tìm x: x(5 - 2x) + 2x(x - 1) = 15 HS : lên bảng giải HS dưới lớp cùng làm. * Tìm x: x(5 - 2x) + 2x(x - 1) = 15 ⇔ 5x - 2x 2 + 2x 2 - 2x = 15 ⇔ 3x = 15 ⇔ x = 5 E-BT - Hướng dẫn về nhà. + Làm các bài tập : 1,2,3,5 (SGK) + Làm các bài tập : 2,3,5 (SBT) Ngàysoạn:24/82010 Ngày giảng:25/8/2011 Tuần I- Tiết 2 : NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC I- Mục tiêu : + Kiến thức: - HS nắm vững qui tắc nhân đa thức với đa thức. - Biết cách nhân 2 đa thức một biến đã sắp xếp cùng chiều + Kỹ năng: - HS thực hiện đúng phép nhân đa thức (chỉ thực hiện nhân 2 đa thức một biến đã sắp xếp ) + Thái độ : - Rèn tư duy sáng tạo & tính cẩn thận. II. Chuẩn bị: + Giáo viên: - Bảng phụ + Học sinh: - Bài tập về nhà. Ôn nhân đơn thức với đa thức. III- Tiến trình bài dạy A- Tổ chức. B- Kiểm tra: - HS1: Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức? Chữa bài tập 1c trang 5. (4x 3 - 5xy + 2x) (- 1 2 ) - HS2: Rút gọn biểu thức: x n-1 (x+y) - y(x n-1 + y n-1 ) C- Bài mới: Hoạt đông của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Xây dựng qui tắc GV: cho HS làm ví dụ Làm phép nhân (x - 3) (5x 2 - 3x + 2) - GV: theo em muốn nhân 2 đa thức này với nhau ta phải làm như thế nào? - GV: Gợi ý cho HS & chốt lại:Lấy mỗi hạng tử của đa thức thứ nhất ( coi là 1 đơn thức) nhân với đa thức rồi cộng kết quả lại. Đa thức 5x 3 - 18x 2 + 11x - 6 gọi là tích của 2 đa thức (x - 3) & (5x 2 - 3x + 2) - HS so sánh với kết quả của mình GV: Qua ví dụ trên em hãy phát biểu qui tắc nhân đa thức với đa thức? GV: em hãy nhận xét tích của 2 đa thức Hoạt động 2: Củng cố qui tắc bằng bài tập GV: Cho HS làm bài tập GV: cho HS nhắc lại qui tắc. 1. Qui tắc Ví dụ: (x - 3) (5x 2 - 3x + 2) =x(5x 2 -3x+ 2)+ (-3) (5x 2 - 3x + 2)=5x 3 -3x 2 +2x - 15x 2 + 9x -6= 5x 3 - 18x 2 + 11x - 6 Qui tắc: Muốn nhân 1 đa thức với 1 đa thức ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau. * Nhân xét:Tich của 2 đa thức là 1 đa thức ?1 Nhân đa thức ( 1 2 xy -1) với x 3 - 2x - 6 Giải: ( 1 2 xy -1) ( x 3 - 2x - 6) = 1 2 xy(x 3 - 2x - 6) (- 1) (x 3 - 2x - 6) = 1 2 xy. x 3 + 1 2 xy(- 2x) + 1 2 xy(- 6) + (-1) x 3 +(-1)(- 2x) + (-1) (-6) = 1 2 x 4 y - x 2 y - 3xy - x 3 + 2x +6 Trang 2 Tr ường THCS Nguy ễn đình Chiểu Năm học 2013-2014 * Hoạt động 3: Nhân 2 đa thức đã sắp xếp. Làm tính nhân: (x + 3) (x 2 + 3x - 5) GV: Hãy nhận xét 2 đa thức? GV: Rút ra phương pháp nhân: + Sắp xếp đa thức theo luỹ thừa giảm dần hoặc tăng dần. + Đa thức này viết dưới đa thức kia + Kết quả của phép nhân mỗi hạng tử của đa thức thứ 2 với đa thức thứ nhất được viết riêng trong 1 dòng. + Các đơn thức đồng dạng được xếp vào cùng 1 cột + Cộng theo từng cột. * Hoạt động 4: áp dụng vào giải bài tập Làm tính nhân a) (xy - 1)(xy +5) a) (x 3 - 2x 2 + x - 1)(5 - x) GV: Hãy suy ra kết quả của phép nhân (x 3 - 2x 2 + x - 1)(x - 5) - HS tiến hành nhân theo hướng dẫn của GV - HS trả lời tại chỗ ( Nhân kết quả với -1) * Hoạt động 5: Làm việc theo nhóm.?3 3) Nhân 2 đa thức đã sắp xếp. Chú ý: Khi nhân các đa thức một biến ở ví dụ trên ta có thể sắp xếp rồi làm tính nhân. x 2 + 3x - 5 x + 3 3x 2 + 9x - 15 + x 3 + 3x 2 - 15x x 3 + 6x 2 - 6x - 15 2)áp dụng: ?2 Làm tính nhân a) (xy - 1)(xy +5)= x 2 y 2 + 5xy - xy - 5= x 2 y 2 + 4xy - 5 b) (x 3 - 2x 2 + x - 1)(5 - x)=5 x 3 -10x 2 +5x-5 - x 4 + 2x 2 - x 2 + x = - x 4 + 7 x 3 - 11x 2 + 6 x - 5 ?3 Gọi S là diện tích hình chữ nhật với 2 kích thước đã cho + C1: S = (2x +y) (2x - y) = 4x 2 - y 2 Với x = 2,5 ; y = 1 ta tính được : S = 4.