0

Giáo án Đại số lớp 8

66 931 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 10:44

TR ƯỜNG THCS ĐỨC TÍN NĂM HỌC 2008 - 2009 Tiết 8: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: − Củng cố kiến thức về bảy hằng đẳng thức đáng nhớ. − HS biết vận dụng khá thành thạo các hằng đẳng thức đáng nhớ vào giải toán. − Hướng dẫn HS cách dùng hằng đẳng thức (A ± B) 2 để xét giá trò của một số tam thức bậc hai. II. Chuẩn bò của GV và HS: − GV: Bảng phụ ghi bài tập. − HS: Học thuộc lòng (công thức và lời) bảy hằng đẳng thức đáng nhớ. III. Các bước lên lớp: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Kiểm tra 15ph Câu 1: Viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ. Câu 2: Viết các biểu thức sau dưới dạng hằng đẳng thức: a) x 2 + 4x + 4 b) x 3 – 9x 2 + 27x – 27 Câu 3: Tìm x, biết: (x – 1) 2 – (x – 1)(x + 1) = 0 (đề bài ghi ở bảng phụ) Câu 1: Mỗi hằng đẳng thức 0,5đ Câu 2: a) x 2 + 4x + 4 = (x + 2) 2 b) x 3 – 9x 2 + 27x – 27 = (x – 3) 3 Câu 3: Tìm x, biết: (x – 1) 2 – (x – 1)(x + 1) = 0 x 2 – 2x + 1 – x 2 + 1 = 0 -2x + 2 = 0 -2x = -2 x = 1 Vậy x = 1 B. Luyện tập (28ph) Bài 1: Tính: a) (3 + ab) 2 b) (4 – 2y) 2 c) (3 – y 2 )(3 + y 2 ) d) (3 – 5x) 3 e) (2x + y) 3 f) (y + 2x)(y 2 – 2xy + 4x 2 ) g) (a – 4)(a 2 + 4a + 16) Bài 1: Tính: a) (3 + ab) 2 = 3 2 + 2.3.ab + (ab) 2 = 9 + 6ab + a 2 b 2 b) (4 – 2y) 2 = 4 2 –2.4.2y + (2y) 2 = 16 – 16y + 4y 2 c) (3 – y 2 )(3 + y 2 ) = 9 – y 4 d) (3 – 5x) 3 = 3 3 – 3.3 2 .5x +3.3.(5x) 2 –(5x) 2 = 27 – 135x + 225x 2 – 25x 2 e) (2x + y) 3 = (2x) 3 +3.(2x) 2 .y +3.2x.y 2 + y 3 GV: BÙI ĐỨC THÀNH ĐS8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :1 TR ƯỜNG THCS ĐỨC TÍN NĂM HỌC 2008 - 2009 Bài 2: Rút gọn các biểu thức: a) (a – b) 2 – (a + b) 2 b) (x – y) 3 + (x + y) 3 – 2x 3 c) (x – y) 2 – 2(x – y)(x – y – z) +(x – y –z) 2 Bài 3: Tính nhanh: a) 30 2 + 70 2 + 60.70 b) 75 2 + 25 2 – 50.75 Bài 4: Tính giá trò của biểu thức: a) x 2 + 6x + 9 tại x = 97 b) x 3 + 6x 2 + 12x + 8 tại x = 98 = 8x 3 + 12x 2 y + 6xy 2 + y 3 f) (y + 2x)(y 2 – 2xy + 4x 2 ) = y 3 + (2x) 3 g) a – 4)(a 2 + 4a + 16) = a 3 - 4 3 Bài 2: Rút gọn các biểu thức: a) (a – b) 2 – (a + b) 2 = - 4ab b) (x – y) 3 + (x + y) 3 – 2x 3 = 6ab 2 c) (x – y) 2 – 2(x – y)(x – y – z) +(x – y –z) 2 = z .3 Bài 3: Tính nhanh: a) 30 2 + 70 2 + 60.70 = (30 + 70) 2 = 100 2 = 1000 b) 75 2 + 25 2 – 50.75 = (25 - 75) 2 = (-50) 2 = 2500 Bài 4: Tính giá trò của biểu thức: a) x 2 + 6x + 9 tại x = 97 = (x + 3) 2 thế x = 97 vào biểu thức, ta được: (97 + 3) 2 = 100 2 = 10000 b) x 3 + 6x 2 + 12x + 8 tại x = 98 = (x + 2) 3 thế x = 98 vào biểu thức, ta được: (98 + 2) 3 = 100 3 = 100000 C. Hướng dẫn về nhà (2ph) − Thường xuyên ôn tập để học thuộc lòng bảy hằng đẳng thức đáng nhớ. − Bài tập: 33, 34, 35, 36 SGK tr16, 17 GV: BÙI ĐỨC THÀNH ĐS8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :2 TR ƯỜNG THCS ĐỨC TÍN NĂM HỌC 2008 - 2009 Tuần 5: Tiết 9: §6. