0
Tải bản đầy đủ (.docx) (102 trang)

Quản trị lợi nhuận thông qua quyết định kinh doanh về thời điểm thực hiện

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG AT (Trang 45 -47 )

7. Kết cấu của luận văn

2.2.3. Quản trị lợi nhuận thông qua quyết định kinh doanh về thời điểm thực hiện

thực hiện nghiệp vụ kinh tế

Quyết định về lựa chọn thời điểm đầu tư hay thanh lý TSCĐ

Nhà quản trị có thể điều chỉnh lợi nhuận thông qua quyết định thời điểm thanh lý hoặc nhượng bán TSCĐ để đẩy nhanh hay làm chậm lại việc ghi nhận lợi nhuận hay thua lỗ những hoạt động khác. Nếu lợi nhuận trong kỳ đạt thấp doanh nghiệp có thể quyết định nhượng bán tài sản trong kỳ hoặc trì hoãn việc đầu tư, mua sắm TSCĐ để điều chỉnh lợi nhuận. Nếu việc thanh lý TSCĐ có thể dẫn đến lợi nhuận bị giảm, công ty có thể quyết định thực hiện kỳ này để giảm lợi nhuận hoặc đẩy lùi ra kỳ sau để giữ mức lợi nhuận đạt được trong kỳ.

Quyết định quản lý về việc thực hiện nghiệp vụ tiêu thụ

Nhà quản lý có thể quyết định đẩy lùi thời điểm lập hóa đơn bán hàng cho khách hàng sang kỳ sau hoặc ngược lại để điều chỉnh doanh thu, giá vốn trong kỳ. Nhà quản lý cũng có thể tăng doanh thu thông qua việc cho phép khách hàng mua chịu nhiều hơn, hoặc giảm giá bán sản phẩm để kích thích sức cầu. Chẳng hạn, để đạt được lợi nhuận mục tiêu, doanh nghiệp thường giảm giá bán hoặc nới lỏng các điều kiện tín dụng nhằm tăng lượng hàng bán ra trong những tháng cuối năm tài chính.

Quyết định về thực hiện các khoản chi phí nghiên cứu và triển khai

Nhà quản trị có thể quyết định khi nào và hạn mức bao nhiêu như chi phí nghiên cứu triển khai, chi phí quảng cáo, chi phí sửa chữa, nâng cấp TSCĐ và chi phí bảo hành sản phẩm,… Nhà quản trị có thể cắt giảm những chi phí này để tăng lợi nhuận hoặc ngược lại. Đồng thời nhà quản trị có thể đưa ra quyết định chuyển dịch về sau (hay ghi nhận sớm hơn) hoặc đưa ra quyết định ghi nhận vào niên độ

phát sinh (hay phân bổ cho một số kỳ) đều ảnh hưởng đến chi phí và lợi nhuận trong cùng kỳ.

Quyết định về những khoản đầu tư

Những khoản đầu tư là những khoản đem đến lợi nhuận đồng thời giúp công ty phân tán rủi ro. Tuy nhiên, khi cần gia tăng chỉ số lợi nhuận cho năm hiện tại, công ty có thể bán các khoản đầu tư đang sinh lời, việc này làm gia tăng doanh thu trong kỳ.

Trong trường hợp này, nhà quản lý phải cân nhắc lựa chọn giữa lợi nhuận năm hiện tại và tiềm năng sinh lời lớn trong những năm tiếp theo. Ngược lại, công ty cũng có thể trì hoãn bán những khoản đầu tư không hiệu quả, việc làm này không tốt cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc trì hoãn này giúp doanh nghiệp tránh được việc giảm lợi nhuận trong kỳ hiện tại.

Doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ mua bán cổ phần các công ty khác, để biến những công ty khác trở thành công ty thành viên, công ty liên doanh, liên kết và hợp nhất BCTC từ đó thay đổi lợi nhuận.

CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG VÀ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN

XUẤT XÂY DỰNG AT

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG AT (Trang 45 -47 )

×