(2,5) 2 - 1 2 = 25 - 1 = 24 (m 2 ) + C2: S = (2.2,5 + 1) (2.2,5 - 1) = (5 +1) (5 -1) = 6.4 = 24 (m 2 ) D- luyện tập - Củng cố: - GV: Em hãy nhắc lại qui tắc nhân đa thức với đa thức? Viết tổng quát? - GV: Với A, B, C, D là các đa thức : (A + B) (C + D) = AC + AD + BC + BD E-BT - Hướng dẫn về nhà. - HS: Làm các bài tập 8,9 / trang 8 (sgk). bài tập 8,9,10 / trang (sbt) HD: BT9: Tính tích (x - y) (x 4 + xy + y 2 ) rồi đơn giản biểu thức & thay giá trị vào tính. I Mục tiêu : + Kiến thức: - HS nắm vững, củng cố các qui tắc nhân đơn thức với đa thức. qui tắc nhân đa thức với đa thức - Biết cách nhân 2 đa thức một biến dã sắp xếp cùng chiều + Kỹ năng: - HS thực hiện đúng phép nhân đa thức, rèn kỹ năng tính toán, trình bày, tránh nhầm dấu, tìm ngay kết quả. + Thái độ : - Rèn tư duy sáng tạo, ham học & tính cẩn thận. II. Chuẩn bị: + Giáo viên: - Bảng phụ + Học sinh: - Bài tập về nhà. Ôn nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. III- Tiến trình bài dạy: A- Tổ chức: B- Kiểm tra bài cũ: - HS1: Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức ?Phát biểu qui tắc nhân đa thức với đa thức ? Viết dạng tổng quát ? Trang Ngày soạn: 29/8/2011 Ngày giảng:30/8/2011 Tuần II- Tiết 3 LUYỆN TẬP 3 Tr ường THCS Nguy ễn đình Chiểu Năm học 2013-2014 - HS2: Làm tính nhân ( x 2 - 2x + 3 ) ( 1 2 x - 5 ) và cho biết kết quả của phép nhân ( x 2 - 2x + 3 ) (5 - 1 2 x ) ? * Chú ý 1: Với A. B là 2 đa thức ta có: ( - A).B = - (A.B) C- Bài mới: Hoạt đông của GV Hoạt đông của và HS *Hoạt động 1: Luyện tập Tính a) (x 2 y 2 - 1 2 xy + 2y )(x -2y) b) (x 2 - xy + y 2 ) (x + y) GV: cho 2 HS lên bảng chữa bài tập & HS khác nhận xét kết quả + Ta có thể đổi chỗ (giao hoán ) 2 đa thức trong tích & thực hiện phép nhân. - GV: Em hãy nhận xét về dấu của 2 đơn thức ? -GV: Cho HS lên bảng chữa bài tập - HS làm bài tập 12 theo nhóm - GV: tính giá trị biểu thức có nghĩa ta làm việc gì + Tính giá trị biểu thức : A = (x 2 - 5) (x + 3) + (x + 4) (x - x 2 ) - GV: để làm nhanh ta có thể làm như thế nào ? + Thực hiện phép rút gọm biểu thức. + Tính giá trị biểu thức ứng với mỗi giá trị đã cho của x. Tìm x biết: (12x - 5)(4x -1)+(3x-7)(1-16x) =81 - GV: hướng dẫn *Hoạt động 2 :Nhận xét . - GV: Cho các nhóm giải bài 14 - GV: Trong tập hợp số tự nhiên số chẵn được viết dưới dạng tổng quát như thế nào ? 3 số liên tiếp được viết như thế nào ? 1) Chữa bài 8 (sgk) a) (x 2 y 2 - 1 2 xy+2y)(x- 2y)=x 3 y- 2x 2 y 3 - 1 2 x 2 y + xy 2 +2yx-4y 2 b)(x 2 - xy + y 2 ) (x + y)= (x + y) (x 2 - xy + y 2 ) = x 3 - x 2 y + x 2 y + xy 2 - xy 2 + y 3 = x 3 + y 3 * Chú ý 2: + Nhân 2 đơn thức trái dấu tích mang dấu âm (-) + Nhân 2 đơn thức cùng dấu tích mang dấu dương + Khi viết kết quả tích 2 đa thức dưới dạng tổng phải thu gọn các hạng tử đồng dạng ( Kết quả được viết gọn nhất). 