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG I. Mục tiêu: − HS hiểu thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử. − Biết cách tìm nhân tử chung và đặt nhân tử chung. II. Chuẩn bò của GV và HS: − GV: Bảng phụ ghi bài tập mẫu, chú ý. − HS: Ôn tập kiến thức: a(b + c) = ab + ac III. Các bước lên lớp: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Bài cũ (5ph) Tính nhanh giá trò biểu thức: HS1: a) 85.12,7 + 15.12,7 HS2: b) 52.143 – 52.39 – 8.26 GV nhận xét, ghi điểm HS GV: Để tính nhanh giá trò các biểu thức trên ta đã sử dụng tính chất nào? Đối với đa thức thì sao? Chúng ta xét tiếp các ví dụ sau: Tính nhanh giá trò biểu thức: a) 85.12,7 + 15.12,7 = 12,7(85 + 15) = 12,7.100 = 127 b) 52.143 – 52.39 – 8.26 = 52.143 – 52.39 – 4.52 = 52(143 – 39 – 4) = 52.100 = 5200 B. Xét ví dụ (14ph) − GV nêu vd: − Tron g vd vừa rồi ta đã viết 6x – 3x 2 thành tích 3x(2 – x), việc biến đổi đó được gọi là phân tích đa thức thành nhân tử. − Vậy thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử? − Phân tích đa thức thành nhân tử còn gọi là phân tích đa thức thành thừa số. − Hãy 1. Ví dụ: VD1: Hãy viết biểu thức sau thành tích của các đa thức: 6x – 3x 2 = 3x.2 – 3x.x = 3x(2 – x) HS: Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức. HS: 3x VD2: Phân tích đa thức 12x 3 – 3x 2 + 6x GV: BÙI ĐỨC THÀNH ĐS8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :3 TR ƯỜNG THCS ĐỨC TÍN NĂM HỌC 2008 - 2009 cho biết nhân tử chung ở vd trên là gì? − GV yêu cầu HS làm ví dụ 2: − Gọi một HS lên bảng làm. − Hệ số chung (3) có quan hệ gì với các hệ số 12; 3; 6 của đa thức? − Lũy thừa bằng chữ của nhân tử chung (x) có quan hệ thế nào với lũy thừa bằng chữ của các hạng tử trong đa thức? thành nhân tử. 12x 3 – 3x 2 + 6x = 3x.4x 2 – 3x.x + 3x.2 = 3x(4x 2 – x + 2) HS nhận xét: − Hệ số của nhân tử chung chính là ƯCLN của các hệ số nguyên dương của các hạng tử. Lũy thừa bằng chữ của nhân tử chung phải là kũy thừa có mặt trong tất cả các hạng tử của đa thức, với số mũ là số mũ nhỏ nhất của nó trong các hạng tử. C. Áp dụng (12ph) GV yêu cầu HS làm?1 (đề bài ghi ở bảng phụ) GV yêu cầu ba HS lên bảng làm, các HS khác làm vào vở. − Nhiề u khi để làm xuất hiện nhân tử chung, ta cần đổi dấu các hạng tử, cách làm đó là dùng tính chất A = -(- A) − Ở câu b, nếu dừng lại ở kết quả (x – 2y)( 5x 2 – 15x) có được không? 2. Áp dụng: HS làm theo hướng dẫn của GV ?1 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x 2 – x = x.x – 1.x = x(x – 1) b) 5x 2 (x – 2y) – 15x(x – 2y) = (x – 2y)(5x 2 – 15x) = (x – 2y).5x(x – 3) = 5x(x – 2y)(x – 3) c) 3(x – y) – 5x(y – x) = 3(x – y) + 5x(x – y) = (x – y)(3 + 5x) − Tuy kết quả đó là một tích nhưng phân tích như vậy chưa triệt để vì đa thức (5x 2 – 15x) còn tiếp tục phân tích được. Chú ý: SGK tr18 GV: BÙI ĐỨC THÀNH ĐS8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :4 TR ƯỜNG THCS ĐỨC TÍN NĂM HỌC 2008 - 2009 − Phân tích đa thức thành nhân tử có nhiều cái lợi. Một trong các lợi ích đó là bài toán tìm x. GV cho HS làm?2 ?2 Tìm x sao cho 3x 2 – 6x = 0 3x 2 – 6x = 0 3x(x – 2)= 0 ⇒ x = 0 hoặc x = 2 D. Luyện tập (12ph) GV yêu cầu HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở. − Để