2) Chữa bài 12 (sgk) - HS làm bài tập 12 theo nhóm Tính giá trị biểu thức : A = (x 2 - 5)(x + 3) + (x + 4)(x - x 2 )= x 3 +3x 2 - 5x- 15 +x 2 -x 3 + 4x - 4x 2 = - x - 15 thay giá trị đã cho của biến vào để tính ta có: a) Khi x = 0 thì A = -0 - 15 = - 15 b) Khi x = 15 thì A = -15-15 = -30 c) Khi x = - 15 thì A = 15 -15 = 0 d) Khi x = 0,15 thì A = - 0,15-15 = - 15,15 3) Chữa bài 13 (sgk) Tìm x biết: (12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-16x) = 81 ⇔ (48x 2 - 12x - 20x +5) ( 3x + 48x 2 - 7 + 112x = 81 ⇔ 83x - 2 = 81 ⇔ 83x = 83 ⇔ x = 1 4) Chữa bài 14 *Gọi cỏc số cần tỡm là: n;n+2;n+4 Ta có: n(n+2)=(n+2)(n+4) - 192 ⇒ n 2 +2n = n 2 +6n-184 ⇒ 4n =184 46 =⇒ n Vậy ba số cần tìm làà: 46;48;50 D- Luyện tập - Củng cố: - GV: Muốn chứng minh giá trị của một biểu thức nào đó không phụ thuộc giá trị của biến ta phải làm như thế nào ? + Qua luyện tập ta đã áp dụng kiến thức nhân đơn thức & đa thức với đa thức đã có các dạng biểu thức nào? E-BT - Hướng dẫn về nhà. + Làm các bài 11 & 15 (sgk) HD: Đưa về dạng tích có thừa sốsố 2 Ngày soạn: Tiết4 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ Trang 4 Tr ường THCS Nguy ễn đình Chiểu Năm học 2013-2014 Ngày giảng: I . Mục tiêu: - Kiến thức: học sinh hiểu và nhớ thuộc lòng tất cả bằng công thừc và phát biểu thành lời về bình phương của tổng bìng phương của 1 hiệu và hiệu 2 bình phương - Kỹ năng: học sinh biết áp dụng công thức để tính nhẩm tính nhanh một cách hợp lý giá trị của biểu thức đại số - Thái độ: rèn luyện tính nhanh nhẹn, thông minh và cẩn thận II. Chuẩn bị: gv: - Bảng phụ. hs: dung cụ,BT III tiến trình giờ dạy: A.Tổ chức: B. Kiểm tra bài cũ: HS1: Phát biểu qui tắc nhân đa thức với đa thức. áp dụng làm phép nhân : (x + 2) (x -2) HS2: áp dụng thực hiện phép tính b) ( 2x + y)( 2x + y) Đáp số : 4x 2 + 4xy + y 2 C. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động 1. XD hằng đẳng thức thứ nhất HS1: Phát biểu qui tắc nhân đa thức vói đa thức - GV: Từ kết quả thực hiện ta có công thức: (a +b) 2 = a 2 +2ab +b 2. - GV: Công thức đó đúng với bất ký giá trị nào của a &b Trong trường hợp a,b>o. Công thức trên được minh hoạ bởi diện tích các hình vuông và các hình chữ nhật (Gv dùng bảng phụ) -GV: Với A, và B là các biểu thức ta cũng có -GV: A,B là các biểu thức . Em phát biểu thành lời công thức : -GV dùng bảng phụ KT kết quả -GV giải thích sau khi học sinh đã làm xong bài tập của mình *Hoạt động2:Xây dựng hằng đẳng thức thứ 2. GV: Cho HS nhận xét các thừa số của phần kiểm tra bài cũ (b). Hiệu của 2 số nhân với hiệu của 2 số có KQ như thế nào?Đó chính là bình phương của 1 hiệu. GV: chốt lại : Bình phương của 1 hiệu bằng bình phương số thứ nhất, trừ 2 lần tích số thứ nhất với số thứ 2, cộng bình phương số thứ 2. HS1: Trả lời ngay kết quả +HS2: Trả lời và nêu phương pháp +HS3: Trả lời và nêu phương pháp đưa về HĐT Hoạt động của HS 1. Bình phương của một tổng: Với hai số a, b bất kì, thực hiện phép tính: (a+b) (a+b) =a 2 + ab + ab + b 2 = a 2 + 2ab +b 2 . (a +b) 2 = a 2 +2ab +b 2. * a,b > 0: CT được minh hoạ a b a 2 ab ab b 2 * Với A, B là các biểu thức : (A +B) 2 = A 2 +2AB+ B 2 * áp dụng: a) Tính: ( a+1) 2 = a 2 + 2a + 1 b) Viết biểu thức dưới dạng bình phương của 1 tổng: x 2 + 6x + 9 = (x +3) 2 c) Tính nhanh: 51 2 và 301 2 *51 2 = (50 + 1) 2 = 50 2 +2.50.1+1= 2500 + 100 + 1 = 2601 *301 2 =(300+1) 2 = 300 2 +2.300+1= 90601 2- Bình phương của 1 hiệu. Thực hiện phép tính [ ] ( )a b+ − 2 = a 2 - 2ab + b 2 Với A, B là các biểu thức ta có: ( A - B ) 2 = A 2 - 2AB + B 2 * áp dụng: Tính a) (x - 1 2 ) 2 = x 2 - x + 1 4 b) ( 2x - 3y) 2 = 4x 2 - 12xy + 9 y 2 c) 99 2 = (100 - 1) 2 = 10000 - 200 + 1 = 9801 Trang 5 Tr ường THCS Nguy ễn đình Chiểu Năm học 2013-2014 * Hoạt động3: Xây dựng hằng đẳng thức thứ3. - GV: Em hãy nhận xét các thừa số trong bài tập (c) bạn đã chữa ? - GV: đó chính là hiệu của 2 bình phương. - GV: Em hãy diễn tả công thức bằng lời ? Hiệu 2 bình phương của mỗi số bằng tích của tổng 2 số với hiệu 2 số Hiệu 2 bình phương của mỗi biểu thức bằng tích của tổng 2 biểu thức với hiệu 2 hai biểu thức -GV: Hướng dẫn HS cách đọc (a - b) 2 Bình phương của 1 hiệu & a 2 - b 2 là hiệu của 2 bình phương. D- Luyện tập - Củng cố: - GV: cho HS làm bài tập ?7 Ai đúng ? ai sai? + Đức viết: x 2 - 10x + 25 = (x - 5) 2 + Thọ viết:x 2 - 10x + 25 = (5- x) 2 3- Hiệu của 2 bình phương + Với a, b là 2 số tuỳ ý: (a + b) (a - b) = a 2 - b 2 + Với A, B là các biểu thức tuỳ ý A 2 - B 2 = (A + B) (A - B) ?3.Hiệu 2 bình phương của mỗi số bằng tích của tổng 2 số với hiệu 2 số Hiệu 2 bình phương của mỗi biểu thức bằng tích của tổng 2 biểu thức với hiệu 2 hai biểu thức * áp dụng: Tính a) (x + 1) (x - 1) = x 2 - 1 b) (x - 2y) (x + 2y) = x 2 - 4y 2 c) Tính nhanh 56. 64 = (60 - 4) (60 + 4) = 60 2 - 4 2 = 3600 -16 = 3584 + Đức viết, Thọ viết:đều đúng vì 2 số đối nhau bình phương bằng nhau * Nhận xét: (a - b) 2 = (b - a) 2 E-BT - Hướng dẫn về nhà. (2’) - Làm các bài tập: 16, 17, 18 sgk. Từ các HĐT hãy diễn tả bằng lời. Viết các HĐT theo chiều xuôi và chiều ngược, có thể thay các chữ a,b bằng các chữ A.B, X, Y Ngày soạn: Ngàygiảng: Tiết 5 LUYỆN TẬP I . MụC TIÊU: - Kiến thức: học sinh củng cố & mở rộng các HĐT bình phương của tổng bìng phương của 1 hiệu và hiệu 2 bình phương. - Kỹ năng: học sinh biết áp dụng công thức để tính nhẩm tính nhanh một cách hợp lý giá trị của biểu thức đại số - Thái độ: rèn luyện tính nhanh nhẹn, thông minh và cẩn thận II. Chuẩn bị: gv: - Bảng phụ. hs: - Bảng phụ. QT nhân đa thức với đa thức. III. tiến trình giờ dạy: A. Tổ chức: B. Kiểm tra bài cũ: - GV: Dùng bảng phụ a)Hãy dấu (x) vào ô thích hợp: TT Công thức Đúng Sai 1 2 3 4 5 a 2 - b 2 = (a + b) (a - b) a 2 - b 2 = - (b + a) (b - a) a 2 - b 2 = (a - b) 2 (a + b) 2 = a 2 + b 2 (a + b) 2 = 2ab + a 2 + b 2 b) Viết các biẻu thức sau đây dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu ? + x 2 + 2x + 1 = + 25a 2 + 4b 2 - 20ab = Trang 6 Tr ường THCS Nguy ễn đình Chiểu Năm học 2013-2014 Đáp án (x + 1) 2 ; (5a - 2b) 2 = (2b - 5a) 2 C. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS *HĐ1: Luyện tập - GV: Từ đó em có thế nêu cách tính nhẩm bình phương của 1 số tự nhiên có tận cùng bằng chữ số 5. + áp dụng để tính: 25 2 , 35 2 , 65 2 , 75 2 + Muốn tính bình phương của 1 số có tận cùng bằng 5 ta thực hiện như sau: - Tính tích a(a + 1) - Viết thêm 25 vào bên phải Ví dụ: Tính 35 2 35 có số chục là 3 nên 3(3 +1) = 3.4 = 12 Vậy 35 2 = 1225 ( 3.4 = 12) 65 2 = 4225 ( 6.7 = 42) 125 2 = 15625 ( 12.13 = 156 ) -GV: Cho biét tiếp kết quả của: 45 2 , 55 2 , 75 2 , 85 2 , 95 2 2- Chữa bài 21/12 (sgk) Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu: a) 9x 2 - 6x + 1 b) (2x + 3y) 2 + 2 (2x + 3y) + 1 * GV chốt lại: Muốn biết 1 đa thức nào đó có viết được dưới dạng (a + b) 2 , (a - b) 2 hay không trước hết ta phải làm xuất hiện trong tổng đó có số hạng 2.ab rồi chỉ ra a là số nào, b là số nào ? Giáo viên treo bảng phụ: Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu: a) 4y 2 + 4y +1 c) (2x - 3y) 2 + 2 (2x - 3y) + 1 b) 4y 2 - 4y +1 d) (2x - 3y) 2 - 2 (2x - 3y) + 1 Giáo viên yêu cầu HS làm bài tập 22/12 (sgk) Gọi 2 HS lên bảng *HĐ 2: Củng cố và nâng cao. Chứng minh rằng: a) (a + b) 2 = (a - b) 2 + 4ab - HS lên bảng biến đổi b) (a - b) 2 = (a + b) 2 - 4ab Biến đổi vế phải ta có: (a + b) 2 - 4ab = a 2 + 2ab + b 2 - 4ab = a 2 - 2ab + b 2 = (a - b) 2 Vậy vế trái bằng vế phải - Ta có kết quả: + (a + b + c) 2 = a 2 + b 2 + c 2 + 2ab + 2ac + 2bc 1- Chữa bài 17/11 (sgk) Chứng minh rằng: (10a + 5) 2 = 100a (a + 1) + 25 Ta có (10a + 5) 2 = (10a) 2 + 2.10a .5 + 5 5 = 100a 2 + 100a + 25= 100a (a + 1) + 25 2- Chữa bài 21/12 (sgk) Ta có: a) 9x 2 - 6x + 1 = (3x -1) 2 b) (2x + 3y) 2 + 2 (2x + 3y) + 1 = (2x + 3y + 1) 2 3- Bài tập áp dụng a) = (2y + 1) 2 b) = (2y - 1) 2 c) = (2x - 3y + 1) 2 d) = (2x - 3y - 1) 2 4- Chữa bài tập 22/12 (sgk) Tính nhanh: a) 101 2 = (100 + 1) 2 = 100 2 + 2.100 +1 = 10201 b) 199 2 = (200 - 1) 2 = 200 2 - 2.200 + 1 = 39601 c) 47.53 = (50 - 3) (50 + 3) = 50 2 - 3 2 = 2491 5- Chữa bài 23/12 sgk a) Biến đổi vế phải ta có: (a - b) 2 + 4ab = a 2 -2ab + b 2 + 4ab = a 2 + 2ab + b 2 = (a + b) 2 Vậy vế trái bằng vế phải b) Biến đổi vế phải ta có: (a + b) 2 - 4ab = a 2 +2ab + b 2 - 4ab = a 2 - 2ab + b 2 = (a - b) 2 Vậy vế trái bằng vế phải 6- Chữa bài tập 25/12 (sgk) (a + b + c) 2 = [ (a + b )+ c ] 2 (a + b - c) 2 = [ (a + b )- c ] 2 Trang 7 Tr ường THCS Nguy ễn đình Chiểu Năm học 2013-2014 - GVchốt lại : Bình phương của một tổng các số bằng tổng các bình phương của mỗi số hạng cộng hai lần tích của mỗi số hạng với từng số hạng đứng sau nó (a - b - c) 2 = [ (a - b) - c) ] 2 D) Luyện tập - Củng cố: - GV chốt lại các dạng biến đổi chính áp dụng HĐT: + Tính nhanh; CM đẳng thức; thực hiện các phép tính; tính giá trị của biểu thức. E-BT - Hướng dẫn về nhà. - Làm các bài tập 20, 24/SGK 12 * Bài tập nâng cao: 7,8/13 (BT cơ bản & NC) Ngày soạn : Ngày giảng: Tiết 6: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THÚC ĐÁNG NHỚ (Tiếp) I . MụC TIÊU : - Kiến thức: học sinh hiểu và nhớ thuộc lòng tất cả bằng công thức và phát biểu thành lời về lập phương của tổng lập phương của 1 hiệu . - Kỹ năng: học sinh biết áp dụng công thức để tính nhẩm tính nhanh một cách hợp lý giá trị của biểu thức đại số - Thái độ: rèn luyện tính nhanh nhẹn, thông minh và cẩn thận II. Chuẩn bị: -gv: - Bảng phụ. - hs: - Bảng phụ. Thuộc ba hằng đẳng thức 1,2,3 III. tiến trình giờ dạy: A. Tổ chức: B. Kiểm tra bài cũ:- GV: Dùng bảng phụ + HS1: Hãy phát biểu thành lời & viết công thức bình phương của một tổng 2 biểu thức, bình phương của một hiệu 2 biểu thức, hiệu 2 bình phương ? + HS2: Nêu cách tính nhanh để có thể tính được các phép tính sau: a) 2 31 ; b) 49 2 ; c) 49.31 C. Bài mới: Họat động của giáo viên Hoạt động 1. XD hằng đẳng thức thứ 4: Giáo viên yêu cầu HS làm ?1 - HS: thực hiện theo yêu cầu của GV - GV: Em nào hãy phát biểu thành lời ? - GV chốt lại: Lập phương của 1 tổng 2 số bằng lập phương số thứ nhất, cộng 3 lần tích của bình phương số thứ nhất với số thứ 2, cộng 3 lần tích của số thứ nhất với bình phương số thứ 2, cộng lập phương số thứ 2. GV: HS phát biểu thành lời với A, B là các biểu thức. Tính a) (x + 1) 3 = b) (2x + y) 3 = - GV: Nêu tính 2 chiều của kết quả + Khi gặp bài toán yêu cầu viết các đa thức x 3 + 3x 2 + 3x + 1 Họat động của HS 4)Lập phương của một tổng ?1 Hãy thực hiện phép tính sau & cho biết kết quả (a+ b)(a+ b) 2 = (a+ b)(a 2 + b 2 + 2ab) (a + b ) 3 = a 3 + 3a 2 b + 3ab 2 + b 3 Với A, B là các biểu thức (A+B) 3 = A 3 +3A 2 B+3AB 2 +B 3 ?2 Lập phương của 1 tổng 2 biểu thức bằng … áp dụng a) (x + 1) 3 = x 3 + 3x 2 + 3x + 1 b)(2x+y) 3 =(2x) 3 +3(2x) 2 y+3.2xy 2 +y 3 = 8x 3 + 12 x 2 y + 6xy 2 + y 3 5) Lập phương của 1 hiệu (a + (- b )) 3 ( a, b tuỳ ý ) Trang 8 Tr ường THCS Nguy ễn đình Chiểu Năm học 2013-2014 8x 3 + 12 x 2 y + 6xy 2 + y 3 dưới dạng lập phương của 1 tổng ta phân tích để chỉ ra được số hạng thứ nhất, số hạng thứ 2 của tổng: a) Số hạng thứ nhất là x, số hạng thứ 2 là 1 b) Ta phải viết 8x 3 = (2x) 3 là số hạng thứ nhất & y số hạng thứ 2 Hoạt động 2. XD hằng đẳng thức thứ 5: - GV: Với A, B là các biểu thức công thức trên có còn đúng không? GV yêu cầu HS làm bàI tập áp dụng: Yêu cầu học sinh lên bảng làm? GV yêu cầu HS hoạt động nhóm câu c) c) Trong các khẳng định khẳng định nào đúng khẳng định nào sai ? 1. (2x -1) 2 = (1 - 2x) 2 ; 2. (x - 1) 3 = (1 - x) 3 3. (x + 1) 3 = (1 + x) 3 ; 4. (x 2 - 1) = 1 - x 2 5. (x - 3) 2 = x 2 - 2x + 9 - Các nhóm trao đổi & trả lời - GV: em có nhận xét gì về quan hệ của (A - B) 2 với (B - A) 2 (A - B) 3 Với (B - A) 3 (a - b ) 3 = a 3 - 3a 2 b + 3ab 2 - b 3 Lập phương của 1 hiệu 2 số bằng lập phương số thứ nhất, trừ 3 lần tích của bình phương số thứ nhất với số thứ 2, cộng 3 lần tích của số thứ nhất với bình phương số thứ 2, trừ lập phương số thứ 2. Với A, B là các biểu thức ta có: (A - B ) 3 = A 3 - 3A 2 B + 3AB 2 - B 3 ?2 áp dụng: Tính a)(x- 1 3 ) 3 =x 3 -3x 2 . 1 3 +3x. ( 1 3 ) 2 - ( 1 3 ) 3 = x 3 - x 2 + x. ( 1 3 ) - ( 1 3 ) 3 b)(x-2y) 3 =x 3 -3x 2 .2y+3x.(2y) 2 -(2y) 3 = x 3 - 6x 2 y + 12xy 2 - 8y 3 c) 1-Đ ; 2-S ; 3-Đ ; 4- S ; 5- S HS nhận xét: + (A - B) 2 = (B - A) 2 + (A - B) 3 = - (B - A) 3 D. Luyện tập - Củng cố: - GV: cho HS nhắc lại 2 HĐT - Làm bài 29/trang14 ( GV dùng bảng phụ) + Hãy điền vào bảng (x - 1) 3 (x + 1) 3 (y - 1) 2 (x - 1) 3 (x + 1) 3 (1 - y) 2 (x + 4) 2 N H Â N H Â U E-BT - Hướng dẫn về nhà Học thuộc các HĐT- Làm các bài tập: 26, 27, 28 (sgk) & 18, 19 (sbt) * Chứng minh đẳng thức: (a - b ) 3 (a + b ) 3 = 2a(a 2 + 3b 2 ) * Chép bài tập : Điền vào ô trống để trở thành lập phương của 1 tổng hoặc 1 hiệu a) x 3 + + + c) 1 - + - 64x 3 b) x 3 - 3x 2 + - d) 8x 3 - + 6x - Ngày soạn : Ngày giảng: Tiết 7 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THÚC ĐÁNG NHỚ (Tiếp) I. Mục tiêu : - Kiến thức: H/s nắm được các HĐT : Tổng của 2 lập phương, hiệu của 2 lập phương, phân biệt được sự khác nhau giữa các khái niệm " Tổng 2 lập phương", " Hiệu 2 lập phương" với khái niệm " lập phương của 1 tổng" " lập phương của 1 hiệu". - Kỹ năng: HS biết vận dụng các HĐT " Tổng 2 lập phương, hiệu 2 lập phương" vào giải BT - Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, rèn trí nhớ. II. Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ . -HS: 5 HĐT đã học + Bài tập. Trang 9 Tr ường THCS Nguy ễn đình Chiểu Năm học 2013-2014 III. Tiến trình bài dạy: A. Tổ chức: B. Kiểm tra bài cũ: - GV đưa đề KT ra bảng phụ - + HS1: Tính a). (3x-2y) 3 = ; b). (2x + 1 3 ) 3 = + HS2: Viết các HĐT lập phương của 1 tổng, lập phương của 1 hiệu và phát biểu thành lời? Đáp án và biểu điểm a, (5đ) HS1 (3x - 2y) = 27x 3 - 54x 2 y + 36xy 2 - 8y 3 b, (5đ) (2x + 1 3 ) 3 = 8x 3 +4x 2 + 2 3 x + 1 27 C. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1. XD hằng đẳng thức thứ 6: + HS1: Lên bảng tính -GV: Em nào phát biểu thành lời? *GV: Người ta gọi (a 2 +ab + b 2 ) & A 2 - AB + B 2 là các bình phương thiếu của a-b & A-B + Tổng 2 lập phương của 2 số bằng tích của tổng 2 số với bình phương thiếu của hiệu 2 số + Tổng 2 lập phương của biểu thức bằng tích của tổng 2 biểu thức với bình phương thiếu của hiệu 2 biểu thức. Hoạt động 2. XD hằng đẳng thức thứ 7: - Ta gọi (a 2 +ab + b 2 ) & A 2 - AB + B 2 là bình phương thiếu của tổng a+b& (A+B) - GV: Em hãy phát biểu thành lời - GV chốt lại (GV dùng bảng phụ) a). Tính:(x - 1) ) (x 2 + x + 1) b). Viết 8x 3 - y 3 dưới dạng tích c). Điền dấu x vào ô có đáp số đúng của tích (x+2)(x 2 -2x+4) x 3 + 8 x 3 - 8 (x + 2) 3 (x - 2) 3 - GV: đưa hệ số 7 HĐT bằng bảng phụ. - GV cho HS ghi nhớ 7 HĐTĐN -Khi A = x & B = 1 thì các công thức trên được viết ntn? 6). Tổng 2 lập phương: Thực hiện phép tính sau với a,b là hai số tuỳ ý: (a + b) (a 2 - ab + b 2 ) = a 3 + b 3 -Với a,b là các biểu thức tuỳ ý ta cũng có A 3 + B 3 = (A + B) ( A 2 - AB + B 2 ) a). Viết x 3 + 8 dưới dạng tích Có: x 3 + 8 = x 3 + 2 3 = (x + 2) (x 2 -2x + 4) b).Viết (x+1)(x 2 -x + 1) = x 3 + 1 3 = x 3 + 1 7). Hiệu của 2 lập phương: Tính: (a - b) (a 2 + ab) + b 2 ) nvới a,b tuỳ ý Có: a 3 + b 3 = (a-b) (a 2 + ab) + b 2 ) Với A,B là các biểu thức ta cũng có A 3 - B 3 = (A - B) ( A 2 + AB + B 2 ) + Hiệu 2 lập phương của 2 số thì bằng tích của 2 số đó với bình phương thiếu của 2 số đó. + Hiệu 2 lập phương của 2 biểu thức thì bằng tích của hiệu 2 biểu thức đó với bình phương thiếu của tổng 2 biểu thức đó áp dụng a). Tính:(x - 1) ) (x 2 + x + 1) = x 3 -1 b). Viết 8x 3 - y 3 dưới dạng tích 8x 3 -y 3 =(2x) 3 -y 3 =(2x - y)(4x 2 + 2xy + y 2 ) A 3 + B 3 = (A + B) ( A 2 - AB + B 2 ) A 3 - B 3 = (A - B) ( A 2 + AB + B 2 ) + Cùng dấu (A + B) Hoặc (A - B) + Tổng 2 lập phương ứng với bình phương thiếu của hiệu. + Hiệu 2 lập phương ứng với bình phương thiếu của tổng Khi A = x & B = 1 ( x + 1) 2 = x 2 + 2x + 1; ( x - 1) 2 = x 2 - 2x + 1 ( x 3 +1 3 )=(x+1)(x 2 -x+1);(x 3 -1 3 )=(x -1)(x 2 + x + 1) (x 2 - 1 2 ) = (x - 1) ( x + 1) (x +1) 3 =x 3 +3x 2 +3x+1; (x -1) 3 = x 3 -3x 2 +3x-1 D. Luyện tập - Củng cố: Trang 10 . biết: (12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-16x) = 81 ⇔ (48x 2 - 12x - 20x +5) ( 3x + 48x 2 - 7 + 112x = 81 ⇔ 83 x - 2 = 81 ⇔ 83 x = 83 ⇔ x = 1 4) Chữa bài 14 *Gọi cỏc số. & thang điểm Câu 1: C (0,5đ) Câu 2: A (0,5đ) Câu 3: (3đ) Tính nhanh: 87 2 + 73 2 - 27 2 - 13 2 = ( 87 2 - 13 2 ) + (73 2 - 27 2 ) = ( 87 -13)( 87 +13)+
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an dai so lop 8 , Giao an dai so lop 8 ,