tìm các số hạng viết trong ngoặc: lấy lần lượt các hạng tử của đa thức chia cho nhân tử chung. − Để tính nhanh giá trò của biểu thức ta nên làm như thế nào? Câu hỏi củng cố: − Thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử? − Khi phân tích đa thức thành nhân tử phải đạt yêu cầu gì? − Nêu cách tìm nhân tử chung của các đa thức có hệ số nguyên. − Nêu Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 3 2 x 2 + 3x 4 + x 2 y = x 2 ( 3 2 + 3x 2 + y) b) 15xy 2 + 5x 2 y – 20x 2 y 2 = 5xy(3y + x – 4xy) c) 5x(x – 1) – 3x(x – 1) = x(x – 1)(5 – 3) d) x(x + y) – 5x – 5y = x(x + y) – 5(x + y) = (x + y)(x – 5) Bài 2: Tính giá trò của biểu thức: x(x – y) + y(y – x) tại x = 53 và y = 3 = x(x – y) – y(x – y) = (x – y)(x – y) = (x – y) 2 Thay x = 53 và y = 3 vào biểu thức ta được: (53 – 3) 2 = 50 2 = 2500 GV: BÙI ĐỨC THÀNH ĐS8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :5 TR ƯỜNG THCS ĐỨC TÍN NĂM HỌC 2008 - 2009 cách tìm các số hạng viết trong ngoặc sau nhân tử chung. E. Hướng dẫn về nhà (2ph) − Làm bài 39, 40, 41 SGK tr19; bài 24 SBT tr6 − Nghiên cứu trước bài §7. − Ôn tập các hằng đẳng thức đáng nhớ. GV: BÙI ĐỨC THÀNH ĐS8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :6 TR ƯỜNG THCS ĐỨC TÍN NĂM HỌC 2008 - 2009 Tiết 10: §7. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC I. Mục tiêu: − HS hiểu được cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. − HS biết vận dụng các hằng đẳng thức đã học vào việc phân tích đa thức thành nhân tử. II. Chuẩn bò của GV và HS: − GV: Bảng phụ ghi lại các hằng đẳng thức, các bài tập. − HS: Ôn tập các hằng đẳng thức. III. Các bước lên lớp: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Bài cũ (8ph) HS1: Bài 39a,d; Bài 41b SGK tr19 HS2: a) Viết tiếp vào vế phải để được các hằng đẳng thức: 1) A 2 + 2AB + B 2 = 2) A 2 - 2AB + B 2 = 3) A 2 – B 2 = 4) A 3 + 3A 2 B + 3AB 2 + B 3 = 5) A 3 – 3A 2 B + 3AB 2 – B 3 = 6) A 3 + B 3 = 7) A 3 – B 3 = b) Phân tích đa thức (x 3 – x) thành nhân HS1: Bài 39: Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 3x – 6y = 3(x – 2y) d) 5 2 x(y – 1) - 5 2 y(y – 1) = 5 2 (y – 1)(x – y) Bài 41: Tìm x, biết: b) x 3 – 13x = 0 x(x 2 – 13) = 0 ⇒ x = 0 hoặc x 2 – 13 = 0 ⇒ x = 0 hoặc x 2 = 13 ⇒ x = 0 hoặc x = ± 13 HS2: a) Điền tiếp vào vế phải. (A + B) 2 (A – B) 2 (A – B)(A + B) (A + B) 3 (A – B) 3 (A + B)(A 2 – AB + B 2 ) (A – B)( A 2 + AB + B 2 ) b) x 3 – x = x(x 2 – 1) = x(x – 1)(x + 1) GV: BÙI ĐỨC THÀNH ĐS8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :7 TR ƯỜNG THCS ĐỨC TÍN NĂM HỌC 2008 - 2009 tử. GV: việc áp dụng hằng đẳng thức cũng cho ta biến đổi đa thức thành một tích. B. Xét ví dụ (15ph) − Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: x 2 + 6x + 9 − Bài toán này em có dùng được phương pháp đặt nhân tử chung không? Vì sao? − Đa thức này có ba hạng tử, em hãy nghó xem có thể áp dụng hằng đẳng thức nào để biến đổi thành tích? − Cách làm như trên gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. GV yêu cầu HS?1 a) x 3 + 3x 2 + 3x + 1 − Đa thức này có bốn hạng tử, em có thể áp dụng hằng đẳng thức nào? b) (x + y) 2 – 9x 2 − Đa thức này có dạng hằng đẳng thức nào? GV yêu cầu HS?2 1. Ví dụ: − Khôn g dùng được vì tất cả các hạng tử của đa thức không có nhân tử chung. a) x 2 + 6x + 9 = x 2 + 2.x.3 + 3 2 = (x + 3) 2 b) 3 – x 2 = ( 3 ) 2 – x 2 = ( 3 - x) ( 3 + x) c) 27x 3 + 1 = (3x) 3 + 1 3 = (3x + 1)[(3x) 2 – 3x.1 + 1 2 ] =(3x + 1)(9x 2 – 3x + 1) ?1 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: − Có thể dùng hằng đẳng thức lập phương của một tổng. a) x 3 + 3x 2 + 3x + 1 = x 3 + 3.x 2 .1 + 3.x.1 + 1 3 = (x + 1) 3 − Hiệu hai bình phương. b) (x + y) 2 – 9x 2 = (x + y) 2 – (3x) 2 = (x + y + 3x)(x + y – 3x) = (4x + y)(y – 2x) ?2 Tính nhanh: 105 2 – 25 = 105 2 - 5 2 = (105 + 5)(105 – 5) GV: BÙI ĐỨC THÀNH ĐS8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :8 TR ƯỜNG THCS ĐỨC TÍN NĂM HỌC 2008 - 2009 = 110.100 = 11 000 C. Áp dụng (5ph) GV yêu cầu HS làm ví dụ. − Để chứng minh đa thức chia hết cho 3 ta nên viết đa thức đó dưới dạng nào? 1. Áp dụng: VD: Chứng minh rằng (3n + 2) 2 – 4 chia hết cho 3 với mọi số nguyên n. − Viết đa thức dưới dạng tích trong đó có một thừa số chia hết cho 3. Ta có: (3n + 2) 2 – 4 = (3n + 2) 2 – 2 2 = (3n + 2 – 2)(3n + 2 + 2) = 3n(3n + 4) nên (3n + 2) 2 – 4 chia hết cho 3 với mọi số nguyên n. D. Luyện tập (15ph) − GV gọi HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở. Lưu ý: HS nhận xét đa thức có mấy hạng tử để lựa chọn hằng đẳng thức cho phù hợp. GV nhận xét, sửa chữa các thiếu sót cho HS. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) 4x 2 – 25 = (2x) 2 – 5 2 = (2x – 5)(2x + 5) b) 9x 2 + 6xy + y 2 = (3x) 2 + 2.3x.y + y 2 = (3x + y) 2 c) 6x – 9 – x 2 = - (x 2 – 6x + 9) = - (x – 3) 2 d) x 6 – y 6 = (x 3 ) 2 – (y 3 ) 2 = (x 3 – y 3 )( x 3 + y 3 ) = (x – y)(x 2 + xy + y 2 )(x + y)(x 2 – xy + y 2 ) E. Hướng dẫn về nhà (2ph) − Ôn lại bài, chú ý vận dụng hằng đẳng thức cho phù hợp. − Làm bài: 43, 44, 45, 46 SGk tr20, 21 GV: BÙI ĐỨC THÀNH ĐS8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :9 TR ƯỜNG THCS ĐỨC TÍN NĂM HỌC 2008 - 2009 Tuần 6: Tiết 11: §8. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ I. Mục tiêu: HS biết nhóm các hạng tử một cách thích hợp để phân tích đa thức thành nhân tử. II. Chuẩn bò của GV và HS: −GV: Bảng phụ ghi đề bài, một số bài giải mẫu và những điều cần lưu ý khi phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử. −HS: Ôn tập các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học. III. Các bước lên lớp: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Kiểm tra và đặt vấn đề (10ph) Gọi hai HS lên bảng HS1: Chữa bài 44(c) SGK tr20 − Em đã dùng hằng đẳng thức nào để làm bài tập trên? − Em còn cách nào khác để làm không? HS2: Chữa bài 29(b) SBT tr6 − Em còn cách nào khác để làm không? Có thể nhóm: (87 2 – 13 2 ) + (73 2 – 27 2 ) HS1: Chữa bài 44 (c) c) (a + b) 3 + (a – b) 3 = (a 3 + 3a 2 b + 3ab 2 + b 3 ) + (a 3 - 3a 2 b + 3ab 2 - b 3 ) = 2a 3 + 6ab 2 = 2a(a 2 + 3b 2 ) HS2: bài 29 (b)Tính nhanh: b) 87 2 + 73 2 – 27 2 - 13 2 = (87 2 – 27 2 ) + (73 2 – 13 2 ) = (87 – 27)(87 + 27) + (73 – 13)(73 + 13) = 60. 