Hình ảnh liên quan

HS: lên bảng giải HS dưới lớp cùng làm. - Giao an dai so lop 8

l.

ên bảng giải HS dưới lớp cùng làm Xem tại trang 2 của tài liệu.
?3 Gọi S là diện tích hình chữ nhật với 2 kích thước - Giao an dai so lop 8

3.

Gọi S là diện tích hình chữ nhật với 2 kích thước Xem tại trang 3 của tài liệu.
-GV đưa đề KT ra bảng phụ - Giao an dai so lop 8

a.

đề KT ra bảng phụ Xem tại trang 10 của tài liệu.
-GV: cho hs lên bảng trình bày - Giao an dai so lop 8

cho.

hs lên bảng trình bày Xem tại trang 18 của tài liệu.
B. Kiểm tra bài cũ: GV: Đưa đề KT từ bảng phụ - Giao an dai so lop 8

i.

ểm tra bài cũ: GV: Đưa đề KT từ bảng phụ Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bài tập ( Trắc nghiệm)- GV dùng bảng phụ. - Giao an dai so lop 8

i.

tập ( Trắc nghiệm)- GV dùng bảng phụ Xem tại trang 21 của tài liệu.
*HĐ1: Hình thành định nghĩa phân thức - Giao an dai so lop 8

1.

Hình thành định nghĩa phân thức Xem tại trang 32 của tài liệu.
-GV: Bảng phụ - HS: Bài cũ + bảng nhóm - Giao an dai so lop 8

Bảng ph.

ụ - HS: Bài cũ + bảng nhóm Xem tại trang 35 của tài liệu.
-HS lên bảng - Giao an dai so lop 8

l.

ên bảng Xem tại trang 36 của tài liệu.
-GV: Bảng phụ - HS: Bài tập - Giao an dai so lop 8

Bảng ph.

ụ - HS: Bài tập Xem tại trang 37 của tài liệu.
-GV gọi HS lên bảng. - GV cho HS nhận xét. - Giao an dai so lop 8

g.

ọi HS lên bảng. - GV cho HS nhận xét Xem tại trang 41 của tài liệu.
-GV: Bài soạn, bảng phụ - Giao an dai so lop 8

i.

soạn, bảng phụ Xem tại trang 45 của tài liệu.
-GV: Bài soạn, bảng phụ -   HS: bảng nhóm, đọc trước bài. - Giao an dai so lop 8

i.

soạn, bảng phụ - HS: bảng nhóm, đọc trước bài. Xem tại trang 50 của tài liệu.
-GV: Bài soạn, bảng phụ - HS: bảng nhóm, đọc trước bài. - Giao an dai so lop 8

i.

soạn, bảng phụ - HS: bảng nhóm, đọc trước bài. Xem tại trang 52 của tài liệu.
-GV: Bảng phụ - HS: Bài tập. - Giao an dai so lop 8

Bảng ph.

ụ - HS: Bài tập Xem tại trang 54 của tài liệu.
-Một HS lên bảng thực hiện. - Giao an dai so lop 8

t.

HS lên bảng thực hiện Xem tại trang 58 của tài liệu.
2 HS lên bảng làm? 4. - Giao an dai so lop 8

2.

HS lên bảng làm? 4 Xem tại trang 61 của tài liệu.
-GV: Bài soạn.bảng phụ - HS: bảng nhóm - Giao an dai so lop 8

i.

soạn.bảng phụ - HS: bảng nhóm Xem tại trang 63 của tài liệu.
-GV: Bài soạn.bảng phụ - Giao an dai so lop 8

i.

soạn.bảng phụ Xem tại trang 72 của tài liệu.
-GV: Cho HS điền vào bảng Vận tốc - Giao an dai so lop 8

ho.

HS điền vào bảng Vận tốc Xem tại trang 77 của tài liệu.
-HS điền các số liệu vào bảng và trình bày lời giải bài toán. - Giao an dai so lop 8

i.

ền các số liệu vào bảng và trình bày lời giải bài toán Xem tại trang 79 của tài liệu.
-GV: Bài soạn.bảng phụ - Giao an dai so lop 8

i.

soạn.bảng phụ Xem tại trang 81 của tài liệu.
-GV gọi HS lên bảng chữa bài tập. - HS đối chiếu kết quả và nhận xét - GV hướng dẫn HS giải cách khác III) Củng cố - Giao an dai so lop 8

g.

ọi HS lên bảng chữa bài tập. - HS đối chiếu kết quả và nhận xét - GV hướng dẫn HS giải cách khác III) Củng cố Xem tại trang 82 của tài liệu.
-GV: Cho HS lên bảng chữa bài a) (-2).3 < - 4,5 - Giao an dai so lop 8

ho.

HS lên bảng chữa bài a) (-2).3 < - 4,5 Xem tại trang 87 của tài liệu.
-HS lên bảng làm bài - Giao an dai so lop 8

l.

ên bảng làm bài Xem tại trang 89 của tài liệu.
-GV: Bài soạn.+ Bảng phụ - HS: Bài tập về nhà. - Giao an dai so lop 8

i.

soạn.+ Bảng phụ - HS: Bài tập về nhà Xem tại trang 91 của tài liệu.
-HS lên bảng trình bày ?6  Giải BPT - Giao an dai so lop 8

l.

ên bảng trình bày ?6 Giải BPT Xem tại trang 92 của tài liệu.
-HS lên bảng trả lời - Giao an dai so lop 8

l.

ên bảng trả lời Xem tại trang 93 của tài liệu.
-GV: Bài soạn.+ Bảng phụ - HS: Bài tập về nhà. - Giao an dai so lop 8

i.

soạn.+ Bảng phụ - HS: Bài tập về nhà Xem tại trang 95 của tài liệu.
HS lên bảng trình bày a) (x + 1)(3x - 1) = 0  b) (3x - 16)(2x - 3) = 0  HS lên bảng trình bày HS lên bảng trình bày - Giao an dai so lop 8

l.

ên bảng trình bày a) (x + 1)(3x - 1) = 0 b) (3x - 16)(2x - 3) = 0 HS lên bảng trình bày HS lên bảng trình bày Xem tại trang 99 của tài liệu.

Từ khóa liên quan