114 + 60. 86 = 60 (114 + 86) = 60. 200 = 12 000 B. Ví dụ (15ph) − Các hạng tử có nhân tử chung không? − Làm thế nào để xuất hiện nhân tử chung? − Hãy nhóm các hạng tử có nhân tử chung đó và đặt nhân tử chung cho từng nhóm. − Cách làm như trên gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử. 1. Ví dụ: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x 2 + 2x – xy – 2y = (x 2 + 2x) – (xy + 2y) = x(x + 2) – y(x + 2) = (x + 2)(x – y) b) 3xy + 3z + 9x + yz = (3xy + 9x) + (3z + yz) = 3x(y + 3) + z(3 + y) = (y + 3)(3x + z) GV: BÙI ĐỨC THÀNH ĐS8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :10 [...]... ĐỨC TÍN thức với mẫu thức cũng bằng 1: A = NĂM HỌC 20 08 - 2009 A 1 HS tự lấy ví dụ Số 0; số 1 cũng là những phân thức − − GV cho HS là?1,?2 SGK tr35 Theo em số 0, số 1 có là phân thức 0 1 đại số vì 0 = ; 1 = mà 0; 1 là những đại số không? 1 1 − Một số thực a bất kì có phải là một đơn thức, đơn thức lại là đa thức phân thức đại số không? Vì sao? − Một số thực a bất kì cũng là một phân − − thức vì a = 2x... các phân thức đại số − Hãy nhắc lại chính xác đònh nghóa − phân thức đại số − − Trong phân thức Các biểu thức đó có dạng A B Với A, B là các đa thức và B ≠ 0 HS phát biểu lại đònh nghóa A ta có: B A, B: đa thức; B khác đa thức 0 A: tử thức, B: mẫu thức − Ta đã biết mỗi số nguyên được coi là một phân số với mẫu số là 1 Tương tự, mỗi đa thức cũng được coi là một phân GV: BÙI ĐỨC THÀNH ĐS8/W2003 - 6/1/2015... THÀNH ĐS8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :30 TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN NĂM HỌC 20 08 - 2009 (y – 5)(25 + 5y + y2) = y3 - 53 C Áp dụng vào bài toán chia đa thức cho đa thức (8ph) GV cho HS trở lại Bài 4: Tìm x ∈ Z để 15x2 + 8x - 52 chia hết cho 3x – 5 (15x2 + 8x - 52): (3x – 5) e) − bài 2c = 3x – 5 + 3 3x − 5 Để đa thức 15x2 + 8x – 52 chia hết cho đa − Khi nào đa thức thức 3x – 5 thì 3 chia hết 3x – 5 15x2 + 8x – 52... − 2x + 1 x Biểu thức: có là phân thức đại số thức đại số vì mẫu không là đa thức x −1 không? B Hai phân thức bằng nhau (15ph) 2 Hai phân thức bằng nhau: a c − GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm HS: hai phân số và gọi là bằng nhau b d hai phân số bằng nhau nếu a.d = b.c a c b − = d ⇔ a.d = b.c Tương tự trên tập hợp các phân thức A = C nếu A.D = B.C với B, D ≠ 0 đại số ta cũng có đònh nghóa hai phân thức... thức đã sắp xếp III Các bước lên lớp: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A Bài cũ (8ph) GV: BÙI ĐỨC THÀNH ĐS8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :24 TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN NĂM HỌC 20 08 - 2009 HS1: Làm tính nhân: (5x2 + 2x + 11)(3x – 5) HS2: Làm tính chia: a) 962 26 b) 82 5 12 HS1: (5x2 + 2x + 11)(3x – 5) = 15x3 – 25x2 + 6x2 – 10x + 33x – 55 = 15x3 – 19x2 + 23x – 55 HS2: a) 37 b) được 68 dư 9 Hỏi thêm: Thế nào là phép... bài tập GV: BÙI ĐỨC THÀNH ĐS8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :22 TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN NĂM HỌC 20 08 - 2009 HS: Ôn tập phép chia đơn thức cho đơn thức Các bước lên lớp: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A Bài cũ (8ph) − Khi nào đơn thức HS: phát biểu như SGK A chia hết cho đơn thức B Làm tính chia − Phát biểu qui tắc Bài 60: chia đơn thức A cho đơn thức B (trường a) x10: (-x )8 = x10: x8 = x2 hợp chia hết) c) (-... Ư(4) = {- 1 ; 1; 2; -2; 4; -4} n = 1 hoặc n = -1 (0,5) Tiết 22: §1 PHÂN THỨC ĐẠI SỐ I Mục tiêu: − HS hiểu rõ khái niệm phân thức đại số − HS có khái niệm về hai phân thức bằng nhau để nắm vững tính chất cơ bản của phân thức II Chuẩn bò của GV và HS: − GV: Bảng phụ − HS: Ôn lại đònh nghóa hai phân số bằng nhau III Các bước lên lớp: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A Đònh nghóa (15ph) 1 Đònh nghóa: −... và bỏ bớt một số phép chia trung gian C Áp dụng (8ph) 2 Áp dụng: [?2] Sử dụng bảng phụ GV: BÙI ĐỨC THÀNH ĐS8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :23 TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN NĂM HỌC 20 08 - 2009 [?2] a) Bạn Hoa giải đúng b) (20x4y – 25x2y2 – 3x2y): 5x2y Câu a GV phân tích kết quả, khái quát Câu b Gọi 1 HS lên bảng trình bày = 4x2 – 5y - 3 5 D Luyện tập (17ph) GV cho HS làm tính chia: bài 45a,b; 47 SBT tr8 − − − E Hướng... nhóm hạng tử cần nhóm thích hợp − Ôn tập ba phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học − Bài tập: 47, 48, 49 SGK tr22 − GV: BÙI ĐỨC THÀNH ĐS8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :11 TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN GV: BÙI ĐỨC THÀNH NĂM HỌC 20 08 - 2009 ĐS8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :12 TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN NĂM HỌC 20 08 - 2009 Tiết 12: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Giúp HS có kó năng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp... và đa thức chia có mấy biến, số mũ của biến được sắp xếp HS đứng tại chỗ thực hiện phép tính như thế nào? − Cách chia đa thức một biến đã sắp xếp là một “thuật toán” tương tự như thuật toán chia các số tự nhiên + Chia: Chia hạng tử bậc cao nhất của đa thức bò chia cho hạng tử bậc cao nhất của đa thức chia GV yêu cầu HS đứng tại chỗ thực hiện + Nhân: GV: BÙI ĐỨC THÀNH ĐS8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :25 . 3b 2 ) HS2: bài 29 (b)Tính nhanh: b) 87 2 + 73 2 – 27 2 - 13 2 = (87 2 – 27 2 ) + (73 2 – 13 2 ) = (87 – 27) (87 + 27) + (73 – 13)(73 + 13) = 60. 114 + 60. 86 = 60 (114 + 86 ) = 60. 200 = 12 000 B. Ví. 12x + 8 tại x = 98 = (x + 2) 3 thế x = 98 vào biểu thức, ta được: ( 98 + 2) 3 = 100 3 = 100000 C. Hướng dẫn về nhà (2ph) − Thường xuyên ôn tập để học thuộc lòng bảy hằng đẳng thức đáng nhớ. −. NĂM HỌC 20 08 - 2009 Tiết 8: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: − Củng cố kiến thức về bảy hằng đẳng thức đáng nhớ. − HS biết vận dụng khá thành thạo các hằng đẳng thức đáng nhớ vào giải toán. − Hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số lớp 8, Giáo án Đại số lớp 8,

Từ khóa liên quan